Børne- og Skoleudvalget

26-10-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Fraværende

Anette Rachlitz (A), sag 73

Sager 73 - 73

Fold alle ud

Godkendelse af omlægning til fælles skoledistrikt
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Undervisningsministeriet har imødekommet ansøgningen om et fælles skoledistrikt, som Børne- og Kulturforvaltningen fremsendte i juni 2023 på baggrund af behandling i Kommunalbestyrelsen samt opbakning fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at Rødovre Kommune overgår til at have et fælles skoledistrikt fra og med indskrivningen til kommende børnehaveklasse 2024/2025 til og med skoleåret 2027/2028.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2023 (sag nr. 77) at sende forslag om at omlægge de seks nuværende skoledistrikter til et fælles skoledistrikt i høring i de seks almene skolers bestyrelser. Høringssvarene blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2023 (sag nr. 47). På baggrund af den politiske behandling samt en fælles opbakning fra skolebestyrelserne (bilag 2), indsendte Børne- og Kulturforvaltningen den 14. juni 2023 ansøgningen (bilag 1) til Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu behandlet ansøgningen, som er imødekommet, dog med en begrænset periode til og med skoleåret 2027/2028. Det er et år mindre, end Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt. Det skyldes, at de øvrige kommuners igangværende forsøg med skoledistrikter udløber på dette tidspunkt, og at ministeriet dermed har grundlag for at foretage en samlet opfølgning af den indhentede viden fra de igangsatte forsøg til brug for evt. lovændringer.

I afgørelsen (bilag 3) har Børne- og Undervisningsministeriet lagt vægt på Rødovre Kommunes ønske om at styrke forældretilfredsheden, højere undervisningskvalitet, bevarelse af skolernes lokaldemokrati og bedre kapacitetsudnyttelse, samt de fire nye fordelingskriterier:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
  • Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
  • Alle børn er sikret plads på en skole inden for 2 km.
  • Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden lagt vægt på regeringens politiske prioriteter, som blandt andet handler om at fjerne unødig bureaukrati på folkeskoleområdet og styrke friheden til at finde gode løsninger lokalt. Som eksempel er der i afgørelsen fremhævet, at forældre i dag ikke altid oplever, at reglerne om skoledistrikter og frit skolevalg reelt giver forældrene de tilsigtede rettigheder. Det gælder blandt andet, når skoledistrikterne løbende ændres af hensyn til kommunernes muligheder for at fordele elever.

Omlægningen til fælles skoledistrikt skal evalueres i relation til ministeriet i hhv. en midtvejsevaluering, som skal være færdig senest i juni 2026 samt en slutevaluering senest i september 2028. Derudover vil Børne- og Kulturforvaltningen nedsætte en følgegruppe på tværs af skolebestyrelserne, som kan fungere som sparringspartner for forvaltningen over de kommende år.

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2024/2025 vil blive igangsat efter sagens behandling i kommunalbestyrelsen, og indskrivningen vil foregå i ugerne 45, 46 og 47.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omlægningen til fælles skoledistrikt vil gælde fra indskrivningen til børnehaveklasse, skoleåret 2024/2025 frem til og med skoleåret 2027/2028.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ansøgning om forsøgsordning med fælles skoledistrikt i Rødovre Kommune
Bilag 2: Bilag 2 - Samlet formandsudtalelse vedr omlægning til et fælles skoledistrikt
Bilag 3: Bilag 3 - Afgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet