Børne- og Skoleudvalget

07-02-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 9-20

Sager 9 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Temadrøftelse: Kapacitetsudfordringer i Den Kommunale Tandpleje.
 2. Status på indsatsen Læringsfællesskaber for alle.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orienteringen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kapacitetsudfordringer i Den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje
Bilag 2: Statusnotat Læringsfællesskaber for alle, februar 2023

Anlægsregnskab Børnehaven Broparken - renovering
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til renovering af Børneinstitutionen Broparken. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er et merforbrug på 338.955 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 338.955 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 bevilget 5.000.000 kr. til Børneinstitutionen Broparken. Bevillingen er givet, da institutionen fremstår nedslidt og flere dele af institutionen trænger til at blive renoveret. Renoveringen har været med til at opgradere de indendørs forhold for børn og voksne, herunder mere hygiejniske og opdaterede puslerum, nye garderober samt renovering af gulve, vægge og lofter.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 5.000.000 kr.

Forbrug i alt: 5.338.955 kr.

Merforbrug: 338.955 kr.

Merforbruget skyldes den generelle prisudvikling i 2021/2022, hvor der har været store prisstigninger på materialer og håndværkerudgifter.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 338.955 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til mindreforbruget 773.538 kr. på anlægsregnskabet for genhusning af Solen, som også fremlægges i februar.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts måned.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Børneinstitutionen Broparken

Anlægsregnskab - genhusning Solen
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2022 givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til genhusning af børneinstitutionen Solen. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er en mindreudgift på 773.538 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 773.538 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 15. februar 2022 bevilget 3.000.000 kr. til genhusning af dagtilbuddet Solen i Sundhedscenterets gamle lokaler.

Bevillingen er givet med det formål at genhuse Solen, da dagtilbuddet er placeret midt i en byudviklingszone, hvor naboejendomme omkring bygningen nedrives, og der i stedet opføres nye boliger helt op til dagtilbuddets matrikel. Dette medførte store gener for institutionen, hvorfor forvaltningen anbefalede en genhusning af personale og børn.

Det gamle Sundhedscenter er blevet istandsat, så det lever op til de gængse krav til et dagtilbud.

Der er blevet etableret legeplads, installeret børnetoiletter, puslerum samt stuer til børnehavegrupperne. Der er desuden et køkken til rådighed samt et stort personalerum.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 3.000.000 kr.

Forbrug i alt: 2.226.462 kr.

Mindreforbrug: 773.538 kr.

Årsagen til mindreforbruget er, at forventningerne til udgifter blev sat for højt, da forvaltningen påbegyndte genhusningen. Som følge af hastigheden i byggeriet, der omkransede Solen, vurderede Børne- og Kulturforvaltningen, at genhusningen skulle finde sted hurtigt, og Teknisk Forvaltning havde derfor ikke lang tid til forundersøgelser og beregninger af de forventede udgifter til materialer og håndværkere. Prisen var derfor et overordnet skøn på, hvad det ville koste. Udover tidspres gjorde stigende materialepriser og mangel på håndværkere det yderligere vanskeligt at prissætte korrekt.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 773.538 kr. tilgår kassebeholdningen.

Mindreudgiften på 773.538 kr. skal blandt andet ses i sammenhæng med merudgifterne på anlægsregnskaberne Børnehaven Broparken - renovering og Hendriksholm Skole – ombygning af klasselokaler, som samlet set udgør 707.416 kr. De to anlægsprojekter fremlægges også i februar.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts måned.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Solen genhusning

Anlægsregnskab Skovmoseskolen - ventilation
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 3.800.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg på Skovmoseskolen. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Resultatet af projektregnskabet er et merforbrug på 49.201 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 49.201 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2020 bevilget 3.800.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til udskiftning af ventilationsanlægget på Skovmoseskolen, da det gamle anlæg var udtjent.

Anlægget er blevet udskiftet og arbejdet er afsluttet.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 3.800.000 kr.

Forbrug i alt: 3.849.201 kr.

Merforbrug: 49.201 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 49.201 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts måned.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Skovmoseskolen Ventilation 04-01-2023

Anlægsregnskab Nyager Skole - solafskærmning
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til udskiftning af solafskærmning på Nyager Skole. Projektet er afsluttet og forelægges derfor til godkendelse. Projektregnskabets resultat er et merforbrug på 28.727 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 28.727 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 bevilget 2.300.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til solafskærmning på Nyager Skole.

Bevillingen blev givet med det formål at skærme særligt udsatte lokaler for sol og varme, så indeklimaet blev forbedret.

Solafskærmning er blevet etableret i nogle af lokalerne mod syd/vest samt øst, hvor behovet er størst.

Glasset i de øverste ruder er blevet udskiftet til glas med indbygget solfilm. Der er valgt en type solfilm, som forhindrer en del af varmen i at slippe ind, men som ikke mørklægger lokalet.

Dertil er vinduesrammerne i de udvalgte lokaler renoveret. Nogle vinduer er blevet skiftet til faste rammer og andre er blevet skiftet til en åben-/lukkelig løsning med styring og motor.

Løsningen er fundet i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt leder og medarbejdere på skolen.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 2.300.000 kr.

Forbrug i alt: 2.328.727 kr.

Merforbrug: 28.727 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 28.727 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts måned.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Nyager skole. Solafskærmning

Anlægsregnskab Hendriksholm Skole - ombygning af klasselokaler
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til ombygning af klasselokaler på Hendriksholm Skole. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er et merforbrug på 368.461 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 368.461 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 bevilget 5.000.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til renovering og ombygning af klasselokaler i hovedbygningen på Hendriksholm Skole. Der blev i 2022 givet en bevilling på 5.900.000 kr. til en videreførelse af projektet for at komme i mål med de sidste 8 lokaler. Arbejdet er udført, og der aflægges regnskab for denne del senere på året.

Bevillingen på de 5 mio. kr. blev givet med henblik på at optimere lokalefaciliteterne samt forbedre indeklimaet i lokalerne.

Den ene halvdel af hovedbygningens lokaler (svarende til 8 klasselokaler) er blevet renoveret og lokalerne er indrettet med fokus på læringsmiljøer, der understøtter nutidens skole. Lofter, vægge og gulve er blevet istandsat og lysforholdene er ligeledes blevet opdateret.

Der er etableret ventilation i form af indblæsning styret af et ventilationsanlæg, som skal være med til at skabe et bedre indeklima.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 5.000.000 kr.

Forbrug i alt: 5.368.461 kr.

Merforbrug: 368.461 kr.

Merforbruget skyldes den generelle prisudvikling i 2021/2022, hvor der har været store prisstigninger på materialer og håndværkerudgifter.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 368.461 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til mindreforbruget 773.538 kr. på anlægsregnskabet for genhusning af Solen, som også fremlægges i februar.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab HH Øst

Anlægsregnskab - CTS, vand og ventilation på skolerne
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2020 givet en anlægsbevilling på 12.400.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) anlæg, vand og ventilation på skolerne. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er en mindreudgift på 7.769 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 7.769 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2020 bevilget 12.400.000 kr. til at udføre renoveringsarbejde på CTS, vand- og ventilationsanlæg på fem af kommunens folkeskoler.

De 12,4 mio. kr. blev fordelt med 4,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022.

Bevillingen er givet med det formål at renovere CTS- og ventilationsanlæggene på skolerne, da de trængte til at blive renoveret. Dertil var en del af vandrørene på skolerne udtjente og skulle skiftes.

Arbejdet er afsluttet og der er udført arbejder på CTS, vand og ventilation på Rødovre -, Nyager- , Islev- , Valhøj- og Hendriksholm Skole.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 12.400.000 kr.

Forbrug i alt: 12.392.231 kr.

Mindreforbrug: 7.769 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 7.769 kr. tilgår kassebeholdningen.

Årsagen til den samlede fremlæggelse af anlægsregnskaberne i februar skyldes, at det er hensigtsmæssigt at lukke regnskaberne inden overførselssagen vedrørende uforbrugte budgetmidler fremlægges i marts måned.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab CTS skoler

Orientering vedrørende budgetresolution om dagplejen
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2023 en budgetresolution om en undersøgelse af fastholdelse og rekruttering af dagplejere. På den baggrund igangsætter Børne- og Kulturforvaltningen en undersøgelse, som har til formål at kortlægge mulighederne for at fastholde og rekruttere dagplejere på Dagtilbudsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i denne sag om proces og tidsplan for undersøgelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er en landsdækkende rekrutteringsudfordring på Dagtilbudsområdet. Rekrutteringsudfordringen omfatter således også rekrutteringen af dagplejere i Rødovre Kommune.

For at belyse rekrutteringsudfordringen og for at give svar på de spørgsmål, som budgetresolutionen efterspørger, er det nødvendigt at lave en undersøgelse, der anskuer problemstillingen fra flere vinkler.

Forvaltningen ønsker derfor at inddrage relevante interessenter, herunder Dagplejens ledelse, nuværende og tidligere dagplejere, tillidsrepræsentanter m.fl. Afdækningen vil ske i samarbejde med Løn & Personaleafdelingen, således at relevant viden og erfaringer fra kommunens indsatser om rekruttering og fastholdelse inddrages. Kommissoriet for undersøgelsen er vedlagt denne orientering.

Forvaltningen foreslår, at der med afsæt i inddragelsesmetoden ”Sammen med borgeren”, afholdes en række fokusgruppeinterviews med ovennævnte interessenter. Metoden ”Sammen med borgeren” er valgt, idet forvaltningen med afsæt i de respektive interviewpersoners perspektiv ønsker at få et helstøbt situationsbillede af Dagplejen i Rødovre Kommune, herunder fx hvorfor den enkelte dagplejer søger dagplejegerningen, og hvad der gør det attraktivt for den enkelte at være dagplejer.

Herudover ønsker forvaltningen også at anskueliggøre de mulige årsager, der kan være til henholdsvis fastholdelse og ophør i Dagplejen. Denne viden er vigtig fremadrettet, da den kan danne rettesnor og fokus for eventuelle kommende rekrutteringstiltag.

Derudover udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen en databaseret status, der har til formål at belyse de rammer og forhold, der i dag er gældende for Dagplejen i Rødovre Kommune. Dagplejen er underlagt Dagtilbudslovens krav til kvalitet i dagtilbud, og den databaserede status vil med udgangspunkt i lovgivningen belyse de gældende vilkår for Dagplejen i Rødovre Kommune. Statussen vil bl.a. klarlægge sammensætningen af medarbejdergruppen, antal passede børn pr. dagplejer, normering, sygefravær, organisering, arbejdsmiljø, ledelsesspænd samt beskrive de grundlæggende forskelle på private passere og den kommunale dagpleje (herunder godkendelseskriterierne for de to pasningstyper).

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Februar 2023: Kommissoriet præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.
Foråret 2023: Analysen foretages.
August 2023: Analysen og forslag til rekrutteringstiltag forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for undersøgelse af rekruttering af dagplejere

Resultater og anbefalinger fra forskningsrapport om Teknologi og Innovation
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I sagen gives en orientering om de resultater og anbefalinger, der fremgår af rapporten "Forskningsindsats om Teknologi og Innovation i Rødovre Kommune - Slutrapport" udarbejdet af Københavns Professionshøjskole. Rapporten markerer afslutningen på forskningsindsatsen om Teknologi og Innovation (T&I) i Rødovre Kommune og samler op på den viden, som over en 3-årig periode er produceret i samarbejde med forskellige aktører. Rapporten indeholder samtidig en række anbefalinger til det videre arbejde med T&I i Rødovre.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at resultater og anbefalinger fra forskningsrapporten om Teknologi og Innovation tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I august 2018 påbegyndte skolerne i Rødovre Kommune arbejdet med at implementere den politisk besluttede indsats Teknologi og Innovation. Samtidig åbnede TekX. Forud for implementeringen var der udviklet en læseplan og en struktur for indsatsen samt ansat en fagspecialiseret T&I-vejleder på hver skole. Indsatsen består i dag dels af et fag for 6.-8. årgang og dels af T&I som en dimension i alle fag fra 0.-9. årgang.

I 2019 blev et forskerteam fra Københavns Professionshøjskole tilknyttet indsatsen med det overordnede formål at evaluere forankringen af teknologi- og innovationsindsatsen i Rødovre Kommunes skoler og undersøge et eventuelt forandringspotentiale. Rødovre Kommune har afsat 350.000 kr. årligt i tre år til forskningen. Der har været et særskilt fokus på at undersøge, hvordan demokratisk dannelse kommer til udtryk i T&I-faglighedens praksis, og hvordan fagligheden ruster eleverne til at agere i et samfund præget af digitalisering.

Konklusioner

Forskningsrapporten fastslår helt overordnet, at Rødovre Kommune er lykkedes med at etablere en ny faglighed, der kobler arbejdet med innovation og digitale teknologier til pædagogiske formål. Blandt andet fremhæver rapporten, at den nye faglighed skaber demokratisk dannelse gennem et øget fokus på deltagelsesmuligheder og medbestemmelse i undervisningen.

Rapporten konkluderer desuden, at det er på baggrund af lokalpolitisk og ledelsesmæssig opbakning, at fagligheden har vundet udbredelse og forankring i skolens fag og praksis. Den understreger, at den nye faglighed har krævet tid, opbakning, løbende justeret kompetenceudvikling og faglig udvikling for at kunne blive realiseret.

Deltagelsesmuligheder og demokratisk dannelse

I slutrapporten konkluderer forskerteamet, at T&I-indsatsen gennem fokus på varierede undervisnings- og arbejdsformer styrker flere elevers muligheder for at deltage i undervisningen. Samtidig styrker det flere elevers oplevelse af, at de har demokratiske muligheder for at være med til at bestemme undervisningens form og indhold. Det betyder, at Rødovre Kommunes T&I-faglige undervisningsaktiviteter understøtter ambitionen om at uddanne og danne børn og unge til at være borgere i et samfund præget af digitalisering.

Ifølge forskningsrapporten er det tydeligt, at T&I dermed bliver en vej til at arbejde med at ’kunne indgå i et demokratisk samfund’, ligesom det også skaber muligheder for, at elever får erfaringer med at bidrage ’til en demokratisk udvikling i samme samfund.’ I kombination med T&I-faglighedens fokus på teknologier både som produktionsteknologier og kommunikationsteknologier betyder det, at T&I indsatsen i Rødovre Kommune kan siges at understøtte udviklingen af en demokratisk livsform.

T&I som demokratisk funderet kulturudvikling

Selvom der i Rødovre Kommune arbejdes med en fælles T&I-indsats, er der forskellige opfattelser af T&I-fagligheden. TekX spiller en central rolle som samlingssted for udviklingen af T&I-fagligheden, arbejdet med et fælles sprog og som katalysator for, at udviklingen og implementeringen af T&I i Rødovre Kommune har været og er demokratisk funderet. Forskningsrapporten peger på, at T&I-fagligheden ikke blot skal ses som en række undervisningsaktiviteter, men derimod som en bredere organisering, som over tid har skabt og fortsat skaber en kulturudvikling.

Forskningsrapporten påpeger, at arbejdet med T&I-fagligheden som et selvstændigt fag ikke giver den ønskede effekt for eleverne, som var ambitionen ved indsatsens start i 2018. Til gengæld er T&I-lærerene lykkedes med, at dimensionsarbejdet i mange fag har fået en udbredelse på skolerne, der sikrer en bredere forankring og daglig praksis omkring T&I-fagligheden. Dette ligger i tråd med ønsket om en udvikling af selve undervisningskulturen på skolerne. De såkaldte fællesfaglige forløb, som udbydes på TekX med understøttelse af T&I-lærerne, har i særlig grad medvirket til den positive udvikling i arbejdet med dimensionen og T&I-kulturen på skolerne.

T&I-lærere og samarbejde om dimensionen
Forskningsrapporten fremhæver, at det er det langstrakte og vedholdende arbejde, som særligt T&I-lærere og TekX har stået i spidsen for, der har resulteret i en bred forankring og anerkendelse af T&I-fagligheden, hvor T&I-lærerne kontinuerligt understøtter en løbende udvikling af faglæreres arbejde ind i deres egne fag.

T&I-lærernes rolle har i forskningsperioden ændret sig fra at være indsatsens knudepunkt på den enkelte skole henimod i højere grad at være praksisnære vejledere, der klæder kollegaer på til at være mere selvkørende i forhold til T&I-undervisningen. Rødovre Kommune er lykkedes med at justere på indholdet og skifte fokus for kompetenceudviklingen for T&I-lærerne, så den har fulgt med det skiftende behov undervejs i T&I-indsatsen.

Det vil således være formålstjenstligt, at T&I-lærerne i samarbejde med TekX fortsætter arbejdet med at videreudvikle forløb, ligesom T&I-lærernes fortsatte arbejde med i højere grad at understøtte T&I som dimension i fagene har en afgørende betydning.

Anbefalinger

På baggrund af resultaterne kommer Københavns Professionshøjskole med følgende anbefalinger til det fortsatte arbejde med udviklingen af T&I-indsatsen i Rødovre Kommune:

 • Det anbefales, at der arbejdes videre med et øget fokus på dimensionsarbejdet til fordel for T&I-faget på skolerne. Dette kan blandt andet ske gennem en revidering af læseplanen, hvor det vurderes, om T&I-faget skal udgå og dets kompetencemål eventuelt skal kobles til dimensionsarbejdet.
 • Det anbefales, at der fortsat arbejdes på at udbygge og udvikle de obligatoriske fællesfaglige forløb på TekX.
 • Det anbefales, at der fortsat fokuseres på arbejdet med demokratisk dannelse og deltagelsesmuligheder.
 • Det anbefales, at der rettes en opmærksomhed mod kompetenceområdet innovation, og hvordan det konkret kan inddrages i fagene som dimension.
 • Det anbefales, at kommunen fortsat arbejder med at kompetenceudvikle T&I-lærere til at være vejledere.
 • Det anbefales, at der fortsat sættes ind med konkret kompetenceudvikling, så T&I-lærere løbende bliver rustet til at undervise i kompetenceområderne teknologi, programmering, netværk og systemer, som særligt kan udfordre T&I-lærernes undervisningskompetencer.
 • Det anbefales, at TekX udformer vejledninger til skolernes arbejde med udvikling af lokale læringsmiljøer, så erfaringer, viden og ideer fra TekX udnyttes og deles.

Næste skridt

Kommunalbestyrelsen vil få rapporten gennemgået på et åbent Børne- og Skoleudvalgsmøde i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmøde i foråret.

TekX vil være tovholder for opfølgningen på forskningsrapportens anbefalinger og Rødovre Kommunes videre arbejde med indsatsen. I første omgang vil der være fokus på at videndele og drøfte rapportens konklusioner og anbefalinger i T&I-netværket og blandt skolelederne. På baggrund af disse drøftelser fremlægges inden sommeren 2023 en mere udførlig plan for det videre arbejde.

På længere sigt er det fortsat ønsket, at flere borgere skal kunne få glæde af TekX og de mange muligheder, som stedet og arbejdet med teknologi og innovation rummer. En kapacitetsudvidelse, hvor familier, foreninger og institutioner kan benytte TekX i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekender, er et fremtidsperspektiv, som der oplagt kan arbejdes videre med.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forskningsrapport om Teknologi og Innovation i Rødovre Kommune 2023

Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen - udmøntning af nye regler om risikotest for ordblindhed
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Fra skoleåret 2022/2023 træder der nye regler i kraft i relation til skolernes ordblindeindsats. Børne- og Kulturforvaltningen præsenterer hermed de nye regler, samt forslag til den lokale udmøntning i Rødovre Kommune.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at den lokale udmøntning af de nye regler om risikotest for ordblindhed godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2022 blev loven om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen vedtaget. Loven medfører blandt andet, at en række test- og evalueringsredskaber bliver obligatoriske at benytte med henblik på at give skolerne et bedre fagligt grundlag for at identificere og møde elevernes behov og eventuelle udfordringer.

Fra indeværende skoleår er det obligatorisk for skoler at gennemføre risikotesten for ordblindhed for elever i 0. eller senest 1. klasse, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Endvidere skal elever med en ordblind forælder ligeledes tilbydes testen. Samtidig har forældre nu ret til at få deres barn testet med risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse, hvis de vurderer, at deres barn har specifikke læsevanskeligheder.

Udmøntning i Rødovre Kommune

Dysleksiteamet, som er forankret på Nyager Skole, har i samarbejde med læsevejledere på skolerne arbejdet med de nye retningslinjer og udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan de nye bestemmelser kan udmøntes i Rødovre Kommune, så der er en vis form for ensartethed omkring skolernes praksis på området.

Arbejdsgruppen har desuden afviklet kurser for kommunens børnehaveklasseledere og dansklærere i 0. klasse for at oplyse om de nye regler på området, samt om læse-skriveudvikling på begyndertrinnet, afkodningsvanskeligheder og forebyggende indsatser.

Arbejdsgruppen anbefaler, at risikotest for ordblindhed gennemføres i slutningen af 0. klasse med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring hensigtsmæssig undervisningsdifferentiering i klassen. Endvidere kan testen gennemføres to gange i 1. klasse med enten de elever, som i første omgang ikke blev opdaget eller på ny med de elever, som på baggrund af den særligt tilrettelagte undervisning har gennemgået en udvikling, således at de ikke længere vurderes at befinde sig i risikogruppen. Jo tidligere eleverne modtager en særligt tilrettelagt undervisning, des større sandsynlighed er der for, at de ikke falder inden for gruppen af elever i risiko for at udvikle ordblindhed.

Forud for selve testen har personalet i 0. og 1. klasse behov for at få et overblik over, hvilke elever der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder, og derfor skal testes. I den forbindelse har arbejdsgruppen udarbejdet et skema til risikovurdering, hvor personalet kan notere risikotegn for hver enkelt elev i 0. klasse. Det anbefales, at skemaet udfyldes løbende fra oktober til marts, hvorefter data videregives til de medarbejdere - typisk skolens læsevejledere - som står for at teste de elever, som befinder sig i risikogruppen.

Endelig vil det være relevant at få viden omkring ordblindhed hos forældrene. Dette kan ske ved den første skolehjemsamtale, hvor der ligeledes vil være mulighed for dialog med de forældre, som ønsker deres barn testet, fordi de vurderer, at barnet har/vil have specifikke læsevanskeligheder.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at arbejdsgruppens anbefalinger implementeres i skolernes praksis, så der sikres et solidt fælles grundlag for tidlig identifikation og håndtering af elevernes eventuelle behov og udfordringer i forhold til udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder. Samtidig vil forvaltningen igennem dialog med Nyager Skole og skoleledergruppen se nærmere på, hvordan der på tværs af kommunen støttes op om indsatser og generel kompetenceudvikling på området, herunder læsevejledernes arbejde med en kommunal ordblindestrategi samt opgaven med at tilrettelægge forebyggende undervisning til elever i risikogruppen, som alle skolerne skal løfte.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke gratis at afvikle yderligere test på skolerne, men det vil ske inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Tidsplan

Børne- og Kulturforvaltningen følger arbejdet med de nye retningslinjer såvel som resultaterne af risikotestene tæt, og vil sammen med skolelederne evaluere i løbet af 2023 med henblik på at få et fælles vidensgrundlag og eventuelt justere med afsæt i de første erfaringer.

Ny lov om evaluering og bedømmelse i folkeskolen - forslag til udmøntning af skoleudviklingssamtalen
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Fra skoleåret 2022/2023 erstattes kvalitetsrapporterne i folkeskolen af årlige skoleudviklingssamtaler. Børne- og Kulturforvaltningen præsenterer hermed de formelle rammer for skoleudviklingssamtalen, samt forslag til den lokale udmøntning i Rødovre Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den lokale udmøntning af skoleudviklingssamtalen godkendes samt
 2. at opgaven delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Børne- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2022 blev loven om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen vedtaget. Loven medfører blandt andet, at årlige skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporterne i folkeskolen fra indeværende skoleår jf. orientering forelagt Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2022. Samtidig udarbejder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en udviklingsliste over folkeskoler med bekymrende kvalitet, som forventes at omfatte op til 10 % af skolerne, inklusiv skoler udtaget i kvalitetstilsynet. Kommunalbestyrelserne skal udfærdige en udviklingsplan for hver enkelt skole på udviklingslisten, så der bliver fokus på at forbedre skolens resultater.

Skoleudviklingssamtalerne danner en ny ramme for kommunalbestyrelsens, forvaltningens og skolens dialog og samarbejde om udvikling af skolen. Skoleudviklingssamtalen skal tage udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan børnene og de unges faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Der er få formelle krav og dermed en høj grad af frihed til lokal tilrettelæggelse.

De formelle krav er som følger:

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder.
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
 • Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Udmøntning i Rødovre Kommune

Det er kommunalbestyrelsen, der inden for rammerne af folkeskoleloven fører tilsyn med skolernes virksomhed. Der er jf. drøftelser i forbindelse med sag nr. 51 til Børne- og Skoleudvalgsmøde i august 2022 fortsat et politisk ønske om og behov for indblik i kvantitativ data om skolernes faglige og trivselsmæssige resultater mv., som kan suppleres af kvalitative data og dialog i forbindelse med skoleudviklingssamtalen.

Forvaltningen vil derfor årligt udarbejde en datapakke, som indeholder kvantitative data på skole- og kommuneniveau. Datapakken vil tage udgangspunkt i de indikatorer, der skal udpege skoler til udviklingslisten, som STUK udarbejder. Indikatorerne forventes beskrevet i en bekendtgørelse i skoleåret 2022/2023.

I tråd med aftalens ambition om mindre bureaukrati og afrapportering vil datapakken som udgangspunkt fremstå rå og uden grundig analyse. Forvaltningen vil alene tilføje bemærkninger, såfremt det vurderes relevant i forhold til de enkelte datasæt og den videre dialog.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fremlægge forslag til konkrete rammer for datapakken, når de førnævnte indikatorer er blevet offentliggjort. Idet Undervisningsministeriet frigiver de forskellige data løbende, vil de konkrete rammer for datapakken have indflydelse på, hvornår på året den kan præsenteres og behandles politisk. Forvaltningen vil gå i dialog med ministeriet omkring, at eksempelvis data om overgangstestene først frigives i foråret, det vil sige potentielt efter skoleudviklingssamtalen ønskes afviklet.

Tanken er, at datapakken skal være tilgængelig på skolerne, så medarbejdere, elevråd, skolebestyrelser og ledelse får mulighed for at drøfte data forud for skoleudviklingssamtalen.

Endelig vil forvaltningen i samarbejde med Helhedstilbuddet Skovmoseskolen vurdere om rammerne for deres datapakke bør tilpasses, så dataene er relevante i en specialiseret skolekontekst.

Proces

Børne- og Kulturforvaltningen har inviteret skoleledelserne, skolebestyrelserne, Rødovre Lærerforening og BUPL ind i drøftelserne omkring den lokale udmøntning af skoleudviklingssamtalen med henblik på at få relevante perspektiver på og dialog omkring, hvordan der skabes en god ramme for samarbejdet om udvikling af den enkelte skole. I drøftelserne har der for det første været fokus på, hvordan den enkelte skole på bedste vis formidler sine udviklings- og indsatsområder til forvaltningen og det politiske niveau, og samtidig bidrager til at klæde politikerne på til at træffe beslutninger på området ved at invitere dem tættere på praksis. For det andet har der været fokus på at skabe gode rammer for videndeling på tværs af skolerne, herunder have blik for hinandens praksis og erfaringer og derved styrke det samlede skoleområde via fælles nysgerrighed og dialog.

Skoleudviklingssamtalen

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at skoleudviklingssamtalen udmøntes inden for en ramme, som både favner den nære, lokale skolekontekst såvel som videndelingsperspektivet, der styrker det fælleskommunale skoleområde. Således indstiller forvaltningen, at skoleudviklingssamtalen udmøntes som en kombination af et årligt møde med Børne- og Skoleudvalget på tværs af alle skolerne og en årlig samtale med skolechefen for hver enkelt skole.

Rødovre Kommune har allerede i dag gode erfaringer med temamøder for forældrebestyrelserne på Skoleområdet, som har vist, at det er konstruktivt og kærkomment, at Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne mødes. Derfor indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at skoleudviklingssamtalen udmøntes i et lignende format, hvor Børne- og Skoleudvalget kommer tættere på alle skolernes fokusområder én gang om året.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at samtlige skoler, herunder evt. medlemmer af skolebestyrelserne, deltager til et årligt møde omkring et fælles tema i relation til skoleudviklingssamtalen, eksempelvis et tema som den pågældende kommunale datapakke giver anledning til at fordybe sig i eller et tema i tråd med øvrige kommunale strategier eller indsatser. Mødet danner rammen for skolernes dialog med Børne- og Skoleudvalget samt giver mulighed for at udveksle perspektiver og videndele på tværs af skolerne, så de lokale erfaringer, udfordringer og succeshistorier kan bidrage til at styrke det samlede skoleområde i Rødovre Kommune.

Samtidig foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at den enkelte skole inviteres til en årlig samtale med skolechefen omkring de udviklings- og indsatsområder, som skolen ønsker at rette fokus mod. Samtalen skal desuden berøre skolens datapakke og vil i fremtiden ligeledes følge op på tidligere samtaler.

Efter denne samtale udarbejder skolerne hver et kort referat, som offentliggøres på skolens hjemmeside.

Børne- og Kulturforvaltningen vil hurtigst muligt udarbejde en drejebog for mødet mellem Børne- og Skoleudvalget og samtlige skoler og lægge en plan for rækken af samtaler mellem skolechef og den enkelte skole.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Børne- og Kulturforvaltningen vil i tæt dialog med de forskellige aktører på Skoleområdet over de kommende tre år evaluere og justere arbejdet med skoleudviklingssamtalen og således søge at skabe det bedste afsæt for dialog og samarbejde om børnene og de unges læring, trivsel og udvikling. Forvaltningen sammenfatter tematikker og indhold fra skoleudviklingssamtalerne i et notat til Kommunalbestyrelsen ved udgangen af skoleåret.

Bilag

Bilag 1: Skoleudviklingssamtalen

Diverse
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.