Forretningsorden

Forretningsorden

Forretningsorden for Seniorrådet i Rødovre Kommune

Fold alle ud

§ 1

SeniorRådet træder sammen senest 1 måned efter afholdelse af seniorrådsvalg iht. vedtægterne.

§ 2

SeniorRådet vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand.
Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.

§ 3

Formanden og næstformanden har til opgave at forberede SeniorRådets møder, udsende dagsorden og følge op på beslutninger.

§ 4

Forvaltningen stiller sekretær til rådighed ved de ordinære seniorrådsmøder samt efter aftale med ældre – og sundhedschefen.

§ 5

SeniorRådet er ansvarlig for rådets økonomi og aktiviteter.

§ 6

Dagsorden til de ordinære møder skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra forrige møde.
 • Meddelelser fra formanden.
 • Regnskab og budget
 • Skriftligt referat fra udvalgene.
 • Skriftligt referat fra bruger – pårørenderådet samt madpanelet.
 • Nyt fra SeniorRådets medlemmer.
 • Nyt fra forvaltningen.
 • Eventuelt.

Forslag til kommende aktiviteter optages som særskilte punkter på dagsordenen.
Dagsordenen for SeniorRådets møder udarbejdes af formand og næstformand og udsendes senest 8 dage før næste møde med relevante bilag.
Ønsker et medlem punkter på dagsordenen, skal de være formand eller næstformand i hænde senest 10 dage før det pågældende møde.

§ 7

SeniorRådet vælger medlemmer til følgende faste udvalg blandt rådets medlemmer.

 • Kultur og aktivitetsudvalget.
 • Omsorg og sundhedsudvalget
 • Bolig – trafik og tilgængelighedsudvalget.
 • Bruger - pårørenderådet 1 medlem for hvert af kommunens plejehjem plus personlige suppleanter.
 • Regionsældrerådet 2 medlemmer, formand samt næstformand, der kan inviteres 1 ekstra deltager.
 • Danske Ældreråd, 2 medlemmer formand samt næstformand.
 • Vestegnen 2 medlemmer formand samt næstformand, der kan inviteres 1 til 2 ekstra deltagere.

SeniorRådet kan til løsning af specielle opgaver, nedsætte ad hoc udvalg.

§ 8

Udvalgene konstitiurer sig med en formand/tovholder. Det er udvalgenes opgave indenfor eget ansvarsområde, at komme med skriftlige indstillinger samt udkast til høringssvar, der skal godkendes af SeniorRådet.

§ 9

Henvendelser fra en borger skal besvares af formanden hurtigst mulig, for derefter, at sætte sig i forbindelse med den ansvarlige forvaltning på området.
Ligeledes skal der følges op på, om borgeren er blevet kontaktet af pågældende forvaltning. 
Henvendelse fra borger samt besvarelsen, skal fremlægges SeniorRådet.

§ 10

SeniorRådets ordinære møde afholdes den sidste torsdag i måneden, dog undtaget i juli og december måned.

SeniorRådet udarbejder en gang om året en årlig mødeplan til vedtagelse i januar måned. Ekstraordinære møder indkaldes af formanden eller når 3 medlemmer af rådet ønsker det.

§ 11

Er et medlem forhindret i at møde, meddeles det formanden. Ligeledes, hvis et medlem er forhindret i at deltage i eksterne møder, hvor medlemmet har bekendtgjort sin deltagelse.

§ 12

Suppleanter indkaldes når et medlem er forhindret i at møde i en periode på mere end 3 måneder eller udtræder af SeniorRådet. Suppleanter indkaldes i henhold til det opnåede antal stemmer ved seniorrådsvalget.
Suppleanten forelægges de ledige udvalgsposter og har første prioritet til at indtræde i udvalgene. Hvis vedkommende ikke har interesse i dette, foretages nyvalg til udvalgene.

§ 13

SeniorRådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14

Referenten udarbejder et referat fra SeniorRådets møder. Hvert enkelt medlem kan forlange sit standpunkt ført til referat. Referat udsendes til medlemmerne.

§ 15

Referatet godkendes på efterfølgende møde. Referatet udsendes herefter til Social - og Sundhedsudvalget samt lægges på SeniorRådets hjemmeside.

§ 16

Formanden udtaler sig på SeniorRådets vegne. Breve og andet skriftligt materiale der udgår fra SeniorRådet, skal underskrives af formand, med mindre andet er besluttet.

§ 17

Næstformanden er presseansvarlig ved kontakt med medier.

§ 18

Det er det enkeltes medlem egen opgave, at holde sig ajour med de ældre politiske tiltag.

§ 19

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kræver et flertal på 2/3. del af SeniorRådets medlemmer.

§ 20

Den indeværende forretningsorden er vedtaget af et flertal på SeniorRådets møde 25.  maj 2023.