Råd og udvalg

Råd og udvalg

Mand der spiller tennis
Kvinde drikker kaffe
Ægtepar på cykeltur

Seniorrådets udvalg og råd

Fold alle ud

Bolig- trafik og miljø

Kommissorium for SeniorRådets bolig, trafik, miljøudvalg

Baggrund

Det er bolig, trafik, miljøudvalgets opgave, at sætte fokus på de ældre borgeres forhold i forbindelse med Flex-trafik, DOT (din offentlige transport, tog og bus) seniorbil, servicebussen og den kommende letbane. Ligeledes trafikregulering, parkeringsforhold, ubesværet fremkommelighed på gader og veje og egnede adgangsforhold for ældre og ældre handicappede i

boliger, både i den private såvel som i den kommunale boligmasse. Miljøet kan blandt andet være attraktive omgivelser.

Fokus på:

 • Dagsorden og referater fra kommunens bolig, trafik, miljø og teknikudvalgsmøder
 • Servicebussen
 • Tilgængelighed i boligmassen og offentlige bygninger
 • Affaldshåndtering
 • Miljø

Opgaverne drøftes på udvalgets møder.

Mødeaktiviteten drøftes fra gang til gang.

Alle processer bliver fremlagt det samlede SeniorRåd, samt referat fra BTMT udvalgets møder.

Ligeledes skal eventuelle udgifter i forbindelse med udvalgets aktiviteter og arbejde godkendes af SeniorRådet.

Medlemmer:

Jann Larsen
Tove Wissing Bahne
Erik Haldbæk
Anne Bonde Christiansen
Jan Hylleborg

Informationsudvalg

Kommissorium for Informationsudvalget

Formål:

Det er udvalgets opgave, at informere og oplyse om SeniorRådets arbejde gennem følgende ansvarsområder:

 1. Brug af medier: Rødovre Lokal Nyt - Lokalradioer - Lokal TV Kommunens informationsafdeling og andre organisationer indenfor ældreområdet.
  Kontakten til disse varetages af udvalgets  presseansvarlige. Denne sørger for, at skriftlige indlæg fra seniorrådets medlemmer og udvalg er velformuleret og grammatisk korrekt, inden det afleveres til offentliggørelse.

  Høringssvar og information om SeniorRådets arrangementer skal altid godkendes af rådet. Læserbreve om aktuelle emner fra medlemmer/udvalg skal godkendes af FU løbende. Dette for at vi kan reagere hurtigt på problematikker eller tiltag på vores område.
    
 2. Hjemmesiden: Udvalget er ansvarlig for at fakta på hjemmesiden er opdateret. Endvidere at andet relevant stof hurtigt bliver lagt på punktet: Nyt for SeniorRådet. Indlæg slettes efter 3 måneder. Kan eventuelt blive flyttet til nyt punkt på siden: Arkiv De tekniske og layoutmæssige opgaver udføres af udvalgets EDB-ansvarlige.
    
 3. Arrangementer: Udvalget sørger for det praktiske (Booking-PRomtale - med mere) i forbindelse med rådets arrangementer og offentlige mødet og andre tiltag. Dette organiseres i samarbejde med FU og udvalgene.

Medlemmer:

Jan Bothmann
Jan Hylleborg
Ole Højstrøm

Kultur/Aktivitetsudvalg

Kommissorium for Kultur- og aktivitetsudvalget, Rødovre SeniorRåd

Baggrund

Kultur samler mennesker og er medvirkende til at skabe et godt og meningsfuldt liv. Dette har ikke mindst betydning for seniorer. På den baggrund har Rødovre SeniorRåd nedsat et kultur- og aktivitetsudvalg.

Formål

Kultur- og aktivitetsudvalgets formål er at være oplysende og debatskabende ved

 • at skabe fokus på kultur for og med ældre
 • at skabe og forbedre rammer for at seniorer kan mødes og skabe kulturelle aktiviteter for sig selv og andre
 • at skabe og forbedre muligheder for at seniorer kan mødes og opleve kultur med fokus på seniorer
 • at skabe og forbedre muligheder for fælles kulturelle aktiviteter med andre grupper i samfundet

Rev HF 26.11.14

Medlemmer:

Tove Wissing Bahne
Anne Bonde Christiansen
Daisy Filipsen
Birte Steengaard Madsen
Vagn Kjærgård

Omsorg og sundhed

Kommissorium for Omsorg og Sundhedsudvalget

Baggrund

Omsorg og sundhedsudvalgets opgave er at vægte fokus på de ældre borgeres pleje og sundhedstilbud i kommunen, herunder hjemmehjælpen, plejehjem plus aflastningspladser. Følge med i Sociallovgivningen og i det kommunale Social - og Sundhedsudvalg samt kommunens tilsynspligt.

Fokus på:

 • Det kommunale social - og sundhedsudvalg med fokus på social og sundhedsydelser
 • Behov for anden pleje og sundhedstilbud
 • Tilsyn på det sundhedsfaglige, personlig hjælp i hjemmet og på plejehjem
 • Funktionaliteten i hjemmeplejen og på plejehjem
 • Leverandører, kommunale samt private
 • Raske ældre som kan blive ved med at være selvhjulpne

Opgaverne drøftes på udvalgets møder.

Mødeaktiviteten drøftes fra gang til gang.

Alle processer bliver fremlagt det samlede SeniorRåd, samt referat fra Omsorg og Sundhedsudvalgets møder.

Ligeledes skal eventuelle udgifter i forbindelse med udvalgets aktiviteter og arbejde godkendes af SeniorRådet.

Medlemmer:

Daisy Filipsen
Ulla Spangtoft
Erik Haldbæk
Solveig Ferm Petersen
Vagn Kjærgård
Ole Højstrøm

Skovtursudvalg

Repræsentant til busudvalg

Repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget

Medlemmer:

Preben Riel (Observatørpost)
Jann Larsen (Supplant)

Repræsentanter til møde med Vestbad

Repræsentanter til Regionsældrerådet

Repræsentanter til Pårørende/madpanel til plejehjemmene

Medlemmerne har til opgave, på hvert af plejehjemmene, at deltage i Bruger- og pårørenderådets møder og følge med i hvad der sker af initiativer på plejehjemmene. SeniorRådets repræsentanter kan ikke deltage i afstemninger. De rapporterer til SeniorRådet.

Har endvidere til opgave at foretage prøvesmagning på plejehjemmene og madudbringning til borgere i eget hjem.

Medlemmer:

Dorthe Mariehjem
Daisy Filipsen
Solveig Ferm Petersen - suppleant

Plejehjemmet Engskrænten
Birte Steengaard Madsen
Ulla Spangtoft - Suppleant

Plejehjemmet Ørbygård
Ole Højstrøm
Preben Riel - suppleant

Ældrecentret Broparken
Birgit Dagmar Lindahl
Jan Hylleborg - Suppleant 

Repræsentanter til Vestegnstræf

Skal koordinere samarbejdet mellem de øvrige Ældreråd på Vestegnen.

Medlemmer:

Birgit Dagmar Lindahl
Anne Bonde Christiansen
Ulla Spangtoft
Tove Wissing Bahne - Suppleant