Social- og Sundhedsudvalget

10-10-2017

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)

Sager 61 - 66

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 • Nyhedslisten for Social i perioden 28.08.2017 - 26.09.2017

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 28.08.2017 - 26.09.2017

Tilsyn med plejehjem 2016
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsynsrapporterne fra det kommunale tilsyn på de kommunale plejecentre og embedslægens tilsyn på Dorthe Mariehjemmet efter høring i bruger- og pårørenderådene og seniorrådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 4. april 2017 tilsynsrapporterne for det kommunale tilsyn på de kommunale plejecentre og embedslægens tilsyn på Dorthe Mariehjemmet (sag nr. 23 og 24).

Bruger- og pårørenderådene og seniorrådet har taget tilsynsrapporterne til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Sundhedsloven § 219

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport 2016 for plejehjemmene i Rødovre Kommune
Bilag 2: Tilsynsrapport Dorthe Marie 2016
Bilag 3: SeniorRådets høring - tilsynsrapporter

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2016 og 2017 pr. september 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 16. juli 2017 til 15. september 2017 har visitationsudvalget modtaget 23 ansøgninger om plejebolig. Ingen borgere modtog afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 10 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. En borger fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. To borgere har takket nej til tilbud om plejebolig og er fortsat på venteliste til plejebolig.

Pr. 15. september 2017 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført de borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 14 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for ni borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På ventelisten er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 16 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker otte borgere Ældrecentret Broparken, syv borgere ønsker Plejehjemmet Engskrænten, en borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet, og ingen borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, er der kun en begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Fire rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Otte rødovreborgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

25 borgere, heraf et ægtepar fra anden kommune, er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 14 af de 25 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 12 af de 25 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Otte af de 12 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. september 2017" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.

Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere på venteliste til plejehjem for 2016 og 2017, pr. september 2017

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2018
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m. v. til drøftelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at kvalitetsstandarderne for 2018 drøftes,
 2. at kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet, samt
 3. at kvalitetsstandarderne forelægges til politisk godkendelse i december møderrækken

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastlagt. I forslaget til kvalitetsstandarderne for 2018 er serviceniveauet fra 2017 fastholdt på baggrund af budgetaftalen for 2018. Der er dog sket en mindre sproglig tilretning.

De fremlagte kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk og personlig hjælp, aflastning, afløsning, midlertidig døgnplads og træning er kategoriseret efter ydelserne i KL´s definitioner i Fællessprog lll. Formålet er at opnå en fælles national ramme for dokumentation af indsatserne.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derudover udarbejdet kvalitetsstandarder på hjemmevejledning, ledsagelse, pasningsorlov til nærtstående og terminale, specialundervisning, plejebolig og ældre- og handicap visitationsboliger.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Budget 2018

Tidsplan

Oktober-november 2017: høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet

December 2017:politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp mv 2018

Handleplan for frivilligt socialt arbejde
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for det frivillige sociale område 2017-2019. Handleplanen indeholder prioriterede indsatser, der skal medvirke til at omsætte vision og mål i politikken for frivilligt socialt arbejde til praksis.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for det frivillige sociale område 2017-2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I handleplanen for det frivillige sociale område 2017-2019 arbejdes der med visionen om, at Rødovre skal være en af landets bedste kommuner at være frivillig i enten som forening eller som enkeltperson. Nogle af indsatserne knytter desuden an til mål og indsatser i forvaltningens øvrige politikker og handleplaner.

Indsatserne i handleplanen relaterer til politikkens fire strategimål:

 1. Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats i Rødovre
 2. Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet
 3. Nye alliancer – Rødovre Kommune vil indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder
 4. Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.

Handleplanen indeholder fem indsatser:

 • Styrket frivilligkoordinering
 • Fremtidens frivillige sociale landskab i Rødovre
 • Det skal være nemt at søge om tilskud
 • Bedre adgang til de frivillige sociale foreninger
 • Støtte til Rødovre Frivilligcenters mål om at synliggøre tilbuddet om selvhjælpsgrupper.

Handleplanen er toårig og indeholder udvalgte indsatser. Den giver dermed ikke et fuldt overblik over alle indsatser og aktiviteter på området. Social- og Sundhedsforvaltningen følger op på alle indsatserne for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber værdi for borgerne.

Rødovre Kommune ser Rødovre Frivilligcenter som en central platform for det frivillige sociale arbejde i kommunen, og centret udgør derfor en vigtig brik i udmøntningen af Rødovre Kommunes politik og handleplan. Derfor har forvaltningen holdt møde med repræsentanter fra frivilligcentrets bestyrelse og drøftet fælles indsatser og aktiviteter i handleplanen.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens § 18.

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er beskrevet under de konkrete indsatser.

Tidsplan

 • Oktober 2019: Status på handleplanen forelægges til politisk behandling.
 • Vinter 2020: Udkast til ny handleplan forelægges til politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for det frivillige sociale område 2017-2019

Diverse
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.