Kommunalbestyrelsen

25-08-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (UP), sag 151-170
Kenneth Rasmussen (F), sag 151-170

Sager 151 - 170

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Startredegørelse for Lokalplan 150 Tårnvej 97
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for Tårnvej 97 (tidligere Headspace) skal give mulighed for, at der kan opføres en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer.

Startredegørelsen for Lokalplan 150 Tårnvej 97 beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 150 Tårnvej 97 vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 150.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 76:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 158:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af Tårnvej 97 ønsker at opføre en ny boligbebyggelse med ca. 22 boliger dels i etagehuse og dels i rækkehuse.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en lokalplan for området.

Da den planlagte udvikling er lokalplanpligtig, skal der igangsættes en lokalplanproces.

Kommuneplan 2018
I Kommuneplan 2018 er anvendelsen fastlagt til etagehuse i maks. 4 etager. Den ønskede anvendelse til rækkehuse samt etagehuse i 5 etager vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

Startredegørelse for lokalplan
Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • En bebyggelse med ca. 22 boliger fordelt i to etagehuse på 5 hhv. 3 etager samt rækkehuse.
 • Placering af bebyggelsen således, at opholdsarealerne skærmes mod støjen fra Tårnvej.
 • Etagehusene mod Tårnvej vinkles så de afspejler Tårnvejs forløb.
 • Den nordlige bygningskrop i 3 etager tilpasser sig nabobebyggelsen ved Smedetoften, mens den sydlige i 5 etager spiller op mod vandtårnet på den anden side af Tårnvej.
 • Bebyggelsesprocent 60.
 • Vejadgang fra Tårnvej via E/F Tårngårdens areal.
 • Arkitektonisk kvalitet og biodiversitet.

Inddragelse af borgere
Grundejer og udvikler har i forbindelse med den indledende skitsering være i dialog med naboerne nord og syd for bebyggelsen. Begge synes optimistiske i forhold til udviklingen.

Grundejer og udvikler har ligeledes indgået en overenskomst med ejerforeningen Tårngården (nabo mod syd) om, at de kan anlægge vejadgang over deres grund.

Lokalplanen foreslås lagt ud i offentlig høring i 8 uger uden afholdelse af borgermøde.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Startredegørelse: august 2020.
Vedtagelse af forslag til lokalplan: december 2020.
Høring i 8 uger: januar og februar 2021.
Endelig vedtagelse af lokalplanen: maj 2021.
Offentliggørelse: juni 2021.

Bilag

Bilag 2: Startredegørelse - Lokalplan 150 boliger på Tårnvej 97

Startredegørelse for Lokalplan 152 Islev Torv
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for Islev Torv skal danne grundlag for en udvikling af Islev Torv med ny bebyggelse, der styrker områdets identitet og attraktion og danner gode rammer omkring et rart og indbydende byrum.

Startredegørelsen for Lokalplan 152 Islev Torv beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 152 - Islev Torv vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 152.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2020, pkt. 77:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 159:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Inden for det seneste år er der sket forandringer på Islev Torv, der er åbnet en ny Netto og Coops dagligvarebutik er lukket og har fået ny ejer. Ligeledes er der i Islev generelt i de seneste år sket en udvikling af bydelen med flere nye boliger af forskellig art. Udviklingen i Islev gør det relevant at sætte fokus på Islev Torv og undersøge mulighederne for en samlende planlægning, der kan styrke og fremhæve torvet som bydelens centrale samlingspunkt.

FJ Invest Ejendomme ApS har købt og overtaget Coops tidligere dagligvarebutik på Islevbrovej 24 og har fået dispensation til, at ejendommen midlertidigt kan anvendes til andre formål - bl.a. til en Blå Kors genbrugsbutik.

På længere sigt ønsker FJ Invest, at der udarbejdes lokalplan, som giver mulighed for at etablere en ny bebyggelse i 2 til 3 etager på Islevbrovej 24, med butikker, erhverv eller fælleslokaler i stueetagen ud til torvet og boliger i overliggende etager.

Kommuneplan 2018
Islev Torv er i Kommuneplan 2018 udpeget som bydelscenter med mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og maks. 2 etager. En lokalplan med mulighed for 3 etager og/eller en øget bebyggelsesprocent vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

Startredegørelse for lokalplan
Der foreligger på nuværende tidspunkt en lokalplan for området - Lokalplan 4 af 1979 og et Tillæg til Lokalplan 4 af 2012. Lokalplan 4 omfatter ejendommene på sydsiden og på nordsiden af Islev Torv, de bagvedliggende parkeringsarealer samt tre ejendomme vest for torvet. Lokalplan 4 og tillægget blev udarbejdet som svar på tidligere planligningsmæssige udfordringer, men er for en stor dels vedkommende ikke længere relevant.

En ny lokalplan foreslås at omfatte samme område som Lokalplan 4.

Islev er en vigtig del af Rødovre, og derfor har Rødovre Kommune de sidste mange år taget en lang række initiativer for at give området et løft. Der er f.eks. blevet etableret en ID-linje langs Islevbrovej, og torvet er blevet omdannet. Om nogle år kommer letbanen til Islev.

Islev Torv er et naturligt, lokalt samlingspunkt i Islev. Målet med en ny lokalplan er at gøre Islev Torv til et endnu mere attraktivt sted. Det kræver, at der bliver skabt bedre forudsætninger for mere liv og aktiviteter på torvet. Det er vigtigt, at dem, der bor og færdes i nærområdet i det daglige, er med til at udvikle torvet, og at de får indflydelse på den endelige løsning.

Lokalplanen skaber grundlag for at opføre at ny bebyggelse, som markerer Islev Torv som bydelscenter. Dels ved en bebyggelse, der varierer i højden mellem 2 og 3 etager og dermed danner kontrast til de omkringliggende villaområder. Dels ved en øget koncentration af boliger og erhverv, som genererer mere liv og aktivitet på torvet.

Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • Ny etagebebyggelse i 2 til 3 etager på Islevbrovej 24 og eventuelt øvrige ejendomme på torvet.
 • Tryg og hensigtsmæssig trafikafvikling (på baggrund af trafikanalyse).
 • Parkering afpasset til den aktuelle og kommende situation.
 • Arkitektonisk kvalitet i bygninger og byrum.
 • Klima og biodiversitet.

Inddragelse af borgere og erhvervsdrivende
En samlende planlægning for Islev Torv udfoldes i dialog med grundejerne ved torvet og med borgerne i Islev. Dialog med grundejere og erhvervsdrivende forventes indledt i efteråret 2020, og et åbent borgermøde om de ovenfor nævnte punkter vil blive afholdt i løbet af 2021.

Naboer og andre interesserede vil desuden blive inddraget i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag til lokalplan - september 2021.
Offentlig høring i 8 uger – oktober/november 2021.
Endelig vedtagelse af lokalplan - februar 2022.
Offentliggørelse - marts 2022.

 

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse

Garanti for lån til HOFORs investeringer i 2019-2025
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

HOFOR har søgt om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer. Der søges om en fast garantiramme for årene 2019-2025 på i alt 289,1 mio. kr. i HOFOR Spildevand Rødovre A/S og 91,7 mio. kr. i HOFOR Vand Rødovre A/S.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune i perioden frem til 2025 indtræder som garant for et samlet lånebeløb på op til 91,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer i HOFOR Vand Rødovre A/S samt
 2. at Rødovre Kommune i perioden frem til 2025 indtræder som garant for et samlet lånebeløb på op til 289,1 mio. kr. til anlægsinvesteringer i HOFOR Spildevand Rødovre A/S.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR har med brev af 16. juni 2020 ansøgt Rødovre Kommune om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer i årene 2019-2025. HOFOR søger om at få en fast garantiramme for hele perioden på 91,7 mio. kr. for HOFOR Vand Rødovre A/S og 289,1 mio. kr. for HOFOR Spildevand Rødovre A/S. HOFORs ansøgning er vedlagt som bilag.

Baggrunden for HOFORs ansøgning er, at vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, idet de generelt kun delvist finansieres direkte over samme års takster. De udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver, hvor meget forsyningen maksimalt må indarbejde i taksten i de enkelte år. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der opkræves, forudsættes finansieret via låntagning.

Rødovre Kommune kan, med hjemmel i lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, jf. vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme. Lånene søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er fra og med regnskabsår 2013 på 40 år, jævnfør lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4.

I anlægsperioderne inden for året kan der anvendes midlertidige byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når de samlede anlægsudgifter for året er opgjort. Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler i øvrigt. Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag.

På mødet 16. februar 2016 (sag nr. 19) godkendte Kommunalbestyrelsen en fast garantiramme for årene 2015-2019 på 48,0 mio. kr. for HOFOR Vand Rødovre A/S og 127,8 mio. kr. for HOFOR Spildevand Rødovre A/S. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelser for perioden frem til og med 2025. Følgende punkter medregnes i garantirammen:

 1. Restgæld ultimo 2019 inkl. anlægsinvesteringer i 2018 og tidligere.
 2. Forventet lånoptagelse til anlægsinvesteringer for årene 2019-2024 i løbende priser med budgetåret 2020 som basisår. Anlægsinvesteringer finansieres i efterfølgende kalenderår.

En detaljeret opgørelse over det forventede lånebehov for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S er vedlagt som bilag.

For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, hvis lånebehovet bliver større end forventet, tillægges en garantirammemargin på 10 % af de forventede nye investeringer i perioden. Denne margin lægges til det gældstungeste år i garantiperioden. Der optages kun nødvendige lån til afholdte anlægsinvesteringer.

Bestyrelserne i HOFOR har i november 2019 godkendt igangsættelse af låneomlægninger i HOFORs vand- og spildevandselskaber, hvor der er behov for dette. Omlægning til lån med længere løbetid forbedrer likviditeten og afspejler aktivernes levetid bedre. I HOFOR Vand Rødovre A/S omlægges de eksisterende 25-årige lån til lån med løbetid på op til 40 år, jf. Lånebekendtgørelsens regler. Ved omlægningen betales et kompensationsbeløb til modparten, til gengæld vil renten på de nye lån være væsentlig lavere.

Garantirammerne skal være faste i perioden frem til og med 2025, hvorefter rammerne justeres på grundlag af ny ansøgning om opdatering af kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover forventet i budget 2020.

Teknisk Forvaltning vurderer, at HOFORs ansøgning bør imødekommes, da optagelse af lån i Kommunekredit med kommunal garanti fortsat er den billigste finansieringsform, hvilket er til gavn for vandforbrugerne i Rødovre.

Det bemærkes, at der er tale om en væsentlig stigning i garantirammerne i forhold til de rammer, der blev vedtaget i 2016. Det skyldes, at HOFOR forventer en væsentlig stigning i tempoet for investeringer inden for drikkevand og spildevand frem til 2025, samt at mange investeringer frem til 2003 blev foretaget uden optagelse af lån. Den generelle tendens er derfor, at vand- og spildevandsselskaberne i Danmark stifter yderligere gæld.

De største investeringer forventes inden for klimatilpasning, hvor HOFORs budget 2020 i store træk er baseret på Rødovre Kommunes eget økonomiske overslag fra 2015, som lød på, at klimatilpasning af risikoområder vil koste 379 mio. kr. (jævnfør sag nr. 203 fra Kommunalbestyrelsens møde 24. november 2015).

Teknisk Forvaltnings og HOFORs arbejde med masterplaner tyder dog på, at udgifterne til klimatilpasning i Rødovre bliver mindre end 379 mio. kr. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at det er usandsynligt, at der bliver behov for hele den bevilgede garantiramme i HOFOR Spildevand Rødovre A/S frem til 2025.

Inden for drikkevand vil HOFORs faktiske investeringsbehov hænge tæt sammen med blødgøring af drikkevand samt renovering af utætte vandledninger. Skulle der blive mulighed for et højere investeringstempo inden for renovering af utætte vandledninger, kan det eventuelt blive nødvendigt med en tillægsansøgning før 2025.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019.
Vandsektorloven, Lov nr. 52 af 23. januar 2020.
Lov om KommuneKredit, Lov nr. 383 af 3. maj 2006.
Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune opkræver garantiprovision af de beløb, hvor der er stillet garanti. Risikovurderingen af de to selskaber viser, at der skal opkræves minimumssatsen, hvorfor deres garantiprovision er fastsat til 0,40% årligt. Formålet med at opkræve garantiprovision er, at kommunen skal have en betaling for den risiko, den påtager sig ved at garantere for HOFORs lån. Rødovre Kommunes indtægt ved at stille de ansøgte garantier vil ved fuld udnyttelse af lånegarantierne udgøre 1,52 mio. kr. om året.

Tidsplan

HOFOR anmoder om, at Rødovre Kommunes garantistillelse for lån er HOFOR i hænde senest 15. september 2020. Garantirammen gælder til og med 2025.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra HOFOR om kommunal garantistillelse
Bilag 2: Forventet investeringsbehov 2019-2015

Budgetresolution - Solceller
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved budgetforhandlingerne i Rødovre Kommune, i efteråret 2019, blev følgende budgetresolution vedtaget:

”Det vedtages at Rødovre Kommune ved større byggerier laver en beregning af besparelsen/udgiften ved at etablere solceller.”

I sagen belyses beregningsmetodik for besparelsen/udgiften ved etablering af solceller. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at redegørelse for beregning af besparelsen/udgiften ved etablering af solceller ved større byggerier i Rødovre Kommune tages til efterretning. 


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 161:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2013 kom der ny lovgivning, som betød, at Energistyrelsen opgør kommunale solcelleanlæg som forsyningsvirksomheder, hvilket medfører et krav om selskabsdannelse for hvert individuelle solcelle anlæg.

Det er ikke økonomisk forsvarligt at oprette et selskab for hvert solcelleanlæg, da selskabets udgifter til administration, vedligehold og revisor vil være mere end det dobbelte i forhold til værdien af el-produktionen.

Dette betyder, at det kun er økonomisk forsvarligt at opsætte solcelleanlæg i Rødovre Kommune, hvis der kan fritages for selskabsdannelse.

Der kan opnås dispensation fra selskabsdannelse ved:

 • Nybyggeri og tilbygning.
 • Omfattende energirenovering af en bygning.

Nybyggeri og tilbygning:
Nybyggeri opfattes som ny bygning opført på jomfruelig grund eller nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af ny.

Tilsvarende opfattes tilbygning som ny bygning, hvis den har et selvstændigt bygningsnummer med egen energirammeberegning.

Omfattende energirenovering af en bygning
Der er tale om en omfattende energirenovering, når der ændres så meget i energiinstallationerne, at bygningens energiramme ændres og dermed får et ændret energiforbrug.

Et eksempel på en energirenovering kunne være efterisolering af klimaskærm, renovering af ventilationsanlæg, udskiftning af vinduer, ændring af varmeforsyning. Disse opgaver kan ikke enkeltstående kategoriseres som en energirenovering, men skal laves som en samlet renovering, for at kunne blive det.

Proces ved opsætning af solceller
Ved opsætning af et solcelleanlæg skal der tages højde for forskellige parametre:

 • Afregningsgruppe
 • Ansøgningsproces
 • Drift og vedligehold

Når Rødovre Kommune søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal der vælges en nettoafregningsgruppe. Teknisk forvaltning anbefaler brug af den afregningsgruppe, som sikrer øjebliksafregning og afskaffer den eksisterende praksis, hvor der skal søges tilsagn om nettoafregning hos Energistyrelsen.

For at opnå den bedste rentabilitet vil solcelleanlægget skulle dimensioneres med udgangspunkt i, at den producerede strøm forbruges øjeblikkeligt og ikke ift. det totale forbrug.

Ved opsætning af et solcelleanlæg skal der desuden tages højde for drift og vedligehold samt afskrivninger.

Panelernes effekt falder løbende over tid (ca. 0,8% hvert år). På 10 år vil panelernes effekt være faldet til 91,5%. Den komponent, der omsætter energien til vekselstrøm, har en levetid på ca. 10 år.

Beregningsmetodik ved etablering af solceller
Ved større byggerier, hvori det er muligt at etablere solceller, vil der i den politiske indstilling blive vedlagt en rentabilitetsberegning.

Rentabilitetsberegningen tager udgangspunkt i den konkrete bygning og dens funktioner, samt den fremtidige drift og vedligehold af anlægget, og vil blive vedlagt en given sagsfremstilling. På baggrund af beregningen afgiver Teknisk Forvaltning sin vurdering af, om et givent anlæg er rentabelt.

Beregningseksempler
Nedenstående eksempel er med udgangspunkt i udvidelse af en børneinstitution svarende til Skibet på Vårfluevej.

Som grundlag for beregning af solcelleanlæg er der taget udgangspunkt i erfaringstal på lignende daginstitution. Daginstitution har et ca. årsforbrug 150.000 kWh om året. Pga øjebliksberegningen kan der ikke etableres et anlæg som dækker hele produktionen. Ved etablering af et anlæg med en maksimal produktionskapacitet på 40,8 kW (KWp), vil årsproduktionen være 35.664 kWh, svarende til en CO2 reduktion på 5,3 t. årligt. Anlægget med en årsproduktion på 35.664 kWh giver en årlig besparelse til strøm på 50.628 kr.

En simpel tilbagebetalingstid vil være 9,6 år, hvorfor det kan anbefales at etablere solceller på bygningen.

Sagen om etablering af Rullehockeyhal ved Espelunden viste et helt modsat resultat. Med et årsforbrug på 500 kWh, svarende til 800 kr., vil der være en tilbagebetalingstid på ca. 63 år.

Lov- og plangrundlag

Elforsyningsloven.

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse - BEK nr 179 af 26. februar 2019.

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten  - BEK nr 100 af 29. januar 2019.

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger - LBK nr 636 af 19. juni 2012. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen. 

Budgetresolution - Udvidet kontrol af byggepladser i Rødovre Kommune
Sag nr. 156

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved budgetforhandlingerne i Rødovre Kommune, i efteråret 2019, blev følgende budgetresolution vedtaget:

”For at imødegå social dumping ønskes en udvidet kontrol af kommunens byggepladser. Forvaltningen bedes forelægge forslag til hvordan man vil lave fysiske kontroller på byggepladserne.”

I sagen belyses indsatserne, som Rødovre Kommune i dag udfører og mulige yderligere indsatsområder, der kan overvejes i forhold til budgetresolutionen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at redegørelsen om forslag for etablering af fysiske kontroller mod social dumping tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 162:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at støtte og underbygge indsatsen mod social dumping er det vigtigt, at kommunerne aktivt arbejder med bekæmpelse af social dumping.

For Rødovre Kommune er det vigtig at sætte ind over for social dumping for at sikre:

 • Fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der arbejder på en opgave for kommunen.
 • Fair konkurrence for alle virksomheder, der byder på opgaver for kommunen.
 • Flere lære- og praktikpladser til unge under uddannelse.

Tiltag der i dag rettes mod social dumpning
Rødovre Kommune har allerede etableret en række administrative initiativer for at sikre, at der ikke sker social dumping i forbindelse med udførelsen af opgaver for kommunen, herunder indgået en samarbejdsaftale med LO hovedstaden.

Rødovre Kommune stiller en række krav gennem indkøbspolitikken, om at leverandører og underleverandører efterlever de internationale konventioner som Danmark har tiltrådt, herunder ILO-konventioner om:

 • Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105).
 • Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111).
 • Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182).
 • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135).
 • Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

ILO er en FN organisation. ILO står for International Labour Organisation – på dansk ”Den Internationale Arbejdsorganisation”. ILO er med til at lave regler om gode og sikre vilkår for alle mennesker, der arbejder. Det gælder også retten til at være med i en fagforening.

Endvidere følger Rødovre Kommune ILO-konvention nr. 94, som pålægger offentlige myndigheder, at indarbejde sociale klausuler i offentlige udbud, så det sikres, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår svarer til dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst.

Herudover følges de justerede retningslinjer for brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler ved offentlige udbud, som trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

 • Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
 • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Konkret varetages indsatserne mod social dumping på tværs af forvaltningerne i Rødovre Kommune.

Jobcentret under Socialforvaltningen har ansvaret for de såkaldte bløde klausuler i form af samarbejde med og opfølgning på virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar. Lever disse op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser, og har de formulerede personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.
Dette udmønter sig konkret i en årlig politisk redegørelse.

Rødovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden mod social dumpning. Aftalen indebærer at Teknisk Forvaltning 1 gang årligt fremsender en redegørelse til Økonomiudvalget med opgjort anvendelse af udbud med arbejdsklausuler og efterfølgende kontrol. Teknisk Forvaltning gennemgår løbende indgåede kontrakter over 500.000 kr. Arbejdet udføres ved en skrivebordskontrol, alternativt en fysisk uanmeldt kontrol på arbejdspladsen.

Indkøb og Jura udarbejder og vedligeholder "Vejledning i anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler i Rødovre Kommune". Denne vejledning skal anvendes af Rødovre Kommunes udbudsplanlæggere i de respektive forvaltninger.

Mulige indsatsområder mod social dumpning
Med udgangspunkt i antallet af Rødovre Kommunens egne bygge- og anlægssager, som er mål for en udvidet kontrol, forventes der ca. 15 – 18 tilsynssager årligt.

Hvis Rødovre Kommune ønsker at udvide de eksisterende indsatser mod social dumpning kan nedenstående indsatsområder overvejes:

1. ID kontrol; kontrol af løn- og ansættelsesforhold herunder opholds- og arbejdstilladelser.
Ved gennemførelse af en fysisk kontrol skal der være særlig fokus på verificering af lønsedler, ansættelseskontrakter, entreprisekontrakter, E-indkomstkvitteringer, evt. afspadseringsaftaler som dokumenterer, at der ikke arbejdes i flere timer end det tilladte, dokumentation for lovpligtig forsikring af medarbejderne samt kopi af opholds- og arbejdstilladelser.

2. Kontrol for overtrædelser af anmeldepligten til RUT-registret.
Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere), hvis de udfører arbejde i Danmark. RUT-registret understøtter de danske myndigheder i at føre tilsyn med udenlandske virksomheder og deres ansatte.

3. Kontrol for uddannelses- og praktikaftaler.
Ved en kontrol af uddannelses- og praktikaftalerne er det standard at undersøge, hvor mange arbejdstagere på arbejdspladsen der er beskæftiget via uddannelses og /eller praktikaftaler. Kommunen kan dog dispensere fra kravet. Dette vil f.eks. også være gældende i forhold til små firmaer, herunder enkeltmandsfirmaer, hvor det ikke giver mening at tale om at en aftalt procentdel af arbejdstiden, skal besættes med uddannelses- og/eller praktikpladser. Tilsvarende hvis kontraktsummen er blevet så reduceret, at det ikke giver mening at stille krav om uddannelses- og praktikpladser.

4. Kontrol for cabotage kørsel.
EU´s cabotage regler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land har krydset grænsen og har aflæsset sit gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture, inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Danmark tillader, at man kan optjene tre nye ture hver dag 365 dage om året. Hensigten med cabotage kørsel var oprindeligt at undgå tomkørsel og derved mindske miljøbelastningen.

Mulig organisering og ressourceforbrug ved en yderligere indsats mod social dumpning
Erfaringer viser, at kontrol af 15-18 arbejdspladser sandsynligvis vil resultere i 5-6 sager årligt, hvor en grundigere kontrol vil være nødvendig.

Forudsætningen for at gennemføre en kvalificeret kontrolfunktion i eget regi, vil være tilførsel af specialiserede kontrolkompetencer, som ikke er tilstede i organisationen i dag. Den forventede opgaveportefølje forventes at udløse et timeforbrug svarende til et halvt årsværk. Dette vil være en udfordring ift. at kunne tiltrække de rigtige kompetencer. Som konsekvens må der i praksis påregnes en overskudskapacitet. Alternativt kan ydelsen udføres af et privat selskab, der har kompetencerne, eller via indgåelse af en samarbejdsaftale med anden offentlig myndighed.

Lov- og plangrundlag

Gældende lovgivning og bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Kontrolfunktion i eget regi estimeres med udgangspunkt i tilførsel af et helt årsværk svarende til ca. 600.000 kr. inklusiv overhead.

Hvis ydelsen udføres på kontrakt af eksterne vurderes udgiften at være ca. 50 % lavere. Den endelige udgift vil være afhængig af en eventuel konkret aftale.

Tidsplan

Ingen. 

Anlægsregnskab – Køb af areal ved Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 157

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 367.943 kr. til køb af et areal på 352 m2, som en del af matr.nr. 70g, Islev By, Islev, beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre i forbindelse med udvidelse af børneinstitutionen "Slottet". Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 6.404 kr. tilgår kassebeholdningen. 


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået en købsaftale med Rødovre Almennyttige Boligselskab om tilkøb af areal nord for børneinstitutionen Slottet, med henblik på en udvidelse af denne.

Arealet på 352 m2, udgøres af et ubebygget areal som en del af matr.nr. 70g, Islev By, Islev, beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre.

På arealet, i tilknytning til eksisterende bygning, indrettes 2 nye grupperum svarende til en kapacitetsforøgelse på 40 enheder på børneinstitutionen Slottet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling i alt

367.943 kr.

Forbrug i alt

360.859 kr.

Mindreforbrug

7.084 kr.


Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab køb af areal Slottet 09072020

Anlægsregnskab for opførelse af ny omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal
Sag nr. 158

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 11.860.000 kr. til opførelse af ny omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges regnskab.

Der er forbrugt 11.851.990 kr., svarende til et mindreforbrug på 8.010 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 8.010 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2020, pkt. 29:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 164:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den tidligere omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal var medtaget af betydelige sætningsskader, og det blev derfor besluttet at nedrive bygningen og i stedet opføre en ny bygning på samme placering.

Der blev i 2018 bevilget 1.000.000 kr. til projektering af ny omklædningsbygning, og i 2019 blev der bevilget 10.860.000 kr. til opførelsen.

Der er opført en ny muret bygning med fokus på driftsvenlige materialer og overflader. Den er indrettet med syv omklædningsrum med hver sit bad og toilet, og hvert omklædningsrum kan anvendes af både inde- og ude-brugere.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 8.010 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 15.06.2020

Anlægsregnskab for renovering og ombygning af Vestbad
Sag nr. 159

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I samarbejde med Brøndby Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen i 2015 at renovere og ombygge Vestbad.

Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 69.500.000 kr., og udgifterne til projektet fordeles ligeligt mellem de to kommuner.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges regnskab.

Brøndby Kommune har indbetalt 1.001 kr. for meget, der tilbagebetales.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2020, pkt. 30:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 165:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det oprindelige indendørs svømmeanlæg fra 1970 havde brug for en gennemgribende renovering af betonkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg og bad- og omklædningsfaciliteter.

Endvidere udløb dispensationer på miljøområdet i 2016, og der trådte nye krav til vandkvaliteten i kraft i 2017.

På baggrund heraf besluttede de to kommunalbestyrelser at gennemføre en renovering og ombygning af den oprindelige svømmehal.

Udover en gennemgribende renovering af betonkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg og bade- og omklædningsfaciliteter omfattede projektet i hovedtræk:

 • Nedlæggelse af det eksisterende 50 m svømmebassin
 • Nyt 25 m svømmebassin
 • Nyt varmtvandsbassin til genoptræning, babysvømning mv.
 • Nyt dybvandsbassin med udspring og klatrevæg
 • Udvidelse af omklædningsområdet
 • Udvidelse af fitnessområdet
 • Renovering af skydekælder
 • Etablering af ny adgang til friluftsanlægget

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 69.500.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder halvdelen af udgiften, svarende til 34.750.000 kr. til hver kommune.

Det samlede forbrug er opgjort til 69.499.999 kr.

Brøndby Kommune har indbetalt i alt 34.751.000 kr. Det for meget indbetalte beløb på 1.001 kr. tilbagebetales til Brøndby Kommune.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 15.06.2020

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til kreativt ude-værksted
Sag nr. 160

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Heerup Museum har den 10. juni 2020 modtaget 500.000 kr. fra Ny Carlsbergfondet til et kreativt ude-værksted.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 500.000 kr. til Heerup Museum.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2020, pkt. 31:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Støtten fra Ny Carlsbergfondet på 500.000 kr. skal anvendes til at udvikle kunstprojektet ’Ude-værksted på Heerup Museum’, hvor kunstnere fra kunstnergruppen Büro Detours sammen med børn og voksne arbejder praktisk-kunstnerisk udenfor. Målet er at udvikle og nytænke både indhold og metode for ude-skoling/ude-formidling på Heerup Museum, da dette ikke længere, med hensyntagen til de gældende COVID-19-anbefalinger, kan finde sted i det nuværende værksted.

Projektet skal give erfaringer, der er afgørende for, at Heerup Museum fortsat kan udbyde forløb for skoleklasser og udsatte borgere. Gennem kunstprojektet vil det være muligt at tilbyde forløb til inviterede grupper allerede i 2020, og det forventes, at ude-værkstedsforløb vil kunne gå i drift fra efterår 2021.

Det er ønsket, at udviklingen af et ude-værksted – i både indhold og form – skal sætte sig mange spor i museets aktiviteter og tilbud til borgerne. Det er således hensigten at kickstarte en nytænkning, som har potentiale til at få museets drift op i gear igen efter nedlukningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %.

Bevillingen vedrører hovedfunktionen 03.35 kulturel virksomhed.

Tidsplan

Projektet falder i fire faser fra juni 2020 til juni 2021.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning til Heerup Museum_bevilget_2020610

Anlægsregnskab for opførelse af Børnehuset Espelunden
Sag nr. 161

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 44.000.000 kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang, Børnehuset Espelunden.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges regnskab.

Der er forbrugt 43.998.410 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.590 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 1.590 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 65:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 167:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev i 2017 og 2018 bevilget i alt 44,0 mio. kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang og IrmaByen.

Der er blevet opført en ny institution på ca. 1.700 m2 i to plan med plads til ca. 180 børn i aldersgruppen 0 - 6 år, fordelt på 12 grupperum.

Institutionen er indrettet, så den appellerer til børnenes forskellige bevægelsesmønstre, og støtter børnenes udvikling mentalt som fysisk.

Endvidere er der etableret udeareal/legeplads, der er tilpasset områdets unikke karakter ved Espevang.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 bevilget i alt 44.000.000 kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang, Børnehuset Espelunden.

Der er forbrugt 43.998.410 kr. Mindreforbruget på 1.590 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 15.06.2020

Tandpleje for socialt udsatte borgere
Sag nr. 162

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den Kommunale Tandpleje i Rødovre kommune skal på baggrund af sundhedsloven §134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje med særlig fokus på profylaktiske tiltag til borgere uden bopæl jf. §§ 104 og 110 i lov om social service. Der er afsat midler på finansloven til dette og udmøntes via bloktilskud. Disse midler søges frigivet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift på 276.000 kr. og en tilsvarende indtægt på 276.000 kr. fra lov og cirkulære programmet for 2020 samt
 2. at der indarbejdes 420.000 kr. fra 2021 ff.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 66:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 168:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje i Rødovre kommune skal på baggrund af sundhedsloven §134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje med særlig fokus på profylaktiske tiltag til borgere uden bopæl jf. §§ 104 og 110 i lov om social service. Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud for borgere over 18 år uden fast bopæl, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tandplejens behandling er baseret på omsorg. Behandlingen skal afhjælpe og forebygge smerter, sygdomme og andre ubehageligheder, samt vedligeholde tyggefunktionen. Almindelige ydelser er undersøgelse, tandrensning, instruktioner, fyldninger og tandudtrækninger.

Det er Socialteamet i Social- og Borgerservice og Den Kommunale Tandpleje, der indstiller borgere til socialtandplejen. Rødovre kommunes tandlæger står for behandlingen.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at udvide patientgrundlaget til udsatte borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Loven er netop vedtaget og vejledningen er sendt i høring. Den reviderede vejledning forventes klar ultimo september 2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven og Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes andel af de afsatte midler på finansloven til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere udgør 276.000 kr. i 2020 og 420.000 kr. i 2021 ff. Disse midler søges frigivet. Udgiften vedrører hovedfunktion 04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Tidsplan

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken – genoptaget efter høring
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen om sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken har været i høring. På baggrund af høringssvarene gennemføres der ikke en sammenlægning. Der arbejdes videre mhp. effektivisering af administration og ledelse i samarbejde med alle tre byggelegepladser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der ikke gennemføres en sammenlægning af byggelegepladserne.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 67:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 169:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen om "Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken", behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 12. maj 2020, har nu været i høring, og der er kommet høringssvar fra de to forældrebestyrelser og den faglige organisation for pædagoger og klubfolk, BUPL.  

På baggrund af de indkomne høringssvar, og i forlængelse af den politiske beslutning om besparelse på decentral ledelse og administration, foreslås, at der ikke gennemføres en sammenlægning af de to byggelegepladser. Med henblik på at realisere den politiske beslutning om at reducere udgifterne til decentral ledelse og administration arbejdes der videre med effektivisering og udvikling af den administrative drift på byggelegepladsområdet på tværs af forvaltning og byggelegepladserne.

Alle tre byggelegepladser vil blive inddraget i arbejdet med at reducere udgifterne til administration og ledelse. Den kommende proces vil bl.a. kunne tage afsæt i effektivisering af ledelse og administration på SFO'erne.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringen vil blive indarbejdet i budget 2021 og frem som bidrag til finansieringen af det samlede sparekrav på decentral ledelse og administration på Børne- og Kulturforvaltningens område.

Tidsplan

Den yderligere involverende proces vil foregå frem mod december 2020.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra bestyrelsen Rønneholm
Bilag 2: Høringssvar fra bestyrelsen Broparken
Bilag 3: Høringssvar fra BUPL

Nyager Skole som projektbaseret STEAM-profilskole
Sag nr. 164

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om at gøre Nyager Skole til en projektbaseret STEAM-profilskole med opstart i skoleåret 2020/2021. STEAM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics, som særligt omhandler de naturfaglige og kreative fag. STEAM er en betegnelse, som anvendes af skoler verden over.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Nyager Skole etableres som projektbaseret STEAM-profilskole.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 68:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 170:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nyager Skole har en drøm om at få skolen ud i virkeligheden – og virkeligheden ind i skolen. Skolen ønsker en fremtid for skolens børn og unge, der byder på en endnu mere motiverende, aktiv, varieret og meningsfuld skoledag, hvor eleverne får endnu mere indflydelse og medbestemmelse. En skoledag hvor virkelige problemstillinger udforskes, og eleverne gennem innovative læringsprocesser reflekterer over og kommer med bud på løsninger af små og store udfordringer - lokalt og globalt. Det er netop dét, skolen har erfaret, som løfter elevernes læring, trivsel og udvikling, understøtter dem socialt og personligt og giver dem en opfattelse af at være handlekraftige individer, der kan medvirke til at gøre en forskel.

Det betyder, at det tværfaglige, inddragende og projektbaserede i skolen gennem projektuger vil blive retningsgivende, aktualiserende og samlende for elevernes faglige læring i alle fagene, hvis Nyager Skole etableres som profilskole inden for projektbaseret læring med fokus på STEAM.

Samarbejde med Kata Fonden
Nyager Skole ønsker at indgå et samarbejde med Kata Fonden, som er en almennyttig projektfond, der har fokus på at gennemføre initiativer, som giver ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. Som et led i samarbejdet ønsker Nyager Skole at tage del i fondens projektbaseret læringsprogram og arbejde med udvalgte elementer af 'Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science' (LEAPS). LEAPS er et initiativ, der omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring. Aktuelt driver Kata Fonden LEAPS-initiativet, der realiseres med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt Bitten & Mads Clausens Fond.

Nyager Skole er af fonden blevet godkendt til et samarbejde, som i første omgang består af deltagelse i et pilotprojekt, der skal forberede skolen på at implementere og fremadrettet arbejde mere med den projektbaserede læringsform og projektuger. Seks medarbejdere på skolen uddannes til at være frontløbere i projektbaseret læring af Kata Fonden med henblik på at kunne gennemføre projekter samt uddanne egne kollegaer på skolen. Kata Fonden assisterer derudover med sparring til frontløbere og ledelse, herunder også med udarbejdelse af en 2-årig projektbaseret læringsplan samt med løbende opfølgning på opnåede resultater og erfaringer.

Et nøgleområde for både Nyager Skole og for Kata Fondens arbejde er at skabe større elevengagement via gennemarbejdede og strukturerede projekter. Pilotprojektet, som skolen nu har mulighed for at blive en del af, skal afsøge, hvordan man yderligere kan kvalificere det allerede eksisterende arbejde med projektbaseret læring og projektuger på skolen. Nyager Skole ser denne mulighed som enestående i forhold til at indfri ønsket om, at undervisning og læring skal appellere til og være engagerende og relevant for ALLE elever, såvel som en oplagt mulighed for at arbejde med og indfri skoleområdets indsatser omkring 'Læringsfællesskaber for alle', 'Fremtidens skole' og 'Teknologi & Innovation'.

Målsætninger
Nyager Skole vil arbejde endnu mere målrettet med at opfylde folkeskolens formål - herunder fremme elevernes virkelyst, fantasi, erkendelse og tillid til egne muligheder samt baggrund for at tage stilling og handle.
Ved hjælp af projektbaseret læring med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger inden for STEAM er målsætningerne for eleverne:

 • at skoledagen opleves mere meningsfuld, medinddragende, spændende og motiverende (jf. kvalitetsrapporten),
 • at styrke deres nysgerrighed, motivation, medinddragelse og skabe meningsfulde læringsrum gennem virkelighedsnær projektbaseret læring i samarbejde med aktører uden for skolen (jf. skoleområdets indsats 'Fremtidens Skole'),
 • at styrke deres faglige niveau (jf. kvalitetsrapporten),
 • at styrke dem i det 21. århundredes kompetencer (jf. skoleområdets indsatser 'Fremtidens Skole' og 'Teknologi & Innovation'),
 • at styrke deres sociale og personlige udvikling,
 • at styrke deres kommunikations-, samarbejds- og handlekompetencer.

Målsætningerne skal indfris ved:

 • at uddanne seks frontløbere (heraf én koordinator), der kan understøtte arbejdet med projektbaseret læring og STEAM for skolens øvrige personale,
 • at skabe tid og rum for personalets arbejde med projektbaseret læring,
 • at gennemføre minimum fire årlige projektuger på alle klassetrin,
 • at gennemføre mere virkelighedsnær undervisning og læring indenfor STEAM/projektbaseret læring,
 • at indgå partnerskaber med eksterne aktører,
 • at fremme en eksperimenterende og undersøgende tilgang til læring,
 • at styrke og integrere praksisfagligheden som del af det projektbaserede og tværfaglige arbejde,
 • at fremme læringsfællesskaber for alle,
 • at øge og kvalificere brugen af TekX.

Effekten af projektbaseret læring og STEAM-tilgangen forventer skolen at kunne aflæse i den årlige trivselsundersøgelse, i Kata Fondens surveys samt i relevante faglige test. Endvidere forventer skolen i den næste kvalitetsrapport at kunne beskrive en positiv effekt af den nye tilgang til læring på flere parametre, f.eks. i form af øget motivation, trivsel og oplevelse af medbestemmelse hos eleverne, samt højere læringsudbytte og bedre forudsætninger for at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Videndeling
Nyager Skole ønsker derudover at bidrage med viden og læring om projektbaseret læring til kommunens øvrige skoler. Ved at udvikle viden og kompetencer herom vil Nyager Skole kunne inspirere og støtte kommunens øvrige skoler i at lave endnu bedre projektbaseretlærings-forløb, så skolerne sammen kan løfte kommunens strategi for 'Fremtidens Skole', 'Læringsfællesskaber for alle' og 'Teknologi & Innovation'. Nyager Skole vil dermed kunne bidrage til en fælles læring på skoleområdet i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen og Nyager Skole vurderer, at der fra 2021 er behov for 600.000 kr. årligt til kompetenceudvikling, koordinering, materialer mv. svarende til en profilskolekoordinatorstilling, som på Nyager skole vil være delt ud på seks frontløbere heraf en koordinator.

Tidsplan

 • Projektbaseretlærings-programmet forberedes foråret 2020.
 • Implementering påbegyndes i skoleåret 2020/21 (uddannelse af frontløbere og øvrigt personale).
 • Afvikling af projektuger samt erfarings- og læringsopsamling foregår løbende i hele det to-årige forløb.
 • Programmet afsluttes, evalueres og forankres juni 2022. Herfra videreudvikles tids- og handleplanen for de næste ambitiøse mål i arbejdet med projektbaseret læring i faglig tilknytning til STEAM.
 • I sommeren 2022 er Nyager Skole projektbaseret STEAM-profilskole og kompetencecenter for kommunens øvrige skoler i forhold til arbejdet med 'Fremtidens Skole'.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 165

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med et medlems udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole har skolebestyrelsen behov for at supplere med et nyt medlem, hvorfor der anmodes om at udskrive suppleringsvalg i efteråret 2020 for Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Morten Christiansens udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole tages til efterretning samt
 2. at udskrivelsen af suppleringsvalg på Tinderhøj Skole herunder frister for valget og valgbestyrelsen godkendes.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 69:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 171:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Morten Christiansen ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, da han fra det kommende skoleår ikke længere har børn på skolen. Da der ikke findes suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, ønsker skolebestyrelsen at afholde suppleringsvalg. Den ledige plads i skolebestyrelsen er reserveret til en forælder med barn i det specialpædagogiske centers afdeling på skolen, jf. bestemmelserne i folkeskoleloven.

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt den 21. oktober 2020. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 4. november 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.
Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 36: Skolen informerer om skolebestyrelsesvalget.
Uge 39: Valgmøde på skolen.
Onsdag den 7. oktober 2020: Frist for kandidatopstilling.
Onsdag den 21. oktober 2020: Eventuel valghandling.
Onsdag den 4. november 2020: Den nye skolebestyrelse tiltræder.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse
Bilag 2: Plan og frister for suppleringsvalg på Tinderhøj Skole

Midlertidig lukning af Børnehuset Kompasset i forbindelse med renovering
Sag nr. 166

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børnehuset Kompassets bygninger er nedslidte, og institutionen forventes at skulle igennem en større renovering fra 2021. Da der er tale om en omfattende renovering, som formodentlig vil vare minimum to år, vil det ikke være hensigtsmæssigt at have børn og ansatte i bygningerne under renoveringen. Samtidig står Kompasset endnu engang uden en leder, og det kan blive en langvarig proces at rekruttere en ny og kompetent leder i den nuværende situation. I sagen anbefales det derfor at lukke Kompassets bygninger midlertidigt under renoveringen. Forældre tilbydes mulighed for at vælge, om deres børn efter 1. maj 2021 skal flyttes midlertidigt sammen med resterende personale til andre lokaler; eller få overflyttet deres barn til et andet dagtilbud fra oktober 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børnehuset Kompasset lukkes midlertidigt fra 1. maj 2021 og indtil den planlagte renovering er gennemført,
 2. at tilbageværende børn og personale flyttes midlertidigt til andre lokaler fra 1. maj 2021 og indtil den planlagte renovering er gennemført,
 3. at børn fra Kompasset kan overflyttes til andre af kommunens dagtilbud fra oktober 2020 og frem til 1. maj 2021, ud fra de i sagen beskrevne kriterier, hvis forældre måtte ønske et andet dagtilbud til deres barn samt
 4. at Børne- og Kulturforvaltningen i november 2020 fremlægger en sag med forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser som følge heraf.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 70:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til brug for udarbejdelse af sagen har forvaltningen modtaget udtalelser fra Kompassets forældrebestyrelse, Kompassets medarbejdere, samt fra de faglige organisationer BUPL og FOA. Der henvises til udtalelserne i sagen, jf. bilag 1. Endvidere har der været afholdt informations- og dialogmøde for alle forældre.

Baggrund
Renovering
Børnehuset Kompasset består af to bygninger placeret på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Bygningerne er opført i hhv. 1940 og 1943. Forvaltningen begyndte i slutningen af 2019 at undersøge behovet for renovering af de to bygninger. Det blev konstateret, at bygningerne bærer præg af mange års slid ved anvendelse til børneinstitution. Der er derfor brug for en fuld renovering af begge bygninger, som omfatter blandt andet klimaskærm, køkken, installationer og indvendige overflader. Der indgår i grundlaget for budgetforslaget for 2021, at der afsættes ca. 12 mio. kr. til energirenovering af Kompassets bygninger i 2021 og 2022. Som følge af muligheden for at fremrykke anlægsmidler i forbindelse med COVID-19-krisen, er der allerede blevet afsat 200.000 kroner til brug i 2020 på projektering af renoveringen.

Ledelse
Lederstillingen i Kompasset blev vakant pr. 1. januar 2020, og i første omgang blev en anden af kommunens dagtilbudsledere konstitueret i stillingen for at sikre tid til at finde den rette leder. Kompasset havde desuden ikke haft en fast souschef eller en afdelingsleder i en længere periode. En ny leder skulle blandt andet stå for rekruttering af en souschef til institutionen og skulle stå i spidsen for institutionen under en forventet større renovering. Lederstillingen blev besat den 1. maj 2020, men blev igen ledig ved udgangen af maj 2020. Fra den 1. – 19. juni 2020 varetog en pædagogisk konsulent ledelsesansvaret. Fra den 19. juni og til udgangen af oktober 2020 er der konstitueret en leder i Kompasset. Den konstituerede leder får støtte fra lederen af Børnehuset Solsikken.

Indskrivning af børn
Der er pr. 1. august 2020 indskrevet 100 børn i Kompasset, heraf er 35 børn kommende skolestartere, der skal overgå til SFO den 1. maj 2021. Som konsekvens af den vakante lederstilling, har forvaltningen midlertidigt lukket for indskrivningen af børn, indtil en plan for ledelse og renovering er på plads.

Proces
På baggrund af ovenstående anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at Børnehuset Kompasset lukkes midlertidigt pr. 1. maj 2021 og frem til renoveringen af Kompasset er gennemført. Både BUPL og FOA bakker i deres udtalelser til sagen op om anbefalingen. Dette på grund af renoveringens omfang og den manglende ledelse samt for at sikre børn og medarbejderes tarv. Der vil fortsat ikke blive indskrevet børn i Kompasset.

Imens renoveringen finder sted anbefaler forvaltningen, at de resterende børn og medarbejdere flyttes samlet til andre lokaler. Forvaltningen vil forsøge at finde lokaler i Kompassets nærområde. Forældre, som ønsker overflytning til andre dagtilbud, vil få mulighed for overflytning fra oktober 2020 og frem til 1. maj 2021. Hvis ingen forældre ønsker overflytning, skal der findes en ny placering til cirka 65 børn.

Kriterier ved overflytning af børn
Kompassets forældrebestyrelse har i deres udtalelse til sagen fremkommet med en række forslag til kriterier for overflytning. Forslagene er i muligt omfang søgt indarbejdet i følgende anbefalinger til kriterier for overflytning af børn til andre dagtilbud:

 • Overflytning kan ske fra oktober 2020 til 1. maj 2021
 • Det vil være muligt at ønske plads i tre dagtilbud i prioriteret rækkefølge
 • Søskendebørn i Kompasset vil få tilbudt plads i samme dagtilbud.

Andre specifikke ønsker vil så vidt det er muligt også imødekommes. Ønsker kan prioriteres og eksempelvis omhandle:

 • Overflytning til dagtilbud, hvor søskende er indskrevet
 • Dagtilbud, der åbner kl. 6.00
 • Overflytning med en ven
 • Ønske om at forblive sammen med andre skolestartere
 • Ønske om ikke at blive overflyttet til et dagtilbud, hvor barnet tidligere har været indskrevet.

Hvis en families ønsker til en overflytning ikke alle kan imødekommes, vil forvaltningen gå i dialog med den enkelte familie om den bedste løsning for deres barn. Her vil der også blive givet mulighed for at annullere et ønske om overflytning og i stedet forblive i Kompasset.

Da Kompasset er et af de dagtilbud, der har udvidet åbningstid fra kl. 6.00 til 7.00, undersøger forvaltningen i øjeblikket, hvilket dagtilbud der vil kunne have udvidet åbningstid fra kl. 6.00 til 7.00 som erstatning for Kompasset fra 1. maj 2021. Broparken, der ligger geografisk tæt på Kompasset, har allerede udvidet åbningstid.

Ledelse
Når forvaltningen har modtaget alle forældres ønsker til dagtilbud fra oktober 2020 og frem, vil der blive udarbejdet en langsigtet plan for ledelse i Kompasset, der kan træde i kraft hurtigst muligt. Forvaltningen er opmærksom på nødvendigheden af at skabe stabilitet omkring ledelsesudfordringen. I personalegruppens og forældrebestyrelsens udtalelser til sagen er der et stort ønske om at finde en holdbar løsning på ledelsesudfordringen. Forvaltningens plan for at løse ledelsesudfordringen vil blive udarbejdet med henblik på en løsning, der som minimum kan fungere til renoveringen af Kompasset er gennemført. Forvaltningens plan for Kompassets fremtidige ledelse vil blive fremlagt som en del af sagen om forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser på baggrund heraf.

Personale
I udtalelsen fra Kompassets personalegruppe er der et stort ønske om, at hele Kompasset genhuses. Dette vil ikke være en mulighed på baggrund af anbefalingerne i denne sag, hvor forældrene gives mulighed for at flytte deres børn til andre dagtilbud.

I det omfang det bliver nødvendigt at omplacere medarbejdere, som følge af overflytning af børn til andre dagtilbud, vil det ske med udgangspunkt i kriterier for omplacering aftalt med medarbejderne. Forvaltningen vil her inddrage Kompassets lokale MED-udvalg og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA. Både FOA og BUPL stiller sig til rådighed for at hjælpe medarbejderne bedst muligt.

Alle dagtilbudsledere i Rødovre vil blive inddraget i arbejdet med at sikre den bedst mulige overgang for medarbejdere fra Kompasset, hvis omplaceringer bliver aktuelt.

BUPL gør i deres udtalelse desuden opmærksom på, at jo færre medarbejdere, der er tilbage i Kompasset i forbindelse med overflytninger, jo mere sårbar vil personalegruppen være over for fravær, ferie m.m. FOA udtrykker desuden, at det for nogle medarbejdere vil forlænge usikkerheden om en ny kommende arbejdsplads, hvis den midlertidige lukning først sker fra 1. maj 2021. Når forvaltningen er bekendt med antallet af børn, der skal overflyttes til andre dagtilbud, vil forvaltningen se på mulige løsninger for at sikre mest mulig stabilitet for børn og medarbejdere frem mod den 1. maj 2021 og efterfølgende.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven og Rødovre Kommunes optagelsesregler.

Økonomiske konsekvenser

Fremlægges på november-møderækken, når den endelige fordeling af børn kendes.
Udgifter i forbindelse med flytning af børn og personale fra maj 2021 må forventes.

Tidsplan

 • 18. juni 2020: Orientering af personale og forældrebestyrelse om anbefaling af midlertidig lukning af Kompasset. På mødet blev personale og forældrebestyrelse varslet om afgivelse af udtalelse til sagen den 2. juli 2020.
 • 29. juni 2020: Forældremøde for alle forældre i Kompasset.
 • 29. juni 2020: Personalemøde i Kompasset.
 • 02. juli 2020: Frist for udtalelse til sagen. Forældrebestyrelse og personale i Kompasset samt de faglige organisationer BUPL og FOA er blevet inviteret til at udtale sig forud for udarbejdelse af den politiske sag.
 • 11. august 2020: Sagen behandles på Børne- og Skoleudvalget.
 • 19. august 2020: Sagen behandles i Økonomiudvalget.
 • 25. august 2020: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.
 • 26. august 2020: Alle forældre med børn i Kompasset modtager brev i e-boks med vejledning til ønsker om overflytning af børn
 • Ultimo august 2020: Evt. workshop for Kompassets medarbejdere, hvor de kan møde ledere fra andre dagtilbud i
  Rødovre.
 • Primo september 2020: Forvaltningen fordeler børn til overflytning fra Kompasset til andre dagtilbud med udgangspunkt i forældrenes ønsker og ledige pladser. Forældre orienteres.
 • Primo september 2020: Forvaltningen igangsætter proces ved behov for omplacering af medarbejdere i tæt samarbejde med de faglige organisationer BUPL og FOA.
 • Ultimo september 2020: Forvaltningen orienterer medarbejdere om eventuelle medarbejderomplaceringer.
 • Medio oktober 2020: Børn omplaceres til andre dagtilbud.
 • November 2020: Fremlæggelse af politisk sag om forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser på baggrund heraf.
 • 30. april 2021: Kompasset lukkes midlertidigt for renovering; børn og personale flyttes til andre lokaler.

Bilag

Bilag 1: Udtalelser til sagen
Bilag 2: Oversigt skoledistrikter og dagtilbud
Bilag 3: Dagtilbud med udvidet åbningstid

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til indfasning af minimumsnormeringer
Sag nr. 167

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i 2020 fået bevilliget 4.185.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner. Midlerne skal nu udmøntes til institutionerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i budget 2020 indarbejdes en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 4.185.000 kr. til Dagtilbudsområdet,
 2. at puljen til minimumsnormeringer i daginstitutioner på 4.185.000 kr. i 2020 fordeles mellem kommunens daginstitutioner efter deres normerede antal børn, så der tildeles 1.415 kr. pr. børnehavebarn og 2.830 kr. pr. vuggestuebarn samt
 3. at puljemidlerne i 2020 anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale i daginstitutionerne.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2020, pkt. 71:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 173:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en pulje i 2020 på 500 mio. kr. til normeringer i daginstitutioner. Rødovre

Kommunes andel af puljen er på 4.185.000 kr. Bevillingsbrevet er vedlagt som bilag. Puljens formål er at påbegynde arbejdet med at løfte normeringerne og skal på sigt føre til lovbundne minimumsnormeringer. Regeringen forhandler fortsat om flere midler til normeringer i 2021 og frem. Herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

I den offentlige debat omkring minimumsnormeringer har der været fremsat et ønske om, at der i en daginstitution burde være 3,0 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Hvis seneste opgørelse fra Danmarks statistik (2018) lægges til grund, kan Rødovre Kommunes normering opgøres til 3,1 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2018 3,2 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,2 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Hvis Rødovre Kommune skal have en normering svarende til 3,0 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder opgjort efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode, vil det koste ca. 3,3 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at nøgletallene fra Danmarks Statistik ændrer sig fra år til år alt efter, hvor mange indskrevne børn, der har været i forhold til det normerede antal pladser. Danmarks Statistiks normeringstal for 2019 afventer fortsat.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i efteråret 2020 fremlægge et langsigtet forslag til, hvordan midlerne som følge af nationale krav om minimumsnormeringer kan medvirke til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud. Som led i forberedelserne til den politiske sag vil Børne- og Skoleudvalget blive involveret i form af blandt andet temadrøftelser. Tilsvarende vil Dagtilbudsområdets-MED og dagtilbudsledernes input til sagen også indgå i forberedelserne.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tilskuddet i 2020 i Rødovre Kommune alene anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale. Det foreslås endvidere, at tilskuddet i 2020 fordeles ligeligt mellem kommunens daginstitutioner efter deres normerede antal børn, så der tildeles 1.415 kr. pr. børnehavebarn og 2.830 kr. pr. vuggestuebarn. Dette for at sikre et generelt løft af normeringerne til gavn for alle børn i daginstitutionerne. Beløbet pr. institution kan ses i bilag til sagen.

Forvaltningen foreslår, at midlerne i 2020 prioriteres til mere pædagogisk personale pr. børnegruppe om eftermiddagen. Ved at prioritere midlerne til minimumsnormering til et generelt løft af pædagogisk personale om eftermiddagen, vil alle forældre opleve et kvalitetsløft for deres børn, og alle børn, ikke mindst børn i udsatte positioner, vil få gavn af midlerne. Dette fordi normeringen er lavest om eftermiddagen, og børn i udsatte positioner har ekstra behov for adgang til pædagogisk personale, der kan samle børnene i mindre grupper og give mulighed for mere voksenkontakt.

En højere normering om eftermiddagen vil give daginstitutionerne bedre mulighed for:

 • At skabe læringsmiljøer for børnene hele dagen. Det vil sige, at der i højere grad kan sættes pædagogiske aktiviteter i gang om eftermiddagen.
 • At dele børnene op i mindre grupper. Dette er i dag kun muligt om formiddagen. Små grupper af børn giver bedre mulighed for fordybelse mellem børn og pædagogisk personale, og grupperne understøtter dermed dagtilbudsområdets mål om at sikre læring, trivsel, udvikling og dannelse for alle børn.
 • At iværksætte særlige indsatser for børn i udsatte positioner. Herunder bedre mulighed for tværgående samarbejde med PPR, Børne- og Familieafdelingen og forældrene.

Hver ekstra personaletime for alle vuggestue- og børnehavegrupper vil kræve, at daginstitutionernes budget skal forøges med ca. 7,3 mio. kr. Midlerne til minimumsnormeringer på 4,2 mio. kr. i 2020 vil således give mulighed for, at der hver dag kan tilføres ekstra personale på stuerne svarende til ca. 35 minutter.

Rødovre Kommune har forpligtet sig til, at tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Rødovre Kommune har ikke udliciterede institutioner og puljeinstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i institutionerne. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Tilskuddet kan herudover anvendes til udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale så som husleje, it og kompetenceudvikling.

Lov- og plangrundlag

Aktstykke 99, Folketinget 2019-20, afgjort den 23. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på Dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet må ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelse af forældres egenbetaling. Taksterne på Dagtilbudsområdet vil derfor ikke blive ændret som følge af tilskuddet.

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet 2020 udmeldes til daginstitutionerne umiddelbart efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen i august 2020.

Midlerne skal anvendes i 2020.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af puljemidler på institutioner
Bilag 2: Bevillingsbrev

Udvikling af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 168

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at igangsætte en proces, der skal føre til vedtagelse af en ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune. Beskæftigelsespolitikken skal angive værdier og visioner for beskæftigelsesindsatsen, og samtidig udgøre et varigt og overordnet grundlag for prioriteringer og strategier i beskæftigelsesplanen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til procesplan for udviklingen af politikken til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der igangsættes en proces, der skal føre til vedtagelse af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune samt
 2. at forslag til proces godkendes.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 11. august 2020, pkt. 30:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen har hidtil udgjort beslutningsgrundlaget for løbende målsætninger og strategiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der udarbejdes en ny beskæftigelsespolitik, som både angiver mere overordnede værdier for indsatsen sammen med borgerne, og samtidig udgør et mere varigt og overordnet grundlag for prioriteringer og strategier.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår desuden, at beskæftigelsespolitikken udarbejdes i en proces, der både inddrager det politiske niveau, arbejdsmarkedets parter, relevante råd i kommunen, borgere, virksomheder samt medarbejdere og ledere i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Beskæftigelsespolitikken foreslås tillige at favne de tværgående problemstillinger, som har relation til beskæftigelsesindsatsen, herunder at modvirke negativ social arv, samt at forbedre sundhedstilstanden blandt kommunens borgere.

Beskæftigelsespolitikken skal desuden knytte an til Rødovrestrategien 2020, der er en overordnet strategi for bæredygtig udvikling i Rødovre, samt realiseringen af FN’s verdensmål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden.

Beskæftigelsespolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunes øvrige politikker som eksempelvis Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Sundhedspolitikken og Børne- og Ungepolitikken, samt til Helhedsplanen for psykisk sårbare.

Social- og Sundhedsforvaltningens direktør er projektejer. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe. Social- og Sundhedsforvaltningen understøtter den samlede proces, og Ledelsessekretariatet i forvaltningen bistår med udviklingen af politikken, herunder at gennemføre processen.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik.
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August 2020 - juni 2021.

Bilag

Bilag 1: Procesplan til udvikling af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune

Forslag til politisk mødeplan for 2021
Sag nr. 169

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der forelægges forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og møder i Kommunalbestyrelsen for 2021.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2021 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 175:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges der forslag til politisk mødeplan for det kommende år.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder som udgangspunkt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelser er februar, juni, november og december af hensyn til vinterferie, sommerferie, kommunalvalg og juleferie.

Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen forud for Kommunalbestyrelsesmødet med undtagelse af oktober og november af hensyn til efterårsferien og kommunalvalget. Fagudvalgsmøder er lagt tirsdag i ugen før Økonomiudvalgsmødet.

1. behandling af budgettet foretages på det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 25. august 2021 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 7. september 2021. 2. behandling af budgettet foretages på Økonomiudvalgsmøde den 29. september 2021 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 5. oktober 2021.

I følge styrelseslovens § 8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan for 2021

Diverse
Sag nr. 170

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.