Offentlige høringer - Byudvikling

Oplysning om behandling af personoplysning på offentlige høringer - Byudvikling

Oplysningspligt

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Nedenfor finder du de informationer, du/I har krav på jf. persondataforordningen.

Sagsbehandling

Rødovre Kommune arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedr. offentlig høring og endelig vedtagelse af planforslag i henhold til planloven (planstrategier, kommuneplaner, lokalplaner) og miljøbeskyttelsesloven (spildevandsplan).

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), idet der ved afgivelse af høringssvar implicit er afgivet samtykke til Rødovre Kommunes behandling af afsenderens navn, adresse og e-mail.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandling af din/jeres høringssvar, behandler kommunen almindelige personoplysninger som navn, adresse og e-mail. 

Hvor stammer personoplysningerne fra

Vi behandler kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer. 

Videregivelse af personoplysninger

Kommunen videregiver ikke oplysninger til andre offentlige myndigheder. Navn og adresse på personer, der har afgivet høringssvar, vises på høringssiden på rk.dk sammen med det pågældende høringssvar.

Opbevaring af personoplysningerne

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen. Du/I kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine/jeres personoplysninger ved at kontakte kommunen. 

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
  • få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
  • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. Du/ I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver databeskyttelsesrådgiver (Denne løsning kræver MitID) eller ring til telefonnummer +45 23 99 05 19.

Privatlivspolitik

Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider