Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Oplysning om behandling af personoplysning i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Oplysningspligt

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt have besked om det. Du skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du har. Derfor får du dette dokument med de informationer du har krav på jf. Persondataforordningen.

Sagsbehandling

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi inden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med behandling af sager relateret til varmeforsyningsloven. Kommunen kan behandle oplysninger om dig jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og Forvaltningsloven § 29.

Kategori af personoplysninger

Til brug i behandlingen af sager relateret til varmeforsyningsloven, vil vi behandle almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, tlf., cpr. nr., email-adresse.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi indsamler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Øvrige oplysninger indhentes oftest fra registre som BBR (bygnings- og boligregistret) og weblager (arkiv over byggesager). Hvis det er relevant for sagsbehandlingen kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af dine oplysninger

Rødovre Kommunen kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, som fx specialister inden for fjernvarme, rådgiver og entreprenører der i forvejen er på sagen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længe oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger ved at kontakte sagsbehandler.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
  • få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
  • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. Du/ I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver databeskyttelsesrådgiver (Denne løsning kræver MitID) eller ring til telefonnummer +45 23 99 05 19.

Privatlivspolitik

Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider