Børne- og Skoleudvalget

10-11-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 88 - 99

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Indkomne love og bekendtgørelser. November

Opfølgning på sagen om den midlertidige lukning af Børnehuset Kompasset
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen beskriver status i Børnehuset Kompasset, herunder status på omplaceringen af børn og personale. Derudover indeholder sagen et forslag til en genhusningsløsning.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at genhusningen af de resterende børn pr. 1. maj 2021 finder sted i Børnehuset Islemark samt
 2. at der indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme i 2020 overføres 1.070.000 kr. fra Skoleområdet til Dagtilbudsområdet til renovering af et lokale i Islemark til genhusningen, samt merudgifter til personale på Kompasset.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i august 2020 om at lukke Kompasset midlertidigt, mens dagtilbuddet renoveres, har forvaltningen begyndt arbejdet med omplacering af børnene.

Status på overflytning af børn

I slutningen af august 2020 tilkendegav forældrene til børn i Kompasset deres ønsker til deres børns fremtidige dagtilbud. Forældrene kunne ønske følgende for deres barn:

 • At flytte barnet til et nyt dagtilbud efter eget ønske pr. 19. oktober 2020.
 • At flytte barnet til et nyt dagtilbud efter eget ønske den 1. maj 2021 eller
 • At blive genhuset samlet pr. 1. maj 2021.

Resultatet af forældrenes tilbagemeldinger er, at:

 • 39 børn starter i nyt dagtilbud den 19. oktober 2020 (alle børn har fået opfyldt deres 1. prioritet).
 • 14 børn flytter i nyt dagtilbud den 1. maj 2021 (alle børn har fået opfyldt deres 1. prioritet).
 • 12 børn genhuses samlet sammen med cirka to medarbejdere fra Kompasset.

De børn, der flytter til et nyt dagtilbud, har hovedsageligt fået plads i Islemark, Skibet, Slottet og Tjørneparken.

Hverdagen i Kompasset frem til 1. maj 2021

Da Kompasset åbnede mandag den 19. oktober 2020, var der 53 børn tilbage. Børnene fordeler sig på 27 kommende skolestartere, 15 børn i alderen 3-4 år og 11 børn i alderen 0-2 år. Børnene deles op i tre grupper og samles i Vesthuset. På den måde skabes et sammenhængende børnehus, hvor personalet lettere kan samarbejde om børnegrupperne i løbet af dagen og i ydertimerne.

Den nuværende konstituerede leder fortsætter frem til den 1. maj 2021 med henblik på at skabe stabilitet om ledelsessituationen for børn, personale og forældre. Forvaltningen arbejder tæt sammen med den konstituerede leder, så der sikres den fornødne ledelsessparring i perioden frem til den 1. maj 2021.

Der har det seneste år været stor udskiftning i personalegruppen i Kompasset, og der er i dag en række vakante stillinger. Det betyder, at antallet af fastansatte medarbejdere i Kompasset efter den 19. oktober 2020 balancerer behovet for personale i huset. Personalet omplaceres derfor først til maj 2021. På denne måde sikres ro og stabilitet i huset ved, at de tilbageværende børn og forældre kender personalet.

I starten af 2021 vil der blive igangsat en proces for omplacering af medarbejdere. Der vil blive afholdt samtaler med alle medarbejdere om deres ønsker til en fremtidig arbejdsplads. Områdets fællestillidsrepræsentanter vil blive inddraget i dette arbejde. Dagtilbudsområdet vil gå i dialog med dagtilbudslederne om muligheder for omplaceringer og forsøge at imødekomme medarbejdernes ønsker. Cirka to medarbejdere vil følge med i den samlede genhusningsløsning i Islemark.

Genhusning af tilbageværende børn i Kompasset efter 1. maj 2021

Forældrene til 12 børn ønsker at være en del af den samlede genhusning af Børnehuset Kompasset fra 1. maj 2021. De 12 børn fordeler sig aldersmæssigt fra 2-5 år.

Da der er tale om et mindre antal børn, der skal genhuses, foreslår forvaltningen, at genhusningen placeres i Islemark, som ligger i meget kort afstand fra Kompasset. Islemark tog allerede imod en større gruppe af børn fra Kompasset den 19. oktober 2020 og tager imod en mindre gruppe af børn den 1. maj 2021. For at få plads til de ekstra børn fra Kompasset og for at skabe ekstra kapacitet i nord, anbefaler forvaltningen, at et ledigt lokale i Islemark indrettes til et ekstra grupperum. Det betyder, at Islemark pr. 1. maj 2021 opnormeres med 20 ekstra børnehavebørn, så Islemark derefter er normeret til i alt 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn frem til, at et nyrenoveret Kompasset er færdigt. Herefter kan den ekstra kapacitet tages i brug efter behov. Det bemærkes, at forvaltningen oplever en stor efterspørgsel efter dagtilbudspladser i Rødovre nord.

Da aldersspredningen af børn fra Kompasset er stor, vil børnene under genhusningen blive integreret i Islemarks øvrige børnegrupper med udgangspunkt i deres alder og legerelationer.

Hvis forældre til de tilbageværende 12 børn fra Kompasset ønsker andre institutioner end Islemark pr. 1. maj 2021, vil forvaltningen i videst muligt omfang forsøge at imødekomme disse ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Den midlertidige lukning af Kompasset har konsekvenser i både 2020 og 2021. Den foreslåede finansiering forudsætter således en overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.

De dagtilbud, der modtager ekstra børn fra Kompasset i 2020, er blevet tilskrevet ekstra budget i 2020 svarende til det antal børn, de har taget imod. Budgettet dækker ekstra lønudgifter og indkøb af ekstra materialer, så dagtilbuddene kan tage godt imod børnene fra Kompasset. Udgifterne beløber sig til godt 0,5 mio. kr., som allerede er dækket ind af Dagtilbudsområdets samlede ramme, da Kompasset ikke har et overskud, der kan dække ekstraudgiften. Finansieringen hertil skyldes, at der har været færre børn indskrevet i 2020 end forventet.

Enhedsomkostningen i Kompasset i 2021 er forholdsvis dyre, da der f.eks. er flere personaler end normalt pr. barn, da det vil give den fornødne stabilitet og tryghed for børn og forældre. Det giver en merudgift til personale på ca. 320.000 kr. for perioden januar-april 2021.

Udgifter i forbindelse med genhusning af Kompassets resterende børn

Teknisk forvaltning har vurderet, at det koster 750.000 kr. at renovere lokalet i Islemark. Heri indgår etablering af toilet, ventilation, maling, etablering af dør, fast inventar mv. Udgiften søges finansieret ved omplacering af uforbrugte budgetmidler til køb af pladser på produktionsskoler.

Udgifterne på 1.070.000 kr. til mere personale og renovering af Islemark vedrører Børne- og Skoleudvalget, hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Finansieringen af renoveringen findes ved omplacering fra 670.000 kr. fra hovedfunktion 03.30 Ungdomsuddannelser og 400.000 kr. fra 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

 • Den 19. oktober 2020: 39 børn begynder i nyt dagtilbud.
 • December 2020: Renovering af ekstra lokale i Islemark igangsættes.
 • Januar 2021: Processen med omplacering af det pædagogiske personale begynder. Alle personaler vil få tilbudt et andet arbejde maj 2021.
 • Den 1. maj 2021: Resterende børn i Kompasset genhuses eller begynder i nyt dagtilbud.
 • Til juni vil der blive fremlagt en ny status for Børne- og Skoleudvalget.

Flytning af dagtilbud med tidlig morgenåbning
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børnehuset Kompasset lukker midlertidigt i en længere periode fra maj 2021. Kompasset har udvidet åbningstid fra 6.00 – 7.00, og der skal derfor findes et andet dagtilbud, der kan have udvidet åbningstid, når Kompasset midlertidigt lukkes.  

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børnehuset Tjørneparken åbner kl. 6.30 fra 1. maj 2021.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven fremgår det, at åbningstiden blandt et af kommunens dagtilbud skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. I Rødovre Kommune har syv dagtilbud udvidet åbningstid. Heri indgår Børnehuset Kompasset. I kommunens opskrivningsregler står det beskrevet, at familier med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid får fortrinsret til disse dagtilbud. Antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid vurderes at være passende i forhold til efterspørgsel og udnyttelse.

I forbindelse med den midlertidige lukning af Børnehuset Kompasset skal der findes et nyt dagtilbud med udvidet åbningstid. Som udgangspunkt er den udvidede åbningstid placeret fra kl. 6.00 til 7.00.

Forvaltningen foreslår, at den udvidede åbningstid i Kompasset flyttes til Børnehuset Tjørneparken. Tjørneparken vurderes at være det bedste dagtilbud til at løfte opgaven med at holde tidligt åbent, idet:

 1. det giver en større geografisk spredning i dagtilbud med udvidet åbningstid i Rødovre Nord (i dag har naboinstitutionerne Broparken og Kompasset begge udvidet åbningstid).
 2. dagtilbuddet er af en størrelse, der gør det muligt at indskrive børn med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid.
 3. det er et velfungerende dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet, der har kapaciteten til at organisere bemandingen til udvidet åbningstid.

Tjørneparkens MED-udvalg er blevet forelagt forslaget. Af MED-udvalgets referat fremgår følgende opmærksomhedspunkter:

 • Bekymring for medarbejdernes mødetider og pauseafholdelse.
 • MED-udvalget ønsker en undersøgelse af behovet for tidlig morgenåbning, herunder om det kunne være tilstrækkeligt at åbne kl. 6.30.
 • Bekymring for at rekruttere de bedste medarbejdere fremover, hvis der stilles krav om morgenvagter fra kl. 6.
 • MED-udvalget ønsker mere tid til at drøfte forslaget i personalegruppen.

Referatet fra MED-udvalget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har afdækket det nuværende fremmøde i Børnehuset Kompasset. Der er primært et behov for pasning fra kl. 6.30 til 7.00. Derfor foreslår forvaltningen, at den udvidede åbningstid i dette tilfælde reduceres til kl. 6.30 til 7.00, ligesom medarbejderne i Tjørneparkens MED-udvalg bl.a. har peget på. Til orientering har Børnehuset Broparken åbent fra kl. 6.00.

Forvaltningen har været i dialog med lederen af Tjørneparken for at afklare økonomiske konsekvenser og andre opklarende spørgsmål.

For at afdække eventuelle udfordringer med rekruttering til et dagtilbud med morgenåbning, har forvaltningen været i dialog med flere af de dagtilbud, der har udvidet åbningstid. Dagtilbuddene oplyser, at de ikke oplever problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Dagtilbuddene oplyser, at de dækker åbningstiden på forskellig vis. Nogle dækker det med flexjobbere, mens andre dækker det med de fuldtidsansatte medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Der tildeles i Rødovre Kommune 110.000 kr. til dagtilbud med udvidet åbningstid fra kl. 6.00-7.00. Børnehuset Tjørneparken tildeles 55.000 kr. for at have udvidet åbningstid fra kl. 6.30-7.00. De resterende 55.000 kr. reserveres centralt, hvis der skulle blive behov for at udvide åbningstiden yderligere.  

Bilag

Bilag 1: Dagsorden og referat fra MED-møde 19.10.20

Forslag til navn til det sammenlagte dagtilbud Æblehaven og Regnbuen
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med at Børneinstitutionen Æblehaven og Børneinstitutionen Regnbuen er blevet sammenlagt, skal dagtilbuddet have et nyt navn. Der indstilles forslag til dagtilbuddets navn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at dagtilbuddet får navnet Børnehuset Træet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser blandt dagtilbuddets personale og forældrebestyrelse indstiller forvaltningen, at dagtilbuddet navngives Børnehuset Træet.

Navnet 'Træet' symboliserer et træ, hvor rødderne er de værdier, dagtilbuddet bygger på, stammen er det gode børneliv, og kronen er måden, barnet vokser og folder sig ud på.

Ideen til navnet, Træet, er valgt på baggrund af, at begge dagtilbud har adresse på en allé. Traditionelt forstås en allé som en vej med ens træer lige over for hinanden på begge sider.

Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene i Rødovre Kommune blev der fremstillet udendørs håndvaske med koldt vand til alle dagtilbuddenes legepladser. I takt med at det bliver koldere i vejret, opleves der nogle steder udfordringer med, at børnene skal vaske hænder i koldt vand. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der etableres en permanent løsning med udendørs håndvaske med varmt vand samt at retningslinjerne på Dagtilbudsområdet justeres.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene i Rødovre Kommune blev der fremstillet udendørs håndvaske med koldt vand til alle dagtilbuddenes legepladser.

I takt med at det bliver koldere i vejret, opleves der nogle steder udfordringer med, at børnene skal vaske hænder i koldt vand fra morgenstunden. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der etableres en permanent løsning med udendørs håndvaske med varmt vand. Behovet for højere håndhygiejne forventes at være et varigt behov på Dagtilbudsområdet, og allerede nu vurderer sundhedsmyndighederne, at der som følge af det øgede fokus på hygiejne vil være mindre sygdomsspredning.

De udendørs håndvaske har betydet, at børnene kunne vaske hænder udenfor om morgenen med hjælp fra forældre eller personale. Dermed har det kunnet undgås, at forældrene kommer ind i dagtilbuddene. Når færre voksne kommer ind i dagtilbuddene og berører kontaktflader, hjælper det til at undgå krydssmitte.

Dagtilbuddene har i Corona-perioden gjort sig en række positive erfaringer med i større omfang at have børnene udenfor i løbet af dagtimerne. Udelivet bidrager på en lang række områder til øget kvalitet i børnenes hverdag, blandt andet som følge af mere rum og plads. Dagtilbuddene oplever færre konflikter, mere ro, færre forstyrrelser og mere bevægelse og brug af både grov- og finmotorik. Dagtilbuddene har derfor et stort ønske om at fortsætte med at være udenfor med børnene i hverdagen, og udendørs håndvaske med varmt vand vil kunne understøtte organiseringen af en god hverdag med mere udeliv.

Forvaltningen har undersøgt, om der kan etableres udendørs håndvaske med varmt vand. Resultatet af undersøgelsen er, at det er muligt at etablere udendørs håndvaske med varmt vand, men at etableringen vil tage længere tid end forventet, idet der skal findes individuelle løsninger for alle dagtilbud. Etableringen forventes at koste ca. 3,5 mio. kr.

Aflevering og afhentning

Indtil der er etableret en permanent løsning med varmt vand i de udendørs håndvaske, justerer Børne- og Kulturforvaltningen retningslinjerne for aflevering af dagtilbudsbørn, således at det enkelte dagtilbud kan finde lokale løsninger for håndvask i varmt vand. Hvis der ikke findes varmt vand udendørs, hvor forældre eller personale kan hjælpe barnet med håndvask, vil personalet hjælpe barnet til at få vasket hænder indenfor i varmt vand.

Dagtilbudsområdet har indtil videre undgået at få meget smitte ind i dagtilbuddene, hvilket bl.a. kan skyldes, at dagtilbuddene har være meget udenfor, og har undgået krydssmitte ved aflevering og afhentning. Derfor anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at forældre fortsat så vidt muligt afleverer og henter deres børn udenfor for at sikre den fornødne afstand mellem voksne. Forældrene vil opleve, at dagtilbuddene har forskellige løsninger på aflevering og afhentning.

Dagtilbuddene har indtil nu fundet gode lokale løsninger, der passer til dagtilbuddenes fysiske indretning. Eksempler på løsninger:

 • Personale hjælper børnene med at vaske hænder udendørs med svampe i lunkent vand i store spande. Personalet har haft handsker på.
 • Personalet har opstillet store dunke med lunt vand og taphaner udenfor, som benyttes som vandhaner.
 • Personale har taget børnene med ind igennem stuen ved aflevering og vasket hænder med børnene på badeværelset.

Hvis de lokale løsninger skal fortsætte på længere sigt, kan det blive nødvendigt lokalt at omprioritere eksisterende rengøringsopgaver for at kunne iværksætte yderligere gulvvask i dagtilbud, hvor personalet tager børnene med ind for at vaske hænder.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger.

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De foreløbige undersøgelser peger på, at de samlede udgifter til etablering af varmt vand i udendørs vandhaner beløber sig til ca. 3.5 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger på næstkommende møde en særskilt bevillingssag.

Tidsplan

Dagtilbudslederne er i slutningen af uge 43 blevet orienteret om de midlertidige ændrede retningslinjer. Lederne er gået i gang med at inddrage MED-organisation og forældrebestyrelserne i udmøntningen af de ændrede retningslinjer, så alle børn får mulighed for at vaske hænder i varmt vand i løbet af uge 44, senest fra mandag i uge 45.

Brugertilfredshedsundersøgelse på skolerne 2020
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre og elever på kommunens skoler. Forvaltningen præsenterer forslag til undersøgelsens tidsplan og spørgsmål.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at igangsættelsen af undersøgelsen samt forslag til spørgsmål og tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2010 besluttede Børne- og Kulturforvaltningen i forbindelse med forvaltningens udviklingsplan, at der hvert 3. år skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på forvaltningens institutioner. På skoleområdet blev der i 2011 foretaget den første undersøgelse, som blev gentaget i 2014 og 2017. Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes folkeskoler og SFO'er, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen skal bidrage til at belyse, hvordan kvaliteten i skoler og SFO’er opleves af børn og forældre.

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser et øjebliksbillede af tilfredsheden med skolens rammer og indhold. Børne- og Kulturforvaltningen har i år arbejdet videre med både spørgsmålene og svarmulighederne for at gøre undersøgelsen mere aktuel og knap så omfangsrig. Bl.a. er antallet af spørgsmål skåret ned, og spørgsmålene er præciseret, ligesom svarmulighederne er blevet mere nuancerede. Forvaltningen antager, at de nye svarmuligheder resulterer i en mere retvisende tilbagemelding, da det kan være lettere at se sig selv i et af udsagnene fremfor den tidligere tilfredshedsgrad på fem niveauer. Spørgsmålene er præsenteret for skoleledergruppen og Skole-MED-udvalget, som er kommet med input og tilpasninger i forhold til formuleringer, og der er fx tilføjet et spørgsmål omkring forældrenes eget bidrag til samarbejdet med skolen.

Forældreundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres som et digitalt spørgeskema til forældre med børn i kommunens skoler. Hidtil har det kun været forældre til børn på de seks almene folkeskoler, der har deltaget i undersøgelsen, men fra i år er alle forældre medtaget – dvs. at forældre til børn på Skovmoseskolen og Ungecenter2610 i år også får mulighed for at svare. Forældrene henstilles til, at kun den ene forælder besvarer spørgsmålene, men i tilfælde af at man har flere børn i Rødovre Kommunes skoler, kan der svares en gang pr. barn.

Elevundersøgelse

I de tidligere undersøgelser har det kun været elever fra 6.- 9. klasse, der er blevet spurgt. Dette er ændret i år, således at samtlige elever fra 0.-10. klasse på de seks almene folkeskoler og Ungecenter2610 bliver spurgt. Spørgsmålene er målrettet, så der er et kort spørgeskema med simple spørgsmål til indskolingen (0.-3. klasse) og et spørgeskema til mellemtrinnet og udskolingen (4.-10. klasse). I de to spørgeskemaer til elever betegnes brugertilfredshedsundersøgelsen for eleverne som en tilfredshedsundersøgelse med henblik på at lette læsning og forståelse hos målgruppen. Eleverne på Skovmoseskolen bliver ikke spurgt i denne undersøgelse, idet Skovmoseskolen selv arbejder på en særlig tilrettelagt brugertilfredshedsundersøgelse henvendt til denne elevgruppe.

Både forældre og elever vil modtage et link til spørgsmålene via Aula, og spørgeskemaerne kan tilgås i uge 47, 48 og 49. Eleverne besvarer som udgangspunkt spørgsmålene i skoletiden. Besvarelserne er anonyme.

De tre spørgeskemaer er vedlagt som bilag. I de digitale spørgeskemaer for henholdsvis forældre og elever i 4.- 10. klasse er tilføjet såkaldte forgreninger, dvs. at besvarelsen af enkelte spørgsmål afgør de efterfølgende spørgsmål. Hvis en forælder fx svarer nej til spørgsmålet "Går dit barn i SFO?", skal vedkommende ikke besvare de følgende tre spørgsmål omkring netop SFO.

Børne- og Kulturforvaltningen vil være i dialog med skolernes ledelse og skolebestyrelserne om undersøgelsens gennemførelse med henblik på at få så mange forældre og elever som muligt til at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

September-oktober 2020: Forberedelse af spørgsmål herunder inddragelse af bl.a. skoleledergruppen og Skole-MED-udvalget

November 2020: Politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget.

November-december 2020: Forældre- og elevundersøgelserne gennemføres i uge 47, 48 og 49.

Januar-Februar 2021: Efterbehandling og analyse af resultaterne.

Marts 2021: Resultater fra forældre- og elevundersøgelsen præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Bilag 1: Brugertilfredshedsundersøgelse elever 0-3
Bilag 2: Brugertilfredshedsundersøgelse elever 4-10
Bilag 3: Brugertilfredshedsundersøgelse forældre

Skolernes udbud af valgfag i skoleåret 2020/2021
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om, hvilke valgfag kommunens folkeskoler har udbudt og oprettet i skoleåret 2020/2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning samt
 2. at orienteringen om udbud af valgfag fremadrettet ophører.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger årligt en oversigt for Børne- og Skoleudvalget over de valgfag, som skolebestyrelserne har godkendt for indeværende skoleår.

Det er obligatorisk for alle folkeskoleelever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Eleverne skal tilbydes valgfaget håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktisk/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktisk/musiske valgfag efter 8. klasse, og prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangsprøve.

Herudover skal eleverne have et valgfag i 9. klasse. Det kan være et af de centralt udviklede valgfag (valgfagsrækken) eller et valgfag, som kommunen selv har udviklet. På Valhøj Skole bliver valgfaget brugt på projekttimer og på eksamensforberedelse i foråret, og på Islev Skole kører valgfag i 9. klasse som turnusordning. Det vil sige, at alle kommer igennem alle tre (valg)fag.

Siden skoleåret 2019/2020, hvor de praktisk/musiske valgfag blev gjort obligatoriske i 7.-8. klasse, udbyder Ungecenter2610 ikke længere valgfag til folkeskolerne. Dog samarbejder flere af skolerne med Ungecenter2610 om det treårige valgfag fransk (3. fremmedsprog).

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at orienteringen om udbuddet af valgfag fremadrettet udgår, fordi valgfagsrækken i 7.-8. klasse nu er obligatorisk, og samtlige skoler derfor udbyder håndværk og design samt et eller flere af fagene billedkunst, madkundskab og musik. Overordnet omfatter orienteringen derfor alene det ene valgfag i 9. klasse, som på enkelte skoler i øvrigt ikke fungerer som et typisk valgfag, men som nævnt bliver brugt på fx projekttimer og eksamensforberedelse.

Oversigten over skolernes valgfag i skoleåret 2020/2021 er vedlagt som bilag. Alle udbudte valgfag er blevet oprettet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Valgfagsoversigt 2020-2021

Ændring af studieturen til München i skoleåret 2020/2021
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På baggrund af den nuværende usikre situation med COVID-19, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at studieturen til München aflyses for den nuværende 8. årgang. I stedet vil forvaltningen undersøge mulighederne for at erstatte studieturen i dette skoleår med en teknologi- og innovationslejrskole i Danmark.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at studieturen til München aflyses i skoleåret 2020/2021 samt
 2. at mulighederne for en teknologi- og innovationslejrskole i Danmark for den nuværende 8. årgang undersøges.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har over en længere periode arbejdet med forberedelserne af studieturen til München for alle nuværende 8. klasseelever i Rødovre Kommune. Efter den oprindelige plan skulle studieturen have været gennemført i efteråret 2020, men pga. den aktuelle situation med COVID-19 blev det i foråret besluttet at udskyde studieturen til foråret 2021. Det betyder, at der pt. ligger en plan klar for gennemførelse af studieturen til München i ugerne 11, 12 og 15 i 2021.

Aflysning af studieturen til München i skoleåret 2020/2021

Situationen er fortsat meget usikker, og der er flere uklarheder bl.a. for rejseaktiviteter, virksomhedernes prioriteringer af indsatser og forsamling af større grupper. Af de årsager har Rødovre Kommunes samarbejdspartner i München, InnovationCenter, anbefalet, at studieturen endnu engang udskydes. Bl.a. hersker der stor usikkerhed fordi:

 • Der er rejserestriktioner fra både dansk og tysk side, som gør planlægningen usikker.
 • Virksomhederne i Tyskland har fortsat reduceret deres aktiviteter og vil have øget fokus på forretningskritiske anliggender. De har således ikke mulighed for at prioritere denne slags samarbejde.
 • Bayerske skoleelever er pt. ikke i skole. De har således heller ikke mulighed for at mødes fysisk eller at samarbejde virtuelt med elever fra Rødovre Kommune.
 • Rødovre Kommunes samarbejdspartner, InnovationsCenter, i München har vanskeligheder ved at lave samarbejdsaftaler om forestående besøg på tyske virksomheder pga. den aktuelle situation. IBM, BMV mfl. har eksempelvis ikke mulighed for at modtage elever fra Rødovre Kommune, hverken fysisk eller virtuelt.

På baggrund af ovenstående vil det være vanskeligt at sikre et godt teknologi- og innovationsfagligt udbytte for eleverne. Rødovre Kommune bærer desuden et stort ansvar ved at rejse med så mange elever. Udvisning af rettidig omhu og ansvarlighed i disse særlige tider er derfor helt essentielt, og en studietur skal være tryg og sikker for alle, både elever, forældre og personale.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at studieturen til München aflyses i skoleåret 2020/2021.

Mulighed for en teknologi- og innovationslejrskole i Danmark

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at mulighederne for at gennemføre en lejrskole med teknologi- og innovationsfokus i Danmark for den nuværende 8. årgang undersøges. En lejrskole i Danmark kan ikke tilbyde eleverne den samme teknologiske indsigt i fx rumteknologi og bilfabrikation i stor skala, som en lejrskole i München ville have kunnet. På samme måde vil det sproglige og kulturelle dannelsesaspekt samt den internationale dimension gå tabt. Forvaltningen vil i stedet se på mulighederne for, at eleverne kan besøge nogle af Danmarks teknologitunge virksomheder fx Vestas, Lego, Danfoss Universe og Esbjerg Havn. Institutioner i nærområdet som Herlev Hospital, DTU, Amager Bakke og Rødovre Apotek kan ligeledes indgå i overvejelserne om oplagte besøgssteder. Forvaltningen foreslår endvidere, at TekX skal spille en særlig rolle i en lejrskole, som afvikles i Danmark.

Der er dog en særlig opmærksomhed fra forvaltningens side på, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tage på lejrskoler, og dette kan være den samme situation i foråret. Derudover er det et opmærksomhedspunkt, at virksomhederne i Danmark måtte tage de samme forbehold for besøg samt have et fokus udelukkende på forretningskritiske anliggender som de tyske virksomheder.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt har Rødovre Kommune indbetalt i alt 258.645 kr. til rejseselskabet for de tre rejseperioder i foråret 2021 – af det beløb vil der blive trukket i alt 38.190 kr. som ombookingsgebyr. Differencen er herefter i alt 220.455 kr., som skal bruges, når der igen skal bestilles billetter. Desuden har Rødovre Kommune fuld returret for betalt overnatningsophold under betingelse af, at opholdet aflyses senest to måneder før opholdet.

Der kan udformes et budget for en lejrskole i Danmark, når mulighederne er undersøgt, og der foreligger en beskrivelse af turen.

Tidsplan

Lejrskolen i Danmark vil blive afviklet i foråret 2021.

Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2020 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september for Børne- og Skoleudvalget

Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rammeaftale 2021-2022 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2021-2022 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftalen beskriver de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning.

Vedlagt er Rammeaftale 2021-2022, teknisk bilag til styringsaftale 2021-2022 og teknisk bilag til udviklingsstrategi 2021-2022. Rammeaftale 2021-2022 indeholder også kommunernes afrapporteringer ift. de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen, som behandles i en selvstændig mødesag i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen på novembermøderækken.

Rammeaftale for 2021-2022

I Rammeaftalen er fastlagt fælles mål for det tværgående højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målene er:

 • at styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med særlige behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
 • at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
 • at arbejde målrettet for, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og og størst mulig omkostningseffektivitet.

Udviklingsstrategi 2021-2022

Formålet med udviklingsstrategien er:

 • at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregioenen, så alle driftsherrer er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet, også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
 • at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser
 • at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen er kvalitet. Det udmønter sig i arbejdet med to fokusområder:

 1. Fortsat udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og
 2. Øget fokus på udvikling af indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Styringsaftalen 2021-2022

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde.

I de tekniske bilag til rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 er, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i november 2019 og januar 2020 udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særligt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-2022. De tre målgrupper er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, borgere med udviklingshæmning og dom, og borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunernes afrapportering i forhold til disse tre målgrupper behandles i en selvstændig mødesag på novembermøderækken 2020.

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 i forhold til Rammeaftale 2019- 2020 ligger som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Rammeaftalen er udarbejdet jævnfør Lov om social service § 6 samt Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. december 2020: Frist for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. noember 2020.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022
Bilag 2: Bilag 1 - Teknisk bilag til til Styringsaftale
Bilag 3: Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien
Bilag 4: Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022

Rødovrestrategi 2020 - endelig vedtagelse
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien udtrykker Rødovre Kommunes ambitioner inden for FN’s verdensmål, bæredygtighed og den grønne omstilling.
Strategien sætter retningen for, hvordan Rødovre kan blive en grønnere og mere klimavenlig kommune.

Forslag til Rødovrestrategi har været i offentlig høring og der er kommet 11 høringssvar. Rødovrestrategi 2020 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovrestrategi 2020 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fælles mål: Sammen om en bæredygtig udvikling

Rødovrestrategi 2020 beskriver, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: det demokratiske, det miljømæssige, det økonomiske, det kulturelle og det sociale område.

Strategien går på tværs af sektorer og beskriver, hvilke emner vi har til fælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal bidrage til at løfte og udfolde emnerne i Rødovrestrategien, så vi arbejder bæredygtigt inden for alle områder.

Kommuneplan 2022-2034

Samtidig med at være en strategi, der beskriver bæredygtighedsindsatser inden for alle områder er Rødovrestrategi 2020 en planstrategi og en Agenda 21 strategi. Den kommende kommuneplan vil tage udgangspunkt i nedenstående emner fra Rødovrestrategien:

• Tre byudviklingsområder – Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter,

• To fokusområder – De gennemskærende veje og Kolonihaverne, samt

• De bæredygtighedsindsatser, der vedrører fysisk planlægning

Kommuneplanen vil blive revideret som en fuld revision af Kommuneplan 2018 og vil gennemføres som en digital plan.

Høringssvar

Der er indkommet i alt 11 høringssvar til forslaget til Rødovrestrategi 2020. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 – Indkomne høringssvar.

Temaerne i høringssvarene omhandler trafikale forhold, fokus på samskabelse i forhold til bæredygtighed, seniorboliger, samarbejde med nabokommuner, fokus på at få flere aktive borgere, indhold i kommuneplan, natur og biodiversitet, miljømæssig byforbedring.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Teknisk Forvaltning at Rødovrestrategi 2020 vedtages med følgende ændringer:

1. Der tilføjes et afsnit under God fremkommelighed for alle trafikarter: ”Vi vil samtidig understøtte alternativer til benzin-bilismen f.eks. ved at skabe bedre muligheder for cyklisme og for brugen af elbiler”.

2. Der tilføjes en linje under Kulturel bæredygtighed i afsnittet Kvalitet og mangfoldighed: ”Vi vil desuden igangsætte en opdatering af idrætspolitikken fra 2009.”

3. Der tilføjes et afsnit under Boliger til alle: ”Vi vil desuden arbejde for, at der skabes gode muligheder for at etablere seniorbofællesskaber flere steder i kommunen.”

4. Der ændres i afsnittet Grønt og levende kvarter så ordet fortætning tages ud: ”Vi ønsker en bæredygtig udvikling i området med tilføjelse af ny bebyggelse til blandede boligformer, hvor muligheder for etablering af forskellige ejerformer og byggeri til erhverv- og serviceformål skal undersøges.”

Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 – Behandling af indkomne høringssvar med forvaltningens kommentarer.

Siden offentliggørelsen af Forslag til Rødovrestrategi 2020 har Kommunalbestyrelsen truffet strategiske beslutninger, som Teknisk Forvaltning foreslår indarbejdet i Rødovrestrategien. Derudover er der påbegyndt en screening af mulighederne for at få en metro til Rødovre, som også har betydning for indholdet i strategien.

5. Metroselskabet er i samarbejde med Rødovre Kommune i gang med at undersøge flere løsningsmuligheder for linjeføringen af en metro til Rødovre. Afsnittet om en metroforbindelse under Miljømæssig bæredygtighed ændres derfor til følgende: ”Rødovre Kommune vil yderligere styrke den kollektive trafik ved at arbejde for en metrolinje til det centrale Rødovre.” og afsnittet om metroen under Strategiens forudsætninger ændres til: ”Rødovre arbejder desuden på at få en metro til det centrale Rødovre, hvilket fordrer tæt samarbejde med nabokommunerne.”

6. Der tilføjes et afsnit under Demokratisk bæredygtighed om arbejdet med partnerskaber som udmøntningen af sidste års budgetresolution om FN’s verdensmål: ”Partnerskaber: Der skal igangsættes et arbejde med at etablere partnerskaber mellem lokalsamfundet og Rødovre Kommune, for at styrke Rødovres bidrag til at løfte de 17 verdensmål”.

7. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om det §17 stk. 4 udvalg, der er nedsat i forbindelse med budgetaftalen i 2020: ”Grøn omstilling: I forbindelse med budgettet i 2020 er der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til den grønne dagsorden. Rødovre Kommune har desuden tilsluttet sig det mest ambitiøse klimasamarbejde i Danmark, DK2020 og skal i den forbindelse udarbejde en lokal klimahandlingsplan, der skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 - og et helt klimaneutralt Danmark i 2050.”

8. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om støjreducerende slidlag og biodiversitet langs de gennemskærende veje som følge af budgetforliget 2020: ”Langs indfaldsvejene vil vi arbejde med at få grønne rabatter, der kan skabe mere biodiversitet i byen. På vejene skal der lægges støjreducerende slidlag, der kan nedsætte støjbelastningen for beboerne omkring vejene.”

9. Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed om direkte genbrug: ”I forbindelse med den nye genbrugsstation vil der med tiden blive mulighed for direkte genbrug, det vil sige at borgerne kan aflevere og afhente genstande som har en genbrugsværdi.”

10. Der tilføjes et afsnit under Økonomisk bæredygtighed om langsigtede investeringer: ”I forbindelse med renovering af bygninger og veje, skal vi være på forkant. I stedet for at vente med at renovere vores bygninger og veje til de virkelig trænger, skal vi investerer i god tid. Det er både billigere for kommunen at renovere i tide, og det giver bedre rammer at være i.”

Ud over ovenstående ændringer er der foretaget redaktionelle ændringer i strategien.

Inddragelse

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Det har gjort det muligt at kvalificere emnerne i strategien, så den repræsenterer de aktuelle problematikker i byen. Der skulle derudover have været afholdt et borgermøde med fokus på de 17 verdensmål i høringsperioden for strategien, men på grund af de omfattende restriktioner i forhold til covid-19 blev det aflyst.

Partnerskaber

I forlængelse af sidste års budgetresolutioner besluttede Kommunalbestyrelsen på juni-mødet i år at igangsætte en inddragelsesproces om FN’s verdensmål og grøn omstilling med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner, der skal munde ud i partnerskaber i lokalsamfundet. Med baggrund i Kommunalbestyrelsen beslutning i juni vil lokalsamfundet derfor blive inviteret til at være med i en proces - kaldet Bæredygtighedslab, hvor man kan få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling og/eller et eller flere af FN’s 17 verdensmål. I bilag 4 om Bæredygtighedslab beskrives processen for borgerinddragelsen nærmere, herunder om alternativ mødeform, hvis forsamlingsforbuddet opretholdes. Kommunalbestyrelsen skal medio 2021 træffe beslutning om hvilke partnerskaber, der kan nedsættes på baggrund af de bæredygtige idéer.

Lov- og plangrundlag

Planloven (Lov om planlægning).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Rødovrestrategi 2020 har været i offentlig høring fra den 29. januar til den 30. august 2020.

Endelig vedtagelse – november 2020.

Offentliggørelse – december 2020.

Bilag

Bilag 1: Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar
Bilag 4: Bæredygtighedslab

Diverse
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.