Kommunalbestyrelsen

23-05-2017

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Chris Lassen Jensen (C)
Svend Erik Pedersen (F)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Kim Hammer (O)
Peter Michael Jensen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Hans Houmøller (Ø)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)

Sager 76 - 87

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for Rødovrevej 239, som omfatter planer om en omdannelse af en eksisterende to etages erhvervsbebyggelse til en boligbebyggelse, er det nødvendigt at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, omfattende et nyt rammområde med forøget bebyggelsesprocent.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 med tilhørende miljøscreening vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 9 uger.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 50:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 97:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i sammenhæng med Forslag til Lokalplan 143 for Rødovrevej 239. I forbindelse med planen om at omdanne den eksisterende erhvervsbebyggelse til boliger og en mindre del til erhvervsfunktioner, er det besluttet at udarbejde en lokalplan for ejendommen på matr. nr. 16e Rødovre By, Grøndalslund (Rødovrevej 239). Ejendommen er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde, Rammeområde 5F05 Rødovrevej syd for Nørregårdsvej, som omhandler flere ejendomme, der i dag er omfattet af Lokalplan 45 for et erhvervsområde til erhvervsformål ved Rødovrevej af 6. november 1991.

I forbindelse med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 oprettes et nyt Rammeområde 5F16 Rødovrevej 239 med samme rammeanvendelse, men med en ny afgrænsning, som er identisk med lokalplanområdet i Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239.

Kommuneplantillægget ændrer rammeafgrænsningen til Rammeområde 5F05 og fastlægger en forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 i Rammeområde 5F05 til 85 i Rammeområde 5F16. Eksisterende bebyggelsesprocent på ejendommen er 84.

Rammeområdet er beliggende i stationsnært område og skal derfor udvikles i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet. I forbindelse med omdannelsen til boliger udnyttes potentialet for en fortætning af bebyggelsen og der inddrages virkemidler til begrænsning af biltrafikken, for at fremme brugen af cykel og gang til stationen, samt brugen af den kollektive trafik.

Kommuneplanes rammebestemmelse om bebyggelse af blandet bolig- og erhverv, i maksimum tre etager er bibeholdt og der er fastlagt en parkeringsnom for hhv. biler og cykler:

For biler: minimum 0,9 p-plads - maksimum 1 p-plads pr. bolig og minimum 0,9 p-plads - maksimum 1 p-plads pr. 100 m² erhvervsareal. For cykler: 2 stk. pr. bolig og 1½ stk. pr. 100 m2 etageareal til erhverv.

Friarealprocenter er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Blandede bolig- og erhvervsområder, som er minimum 40% for etageboligbebyggelse med en bebyggelsesprocent over 60 og minimum 15% for erhvervsbebyggelse.

Planerne skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer som Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder. Der er ikke indkommet indsigelser til miljøscreeningen.

Lov- og plangrundlag

Lov- og planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 med tilhørende miljøscreening – maj 2017

Høring i 9 uger – fra juni til august 2017

Endelig vedtagelse af Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 – oktober 2017

Offentlig bekendtgørelse – november 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Miljøscreening af Rødovrevej 239

Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 skaber mulighed for en omdannelse af en eksisterende erhvervsbebyggelse, som i dag indeholder kontorer og en lagerhal - til ca. 50 boliger, mindre erhvervsfunktioner og fællesareal.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 med tilhørende miljøscreening vedtages og derefter fremlægges i offentlig høring i 9 uger. 


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 51:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 98:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har bygherre Proximus A/S samt bygherre-rådgiver Gröning Arkitekter ApS udarbejdet et lokalplanforslag for det stationsnære område, beliggende vest for Jyllingevej Station.

Lokalplanområdet er beliggende i den midt-østlige del af Rødovre på Rødovrevej 239, med en erhvervsejendom som tidligere husede Tele Danmark og De Gule Sider.

Bebyggelsen har i en årerække stået tom.

Intentionen i lokalplanforslaget er at skabe et område med en bebyggelse, der henvender sig til børnefamilier og som indeholder væsentlige boligkvaliteter, med gode friarealer og tidssvarende boliger. Med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse skabes en bebyggelse med et varieret udtryk i en skala der passer til et boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne den eksisterende erhvervsbebyggelse, som i dag indeholder tomme kontorlokaler og en tom lagerhal. Omdannelsen giver mulighed for at etablere ca. 50 boliger og mindre erhvervsfunktioner, som kan etableres i stueetagen/kælderetagen i den del af bygningen, som vender ud mod Rødovrevej.

De eksisterende toetages bygninger omdannes til en kombination af rækkehuse og lejligheder med en tilbagetrukket tagetage, som vil højne den samlede kvalitet i den nye boligbebyggelse.

I forbindelse med omdannelsen nedrives en ca. 900 m² store lagerhal som giver plads til en privat fælleshave for bebyggelsens beboere og brugere. Fælleshaven indrettes til ophold og aktiviteter, og der kan etableres urtebede og et fælles væksthus.

Ved en realisering af den nye boligbebyggelse vurderes det, at det vil medføre en tilflytning på 100 - 140 borgere, afhængig af boligstørrelserne.

Lokalplanområdet udgør et areal på i alt ca. 8.024 m², som overordnet er opdelt i henholdsvis delområde A (som er 1.650 m²) og delområde B (som er 6.374 m²).

Lokalplanområdet er planlagt med en bebyggelsesprocent på 85 svarende til, at der kan opføres ca. 6.140 m² til boliger, ca. 680 m² til liberalt erhverv og ca. 1.641 m² til kælder (for erhverv, teknik, depoter og cykelparkering).   

Lokalplanforslaget kræver et kommuneplantillæg, der fremlægges på samme møderække som nærværende sag. Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 indeholder de nødvendige rammeændringer og giver dermed mulighed for at godkende Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239. Området er planlagt med en tæt bymæssig boligbebyggelse i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet, hvor potentialet for en fortætning af bebyggelse og begrænsning af biltrafik er inddraget i planen.

Den maksimale kommuneplanramme for bebyggelse i tre etager er udnyttet, og parkeringsnormen er fastlagt til minimum 0,9 p-plads - maksimum 1 p-plads pr. bolig og minimum 0,9 p-plads - maksimum 1 p-plads pr. 100 m² etageareal til erhverv, så brugen af cykel og gang til stationen, samt brugen af den kollektive trafik, fremmes.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om Livet”.

Friarealprocenten er i henhold til kommuneplanens retningslinjer for Blandede bolig- og erhvervsområder, som er minimum 40% for boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent over 60 og minimum 15% for erhvervsbebyggelse. Lokalplanen sikrer desuden, at en stor del af tagfladerne kan udnyttes til tagterrasser, hvilket betyder at friarealprocenten i lokalplanområdet er ca. 70%.

Planerne skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer som Forslag til Lokalplan 143 giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Der er ikke indkommet indsigelser til miljøscreeningen.

Ved vedtagelse af Lokalplan 143 Rødovrevej 239 vil den erstatte en del af Lokalplan 45 for et erhvervsområde til erhvervsformål ved Rødovrevej af 6. november 1991 som aflyses for den del, der er omfattet af Lokalplan 143 Rødovrevej 239. 

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplan 2014

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om Livet”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening – maj 2017

Høring i 9 uger – fra juni til august 2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan 143 Rødovrevej 239 – oktober 2017

Offentlig bekendtgørelse – november 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239
Bilag 2: Miljøscreening af Rødovrevej 239
Bilag 3: Bygherres projekt - prospeks af 01-12-2016

Slotsherrensvej 400 – beslutning om planproces
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning om planproces for udviklingen af Slotsherrensvej 400.

Rødovre Kommune ønsker at udlægge en del af Slotsherrensvej 400 til forplads for den kommende letbane i Ring 3.

Teknisk Forvaltning foreslår at områdets udviklingsmuligheder sikres gennem den forestående kommuneplanrevision med henblik på, at udlægge området til stationsnært kerneområde til blandet bolig og erhverv samt en integreret stationsforplads.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udviklingsmulighederne for området sikres gennem den forestående kommuneplanrevision, med henblik på senere udarbejdelse af en lokalplan for området.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 52:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 99:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune solgte i 2008 ejendommen Slotsherrensvej 400 (amtets tidligere materielgård) til Escot Fast Ejendom A/S, der ønsker at opføre et lagerhotel.

Der har været afholdt en forudgående høring i forbindelse med planarbejdet. Høringen er afholdt efter Planlovens § 23c stk. 2, hvor Kommunalbestyrelsen indkalder ideer og forslag til ændringer i kommuneplanen udenfor den almindelige revision.

Den forudgående høring blev afholdt i februar 2015.

Rødovre Kommune beskrev den forventede udvikling af ejendommen (Kommunalbestyrelsens sag nr. 4, januar 2015):

Der ønskes udarbejdet et kommuneplantillæg for Slotsherrensvej 400, der udlægger den nordlige del af rammområde 1E03 til et nyt rammeområde 1E05, som muliggør følgende:

 • at arealet udpeges som stationsnært kerneområde i kommuneplanens rammer
 • etablering af en letbanestation
 • etablering af en stationsforplads
 • mulighed for opførelse af byggeri (et opbevaringscenter) i 8,5 m’s højde med mulighed for op til 15 m’s højde ud mod Nordre Ringvej (O3) en bebyggelsesprocent på 120.

Efter høringen besluttede Kommunalbestyrelsen (sag nr. 73 april 2015) at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for en stationsforplads parallelt med en lokalplan.

Lokalplan og kommuneplantillæg skulle muliggøre:

 • at arealet udpeges som stationsnært kerneområde i kommuneplanens rammer
 • etablering af en stationsforplads til den kommende letbane
 • opførelse af byggeri (et lager- og kontorhotel) i henholdsvis 6, 11 og 15 m's højde
 • højeste bebyggelse ud mod Nordre Ringvej
 • en bebyggelsesprocent på 120.

Baseret på Kommunalbestyrelsens beslutning kan Rødovre Kommune udarbejde plandokumenter til en station, stationsforplads og erhverv, som det er beskrevet i den gældende kommuneplanramme (1E03 - fremstillings- og serviceerhverv samt administration, transport, engroshandel og værksteder) med tilføjelse af et opbevaringscenter.

Nye udviklingsmuligheder med en kommende letbane

Efter salget af ejendommen er det besluttet at en kommende letbane i Ring 3 får en station i Rødovre ved ejendommens sydlige del.

Med Fingerplan 2013 fik Rødovre Kommune mulighed for at udvikle området efter stationsnærhedsprincipperne. Som udgangspunkt skal de stationsnære områder udvikles med henblik på arbejdsintensive virksomheder, store kontorvirksomheder og funktioner med regional betydning. For at fremme dette kan kommunalbestyrelsen give mulighed for en mere intensiv udnyttelse af de stationsnære arealer.

Rødovre Kommune ønsker at sikre den sydlige del af ejendommen til en stationsforplads til den kommende letbane.

Mulighederne for området bør udvikles i tæt relation til udviklingsområdet i Islev (Rødovre Nord). Området ved den kommende station udgør start- og endemålet for den ene ende af ID-linjen gennem Islev.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at området kan udvikles til et blandet byområde med lettere erhverv (service, administration, kontor og lignende) og boliger. Sammen med en integreret forplads til den kommende letbanestation kan der skabes en attraktiv start og endestation for ID-linjen gennem Islev.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at området indgår i den forestående kommuneplanproces. Her kan rammerne forberedes og planlægges i sammenhæng med udviklingsområde Rødovre Nord.

Et nyt byggeprojekt skal indpasses i området og der bør stadig arbejdes med en nedtrapning mod villaområdet øst for ejendommen. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Med beslutningen om at indarbejde udviklingen af området i den kommende kommuneplan med henblik på en anvendelse til stationsforplads, bolig og erhverv, kan der komme udgifter i forhold til eventuel erstatning på baggrund af skødeforpligtigelser og eventuel ekspropriering til stationsforplads.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2018 forventes forelagt Kommunalbestyrelsen 5. december 2017, herefter sendes forslaget i offentlig høring og forventes vedtaget inden sommer 2018.

Der vil herefter kunne laves lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanens nye rammer.

Anlægsregnskab for Renovering af broerne ved Viemosevej
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet ”Renovering af broerne ved Viemosevej”.

Der har været et merforbrug på 155.184 kr. grundet flere skader på broen end oprindeligt antaget, og tidsforsinkelser, der medførte at arbejdet kom ind i vintersæsonen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for ”Renovering af broer ved Viemosevej” godkendes, samt
 2. at merforbruget på 155.184 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2016.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 55:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 100:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af projektet, som Kommunalbestyrelsen har godkendt på deres møde den 28. april 2015 (sag nr. 77 ) er nu afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling 

3.500.000 kr.

Forbrug

3.655.184 kr.

Merforbrug

155.184 kr.

Broerne ved Viemosevej var i meget dårlig stand og der var derfor behov for en renovering, således at deres funktion kunne opretholdes.

Projektet blev under udførelsen  fordyret af, at den oprindelige brokonstruktion ikke var udført korrekt. Der var bl.a. ikke foretaget nogen form for beskyttelse af betonkonstruktionen for nedsivende vand eller salte fra kørebanen.  Herudover var der ikke et korrekt fald, så vandet blev ikke ledt væk fra  konstruktionen, men ind på midten af den, hvor det begyndte at sive igennem konstruktionen. Det medførte større skader på konstruktionen end forventet. Den dårlige stand af betonen medførte at der skulle støbes et helt nyt topdæklag, for at nye isoleringsmateriale kunne fastgøres på konstruktionen, samt være i stand til at lede vandet væk. Problemer med en ledningsejer, hvis ledninger var i meget dårlig stand, gav yderligere tidsforsinkelser til projektet, der medførte at projektet kom over i vintersæsonen, hvor der skulle medregnes yderligere omkostninger til vinterforanstaltninger. Foranstående har ikke været medtaget i udbuddet, men det har været muligt at begrænse ekstraomkostningerne således, at der kun har været en overskridelse på ca. 4,4%. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har jf. ovenfor haft et merforbrug på 155.184 kr. 

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Anlægsregnskab for Sti-, Vej- og Parkpuljer 2011, 2013, 2014 og 2015
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskaber for alle projekter vedrørende "Sti-, Vej- og  Parkpuljer" for årene 2011, 2013, 2014 og 2015.

Projekterne har haft et samlet merforbrug på 283.837 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for "Sti-, Vej- og Parkpulje 2011" godkendes,
 2. at mindreforbruget på 589.562 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014,
 3. at anlægsregnskabet for "Sti-, Vej- og Parkpulje 2013" godkendes,
 4. at merforbruget på 873.668 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2016,
 5. at anlægsregnskabet for "Sti-, Vej- og Parkpulje 2014" godkendes,
 6. at merforbruget på 4.529 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2016,
 7. at anlægsregnskabet for "Sti-, Vej- og Parkpulje 2015" godkendes, samt
 8. at mindreforbruget på 4.798 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2016.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 56:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af ovennævnte projekter, som Kommunalbestyrelsen har godkendt på deres møder den 22. februar 2011, den 18. december 2012, den 25. februar 2014 og den 24. marts 2015 er nu afsluttede og der aflægges anlægsregnskaber.

Teknisk Forvaltning har under hensyntagen til den tætte tilknytning projekterne imellem, valgt at aflægge anlægsregnskaberne for 2011, 2013, 2014 og 2015 under et.

De 4 "Sti-, Vej- og Parkpuljer" har tilsammen haft et netto merforbrug på 283.837 kr. Fordelingen af forbruget på de 4 projekter fremgår af vedlagte bilag 1-4.

I 2011 deltog Rødovre i projektet om etablering af Super Cykelstier - "Albertslundruten". Der var et merforbrug på dette projekt, men der blev ydet tilskud til projektet fra Vejdirektoratet. Tilskuddet var større end først antaget, hvilket resulterede i et samlet mindreforbrug, idet forbruget på de øvrige anlægsprojekter var mindre end det budgetterede.

Merforbruget for Sti-, Vej- og Parkpulje 2013 vedkommende, kan alene henføres til uforudsete udgifter til renovering af Lucernevej og total renoveringen af Lørenskogvej, hvor der blev valgt, at der i renovringen blev indtænkt løsninger til lokal afledning af regnvandet, som en del af de hastighedsdæmpende foranstaltninger langs vejen.

Cirka 4/5 af periodens  bevillinger blev prioriteret til vedligeholdelse og renoveringer af kørebaner, cykelstier og stiarealer. Teknisk Forvaltning har i høj grad forsøgt at prioritere de enkelte projekter efter vejstrækningernes behov for vedligeholdelse og renovering, ligesom det er tilstræbt at opnå de billigste tilbud fra Entreprenørfirmaerne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne har haft et samlet merforbrug (netto) på 283.837 kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sti- Vej- og Park pulje 2011 - Anlægsregnskab
Bilag 2: Sti- Vej- og Park pulje 2013 - Anlægsregnskab
Bilag 3: Sti-, Vej- og Parkpulje 2014 - Anlægsregnskab
Bilag 4: Sti-, Vej- og Parkpulje 2015 - Anlægsregnskab

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet.
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Endelig godkendelse af projektforslag, der omfatter fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 124 til Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet. Området konverteres fra naturgasområde til fjernvarmeområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 124 til Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet endeligt godkendes, og området derved ændrer status fra kollektiv forsyning med naturgas til kollektiv forsyning med fjernvarme.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 57:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 09. maj 2017, pkt. 8:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 102:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har behandlet projektforslaget efter §§ 1, 4 og 6 i lov om varmeforsyning ”Varmeforsyningsloven” og §§ 3, 4, 6, 8, 23 og 26 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg ”Projektbekendtgørelsen”. Ved godkendelse af projektforslaget, ændrer området omfattet af Lokalplan 124, Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet status fra kollektiv forsyning med naturgas til kollektiv forsyning med fjernvarme.
Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan. Projektforslaget behandler et område med et samlet varmebehov i størrelsesordenen 660 MWh.

Der er potentielt to kunder (Damhusparken og Damhuskroen). I projektforslaget er belyst såvel de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsningen af CO2 belastningen. Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen som beskrevet i projektforslaget er samfundsmæssigt og miljømæssigt fordelagtigt.

Samfundsøkonomiske forhold:

Den samfundsøkonomiske nutidsgevinst er 0,9 mio. kr. Den interne forrentning er ikke defineret, da investeringen i varmepumper i referencen overstiger investeringen i fjernvarme.    

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af regeringens energipolitik, der skal sikre, at el- og varmeforsyning i 2050 er 100 % dækket af vedvarende energi. I Københavnsområdet er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.   

Projektet betyder, at CO2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca. 70 tons/år. 

Selskabsøkonomiske forhold:

Projektets selskabsøkonomiske nutidsgevinst for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er 1,2 mio. kr. og indebærer en intern forrentning af anlægsomkostningerne på 21 %. Dette vurderes at være tilfredsstillende set i forhold til en diskonteringsrente på 2 %.   

Brugerøkonomiske forhold:

I henhold til projektforslaget ses en samlet brugerøkonomisk nutidsgevinst på 0,7 mio. kr. (Nutidsgevinst ved 20 års investeringshorisont). Gevinsten ved at konvertere til fjernvarme er beregnet til gennemsnitligt 13 % det første år. Brugerøkonomien vurderes at være tilfredsstillende.    

Høringsbehandling:

Projektforslaget har været sendt i høring i perioden 2. februar 2017 til 3. marts 2017.
Høringsmaterialet har været udsendt til HMN Naturgas I/S, VEKS I/S, Damhuskroen og Proximus A/S (projektudvikler for Damhusparken). Herudover har projektforslaget været sendt til Seniorrådet og Handicaprådet i Rødovre Kommune. 
Der er modtaget høringssvar fra HMN GasNet P/S.

Herunder er der, i uddrag, angivet høringssvar fra HMN GasNet P/S, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings replik og HMN GasNets duplik.

HMN GasNets høringssvar:

HMN GasNet vil på det foreliggende grundlag gøre indsigelse mod en godkendelse af projektforslaget, som efter HMN GasNets opfattelse på en række områder ikke lever op til Projektbekendtgørelsens krav til projektforslag, der sendes i høring, og som indeholder metodiske fejl samt ikke er bilagt den fornødne dokumentation for anvendte beregningsforudsætninger og anvendelse af specielle forudsætninger, der afviger fra Energistyrelsens Teknologikatalog. 
Det er HMN GasNets opfattelse, at det opgjorte samfundsøkonomiske resultat på plus 929.000 kr. er fejlagtigt, og at det samfundsøkonomiske resultat potentielt er negativt med op til ca. 833.000 kr. Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme udviser således på ingen måde en robust samfundsøkonomi.


Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings replik:

HMN GasNet har ikke fået beregningsbilaget eller bedt om det i høringsperioden, og har sået tvivl om beregningerne, primært ved at fastholde, at de nye bygninger skal have naturgas uden at der tages højde for Bygningsreglementet. 
Der er udarbejdet et notat, som tilbageviser HMN GasNets tvivl, og det påvises, at projektforslaget kan optimeres yderligere.


HMN Gasnets duplik:
HMN GasNet vil på det foreliggende grundlag fortsat gøre indsigelse mod en godkendelse af projektforslaget, da det fortsat er HMN GasNets opfattelse, at ændringen af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme ikke udviser en robust samfundsøkonomi, og at der fortsat mangler dokumentation for væsentlige forudsætninger i Rambølls samfundsøkonomiske beregninger.

På baggrund af de modtagne høringssvar m.fl. indkaldte Rødovre Kommune HMN GasNet, bygherren Proximus og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning til møde. Mødet blev afholdt den 24. marts 2017.

HMN GasNet har efter mødet fremsendt nye bemærkninger og beregninger. Her fastholder HMN GasNet sine tidligere standpunkter og henviser desuden til et lejlighedsbyggeri i Gladsaxe, hvor manglende mulighed for solceller på taget er imødekommet ved opsætning af solceller på/i facaden.

Bygherren for Damhusparken har fået forelagt HMN GasNets bemærkninger og har hertil flg. bemærkninger: (Bemærkninger forkortet af Teknisk Forvaltning):

Anlægsudgiften iflg. HMN GasNets beregninger for naturgasfyr og solceller er ca. 428.000 kr. Den mulige placering af solcellerne på ejendommene medfører, at indstrålingseffekten ikke bliver særlig god og behovet vil altså være større. På baggrund af indhentet tilbud på naturgasfyr og skorsten giver det tilsammen en budgetteret anlægsudgift meget konservativt sat på ca. 678.000 kr.

Installation af naturgas vil også medføre udgifter til øget udgravning af kælder til brug for beboernes pulterrum. Antallet af kvm. kan altid drøftes men en investering på mellem 250.000 - 500.000 kr. vil der uomtvistelig være tale om. Naturgasfyret vil desuden kræve opsætning af en 27 meter høj skorsten.


Nye beregningsforudsætninger
Energistyrelsen har varskoet, at der udmeldes nye beregningsforudsætninger i uge 14, 2017. Det er i givet fald disse forudsætninger, som skal lægges til grund ved Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vil derfor opdatere beregningerne, såfremt der foreligger nye beregningsforudsætninger og udsende resultatet til HMN GasNet.
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forventer dog ikke, at de nye forudsætninger vil rykke væsentligt ved resultatet.

Teknisk Forvaltning har ved vurderingen af projektforslaget lagt vægt på følgende primære forhold:

Varmeforsyningslovens § 1, stk. 1 ”Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.” samt varmeforsyningslovens § 4, stk. 1 ”Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg”.

Projektforslaget vil ved at forsyne området med fjernvarme, leve op til varmeforsyningslovens formålsparagraf. Samtidig lever projektforslaget op til Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, der udtrykker kommunens målsætning om at fremme udbygningen af fjernvarme til hele kommunen inden 2030. 

For at Kommunalbestyrelsen kan godkende et projektforslag, skal det mere specifikt opfylde projektbekendtgørelsens §§ 8 og 26.

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi. I tråd med Rødovre Kommunes hidtidige praksis for konverteringer til fjernvarme, er samfundsøkonomien ikke afhængig af tilslutningspligt. Projektforslaget udviser positiv samfundsøkonomi både med og uden tilslutning af Damhuskroen.

De samfundsøkonomiske beregninger viser et overskud på 0,9 mio. kr. over en 20-årig periode.

Projektforslaget sikrer, at byggeriet overholder Bygningsreglementet. Bygherre har oplyst, at der er plads til 362 kvm. solceller på byggeriets tag. Placeringen på byggeriets tag er iht. den gældende lokalplan 124, § 12, stk. 5 eneste mulighed for placering af solceller/solfangeranlæg. Bygherre har planlagt at udnytte muligheden for placering af 362 kvm. solceller. Bygherre har desuden oplyst, at hvis byggeriet i stedet opvarmes med naturgas, skal der tilføres yderligere i alt ca. 111 kvm. solceller, som der i givet fald skal findes alternative placeringer til, eller Kommunalbestyrelsen skal give dispensation fra Byggelovens § 22 for at afvige fra de nødvendige antal kvm. solceller.   

HMN GasNet har anført en mulighed for placering af de nødvendige yderligere solceller på facaden, i stil med den der er brugt ved et lejlighedsbyggeri i Gladsaxe. Teknisk Forvaltning bemærker hertil, at placering af solceller på facaden ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 124, som i § 12, stk. 5 angiver, at solfangere og solcelleanlæg kan opsættes på tage under nærmere forudsætninger. Herudover kommer at placering af de nødvendige yderligere 111 kvm. solceller i givet fald primært kan ske på bygningernes vestvendte facader, idet kun en bygning har skyggefri facade mod syd. Energieffektiviteten bliver derfor ikke optimal, og vil i sig selv betyde, at der skal opsættes yderligere et antal kvm. solceller. Bygherre har oplyst, at solceller på facaden samt naturgasfyr, vil medføre omkostninger på ca. 678.000 kr mod HMN GasNets beregning på 428.000 kr.    

Ved brug af naturgasfyr skal der iflg. tilbud fra leverandør, opsættes en 27 meter høj skorsten. Betragtes skorstenen som en del af selve bebyggelsen skal den integreres i bebyggelsens arkitektur og i henhold til lokalplanens § 7, stk. 5 er den maksimale bygningshøjde ved 6 etager 19,5 meter over sokkelhøjde. Hvis der er tale om en selvstændig skorsten, der kan betargtes som en del af et teknisk anlæg, skal den iht. lokalplanens § 12 integreres i bebyggelsen eller placeres så den ikke er synlig fra offentligt areal.

Teknisk Forvaltning konkluderer på den baggrund, at opsætning af de nødvendige ekstra 111 kvm. solceller og 27 meter høj skorsten ikke er mulige indenfor lokalplanens rammer, og opsætning af naturgasfyr, skorsten og nødvendige ekstra solceller, vil medføre ekstra udgifter på ca. 450.000 kr. alene til bygningernes tekniske installationer ift. HMN GasNets beregninger. Hertil kommer øget udgravning af kælder og et ikke beregnet antal ekstra kvm. solceller grundet den dårligere placering på bygningernes vestvendte facader.  

Skiftende regeringer har udtalt energipolitiske målsætninger om udfasning af fossile brændsler til blandt andet rumopvarmning. Den seneste Energiaftale af 22. marts 2012 har fastsat en energipolitisk målsætning om udfasning af fossile brændsler senest i år 2050. I forventning om at Damhusparken skal fungere længe efter 2050, synes det oplagt at benytte lejligheden til allerede fra byggeriets start at forsyne bygningerne med fjernvarme. I modsat fald skal man forvente, at skulle skifte naturgaskedlen med fjernvarme senest om ca. 30 år. 

Teknisk Forvaltning har ved vurderingen af projektforslaget desuden lagt vægt på følgende sekundære forhold: 

Rødovre Kommune arbejder på et projekt omkring Damhustorvet og Roskildevej. Rødovre Kommunes projekt omkring Damhustorvet giver dermed en historisk mulighed for, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning kan anlægge fjernvarmeforsyningen samtidig med ombygningen af Damhustorvet og opførelsen af Damhusparken.    

Hvis solceller/solfangere placeres på bygningernes facade, vil det være en afvigelse fra lokalplanen, og dermed kræve en dispensation. Teknisk Forvaltning mener ikke, det er nødvendigt at se på mulighederne for at give en dispensation, når bestemmelserne i bygningsreglementet og lokalplanen kan opfyldes med forsyning med fjernvarme.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2). 
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK 1307 af 24. november 2014.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektkendtgørelsen). LBK 825 af 24. juni 2016.
 • Bekendtgørelse om byggeloven. LBK 1178 af 23. september 2016.
 • Fremsættelse af projektforslag og udsendelse i høring. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2017 (sag nr. 2).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er anslået til 0,88 mio. kr., der finansieres fra puljen til udbygning.       
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fastafgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Rabatten er indregnet i projektforslaget.

Tidsplan

Maj 2017: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.
Bindende aftaler med kunderne (projektudvikler for Damhusparken og Damhuskroen) indgås kun med forudsætning om Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget. Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget, startes projekteringsforløb.

 
Juni 2017: Projektstart. Udbygningen sker i foråret/sommeren 2017, tilpasset ombygning af Damhustorvet.
Projektet kan evt. opdeles i etaper af hensyn til ombygning af Damhustorvet.

Fjernvarmestik 2017
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af tilslutning af nye kunder til det eksisterende fjernvarmenet udenfor fjernvarmens udbygningsområder. Der ansøges om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til tilslutning af nye kunder i 2017 i de eksisterende fjernvarmeområder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at tilslutning af nye kunder godkendes, samt 
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til tilslutning af nye kunder i 2017 i de eksisterende fjernvarmeområder.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. maj 2017, pkt. 58:

Anbefales.

 

Bestyrelsen for RKF, 09. maj 2017, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 103:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) forventer at tilslutte 3-5 nye kunder til fjernvarmen i 2017 udenfor udbygningsområderne. Den samlede anlægsbevilling på 2.000.000 kr. søges frigivet nu for at kunne igangsætte konverteringsarbejder med kort varsel.

De potentielle nye kunder ligger i de eksisterende fjernvarmeområder, iht. Rødovre Kommunes varmeplan eller i grænseområderne mellem fjernvarme og naturgas. De har alle mulighed for forsyning fra det eksisterende fjernvarmenet.

Anlægsbevillingen er inkl. forventet anlægsinvestering til brug for tilslutning af projektforslag, der omfatter fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 124 til Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet. 

Lov- og plangrundlag

Takstblad, Vedtægt og Tekniske bestemmelser for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Forventet anlægsudgift til etablering af 3-5 nye fjernvarmestik skønnes til 2.000.000 kr. Midlerne tages fra puljen til udbygningsplan.

Tidsplan

Udførelse i 2017.

Renovering af køkkenet på Ørbygård
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om tilskud på 3,825 mio. kr. i 2017 til renovering af køkkenet på Ørbygård. Tilsagnet er med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Renoveringen kan derfor gennemføres i 2017 frem for i 2018 som oprindeligt planlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5.100.000 kr., der finansieres af tilskuddet fra Staten og kassebeholdningen med de restende 1.275.000 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 5.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til renovering af køkkenet på Ørbygård,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på -3.825.000 kr., samt
 4. at der gives en anlægsbevilling i 2017 på -3.825.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet vedrørende tilskuddet fra Staten.


Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 34:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i finansloven for 2017 er der afsat en ansøgningspulje på 425 mio. kr. under Sundheds- og Ældreministeriet til ”renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre”. Der ydes op til 75 % tilskud til projekter med dette formål i 2017.

Rødovre Kommune har benyttet muligheden for at søge tilskud til renovering af køkkenet på Plejehjemmet Ørbygård. Køkkenet er nedslidt og har brug for en renovering, så det også i fremtiden kan drives til gavn for plejehjemmets beboere. Den tilhørende café renoveres også, og gøres mere indbydende for dens brugere.

Rødovre Kommune har modtaget tilsagn fra ministeriet om støtte på 3.825.000 kr.

Renoveringen omhandler blandt andet:

 • Ny gulvbelægning
 • Ny udsugning
 • Udskiftning af loft
 • Nyt gulvafløb
 • Nyt kølerum
 • Ny LED belysning
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Ny tagbelægning

Renoveringen betyder, at Ørbygårds cafe vil være lukket i op til fire måneder i løbet af sidste halvår af 2017. Køkkenet forventes at kunne fungere i hele perioden. Alternativt må mad til beboerne på Ørbygård plejehjem blive leveret fra et af de andre kommunale plejehjem.

Lov- og plangrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre

Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til renovering på kr. 5.100.000 kr. Dette er 300.000 kr. mere end det skøn, der fremgår af investeringsoversigten, hvor renoveringen figurerer i 2018. Årsagen er, at der nu indgår udskiftning af lyskilder til LED-belysning. Udskiftningen skal ses i sammenhæng med den pulje til energitiltag, der er afsat på Investeringsoversigten i 2017.

Der forventes mindreindtægter til køkkenet i den del af byggeperioden, hvor cafeen ikke vil være i drift. Omfanget vil være afhængig af den konkrete projektering, og i hvor høj grad der sideløbende kan skrues ned for ressourceforbruget i perioden. Driftstabet forventes at udgøre ca. 300.000 kr. netto. Det vil efter en konkret opgørelse blive søgt reguleret i overførselsagen fra 2017-18.

Tidsplan

Maj/Juni 2017: Projektering, udbud og kontrakt.

Juli-december 2017: Udførelse af bygningsarbejder.

Januar 2018: Ibrugtagning.

Bilag

Bilag 1: Tilsagnsbrev Rødovre Kommune køkkenpuljen 2017

Indstilling af lejerrepræsentant til Beboerklagenævnet
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny lejerrepræsentant og en ny suppleant for lejerrepræsentanten til Beboerklagenævnet.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger Erik Nielsen som lejerrepræsentant for beboerklagenævnet og Dorthe Larsen som suppleant for lejerrepræsentanten.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 106:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny lejerrepræsentant til beboerklagenævnet, da nævnets lejerrepræsentant holder op på grund af for meget fravær. Der skal derudover udpeges en suppleant for lejerrepræsentanten, idet den tidligere suppleant for lejerrepræsentanten Lill Svanberg, er afgået ved døden. Udpegning skal ske efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen og de udpegede skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Beboerklagenævnet er et tvistenævn, der træffer afgørelser i tvister mellem lejere og boligselskabet.

Hvidovre- og Rødovre Lejerforening LLO har i samarbejde med LLO´s Regions Øst indstillet Erik Nielsen som medlem og Dorthe Larsen som suppleant.

Erik Nielsen har været medlem af huslejenævnet i Hvidovre og Rødovre Kommune i forudgående og nuværende periode, er cand. jur. med lejeret som kursusfag, uddannet ejendomsadministrator samt lægdommer ved boligretten i Hvidovre og Tåstrup og har gennem sit mangeårige virke i LLO et stort kendskab til almenlejeret.

Dorthe Larsen er formand for Brøndby LLO og har været sagsbehandler i LLO i mange år og har indgående kendskab til almenlejeret.

Lov- og plangrundlag

Almenlejelovens § 97 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget er gældende indtil udgangen af Kommunalbestyrelsens valgperiode i 2017.

Bilag

Bilag 1: Indstilling LLO

Personalebarometer 2016
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Personalebarometer 2016 udgives hvert år og indeholder centrale emner inden for det personalepolitiske område. Indholdet er primært beskrivelser af de indsatser, der har været fokus på i 2016, men består også af statistisk materiale.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Personalebarometer 2016 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 107:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien. Fokusområderne i HR-strategien er blevet forenklet, og der er nu kun tre mod tidligere fem fokusområder.

De tre fokusområder er: Attraktive og sunde arbejdspladser, Nedbringelse af sygefravær og Strategisk kompetenceudvikling. Igennem de tre fokusområder gives der et indblik i, hvilke tiltag der i 2016 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for i sidste ende at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

I dette års Personalebarometer er emnerne blandt andet sundhedsordningens indhold, og hvilke initiativer der iværksættes for at nedbringe sygefraværet og øge trivslen for medarbejderne.

Det beskrives ligeledes, hvorvidt det er lykkes at nedbringe det samlede sygefravær til 4,5%, som var Kommunalbestyrelsens mål for 2016.

Der gives et lille indblik i indholdet på de årlige arbejdsmiljøseminarer og på arbejdsmiljøkonferencen, som har til hensigt at videreuddanne alle kommunens arbejdsmiljørepræsantanter/-ledere med henblik på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Der orienteres ligeledes om de kompetenceudviklingsforløb, som er igangsat i kommunen samt om indholdet på Inspirationsdag for ledere og på Fagchefseminar.

Interne læsere vil igen i år kunne få uddybet flere af emnerne på RK-Intra via links i teksten.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2016

Diverse
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.55