Borgerstyret personlig assistance § 95

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Borgerstyret Personlig Assistance §95

Fold alle ud

Borgerstyret personlig assistance § 95

Lov om Socialservice § 95 stk. 1,2,3 og 4 også kaldet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Rødovre Kommune kan fravælge at benytte § 95 stk. 1 og 3, der giver mulighed for at tilbyde BPA til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter § 95 stk. 2.

Efter § 95 stk. 1-2 skal borger kunne fungere som arbejdsleder, men kan overdrage arbejdsgiveransvaret til nærtstående, en forening eller privat virksomhed jævnfør reglerne om BPA.

Efter § 95 stk. 1:

Kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskud til hjælpen, som du selv antager, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed.

Efter § 95 stk. 2:

Kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskud til hjælpen, som borger selv antager, ved behov for hjælp mere end 20 timer ugentligt.

Særligt om § 95 stk. 3:

Hvis en borger, hverken kan fungere som arbejdsleder eller arbejdsgiver, kan kommunen i særlige tilfælde bestemme, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetale tilskud til nærtstående person, som helt eller delvist passer den pågældende. Som nærtstående anses ægtefælle, samlever, søskende, voksne børn samt andre, der har et nært forhold til borgeren. Det er en forudsætning, at både borger og den nærtstående ønsker, at den nærtstående udfører opgaven. Det er en forudsætning, at kommunen, efter en nøje vurdering af den pågældendes situation, herunder vurdering af borgerens mulighed for selvstændig livsførelse, boligforhold, netværksressourcer m.v., finder det er hensigtsmæssigt, at det er den nærtstående, der varetager denne opgave. 

Efter § 95 stk. 4:

Kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år, som har behov herfor, og som modtager hjælp efter stk. 3 som et kontant tilskud. Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom, skal kommunalbestyrelsen fortsætte udbetalingen af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst i 2 år. Tilskuddet til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed skal udbetales til samme nærtstående, forening eller private virksomhed, som får udbetalt tilskuddet efter stk. 3. Den unges forældre må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed.

Hvilke behov dækker ydelsen?

BPA-ordningen henvender sig til dig, der på grund af en betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til personlige og praktiske opgaver (svarende til mere end 20 timer om ugen), som ikke kan dækkes alene efter Servicelovens §§ 83, 85, 94 og 97.

 • At du får mulighed for at bo i egen bolig og leve et så selvstændigt liv som muligt.
 • At skabe grundlag for en fleksibel ordning, hvor du selv ansætter sine hjælpere.

Hvad er formålet med ydelsen?

BPA-ordningen tager udgangspunkt i din selvbestemmelse og kan tilpasses dine ønsker og behov inden for de givne rammer.

 • At skabe mulighed for helhedsorienterende hjælp i hjemmet for borgere med et omfattende hjælpebehov, som nødvendiggør denne ganske særlige indsats
 • At have mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere
 • At skabe mulighed for fleksible ordninger
 • At den daglige tilværelse fungerer, og at du oplever livskvalitet

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Personlige og praktiske opgaver
 • Indkøbsture
 • Kurser
 • Besøg hos familie og venner
 • Ferie og weekender

Udmåling af timer i forbindelse med ferie:

I forbindelse med ferie i Danmark medtages den sædvanlige bevilling undtagelsesvis.

Der kan ikke ydes støtte til ekstra dækning af rejse- og opholdsudgifter. Der kan heller ikke søges ekstra hjælpertimer.

Hjælperne kan ikke modtage løn i den frie tid under ophold uden for dit hjem, hvor der ikke løses konkrete opgaver.

Der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse 178-12.

Tager du på ferie i udlandet, sættes din BPA-ordning i bero, indtil du er kommet hjem igen.

Der kan evt. søges om ekstra udgifter efter Serviceloven § 100.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

 • Ledsagelse uden for hjemmet
 • Aflastning uden for hjemmet
 • Genoptræning eller andre rekreationsophold. Hjælpen til dig skal i denne periode ydes af den sektor, der har det behandlingsmæssige ansvar for dig
 • Socialpædagogisk bistand
 • Overvågning
 • Behandling og overvågning, som ydes via hospital, herunder f.eks. respirationsinsufficiens, ventilatørbistand, og andre ydelser, som ydes via Sundhedsloven
 • Udmåling af timer til personlig assistance på arbejdspladsen eller på videregående uddannelse
 • BPA-ordningen er en handicapkompenserende ydelse og hjælperne kan derfor kun løse opgaver for og med dig. Der kan derfor ikke ydes hjælp af mere omfattende karakter som hundeluftning, snerydning, vedligeholdelsesopgaver eller børnepasning
 • Varetagelse af arbejdsopgaver og -ansvar i forbindelse med lønudbetaling, når kommunen vælges til lønadministration m.v.

Hvem kan modtage ydelsen?

Servicelovens § 95:

 • Efter § 95 stk. 1 kan der udbetales tilskud til hjælpen, som borger selv antager, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed.
 • Efter § 95 stk. 2 kan der udbetales tilskud til hjælpen, som borger selv antager, ved behov for hjælp mere end 20 timer ugentligt.

Særligt om § 95 stk. 3: Hvis en borger, hverken kan fungere som arbejdsleder eller arbejdsgiver, kan kommunen i særlige tilfælde bestemme, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetale tilskud til nærtstående person, som helt eller delvist passer den pågældende. Som nærtstående anses ægtefælle, samlever, søskende, voksne børn samt andre, der har et nært forhold til borgeren. Det er en forudsætning, at både borger og den nærtstående ønsker, at den nærtstående udfører opgaven. Det er en forudsætning, at kommunen, efter en nøje vurdering af den pågældendes situation, herunder vurdering af borgerens mulighed for selvstændig livsførelse, boligforhold, netværksressourcer m.v., finder det hensigtsmæssigt, at det er den nærtstående, der varetager denne opgave.

§ 95 stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år, som har behov herfor, og som modtager hjælp efter stk. 3 som et kontant tilskud. Hvis den unge ved det fyldte 24. år efter en lægelig vurdering lider af en livstruende sygdom, skal Kommunalbestyrelsen fortsætte udbetalingen af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst 2 år. Tilskuddet til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed skal udbetales til samme nærtstående, forening eller private virksomhed, som får udbetalt tilskuddet efter stk. 3. Den unges forældre må ikke ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed.

BPA-ordningen henvender sig til borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, som ikke alene kan dækkes alene efter Servicelovens §§ 83, 84, 85 og 97.

Målgruppen for tildeling af hjælp efter § 95:

 • Er fyldt 18 år (Der er ingen øvre aldersgrænse)
 • Hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed
 • Hvor der er behov for mere end 20 timers personlig og praktisk hjælp ugentlig
 • Afløsning i hjemmet
 • Begrænset behov for hjælp uden for hjemmet.
 • Mindre omfattende hjælp end i BPA-ordning §96

Hvad indgår i arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret?

BPA-ordningen kan etableres på flere måder.

For at have en BPA-ordning skal du kunne varetage rollen som arbejdsleder, hvilket indebærer at kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Arbejdslederansvaret kan ikke overgives til andre.

Du skal kunne varetage rollen som arbejdsgiver, medmindre der indgås aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at de varetager arbejdsgiverrollen.

Arbejdsgiverrollen indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA-ordning.

Det kræver flere forskellige praktiske foranstaltninger at have rollen som arbejdsgiver, blandt andet oprettelse af selvstændig virksomhed med tilknyttet CVR-nummer (Centralt Virksomheds Register nummer) hos Erhverv og Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR-nummer.

Hvis du ønsker at varetage arbejdsgiverrollen, skal kommunen tilbyde at varetage den økonomiske administration og forestå aflønning af hjælperne.

Arbejdslederopgaver:

 • Varetage arbejdsplanlægning for og sammen med hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag 
 • Udvælge hjælpere - herunder varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruks af hjælperne
 • Dagligt opsyn med om hjælperne overholder instruktioner og regler
 • Sikre, at hjælperne til enhver tid er oplært og instrueret, så de kan udføre arbejdsopgaverne arbejdsmiljømæssigt forsvarligt(APV)
 • Afholde personalemøder med hjælperne
 • Personalemøder forventes afholdt 4 x årligt, svarende til 1,5 time pr. hjælper. Dog ikke til den hjælper, der er på arbejde i forvejen.
 • Afholde MUS-samtaler med hjælperne
 • MUS-samtaler forventes afholdt 1 x årligt og forventes afholdt i hjælpernes arbejdstid.
 • Afholde sygesamtaler med hjælperne
 • Overholde Dataforordningsloven
 • Indkalde afløsere ved sygdom
 • Samarbejde med kommunen omkring selve udmålingen af hjælpen 

Arbejdsgiveropgaver:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Tegning af lovpligtige forsikringer
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Ansvar for udarbejdelse af time/lønregnskab
 • Varetagelse af arbejdsplanlægning(vagtplaner) sammen med hjælperne
 • Udarbejde APV

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der bor i plejebolig eller lignende botilbud kan ikke bevilges PBA ordning.

Ydelsens omfang

BPA-visitatorerne udmåler timer, rådgiver og vejleder omkring din BPA-ordning ud fra en individuel, konkret og faglig vurdering af dit hjælpebehov med udgangspunk i, hvad du selv kan klare.

BPA-ordningen kan kombineres med hjemmehjælp.

Udmålingen foretages også ud fra Rødovre Kommunes gældende kvalitetsstandarder og BPA-håndbog.

Hvem leverer ydelsen?

Du har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen:

 • Du står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Rødovre Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres til en bankkonto hos dig, som aflønner medarbejderne
 • Du er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være privat virksomhed, en forening, eller Rødovre kommune. Udgiften hertil indgår i tilskudsberegningen
 • Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til anden part, f.eks. virksomhed, forening eller nærtstående
 • Overdrages arbejdsgiveransvar til en virksomhed eller en forening indgår udgifter hertil i tilskudsberegningen
 • Rødovre Kommune kan vælges at være lønadministrator for dig

Kompetencekrav til udføreren

Som udgangspunkt kan opgaverne i en BPA-ordning varetages af ufaglært personale efter oplæring af borgeren eller andre.

Afhængig af opgavernes karakter kan der kræves særlige krav til faglig viden, instruktion eller uddannelse.

Generelle krav:

 • Hjælperen skal være fyldt 18 år
 • Hjælperen skal kunne præsentere en straffeattest
 • Hjælperen skal kunne præsentere en børneattest, såfremt der er mindreårige børn i hjemmet

Opfølgning på ydelsen?

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. Retssikkerhedslovens § 16. Tilsynet foregår i dit hjem cirka 1 x årligt eller hyppigere ved behov.

Ved tilsynet følges der blandt andet op på:

 • Om du får den hjælp, der er hensigten med hjælpen
 • Om du opfylder betingelserne for at modtage hjælp i form af BPA og herunder, om du kan fungere som arbejdsleder/ arbejdsgiver for hjælperne
 • Om du tilrettelægger og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde
 • Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der  giver anledning til en særlig indsats i forhold til dig, fx i forhold til kursus om arbejdslederrollen og opgaver
 • Om regler for arbejdstid og arbejdsnorm overholdes.

Du skal kunne forevise dokumentation for ovennævnte punkter ved behov.

Der bliver årligt fulgt op på ordningens økonomi med udgangspunkt i årsregnskabet.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

BPA-ordningen er uden omkostninger for dig.

Hvis du overdrager arbejdsgiver ansvaret, dækker Rødovre Kommune udgifterne til:

 • Omkostninger til lønadministration
 • Omkostninger til arbejdsgiverrollen
 • Omkostninger til forsikringer til hjælperne

Omkostninger efter regning kan fx være:

 • Løn under sygdom
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Bidrag til barselsfond
 •  Kurser
 •  Arbejdsskadeforsikring

Hjælperrelaterede udgifter

De direkte hjælperrelaterede udgifter i forbindelse med aktiviteter og i husholdningen, dækkes af Rødovre Kommune.

Beløbsgrænsen er årligt kr. 9.600,- beregnet ud fra, at der er bevilget hjælp 24 timer i døgnet.

Ved andet bevilget timetal beregnes beløbet procentuelt ud fra ”24 timer i døgnet = 100%”.

Fx udgør 12 timer i døgnet = 50% af tillægget.

Bistands- og plejetillæg

Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 og er du tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder det som hovedregel, at Serviceloven er subsubsidiær til Pensionsloven. Det betyder i Rødovre Kommune at:

 • Hvis din BPA § 95 dækker 24 timer i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg, da du ellers ville være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning dækker mellem 16 timer og 24 timer i døgnet vil 75 % af  dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning dækker mellem 8 timer og 16 timer i døgnet vil 50 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning er under 8 timer i døgnet vil 25 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret efter en procentuel udregning

Det betyder, at bistands- og plejetillægget vil blive fratrukket dit udbetalte BPA-tilskud efter en konkret og individuel vurdering.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

 • Rødovre Kommune kan tilbyde, at vi sammen med dig, udarbejder en handleplan efter § 141 i Serviceloven, som skal angive formålet med indsatsen samt, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
 • Du skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV) i dit hjem, da det nu er arbejdssted for hjælperne
 • Hospitalsindlæggelse - Se BPA-håndbog
 • Der kan ikke udmåles hjælp til ydelser efter Sundhedsloven. Det vil sige, at alle former for hjælp til sygepleje, behandling og anden form for sundhedspleje ikke kan ydes efter Servicelovens § 95.
 • Såfremt du vælger, at en forening eller en privat virksomhed skal varetage arbejdsgiveropgaven, skal foreningen/firmaet være godkendt af Socialstyrelsen.

Rødovre Kommune har udarbejdet en BPA-håndbog, hvori BPA-ordningen er yderligere beskrevet.

Sagsbehandlingsfrist

 • Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt
 • Alt efter, hvor meget vi skal udrede og undersøge, kan sagsbehandlingstiden for afgørelse om BPA-ordning være op til 12 uger
 • Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, modtager du en skriftlig orientering om forventet dato for afgørelsen
 • Der følges op på ordningen én gang årligt eller efter behov

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger, efter du har afgørelsen. Det skal oplyses, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Klagen kan indgives mundligt eller skriftligt til BPA-visitatorerne.

Hvis BPA-visitatorerne fastholder afgørelsen efter genvurderingen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen for videre behandling.

BPA-håndbog

Forslag til at BPA-håndbog skal ligge her

Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til BPA-visitatorerne kan du kontakte Visitationen:

Rødovre Kommune
Visitationen
Else Sørensens Vej 3K
2610 Rødovre

Telefon
36 37 74 00
Hverdage kl. 09:00-12.00

Send en mail via Digital Post Att:Visitationen BPA, benyt elementet "Skriv personfølsom/fortrolig post" øverst på siden.

Læs mere på "Her kan du henvende dig"

Læs også

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider