Borgerstyret personlig assistance § 96

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Borgerstyret Personlig Assistance §96

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Socialservice § 96 stk. 1,2 og 3, også kaldet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Rødovre Kommune har fravalgt at benytte § 96 stk. 3, der giver mulighed for at tilbyde BPA til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter § 96 stk. 1. 

Hvilke behov dækker ydelsen?

BPA-ordningen henvender sig til dig, der på grund af en betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til personlige og praktiske opgaver, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes alene efter Servicelovens §§ 83, 85, 95 og 97.

 • At du får mulighed for at bo i egen bolig og leve et så selvstændigt liv som muligt.
 • At skabe grundlag for en fleksibel ordning, hvor du selv ansætter sine hjælpere.

Hvad er formålet med ydelsen?

BPA-ordningen tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse og kan tilpasses borgerens ønsker og behov inden for de givne rammer.

 • At give dig med omfattende og varig funktionsnedsættelse mulighed for at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet
 • At skabe mulighed for helhedsorienterende hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov, som nødvendiggør denne ganske særlige indsats
 • At have mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere
 • At skabe mulighed for fleksible ordninger
 • At den daglige tilværelse fungerer og at du oplever livskvalitet

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Personlige og praktiske opgaver
 • Hjælp til praktiske opgaver af mere omfattende karakter, fx snerydning af arbejdsmiljømæssige årsager
 • Ledsagelse til aktiviteter, som fx læge, tandlæge eller fysioterapi m.v.
 • Ledsagelse til fritidsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter
 • Overvågning
 • Kurser
 • Indkøbsture
 • Besøg hos familie og venner
 • Ferie og weekender

Udmåling af timer i forbindelse med ferie

I forbindelse med ferie og weekendophold i Danmark bevares den sædvanlige bevilling.

Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, kan der bevilges ekstra timer til afholdelse af ferie og weekend-ophold, hvor opholdet kræver dette. Bevillingen gælder kun udgifter som er særligt påkrævet eller har en afgørende forudsætning for, at opholdet kan gennemføres.

Ankestyrelsen vurderer, at det er almindeligt at holde 14 dages sammenhængende ferie i udlandet, ligesom mere end én udenlandsrejse vurderes ikke at være almineligt.

Du skal søge om ekstra bevilling hos BPA-visitatorerne 8 uger før ønsket afholdelse af ferien.

Antallet af årlige weekendophold er sat til 6 om året. Du skal søge om dette hos BPA-visitatorerne hurtigst muligt inden afholdelse af opholdet.

Du skal vælge en hensigtsmæssig ferie/kursusform og dermed sikre dig, at den fysiske indretning, inklusiv plads til benyttelse af arbejdsredskaber på ferie/kursusstedet, svarer til dit behov for hjælp og pleje.

Det er en betingelse, at der vælges egnede feriemål, således at der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der betinger ekstra timer eller ekstra hjælper.

Du kan tage bevillingen med til udlandet i op til 14 dage om året, jf. ”Servicelovens udlandsbekendtgørelsen”.

Hjælperne kan ikke modtage løn i den frie tid under ophold uden for dit hjem, hvor der ikke løses konkrete opgaver.

Der gives ikke diæter til hjælperne, der er med på ferie. I stedet kan hjælperne undersøge deres fradragsmuligheder hos Skat i forbindelse med ferie eller weekendopholdet.

Du kan søge om dækning af hjælpernes opholds- og rejseudgifter hos BPA-visitatorerne.

Serviceniveauet i Rødovre Kommune er baseret på oplysninger fra Dansk statistik og principafgørelse i Ankestyrelsen vedrørende ferieophold.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

 • Behandling og overvågning, som ydes via hospital, herunder f.eks. respirationsinsufficiens, ventilatørbistand og andre ydelser, som ydes via Sundhedsloven
 • Udmåling af timer til personlig assistance på arbejdspladsen eller på videregående uddannelse
 • Genoptræning eller andre rekreationsophold. Hjælpen til dig skal i den periode ydes af den sektor, der har det behandlingsmæssige ansvar for dig
 • Varetagelse af arbejdsopgaver og - ansvar i forbindelse med lønudbetaling, når kommunen vælges til lønadministration mv.
 • BPA-ordningen er en handicapkompenserende ydelse og hjælperne kan derfor kun løse opgaver for og med dig. Der kan derfor ikke ydes hjælp af mere omfattende karakter som hundeluftning, snerydning, vedligeholdelsesopgaver eller børnepasning

Hvem kan modtage ydelsen?

Servicelovens § 96:

Stk 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde BPA.

BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk1, at borger er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borger kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.
Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælperne varetages i så fald af den nærtstående, forening eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde BPA til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.

Stk 4. I de situationer, hvor borger eller nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v

Målgruppen for tildeling af hjælp efter § 96:

 • Er fyldt 18 år (Der er ingen øvre aldersgrænse)
 • Har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Har et massivt behov for fx pleje, hjælp til praktiske og personlige opgaver, ledsagelse eller overvågning
 • Har massive og sammensatte hjælpebehov
 • Kan varetage rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder

Hvad indgår i arbejdsleder og arbejdsgiver ansvaret?

BPA-ordningen kan etableres på flere måder.

For at have en BPA-ordning skal du kunne varetage rollen som arbejdsleder, hvilket indebærer at kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Arbejdsleder ansvaret kan ikke overgives til andre.

Du skal kunne varetage rollen som arbejdsgiver, medmindre der indgås aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at de varetager arbejdsgiverrollen.

Arbejdsgiverrollen indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA-ordning.

Det kræver flere forskellige praktiske foranstaltninger at have rollen som arbejdsgiver, blandt andet oprettelse af selvstændig virksomhed med tilknyttet CVR nummer (Centralt Virksomheds Register nummer) hos Erhverv og Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR nummer.

Hvis du ønsker at varetage arbejdsgiverrollen, skal kommunen tilbyde at varetage den økonomiske administration og forestå aflønning af hjælperne.

Arbejdslederopgaver:

 • Varetage arbejdsplanlægning for og sammen med hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag
 • Udvælge hjælpere - herunder varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruks af hjælperne
 • Dagligt opsyn med, om hjælperne overholder instruktioner og regler
 • Sikre, at hjælperne til enhver tid er oplært og instrueret, så de kan udføre arbejdsopgaverne arbejdsmiljømæssigt forsvarligt(APV)
 • Afholde personalemøder med hjælperne

Personalemøder forventes afholdt 4 x årligt, svarende til 1.5 time pr. hjælper. Dog ikke til den hjælper, der er på arbejde i forvejen.

 • Afholde MUS samtaler med hjælperne

MUS samtaler forventes afholdt 1 x årligt og forventes afholdt i hjælperens arbejdstid

 • Afholde sygesamtaler med hjælperne
 • Overholde Dataforordningsloven
 • Indkalde afløsere ved sygdom
 • Samarbejde med kommunen omkring selve udmålingen af hjælpen

Arbejdsgiveropgaver:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Tegning af lovpligtige forsikringer
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Ansvar for udarbejdelse af time/lønregnskab
 • Varetagelse af arbejdsplanlægning(vagtplaner) sammen med hjælperne.
 • Udarbejde APV

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der bor i plejebolig eller lignende botilbud kan ikke bevilges PBA-ordning

Ydelsens omfang

BPA-visitatorerne udmåler timer, rådgiver og vejleder omkring din BPA-ordning ud fra en individuel, konkret og  faglig vurdering af dit hjælpebehov med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare.

BPA-ordningen kan kombineres med hjemmehjælp.

Udmålingen foretages også ud fra Rødovre Kommunes gældende kvalitetsstandard og BPA-håndbog.

Timer til overvågning udmåles og bevilges af Respirationscenter Øst.

Hvem leverer ydelsen?

Du har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen:

 • Du står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Rødovre Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres til en bankkonto hos dig, som aflønner medarbejderne
 • Du er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være privat virksomhed, en forening, eller Rødovre Kommune. Udgiften hertil indgår i tilskudsberegningen
 • Du overgiver dit arbejdsgiveransvar til anden part, f.eks. virksomhed, forening eller nærtstående
 • Du kan overdrage arbejdsgiveransvaret til en virksomhed eller en forening, så indgår udgifter hertil i tilskudsberegningen
 • Du kan vælge, at Rødovre Kommune er lønadministrator for dig

Kompetencekrav til udføreren

Som udgangspunkt kan opgaverne i en BPA-ordning varetages af ufaglært personale efter oplæring af dig eller andre.

Afhængig af opgavernes karakter, kan der kræves særlige krav til faglig viden, instruktion eller uddannelse.

Generelle krav:

 • Hjælperen skal være fyldt 18 år
 • Hjælperen skal kunne præsentere en straffeattest
 • Hjælperen skal kunne præsentere en børneattest, såfremt der er mindreårige børn i hjemmet

Opfølgning på ydelsen?

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. Retssikkerhedslovens § 16. Tilsynet foregår i dit hjem cirka 1 x årligt eller hyppiggere, ved behov.

Ved tilsynet følges der blandt andet op på:

 • Om du får den hjælp, der er hensigten med hjælpen
 • Om du opfylder betingelserne for at modtage hjælp i form af BPA og herunder om du kan fungere som arbejdsleder/arbejdsgiver for hjælperne
 • Om du tilrettelægger og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde
 • Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsat i forhold til dig, fex i forhold til kursus om arbejdslederrollen og opgaver
 • Om regler for arbejdstid og arbejdsnorm overholdes

Du skal kunne forevise dokumentation for ovennævnte punkter ved behov.

Der bliver årligt fulgt op på ordningens økonomi med udgangspunkt i årsregnskabet.

Rødovre Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. Retssikkerhedslovens § 16. Tilsynet foregår i dit hjem cirka 1 x årligt eller hyppiggere, ved behov.

Ved tilsynet følges der blandt andet op på:

 • Om du får den hjælp, der er hensigten med hjælpen
 • Om du opfylder betingelserne for at modtage hjælp i form af BPA og herunder om du kan fungere som arbejdsleder/arbejdsgiver for hjælperne
 • Om du tilrettelægger og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde
 • Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsat i forhold til dig, fex i forhold til kursus om arbejdslederrollen og opgaver
 • Om regler for arbejdstid og arbejdsnorm overholdes

Du skal kunne forevise dokumentation for ovennævnte punkter ved behov.

Der bliver årligt fulgt op på ordningens økonomi med udgangspunkt i årsregnskabet.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

BPA-ordningen er uden omkostninger for dig.

Hvis du overdrager arbejdsgiveransvaret, dækker Rødovre Kommune udgifterne til:

 • Omkostninger til lønadministration
 • Omkostninger til arbejdsgiverrollen
 • Omkostninger til forsikringer til hjælperne

Omkostninger efter regning kan fx være:

 • Løn under sygdom
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Bidrag til barselsfonden
 • Kurser
 • Arbejdsskadeforsikring

Hjælperrelaterede udgifter:

De direkte hjælperrelaterede udgifter i forbindelse med aktiviteter og i husholdningen, dækkes af Rødovre Kommune.

Beløbsgrænsen er årligt kr. 9.600,- beregnet ud fra, at der er bevilget hjælp 24 timer i døgnet.

Ved andet bevilget timetal beregnes beløbet procentuelt ud fra ”24 timer i døgnet = 100%”.

Fx udgør 12 timer i døgnet = 50% af tillægget.

Bistands- eller plejetillæg:

Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 og er du tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder det som hovedregel, at Serviceloven er subsubsidiær til Pensionsloven. Det betyder i Rødovre Kommune at:

 • Hvis din BPA § 96 dækker 24 timer i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning dækker mellem 16 timer og 24 timer i døgnet vil 75 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning dækker mellem 8 timer og 16 timer i døgnet vil 50 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.
 • Hvis din hjælpeordning er under 8 timer i døgnet vil 25 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling, da du ellers vil være dobbeltkompenseret.

Det betyder, at bistands og plejetillægget vil blive modregnet det udbetalte BPA-tilskud efter en konkret og individuel vurdering.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

 • Rødovre Kommune kan tilbyde, at vi sammen med dig, udarbejder en handleplan efter § 141 i Serviceloven, som skal angive formålet med indsatsen, samt hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
 • Du skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV) i dit hjem, da det nu er arbejdssted for hjælperne
 • Der kan ikke udmåles hjælp til ydelser efter Sundhedsloven. Det vil sige, at alle former for hjælp til sygepleje, behandling og anden form for sundhedspleje ikke kan ydes efter Servicelovens § 96
 • Såfremt du vælger, at en forening eller en privat virksomhed skal varetage arbejdsgiveropgaven, skal foreningen/firmaet være godkendt af Socialstyrelsen

Sagsbehandlingsfrist

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt.

Alt efter, hvor meget vi skal udrede og undersøge, kan sagsbehandlingstiden for afgørelse om BPA-ordning være op til 12 uger.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, modtager du en skriftlig orientering om forventet dato for afgørelse.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Det skal oplyses, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Klagen kan indgives mundligt eller skriftligt til BPA-visitatorerne.

Hvis BPA-visitatorerne fastholder afgørelsen efter genvurderingen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen for videre behandling.

BPA-håndbog

Forslag til at BPA-håndbog skal ligge her

Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til BPA-visitatorerne kan du kontakte Visitationen:

Rødovre Kommune
Visitationen
Else Sørensens Vej 3K
2610 Rødovre

Telefon
36 37 74 00
Hverdage kl. 09:00-12.00

Send en mail via Digital Post Att:Visitationen BPA, benyt elementet "Skriv personfølsom/fortrolig post" øverst på siden.

Læs mere på "Her kan du henvende dig"

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider