§3-Natur

§3-Natur

Flere af søerne i Rødovre er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3

Søer og vandflader over 100 m2 er generelt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  Dette gælder også selvom søen egentligt er anlagt som et regnvandsbassin. I Rødovre er søen i Schweizerdalsparken den eneste naturlige sø. Søerne i Viemoseparken og Stadionparker anlagt som regnvandsbassiner, men fremtræder i dag som naturlige søer med et rigt dyre- og planteliv og til stor glæde for parkernes besøgende. Alle søerne er omfattet af § 3, der beskytter dem mod ændringer, der forringer naturen.

Voldgraven på Vestvolden og Kagsmosen er også omfattet af § 3, men reguleres efter Vestvoldsfredningen. 

Naturbeskyttelseslovens § 3:

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

Klik her for at se kort over beskyttet natur, paragraf 3-natur

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider