Vedtægter

Rødovre Seniorråds vedtægter

Vedtægter

Fold alle ud

§ 1. - Seniorrådet.

Seniorrådet vælges ved direkte valg i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§§ 30-33) vedrørende valg til ældreråd.

§ 2. - Formål.

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes indflydelse inden for ældreområdet i Rødovre Kommune.

Seniorrådet har til formål at rådgive Rødovre Kommunalbestyrelse ved planlægning af alle nye aktiviteter på ældreområdet, også ved tiltag, der ligger uden for det sociale område, såsom offentlig trafik, boliger, kultur, m.m.

Kommunalbestyrelsens høring af Seniorrådet skal ske i god tid inden Kommunalbestyrelsen træffer sine beslutninger.

Seniorrådet diskuterer og vurderer løbende de generelle forhold for ældre i Rødovre Kommune og kan/skal af egen drift stille forslag om ethvert emne, der har betydning for ældre i kommunen.

§ 3. - Arbejdsområde (funktion)

Seniorrådet kan drøfte og udtale sig om alle generelle sager inden for ældreområdet.

Rådet kan/skal stille forslag om nye aktiviteter og om ændringer bestående forhold for ældre i Rødovre. Kommunen forpligter sig til snarest muligt at give skriftligt begrundet svar på alle henvendelser fra Seniorrådet.

Seniorrådet skal medvirke til, at kommunens ældre bliver orienteret om relevante kommunale tiltag af betydning.

Seniorrådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager, eller sager om offentlige anliggender, der er betegnet som fortrolige.

Tavshedspligten ophører ikke, selv om medlemmet udtræder af rådet.

§ 4. - Samarbejde med Kommunen.

Den løbende kontakt til Rødovre Kommune foregår via Social- og Sundhedsforvaltningen. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed ved ordinære rådsmøder samt efter aftale med ældrechefen. Desuden stilles lokaler til rådighed for rådet og dets udvalg.

Der afholdes mindst tre årlige møder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet, med det formål at orientere hinanden og at drøfte relevante tiltag.

Det ene møde er en orientering om budgetforslag for det kommende år.

Seniorrådet inddrages tidligt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for det kommende år, således at rådet har mulighed for at indsende et høringssvar.

Seniorrådet orienteres og høres løbende ved iværksættelse af nye aktiviteter og andre ændringer på ældreområdet. Seniorrådet skal høres og kan udtale sig om alle forhold der vedrører politiske beslutninger på ældreområdet.

§ 5. - Økonomi

Kommunalbestyrelsen afholder de til Seniorrådets drift nødvendige udgifter, samt stiller et beløb til rådighed til relevante kurser m.v. for rådets medlemmer.

§ 6. - Valg og sammensætning

Seniorrådet består af ni medlemmer, som alene repræsenterer sig selv. Der vælges endvidere fem stedfortrædere, der indtræder efter stemmetal.

Der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år. Valget afholdes i januar måned.

Kommunalbestyrelsen sørger for valgets afholdelse.

Alle borgere, der har bopæl i kommunen, og som på valgdagen er fyldt 60 år er valgbare og stemmeberettigede.

Seniorrådets funktionsperiode starter den 1. marts efter valgets afholdelse.

Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet fastlægger i øvrigt de nærmere retningslinjer for valgets afholdelse, der foregår ved brevafstemning eller personlig fremmøde.

Funktionsperioden er fire år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

§ 7. - Valg af formand og næstformand

Seniorrådet vælger ud af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes fravær.

§ 8. - Formandens opgave

Formandens opgave er at forberede rådsmøderne og indkalde medlemmerne til disse. Formanden sørger for, at rådets beslutninger udføres.

Formanden kan på rådets vegne træffe afgørelse i presserende sager. Rådet skal i så fald orienteres om afgørelsen og begrundelsen herfor.

Formanden sørger for, at sager, der forberedes i udvalg, forelægges for Seniorrådet, før der træffes endelig beslutning.

§ 9. - Beslutningsdygtighed, afstemning

Seniorrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ved afstemning kræves almindeligt flertal for en vedtagelse. 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§10. - Ønsker om særlige drøftelser

Sager, der af et rådsmedlem ønskes drøftet på et rådsmøde, fremsendes skriftligt til formanden

§11. - Afholdelse og indkaldelse af møder

Rådet afholder møde en gang om måneden undtagen i juli og december. Efter hvert møde udsendes et referat. Rådets mødeplan offentliggøres på Rådets hjemmeside i januar måned.

Seniorrådet udarbejder sin egen forretningsorden.

§12. - Ændringer i vedtægter

Ændringer i vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter dialog med Seniorrådet.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019