Teknik- og Miljøudvalget

09-10-2018

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 70-80

Sager 70 - 80

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og kendtgørelser (se bilag 1)
 2. Referat af VEKS Bestyrelsesmøde nr. 185 den 10. august 2018 (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 1. september til 17. september 2018
Bilag 2: Referat af VEKS Bestyrelsesmøde nr. 185 den 10. august 2018, uden bilag

Landsplandirektiv for detailhandel - høringssvar
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Erhvervsministeriet har udsendt høring om Forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Landsplandirektivet udlægger blandt andet 4 nye aflastningsområder for store udvalgsvarebutikker.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Erhvervsministeriet har ultimo august udsendt høring om Forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Det nye landsplandirektiv udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet med hensyn til at etablere aflastningsområder og fastlægge størrelsen af bydelscentre. Hensigten med aflastningsområderne er, at kunne betjene hovedstadsområdets borgere med store udvalgsvarebutikker, som ikke umiddelbart kan indpasses i bymidter og bydelscentre.

Forslaget til landsplandirektiv udpeger fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Derudover fastholder forslaget til landsplandirektiv stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Hvad angår bydelscentre giver forslaget hovedstadskommunerne inden for byfingrene mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre.

I tilknytning til forslaget til landsplandirektiv er der udarbejdet Redegørelse for konsekvenserne af aflastningsområder (af ICP a/s) samt Miljørapport (af Cowi).

Betydningen af landsplandirektivforslaget i Rødovre Kommune drejer sig dels om konkurrencen fra de nye aflastningsområder, og dels om planlægningsmuligheder for størrelsen af bydelscentre.

Landsplandirektivforslagets retningslinjer for de syv aflastningsområder har retsvirkning som kommuneplanretningslinjer, hvilket på et mere principielt plan udtrykker en statslig detailstyring af kommunernes planlægning, som ikke er set tidligere.

Konkurrence fra nye aflastningsområder

Forslaget til landsplandirektiv udlægger nye aflastningsområder i blandt andet Ishøj, Ballerup og Lyngby. I Ishøj kan der planlægges for op til 95.300 m², i Ballerup op til 60.000 m² og i Lyngby op til 67.000 m² bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker. I de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes det hidtidige maksimale bruttoetageareal på 46.000 m² hhv. 30.000 m².

For de nye såvel som eksisterende aflastningsområder fastlægger forslaget til landsplandirektiv, at udvalgsvarebutikkerne skal være minimum 1.000 m² og max. 40.000 m² (med Gentofte som undtagelse med maksimum 30.000 m²). Der kan ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområderne.

De maksimale størrelser for udvalgsvarebutikker i Rødovre Kommune er følgende:

 • Rødovre Centrum/bymidten 5.000 m²
 • Roskildevej/Damhus Torv 2.000 m²
 • Islev Butikscenter, Rødovre Port samt Roskildevej/Tårnvej 1.000 m²
 • Øvrige bydels- og lokalcentre 500 m².

I Redegørelse for konsekvenser af aflastningsområder, som er udarbejdet af ICP a/s i forbindelse med landsplandirektivforslaget, er konsekvenserne for eksisterende bymidter og butikscentre beregnet. For Rødovre Centrum opgør redegørelsen, at omsætningen i 2024 vil være 40 mio. mindre, end hvis der ikke etableres aflastningsområder (1,572 mia. i stedet for 1,612 mia.). For Rødovre Kommune som helhed opgør redegørelsen et forventet fald i udvalgsvareomsætningen på 3-4 % frem mod 2024.

På baggrund af ovenstående er det Teknisk Forvaltnings opfattelse, at minimumsstørrelsen for butikker i aflastningsområder bør hæves for at sikre butiksliv og omsætning i Rødovre Centrum og de øvrige ovennævnte butiksområder i Rødovre. Hensigten med aflastningsområderne er som nævnt at give mulighed for butikker, som ikke umiddelbart kan være i eksisterende bymidter og bydelscentre. I forlængelse heraf bør minimumsstørrelsen for butikker i aflastningsområder efter Teknisk Forvaltnings opfattelse hæves til 5.000 m². Denne opfattelse skal ses i lyset af, at butiksliv og omsætning allerede udfordres af den tiltagende andel af nethandel.

Størrelsen af bydelscentre

Efter de nugældende detailhandelsregler i hovedstadsområdet må bydelscentre ikke udlægges større end 5.000 m². Forslaget til landsplandirektiv ophæver størrelsesbegrænsningen for bydelscentre, hvorefter kommunerne kan planlægge størrelsen af bydelcentre ud fra lokale behov eller ønsker.

I Rødovre Kommune er udlagt tre bydelscentre: Rødovre Port, Islev Butikscenter samt Roskildevej/Damhus Torv. Teknisk Forvaltning har ikke kendskab til konkrete ønsker eller planer om udvidelser af bydelscentrene, men finder det principielt hensigtsmæssigt, at kommunen har planlægningskompetencen for størrelsen af bydelscentre.

Principielle aspekter

Planlovsændringerne i 2017 blev lanceret med en målsætning om, at kommunerne fremover skulle være mere selvstyrende på planområdet. Landsplandirektivforslagets status som kommuneplanretningslinjer for aflastningsområdernes omfang er udtryk for en statslig detailstyring, der peger den stik modsatte retning. Endvidere indebærer landsplandirektivet en afmontering af miljøvurderingsværktøjet, idet landsplandirektivets retsvirkning som kommuneplanretningslinjer bevirker, at miljøvurderingerne i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning vil være tæt ved betydningsløse.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Høringssvar behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2018

Høringssvar sendes til Erhvervsstyrelsen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse

Høringsfrist udløber den 17. oktober 2018

Høringssvar behandles i Økonomiudvalget den 24. oktober 2018

Høringssvar godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2018.

Bilag

Bilag 1: Udkast til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet 5. juli 2018
Bilag 2: ICP Redegørelse Hovedstadsområdet
Bilag 3: Høringssvar vedr landsplandirektiv om detailhandel - udkast

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 skal give mulighed for at ændre anvendelse af den eksisterende erhvervsbygning på ejendommen Ved Sportspladsen 14 til klubhus / foreningshus.

Kommuneplantillægget forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14 med tilhørende miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger samt
 2. at Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har besluttet at købe erhvervsejendommen Ved Sportspladsen 14 (matr.nr. 6s Islev By, Islev) og foretage en indvendig ombygning, så bygningen i stedet kan anvendes til klubhus / foreningshus for lokale foreninger, organisationer og lignende grupper. Huset vil blive benyttet til afholdelse af klubaktiviteter, administration, sociale arrangementer og diverse møder.

Ejendommen forventes ledig fra juni 2019, idet den nuværende ejer skal finde en ny placering til den eksisterende virksomhed.

Ved Sportspladsen 14 er ikke omfattet af en lokalplan, hvilket betyder, at det er kommuneplanens rammer, der fastlægger anvendelsen.

Ejendommen Ved Sportspladsen 14 er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1B11 Ved Sportspladsen, som er udlagt til boligområde for tæt-lav bebyggelse. Med kommuneplantillægget overføres ejendommen til rammeområde 1D01 Islevbrovej - Islev Skole, som er udlagt til offentligt område, for undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m.

I forbindelse med kommuneplantillægget udvides anvendelsen til også at omfatte "fritidsformål" og der tilføjes en parkeringsnorm for ejendommen Ved Sportspladsen 14, som løser parkeringsbehovet på egen matrikel. Parkeringsnormen er fastlagt til følgende: For biler 1 p-plads pr. 50 m2 klubhus og for cykler 2 pladser pr. 50 m2 klubhus.

Den ændrede anvendelse vurderes ikke at være omfattet af Planlovens § 13, stk. 2 og der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan. 

Tillægget skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der muliggøres en mindre ændring af eksisterende forhold, som ikke vil generere væsentlig mere trafik til området, da en stor del af brugerne i det nye klubhus allerede har en tilknytning til området og idrætsanlægget.

Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Der er ikke indkommet indsigelser til miljøscreeningen.   

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 med tilhørende miljøscreening – oktober 2018.

Høring i 4 uger – november / december 2018.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 – januar 2019.

Offentlig bekendtgørelse – februar 2018.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018

Støjhandlingsplan 2018-2023 - endelig vedtagelse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Støjhandlingsplan 2018-2023 foreligger nu til endelig vedtagelse efter at forslaget har været i offentlig høring fra den 26. april 2018 til den 21. juni 2018.

Støjhandlingsplanen er baseret på Rødovre Kommunes støjkortlægning 2017. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, og afløser Støjhandlingsplan 2013-2018. Støjhandlingsplanen beskriver kommunens indsats for at reducere trafikstøjen og viser forskellige scenarier til nedbringelse af støjen langs de mest støjbelastede veje i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Støjhandlingsplan 2018-2023 vedtages uden ændringer samt
 2. at planen sendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. Støjhandlingsplanen er baseret på Rødovre Kommunes EU-støjkortlægning 2017. Teknik- og Miljøudvalget tog støjkortlægningen til efterretning på mødet i september 2017 (sag nr. 94). Støjkortlægningen kan ses på ”Støjdanmarkskortet” på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Støjhandlingsplanen er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen og beskriver kommunens indsatser for at reducere trafikstøjen. Rødovre Kommune vil i perioden 2018-2023:

 • Tilstræbe at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer 
 • Overveje at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikveje med en årsdøgntrafik over 2.500 køretøjer 
 • Vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning - f.eks. hastighedsnedsættelser 
 • Vurdere eventuelle hastighedsnedsættelser og muligheder for etablering af støjreducerende belægning ved renovering af de større veje, bl.a. ved brug af beregningerne i bilag 1
 • Arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik
 • Følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs Motorring 3. Da motorveje er statsveje, har Rødovre Kommune ingen direkte indflydelse på prioritering af renoveringen af Motorring 3
 • Stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænser for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri.

Rødovre Kommune har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden 2018-2023 et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på Lden= 58 dB.

I planen evalueres endvidere gennemførelsen og resultaterne af Støjhandlingsplan 2013-2018. Der evalueres bl.a. på effekten af nedsættelsen af hastigheden på Roskildevej samt på projekter, som indeholder nye belægninger.

Støjhandlingsplanen omfatter ikke togstøj. Banedanmark og Vejdirektoratet udarbejder selvstændige støjhandlingsplaner, som ligeledes sendes i 8 ugers høring.

Forslaget har været i høring i 8 uger i perioden 26. april 2018 til den 21. juni 2018. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til forslag til ændringer i den endelige støjhandlingsplan.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget i alt 23 høringssvar - se bilag 1. 10 bemærkninger er indkommet fra henholdsvis Naturfredningsforeningen i Rødovre, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Hjerteforeningen, SeniorRådet, 3 grundejerforeninger, 2 boligforeninger, samt 1 politisk parti. 13 bemærkninger er indkommet fra borgere.

De fleste af de fremsendte bemærkninger handler om støjen fra Motorring 3. I forbindelse med arbejdet med Støjhandlingsplan 2018-2023 har Teknisk Forvaltning fået gennemført en undersøgelse af vejstøjforholdene langs Motorring 3 gennem Rødovre Kommune. Undersøgelsen belyser virkningen af en række støjdæmpende foranstaltninger - se sag nr. 74 på dagsordenen "Støjforhold langs Motorring 3 gennem Rødovre - Vejstøjberegninger".

Desuden spørges ind til tekniske detaljer i støjberegningen, og der kommenteres på støjbelastningen fra flere af de større veje. De veje, der specifikt nævnes i høringssvarene, er støjforholdene omkring Korsdalsvej, Jyllingevej, Tårnvej og ved Ring 3 (Nordre Ringvej) med tilhørende ramper.

I planperioden vil Rødovre Kommune færdiggøre signalanlæg og overgang på Korsdalsvej ved Irmabyen, og derefter vil der blive arbejdet på en hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t på strækningen syd for Rødovre Parkvej. Med hensyn til Korsdalsvej nord for Rødovre Parkvej, fremgår det af bilag 1 til Støjhandlingsplanen, at hverken støjreducerende belægning eller hastighedsnedsættelse vil have en hørbar effekt for de omkringliggende boliger. Dette skyldes, at støjreducerende belægning stort set ikke har nogen hørbar effekt ved hastigheder under 50 km/t. Korsdalsvej nord er allerede en del af én af de nye hastighedszoner, hvor den skiltede hastighedsgrænse er 40 km/t.

I planperioden vil Rødovre Kommune desuden foretage nærmere undersøgelser af de mest støjbelastede større trafikveje. Undersøgelserne skal kortlægge, hvor støjdæmpende tiltag som støjreducerende asfalt eller hastighedsnedsættelse vil have den størst mulige effekt under hensyn til vejenes tilstand og anlægsomkostningerne. Jyllingevej indgår således i den almindelige prioritering af belægningsarbejdet i Rødovre Kommune.

Der udover vil der i planperioden blive etableret støjreducerende asfalt på Tårnvej (mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej).

I forbindelse med anlæg af letbanen i Ring 3 nedsættes hastighedsgrænsen til 50 km/t på Ring 3 ud for ejendommen Slotsherrensvej 400 pga. reduceret kørebanebredde. På den øvrige strækning af Ring 3 gennem Rødovre Kommune har staten/Vejdirektoratet udmeldt, at hastigheden skal fastholdes pga. fremkommeligheden.

Togstøj nævnes også i høringssvarene. Kortlægning af støj fra jernbaner er ikke en kommunal opgave. Støj fra jernbaner kortlægges af Banedanmark, der også hver 5. år udarbejder en støjhandlingsplan.

I Kommuneplan 2018 er indskrevet retningslinjer for støj. Af retningslinjerne fremgår det, at støjbelastede arealer ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod støjgenerne, således at grænseværdien for trafikstøj overholdes. I eksisterende støjbelastede boligområder skal der, i forbindelse med beslutning om byfornyelse og boligforbedring samt i den tilhørende lokalplanlægning, indgå bestemmelser om støjisolering af bebyggelsen.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. skema af september 2018 - se bilag 2, at der ikke er høringssvar, der kræver ændringer i Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 - bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Støjbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Når der prioriteres støjreducerende belægningstyper eller hastighedsnedsættelser, vil der være en øget udgift til anlæg, drift og vedligeholdelse på det pågældende projekt.

Tidsplan

Støjhandlingsplan 2018-2023 sendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres umiddelbart efter endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Samledokument med samtlige indkomne høringssvar
Bilag 2: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 3: Støjhandlingsplan 2018-2023

Støjforhold langs Motorring 3 gennem Rødovre - Vejstøjberegninger
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om beregninger af støjforhold langs Motorring 3 gennem Rødovre. Beregningerne er udført for henholdsvis Motorring 3 med ny støjreducerende belægning, Motorring 3 med udtjent støjreducerende belægning, og Motorring 3 med en hastighedsnedsættelse til 90 km/t. Rapporten samler desuden op på en tidligere beregning af konsekvenserne ved opsætning af støjskærm på østsiden af Motorring 3 på hele strækningen gennem Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen om vejstøjberegninger langs Motorring 3 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har fået gennemført en undersøgelse af vejstøjforholdene langs Motorring 3 gennem Rødovre Kommune. Undersøgelsen belyser støjforholdene, når den støjreducerende belægning på Motorring 3 er henholdsvis udtjent og ny samt de støjreducerende virkninger ved en hastighedsnedsættelse til 90 km/t for personbiler. Støjforholdene sammenholdes med støjbilledet ved den seneste EU-støjkortlægning. Desuden omtales konklusioner fra en tidligere udført undersøgelse af virkningen ved etablering af støjskærme på østsiden af Motorring 3, langs Vestvolden, på strækningen syd for Jyllingevej (august 2016).

Undersøgelsen viser, at der er betydelige forskelle på støjbillederne ved henholdsvis en udtjent belægning og en ny belægning på Motorring 3. Dette er mest udtalt i området tættest på motorvejen. Der kan opnås en reduktion på godt 7 dB, der vil opleves som en væsentlig og tydelig ændring i et større bælte langs motorvejen.

Der er lavet en beregning af, hvor meget støjen reduceres, hvis den skiltede hastighed nedsættes til 90 km/t for personbiler. Beregningen viser, at virkningen er forholdsvis beskeden. Dette skyldes, at hastighederne på tilslutningsramperne til og fra Frederikssundmotorvejen i forvejen er skiltet til 90 km/t og de målte hastigheder på Motorring 3 mellem ramperne er lavere end på de øvrige dele af motorvejen gennem Rødovre. Derfor kommer virkningen kun til udtryk i den nordlige og den sydlige del af kommunen med reduktioner på mellem 1 og 3 dB. Samtidigt vil en hastighedsreduktion alene berøre personbilerne.

Der refereres endvidere til en tidligere udført undersøgelse af de støjreducerende virkninger, hvis der etableres skærme langs de ikke afskærmede strækninger langs Motorring 3. Undersøgelsen viste i korte træk, at en sådan støjskærm vil have en mærkbar betydning på Vestvolden med en reduktion på 3-7 dB. Skærmens virkning ved de nærmeste boliger vil være begrænset til en reduktion på 1-3 dB, da boligerne ligger i nogen afstand fra motorvejen. På Vestvolden kan reduktionen opleves som en tydelig og hørbar ændring. I områder nær større kommunale veje, hvor støjbidraget fra disse er dominerende, forventes ingen eller kun en meget lille reduktion af vejstøjen.

Omkring den aktuelle situation i Rødovre, med en gammel støjreducerende belægning på omtrent 10 år, må det forventes, at belægningen støjmæssigt befinder sig i den øvre ende af den kurve, som i generelle træk beskriver støjbidragets udvikling for en støjreducerende belægning (Figur 5 i rapporten). Når den støjreducerende belægning udskiftes, vil støjbidraget fra Motorring 3 reduceres med omkring 7 dB i den første periode efter udskiftningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Støjforhold langs Motorring 3 gennem Rødovre - september 2018

Orientering om udvidelse af Hvissingegrøften
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

HOFOR planlægger at gennemføre en kapacitetsudvidelse af Hvissingegrøften for at kunne bruge den til at forsinke regnvand. Hvissingegrøften ligger i et af de områder, der er udpeget som risikoområde i Kommuneplanens afsnit om klimatilpasning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvissingegrøften afleder tag- og overfladevand fra et større område i Islevdalkvarteret til Harrestrup Å. Grøften drives af HOFOR, men ligger på et areal, der ejes af Rødovre Kommune. Islevdalkvarteret er udpeget som risikoområde 1 i Kommuneplanens afsnit om klimatilpasning.

For at mindske risikoen for oversvømmelser i området har HOFOR i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet et projekt, som går ud på at udvide Hvissingegrøften på strækningen fra Jyllingevej til Islevdalvej 119 langs grænsen til Glostrup Kommune. Grøftens volumen bliver fordoblet på strækningen. Herudover sektionsopdeles grøften, hvilket giver mulighed for at tilbageholde og styre regnvandet.

At forsinke regnvand i denne del af Hvissingegrøften kan afhjælpe problemer med oversvømmelser ved området omkring Tørringvej og Sandbækvej. Desuden vil udvidelsen bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelse ved området omkring Madumvej og Rådmand Billesvej.

Hvissingegrøften er offentlig tilgængelig, og kapacitetsudvidelsen af grøften giver mulighed for at give det omkringliggende område et rekreativt løft. Ourestien i Glostrup Kommune og Hvissingegrøften i Rødovre Kommune ligger parallelt på hver sin side af kommunegrænsen, som i dag er markeret med et ældre trådhegn og spredt bevoksning. Grøften er i dag flisebelagt i den nederste del.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et idéoplæg til en landskabsplan for området med fokus på at skabe merværdi i form af attraktivt byrum med mulighed for naturoplevelser, som HOFOR i videst muligt omfang vil indarbejde i sit kapacitetsprojekt. Idéoplægget er vedlagt mødesagen som bilag sammen med oversigtskort over grøften og et foto. Glostrup Kommune og Rødovre Kommune har været i tæt dialog i forbindelse med projekteringen af projektet. 

På mødet 28. november 2017 (sag nr. 178) vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 142 for Islevdal Erhvervskvarter. I lokalplanen er fastlagt følgende bestemmelse om Hvissingegrøften:

”Hvissingegrøften kan omlægges til rør, forudsat at den hydrauliske kapacitet ikke forringes. Arealet ovenpå rørlægningen kan indgå som grønt bælte og som stiforbindelse, der eventuelt kan indgå som skybrudsvej”.

Med bestemmelsen tænkes især på den del af Hvissingegrøften, der går fra kommunegrænsen mod Glostrup til Rådmand Billes Vej, da der her kunne anlægges en ny stiforbindelse i Hvissingegrøftens tracé. På strækningen langs grænsen mod Glostrup findes der allerede en stiforbindelse, og rørlægning af Hvissingegrøften er derfor ikke relevant på den strækning.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2018, afsnit om klimatilpasning

Lokalplan 142 for Islevdal Erhvervskvarter.

Økonomiske konsekvenser

HOFOR skønner, at projektet koster 1,2 mio. kr. HOFOR gennemfører projektet som en traditionel kloakteknisk investering og dækker alle udgifter i forbindelse med udvidelsen og genbeplantning. Nogle af træerne kan evt. plantes som børnetræer. 

Tidsplan

HOFOR forventer at gå i jorden i oktober 2018 og at afslutte projektet i februar 2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort over kapacitetsudvidelse af Hvissingegrøften - luftfoto
Bilag 2: Hvissingegrøften - Ideoplæg til landskabsplan
Bilag 3: Hvissingegrøften ved Erhvervsvej

Klimatilpasning ved H. J. Holst Vej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Klimatilpasningsprojektet ved H. J. Holst Vej har ændret karakter til primært at være et traditionelt kloakteknisk projekt. En mindre del af projektet skal stadig gennemføres som medfinansieringsprojekt, og der søges om en bevilling på 500.000 kr. til dette.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget til projektændringer på H.J. Holst Vej godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til klimatilpasning af H.J Holst Vej samt
 3. at der gives en tillægsbevilling (indtægt) på -350.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget i 2018, svarende til HOFORs medfinansieringsandel.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan, som nu er et tema i Kommuneplan 2018, er der udpeget 8 risikoområder. Teknisk Forvaltning fik i 2015 undersøgt, hvordan 5 af risikoområderne kan klimatilpasses, og der blev identificeret en række delprojekter, der kan medvirke til at løse oversvømmelsesproblemerne.

Arbejdet blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på mødet 24. november 2015 (sag nr. 203), og det blev vedtaget, at klimatilpasningen af de udpegede risikoområder skulle gennemføres frem til 2025. Det blev også vedtaget, at Rødovre Kommune skulle indgå aftaler med HOFOR om medfinansieringsprojekter i 5 af risikoområderne. Disse aftaler blev indgået ultimo 2015 og kom dermed under den gamle ordning, hvor forsyningen kunne betale op til 100% af de udgifter, der er relateret til håndtering af regnvand.

I 2018 har Teknisk Forvaltning arbejdet med klimatilpasning ved H.J. Holst Vej i samarbejde med HOFOR, og det har vist sig, at det er hensigtsmæssigt at udføre det meste af klimatilpasningen ved H.J. Holst Vej i form af et traditionelt kloakteknisk projekt, som HOFOR selv kan gennemføre og finansiere.

Arbejdet har dog vist, at det vil begrænse omfanget af oversvømmelser på H.J. Holst Vej at etablere en hævet overkørsel med gennemgående fortov og cykelsti mellem Korsdalsvej og H.J. Holst Vej. Formålet med den hævede overkørsel er at holde vandet på Korsdalsvej, hvor det ikke skader bygninger eller giver problemer for trafikken. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at dette delprojekt igangsættes.

Overkørslen ligger ved kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, og projektet kan omfatte fortov og cykelsti på kommunegrænsen. HOFOR har vurderet, at projektet kan rummes inden for den medfinansieringsaftale, der blev indgået i 2015, således at HOFOR fortsat kan dække 100% af udgifterne til regnvandshåndtering.

Grundet årstiden for anlægsperioden kan der være enkelte delarbejder, der først kan udføres i foråret 2019. 

Lov- og plangrundlag

 • Medfinansieringsbekendtgørelsen, BEK. nr. 159 af 26. februar 2016
 • Kommuneplan 2018, afsnit om klimatilpasning
 • Medfinansieringsaftale mellem Rødovre Kommune og HOFOR om risikoområde 6.

Økonomiske konsekvenser

I Investeringsoversigten 2018 er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb til projektering af klimatilpasning af H.J. Holst Vej på 500.000 kr., samt 6,8 mio. kr. i overslagsåret 2019. Som det fremgår af sagens kerne, har projektet ændret karakter, hvorfor det foreslås at anvende en del af projekteringsmidlerne til etablering af overkørslen.

Det anslås, at den samlede udgift til projektet udgør 500.000 kr. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering og anlæg af projektet. Når projektet er gennemført, refunderer HOFOR Rødovre Kommune de udgifter, der er relateret til regnvandshåndteringen. Det anslås, at 350.000 kr. er relateret til regnvandshåndtering. De resterende 150.000 kr. er relateret til den merværdi, det giver for Rødovre Kommune at trafiksanere overkørslen med cykelsti.  

I budget 2019, overslagsåret 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 600.000 kr. og -450.000 kr (indtægt). Ved dette projekts gennemførelse er der ikke længere behov for disse rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020.

Tidsplan

Projektering, udbud og anlægsperiode: November 2018 - december 2018. Grundet årstiden for anlægsperioden kan der imidlertid være enkelte delarbejder, der først kan udføres i foråret 2019. 

Stillingtagelse til emissionsfri busdrift i Rødovre
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Movia’s Trafikplan 2016 arbejdes der med overgang fra konventionel busdrift til fossilfri busdrift via løbende udbud af buslinjerne. I forbindelse med et kommende udbud af buslinjer, skal der tages en principbeslutning vedrørende Rødovre Kommunes ønsker til kriterier i fremtidige udbud for fossilfri og/eller emissionsfri busdrift af buslinjerne i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der godkendes et princip, hvor fremtidige udbud af buslinjer i Rødovre Kommune, skal udbydes som emissionsfri busdrift.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Movia's Trafikplan 2016 er der en miljømålsætning om fossilfri busdrift i år 2030 for Movia's område. Rødovre Kommune har behandlet Movia's Trafikplan 2016 på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2016, sags nr. 25, hvor der blev givet høringssvar på trafikplanen. I høringsvaret til Movia er Rødovre positiv overfor målsætningen om en omstilling til fossilfri busdrift, der tager hensyn til kommunernes økonomi.

Siden behandlingen af sagen i november 2016, har Rødovre kommune understreget sin ambition i forhold til begrænse støj, samt andre miljø- og sundhedsmæssige negative udledninger fra transport, og vedtaget en affaldsordning, hvor transporten kommer til at foregå med emissionsfri (el) lastbiler. Københavns Kommune har efterfølgende truffet en principbeslutning om, at arbejde efter en højere målsætning omhandlende emissionsfri busdrift i 2025, som er på linje med Rødovre kommunes ambition. Da næsten alle buslinjer i Rødovre pt. kører igennem Københavns Kommune, så har de to  kommuners målsætning betydning for ønskerne til udbud af busdriften i Rødovre, og de øvrige omegnskommuner til København.

Forskellen mellem fossilfri- og emissionsfri busdrift, er den lokale partikelforurening som skabes af forbrændingsmotoren ved afbrænding af brændstof. Fossilfri busser kører med en forbrændingsmotor, hvor der bruges biodiesel, naturgas eller andre tilsvarende alternative brændstoffer. Emissionsfri busser er i dag typisk ikke indrettet med forbrændingsmotor, hvor der udledes partikel forurening fra motoren. Det er hovedsagligt kun el-busser, som lever op til dette.

Movia er i gang med det første udbud af en buslinje i Rødovre, buslinje 142, som er omfattet af den nye miljømålsætning for busdriften. Rødovre skal derfor tage stilling til, hvad kommunen ønsker af Movia i forhold til udbuddet af buslinje 142.

Københavns Kommune har meddelt, at de ønsker, at der i udbuddet for buslinjen arbejdes efter emissionsfri busdrift for linje 142. Glostrup Kommune og Ballerup Kommune har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til spørgsmålet. Der kræves enighed blandt kommunerne om kriterierne i udbuddet - hvad der er primært, og hvad er en mulig option.

Erfaringer fra tidligere udbud af fossilfri- og emissionsfri busdrift i Movia's område viser en forventet omkostningsstigning på mellem 5-15 %. Her er usikkerheden størst for emissionsfri el-busser, da der kun er gennemført få udbud af denne bustype og dermed begrænset erfaringsdata. Fossilfri busser er der mest erfaring med. For disse typer kan omkostningsstigningen muligvis være lidt mindre, da mange dieselmotorer kan tilpasses til at køre på alternative brændstoffer. Her ligger den forventede omkostningsstigning på mellem 4-13 %.

Miljø

CO2-luftforureningen skal ses i et globalt perspektiv, hvor det bidrager til klimaforandringer. Hvorimod NOx og partikelforurening er af lokal karakter, som påvirker sundheden for trafikanterne og beboerne langs vejene.

Movia vurderer, at busdriften i Rødovre bidrager med et CO2 udslip på ca. 1554 ton pr. år, samt ca. 4,4 ton NOx og 22 kg partikelforurening pr. år. Se bilag 1. Det svarer til en CO2-udledning på ca. 20 % af kommunens samlede udledning som virksomhed i 2017.

I kommunens CO2-handlingsplan 2018-2020 indgår busdriften ikke som en målsætning i forhold til CO2 reduktion. Transportsektoren udgør dog ca. 49 % af CO2-udledningen i kommunen, hvor en indsats indenfor busdriften ville være med til at reducere denne sektors samlede miljøpåvirkning.     

Teknisk Forvaltnings anbefaling

I Movia Trafikplan 2016 arbejdes der efter fossilfri busdrift i 2030.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der tages en principbeslutning om hvilken miljømålsætning Rødovre Kommune ønsker for udbud af buslinje 142 og for fremtidige udbud af buslinjer i Rødovre.

En principbeslutning vurderes nødvendig, da spørgsmålet om fossilfri- eller emissionsfri busdrift er relevant i forhold til en langsigtet planlægning, da alle buslinjerne skal over de næste 7-9 år i Rødovre Kommune udbydes af Movia.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes efter at opnå et emissionsfri udbud af buslinjer i Rødovre, således at ambitionen for dette transportområde matcher ambitionen på affaldsområdet. Dette valg vurderes at være mest fordelagtigt for borgerne, da det bidrager mest til at reducere den lokale partikelforurening langs vejene, og samtidigt forbedrer støjmiljøet langs vejene. Yderligere vil kommunen i forhold til busdrift leve op til målsætninger fra Movia's Trafikplan 2016, samt evt. fremtidige miljøkrav til busdriften.

Det er Teknisk Forvaltnings forventning, at støjgenerne er mindre med emissionsfri el-busser. Movia har i forbindelse med igangværende forsøg med el-busser spurgt buspassagerne om deres støjoplevelse. 49 % af kunderne oplevede el-busserne som mindre støjende ved busstoppestederne. 13 % af de ventede buspassagere svarende, at de ikke oplevede en forskel. Det er særligt ved nedbremsning og opstart fra busstoppestederne, at der kan opleves færre støjgener med busdriften.

Den økonomiske forskel mellem fossilfri- eller emissionsfri busdrift vurderes at have en begrænset størrelse, da estimatet for omkostningsstigningen ved begge typer busdrift ligger inden for et par procent, hvor emissionsfri forventes at være dyrest.

Lov- og plangrundlag

Movia Trafikplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

I Movia budget for 2018 er Rødovres forventede omkostninger til buslinie 142 ca. 0,93 mio. kr. Ved valg af et udbud med emissionsfri busdrift kan tilskudsbidraget til buslinje 142 stige med op til 140.000 kr. pr. år i 2021, hvor der er driftsstart på det kommende udbud. Omkostningerne til fossilfri løsning forventes, at kunne stige med op til ca. 121.000 kr. pr. år fra 2021. På langt sigt er der en forventning om, at el-busser bliver billigere.

Ved en mulig prisstigning på op til 15 % for al busdrift, så kan emissionsfri busdrift medføre, at kommunens tilskudsbidrag til busdriften stiger med op til ca. 4,1 mio. kr. over de næste 10 år. (Budget 2018).

Tidsplan

 • Ultimo oktober 2018 tilbagemelding til Movia, om Rødovre Kommunes ønsker til udbud af buslinje 142.
 • Resultat af udbud, april 2020.
 • Driftsstart af udbuddet i juni 2021.

Bilag

Bilag 1: Fossilfrihed og nulemission på linje 142 og 145

Lokal skoletrafikkampagne i Rødovre
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning gennemfører en lokal skoletrafikkampagne fokuseret mod skolebørns skoleveje og særlige forhold, skolebørnene skal være særligt opmærksomme på og forholde sig til i trafikken.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen om den lokale skoletrafikkampagne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kommuneplanen for Rødovre er der fokus på at øge andelen af skolebørn, som færdes til og fra skole, gående eller på cykel.

Det stiller krav til, at børn i dagligdagen lærer at færdes sikkert i trafikken. Her kan det være nødvendig med understøttende aktiviteter og indsatser, da børn nogle gange glemmer de grundlæggende færdselsregler eller gode råd. Det sker typisk, når børnene færdes for sig selv ude i trafikken, og er ikke tilstrækkelig opmærksomme i trafikken.

Havarikommissionens gennemgang af uheld med fodgængere i 2013 viste, at børn desværre ofte selv havde bidraget til uheldet ved uopmærksomhed eller manglende erfaring med at overskue trafikforholdene, i de uheld hvor børn var involveret. Hertil skete disse uheld primært på vejstrækninger, som børnene allerede var velkendte med.

Teknisk Forvaltning vil med en ny lokal skoletrafikkampagne afprøve muligheden for, at bidrage med større tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn, ved at minde børnene om, hvordan de skal agere i særlige situationer ved særlige steder. Kampagnen består i opsætning af gule informationsskilte med gode råd og opmærksomhedspunkter på særlige steder, når der færdes i trafikken.

Kampagnes budskaber er følgende:

 • Husk at få øjenkontakt - Det er tanken, at dette budskab kan opsættes ved krydsningspunkter, som ikke er signalreguleret.
 • Husk at se til begge sider - Det er tanken, at dette budskab kan opsætte ved krydsningspunkter, både ureguleret og reguleret.
 • Pas på lastbilens blinde vinkel - Det er tænkt til steder, hvor der kan være behov for øget opmærksomhed overfor svingende lastbiler.
 • Kryds kun vejen ved grønt - Det er tænkt til steder, hvor der skal krydses ved grønt. Det er særligt ved de større veje i kommunen eller steder, hvor børn ofte kan finde på at løbe over vejen.

Se bilag 1 for design af og udtryk på skiltene.

Da det er en ny trafikkampange, hvor effekten endnu ikke kendes, er der kun indkøbt et begrænset antal skilte til hele kommunen. Forvaltningen vil i samskabelse med skolebestyrelserne i udpege de steder, hvor det vurderes at give mest værdi at bruge kampagneskiltene. Inddragelsen af skolebestyrelserne antages at kvalificere udpegningen af steder, hvor kampagnen kan gøres mest gavn for kommunens skolebørn.

Det er forvaltningens ambition, at skolebestyrelserne også har interesse i at medvirke til ved en evaluering af effekten af kampagnen, i forhold til de skoler og lokale skoleveje som skolebestyrelsen repræsenterer.

Lov- og plangrundlag

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - Ulykker med fodgængere, Rapport 11, 2013.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til skiltning afholdes af driften.

Tidsplan

Kampagnen udføres i løbet af efterår-vinter 2018, og kan gentages i efterfølgende år, hvis kampganen vurdres at have en positiv effekt.

Bilag

Bilag 1: Trafikkampagneskilte

Vinterberedskab 2018 - 2019
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et normalt og et lavt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2018 til og med 4. april 2019. Vinterberedskabet er uændret i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2018-2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2018-2019. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2018 til og med 4. april 2019. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normal arbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab.

Normalt beredskab omfatter perioden fra 30. november 2018 til og med 14. marts 2019. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne leverandører, står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald.

Ved udkald til udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

 • 1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.
 • 1 mekaniker på værkstedet.
 • 1 maskinfører til læsning af vejsalt.
 • 6 traktorer - ved snerydning udvides med op til 15 eksterne traktorer
 • 3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For også at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Særlige udfordringer med snevolde ved fodgængerfelter, busstoppesteder mv.:

Hvis snevejret er varslet, vil det i lighed med beredskabet 2017-2018, være muligt at give et frivilligt daghold et rådighedstillæg for at stå til rådighed en time tidligere, og møde ind i tilfælde af snevejr, så snevoldene kan påbegyndes fjernet tidligere. Det forudsættes her, at snefaldet er stoppet og de primære veje er ryddet.

Lavt beredskab omfatter perioderne hhv. før og efter normalt beredskab, konkret fra 1. november 2018 til og med 29. november 2018 og fra 15. marts 2019 til og med 4. april 2019. I disse perioder overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand. Eksterne leverandører står til rådighed for udkald til snerydning fra 19. november 2018 til og med 31. marts 2019, hvoraf perioden fra 30. november 2018 til og med 14. marts 2019 er normalt beredskab. Eget mandskab kan i lavt beredskab indkaldes frivillig mod rådighedsbetaling. Ved lavt beredskab udenfor normal arbejdstid kan der opstå underbemanding på vagtholdene.

Rødovre Kommune har forlænget aftalen med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund og Glostrup kommuner om vintertjeneste på Ring 3 frem til vinteren 2020/2021. Rødovre Kommune betaler for vintertjeneste på Rødovre Kommunes del af Ring 3. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2018 til og med 4. april 2019.

Bilag

Bilag 1: Snerydning i Rødovre Kommune 2018-2019

Diverse
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.