Kommunalbestyrelsen

17-12-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane (A), sag 171-180

Sager 171 - 180

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 171

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Rødovrestrategi - Sammen om en bæredygtig udvikling
Sag nr. 172

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre. I strategien er der arbejdet videre med den politiske vision om velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” og arbejdet med bæredygtighed i Kommuneplan 2018.

I Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskrives, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kulturelle og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatsområder inden for de fem områder understøtter realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

I første omgang tager indsatserne afsæt i realisering af otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsens vision om at realisere alle 17 verdensmål igangsættes i 2020.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra januar til marts 2020 samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med strategiens høringsperiode.


Alle fagudvalg, 3. december 2019:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 202:

Kommuneplanstrategien indstilles godkendt.

Beslutning

Kommuneplanstrategien godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en plan- og en agenda 21-strategi inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelese med strategien.

Rødovrestrategiens indhold
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2019, sag nr. 56, at revidere Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i tre overordnede emner:

 1. Sammen om Rødovre
 2. Bæredygtighed
 3. Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2020, at Kommuneplan 2022 skal udarbejdes som en digital kommuneplan og dermed som en fuld revision af Kommuneplan 2018, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Forslag til Rødovrestrategi 2020 indeholder en beskrivelse af de overordnede mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2022.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi
I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovrestrategien er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Fælles mål
Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal derfor bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien.

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Inddragelsesprocessen er foregået henholdsvis som dialog med borgere på Rødovredagen den 7. september og som workshop om bæredygtig udvikling i kommunen for inviterede interessenter. Processen har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bydudviklingsområder og fokusområder
I den kommende planperiode udpeges tre byudviklingsområder. To områder har også været udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Udover byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

Strategiens forudsætninger
Kommunen skal forholde sig til en lang række planer og projekter, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervsministeriet. Herunder samarbejde med andre kommuner og regioner.

Nogle af de planer og projekter Rødovre Kommune skal forholde sig til er bl.a. Fingerplan 2019, der blev udstedt af Erhvervsstyrelsen i 2019 samt Greater Copenhagen, der fortsat er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark.

Borgermøde i høringsperioden
Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde, der har til formål at sætte arbejdet i gang med alle de 17 verdensmål i høringsperioden. Mødet skal planlægges og afholdes med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer
Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af §3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2019: Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages af Kommunalbestyrelsen.
Januar 2020: Forslag til Rødovrestrategi 2020 offentliggøres.
Januar-marts 2020:
Forslag til Rødovrestrategi 2020 fremlægges i offentlig høring i otte uger.
Afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.
Juni 2020: Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Opfølgning på inddragelse

Takster 2020 for vand og spildevand
Sag nr. 173

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2020 godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2019, pkt. 90:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 203:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen. HOFOR Vand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2019-2020 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S for 2020-2021 samt statusmeddelelse for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2020 er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 11. november 2019 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende følgende takster for 2020:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 13,61 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 21,44 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 14,78 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 8,58 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2020 er på 21,44 kr/m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris stiger med 19% ift. 2019. Vejbidraget er budgetteret til ca. 700.000 kr. Begge selskaber opkræver den udmeldte indtægtsramme fuldt ud.

Hovedårsagen til den store takststigning fra 2019 til 2020 er, at HOFOR i både 2018 og 2019 har solgt væsentligt mindre vand end budgetteret. De udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet er i kroner, så hvis HOFOR sælger mere eller mindre vand end budgetteret, opstår en difference, som skal korrigeres det følgende år. Der er derfor populært sagt tale om, at vandforbrugerne i 2018 og 2019 har betalt for lidt for vandet, og at der dermed kommer en efterbetaling i 2020.

Samtidig har HOFOR også revideret sine langtidsbudgetter, og det har givet anledning til, at den udmeldte indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S fra og med 2020 opkræves fuldt ud, hvilket ikke har været tilfældet de forrige år. Ved at opkræve indtægtsrammen fuldt ud mindskes behovet for at lånefinansiere investeringer, hvilket har en positiv effekt på vandprisen på langt sigt.

Selvom der i 2020 delvis er tale om efterbetaling fra de foregående år, er det ikke HOFORs forventning, at vandprisen i Rødovre kommer til at falde igen. Det skyldes, at investeringer i Harrestrup Å projektet, i lokal klimatilpasning og i renovering af vandværker samt blødgøring af drikkevand fra og med 2021 vil påvirke vandprisen i opadgående retning. Med en samlet vandpris på 51,78 kr pr. m3 i 2020 vil Rødovre stadig være den næstbilligste kommune i HOFORs forsyningsområde og ligge væsentligt under landsgennemsnittet.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning. På grundlag af det materiale HOFOR har fremsendt, vurderer Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse, at taksterne for 2020 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009.
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 938 af 28. juni 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilagsmaterialet, at den samlede takst stiger fra 43,40 kr. i 2019 til 51,78 kr. i 2020 svarende til 19%. For en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m3 betyder dette en stigning i vandregningen fra 3.689 kr. i 2019 til 4.401 kr. i 2020. For et parcelhus med et forbrug på 140 m3 stiger vandregningen fra 6.076 kr. i 2019 til 7.249 kr. i 2020. Tal fra HOFOR viser, at borgerne i Rødovre fra 2013-2017 har nedbragt deres vandforbrug fra 110 liter pr. person pr. dag til 105 liter pr. person pr. dag, hvilket modvirker noget af stigningen i vandprisen. 

Tidsplan

Taksterne skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2019 og gælder fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Bilag

Bilag 1: Budgetter for vand og spildevand i Rødovre 2020
Bilag 2: Takstblad 2020 for vand og spildevand i Rødovre
Bilag 3: Afgørelse om økonomiske rammer 2020-2021 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 4: Statusmeddelelse om økonomiske rammer 2020 for HOFOR Vand Rødovre A/S

Hovedstrøget i Karrebyen, midler til analyser - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 174

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med projektering af Hovedstrøget i Karrébyen ansøges om en anlægsbevilling på 900.000 kr. til igangsættelse af analyser og rådgiverudbud. Analyserne skal bruges til afklaring af principperne for Hovedstrøgets og de omkringliggende vejes indretning, der skal danne grundlag for den videre projektering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget til gennemførelse af analyser og rådgiverudbud, som finanseres af det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2020 til Hovedstrøget i Karrébyen.


Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2019, pkt. 91:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning vil som grundlag for projektering af Hovedstrøget i Karrébyen igangsætte en række analyser for at undersøge, samt klarlægge de fremtidige behov for indretning af Hovedstrøget. Teknisk Forvaltning ønsker bl.a. at få lavet følgende analyser:

 • Opdatering af tidligere trafikanalyser
 • Vejens fremtidige funktioner - byrum, gågade etc.
 • Parkeringsbehov.

Analyserne skal danne grundlag for principperne for indretningen af Hovedstrøget og de omkringliggende veje, samt for udbudsprocessen i forbindelse med projektering af Hovedstrøget.

Opdatering af trafikanalyser
I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Bykernen, blev der, som del af miljøscreeningen, udarbejdet en trafikanalyse for det samlede udviklingsområde. Denne trafikanalyse bør opdateres på baggrund af de nyeste godkendte og planlagte byggeprojekter, samt godkendte lokalplaner for Bykernen, for derved at få et mere præcist grundlag at arbejde videre udfra.

Vejens fremtidige funktioner
I forbindelse med udbygningen af Bykernen skal det afklares hvilke funktioner Hovedstrøget, samt de tilstødende veje i Bykernen skal have. Vejarealet kan udover adgangsveje til boligerne indeholde byrum, begrønning og LAR-tiltag. Da der på vejarealerne er begrænset plads, skal det undersøges, hvordan de forskellige tiltag kan indarbejdes og i hvilket omfang.

Parkeringsbehov
I Bykernen vil der være flere offentlige funktioner, som tiltrækker biltrafik til området. Det vil være nødvendigt at få afklaret, hvor stor andel af parkering der kan dækkes på terræn, særligt i forhold til den forestående arkitektkonkurrence vedrørende administrationsbygningen.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 145 Karrébyen.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at analyserne kan realiseres for en anlægsbevilling på 900.000 kr.
Udgiften på 900.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg.

Tidsplan

Ansøgning om den resterende del af rådighedsbeløbet på 4.100.000 kr. forventes at søges frigivet sommer 2020 i forbindelse med rådgiverudbud til projektering af Hovedstrøget.  

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2020
Sag nr. 175

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 er der afsat et anlægsbeløb på 3.000.000 kr. til gennemførelse af energitiltag i Rødovre Kommunes bygninger. Tiltagene forventes at give en CO2-reduktion på 70 tons p.a. og en økonomisk besparelse på netto 100.000 kr. p.a. efter renter og afdrag, svarende til en tilbagebetalingstid på 12 år.

Teknisk forvaltning indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller

 1. at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til Økonomiudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2020 til energitiltag i bygninger samt
 2. at den foreslåede disponering af beløbet godkendes.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 206:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) for budget 2020 afsat et anlægsbeløb på 3.000.000 kr. til energitiltag i kommunens bygninger. Tiltagene forventes at forbedre kommunens CO2 udledning med 70 tons og have en samlet tilbageløbstid på 12 år.

Generelt er tiltagene koordineret med den generelle bygningsvedligeholdelse, for at sikre den bedst mulige synergi.

Teknisk Forvaltning foreslår, på grundlag af egne analyser samt foreliggende energimærkninger, at energipuljen for 2020 disponeres til følgende aktiviteter:

Udskiftning af overdimensionerede varmtvandsbeholdere på skolerne
I forbindelse med konstatering af legionella på skolernes brugsvand, sættes der fokus på at gennemgå skolernes varmtvandsbeholdere for passende mængde varmt vand til rådighed. De nuværende varmtvandsbeholdere stammer primært fra bygningernes opførelsestid. Dimensioneringen medfører, at der er en for stor mængde varmt vand til rådighed. Derved dannes der ”gode betingelser” for legionellabakterier. Projektet vil være en del af Teknisk Forvaltnings fremtidige forebyggelsesplan af legionella. Energibesparelsen ligger i at reducere størrelsen af varmtvandsbeholdere, og dermed formindske varmetabet fra beholderen.

Projektets investering estimeres til at udgøre 600.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 10 år.

Udvidelse af den centrale styring af vand, varme og ventilation
En del af kommunens bygninger bliver centralt styret og overvåget af CTS. Erfaringerne viser, at bygninger, hvor der ikke er tilknyttet teknisk servicepersonale, såsom daginstitutioner, kulturbygninger mv., ikke rettidigt når at reagere ved unødig energispild, og dårlig afkøling af fjernvarme mv. Projektet indebærer en kombination af udvidelse af nuværende CTS-anlæg, samt etablering af styring/overvågning på mindre bygninger som eksempelvis daginstitutioner.

Projektet er et led i Rødovre Kommunes ønske om energirigtig drift i bygningerne, og vil ydermere gavne fremføring af unødig fjernvarme leveret af det kommunale fjernvarmeselskab.

Projektets investering estimeres at være 700.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 12 år.

Indregulering af varmeanlæg og ventilation
Projektet omhandler en komplet gennemgang af varme- og ventilationsanlæg på udvalgte bygninger, hvori der skal ”opdateres” i styringen af diverse anlæg. Justeringerne indebærer alt fra nedsættelse af brugstider, varmt brugsvandscirkulation og justering af varme- og luftfordelingen. Resultatet af projektet forventes at give en energibesparelse, og er et led i Rødovre Kommunes allerede etablerede energistyring.

Projektets investering estimeres at være 200.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 8 år.

Udskiftning af belysning til energirigtig LED-løsninger
Energipuljen har tidligere udført lysprojekter, hvori der har været stor fokus på udfasningen af gamle lyskilder til mere energirigtige LED-løsninger. Projektet er et led i den naturlige udfasning, men er også til stor gavn for miljøet og en stor driftsbesparelse. Ydermere kan LED-belysning være til gavn for arbejdsmiljø for både personale og brugere. Teknisk Forvaltning arbejder på en helhedsplan, hvori der skal vurderes en plan for en komplet udskiftning, inden for en årrække.

Projektets investering estimeres at være 700.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 9 år.

Etablering af termotæppe på Islev badet
Islevbadet er en af kommunens energitunge bygninger, og kræver en stor mængde energi til at opvarme og opretholde den ønskede temperatur i bassinet. Der planlægges at etablere et termotæppe, således at der kan reduceres i energiforbruget uden for brugstiderne. Etablering af termotæpper i svømmehaller er udført i andre kommuner med stor succes, og projektet forventes at have en attraktiv tilbagebetalingstid.

Projektets investering estimeres at være 300.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 5 år.

Diverse tiltag som afdækkes i løbet af året
Teknisk Forvaltning foreslår, at der afsættes et beløb til energitiltag, som afdækkes i løbet af året. Beløbet er tænkt som et rådighedsbeløb, som bl.a. bliver brugt på tiltag, som opstår i forbindelse med andre anlægs- og vedligeholdelsessager.

Anslået investering estimeres at være 500.000 kr. med en anslået tilbagebetalingstid på 12 år.

Kommunens videre arbejde med solcelleanlæg fra 2020 og frem
Når kommuner etablerer solcelleanlæg  har Energistyrelsen som bekendt sidestillet det med kraftvarmeselskaber, hvilket i praksis umuliggør opsætning af solceller på eksisterende kommunale ejendomme. Opsætning af solceller på eksisterende bygninger kræver selskabsdannelse, således at energiproduktionen udskilles i et separat selskab.

Kommuner kan få dispensation fra selskabsdannelse, hvis et solcelleanlæg bliver opført i forbindelse med nybyggeri eller i større renoveringer, hvori der skal udarbejdes en ny energiramme.

I budgettet for 2020 har Kommunalbestyrelsen netop besluttet, at der i forbindelse med større nybyggerier laves en totaløkonomisk beregning ift. etablering af solceller. På det grundlag udarbejder Teknisk Forvaltning en metodik, hvor muligheden for etablering af solcelleanlæg, bliver analyseret ved byggeriets ide-fase, og således sikrer, at anlægget kan blive dispenseret fra selskabsdannelse.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 6.1 og 6.2.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 3.000.000 kr. forbruges til formålet i regnskabsåret 2020.

De gennemførte energiforbedringer forventes at give en årlig nettobesparelse på 100.000 kr. årligt, hvoraf energibesparelse udgør 250.000 kr. og udgifterne til afdrag og renter udgør 150.000 kr. som forudsat i budgettet.

Energiforbedringstiltag kan lånefinansieres til blandt andet nedenstående tiltag:

 • Energiforbedringsforslag jf. energimærkningen for den pågældende ejendom
 • Udskiftning/renovering af belysning, ventilationsanlæg, køleanlæg m.v., samt anlæg til styring af disse
 • Energiforbedringer jf. Bygningsreglementets regler for eksisterende bygninger.

Administrativt håndteres 1. års besparelse budgetmæssigt, via Bygningsafdelingens budget og indarbejdes efterfølgende i de respektive institutioner budgetter, som er omfattet af energiindsatsen.

Udgiften på 3.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 6.45 administrativ organisation.

Tidsplan

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges over perioden april-december 2020.

Anlægsbevilling Valhøj Skole
Sag nr. 176

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med den øgede befolkningstilvækst forventer kommunen en øget elevtilgang til Valhøj Skole. Ifølge prognose fra februar 2019 forventes elevtallet at stige fra cirka 700 til 1050 elever i den kommende 10 års periode. På den baggrund vil der være behov for at udbygge og ombygge skolen.

I forbindelse med første etape af byggeriet vil der blive behov for at opsætte midlertidige pavilloner. Der søges derfor en anlægsbevilling på 6,585 mio. kr. til opsætning af pavilloner samt til projektering og rådgivning til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 6,585 mio kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,585 mio. kr. i 2020 samt
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen og Park & Natur med bistand fra teknisk rådgiver.


Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 85:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Valhøj Skole forventes et øget elevtal på cirka 350 over en 10 års periode, svarende til en udvidelse på 13-15 ekstra klasser. Derudover vil der være et behov for justering af faglokaler, SFO, lærerfaciliteter samt etablering af en ny idrætshal.

I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Valhøj Skole har Teknisk Forvaltning igangsat undersøgelser, der afdækker mulighederne for udvidelse og ombygning af skolen.

Nedrivning af Brandholmskolebygningen samt Friluftsbørnehaven Valhøj forventes igangsat i efteråret 2020. Der vil derfor være behov for opsætning af midlertidige pavilloner, som skal kunne rumme, hvad der svarer til 12 klasselokaler, toiletfaciliteter, garderober, lærerforberedelse med videre. Pavillonerne forventes at stå klar til ibrugtagning august 2020. Udbygningen af skolen vil primært foregå ud mod Brandholms Allé/Rødager Allé, der huser mellemtrinnet.

Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt brugerne af skolen vil i tæt samarbejde undersøge mulighederne for den bedste placering samt udformning af pavillonerne.  

Efterfølgende fase (projektforslag):

Teknisk Forvaltning vil i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Valhøj Skolen og ekstern rådgiver udarbejde et dispositionsforslag, der skal danne grundlag for den endelige projektering af udbygningen på Valhøj Skole, med et særligt fokus på skolens profil, som er idræt og bevægelse.

På baggrund af analyse- og afklaringsarbejdet, dispositionsforslaget samt det færdige byggeprogram, skal der efterfølgende udarbejdes et projektforslag, som vil blive forelagt på den politiske møderække i sommeren 2020.

Lov- og plangrundlag

Da der er tale om en væsentlig udvidelse, er der krav om, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplansperioden er påbegyndt medio 2019. Program og dispositionsforslag vil blive anvendt som grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budgetårene 2020-2023 afsat i alt 134,485 mio. kr. fordelt med 6,585 mio. kr. i 2020, 38,2 mio. kr. i 2021, 49,7 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023.

Der søges om en anlægsbevilling på 6,585 mio. kr.  fordelt med 4,5 mio. kr. til midlertidige pavilloner og 2,085 mio. kr. til projektering og rådgivning.

Udgiften på 6,585 mio. kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Leje af pavillonerne er afsat i driftsbudgettet.

Tidsplan

Forprojektering: 2019.
Projektering: 2020.
Pavilloner klar til ibrugtagning: august 2020.
Projektforslag til politisk behandling: sommer 2020.
Første etape af byggeriet: 2020-2022.
Anden etape af byggeriet: 2022-2024 (bygning af idrætshal).
Byggeriet forventes færdigt i 2024.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg v. Teknisk Forvaltning (åben dagsorden)

Fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet
Sag nr. 177

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling. Københavns Kommune har inviteret Rødovre Kommune og andre omegnskommuner til at deltage i et fælles udbud af dagbehandling. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. : 74

Anbefales.


Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt.: 86

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 208:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har iværksat en proces med at udvikle et udbud af dagbehandling for børn og unge med særlige udfordringer. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune, 4-kommune samarbejdet (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal) samt Indkøbsfællesskab Nordsjælland henvendt sig for at høre om muligheden for at deltage i udbuddet. Efterfølgende har Københavns Kommune henvendt sig til Hvidovre, Tårnby, Dragør og Rødovre kommuner og tilbudt dem at deltage i udbuddet.

Rødovre Kommune har et eget dagbehandlingstilbud, Udviklingscenter Skiftesporet, der tilbyder undervisning og udviklingsforløb for børn, unge og deres familier med henblik på, at børnene og de unge kan vende tilbage til undervisningsforløb i folkeskolen eller i ungdomsuddannelser. Vi vil fortsat kunne bruge vores eget tilbud.

Godt 50 procent af børn og unge med behov for dagbehandlingstilbud i Rødovre, visiteres til Udviklingscenter Skiftesporet. De øvrige visiteres til udenbys tilbud. Det er primært børn og unge med særlige udfordringer inden for områder som angst og autisme samt børn og unge fra familier, der har et stort behov for behandling i form af et heldagstilbud, der visiteres til eksterne tilbud.

Forvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune tilslutter sig udbuddet. Fordelene ved at indgå et fælles udbud er:

 • billigere priser på ydelserne
 • højere faglig kvalitet i tilbuddet
 • øget specialisering
 • øget tværkommunalt samarbejde på et fagligt vanskeligt område.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kontrakterne indgåes ultimo maj 2020. Udbuddet træder i kraft pr. 1. august 2020.

Bilag

Bilag 1: Information om tværkommunalt udbudssamarbejde om dagbehandling

Samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Sag nr. 178

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Samarbejdsaftalen med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som udbyder danskundervisning, indstilles til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter godkendes.


Beskæftigelsesudvalget, 3. december 2019, pkt. 50:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 209:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018 (sag nr. 35) at indgå samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter fra 1. januar 2019.

Brøndby Kommune, som er driftskommune, anmodede i den forbindelse om, at den formelle aftale med Rødovre Kommune først skulle indgås pr. 1. januar 2020. Her overgår de øvrige kommuner i driftssamarbejdet til en ny aftale med baggrund i de nye betalingsregler, der træder i kraft i 2020. Efter indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen blev ønsket fra Brøndby Kommune efterkommet.

Den formelle samarbejdsaftale er nu modtaget og vedlagt som bilag. Aftalen indgås med virkning fra 1. januar 2020 sammen med de øvrige kommuner i driftssamarbejdet. Således Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.  

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

RAB, afdeling Sibeliusparken - ansøgning om væsentlig forandring af ejendomskontor og optagelse af lån
Sag nr. 179

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB har ansøgt om godkendelse af væsentlig ændring af afdeling Sibeliusparkens ejendom i form af nedrivning og genopførelse af bygningen beliggende Tæbyvej 39, som i dag bl.a huser afdelingens ejendomskontor, og etablering af en bolig på adressen Rådhusstien 11, st. Der ansøges endvidere om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen fra RAB, v/DAB om ændringerne i form af nedlæggelse og genopførelse af Sibeliusparkens bygning beliggende Tæbyvej 39 godkendes,
 2. at der på adressen Rådhusstien 11, st. indrettes en bolig i stedet for det nuværende hotelværelse, som genetableres i den nyopførte bygning, der herefter vil indeholde afdelingens ejendomskontor og to hotelværelser samt
 3. at lånoptagelse på 2.099.000 kr. til delvis finansiering af projektet godkendes.


Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 210:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af RAB ansøgt om godkendelse af et projekt med nedrivning og genopførelse af bygningen på Tæbyvej 39, hvor Sibeliusparkens ejendomskontor er beliggende. Foruden ejendomskontoret indeholder bygningen en 1-værelses beboelseslejlighed på 30 m2 og et hotelværelse. Et "hotelværelse" er et fælles gæsteværelse, som er en del af afdelingens fælleslokaler. På samme måde som fælleslokaler, er det kun beboerne i afdelingen, som kan leje det til brug for deres overnattende gæster.

Efter genopførelsen vil bygningen indeholde ejendomskontoret og to hotelværelser, idet den nuværende 1-værelses beboelseslejlighed på 30 m2 genetableres som 2-værelses lejlighed på 40 m2på adressen Rådhusstien 11, st., hvor der i dag er hotelværelse.

Før ændringen vil anvendelsen af ejendommen på adresserne således være:
Tæbyvej 39 - ejendomskontor, 1-værelses lejlighed og et hotelværelse
Rådhusstien 11, st. - et hotelværelse.

Og efter ændringen:
Tæbyvej 39 - ejendomskontor og 2 hotelværelser
Rådhusstien 11, st. - en 2-værelses lejlighed.

Der ændres ikke på afdelingens støttede areal eller antallet af lejligheder.

Ansøgningen er begrundet med, at bygningen Tæbyvej 39, som er fra 1916, er i en sådan ringe tilstand, at det ikke kan svare sig at restaurere bygningen. Dette skyldes omfattende råd og svamp- og svampeskader, borebiller i bindingsværk, tagkonstruktion og i ydervægge samt utidssvarende elinstallationer og isolering.

Boligselskabet har søgt om og fået kommunens nedrivningstilladelse den 14. november 2019.

Den nye bygning vil blive opført i samme stil som den nuværende. Hotelværelserne etableres på 1. sal og vil blive opgraderet med eget bad og tekøkken og egen indgang.

Den nyetablerede 2-værelseslejlighed får en meget attraktiv beliggenhed i stueplan og har tilknyttet både udestue og lille forhave. Boligselskabet oplyser, at denne boligtype er meget efterspurgt både af Sibeliusparkens ældre beboere og andre på ventelisten.

Projektets anskaffelsessum er beregnet til 5.239.000 kr., som finansieres via egen trækningsret i Landsbyggefonden, 2.800.000 kr., lån af egne midler 340.000 kr. og realkreditlån på 2.099.000 kr.

Huslejestigningen som følge af lånoptagelsen med den øgede lejeindtægt indregnet udgør 0,8%, svarende til 8 kr./m2 og en huslejestigning fra 966 kr./m2 til 974 kr./m2.

Projektet og de økonomiske konsekvenser heraf er godkendt på afdelingsmødet den 12. september 2019 og af RAB’s bestyrelse den 14. september 2019.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 28, stk. 1 og stk. 2, jf. § 27, hvorefter væsentlig forandring af en almen boligorganisations ejendom kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter § 29 kræver lånoptagelse i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Projektet forventes igangsat umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra DAB.
Bilag 2: Tegninger Nyt ejendomskontor.
Bilag 3: Rådhusstien 11 tegning.
Bilag 4: Uddrag Referat RAB bestmøde 140919.

Diverse
Sag nr. 180

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.50.