Børne- og Skoleudvalget

17-08-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 58 - 66

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 3. Forslag til temamøder med forældrebestyrelser på Dagtilbuds- og Skoleområdet i 2022.
 4. Kompasset og langsigtet investeringsplan på Dagtilbudsområdet.
 5. Borgermøder i forbindelse med Kommuneplan 2022.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste august 2021
Bilag 2: Temamøder med forældrebestyrelser 2022
Bilag 3: Notat. Kompasset og langsigtet investeringsplan på Dagtilbudsområdet
Bilag 4: Orientering om status for borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2022

Status på indskrivning af børn i dagtilbud
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i det første halvår 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indskrivningen af børn omfatter perioden fra januar 2021 til juli 2021.

Status på 0-2 årige

I de første to kvartaler i 2021 har der i gennemsnit været indskrevet 907 børn i alderen 0-2 år. Herudover er der syv børn i Dagplejen, som har behov for ekstra ressourcer, og derfor optager to pladser. Således er der i alt er besat 914 0-2 års pladser.


Børne- og Kulturforvaltningen har en forventning om, at der i gennemsnit vil være indskrevet 925 børn i alderes 0-2 år i 2021. I det første halvår af 2020 var der indmeldt 917 børn i alderen 0-2 år. I andet halvår af 2020 var der et større fald i indskrivningen af 0-2 årige, så der i gennemsnit var indskrevet 894 børn i alderen 0-2 år. Det ser dog umiddelbart ud til, at indskrivningen af børn nu er kommet op på niveauet fra før COVID-19.


Status på 3-5 årige

I det første halvår af 2021 har der i gennemsnit været indskrevet 1405 børn i alderen 3-5 år. Til sammenligning var der indskrevet 1393 3-5 årige i det første halvår af 2020. Det vil sige at antallet af 3-5 årige børn stort set er uændret fra 2020 til 2021.


Pladsanvisningen har oplevet, at en del forældre forsat udskyder deres behov for en plads i et dagtilbud. I hele 2021 har der hver måned været mange børn i alderen 0-2 år, der skulle have tilbudt en garantiplads. I juli var der eksempelvis 80 0-2 årige børn, der skulle tilbydes en plads, hvoraf kun 30 takkede ja til en plads. I august er der 95 0-2 årige børn, der har fået tilbudt en plads.

Pladsanvisningen har desuden udarbejdet en opgørelse over, hvor mange "Rødovre-børn", der passes i andre kommuner, og hvor mange børn fra andre kommuner, der passes i Rødovre. På nuværende tidspunkt passes 169 "Rødovre-børn" i andre kommuner fordelt på 62 vuggestuebørn og 107 børnehavebørn. Der passes 50 børn fra andre kommuner i Rødovre. Det giver en difference på 119 pladser. Der er således næsten sket en fordobling af Rødovrebørn, der bliver passet i andre kommuner i forhold til sidste år. Det betyder, at Rødovre Kommune har en større udgift til pladser i andre kommuner, men også at disse børn principielt kunne kræve en dagtilbudsplads i Rødovre med tre måneders varsel, hvilket vil presse kapaciteten i Rødovre Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at der pt. er et større pres på 0-2 års pladserne, blandt andet fordi adskillige dagplejere er ophørt, og derfor er Dagplejens kapacitet faldende. Forvaltningen har derfor bedt Dagplejen om at rekruttere dagplejere til nogle af de ledige stillinger. De nye dagplejere skal være bosiddende i de områder i Rødovre, hvor der er underskud 0-2 års pladser. Dette har imidlertid vist sig vanskeligere end tidligere. Forvaltningen har derfor udvidet Espelundens kapacitet med 10 vuggestuepladser fra september 2021, så Espelunden er taget fuldt i anvendelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritid- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de ekstra vuggestuepladser i Espelunden afholdes indenfor rammen.

Tidsplan

Ingen.

Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ”Kvalitetsrapport, Dagtilbudsområdet 2021”, som hermed fremlægges. Med den reviderede dagtilbudslov fra 2018 er det et krav, at Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år skal drøfte udviklingen på Dagtilbudsområdet politisk. Målet med rapporten er at beskrive, dokumentere og inspirere arbejdet med at skabe højkvalitetsdagtilbud i hele Rødovre Kommune. Der vil fremadrettet blive udarbejdet en kvalitetsrapport hvert andet år for Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 trådte en ny revideret dagtilbudslov i kraft. På baggrund af den nye lov er Dagtilbudsområdet i gang med en gennemgribende forandring af dagtilbudspædagogikken med fokus på at sikre højkvalitetsdagtilbud. Der er kommet en styrket opmærksomhed på, at børneperspektivet skal være i centrum for dagtilbuddenes arbejde og hverdag, samtidig med at refleksions- og evalueringskultur er blevet fremhævet som en ny og afgørende tilgang til arbejdet i dagtilbuddene.

Det er endvidere blevet et krav, at Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år skal drøfte udviklingen på Dagtilbudsområdet politisk. Drøftelsen skal tage udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbuddene, og indsatser på Dagtilbudsområdet, bidrager til, at dagtilbuddene opfylder lovens krav. På baggrund af denne drøftelse skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal iværksættes tiltag, som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Kvalitetsrapporten kan dermed give input til politiske drøftelser om udviklingen af Dagtilbudsområdet, samt skabe et grundlag for fremtidige beslutninger, der kan øge den pædagogiske kvalitet i Rødovre Kommune.

Kvalitetsrapporten fremstiller udviklingen i kvaliteten på Dagtilbudsområdet siden 2018, samt hvordan Rødovre Kommune kontinuerligt arbejder med at videreudvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Rapporten henvender sig især til politikere, ledere, medarbejdere, forældre og andre relevante interessenter. Rapportens formål er således også at bidrage til at skabe et solidt grundlag for at kunne analysere data, som bidrager til at kvalificere drøftelser og beslutninger og dermed vidensdelingen på tværs af enheder og niveauer i hele Rødovre Kommune.

Udvikling i kvaliteten
Kvalitetsrapporten viser, at dagtilbuddene i Rødovre Kommune har arbejdet med en ny styrket læreplan, siden den nye lovgivning blev indført medio 2018. Med den nye styrkede læreplan er børneperspektivet kommet i fokus, og der arbejdes på at styrke en refleksions- og en evalueringskultur, hvor dagtilbuddene løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppernes trivsel, læring, udvikling og dannelse samt foretager målrettede og relevante evalueringer.

På baggrund af dagtilbuddenes evalueringer af deres nye styrkede læreplaner kan Dagtilbudsområdet konkludere, at der allerede nu ses en højere kvalitet i dagtilbuddene som en konsekvens af de sidste to års arbejde med den nye dagtilbudslov og den nye styrkede læreplan. Der er blandt andet kommet mere fokus på børnenes behov, børnefællesskaber, rutiner og leg samt medbestemmelse og aktiviteter på børnenes initiativ.

Kvalitetsrapporten præsenterer endvidere de overordnede konklusioner fra de seneste pædagogiske tilsyn. På baggrund af den nye dagtilbudslov har Rødovre Kommune implementeret en ny model for pædagogisk tilsyn, som er tilpasset loven. Konklusionerne fra de gennemførte pædagogiske tilsyn i 2020-2021 er vedlagt som bilag. Tilsynene giver overvejende et indtryk af, at børn og voksne trives i Rødovres dagtilbud, og at kvalitetsudvikling har høj prioritet.

I kvalitetsrapporten beskrives også Dagtilbudsområdets ændringer i arbejdet med det specialiserede område. Sideløbende med den nye dagtilbudslov har Rødovre Kommune oplevet en stigning i antallet af børn med særlige behov. Lovgivningen og stigningen i antallet af børn med særlige behov har resulteret i en ændring af Dagtilbudsområdets arbejde med det specialiserede område. Dette arbejde er fortsat i gang og skal ske i tæt samarbejde med Socialforvaltningen, Sundhedsplejen og den tværfaglige support, der findes i Pædagogisk Udviklingscenter (PUC), således at familien og barnets netværk indtænkes rundt om barnet.

Dagtilbudsområdet har endvidere de sidste seks år oplevet en stigning i antallet af 0-6-årige børn i kommunen. Der er blevet bygget nye dagtilbud, der har sikret, at der er plads til alle børn. Derudover stiller Dagtilbudsloven krav om, at der sættes fokus på at sikre kvalitet i de fysiske rammer i dagtilbuddene. Det kræver blandt andet bygninger, der lever op til de behov, dagtilbuddene har, som blandt andet plads til pauser, ro og fordybelse, interiør, der er nemt at rengøre, samt etablering af produktionskøkkener ved tilvalg af frokostordning.

Medarbejderne på Dagtilbudsområdet er ligeledes en vigtig faktor, når kvaliteten i kommunens dagtilbud skal sikres. Der er indført minimumsnormeringer i dagtilbuddene, og Rødovre Kommune har i den forbindelse stort fokus på, at det er dygtige medarbejdere, som følger med minimumsnormeringerne. På baggrund af en generel mangel på uddannede pædagoger har forvaltningen skarpt fokus på blandt andet kompetenceudvikling som en måde at både tiltrække nye pædagogiske medarbejdere samt udvikle og fastholde de eksisterende pædagogiske medarbejdere.

Det fremadrettede arbejde
Dagtilbudsområdet vil i de kommende to år have særligt fokus på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene med nedenstående indsatsområder:

 • Evaluering og læringsmiljøer
 • Digitalisering
 • Børn med særlige behov
 • Helhedsplan og langsigtet investeringsstrategi

Indsatsområderne afspejler de konklusioner og evalueringer, som er fremhævet i kvalitetsrapporten.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet
Bilag 2: Pædagogiske tilsynskonklusioner

Orientering om ind- og udtrædelser af skolebestyrelser for skoleåret 2020/2021
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag den årlige orientering om ind- og udtrædelser i skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om ændringer i skolebestyrelserne tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer hermed om de bevægelser ind og ud af skolebestyrelser, der er sket fra november 2020 til og med juni 2021. Jf. procedureændringer pr. oktober 2020, der gav skolechefen beføjelse til at behandle og godkende udtrædelser af skolebestyrelser og afholdelse af suppleringsvalg, skal forvaltningen årligt orientere om skoleårets udtrædelser. Da der allerede er orienteret om udtrædelser i oktober 2020, dækker denne orientering perioden fra november 2020 til og med juni 2021.

Siden 1. november 2020 er der kun sket en enkelt ændring:

Tinderhøj Skole

Bestyrelsesmedlem Robert Svane fra skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole valgte at udtræde fra sin post pr. 23. april 2021. Robert Svane repræsenterede forældrene i det specialpædagogiske centers afdeling på Tinderhøj Skole, hvorfor en ny forældrekandidat ligeledes skal findes her. Det har været nødvendigt at afholde suppleringsvalg, som har været afholdt i uge 24 med frist for kandidatopstilling 16. juni 2021 (og eventuel valghandling 23. juni 2021). Da der kun var en enkelt kandidat, har valghandling ikke været nødvendig. Anne-Mette Frydkjær er således opstillet og valgt som nyt bestyrelsesmedlem på Tinderhøj Skole pr. 16. juni 2021.

Anne-Mette Frydkjær tiltræder til august 2021.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Orienteringen dækker ind- og udtrædelser fra november 2020 til og med juni 2021.

Aftale om håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen og tilskud til trivselsfremmede tiltag
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune modtager midler fra staten til håndtering af faglige og trivselsmæssige udfordringer hos elever i grundskolen som følge af nedlukningen af folkeskolen i forbindelse med COVID-19.

Der er modtaget 584.316 kr. til trivselsfremmende initiativer og til at sikre et fagligt løft af de elever, som har det største behov. Der er herudover modtaget 225.278 kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og klubtilbud til børn og unge. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021 og fordeles videre til skoler, SFO'er og byggelegepladser med denne sag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling i 2021 til Børne- og Skoleudvalget på 810.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen samt
 2. at midlerne fordeles til skoler, SFO'er og byggelegepladser, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev den 1. juni 2021 indgået "Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser". Aftalen er et supplement til den aftale, der blev indgået den 18. februar, om "Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser". Udmøntningen af aftalen fra februar blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune den 25. maj 2021.

Der tildeles Rødovre Kommune 584.316 kr., som skal anvendes "til indsatser i folkeskolen, SFO samt fritids- og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har de største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring". Det er op til kommunen at beslutte, hvordan tilskuddet skal anvendes. Puljen har et fagligt sigte og foreslås derfor fordelt til de enkelte skoler efter elevtal jf. bilag 1.

Den 4. juni er der indgået "Aftale om sommer- og erhvervspakke mv.", hvori der er afsat 225.278 kr. til Rødovre Kommune. Dette tilskud kan gives til trivselsfremmende aktiviteter som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Den pulje foreslås fordelt til SFO'er og byggelegepladser med henblik på iværksættelse af aktiviteter blandt andet i sommerferien. Fordelingen foretages på baggrund af børnetal vægtet på baggrund af tildelingsbeløb pr. SFO I og SFO II børn jf. bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021, og midlerne tilføres til Rødovre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af midlerne til indsatserne
Bilag 2: Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser beskrivelse af puljerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2021 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 for Børne- og Skoleudvalget

Forelæggelse af udkast til sundhedspolitik inden høring
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2020 (sag nr. 239) procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Der er efterfølgende afholdt to temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget, og alle udvalgsformænd samt borgmesteren er blevet interviewet.

Bred involvering i processen

Derudover har der været en bred involvering med mange interviews af borgere i form af individuelle interviews og gruppeinterviews, eksempelvis ungegruppen i socialpsykiatrien, borgere i Sundhedscentret og "Sammen om Familien".

AOF, Gigtskolen, den boligsociale medarbejder, boligforeninger og Rødovre Centrum er også blevet interviewet, og der har der været drøftelser med Ungepanelet, Udsatterådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Det Kommunalt Lægelige udvalg og Folkeoplysningsudvalget. Ligesom der er afholdt dialogmøder med patientforeninger, de frivillige sociale foreninger og idrætsforeningerne, og der er afholdt workshop om hvert strategimål for medarbejderne.

På baggrund af de drøftede temaer og de mange input, der er kommet frem i processen, er der udarbejdet et udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Visionen for sundhedspolitikken

Visionen for sundhedspolitikken er: Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv.

Det betyder, at vi arbejder for lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Vi ser sundhed som både den mentale, den sociale og den fysiske del af livet. Derfor er sundhed også et fælles ansvar på tværs af fagområder som for eksempel miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelse og byplanlægning.

Sundhedspolitikkens tre fokusområder

I vores arbejde med at realisere visionen står vi på et solidt fundament, der udgøres af tre fokusområder ”lighed i sundhed”, ”tidlig indsats” samt ”deltagelse og partnerskaber". Fokusområderne fungerer som rettesnor i udmøntningen af de fem strategimål.

Sundhedspolitikkens fem strategier

De fem strategimål for en tværgående sundhedsindsats er:

 • Rødovre i bevægelse
 • Den første røgfrie generation
 • Trivsel i top
 • Fra overvægt til ligevægt
 • Sundhed i skolen.

For hvert strategimål udarbejdes der i et tværfagligt samarbejde og med inddragelse af relevante aktører en strategi med konkrete indsatser. De fem strategier omsættes til handling i sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2015) i en prioriteret rækkefølge. Prioriteringen afhænger af aktuelle indsatser i kommunen, idet strategierne skal spille ind i de indsatser, der er i gang, så vi sikrer sammenhæng og skaber mere værdi for borgerne.

Der vil umiddelbart efter politikkens vedtagelse blive forelagt et oplæg for arbejdet med de fem strategier. Oplægget vil indeholde et forslag til en tidsplan, herunder et bud på hvilke områder og aktører, der kan medvirke til udvikling og implementering af aktiviteterne.

Næste skridt i processen

Efter behandling af udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik inviteres relevante interessenter til høringsmøde, hvor det er muligt at komme med høringssvar og indgå i dialog om disse. Det er sideløbende muligt at komme med skriftlige høringssvar. Den endelige politik forelægges til politisk godkendelse i oktober 2021. Hvorefter den bliver sat op med tekst, billeder og citater og efterfølgende trykt og lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August-september 2021: Høringsperiode inklusiv høringsmøde.

Oktober 2021: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategier forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Budgetforslag 2022 - 2025
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2022-2025, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: grå og hvide BSU

Diverse
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.