I Ældre- og Handicapafdelingen

Oplysningspligt

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt have besked om det. Du skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder, du har.

Sagsbehandling

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i Ældre- og Handicapafdelingen, der skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vore forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med behandling af sager relateret til sundhedsloven, serviceloven. Kommunen kan behandle oplysninger om dig jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9 (følsomme personoplysninger) og Forvaltningsloven § 29

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandling af din ansøgning/henvendelse, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som fx navn, adresse, tlf., økonomiske forhold, fortrolige oplysninger som cpr. nr., og følsomme oplysninger som helbredsforhold, når det er nødvendigt.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi indsamler oplysninger fra dig og modtager oplysninger fra din læge og hospitaler. Det kan også være, at vi får dine oplysninger, fordi du er nær pårørende til beboere på kommunens plejecentre eller en borger, der får hjemmesygepleje. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign., hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af dine oplysninger

Kommunen videregiver kun personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver, og når vi har lov til at behandle dine oplysninger. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, din læge, pårørende, værger, partsrepræsentanter, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, eller du har givet samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi skal opbevare personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra sagen er afsluttet.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
  • få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
  • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. Du/ I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver databeskyttelsesrådgiver (Denne løsning kræver MitID) eller ring til telefonnummer +45 23 99 05 19.

Privatlivspolitik

Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider