Teknik- og Miljøudvalget

03-12-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 87 - 92

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Udmøntning af Kommuneplan 2018 mht. maximal bebyggelsesprocent i parcelhusområder (se bilag 2)
 3. Afvikling af byggetrafik til ny musikskole og Viften (se bilagene 3 og 4).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 30. oktober til 14. november 2019
Bilag 2: Udmøntning af Kommuneplan 2018 vedr. max 25% bebyggelse
Bilag 3: Afvikling af byggetrafik til ny musikskole og Viften
Bilag 4: Viften - Byggepladsplan

Forslag til Rødovrestrategi - Sammen om en bæredygtig udvikling
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre. I strategien er der arbejdet videre med den politiske vision om velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” og arbejdet med bæredygtighed i Kommuneplan 2018.

I Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskrives, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kulturelle og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatsområder inden for de fem områder understøtter realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

I første omgang tager indsatserne afsæt i realisering af otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsens vision om at realisere alle 17 verdensmål igangsættes i 2020.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra januar til marts 2020 samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med strategiens høringsperiode.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en plan- og en agenda 21-strategi inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelese med strategien.

Rødovrestrategiens indhold 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2019, sag nr. 56, at revidere Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i tre overordnede emner:

1. Sammen om Rødovre

2. Bæredygtighed

3. Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2020, at Kommuneplan 2022 skal udarbejdes som en digital kommuneplan og dermed som en fuld revision af Kommuneplan 2018, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Forslag til Rødovrestrategi 2020 indeholder en beskrivelse af de overordnede mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2022.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovrestrategien er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Fælles mål

Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal derfor bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien.

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Inddragelsesprocessen er foregået henholdsvis som dialog med borgere på Rødovredagen den 7. september og som workshop om bæredygtig udvikling i kommunen for inviterede interessenter. Processen har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bydudviklingsområder og fokusområder

I den kommende planperiode udpeges tre byudviklingsområder. To områder har også været udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Udover byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

Strategiens forudsætninger

Kommunen skal forholde sig til en lang række planer og projekter, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervsministeriet. Herunder samarbejde med andre kommuner og regioner.

Nogle af de planer og projekter Rødovre Kommune skal forholde sig til er bl.a. Fingerplan 2019, der blev udstedt af Erhvervsstyrelsen i 2019 samt Greater Copenhagen, der fortsat er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde, der har til formål at sætte arbejdet i gang med alle de 17 verdensmål i høringsperioden. Mødet skal planlægges og afholdes med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer

Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af §3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2019: Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Januar 2020: Forslag til Rødovrestrategi 2020 offentliggøres.

Januar-marts 2020:
Forslag til Rødovrestrategi 2020 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Afholdelse af borgermøde i høringsperioden.

Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.

Juni 2020: Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Opfølgning på inddragelse

Højnæsvej 63 - ny antennemast
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der er ansøgt om tilladelse til etablering af en erstatningsmobilsendestation på Højnæsvej 63, idet den eksisterende mast på Højnæsvej 40 er opsagt af ejendommens ejer.

Rødovre Kommune skal tage stilling til ansøgningen og vurdere, om der kan gives tilladelse til projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KPR Towers A/S har på vegne af TDC A/S ansøgt om tilladelse til etablering af en erstatningsmobilsendestation på Højnæsvej 63, som ejes af Den Selvejende Institution Foreningshuset Højnæsvej.

Baggrunden for ansøgningen er, at den eksisterende sendestation på Højnæsvej 40 er opsagt af ejendommens ejer. Antennepositionen er opsagt ved udgangen af februar måned 2020, og der opstår derved et hul i TDC’s dækning i området, som skal reetableres.

Der ansøges om opsætning af en rørmast på 20 m, som den der nedlægges på Højnæsvej 40. På Højnæsvej 63 placeres masten ved ejendommens vestlige skel, så den syner mindst muligt fra gadeplan. Antennemasten flyttes ca. 150 m fra eksisterende placering. I forbindelse med opsætning af masten monteres antenner der vil fungere på 4G teknologien.

En betydelig del af TDC’s netværk i området vil bortfalde, hvis antennepositionen ikke erstattes. Det medfører, at dækningsniveauet bliver lavere og får konsekvenser for de borgere, der færdes i området. Når kapaciteten i et område reduceres oplever borgerne, at det bliver vanskeligere at få forbindelse og kvaliteten af samtalen forringes. Der er risiko for udfald og borgerne vil opleve en betydelig langsommere dataforbindelse.

KPR Towers har undersøgt området for mulige placeringer. I alt er 13 placeringer undersøgt. En række positioner er frafaldet på grund af bygningsstrukturer, pladsforhold, nabohensyn, institutioner og visuelle vurderinger. På baggrund af disse undersøgelser er det KPR Towers vurdering, at den valgte placering er den optimale for området.

Højnæsvej 63 er beliggende i et integreret bykvarter, som er reguleret af Lokalplan 71. Lokalplanen angiver i § 11.2, at højden på fritstående antennemaster ikke må overstige 20 m. Den ansøgte antennemast er i overensstemmelse med lokalplanen.

I Danmark er der fire landsdækkende mobilnetværk. Mobilnetværkene er TDC, TT-netværket, 3 og Net-1. TT-netværket er Telia og Telenors fælles mobilnetværk, og Net-1 anvendes udelukkende til mobilt bredbånd. Den opsagte mast på Højnæsvej 40 anvendes af TDC og TT-netværket.

I henhold til masteloven stilles masten til rådighed for andre operatører, men tekniske forhold gør, at TT-netværket ikke kan anvende den ansøgte position. Dette skyldes blandt andet den begrænsede højde på antennemasten samt at TT-netværkets antennestruktur er anderledes end TDC’s antennestruktur. TT-netværkets antenner vil komme for tæt på deres antenner placeret på Rødovre Centrum. Det forventes derfor, at TT-netværket vil afsøge mulighederne i området, og på den baggrund ansøge om en anden position i nærområdet.

Partshøring

Sagen har i perioden 11. oktober – 1. november 2019 været sendt i partshøring til de beboere og virksomheder, der bor inden for en afstand af 100 m fra den ansøgte masteposition. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser mod masten.

Samlet vurdering

Der er tale om en erstatningsmast som placeres væk fra gadeplanet på Højnæsvej 63 og som overholder den gældende lokalplan. På denne baggrund indstiller Teknisk Forvaltning, at den ansøgte mobilsendestation godkendes.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lokalplan 71.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den eksisterende antenneposition er opsagt ved udgangen af februar 2020, så for at opretholde dækningsniveauet i området, skal den nye mobilsendestation være klar i begyndelsen af marts 2020.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om byggetilladelse af 3. oktober 2019
Bilag 2: Eksisterende mast
Bilag 3: Ny antenneposition
Bilag 4: Opstalt af antennemast

Takster 2020 for vand og spildevand
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen. HOFOR Vand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2019-2020 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S for 2020-2021 samt statusmeddelelse for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2020 er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 11. november 2019 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende følgende takster for 2020:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 13,61 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 21,44 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 14,78 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 8,58 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2020 er på 21,44 kr/m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris stiger med 19% ift. 2019. Vejbidraget er budgetteret til ca. 700.000 kr. Begge selskaber opkræver den udmeldte indtægtsramme fuldt ud.

Hovedårsagen til den store takststigning fra 2019 til 2020 er, at HOFOR i både 2018 og 2019 har solgt væsentligt mindre vand end budgetteret. De udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet er i kroner, så hvis HOFOR sælger mere eller mindre vand end budgetteret, opstår en difference, som skal korrigeres det følgende år. Der er derfor populært sagt tale om, at vandforbrugerne i 2018 og 2019 har betalt for lidt for vandet, og at der dermed kommer en efterbetaling i 2020.

Samtidig har HOFOR også revideret sine langtidsbudgetter, og det har givet anledning til, at den udmeldte indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S fra og med 2020 opkræves fuldt ud, hvilket ikke har været tilfældet de forrige år. Ved at opkræve indtægtsrammen fuldt ud mindskes behovet for at lånefinansiere investeringer, hvilket har en positiv effekt på vandprisen på langt sigt.

Selvom der i 2020 delvis er tale om efterbetaling fra de foregående år, er det ikke HOFORs forventning, at vandprisen i Rødovre kommer til at falde igen. Det skyldes, at investeringer i Harrestrup Å projektet, i lokal klimatilpasning og i renovering af vandværker samt blødgøring af drikkevand fra og med 2021 vil påvirke vandprisen i opadgående retning. Med en samlet vandpris på 51,78 kr pr. m3 i 2020 vil Rødovre stadig være den næstbilligste kommune i HOFORs forsyningsområde og ligge væsentligt under landsgennemsnittet.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning. På grundlag af det materiale HOFOR har fremsendt, vurderer Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse, at taksterne for 2020 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 938 af 28. juni 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilagsmaterialet, at den samlede takst stiger fra 43,40 kr. i 2019 til 51,78 kr. i 2020 svarende til 19%. For en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m3 betyder dette en stigning i vandregningen fra 3.689 kr. i 2019 til 4.401 kr. i 2020. For et parcelhus med et forbrug på 140 m3 stiger vandregningen fra 6.076 kr. i 2019 til 7.249 kr. i 2020. Tal fra HOFOR viser, at borgerne i Rødovre fra 2013-2017 har nedbragt deres vandforbrug fra 110 liter pr. person pr. dag til 105 liter pr. person pr. dag, hvilket modvirker noget af stigningen i vandprisen. 

Tidsplan

Taksterne skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2019 og gælder fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Bilag

Bilag 1: Budgetter for vand og spildevand i Rødovre 2020
Bilag 2: Takstblad 2020 for vand og spildevand i Rødovre
Bilag 3: Afgørelse om økonomiske rammer 2020-2021 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 4: Statusmeddelelse om økonomiske rammer 2020 for HOFOR Vand Rødovre A/S

Hovedstrøget i Karrebyen, midler til analyser - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med projektering af Hovedstrøget i Karrébyen ansøges om en anlægsbevilling på 900.000 kr. til igangsættelse af analyser og rådgiverudbud. Analyserne skal bruges til afklaring af principperne for Hovedstrøgets og de omkringliggende vejes indretning, der skal danne grundlag for den videre projektering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget til gennemførelse af analyser og rådgiverudbud, som finanseres af det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2020 til Hovedstrøget i Karrébyen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning vil som grundlag for projektering af Hovedstrøget i Karrébyen igangsætte en række analyser for at undersøge, samt klarlægge de fremtidige behov for indretning af Hovedstrøget. Teknisk Forvaltning ønsker bl.a. at få lavet følgende analyser:

 • Opdatering af tidligere trafikanalyser
 • Vejens fremtidige funktioner - byrum, gågade etc.
 • Parkeringsbehov.

Analyserne skal danne grundlag for principperne for indretningen af Hovedstrøget og de omkringliggende veje, samt for udbudsprocessen i forbindelse med projektering af Hovedstrøget.

Opdatering af trafikanalyser

I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Bykernen, blev der, som del af miljøscreeningen, udarbejdet en trafikanalyse for det samlede udviklingsområde. Denne trafikanalyse bør opdateres på baggrund af de nyeste godkendte og planlagte byggeprojekter, samt godkendte lokalplaner for Bykernen, for derved at få et mere præcist grundlag at arbejde videre udfra.

Vejens fremtidige funktioner

I forbindelse med udbygningen af Bykernen skal det afklares hvilke funktioner Hovedstrøget, samt de tilstødende veje i Bykernen skal have. Vejarealet kan udover adgangsveje til boligerne indeholde byrum, begrønning og LAR-tiltag. Da der på vejarealerne er begrænset plads, skal det undersøges, hvordan de forskellige tiltag kan indarbejdes og i hvilket omfang.

Parkeringsbehov

I Bykernen vil der være flere offentlige funktioner, som tiltrækker biltrafik til området. Det vil være nødvendigt at få afklaret, hvor stor andel af parkering der kan dækkes på terræn, særligt i forhold til den forestående arkitektkonkurrence vedrørende administrationsbygningen.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 145 Karrébyen.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at analyserne kan realiseres for en anlægsbevilling på 900.000 kr.

Udgiften på 900.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg.

Tidsplan

Ansøgning om den resterende del af rådighedsbeløbet på 4.100.000 kr. forventes at søges frigivet sommer 2020 i forbindelse med rådgiverudbud til projektering af Hovedstrøget.  

Diverse
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.