Teknik- og Miljøudvalget

16-03-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 23 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Status for Lokalplan 152 for Islev Torv (se bilag 1)
 3. Status for SAVE-undersøgelse (se bilag 2)
 4. Orientering om skadedyrsbekæmpelse 2020 (se bilag 3 og 4)
 5. Konkurrence om Danmarks vildeste kommune (se bilag 5 og 6)
 6. Tilslutning til EnergiCERT (se bilag 7).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Status for Lokalplan for Islev Torv
Bilag 2: Notat, SAVE-undersøgelse status primo 2021
Bilag 3: Orientering om skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune i 2020
Bilag 4: Geografisk oversigt over rotteanmeldelser i Rødovre 2020
Bilag 5: Orientering om konkurrencen Danmarks vildeste kommune
Bilag 6: Invitation Danmarks VILDESTE kommune
Bilag 7: EnergiCERT

Forslag til Lokalplan 153 for Ungeboliger ved Rødovrehallen
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen skal give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af to kuber/punkthuse med etageboliger og tilhørende udearealer.

I forlængelse af startredegørelse om etablering af ungeboliger er der udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som giver mulighed for at realisere projektet. Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 muliggør, at der kan bygges boligbebyggelse i maks. 4 etager.

Sagen forelægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 2. at Forslag til Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 3. at Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Lokalplan 153 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund

Udsatterådet har fremsat et forslag til Rødovre Kommune om at etablere almene boliger for unge i alderen 18-30 år, der af forskellige årsager står uden en bolig. Boligerne etableres i et nyt bofællesskab, der trækker inspiration fra Venligbolig Plus på Frederiksberg.

Formålet er at skabe boliger, der kan give de unge en tryg tilværelse og start på voksenlivet. Her er fællesskabet i boligerne centralt for at forebygge en potentiel udsat livssituation – helt i tråd med indsatsområdet i Rødovrestrategi 2020 om at styrke sociale fællesskaber med f.eks. boliger og boformer til socialt udsatte borgere. Forslaget knytter sig til Strategimål 3 i Udsattepolitikken, om at alle har en tryg base og bolig, samt temaerne i Rødovre Kommunes boligpolitik om boliger til alle.

Fælles for de unge beboere er, at de er enten i uddannelse eller er på vej i uddannelse eller beskæftigelse. Her vil en bolig og et forpligtende fællesskab give de unge mulighed for at få en stabil dagligdag, der gør dem selvstændige, sociale og selvforsørgende.

Rødovre Kommune vil tilknytte støttekontaktmedarbejdere til de unge, der har behov, ligesom kommunen vil stå for at visitere og matche de unge i deleboligerne.

Planernes formål

Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for at opføre en ny ungeboligbebyggelse, som en kombination af bofællesskab og delte lejligheder. Dertil etableres fælles tagterrasser, et fælles torv samt fælleslokale, der skal understøtte fællesskabet og være anvendeligt til ophold og andre rekreative aktiviteter.

Derudover er lokalplanens formål, at fastsætte høje krav til arkitektonisk kvalitet, hvor den nye udvikling bl.a. skal forholde sig til den gennemskærende løbevold og de omkringliggende sportsfaciliteter samt til, i videst muligt omfang, at bevare det grønnes fortsatte dominans i området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse på maks. 1.300 m2 bestående at to kuber/punkthuse i 3 og 4 etage.

Bebyggelsen kan indrettes til ca. 21 boliger á ca. 50 m2. Ved realiseringen af planen vil bebyggelsen kunne tiltrække 35-50 beboere.

Kubernes opbygning og placering danner et mindre torv, hvor indgange og fællesfaciliteter placeres. Derudover har begge kuber en fælles tagterrasse og et indendørs fællesrum, der placeres i stueetagen og vender mod torvet.

De delte altaner for hver dobbeltbolig skaber alternativer til det mere offentlige og fælles opholdsareal på terræn. Alle beboerne vil derudover have adgang til de grønne rekreative arealer ved Espelunden og sportsfaciliteterne ved Rødovrehallen.

Kuberne og deres udendørs opholdsarealer er placeret under hensyn til, at græsbanen og den omkransende trærække skal bevares, men placeringen indebærer, at den asfaltbelagte løbebane langs ydersiden af trærækken bliver afbrudt i det sydvestlige hjørne. Lokalplanforslaget indeholder to alternativer med hensyn til placering af parkering, renovation og dertil knyttet vejadgang. Det ene alternativ er vejadgang vest om Rødovrehallen frem til parkering og renovation nord for bebyggelsen. Det andet alternativ er vejadgang øst om Rødovrehallen frem til parkering og renovation øst for bebyggelsen. Den endelige løsning fastlægges i samråd med øvrige brugere af området, og på grundlag heraf kan det endelig defineres, hvilket areal, der skal udstykkes og sælges til bebyggelsen.

I lokalplanen fastsættes opholdsarealprocenten til 40 og der stilles krav om, at opholdsarealerne skal indrettes med en grad af positiv overvågning, ved at der i arkitekturen indtænkes løsninger, som skaber tryghed omkring bygningen. En del af disse løsninger kan være strategisk placeret belysning, tilpasset beplantning, vinduesplaceringer og hensigtsmæssig indretning af ankomsten til kuberne. Også på de omkringliggende arealer og stier er der vigtige opmærksomhedspunkter, for at området bliver trygt at færdes og opholde sig i for de unge.

I Kommuneplan 2018 angives der følgende generelle parkeringsnorm, der er relevant for lokalplanområdet: Min. 1 p-plads og 2 cykelparkeringspladser per bolig.

I kommuneplanen er det desuden angivet, at krav til udlæg og anlæg af p-pladser vil blive skønnet i hvert enkelt tilfælde.

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet inden for dette lokalplanområde. Det er vurderet, at bebyggelsens beliggenhed med god adgang til stinet og kollektiv trafik, samt boformen med små boliger til unge, er en boform, hvor bilejerskabet forventes at være meget lavt.

Der er derfor fastsat følgende parkeringsnorm inden for lokalplanområdet:

0,43 p-pladser per bolig (der giver i alt 9 p-pladser, med krav om anlæg af 3 p-pladser).

2½ cykelparkeringsplads per bolig (det giver i alt 53 cykelparkeringspladser, hvoraf 2 stk. skal være til ladcykel).

For besøgende til beboerne vil der i reglen være gode bil-parkeringsmuligheder på p-pladsen ved Rødovrehallen.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4G05 Rødovre Parkvej som er udlagt til rekreativt område.

I dag gælder følgende forhold, der ændres med tillægget:

Fremtidig anvendelse: Sportshaller, baner og anlæg til idrætsformål

Maks. antal etager / bygningshøjde: Maks. 17 meter

Maks. bebyggelsesprocent: 40.

Tillægget muliggør følgende:

Fremtidig anvendelse: Etageboliger

Maks. antal etager: 4 / Maks. bygningshøjde: 14,5 meter

Maks. bebyggelsesprocent: 60.

Forslag til Kommuneplantillæg 7 Rødovre Parkvej vest er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes

Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Inddragelse af naboer og borgere

Teknisk Forvaltning har været i dialog med ledelsen på Skovmoseskolen og orienteret om lokalplanforslaget.

Det foreslås at afholde et digitalt borgermøde torsdg den 22. spril 2021, hvor lokalplanforslaget såvel som boligkonceptet kan præsenteres og debatteres.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Rødovrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nærværende stadie.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: marts 2021

Offentlig høring i 4 uger: april - maj 2021

Borgermøde: april 2021

Endelig vedtagelse: juni 2021

Offentliggørelse: juli 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen
Bilag 2: Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening Forslag til Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen

Bæredygtighedsindsats 2021
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt det kommende år. Ligeledes gøres status på det forrige års projekter og aktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Bæredygtighedsindsats 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen hvert 4. år offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Agenda 21-strategi. Rødovrestrategien, som blev politisk vedtaget november 2020, er en kombineret planstrategi og Agenda 21-strategi.

For at følge op på Rødovre Kommunes bæredygtighedsudvikling udarbejdes årligt en plan for kommunes bæredygtighedsindsats.

Bæredygtighedsindsatsen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt i 2021, og status på projekter i 2020.
Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder:

 • Mindre miljøbelastning
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet
 • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

For at mindske miljøbelastningen vil Rødovre Kommune i 2021 blandt andet udarbejde en plaststrategi med fokus på reduktion af engangsplast, arbejde videre med klimatilpasning og energirenovering af kommunale bygninger samt udarbejde en cykelstrategi, der vil sætte fokus på cykelinfrastrukturen i Rødovre.

For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes kommunens bæredygtighedsblomst fortsat i nye lokalplaner og i det videre arbejde med Bykernen. Rødovre Kommune fortsætter i 2021 med at plante et træ i Rødovre for hvert nyfødt barn og i samarbejde med Bjørnebanden at bekæmpe bjørneklo.

Der vil i 2021 desuden være særligt fokus på inddragelse, partnerskaber og grøn omstilling i samarbejde med borgere, organisationer og erhvervslivet i tråd med verdensmål 17, partnerskaber. I det nye projekt Bæredygtighedslab har borgere og erhvervsdrivende mulighed for få hjælp og sparring af kommunen til at afprøve bæredygtige ideer. Derudover vil der i forbindelse med DK2020-projektet blive udarbejdet en klimahandlingsplan for kommunen som geografisk enhed.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2020 (sag nr. 205) Rødovrestrategi 2020. Kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt i Rødovrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter politisk vedtagelse offentliggøres Bæredygtighedsindsats 2021 på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Bilag

Bilag 1: Bæredygtighedsindsats 2021

Anlægsregnskab for hjemtagning af affaldsindsamlingen
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til indretning af plads på Sandbækvej til mandskabsfaciliteter, skraldebiler og ladefaciliteter. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 8 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2019 bevilliget 3,9 mio. kr. til indretning af plads på Sandbækvej til mandskabsfaciliteter, skraldebiler og ladefaciliteter.

Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

 • Bevilling til anlæg: 3.900.000 kr.
 • Forbrug: 3.899.992 kr.
 • Mindreudgift: 8 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgift på 8 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Nyt regulativ for husholdningsaffald
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse, der bestemmer, at der skal indsamles 10 affaldstyper hos private husstande, heraf pap og mad- og drikkevarekarton.

Indsamlingsordning for pap i beholder hos villaer og rækkehuse ændres derfor fra en ordning, hvor det er frivilligt at modtage en beholder til en obligatorisk særskilt indsamling af pap i beholder. Endvidere ændres indsamlingen således, at papbeholderen afhentes inde på standpladsen.

Fristen i affaldsbekendtgørelsen for implementering af indsamlingsordning til mad- og drikkevarekartoner er så kort, at kommunerne ikke kan nå at få indsamlingsmateriel eller biler klar, inden fristens udløb. Teknisk Forvaltning vil derfor søge om dispensation for indsamling af mad- og drikkevarekarton frem til den 31. december 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers høring,
 2. at Teknisk Forvaltning indkøber beholdere til pap til 1.200 husstande og udbringer dem i efteråret 2021. Udgiften på 0,5 mio. kr. søges holdt inden for eget budget,
 3. at udgiften på netto 0 kr., svarende til en udgift på 0,7 mio. kr. og tilhørende indtægt på 0,7 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, vil blive indarbejdet i budget 2022 og fremefter samt
 4. at det tages til efterretning, at Teknisk Forvaltning har indsendt dispensationsansøgning om udsættelse af indsamlingsordning for mad- og drikkevarekarton.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

En ny affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft den 9. december 2020, hvori det er bestemt, at kommunerne skal indsamle 10 forskellige affaldstyper hos de private husstande. Det drejer sig om affaldstyperne: Madaffald, papir, plast, glas, metal, pap, tekstiler, farligt affald, mad- og drikkevarekarton samt restaffald. I Rødovre Kommune er vi heldigvis godt på vej, med ordninger for ni ud af de 10 affaldstyper.

Rødovre Kommune har allerede en ordning for indsamling af pap hos de private husstande, hvor det er frivilligt, om man vil modtage en beholder til pap. Denne ordning blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2019 (sag nr. 50) og trådte i kraft den 30. august 2020.

Frivilligheden til at fravælge en beholder ændres nu til en obligatorisk beholder, hvor alle private husstande skal modtage en beholder. Det betyder, at de husstande som i første omgang takkede nej til en beholder til pap, nu skal modtage den. Indsamlingsordningen skal træde i kraft senest den 1. juli 2021.

Den obligatoriske ændring af pap-ordningen giver anledning til at imødekomme et ønske om at ændre den nuværende indsamlingsordning, hvor beholderen skal stilles frem til fortov (skelordning), til en ordning hvor beholderen hentes inde på grunden (standpladsordning).

En ny indsamlingsordning for mad- og drikkevarekarton kræver, at det undersøges nærmere hvordan den kan implementeres, når der ikke må køres flere beholdere ud til husstandene. Det giver anledning til at se på den samlede indsamling af husholdningsaffald og vurdere, om der skal ændres på sammensætningen i to-kammerbeholderne. Afsætningen af mad- og drikkevarekarton er en anden problematik, som også kræver en nærmere undersøgelse.

Denne problematik er gennemgående i alle interessentkommunerne under Vestforbrænding, og Vestforbrænding har derfor udarbejdet et paradigme til interessentkommunerne, som de kan tage udgangspunkt i, når de skal søge om dispensation for implementering af de ordninger de ikke allerede har. Fristen for implementering i affaldsbekendtgørelsen er så kort, at kommunerne ikke kan nå at få indsamlingsmateriel eller biler klar, inden fristens udløb.

Teknisk Forvaltning søger om dispensation for indsamling af mad- og drikkevarekarton frem til den 31. december 2022, som er bekendtgørelsens grænse for mulighed for dispensation til denne ordning.

Det giver mulighed for en grundigere undersøgelse af den bedste løsning med hensyntagen til både økonomi og miljø. Dispensationsansøgningen er vedlagt som bilag.

Indtil en indsamlingsordning for mad- og drikkekartonaffald er implementeret, vil det fra d. 1. juli 2021 være muligt for borgerne at aflevere mad- og drikkekartonaffald i en bringeordning på Rødovre Kommunes Genbrugsstation.

Affaldsregulativet skal udarbejdes på baggrund af et standardregulativ, som består af en obligatorisk del og en valgfri del. Standardregulativet er bestemt i affaldsaktørbekendtgørelsen, og det er ikke muligt for kommunen at ændre i bestemmelserne i den obligatoriske del.

Da der på baggrund af en ny affaldsaktørbekendtgørelse er sket store ændringer i opbygningen af standardregulativet, vil det nye regulativ for husholdningsaffald fremstå med mange ændringer. De fleste ændringer er dog kun af redaktionel karakter, og er for overskuelighedens skyld ikke vist i det vedlagte affaldsregulativ.

De indholdsmæssige ændringer til det nye regulativ er beskrevet nedenfor.

Papindsamling

§12.6 indeholder den mest markante ændring for papindsamlingen, da det er i denne paragraf, at der ikke længere er krav om at beholder stilles frem til skel.

Anmeldepligt for byggeaffald

I § 26.3 om beskrivelse af ordning for bygge- og anlægsaffald, er teksten ændret, så den stemmer overens med bestemmelserne for anmeldepligt i den nye affaldsbekendtgørelse. Her er kravet om anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder, der vedrører et areal på mere end 10 m2 fjernet.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og

elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen)

Miljøministeriets vejledning nr. 9926 af 14. december 2020 om indsamling af husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område.

Ændringen af indsamlingen fra at være frivillig til at være obligatorisk, medfører at ca. 1.200 husstande skal have en affaldsbeholder til pap. Det drejer sig om de husstande, som i 2020 fravalgte, den på det tidspunkt, frivillige affaldsbeholder til pap ved skel. Teknisk Forvaltning indkøber beholdere til pap til 1200 husstande og udbringer dem i efteråret 2021. Udgiften på 0,5 mio. kr. søges holdt inden for eget budget.

Indsamlingen ved yderligere 1200 husstande samt ændringen fra, at pap hentes på fortovet til, at det hentes på standplads, forventes at medføre en samlet øget årlig driftsudgift på omkring 0,7 mio. kr., der dækkes af en tilsvarende indtægt fra affaldsgebyrerne på 0,7 mio. kr. der vil blive indarbejdet i budget 2022 og fremefter.

Den samlede ændring på 0,7 mio. kr. årligt indregnes i budget 2022 og frem på affaldsområdet.

Indtægter og udgifter vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers høring i 2021.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald inkl. høringssvar sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i juni 2021.

I september vil der blive informeret om de nye regler samt specifik information til de husstande som får leveret en papbeholder.

Udbringning af papbeholdere forventes udført i efteråret 2021.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald 2021
Bilag 2: Dispensationsansøgning

Anlægsregnskab - ID-linjen, Rundkørsel - aktivitetspladsen
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

ID-linjens strækning fra Rundkørslen til Aktivitetspladsen er anlagt og ibrugtaget. Anlægsregnskab for bevillingen på 5,3 mio. kr. til strækningen forelægges til godkendelse. Regnskabet viser en mindreudgift på 686.275 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 686.275 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ombygning af Islevbrovej fra Rundkørslen til Aktivitetspladsen er en delstrækning af det større projekt omkring ID-linjen, der strækker sig fra Vestvolden til Ringvejen. ID-linjen har til formål at give identitet til området, skabe bedre sammenhæng og forskønnelse med begrønning på strækningen, samt øget trafiksikkerhed. På strækningen fra Rundkørslen til Aktivitetspladsen er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, rækker af træer samt den genkendelige røde løber i klinker, som binder ID-linjen sammen.

Bevillingen på de 5.250.000 kr. blev givet af Kommunalbestyrelsen af to omgange. Projekteringsbevillingen på 500.000 kr. blev givet den 28. november 2017, sagnr. 80 og anlægsbevillingen på 4.750.000 kr. blev givet den 25. september 2018, sagnr. 143.

Nedenfor aflægges regnskab for den samlede bevilling.

 • Bevilling: 5.250.000 kr.
 • Udgift: 4.563.725 kr.
 • Mindreudgift: 686.275 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der ved indhentning af konkrete tilbud, fra flere forskellige entreprenører, blev afgivet lavere priser end forventet.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære for Budget- og regnskabssystemet for kommuner, kapitel 7.2 om formkrav til årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Delprojektet for strækningen af ID-linjen fra rundkørslen til aktivitetspladsen viser en mindreudgift på 686.275 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab - Støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Anlægsregnskab for bevillingen på 23,0 mio. kr., som vedrører støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje, forelægges til godkendelse. Regnskabet viser en mindreudgift på 1.062.377 kr.

Vejprojektet er en del af de anlægsinvesteringer på samlet set 38,8 mio. kr., som blev besluttet fremrykket af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020 i sag nr. 92.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 1.062.377 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KL og Regeringen indgik i 2020 en aftale, som gav kommunerne mulighed for at fremrykke investeringer i byggeri og anlæg til 2020.

Aftalen havde til formål at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser under COVID-19-pandemien. I Rødovre Kommune blev det besluttet at fremrykke investeringer for 38,8 mio. kr. oveni anlægsporteføljen for 2020. Bevillingen for de 38,8 mio. kr. og heraf de 23,0 mio. kr. til støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje blev givet af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Som følge af muligheden for fremrykning af anlægsprojekter, gav Regeringen mulighed for at lånefinansiere udgifterne til de fremrykkede anlægsprojekter. Rødovre Kommune har benyttet sig af den mulighed, herunder som finansiering af udgifterne til vejprojektet om støjreducerende belægning.

Med projektet er der udskiftet kantsten og udlagt støjreducerende belægning på strækningerne: Slotherrensvej og Tårnvej nord for Slotherrensvej. På Jyllingevej er der udskiftet kansten fra Rødovrevej til haveforeningerne vest for Tårnvej, så strækningen senere er klar til at få udlagt støjreducende asfalt. Den støjreducerende belægning nedbringer trafikstøjen på Slotherrensvej og Tårnvej. Desuden har projektet hævet vedligeholdelsesstandarden for de to trafikbelastede strækninger betydeligt.

Nedenfor opstilles regnskabet for projektet:

 • Anlægsbevilling: 23.000.000 kr.
 • Forbrug: 21.937.623 kr.
 • Mindreforbrug: 1.062.377 kr.

Mindreforbruget skyldes dels meget kort tid til udbud og udførelse, dels et forsigtighedsprincip for ikke at få et merforbrug, så de sidste arbejder er først igangsat, da det var sikkert, at dette kunne holdes indenfor budgettet.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Den 28. april 2020 bevilgede Kommunalbestyrelsen 23,0 mio. kr. til støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje. Af bevillingen er der et mindreforbrug på 1.062.377 kr., som tilgår kassebeholdningen. Evt. overskydende lånoptag reguleres i senere lånesag, således at forbrug og lånoptag balancerer.

Tidsplan

Ingen.

Kommunens gennemskærende veje - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til kommunens gennemskærende veje, hvor det skal undersøges, hvordan kvaliteten af byrum kan højnes, ved at få belyst emner, som vejenes tilstand, trafiksikkerhed, fremkommelighed, tryghed, klimasikring, biodiversitet og arealanvendelsen generelt. Budgetresolutionen om mere biodiversitet langs kommunens veje, håndteres som delelement i analysearbejdet med de gennemskærende veje. Endelig danner undersøgelsen grundlag for prioritering af de afsatte anlægsmidler til støjreducerende slidlag på kommunens gennemskærende veje.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansierers af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2021 til udmøntning af arbejdet med de gennemskærende veje.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gennemskærende veje binder byen sammen med de omkringliggende kommuner, de er overordnede trafikkorridorer, og de fungerer som interne fordelingsveje, men de udgør også en vigtig del af byens rum på lige fod med torve og pladser. For bilister, cyklister og andre trafikanter danner de rammen for mødet med byen. Vejene fungerer med andre ord som byens ansigt udadtil.

I dag fremtræder Rødovres gennemskærende veje mange steder som bagsider til byen. Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej og Tårnvej er præget af støj og forurening, bilerne kører med relativt høj hastighed.

Derudover udgør indfaldsvejene fysiske og visuelle barrierer for bevægelse på tværs af byen. Det er flere steder svært at færdes på tværs af de store veje.

Visionen er, at vejenes barriereeffekt reduceres, og at vejrummene i stedet for kommer til at indgå i helhedsorienterede og bæredygtige byrumsløsninger, der binder byen sammen i stedet for at dele den op.

Grønnere veje - forvaltningen ønsker at undersøge, hvordan byrummene omkring vejene kan forbedres, så der kan skabes forbindelser på langs og på tværs af byen over de store gennemskærende veje. Samtidig skal undersøgelserne forbedre kendskabet til vejenes tilstand, og dermed optimere det faglige grundlag for prioriteringen af de kommende indsatser. I samme forbindelse skal emner som trafiksikkerhed, fremkommelighed, tryghed, klimasikring, biodiversitet og arealanvendelsen omkring vejene belyses nærmere.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige vej mv. Lov nr. 1520 af 27. december 2014
Budget 2021
Rødovre Strategien 2020 - godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2020
Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til kommunens gennemskærende veje.

Udgiften på 1.200.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Det forventes, at der kan foreligge en rapport med beskrivelse af mulighederne for de enkelte veje herunder med økonomisk overslag,, efter sommeren 2021.

Der arbejdes regionalt med en BRT-løsning fra Lyngby til Avedøre ad Tårnvej med mulighed for stationsnærhed og anlæggelse af stationsplads ved HL, Rødovre Nord, som begge er projekter, der skal koordineres med tidsplanen for projekter med de gennemskærende veje.

Diverse
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.