Kommunalbestyrelsen

30-04-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 54 - 74

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Teknisk Forvaltning indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3.000.000 kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2019 til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. april 2019, pkt. 32:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 09. april 2019, pkt. 2:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2019 afsat 3.000.000 kr. til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.

Undervejs i udbygningen er der kommet flere kunder til. Særligt i yderkanten af udbygningsområdet. Anlægsomkostningerne er derfor steget grundet de ekstra meter hovedledning og stikledning.

Enkelte kunder har af bygnings- og driftsmæssige årsager, ønsket først at blive tilsluttet fjernvarme i sommeren 2019.

Ovennævnte årsager samt andre uforudsete forhold undervejs i udbygningen som f.eks. uregistrerede fremmede ledninger, gør de samlede omkostninger større end forudsat. Teknisk Forvaltning kan derfor ikke på nuværende tidspunkt opgøre den endelige omkostning til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.

Ny sag fremlægges, når omfanget kendes.

Lov- og plangrundlag

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 (sag nr. 162).                           

Anlægsbevilling til detailprojektering og udbud. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016 (sag nr. 102).

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 89).

Budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) er takstfinansieret og bevillingen på 3.000.000 kr. kan afskrives over 30 år i stil med øvrige RKF anlægsinvesteringer.

Udgiften på 3.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Juni 2017: Ansøgning om rådighedsbeløb og godkendelse af anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 38 mio. kr.
Juni 2017: Anlægsperiode begynder med omlægning af ledninger/krydsning af Slotherrensvej.
Juni 2019: Anlægsperiode slut.
Slidlag på Islevdalvej udlægges i 2019, og på tilhørende sideveje/private fællesveje i 2020.

Proces og indhold for Kommuneplanstrategi 2020
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at kommuneplanstrategien disponeres som foreslået,
 2. at der lægges op til en fuld revision med en digital kommuneplan eller en delvis revision i bogformat alt afhængig af økonomien samt
 3. at der tages stilling til økonomien i projektet i forbindelse med budgetlægning.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. april 2019, pkt. 28:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien skal i henhold til planloven indeholde følgende:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • beslutning om revisionsmetode.

Der er to muligheder for revisionsmetode: en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien skal dette offentliggøres.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige strategi kan Kommunalbestyrelsen udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen, i overensstemmelse med den vedtagne strategi.

En kombineret Plan- og Agenda 21-strategi
I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Da et af de foreslåede hovedemner for kommuneplanstrategien er bæredygtighed, herunder FN's verdensmål for bæredygtighed, foreslår Teknisk Forvaltning, at Kommuneplanstrategi 2020 - ligesom Kommuneplanstrategi 2016 - udarbejdes som en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi.

Forslag til indhold
Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommuneplanstrategi 2020 tager udgangspunkt i tre overordnede emner:

 1. ”Sammen om Rødovre”
 2. Bæredygtighed
 3. Byudviklingsområder

”Sammen om Rødovre” er den politiske vision for velfærdsfornyelse i Rødovre, der handler om at styrke og udvikle fællesskabet i kommunen. Med Kommuneplan 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes bæredygtighedsblomst med de fem aspekter miljø, kultur, økonomi, demokrati og det sociale område. I 2015 blev FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed fastsat for at have en fælles global retning henimod en verden i bedre bæredygtig balance i 2030. Det er intentionen, at både arbejdet med "Sammen om Rødovre" og FN’s verdensmål skal indarbejdes i bæredygtighedsblomsten. Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommuneplanstrategi 2020 behandler "Sammen om Rødovre" og bæredygtighed som tværfaglige emner, der kan give fælles målsætninger og indsatser på tværs af forvaltningernes forskellige kerneopgaver. På denne måde kan strategien skabe sammenhæng mellem Rødovre Kommunes planer, projekter og politikker m.fl.

Udover de tværgående temaer foreslås desuden, at der i Kommuneplanstrategi 2020 er fokus på byudvikling. Teknisk Forvaltning foreslår, at Bykernen og Rødovre Syd fortsat betragtes som byudviklingsområder, ligesom i de foregående planperioder. I Kommuneplan 2018 var der derudover allerede fokus på erhvervsområdet ved Valhøj Allé samt de gennemskærende veje. Det foreslås, at disse områder udpeges som to nye byudviklingsområder: "Valhøj Erhvervskvarter" samt "Områderne ved og omkring de gennemskærende veje" (Tårnvej, Rødovrevej, Roskildevej, Slotsherrensvej, Jyllingevej og evt. Hvidovrevej).  

Forhold en ny kommuneplanstrategi skal forholde sig til
Der pågår aktuelt en revision af Fingerplanen og derudover er et nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådt i kraft. Revisionen af Fingerplanen forventes afsluttet i 2019. Derudover har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en ny vejledning for klimatilpasning i planlægningen.

Revisionsmetode
Teknisk Forvaltning forventer, at omfanget af nyt indhold i Kommuneplan 2022 er forholdsvis begrænset og vil kunne indarbejdes som en delvis revision af Kommuneplan 2018, med fokus på de temaer, der beskrives under punktet ”Forslag til indhold”.

Men Teknisk Forvaltning anbefaler samtidig, at den næste kommuneplan udarbejdes som en digital kommuneplan. Da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018 anbefaler Teknisk Forvaltning i givet fald en fuld revision af kommuneplanen ud fra nedenstående model:  

Kommuneplanstrategi 2020:
Kommuneplanstrategien udarbejdes som e-bog og trykkes som bog eller hæfte.

Kommuneplan 2022:
Vision og hovedstruktur udarbejdes som e-bog og trykkes som bog eller hæfte.

Retningslinjer, rammer, redegørelse for planlægning siden sidst og forudsætninger for planlægning bearbejdes til en digital struktur, der muliggør informationssøgning på kryds og tværs af indholdet.

I fald der ønskes en digital kommuneplan, skal der skaffes den nødvendige økonomi til arbejdet. Hvis der ikke kan skaffes den nødvendige økonomi til en digital kommuneplan anbefaler Teknisk Forvaltning en delvis revision af Kommuneplan 2018 med fokus på de emner, der beskrives under punktet ”Forslag til indhold”. Se også nedenstående punkt ”Økonomi og ressourcer” om finansiering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter og personaleressourcer i forbindelse med digital kommuneplan kan karakteriseres således:

 1. Udgifter til opbygning og design af en digital kommuneplan og faste årlige udgifter til abonnement på digital løsning.
 2. Arbejdstimer til konsulentsamarbejdet om opbygning og design af den digitale løsning.
 3. Arbejdstimer til gennemgang/redigering/oversættelse fra analogt til digitalt format.

Vedr. punkt 1
Udgifter til en digital kommuneplan vurderes at ligge i omegnen af 100.000 kr.. Dertil kommer en årlig udgift på ca. 50.000 kr. til drift/vedligeholdelse/hosting af den digitale kommuneplan. Estimaterne er baseret på erfaringer fra andre kommuner med digitale kommuneplaner.

Vedr. punkterne 2 og 3
Omfanget af arbejdstimer er ikke skønnet på nuværende tidspunkt. Teknisk Forvaltning har kontakt med kommuner med digitale kommuneplaner og planlægger et par besøg med henblik på at høste deres erfaringer både med hensyn til produkt, proces, ressourcetræk og effekt.

Hvis der gennemføres en temarevision af Kommuneplan 2018, er der ikke særskilte udgifter.  

Tidsplan

April 2019: Politisk behandling af Proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2020.
September 2019: Temamøde for Kommunalbestyrelsen om strategiens temaer.
September 2019: Budget 2020 – beslutning om hvorvidt digital kommuneplan indgår i budgettet.
December 2019: Politisk behandling af Forslag til Kommuneplanstrategi 2020.
Januar-marts 2020: Offentliggørelse og 8 ugers offentlig høring. Herunder evt. afholdelse af borgermøde.
Juni 2020: Politisk behandling og endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2020.
Juli - august 2020: Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2020. 

Ordinære generalforsamlinger 2019 i HOFOR
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2019. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Det skal besluttes, hvordan Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling med hensyn til godkendelse af beretninger og årsrapporter, anvendelse af årets resultat og valg af revisor jævnfør sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 09. april 2019, pkt. 31:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 68:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Rødovre Kommune repræsenteres i dag af Michel Berg.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2019.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at:

 • Bestyrelsens beretning tages til efterretning
 • Selskabernes årsrapporter godkendes
 • Bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) vælges som revisor.

Der henvises i den forbindelse til de vedlagte årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 48,78 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 63,33 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Der er vedrørende underskuddet på 48,8 mio. kr. i HOFOR Vand Holding A/S ingen bagvedliggende forhold, der giver anledning til bekymring. Der er i hovedsagen tale om skatteberegningsmæssige reguleringer.

Hovedforklaringerne på underskuddet er et udskudt skatteaktiv i København, der reguleres ned med 42 mio. kr. som følge af årets skatteopgørelse. Omvendt er der forskellige skattemæssige reguleringer, der hæver skatteaktiverne i omegnskommunerne med i alt 10 mio. kr. Sammenlagt giver dette en nettoeffekt på minus 32 mio. kr. Herudover er der regnskabsteknisk et minus på 11 mio. kr. vedrørende intern avance på investeringsprojekter. Der er her tale om en tilbagevendende post i årsregnskaberne.

Med hensyn til HOFOR Spildevand Holding A/S er hovedforklaringerne på overskuddet på 63,3 mio. kr. dels et overskud fra BIOFOS på 32,5 mio. kr., dels en positiv regulering af udskudt skat på 47,8 mio. kr. som følge af en genberegning af de skattemæssige indgangsværdier (POLKA-værdierne) i HOFOR Spildevand Albertslund. Endvidere er der over/underskud i de øvrige seks selskaber, der tilsammen giver et minus på ca. 17 mio. kr.

Selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) forslås genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28. maj 2019.

Bilag

Bilag 1: Protokollat for ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding
Bilag 2: Protokollat for ordinær generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding
Bilag 3: Udkast årsrapport HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 4: Udkast årsrapport 2018 HOFOR Spildevand Holding A/S

Regnskab for køb af ejendommen ved sportspladsen 14 matr. nr. 6s, Islev By, Rødovre
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 13.884.500 kr. til køb af Ved sportspladsen 14 matr. nr 6s, Islev By, Rødovre.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 99.460 kr. finansieres af uforbrugte nettodriftsmidler fra 2018 overført til 2019 til Rødovre Kommunale Ejendomme.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2018 givet anlægsbevilling til at erhverve Ved sportspladsen 14. Gennemførelse af købet er nu afsluttet, og der aflægges regnskab:

Bevilling:

13.884.500 kr.

Forbrug:

13.983.960 kr.

Merforbrug: 

99.460 kr.

Finansieres af overførelse

-99.460 kr.

Afvigelse

0 kr.


Rødovre Kommune har forhandlet med ejeren af ved Sportspladsen 14 om at indgå en købsaftale med henblik på at benytte ejendommen ifm. en rokade af kommunale aktiviteter, som gør det muligt at etablere yderligere en daginstitution i den nordlige del af kommunen.

Merforbruget skyldes, at det pga. lokale miljøforhold på ejendommen sammenholdt med den fremtidige anvendelse skønnedes nødvendigt at foretage miljøundersøgelser i det eksisterende byggeri.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 99.460 kr. finansieres af Rødovre Kommunale Ejendommes budget for 2019.

Tidsplan

Ingen.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af Krigshistorisk Festival 2019 på 100.000 kr. fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 100.000 kr. til Oplevelsescenter Vestvolden.


Kultur- og Fritidsudvalget, 09. april 2019, pkt. 17:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om støtte til afholdelse af Krigshistorisk Festival. Der er bevilliget 100.000 kr. fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat.

Krigshistorisk Festival afholdes for tredje gang på Vestvolden i Rødovre den 15.-16. juni 2019. Krigshistorisk Festival blev afviklet første gang i 2017 af Oplevelsecenter Vestvolden. Det var en stor succes med over 20.000 besøgende i både 2017 og 2018.

Festivalen arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med frivillige fra dygtige historiske grupper, der dækker hele landet og med praktisk hjælp fra lokale frivillige fra Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet.

Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Heerup Museum
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Heerup Museum.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Erhvervsforenings indstilling til nyt bestyrelsesmedlem af Heerup Museum godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalget, 09. april 2019, pkt. 18:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 72:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved mail af 20. marts 2019 har Rødovre Erhvervsforening medddelt, at foreningen har udpeget direktør Per Welcher som nyt bestyrelsesmedlem af Heerup Museum.

Per Welcher afløser Kai Erik Jørgensen, der har ønsket at træde tilbage fra posten grundet alder.

I den anledning kan det oplyses, at der i henhold til § 4, stk. 1.1 i vedtægter for Den selvejende Institution Heerup Museum fremgår, at indstilling af 1 repræsentant for erhverslivet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Den selvejende Institution Heerup Museum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Heerup Museum - Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem
Bilag 2: Heerup Museum - Vedtægter godkendt af Kommunalbestyrelsen maj 2010

Anlægsregnskab vedrørende ombygning af Tinderhøj Skole
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget i alt 12.314.216 kr. til ombygning af Tinderhøj Skole.

Der er forbrugt i alt 12.317.420 kr., svarende til et merforbrug på 3.204 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 3.204 kr. finansieres af en central budgetpost under skoleområdet.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 25:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolens H-fløj (vestfløjen) er blevet ombygget med fællesrum mellem de to fingre samt ombygning af 1. og 2. sal i Hovedbygningen med etablering af basisrum og grupperum samt akustiklofter og belysning. De tidligere pergolaer i H-fløjen er lukket med etablering af indendørs forbindelse til klasserne via gangarealer med arbejdsnicher og adgang til gården.

Ombygningen af Hovedbygningen har betydet ny opdeling af klasselokalerne på 1. og 2. sal med etablering af større klasselokaler samt grupperum og et mindre fællesrum og personalerum samt handicaptoiletter.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 3.204 kr. finansieres af en central budgetpost til inventar og mindre vedligehold på skolerne.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 20. marts 2019 fra Teknisk Forvaltning

Valhøj Skole, projektering - ombygning og udvidelse
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På grund af den øgede befolkningstilvækst er der brug for at udvide og ombygge Valhøj Skole.

Der søges en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til analyse- og afklaringsarbejdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 til forprojektering,
 2. at forslag og tidsplan godkendes samt
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern rådgiver.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 26:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 74:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den øgede befolkningstilvækst i Rødovre Kommune er der behov for at udvide kapaciteten på skoleområdet. Prognoserne for de kommende 10 år viser, at der kommer ca. 350 ekstra elever til Valhøj Skole, hvilket svarer til en udvidelse på et sted mellem 13-15 klasser. Udover de ekstra klasseværelser skal behovet for de sekundære funktioner belyses.

Analyse- og afklaringsfasen er planlagt til at omfatte følgende:

 • Profilskole (idræt og bevægelse)
 • Forundersøgelser (miljø, geoteknik, landindspektør, m.m.)
 • Skolens eksisterende forhold og struktur (indskoling, mellemtrin, udskoling, faglokaler, idræt, personale, udearealer, tilstand m.m.),
 • Det fremtidige specialcenter
 • Trafik og adgangsforhold (vej, parkering, cykler, adgangsforhold m.m.)
 • Planforhold (bebyggelsesprocent, etagehøjde)
 • Konsekvenser for naboer (skygge m.m)
 • LAR og klimatilpasninger
 • Tidsplaner (etaper/evt. nedrivning, pavillioner m.v.)
 • Udbudsform (rådgiver, entreprenører, konkurrencer m.m.)
 • Økonomi

De ovennævnte forhold vil blive undersøgt i tæt dialog mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Valhøj Skole og Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.
Da det er en væsentlig udvidelse, er der lovkrav om udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplansperioden påbegyndes medio 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 5 mio. kr. til projektering vedrørende ombygning og udvidelse, fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Tidsplan

Ansøgning om anlægsbevilling til analyse- og afklaringsarbejdet: Aprilmøderækken 2019.
Udarbejdelse af analyse samt afklaring af projektet: Maj-oktober 2019.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg af 21. marts 2019 fra Teknisk Forvaltning.

Private pasningstilbud lovgivning og retningslinjer
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen er med den nye dagtilbudslov forpligtet til at fastlægge og offentliggøre retningslinjer for tilskud til privat pasning efter § 80 i Dagtilbudsloven. Forslag til retningslinjer for privat pasning er vedlagt sagen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tilskuddet til privat pasning fortsat afgrænses til forældre med børn i alderen 24 uger indtil 3 år,
 2. at ”retningslinjer for private pasningsordninger” godkendes samt
 3. at information og vejledning om private pasningsordninger til forældrene sker via kommunens hjemmeside.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 28:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2007 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forældre kan søge om tilskud til privat pasning til børn i alderen 24 uger indtil 3 år efter Servicelovens bestemmelser. Siden slutningen af 2007, har tilskud til privat pasning hørt under Dagtilbudsloven.

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal fastlægge retningslinjer for tilskud til privat pasning. Krav til retningslinjer er senest blevet opdateret med Dagtilbudsreformen i 2018. Der stilles bl.a. krav om, at kommunen skal føre øget tilsyn med de private pasningsordninger, herunder deres læringsmiljøer.

I Rødovre Kommune er det Den Kommunale Dagpleje og Pladsanvisningen, der varetager godkendelse af og tilsyn med de private pasningsordninger. Med de øgede krav til godkendelse og tilsyn, har Dagplejen og Pladsanvisningen behov for mere detaljerede retningslinjer for at kunne administrere tilskudsordningen. Retningslinjerne skal desuden skabe øget gennemsigtighed for de forældre, der ønsker at søge tilskud til en privat pasningsordning.

Forslag til retningslinjer er vedlagt sagen. Retningslinjerne er udarbejdet således, at de kan lægges på kommunens hjemmeside.

En stor del af retningslinjerne er fastlagt i loven. Der, hvor der er et kommunalt råderum til fastsættelse af egne regler for at opfylde lovens krav, er det angivet med en stjerne ved de enkelte punkter.

I retningslinjerne fremgår i sidste afsnit forskellen på en privat pasningsordning og et kommunalt dagtilbud, som f.eks. er:

 •  at de private pasningsordninger er undtaget for udarbejdelse af pædagogisk læreplan
 •  at der ingen alternativ pasning er ved den private pasningsordnings sygdom eller ferie.

Via retningslinjerne har kommunen opfyldt Dagtilbudslovens nye bestemmelser om at vejlede forældrene om forskellen på de to typer tilbud, inden de træffer beslutning om, hvorvidt de vil gøre brug af en privat pasningsordning.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i 2007 besluttede kun at give forældre tilskud til privat pasning fra barnet er 24 uger indtil 3 år. I loven er det muligt at give tilskud til privat pasning frem til skolestart. Forvaltningen foreslår, at den begrænsede pasningsperiode fastholdes, så flest mulige 3-6 årige børn kommer i et dagtilbud i et større pædagogisk miljø end det en privat pasningsordning kan tilbyde.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudslovens § 78-85.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for tilskud til private pasningsordninger

Optagelsesregler på Dagtilbudsområdet
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det fremgår af den nye dagtilbudslov, at der skal visiteres pladser efter opskrivningsanciennitet. I forbindelse med regelændringen har forvaltningen gennemgået og tilpasset de eksisterende optagelsesregler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ændringerne i kommunens optagelsesregler til dagtilbud godkendes,
 2. at omlægningen af ventelister sker i maj 2019 samt
 3. at optagelsesreglerne træder fuldt i kraft pr. 1. juni 2019.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 29:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 76:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommune opskrives børn på ventelister efter aldersanciennitet til et dagtilbud. Med den nye dagtilbudslov stilles der pr. 1. januar 2019 krav om, at børn på venteliste til et dagtilbud optages efter opskrivningsanciennitet og ikke aldersanciennitet. Loven stiller samtidig krav om, at forældre altid skal kunne få information om deres plads på ventelisten.

I forbindelse med at optagelsesreglerne ændres fra alders- til opskrivningsanciennitet, har forvaltningen revideret kommunens optagelsesregler, så de seneste års lovændringer på området er samlet i et dokument. Udover lovændringerne har forvaltningen foreslået enkelte justeringer i optagelsesreglerne, som beskrives herunder.

Anciennitetsdato:
I forbindelse med omlægning af ventelisten fra aldersanciennitet til opskrivningsanciennitet foreslår forvaltningen, at der kan opskrives på ventelisten fra den dag barnet får et cpr-nummer, og at der gives anciennitet fra den dag barnet er tre måneder. Ved at give forældre tre måneder til at skrive op uden at anciennitetsdatoen påvirkes, skabes der mere lige vilkår for opskrivning på ventelister til dagtilbud, uanset hvilken start man har haft på livet. Sundhedsplejen, Dagtilbudsområdet og Pladsanvisningen samarbejder om at støtte alle familier med at få den fornødne information og hjælp til opskrivning på venteliste til dagtilbud, hvis de har behov for det.

De nye ventelisteregler ændrer ikke ved, at der er pasningsgaranti til en plads i kommunen indenfor tre måneder, samt at tilflyttere kan skrive sig på venteliste, så snart de har en leje- eller huslejekontrakt.

Opskrivning på venteliste:
Forældre opskriver deres børn på venteliste til dagtilbud via Digital Pladsanvisning. Det har indtil nu været muligt for forældre at opskrive børn på venteliste til alle kommunens dagtilbud. Loven stiller krav om, at der minimum skal kunne opskrives til ét dagtilbud pr. aldersgruppe. Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet kan skrives op til i alt tre dagtilbud i kommunen. Ved hjælp af opskrivningsancienniteten og ved, at der kan opskrives til færre dagtilbud end i dag, får forældrene et mere realistisk billede af, hvor de befinder sig på ventelisten. Kommunens administration af ventelisterne vil desuden blive forenklet, så ledige pladser hurtigere kan visiteres.

Kriterier for tildeling af pladser på ventelisten:
Børn med søskende i kommunens dagtilbud har fortrinsret på ventelisten til plads i samme dagtilbud som deres søskende. Derudover kan der blandt andet gives fortrin på ventelisten til ledige pladser til børn med dokumenterede særlige pædagogiske, sociale eller sproglige behov og til familier med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid.

Proces for omlægning af ventelistereglerne:
Forvaltningen og Pladsanvisningen anbefaler, at de nye optagelsesregler træder i fuld kraft pr. 1. juni 2019.

I maj måned anbefaler forvaltningen, at der sker en omlægning af ventelister, der tilgodeser de borgere, som endnu ikke er opskrevet og derfor ikke har opnået anciennitet. Det indstilles:

 • at alle opskrivninger på ventelister frem til 30. april 2019 fastholdes, og placeringen på ventelisten fastfryses
 • at børn, der står på mere end tre ventelister pr. 1. maj 2019, får lov til at blive stående, indtil de får tilbudt en ønsket plads, hvorefter de automatisk slettes fra ventelisten. Pladsanvisningen vil løbende opdatere ventelisterne, så gennemsigtigheden bliver så god som mulig for borgerne
 • at der primo maj 2019 udsendes et brev via e-boks til alle forældre med børn mellem 0 og 5 år, hvor de orienteres om de nye optagelsesregler og den deraf følgende omlægning af ventelister. Herunder forældrenes mulighed for at skrive sig på venteliste i maj 2019
 • at alle forældre, der ikke har opskrevet deres børn på en venteliste kan opskrive deres barn til max tre dagtilbud fra 1. maj 2019 til 31. maj 2019, og få deres fødselsanciennitet med.

Pr. 1. juni 2019 gælder reglerne om, at der gives anciennitet efter opskrivningsdato.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. maj - 31. maj 2019: Overgangsordning for omlægning af ventelister. Kommunikation til borgere på diverse platforme.
1. juni 2019: Nye optagelsesregler træder i fuld kraft.

Bilag

Bilag 1: Optagelsesregler for dagtilbud i Rødovre Kommune

Budgetresolution: Opgørelse af vikarforbruget på de seks almene folkeskoler
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetresolutionen i forbindelse med budget 2019 vedrørende vikarforbruget på kommunens seks almene folkeskoler, fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen opgørelse over antallet af vikartimer for perioden november 2018 til og med februar 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelsen tages til efterretning.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 30:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 77:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolutionen vedrørende skolernes vikarforbrug fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen hermed en opgørelse baseret på skolernes registreringer. I 2017 blev en lignende opgørelse fremlagt, og erfaringerne herfra viste, at skolerne havde en uensartet opfattelse af begrebet "vikartimer". For at få det bedst mulige sammenlignelige grundlag har forvaltningen derfor udarbejdet en fælles definition af begrebet "vikartimer", som er afstemt i skoleledergruppen. Vikarforbruget er opgjort i klokketimer, og registreringen er foretaget fra november 2018 til og med februar 2019.

Skolerne har registreret vikartimerne ud fra denne definition af begrebet:

”Vikartimer er planlagt undervisning, der ikke gennemføres med den planlagte underviser, uanset underviserens kvalifikationer og ansættelsesforhold. Timefordelingsplanen og fleksibelt skema giver dog mulighed for, at den planlagte undervisning kan gennemføres med en anden underviser, som i forvejen underviser på samme klassetrin, og derved undgås det, at det skal registreres som en vikartime. Undtagelsen gælder også, hvis der er tale om begivenheds- eller datobestemt fravær, herunder langtidssygemelding og afholdelse af barsel. Undtagelsen forudsætter dog, at skoleledelsen er blevet gjort bekendt med/er i dialog om dato for medarbejderens forventede tilbagevenden”.    

Alle skolerne har opgjort vikarforbruget i forhold til timer gennemført med læreruddannet vikar (eller tilsvarende kvalifikationer), timer gennemført med pædagoguddannet vikar (eller tilsvarende kvalifikationer), timer gennemført med vikar uden kvalifikationsgivende uddannelse eller særlige kvalifikationer, samt angivet timer, hvor timerne er blevet aflyst, eller eleverne har arbejdet alene.

For at sikre et sammenligneligt resultat er registreringen foretaget i samme periode som den seneste opgørelse. Der er en antagelse om, at det netop er denne periode i løbet af et skoleår, hvor der generelt benyttes flest vikarer. Dette års registrering og optælling tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets opdeling. Det betyder, at optællingen er opdelt i aldersgrupper og ikke som tidligere på klassetrin. Det vil fremadrettet gøre det muligt at benytte Undervisningsministeriets opgørelser i en lokal kontekst.

Skolernes samlede gennemsnitlige vikarforbrug i perioden ligger på 11 %. Ved den sidste opgørelse i 2017 lå det gennemsnitlige forbrug på 12 %. Der ses dermed et mindre fald i antallet af timer, der ikke gennemføres som planlagt. De enkelte skoler ligger mellem 7,5 % og 16 %. Skolernes registreringer kan ses i detaljer i bilag 1 og 2.

Som det fremgår af bilagene, er der ikke registreret understøttende undervisning for Nyager Skole. Det skyldes, at den understøttende undervisning indgår i skemaet på en måde, så der ikke skelnes mellem dette og anden undervisning i selve skemalægningen, men at timerne indgår mere integreret i skoleårets planlægning.

Skolerne har haft mulighed for at kommentere deres registreringer, og herunder ses et udpluk af bemærkningerne:

Hendriksholm Skole:
Personalet på skolen har et lavt sygefravær (4,2 % i 2018). På sigt skal der arbejdes henimod, at 6. ferieuge dækkes med det faste personale i teamet, men af hensyn til skolens samlede økonomi dækkes fraværet i dag med timelønnede vikarer, da dette er billigere.

Islev Skole:
På Islev Skole er ingen timer aflyst i indskolingen og heller ikke på 4. og 5. klassetrin.

Skolen betragter det, som et stort antal timer, der ikke læses som planlagt. Skolen arbejder løbende på at sikre et reelt indhold i timerne og med en styrket kontakt mellem lærere og vikarer. Derudover er det hensigten at indføre fleksibelt skema fra kommende skoleårs start. Formålet er at minimere vikardækningen ved planlagt fravær – forventningen er, at langt flere timer læses som planlagt.  

Skolen bemærker, at det vil give et mere rimeligt billede af, hvor mange timer der gennemføres som planlagt, hvis registreringen foregår på et andet tidspunkt end i vintermånederne, hvor der statistisk set er et højere sygefravær.

Nyager Skole:
Nyager Skole arbejder med fleksibelt skema. Det betyder, at stort set alt planlagt fravær er indtænkt, så dette ikke påvirker eleverne – og altså ikke er en del af skemaet for eleverne. Det gælder således tid til 6. ferieuge, omsorgs- og seniordage, kurser og møder.

Skolen afsætter ekstra personaleressourcer til arbejdet med det fleksible skema. Det er skolens vurdering, at der er store pædagogiske og praktiske fordele ved at arbejde på den måde.

Den understøttende undervisning indgår i skemaet på en måde, så der ikke skelnes mellem dette og anden undervisning i selve skemalægningen. Dette kan derfor ikke optælles særskilt for Nyager og fremgår derfor i kolonnerne for almindelig undervisning. Der arbejdes med understøttende undervisning, men det indgår mere integreret i skoleårets planlægning.

I perioden for optælling har skolen oplevet højere sygefravær end på samme tid i tidligere år.

Rødovre Skole:
Tallene afspejler, at der i netop denne periode er mest sygdom. Tallene er typiske med tanke på dette, samt at 6. ferieuge ofte er afviklet i forlængelse af jul og i forbindelse med børnenes vinterferie.

Tinderhøj Skole:
I perioden er der samlet set et højere sygefravær for lærerne og pædagogerne sammenlignet med skolens gennemsnitlige sygefravær på årsplan (2018), som ligger under det kommunale måltal. Der har været lektioner i udskolingen, hvor undervisningen ikke er gennemført. Her har eleverne typisk arbejdet alene med udleveret fagligt stof.

Ved fravær benytter skolen sig blandt andet af lærere, som har aflyste lektioner i deres faste skemaer. Cirka 2/3 af vikardækningen er med uddannede vikarer – lærere og pædagoger, vikarer med særlige eller relevante kvalifikationer.

Mængden af vikartimer varierer, men ligger på et forholdsvist højt niveau. Årsagerne er bl.a. afholdelse af 6. ferieuge og uddannelse, deltagelse i tiltag planlagt af kommunen og lignende. Tinderhøj Skole har været meget aktive i forhold til åben skole og er blandt andet blevet udeskole-certificeret ved DGI. Det kræver fra 0.-6. klasse typisk to lærere eller pædagoger at have klasser ude, og det efterlader ofte lektioner, der skal vikardækkes.

Valhøj Skole:
Overordnet set er det samlede billede en god afspejling af de fire måneder. Valhøj Skole har mellem 8-12 % af timerne, der ikke gennemføres efter planen. I perioden november-februar ligger skolen gennemsnitligt på et medarbejdersygefravær på 5-6 % (på årsnorm ca. 2,5-3,5 %).

Skolen vil næste år arbejde på at reducere planlagt fravær i forbindelse med ferie, omsorgsdage med videre. Løsningen skal blandt andet være med til at gøre årgangsteamene mere fleksible. Denne indsats forventes at kunne nedsætte den samlede undervisning, som ikke gennemføres efter planen med 3-4 %.

Børne- og Kulturforvaltningen har siden sidste opgørelse haft et løbende fokus på fravær og på den gode vikardækning. Den samlede fremgang på 1 % er relativt lille, og der er fortsat plads til forbedringer, hvorfor fokus på nedbringelse af vikardækning vil fortsætte. Flere skoler arbejder med tiltag i retningen af fleksibel skemalægning, der kan tage højde for det kendte fravær. I Børne- og Kulturforvatningens fokuspunkt omkring fremtidens skole medtages dette som et redskab, ikke blot til understøttelse af et lavere vikarforbrug, men også som en styrkelse af pædagogiske og didaktiske muligheder i en fleksibel og variabel skoledag. Endvidere er det vigtigt at have et blik på styrkelsen af indholdet i en vikartime samt koblingen til den daglige undervisning, hvilket løbende drøftes i skoleledergruppen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vikarforbruget er registreret i perioden fra november 2018 til og med februar 2019.

Bilag

Bilag 1: Vikar- og aflyste timer i procent af normeret antal undervisningstimer
Bilag 2: Samlede antal vikartimer

Faglighed, dannelse og frihed, justeringer i folkeskolen
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Regeringen har med aftalen "Faglighed, dannelse og frihed - justeringer i folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole" indgået aftale om justeringer i folkeskoleloven. Ændringerne fremlægges hermed, og der stilles forslag til delegering af beslutningskompetencen vedrørende konvertering af tid til understøttende undervisning til to-voksenundervisning.

Aftalen er endnu ikke politisk færdigbehandlet i Folketinget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at beslutningskompetencen vedrørende konvertering af tid til understøttende undervisning delegeres til Børne- og Skoleudvalget.


Børne- og Skoleudvalget, 09. april 2019, pkt. 32:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har set på ændringer og muligheder i aftalen "Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole".

Planen indeholder i alt 13 punkter, der er fordelt under tre underoverskrifter "Klare rammer for tilrettelæggelse af skoledagen", "Øget faglighed og kvalitet" samt "Øget frihed". Flere af punkterne skal afvente nationale ekspertgrupper og har derfor ikke direkte konsekvens for skoleåret 2019/2020.

Rødovre Kommune har været glade for mulighederne i folkeskolereformen fra 2014. Der er udviklet mange tiltag til understøttelse af reformens intentioner, der blandt andet inddrager den understøttende undervisning. Her kan nævnes åben skole, bevægelse, elevsamtaler, lektiehjælp og faget Teknologi og Innovation.

Nedenstående præsenterer aftalen suppleret med Børne- og Kulturforvaltningens forslag til fremadrettet håndtering.

Ved forespørgsel i Undervisningsministeriet påpeges det, at kommunerne vil modtage yderligere og uddybende materiale efter den endelige vedtagelse.

Aftale, indskoling:
Skoleugen afkortes med 2 ¼ timer (3 lektioner) pr. uge. Timer går fra den understøttende undervisning.

Aftale, 4. – 9. klasse:
Skoleugens længde består, men der gives mulighed for at konvertere 2 klokketimer understøttende undervisning inklusive pauser til andre aktiviteter. Der skal ikke længere foreligge en konkret og individuel vurdering for hver enkelt klasse. Kommunalbestyrelsen vil efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning på de enkelte klassetrin. Dette gøres årligt.

§16b:
Den eksisterende anvendelse af §16b indsnævres og kan alene finde anvendelse i indskolingen samt for specialklasser eller specialskoler. §16b giver mulighed for yderligere forkortelse af skoledagen (understøttende undervisning) mod, at timerne gives til to-voksenunderstøttelse. Tilladelsen skal, jf. aftalen, gives via Kommunalbestyrelsen, gives pr. klasse og kun i særlige tilfælde. Skoleleder ansøger, og skolebestyrelsen godkender skoleleders ansøgning.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget får delegeret beslutningskompetencen til at give tilladelse til afkortning af skoledagen, både ved anvendelse af §16b og på 4. til 9. klassetrin.

Afkortningen af skoledagen og anvendelsen af §16b skal bruges til at fremme varieret undervisning med høj kvalitet.

 • To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling indenfor klassetrinnet
 • Holddannelse
 • Særlige turbo- og talentforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever
 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med kvaliteten af den konverterede understøttende undervisning.

Kvalitetsrapporten skal redegøre for omfang, og til hvilke formål den konverterede understøttende undervisning anvendes.

Flytning af timer og styrkelse af læseindsatsen:
Med aftalen flyttes en række timer fra et klassetrin til et andet. Dette for at gøre plads til mere understøttende undervisning på de enkelte årgange samt styrke prøvefag i overbygningen. Med aftalen flyttes en lektion i dansk fra 3. til 2. klasse, ligesom idræt læses med 2 klokketimer for 1. - 6. klasse og tre klokketimer fra 7. - 9. klasse. Yderligere indføres særskilte timetal for henholdsvis madkundskab og håndværk og design jf. Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Sprogindlæring styrkes med flytning af en klokketime i tysk fra 6. til 5. klasse, ligesom historieundervisningen skal styrkes med en klokketime i 9. klasse. Arbejdet med Rigsfælleskabet tilføjes som en obligatorisk del af undervisningen. Endvidere skal læseindsatsen styrkes fra 1. til 9. klasse, og der arbejdes med et "Bogens år" i skoleåret 2019/2020.

Færre vikartimer og justeret kompetencemål:
Det ønskes, at vikarforbruget nedbringes, og at kvaliteten i vikartimerne styrkes. Dette er en indsats, Rødovre Kommune allerede har iværksat. Med aftalen fastholdes målsætning om kompetencedækning i alle fag, men målopfyldelse på 95 % udsættes til 2025. Delmålet på 90 % er udskudt fra 2019 til 2021. Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med en ensretning af opgørelsesmetode.

Udvidet kompetence til skolebestyrelsen ved ansættelse af skoleleder, samt mulighed for toårige valgperioder:
Aftalen giver skolebestyrelsen mulighed for at vælge en repræsentant fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget, en procedure Børne- og Kulturforvaltningen allerede anvender.

Skolebestyrelserne kan med aftalen vælges for en toårig periode, såfremt de måtte ønske dette.

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker, at den fireårige valgperiode fastholdes, og at skolerne må afholde suppleringsvalg, såfremt behovet måtte opstå. Denne praksis anvendes også i dag.

Børne- og Kulturforvaltningen vil tilpasse styrelsesvedtægterne for området og fremlægge dem til senere politisk beslutning.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om folkeskolen
 • Faglighed, dannelse og frihed - justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, januar 2019
 • Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der skal udregnes en ny tildelingsmodel til skoleområdet, ligesom der følger økonomiske midler med aftalen til øget kvalitet i den understøttende undervisning. Det endelige omfang kendes endnu ikke.

Tidsplan

 • Aftalen har effekt fra skoleåret 2019/2020 (afventer lovens vedtagelse)
 • Afkortning af skoleugen i indskolingen, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen, samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning forventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020
 • Ændringen af fagtimer forventes at træde i kraft fra skoleåret 2020/2021.

Bilag

Bilag 1: Aftaletekst

Forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 09. april 2019, pkt. 19:

Enhedslisten fremsætter ændringsforslag til de fremlagte vedtægter, således at valg til Seniorrådet sker samtidig med valg til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme for (Ø) og 3 stemmer imod (A og Claus Gisselmann Olsen).

Indstillingen blev anbefalet.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Følgende forslag fra liste Ø blev sat til afstemning:

"Enhedslisten fremsætter ændringsforslag til de fremlagte vedtægter, således at valg til Seniorrådet sker samtidig med valg til Kommunalbestyrelsen."

Forslaget faldt med 13 stemmer imod (A, O, Claus Gisselmann Olsen UP) og 6 stemmer for (C, F, Ø).

Indstillingen blev derefter godkendt.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt forslag om ændring af vedtægterne, så forretningsudvalget nedlægges, og deraf også en beskrivelse af formandens opgaver, der tidligere lå i forretningsudvalget. Baggrunden for dette er en vurdering af, at forretningsudvalget ikke har formel kompetence, og at en nedlæggelse vil forenkle arbejdsgangen omkring dagsordensudarbejdelse til møderne i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derudover haft en drøftelse med Seniorrådet om ændring i antallet af medlemmer fra de nuværende 15 medlemmer. Det skyldes et ønske om, at sikre optimale muligheder for at Seniorrådet internt og eksternt kan arbejde for de bedste forhold for ældre i Rødovre. Erfaringerne fra otte omegnskommuner til Rødovre om antallet af medlemmer i de enkelte kommuners seniorråd er, at fem kommuner har syv medlemmer, de øvrige tre havde mellem otte og 11 medlemmer.

Forvaltningen og Seniorrådet er på baggrund af en dialog om antallet enige om, at foreslå en reduktion til 9 medlemmer med ikraftræden fra næste funktionsperiode marts 2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden tilrettet vedtægterne, således at de følger lov om ældreråd. Seniorrådet skal høres og kan udtale sig i alle forhold, der vedrører politiske beslutninger på ældreområdet, sidste afsnit i § 4. Desuden er § 12 i vedtægterne ændret, så ændringer i vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter dialog med Seniorrådet.  

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det social område § 30-§ 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtægtsændringerne træder i kraft 1. maj 2019.
Ændring af antallet af medlemmer i Seniorrådet træder i kraft i marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Vedtægter for Seniorrådet 2019
Bilag 2: Nuværende Vedtægter for Seniorrådet - godkendt i KB 190313

Godkendelse af ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune efter endt høringsperiode.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ny Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 09. april 2019, pkt. 20:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen godkendte på møde den 4. december 2018 (sag nr. 70) første udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune.

Udkastet blev til gennem en proces med involvering af en styregruppe med repræsentanter fra Seniorrådet og medarbejderne. Ud fra en dialog med styregruppen blev der valgt fire temaer for Ældre- og Værdighedspolitikken. Temaerne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2018, hvor der også blev afholdt borgermøde om de valgte temaer med deltagelse af ca. 70 borgere og repræsentanter fra styregruppen. Derudover er der blevet afholdt fokusgruppemøde med en gruppe ældre borgere fra Aktiv Fritid.

Udkastet har i januar/februar 2019 været i høring hos Seniorrådet, plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, Håndicaprådet og Integrationsrådet. Der er kommet fem høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Bruger- og pårørenderådet på plejehjemmet Engskrænten og ÆHA MED.

Høringssvarene er overvejende positive og beskriver udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik som en visionær og ambitiøs politik. Integrationsrådet fremhæver, at det er vigtigt med fokus på medinddragelse af de ældre i udmøntningen af politikken, og Handicaprådet nævner, at uddannelse og efteruddannelse af personalet er vigtigt for at kunne fastholde det høje niveau på ældreområdet.

Høringssvarene har givet anledning til følgende tilretninger af udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken:

 • På baggrund af Handicaprådets høringssvar vil det i politikken blive beskrevet, at politikken skal ses i sammenhæng med andre politikker, og at ældre borgere med handicap både er omfattet af Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.
 • På baggrund af Seniorrådets høringssvar vil formuleringen under strategimål 1 blive ændret fra "Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle aktiviteter." til "Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter".
 • På baggrund af ÆHA MED´s høringssvar vil formuleringen under Strategimål 1 blive ændret fra "Derfor sætter vi ind med hjælp til at huske deres livshistorie gennem billeder og små historier" til "Derfor sætter vi ind med hjælp til at genskabe erindringer fra deres livshistorie gennem billeder og små historier".

Seniorrådet har et ønske om i højere grad at  blive inddraget tidligere i processen, når politikkens visioner skal udmøntes i praksis og ønsker også, at indsatserne bliver fulgt op. Social- og Sundhedsforvaltningen imødekommer Seniorrådets ønske om inddragelse i udmøntningen af konkrete indsatser fremadrettet. I forhold til opfølgning på indsatserne, herunder udmøntningen af værdighedsmidlerne er der udarbejdet et årshjul med planlagt status på nye indsatser til oktober/november 2019.   

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts/april 2019: politikken layoutes med billeder og citater.
Senest 1. maj: politikken er trykt.
8. maj 2019: politikken lanceres på borgermøde.

Bilag

Bilag 1: Ældre og værdighedspolitik- endelig
Bilag 2: Høringssvar Ældre- og Værdighedspolitik samlet

Ombygning Ørbygård - anlægsbevilling
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård er forsinket og afleveringen af det færdige plejehjem rykkes fra d. 5. september 2019 til d. 24. januar 2020. De ekstraordinært uforudsete hændelser, der er skyld i forsinkelserne, fordyrer det samlede byggeri med 10,1 mio. kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. i 2019 til anlægsbevilling på 53,8 mio. kr. til servicearealer vedrørende ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, samt at der afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 10,1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.   


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård med 82 nye pladser foregår i to afsnit. 1. byggeafsnit af det nye plejehjem med 34 pladser blev afleveret rettidigt og var klar til indflytning i april 2018. Tidsplanen holdt, selv om det under byggeafsnit 1 var nødvendigt med ekstra fundering på grund af en skjult kælder/delvis ingeniørgang af betonfundamenter, som ikke var angivet i projektet, men betød, at en betydelig mængde jord og beton skulle graves op og køres bort og erstattes ved tilkørsel og stampning af grus i stedet for - hvilket tog to måneder og kostede 5,2 mio. kr.

Årsagen til, at tidsplanen for afsnit 1 holdt, var, at hovedentreprenøren havde påbegyndt byggearbejdet fra start af byggeperioden (som var forlænget pga. bestillingstid for betonelementer). Men som følge af forsinkelserne under afsnit 1 og begrundet i, at tidsplanen for byggeafsnit 2 er meget snæver på grund af en stor nedrivning og en stor ny kælder, er fristen for afleveringen rykket med 8 uger. Hovedentreprenøren har ikke krævet ekstraomkostninger/godtgørelse betalt ved forlænget byggepladsdrift m.v. af denne årsag.

Henover sidste del af sommeren og efteråret 2018 er der under opførelsen af afsnit 2 opstået nye ekstraordinære hændelser, som har forsinket byggeriet yderligere. Hændelser, som har stoppet kloakarbejde, udgravning af eksisterende betonfundamenter og ny fundering og fordyrer det samlede byggeri.

Grundlæggende er der følgende 4 årsager til forsinkelsen og fordyrelsen af byggeriet:

 1. skjult kælder under afsnit 1,
 2. højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne, men var placeret lige der, hvor fundamentet for facaden til den nye indgangsbygning under afsnit 2 skal etableres, og som krævede et nyt stykke højspændingskabel udført under bygningen,
 3. støttemur, der skulle vurderes ekstra under afsnit 2 inden den kunne rives ned, samt
 4. kældergavlvæg i indgangsbygning under afsnit 2, der skulle afstives og støbes sammen med loftet i bygningen.

Forsinkelserne under ombygningen medfører, at afleveringen af det færdige plejehjem ændres fra d. 5. september 2019 til d. 24. januar 2020.

Det samlede anlægsbudget til byggeriet er 210,7 mio. kr., heraf 156,9 mio. kr. til boligerne (inkl. moms) og 53,8 mio. kr. til servicearealerne (ex moms). Der er budgetteret med 10,2 mio. kr. (ex moms) til uforudsete udgifter - svarende til 7,6 pct. af entreprisesummens andel af anlægsbudgettet.

De øgede udgifter som følge af de ekstraordinære hændelser er opgjort til i alt 10,1 mio. kr., hvilket er en kommunal anlægsudgift, da rammen for finansieringen af boligdelen er udnyttet fuldt ud. Udgifterne fordeler sig med: 3 mio. kr. til uforudsete udgifter i afsnit 2 (ud fra erfaringerne i afsnit 1, eksklusiv udgifterne til ekstra fundering på 5,2 mio. kr.), 0,7 mio. kr. pga. større omfang i afsnit 2, skøn over diverse krav fra efteråret 2018 på 2,7 mio. kr. (til sprinklertank og stærkstrømsforsyninger i varegård af hensyn til serverrum i indgangsparti, støttemur i indgangsparti, ekstra krav fra arkitekt, elinstallatør, vvs og entreprenør), ekstra rådgiverhonorar på 0,5 mio. kr. og forlænget byggetid på 3,2 mio. kr. 

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen til ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård udgør 10,1 mio. kr. i 2019 til servicearealer på funktion 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, anlæg, som finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Byggeriet afsluttes efter ny tidsplan d. 24. januar 2020 med henblik på indflytning af nye beboere fra ultimo januar 2020. Den nye tidsplan indebærer, at for-/p-plads og haveanlæg først færdiggøres efterfølgende (afhængig af vejrforholdene).

Genudpegning til ledige hverv
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Efter eget ønske er Maria Grøndahl fratrådt de hverv, hun blev tildelt ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, og de ledige pladser skal derfor genbesættes.

De ledigblevne pladser skal besættes af samme gruppe, som indvalgte det udtrådte medlem, dvs. liste A.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at de ledige pladser genbesættes som beskrevet i sagsfremstillingen.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der skal genudpeges til følgende hverv:

 • medlem og suppleant til Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse
 • suppleant for Birgitte Glifberg til Fredningsnævn for København
 • personlig suppleant for Birgitte Glifberg til Ungecenterbestyrelsen

Derudover er der en ledig plads i Grundlisteudvalget. Med udgangen af marts måned 2019 afsluttede Grundlisteudvalget sit arbejde for indeværende valgperiode, og genudpegning er derfor ikke relevant.

Til Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse foreslås det, at Lennart Ramstrup (A) udpeges som medlem og Kurt Faber Pedersen (A) udpeges som suppleant.

I Fredningsnævnet for København foreslås det, at Kurt Faber Pedersen (A) udpeges som suppleant for Birgitte Glifberg (A).

I Ungecenterbestyrelsen foreslås det, at Peter Folmer Posgaard (A) udpeges som personlig suppleant for Birgitte Glifberg (A).

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Årsregnskab 2018
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2018 er nu udarbejdet og viser et samlet driftsresultat på 2.711.834, hvilket er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 33,9 mio. kr.

Kommunen har anvendt kr. 183,2 mio. kr. på anlæg.

Efter den politiske behandling af regnskabet skal kommunens revision BDO foretage revisionen af regnskabet.

Det grønne regnskab for 2018 er også udarbejdet.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab 2018 afgives til revisionen samt
 2. at grønt regnskab for 2018 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 85:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter
Kommunens samlede driftsugifter udgør 2.711,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 33,9 mio. kr i forhold til det korrigerede budget på 2.678 mio. kr.. Serviceudgifterne, som er den del af de samlede driftsudgifter udgør 2.015,3 mio. kr og dermed et merforbrug på 35,8 mio. kr. til det oprindelige budget på 1.979,6 mio. kr.

En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne budgetlægger i overensstemmelse med den årlige økonomiske servicerudgiftsramme, som regeringen og KL har aftalt.

Hvis kommunerne under ét ikke overholder de samlede budgetterede serviceudgifter, er der risiko for en regnskabssanktion. Kommunerns samlede serviceudgifter kan først endelig beregnes, når kommunerns samlede indmeldinger omkring regnskab 2018 foreligger. Det vurderes, at det samlede niveau for landets kommuner ligger inden for rammerne af den aftalte servicevækst, og kommunen dermed samlet overholder aftalen mellem KL og regeringen.

Anlægsudgifter
Regnskabsresultatet viser,  at der samlet er anvendt 183,2 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 124.3 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget på 307.5 mio. kr. Der er overført 109,9 mio. kr. til 2019. Det oprindelige budget udgjorde 127,1 mio. kr., hvor der i løbet af året er givet tillægsbevillinger på 180,4 mio. kr., hvoraf de 101,1 mio. kr. er uforbrugte anlægsmidler overført fra regnskab 2017.

Grønt regnskab
Det grønne regnskab opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledningen fra bygningernes energiforbrug og fra kommunens køretøjer. Kommunen har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 2,0 % årligt fra 2018 og frem til udgangen af 2020. CO2-udledningen fra kommunens virksomhed er dog fra 2017 til 2018 øget med 1,6 %. Denne stigning skyldes primært Vestbadet, som er åbnet igen og Rødovre Skøjtearena. Herudover har kommunen samlet set fået flere m2 bygningsareal, hvilket har givet en forøget CO2 udledning.

Lov- og plangrundlag

Jf. styrelsesloven § 45 fastsættes det, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen af årsregnskabet skal ske, så det kan afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Bilag

Bilag 1: Grønt regnskab 2018

Diverse
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Køb af ejendom
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.10.