Kommunalbestyrelsen

15-12-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 227 - 246

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 227

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Vejnavne i Karrebyen
Sag nr. 228

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I den forestående byudvikling nord for Rådhuset og Biblioteket opstår nye veje og vejstrækninger, som skal tildeles vejnavne og eventuelt stednavne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at hovedstrøget tildeles navnet Aage Knudsens Strøg,
 2. at to nuværende delstrækninger af Egegårdsvej tildeles navnene Kirstine Pedersens Vej og Else Sørensens Vej,
 3. at nye veje tildeles navnene Blomsterstræde, Urtestræde, Løgstræde og Frugtstræde samt
 4. at der afholdes en konkurrence om stednavne til to pladser.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2020, pkt. 112:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 240:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Behovet for vejnavne i den kommende bydel nord for Rådhuset drejer sig dels om at navngive de nye veje og dels om at ændre vejnavn på delstrækninger af eksisterende veje.

Nye veje

Lokalplan 145 for Karrebyen fastlægger en karrestruktur, som indebærer helt nye veje, som skal tildeles vejnavne. Det drejer sig dels om den gennemgående forbindelse, som hidtil har været omtalt som hovedstrøget, og dels om flere mindre stræder hhv. øst og vest for hovedstrøget.

Delstrækninger af eksisterende veje

Ved opførelsen af Sibeliusparken, som delte Egegårdsvej i to, skulle der ret beset have været tildelt et nyt vejnavn til den ene af strækningerne. Med hovedstrøget bliver den vestlige del af Egegårdsvej på sigt opdelt yderligere i to delstrækninger, som hver skal tildeles et nyt vejnavn.

Teknisk Forvaltning vurderer det mest hensigtsmæssigt, at vejnavnet Egegårdsvej fastholdes på den østlige strækning (i Parkbyen), idet husnumrene begynder ved Rødovrevej. Dermed skal der tildeles nye navne til de to mindre strækninger i Karrebyen - mellem Sibeliusparken og hovedstrøget og mellem hovedstrøget og Tårnvej.

Fælles, lokal identitet via vejnavne og bygningsnavne

Teknisk Forvaltning anbefaler, at vejene tildeles navne, der bidrager til en samlet fortælling om den nye bydel. Fortællingen vil udover vejnavnene også komme til udtryk i grundejernes navngivning af deres bygninger og i den samlede betegnelse for bydelen.

I samarbejde med de to private bygherrer, som står bag de første to karreer, har Teknisk Forvaltning indkredset et tema, der favner både den lokale historie og verdensmålet om biodiversitet.

Bydelens gennemgående forbindelse (hidtil benævnt Hovedstrøget) foreslås tildelt navnet Aage Knudsens Strøg, som en hæder til gartneren, der skabte Rødovre Centrum og dermed spillede en afgørende rolle for udviklingen i området.

De to delstrækninger af Egegårdsvej foreslås tildelt navnene Kirstine Pedersens Vej og Else Sørensens Vej. Kirstine Pedersen var den sidste ejer af Egegården indtil den blev udstykkket i 1907. Else Sørensen var gårdfrue på Rødovregård og sammen med sin mand Niels Christian Sørensen drev de det sidste landbrug i Rødovre.

De mindre stræder øst og vest for den gennemgåede forbindelse foreslås tildelt navnene Blomsterstræde, Urtestræde, Løgstræde og Frugtstræde, med henvisning til de tidligere gartneriers forskelligartede afgrøder.

På bilag 1 ses forslag til vejnavne vist på kortudsnit fra Lokalplan 145.

Vejnavnenes fortælling om lokalhistorien og gartnerierne leder frem mod en ny samlet betegnelse for bydelen - Gartnerbyen. De private bygherrer supplerer fortællingen med navne på deres byggerier, som refererer til den vilde danske flora. Det kan eksempelvis være Cikoriehuset eller Kamillehuset.

Generelle regler og procedurer om vejnavne

Ifølge adressebekendtgørelsen må der ikke optræde to ens eller næsten ens vejnavne inden for en afstand af 15 km. De ovenfor nævnte navne er ikke anvendt indenfor 15 km.

Nye vejnavne skal indberettes og godkendes i Danmarks AdresseRegister (DAR). Det vil sige, at der efter en politiske beslutning om vejnavne skal ske en formel godkendelse af de pågældende navne hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Ved ændring af et nugældende vejnavn skal kommunen partshøre ejere og lejere, der er berørt af ændringen, dvs. skifter adresse. Det vil i tilfældet Egegårdsvej dreje sig om bl.a. VUC, Politiet, Vesterkopi og børneinstitutionen Solen.

Stednavne

Teknisk Forvaltning foreslår, at de to pladser på hovedstrøget tildeles et særskilt navn i form af et stednavn. I modsætning til vejnavne, som bruges til at tildele adresser, kan stednavne bruges til at identificere lokaliteter som f.eks. parker, torve og pladser, hvortil der ikke er adresser. Teknisk Forvaltning foreslår i givet fald at afholde en konkurrence blandt borgerne om navne til de to pladser på hovedstrøget. Konkurrencen kan afholdes i forbindelse med projekteringen af pladserne, eller når pladserne er færdige og skal indvis.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til nye vejskilte afholdes af driften.

Tidsplan

Godkendelse af de ønskede vejnavne i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Partshøring af ejere og lejere vedr. ændring af vejnavn

Effektuering af nye vejnavne.

Bilag

Bilag 1: Vejnavne - dec 2020

Stationsnært kerneområde i bykernen
Sag nr. 229

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Transportministeren og Erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for, at områder omkring standsningssteder for kommende BRT-linjer (Bus Rapid Transport) kan opnå status som stationsnært kerneområde.

Borgmesteren har indsendt en interessetilkendegivelse til Erhvervsministeriet med forbehold for efterfølgende vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den fremsendte interessetilkendegivelse om stationsnært kerneområde ved BRT-stoppested ved Rødovre Centrum godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2020, pkt. 113:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 241:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, F, Ø og UP) og 4 imod (C og O).

C og O har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Grupperne C og O er ikke interesseret i en BRT-linje, såfremt en realisering vil medføre en reduktion af antallet af kørebaner på hovedfærdselsåren Tårnvej, da der herved vil opstå kraftige kødannelser for biler."

Sagsfremstilling

Der pågår en analyse af muligheder og potentialer ved en BRT-linje mellem Gladsaxe Trafik Plads og Avedøre Holme. Analysen gennemføres af Movia i samarbejde med Rødovre og øvrige kommuner på strækningen.

I forbindelse med etablering af BRT-linjer i hovedstadsområdet er der i Fingerplan 2019 åbnet mulighed for en forsøgsordning, hvor der afgrænses stationsnære kerneområder omkring udvalgte standsningssteder. Der er mulighed for stationsnært kerneområde ved max. tre standsningssteder pr. BRT-linje på max. tre BRT-linjer

I stationsnære kerneområder er der i henhold til Fingerplanen særlige muligheder for planlægning for større byggeri af intensiv karakter med mange brugere, besøgene og/eller ansatte.

I udvælgelsen af standsningssteder med stationsnært kerneområde vil der fra ministeriernes side overordnet blive lagt vægt på, at der er tale om en grøn busløsning, og at BRT-linjen vurderes at være et reelt alternativ til biler og have positive trafikale effekter. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitamenter til brug af BRT-linjen, fx med planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder og ved fastlæggelse af normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet.

Fristen for at tilkendegive interesse for stationsnært kerneområde er 14. december 2020. Erhvervsstyrelsen ser på de modtagne interessetilkendegivelser i januar 2021, og udvælger de kommuner, som kan sende en endelig ansøgning. Fristen for den endelige ansøgning er 21. maj 2021.

Borgmesterens interessetilkendegivelse fremgår som bilag 1 (Følgebrev) og bilag 2 (Notat om bykernen som stationsnært kerneområde).

Lov- og plangrundlag

Fingerplan 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på sagens nuværende stade.

Tidsplan

December 2020: Interessetilkendegivelse

Januar 2021: Erhvervsstyrelsen behandler interessetilkendegivelser

Februar 2021: Svar fra Erhvervsstyrelsen

Maj 2021: Frist for indsendelse af endelig ansøgning.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev
Bilag 2: Notat om bykernen som stationsnært kerneområde

Gebyr for virksomheders brug af Genbrugsstationen i 2021
Sag nr. 230

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til Genbrugsstationen i 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen i 2021, godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2020, pkt. 115:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 242:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, kaldet tilmeldeordningen. Bestyrelsen i Vestforbrænding har på deres møde nr. 421 den 27. maj 2020 godkendt gebyrerne for 2021, og kommunerne i tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrerne, for at disse er gyldige.

Nogle af gebyrerne i 2021 er ændret i forhold til 2020. Nedenfor er gebyrer for 2021 listet op. Gebyrerne for 2020 er, til sammenligning, skrevet i parentes. Alle gebyrer er oplistet ekskl. moms:

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen.
Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms pr. besøg ekskl. moms:

Personbil 100 kr. (100 kr.)

Kassebil 150 kr. (150 kr.)

Ladvogn 175 kr. (200 kr.)

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet.

Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne:

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 9.900 kr. (7.100 kr.)

Kassebil 9.900 kr. (9.800 kr.)

Ladvogn 14.400 kr. (16.400 kr.)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 5.500 kr. (3.900 kr.)

Kassebil 5.500 kr. (5.400 kr.)

Ladvogn 8.100 kr. (9.000 kr.)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 800 kr. (800 kr.)

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 5.000 kr. (3.800 kr.)

Kassebil 9.200 kr. (6.200 kr.)

Ladvogn 11.000 kr. (11.900 kr.)

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

• Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

• Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

• Dyrlæger, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

• Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

• Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte

• Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år

• Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere.

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

50 kr. (50 kr.) for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Gebyrerne for personbiler hæves mellem 1.200 kr. og 2.800 kr., hvilket skyldes, at besøgshyppigheden for personbiler er steget i forhold til tidligere års brugerundersøgelser. For kassebiler er gebyrerne stort set uændrede i forhold til 2020 for håndværkerkategorierne, mens der foreslås en stigning på 3.000 kr. hos kategorien ”Øvrige virksomheder”. Det beror på en ændring af affaldsmængde og sammensætning samt øgede behandlingsomkostninger hos ”Øvrige virksomheder”. For ladvogne nedsættes gebyrerne for håndværkere mellem 900 kr. og 2.000 kr., svarende til udviklingen i salg af engangsbilletter. Gebyr for farligt affald foreslås uændret.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 1. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2021.

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2021
Sag nr. 231

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2021 er der afsat et anlægsbeløb på 6.000.000 kr. til gennemførelse af energitiltag i Rødovre Kommunes bygninger. Tiltagene forventes at give en CO2-reduktion på 81 tons p.a. og en økonomisk besparelse på netto 200.000 kr. p.a. efter renter og afdrag, svarende til en tilbagebetalingstid på 12 år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 6.000.000 til Økonomiudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. i 2021 til energitiltag i kommunale bygninger samt
 2. at den foreslåede disponering af beløbet godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 243:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat et anlægsbeløb på 6.000.000 kr. til energitiltag i kommunens bygninger. Generelt er tiltagene koordineret med den generelle bygningsvedligeholdelse, for at sikre den bedst mulige synergi.

Tiltagene forventes at forbedre kommunens CO2 udledning med 81 tons, svarende til 2% af Rødovre Kommunes CO2 udledning. Tiltagene forventes derfor at overholde KlimaKommuneaftalen indgået med Danmarks Naturfredning.

Teknisk Forvaltning foreslår, på grundlag af egne analyser samt foreliggende energimærkninger, at energipuljen for 2021 disponeres til følgende aktiviteter:

Etablering/udvidelse af den centrale styring (CTS) 2 mio. kr.

I takt med at der stilles større krav til bygningers tekniske installationer, for bl.a. at sikre et godt indeklima, kræver det mere styring og overvågning af tekniske anlæg. CTS gør det muligt at overvåge centralt og behovsstyre tekniske anlæg. Teknisk Forvaltning har de seneste år lagt vægt på bedre styring, hvilket har medført gode energibesparelser samt bedre indeklima for brugerne. De afsatte midler prioriteres ved Rødovre Skøjte Arena, Skovmoseskolen og udvalgte børneinstitutioner.

Udskiftning/renovering af ældre ventilationsanlæg 1,0 mio. kr.

Ventilationsanlæg udgør en stor del af bygningers energiforbrug, og ældre anlæg bør udskiftes til nye energieffektive. Nye anlæg vil medføre besparelser i el og varme, da de er udstyret med effektive motorer og bedre varmegenvinding. Tiltagene vil afklares løbende efter egne analyser og målinger.

Udskiftning af belysning til LED 1,5 mio. kr.

Gamle lyskilder bliver med tiden naturligt udfaset og erstattet med bæredygtige LED armaturer. LED belysning giver mulighed for at tilpasse farvetemperaturen efter brugernes funktion, samt opdatere belysningskravene. Derudover har LED en længere teknisk levetid, hvilket giver store driftsbesparelser. De afsatte midler til ny belysning, vil primært blive prioritet på børne- og skoleområdet i større og mindre omfang.

Efterisolering af klimaskærme 0,75 mio. kr.

Efterisolering af klimaskærme indebærer alt fra isolering af lofte, vægge, terrændæk samt udskiftning af vinduer. Som udgangspunkt udføres klimaskærmsoptimeringer i forbindelse med andre bygningsarbejder, eller hvis klimaskærmen bidrager til dårlige termiske indeklimaforhold. Der planlægges i 2021 udført forbedringer af klimaskærmen i forbindelse med udskiftning af varmeanlægget på Espevang, som fremgår af investeringsoversigten for budget 2021. Derudover vil der i løbet af året undersøges, hvorvidt det er muligt at udskifte til mere energivenligt glas, i det omfang det er muligt ved Rødovre Hovedbibliotek. Da bygningen er fredet, skal dette ske i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Andre tiltag som afklares i løbet af året 0,75 mio kr.

Der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 750.000 til tiltag som afklares i løbet af året, herunder også solcelleanlæg hvor det er muligt og rentabelt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse og Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv.

(BEK nr. 128 af 1. Februar 2019).

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 6.000.000 kr. forbruges til formålet i regnskabsåret 2021.

De gennemførte energiforbedringer forventes at give en årlig nettobesparelse på 200.000 kr. årligt, hvoraf energibesparelsen udgør 500.000 kr., og udgifterne til renter og afdrag udgør 300.000 kr., som forudsat i budgettet.

Energiforbedringstiltag kan lånefinansieres til blandt andet nedenstående tiltag:

 • Energiforbedringsforslag jf. energimærkningen for den pågældende ejendom
 • Udskiftning/renovering af belysning, ventilationsanlæg, køleanlæg m.v., samt anlæg til styring af disse
 • Energiforbedringer jf. Bygningsreglementets regler for eksisterende bygninger.

Administrativt håndteres 1. års besparelse budgetmæssigt, via Bygningsafdelingens budget og indarbejdes efterfølgende i de respektive institutioner budgetter, som er omfattet af energiindsatsen.

Udgiften på 6.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 6.45 administrativ organisation.

Tidsplan

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges over perioden Februar-december 2021.

Anlægsbevilling inventar til musikskole og café
Sag nr. 232

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten til budget 2020 er der afsat 3 mio. kr. til inventar til musikskole og café ved Viften og i budget 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. ligeledes til inventar.

Der søges om at få frigivet i alt 4,5 mio. kr. til inventar til musikskole og café ved Viften.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til inventar til Musikskole og Café.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. december 2020, pkt. 48:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 244:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af den nye musikskole og café ved Viften skal der indkøbes inventar.

Der er nedsat en arbejdsgruppe for musikskolen, som står for at administrere indkøb af inventar. Gruppen er bredt sammensat af repræsentanter for musikskolen, Viften, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen.

Inventar til caféen vil blive indkøbt efter nærmere dialog med den kommende forpagter.

Der vil blive indhentet tilbud fra totalentreprenøren på de ekstra arbejder til lyd- og lysanlæg.

Indkøb af inventar vil så vidt det er muligt blive indkøbt via kommunens indkøbsaftaler. Ellers indhentes der som minimum 2 tilbud på øvrigt inventar.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 3 mio. kr. og i budget 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. til inventar til Musikskole og Café ved Viften.

Der forventes derfor overført 3 mio. kr. fra 2020 til 2021 svarende til rådighedsbeløbet.

Anlægsbevillingen søges frigivet nu, så det er muligt at afholde udgifter på projektet fra januar 2021, og der ikke skal ventes til overførselssagen er behandlet i slutningen af marts måned i 2021.

Udgiften på i alt 4,5 mio. kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Indhentning af tilbud: jan-april 2021

Aflevering af byggeri: 30. juli 2021

Ibrugtagning/indretning: august 2021.

Bilag

Bilag 1: Ny musikskole og cafe ved Viften - inventar

Anlægsregnskaber- Børnehuset Kæret og etablering af produktionskøkkener
Sag nr. 233

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i august 2018 givet en anlægsbevilling på 1.060.000 kr. til tilpasning af eksisterende køkkener i daginstitutionerne Søtorp og Æblehaven, samt en anlægsbevilling i 2019 på 12.550.000 kr. til opførelse af den midlertidige institution Børnehuset Kæret. Anlægsregnskaberne viser en samlet merudgift på 2.308.378 kr. Merudgiften modsvares af en ikke udnyttet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tag på børneinstitutionen Elvergården.

Anlægsregnskaberne for de to bevillinger forelægges til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for køkkener i Søtorp og Æblehaven godkendes,
 2. at anlægsregnskabet for Børnehuset Kæret godkendes samt
 3. at det samlede merforbrug på 2.308.378 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 101:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 245:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Køkkener i Søtorp og Æblehaven

Arbejdet med tilpasning af køkkener i daginstitutionerne Søtorp og Æblehaven er nu afsluttet.

Der blev givet en anlægsbevilling på i alt 1.060.000 kr.

Oversigt over budget, forbrug og merforbrug er opstillet nedenfor:

 • Køkken i Æblehaven
  Budget/anlægsbevilling: 160.000 kr.
  Forbrug: 533.000 kr.
  Merforbrug: 373.000 kr.
 • Køkken i Søtorp
  Budget/anlægsbevilling: 900.000 kr.
  Forbrug: 1.606.703 kr.
  Merforbrug: 706.703 kr.
 • I alt
  Budget/anlægsbevilling: 1.160.000 kr.
  Forbrug: 2.139.703 kr.
  Merforbrug: 1.079.703 kr.

Årsager til merforbrug:

I Æblehaven er modtagerkøkkenet blevet ændret til produktionskøkken. Dette krævede, at det eksisterende køkken blev flyttet samt indkøb af ekstra inventar og etablering af nyt dørhul.

Under udførelsen af køkkenet i Æblehaven blev det konstateret, at det underliggende gulv ikke var udført fagligt korrekt. Desuden fandt man ud af, at vandtrykket fra undergrunden var så højt, at det krævede en helt ny konstruktion. Dette medførte ekstra udgifter til et midlertidigt køkken, mens arbejdet stod på, samt ekstra udgifter til selve arbejdet.

De ekstra udgifter betød et merforbrug på 373.000 kr.

Udgifter til etablering af køkkenet i Æblehaven i alt: 533.000 kr. (160.000 + 373.000 = 533.000 kr.).

Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020 godkendte navnet ”Træet” til børnehuset, som er en sammenlægning af Æblehaven og Regnbuen.

I Søtorp er køkkenet ligeledes ændret fra modtagerkøkken til produktionskøkken ved indkøb af nyt inventar, ændringer i det eksisterende køkken samt tilbygning til det eksisterende køkken.

I forbindelse med dette projekt har der været flere uforudsete udgifter. Prisen på tilbygningen, ventilation samt el blev højere end forventet. Det var nødvendigt med et helt nyt ventilationsanlæg for at leve op til myndighedernes krav. Undervejs opdagede man endvidere, at det var nødvendigt at føre mere el frem til hele institutionen for at kunne drifte både institution og køkken.

De ekstra udgifter til tilbygning, ventilation og el betød et merforbrug på 706.703 kr.

Udgifter tiI etablering af køkken i Søtorp i alt: 1.606.703 kr. (900.000 + 706.703 = 1.606.703 kr.).

Børnehuset Kæret

Arbejdet med opførelsen af Børnehuset Kæret er afsluttet. Oversigt over bevilling og forbrug er opstillet nedenfor:

 • Anlægsbevilling i alt: 12.550.000 kr.
 • Forbrug i alt: 13.778.675 kr.
 • Merforbrug: 1.228.675 kr. 

Årsag til merforbruget på de 1.228.675 kr. skyldes følgende:

 • opvarmning af bygningen er ændret til fjernvarme grundet elforsyningen.
 • ekstraarbejder i forbindelse med udledning/faskine.
 • føring af spildevandsledning blev noget længere og omstændelig end forudsat i budgettet.
 • nyt vandstik og ekstra ledningsføringer end forudsat i budget.

Merforbrug i alt på Børnehuset Kæret og de 2 køkkener:

Merforbruget på Børnehuset Kæret, Æblehaven og Søtorp er tilsammen på 2.308.378 mio. kr. (1.079.703 + 1.228.675 = 2.308.378 kr.).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i august 2018 bevilget 1.060.000 kr. til opførelse af produktionskøkkener i Søtorp og Æblehaven.

Der er forbrugt 2.139.703 kr. Merudgiften er på 1.079.703 kr.

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling på 12.550.000 kr. til opførelse af den midlertidige institution Børnehuset Kæret.

Der er forbrugt 13.778.675 kr. Merudgiften er på 1.228.675 kr.

Det foreslås, at merudgiften på i alt 2.308.378 kr. (1.079.703 + 1.228.675 = 2.308.378 kr.) finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til, at der i 2020 ikke udnyttes en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tag på børneinstitutionen Elvergården. Bevillingen tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med at der skulle udskiftes tag på Elvergården, blev det konstateret, at rørføring til varmeanlægget også er udtjent. Da rørføringen er placeret under taget, og kun kan udskiftes samtidig med en tagudskiftning, blev det besluttet, at tag og rørføring til varmeanlæg skulle udskiftes samtidig. Der er i budget 2021 afsat 14,5 mio. kr. til energirenovering af Elvergården, hvori indgår tagudskiftning. Dette arbejde udføres i 2022.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg anlægsregnskab Børnehuset Kæret
Bilag 2: Bevillingsoplæg Anlægsregnskab - køkkener

Ansøgning om anlægsbevilling - udendørs vaskestationer
Sag nr. 234

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 285.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen og Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 285.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af permanente vaskestationer og afsættes rådighedsbeløb på 285.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 102:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 246:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at de midlertidigt etablerede vaskestationer erstattes med permanente installationer med varmt vand på grund af den fortsatte tilstedeværelse af COVID-19.

I takt med at det bliver koldere i vejret, opleves der i flere dagtilbud udfordringer med, at børnene skal vaske hænder i koldt vand.

På nuværende tidspunkt finder det enkelte dagtilbud lokale løsninger for håndvask i varmt vand. I nogle dagtilbud er man mere udfordret end andre.

Dagtilbuddene har desuden gjort sig en række positive erfaringer med udelivet i corona-perioden, hvorfor man ønsker at fortsætte med at være mere udendørs med børnene fremadrettet. Udendørs vaskestationer med varmt vand vil kunne understøtte organiseringen af den gode hverdag med mere udeliv. For yderligere information henvises til sag, 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene', på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020. Sagen blev taget til efterretning.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbuddene, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand. I første omgang er det besluttet at søge om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af permanente vaskestationer i følgende institutioner:

 • Elvergården
 • Græshoppen
 • Skibet

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende dagtilbud samt de skoler, som har fået etableret udendørs vaskestationer med kun koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 285.000 kr. til opsætning af udendørs vaskestationer i følgende dagtilbud:

 • Elvergården: 75.000 kr. ekskl. moms
 • Græshoppen: 105.000 kr. ekskl. moms
 • Skibet: 105.000 kr. ekskl. moms.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Udførelse: primo januar frem til midten af februar 2021

Ibrugtagning: forventes at kunne tages i brug i uge 7 2021.

Anlægsbevilling Ungecenter2610 ombygning af kantinekøkken
Sag nr. 235

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til om- og udbygning af kantinekøkkenet i Ungecenter2610. Der søges om at få frigivet rådighedsbeløbet, så renoveringen og ombygning af kantinekøkkenet kan påbegyndes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til ud- og ombygning af køkkenet godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning,
 4. at tidsplanen godkendes samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 til Ungecenter2610, Om- og udbygning af kantinekøkken.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 103:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 247:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Ungecenter2610 har kantinekøkkenet en meget vigtig funktion, da det at indtage et måltid sammen bruges som et pædagogisk redskab.

Køkkenet er et samlingspunkt for skolen, og eleverne spiser hver dag morgenmad og frokost sammen.

Kantinekøkkenet er af ældre dato, og der er behov for en renovering og ombygning af dette centrale rum.

Ved en renovering og ombygning vil køkkenet desuden kunne bruges til fællesspisninger af foreninger som Lokal Hus Syd, der allerede låner lokalerne til fællesspisninger for områdets beboere, og foreningen Rødovre Folkekøkken. Sidstnævnte forening har ingen fast placering, men har pt. en aftale med Sportscaféen i Rødovrehallen. Der er således i forvejen en tradition for fællesspisninger i området. Ligesom det boligsociale arbejde kan være med til at støtte op om fællesspisnings-aktiviteter.

Det er folkekøkkenets erfaring, at de primært trækker gæster fra det område, hvor spisningen afvikles, og af den grund vil det fortsat være relevant at lave pop-up spisninger andre steder i byen - for at være hele Rødovres folkekøkken.

Ombygningen vil blive gennemført og koordineret i tæt samarbejde med Ungecenter2610.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til om- og udbygning af kantinekøkkenet på Ungecenter2610.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: jan-maj 2021

Udførelse: maj-september 2021

Ibrugtagning: efterår 2021

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg - Ungecenter2610 - Om- og udbygning af kantinekøkken

Anlægsbevilling Nyager Skole
Sag nr. 236

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til pædagogisk udnyttelse af fællesområder og gangarealer på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning,
 4. at tidsplanen godkendes samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til Nyager: Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2020, pkt. 104:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 248:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nyager Skole har en del uudnyttet gangareal, som vil være oplagt at inddrage som læringsrum. Set i lyset af de seneste skoleprognoser, som viser, at elevantallet på Nyager Skole vil stige markant de næste 10 år, vil udviklingen af læringsmiljøerne i gangarealerne være med til at skabe plads til flere elever.

Gangarealerne og fællesområderne vil blive indrettet med fast inventar, så holdbarhed og udtryk sikres bedst muligt. Der vil blive skabt rum til, at eleverne kan arbejde i mindre grupper, og der vil være fokus på at indrette forskellige typer af læringsrum.

Projektet vil blive udført i tæt dialog med skolen og skolebestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal på Nyager Skole.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: jan-maj 2021

Udførelse: maj-september 2021

Ibrugtagning: efterår 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg - Nyager skole - Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal

Plejehjemmet Ørbygård - Frigivelse af midler til inventar
Sag nr. 237

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. til inventar til plejehjemmet Ørbygård. Rådighedsbeløbet ansøges frigivet som en anlægsbevilling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til Social - og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i budget 2020 til inventar til plejehjemmet Ørbygård.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. december 2020, pkt. 80:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 249:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Ørbygård er ombygget i perioden juni 2016 - 1. februar 2020. Første byggeafsnit med 34 nye boliger blev færdiggjort maj 2018 og andet afsnit med yderligere 48 boliger var klar til indflytning 1. februar 2020.

Plejehjemmet har i en vis udstrækning gjort brug af inventar fra det tidligere plejehjem ved indflytningen i afsnit 1, men udvidelsen af plejehjemmet har betydet, at der brug for nyt inventar til boligerne og fællesrummene, som ikke er indeholdt i byggesagen om ombygningen af plejehjemmet.

Det nye inventar til plejehjemmet omfatter nye senge og lifte i boligerne, møbler til tre fællesrum og terrasser for beboerne, møbler til kontorer og personalerum, "ikke nagelfast" arbejdsbelysning og lamper til spise-og mødeborde, samt gardiner etc.

Lov- og plangrundlag

Budget 2020

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at anskaffelserne af nyt inventar kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 3,9 mio. kr.

Udgiften på 3,9 mio. kr. vedrører hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

Tidsplan

Anskaffelsen gennemføres i 2020.

Anlægsbevilling Espevang, udskiftning af varmeanlæg
Sag nr. 238

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Bevilling til udskiftning af varmeanlæg i hovedbygningen på Espevang samt plan for gennemførelse af arbejdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 3.mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2021 til Espevang, Hovedbygning – Udskiftning af varmeanlæg,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning, samt
 4. at tidsplanen godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 1. december 2020, pkt. 81:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 250:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten til budget 2021 afsat 3 mio. kr. til udskiftning af varmeanlæg i hovedbygningen.

Varmeanlægget er af ældre dato og har udfordringer med at opvarme bygningen tilstrækkeligt. Et nyt varmeanlæg vil give bedre indeklima og være mere energieffektivt.

Teknisk forvaltning sørger for at arbejdet udføres med mindst mulig gene for brugere. Når arbejdet udføres i lokaler, hvor brugerne befinder sig, bliver det koordineret med institutionen.

Opgaven er en mellemstor entreprise, som løses efter underhåndsbud fra lokale håndværkere.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen vedrører funktion 05.38. De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 3 mio. kr., og der forventes ikke øgede driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Tidsplan

Projektering og udbud: jan – maj 2021

Udførelse: juli – december 2021

Ibrugtagning: Inden varmesæsonen 2021

Procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik
Sag nr. 239

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger procesplan for udviklingen af revideret sundhedspolitik til godkendelse. Procesplanen indeholder forslag til en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale interessenter, politikere og medarbejdere på tværs af forvaltninger med fokus på at styrke arbejdet med sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb i hele kommunen.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en proces, der skal føre til vedtagelse af ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune samt,

2. at forslag til proces godkendes.


Beslutning fra alle fagudvalg, 1. december 2020:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 251:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedspolitik "Sammen om sundhed" er udarbejdet i 2015. Den består af en beskrivelse af vision, værdier og strategimål, som stadig er vigtige og relevante at arbejde efter. Men efter seks år er det tid til at revidere sundhedspolitikken. Derfor tilrettelægges der i foråret 2021 en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale aktører, politikere og medarbejdere med fokus på at styrke samarbejdet om sundhed både i lokalsamfundet, i frivillige foreninger og i kommunens institutioner.

Den nye sundhedspolitik vil sætte den politiske ramme for sundhedsområdet, og kommunens fagsektorer vil spille en afgørende rolle for sundhed som en tværgående indsats, der kommer til at påvirke den praktiske dagligdag for både borgere og medarbejdere de næste fire år på tværs af alle forvaltningsområder.

Sundhedspolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunes øvrige politikker blandt andre Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Beskæftigelsespolitikken, Børne- og Ungepolitikken samt Helhedsplanen for psykisk sårbare borgere.

Der er i procesplanen lagt op til at arbejde med fem spor i udviklingen af politikken. De fem spor skal udvikles i samarbejde mellem alle interessenter og forvaltningsområder:

Spor 1: Rødovre i bevægelse

Spor 2: Den første røgfri generation i Rødovre

Spor 3: Trivsel i top

Spor 4: Fra overvægt til ligevægt

Spor 5: Sundhed og trivsel i skolen

Processen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for borgerne i Rødovre inden for hvert af de fem spor med det brede sundhedsbegreb og mere lighed i sundhed som styrende perspektiv. Der vil særligt være fokus på tidlige indsatser og indsatser i det nære miljø, herunder i foreningslivet i Rødovre.

I processen vil der være åbenhed for, at der kan komme forslag om andre spor og perspektiver, som skal med i den kommende sundhedspolitik. Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre med ”Sundhed og Livskvalitet – lige mulighed for alle borgere” vil også blive revideret igennem processen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2021 til oktober 2021.

Bilag

Bilag 1: Procesplan for revidering af sundhedspolitikken 2020

RAB, afdeling Carlsro, helhedsplan, skema A
Sag nr. 240

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/ DAB har ansøgt om godkendelse af skema A vedrørende støtte til gennemførelse af helhedsplan for afdeling Carlsro. Helhedsplanen omfatter renovering, ombygning og modernisering med henblik på at sikre, at boligerne i Carlsro er sunde, attraktive og lever op til fremtidens behov.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema A vedrørende den støttede del af helhedsplanen for RAB, afd. Carlsro (gruppe 1 arbejder) godkendes,
 2. at godkendelsen betinges af, at afdelingsmødet godkender projektet og dets økonomiske konsekvenser herunder huslejeniveauet inden 1. april 2021,
 3. at finansiering med realkreditlån på 406.202.050 kr. samt lånoptagelsen i forbindelse hermed godkendes,
 4. at finansieringen af gruppe 2 arbejder på 75.530.050 kr. godkendes via kapitaltilførsel, fællespuljetilskud, selskabets dispositionsfond og henlæggelser,
 5. at kommunen medfinansierer projektet ved kapitaltilførsel på 300.000 kr., hvilket beløb vil blive indarbejdet i kommunens budget samt
 6. at kommunen yder garanti for realkreditbelåningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 253:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Carlsro er opført i 1952 og består af 304 boliger i langhuset og 597 rækkehuse. Det samlede boligareal er på 60.863 m2.

En renovering og helhedsplan for Carlsro har været undervejs siden 2013. Der har i den forbindelse været udarbejdet en række byggetekniske rapporter, der alle viste, at der er et ekstraordinært renoveringsbehov i afdelingen. Afdelingen har derfor stået på Landsbyggefondens venteliste til renoveringsstøtte i en årrække.

Regeringen og partier i folketinget indgik i maj 2020 boligaftalen ”Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 af 19. maj 2020”. Det har betydet, at blandt afdeling Carlsro har fået Landsbyggefondens tilsagn om, at de vil kunne opnå støtte på oprindeligt 300 mio. kr. senere forhøjet til 406 mio. kr. til renovering m.v. i 2020.

Tilsagnet fra Landsbyggefonden forudsætter, at kommunen godkender skema A i 2020, hvilket har fremskyndet og komprimeret processen med helhedsplanen for Carlsro betydeligt. DAB har på Rødovre Almennyttige Boligselskabs vegne udarbejdet et projekt, der i hovedtræk beskriver de forskellige elementer i helhedsplanen og de økonomiske konsekvenser. Boligselskabets bestyrelse og afdelingsbestyrelsen har godkendt projektet hhv. den 18. og 11. november 2020, men det har været ikke muligt at forelægge helhedsplanen til godkendelse på et afdelingsmøde forud for fremsendelsen af skema A. Kommunens godkendelse af skema A vil derfor ske på betingelse af, at afdelingsmødet efterfølgende kan godkende helhedsplanen.

I hovedtræk omfatter den fremsendte helhedsplan følgende arbejder:

I rækkehusene udføres renovering af gulvkonstruktion, facader og gavle inkl. nye vinduer, døre mv., tage inkl. efterisolering samt etablering af ventilation. Der etableres tilgængelighedsboliger ved omdisponering af eksisterende boliger og et antal af boliger foreslås nedlagt.

I Langhuset udføres facaderenovering, etablering af ventilationsanlæg, opgradering af gennemgange i Langhuset og af de grønne arealer. Alle boliger får nyt køkken og bad. Fremtidssikring ved omfordeling af boligtyper, hvorved der etableres tilgængelighedsboliger, seniorbofællesskab og ungdomsbofællesskab. Omdisponering af eksisterende boliger medfører reduktion i antallet af boliger.

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen er foreløbigt opgjort til 1.167.199.647 kr. inkl. moms. Heraf udgør de støttede arbejder (gruppe 1 arbejder) 406.202.050 kr., som omfatter diverse genopretningsarbejder herunder ventilation i rækkehusene, miljøarbejder vedr. udearealer, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning
af boliger og modernisering af køkken og bad i Langhuset mv. De støttede arbejder finansieres ved optagelse af 30-årigt realkreditlån med kommunal garanti. Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte for det støttede lån og regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

De ustøttede arbejder udgør 706.897.297 kr. En del af disse arbejder (gruppe 2 arbejder) finansieres ved henlæggelser 50.000.000 kr., fællespuljetilskud 18.202.000 kr., kapitaltilførsel 1.500.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 1/5 svarende til 300.000 kr., selskabets dispositionsfond 6.010.000 kr. Øvrige arbejder (gruppe 3 arbejder) omfatter diverse ekstraordniære renoverings- og moderniseringsarbejder primært i rækkehusene og finansieres med 30-årigt realkreditlån på 685.367.297 kr.

På grund af den pressede tidsplan fremstår helhedsplanen ikke bearbejdet i en sådan grad, at kommunen kan forholde sig til, om de foreslåede løsninger er nødvendige og tilstrækkelig til at løse de udfordringer, afdelingen står overfor. Derfor indstilles det, at kommunens betingede godkendelse kun omfatter den del af helhedsplanen, som Landsbyggefonden har anerkendt som støtteberettiget og har givet forhåndstilsagn (gruppe 1 arbejderne) samt den del af helhedsplanen, der finansieres ved egne midler, kapitaltilførsel mv. (gruppe 2 arbejderne). Denne del af helhedsplanen vil kun i meget begrænset omfang medføre huslejeforhøjelser.

Med hensyn til den øvrige del af helhedsplanen (gruppe 3 arbejderne) kan kommunen ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om de skitserede arbejder er nødvendige, idet det skal bemærkes, at anskaffelsessummen og huslejeniveauet forekommer meget højt. Kommunen afventer derfor sin stillingtagen til den samlede helhedsplan til denne har været forelagt og godkendt på afdelingsmødet, hvorefter helhedsplanen på ny fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 10 (lejeforhøjelse) § 29 (lånoptagelse) §§ 91,92 og 95 m.fl. (støtte fra Landsbyggefonden).

Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden, af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis garantiforpligtelsen udløses vil der være fuld låneadgang til beløbet.

Den kommunale andel af kapitaltilførsel på 300.000 kr. ydes i form af et lån. Beløbet vil blive indarbejdet i kommunens budget.

Tidsplan

Kommunens godkendelse af skema A fremsendes efterfølgende til godkendelse i Landsbyggefonden inden udgangen af 2020.

Revideret helhedsplan fremsendes i 2. kvartal 2021 efter beboermødets behandling.

Renoveringen forventes påbegyndt i april 2023 og forventes afsluttet til oktober 2026.

Bilag

Bilag 1: Skema A
Bilag 2: Skema A ansøgning, indstillingsskrivelseaf 9.11.2020 fra DAB
Bilag 3: Uddrag referat til RK best.møde 18.11.2020
Bilag 4: NOTAT - reviderede huslejeberegninger
Bilag 5: Notat Redegørelse til Skema A Carlsro Helhedsplan
Bilag 6: Beskrivelse af eksisterende og fremtidige boligfordeling, Domus Arkitekter

AKB Rødovre, afd. Ved Milestedet, skema A vedr. helhedsplan
Sag nr. 241

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

AKB Rødovre v/KAB har ansøgt om godkendelse af skema A vedrørende støtte til gennemførelse af helhedsplan for afdeling Ved Milestedet. Helhedsplanen omfatter renovering af vinduer i hele bebyggelsen, ventilation, facader og tag i lavblokkene samt bearbejdning af udearealerne. Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 159.701.322 kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema A vedr. helhedsplanen for AKB Rødovre, afd. Ved Milestedet godkendes,
 2. at godkendelsen betinges af, at afdelingsmødet godkender projektet og dets økonomiske konsekvenser herunder huslejeniveauet inden den 1. april 2021,
 3. at finansiering med realkreditlån samt lånoptagelsen i forbindelse hermed godkendes samt lånoptagelsen i forbindelse hermed godkendes inden for en samlet ramme på 113,1 mio kr.,
 4. at kommunen godkender restfinansieringen af de ustøttede arbejder på 46.640.000 kr. via kapitaltilførsel, fællespuljetilskud, egen trækningsret, og henlæggelser,
 5. at kommunen yder kapitaltilførsel på 100.000 kr. til medfinansiering af de ustøttede arbejder samt
 6. at kommunen yder garanti for realkreditbelåningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 254:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

AKB, Rødovre, afdeling Ved Milestedet er opført i perioden 1955-1958 og består af 454 boliger fordelt i to højhuse og i tre lavblokke med et samlet boligareal på 37.765 m2. Renoveringen har til formål at bringe den samlede bebyggelse på tidssvarende standard og sikre ens kvalitet i både lavblokke og højhuse, således at hele bebyggelse fremstår som et attraktivt boligområde i Rødovre.

En renovering og helhedsplan for Ved Milestedet har været undervejs siden 2011 og afdelingen har stået på Landsbyggefondens venteliste til renoveringsstøtte i en årrække. Regeringen og partier i folketinget indgik i maj 2020 boligaftalen ”Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 af 19. maj 2020”.
Det har betydet, at blandt AKB’s afdeling Ved Milestedet har fået Landsbyggefondens tilsagn om, at de vil kunne opnå støtte på 30 mio. kr. til renovering m.v. i 2020. Tilsagnet fra Landsbyggefonden forudsætter, at kommunen godkender skema A i 2020, hvilket har fremskyndet og komprimeret processen med helhedsplanen betydeligt.

KAB har på AKB Rødovres vegne udarbejdet et projekt, der beskriver de forskellige elementer i helhedsplanen og de økonomiske konsekvenser i hovedtræk. Boligselskabets bestyrelse og afdelingsbestyrelsen har godkendt projektet, men det har ikke været muligt at forelægge helhedsplanen til godkendelse på et afdelingsmøde forud for fremsendelsen af skema A. Kommunens godkendelse af skema A vil derfor ske på betingelse af, at afdelingsmødet vedtager gennemførelsen af helhedsplanen som beskrevet.

Helhedsplanen omfatter udvendig renovering i form af vinduesudskiftning til tidssvarende energivinduer i alle boliger. Facader og tag på lavblokkene renoveres og efterisoleres. Udearealerne bearbejdes med mere natur og lokal afledning af regnvand. Indvendigt etableres balanceret mekanisk ventilation i lavblokkene.

Der er redegjort nærmere for projektet i "Temaavis Helhedsplan AKB-Rødovre, Milestedet, 09-11-2020 ", hvortil der henvises for detaljerne i projektet. Temaavisen vil være en del af grundlaget for beboernes stillingtagen til projektet i starten af 2021.

Teknisk Forvaltning vurderer, at tiltagene vil være med til at skabe bedre kvaliteter i boligerne, både visuelt og indeklimamæssigt. Lavblokkene er generelt i dårlig stand. Det vil give bebyggelsen et løft, at lavblokkene får samme udvendige facadebeklædning som højhusene. De konkrete arkitektoniske og tekniske løsninger vil dog skulle afklares i forbindelse med byggesagsbehandling af projektet.

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen udgør 159.701.322 kr. inkl. moms. Heraf udgør de støttede arbejder (opretning mv.), jf. skema A 30.302.400 kr. der finansieres ved optagelse af 30-årigt realkreditlån med kommunal garanti. Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte for det støttede lån og regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

De ustøttede arbejder (forbedringer mv.) udgør 129.398.922 kr., der finansieres ved egen trækningsret 3.040.000 kr., fællespuljetilskud 9.100.000 kr., kapitaltilførsel 500.000 kr. (hvoraf kommunens andel udgør 1/5 svarende til 100.000 kr.), frie henlæggelsesmidler 34.000.000 kr. samt 30-årigt realkreditlån på 82.758.922 kr.

Helhedsplanens gennemførelse medfører en gennemsnitlig lejestigning på ca. 5,3%, hvorefter den gennemsnitlige leje forventes at blive 1.004 kr./m2/år.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 10 (lejeforhøjelse) § 29 (lånoptagelse) §§ 91,92 og 95 m.fl. (støtte fra Landsbyggefonden).

Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden, af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis garantiforpligtelsen udløses vil der være fuld låneadgang til beløbet.

Den kommunale andel af kapitaltilførsel på 100.000 kr. ydes i form af et lån. Beløbet vil blive indarbejdet i kommunens budget 2022.

Tidsplan

Kommunens betingede godkendelse af skema A fremsendes efterfølgende til godkendelse i Landsbyggefonden. Endelige godkendelse og indberetning til Bossinf finder sted når afdelingsmødet har godkendt projektet i løbet af 1. kvartal 2021.

Byggeperiode 2023-2025.

Bilag

Bilag 1: Bilag 3 20201105 Ved Milestedet BOSSINF skema A
Bilag 2: Bilag 2 Temaavis til Milestedet - 2020-11-09
Bilag 3: Bilag 1 Referat fra OB-møde den 03.11.2020
Bilag 4: Skema A ansøgning vedr. AKB Rødovre afd. Ved Milestedet

VIBO, afdeling 109, helhedsplan, skema A
Sag nr. 242

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Boligforeningen VIBO har ansøgt om godkendelse af skema A vedrørende støtte til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 109, Smedetoften. Helhedsplanen omfatter opretning, ombygning, miljøarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 99.444.378 kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema A for helhedsplanen for VIBO afd. 109 godkendes,
 2. at godkendelsen betinges af, at afdelingsmødet godkender projektet og dets økonomiske konsekvenser herunder huslejeniveauet inden 1. april 2021,
 3. at finansiering med realkreditlån samt lånoptagelsen i forbindelse hermed godkendes indenfor en samlet ramme på 89,5 mio. kr.,
 4. at kommunen godkender restfinansieringen på 10 mio. kr. via kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og egen trækningsret,
 5. at kommunen yder kapitaltilførsel på 100.000 kr. til medfinansiering af de ustøttede arbejder samt
 6. at kommunen yder garanti for realkreditbelåningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 255:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligforeningen VIBO, afdeling Smedetoften er opført i 1978 og 1981 og består af 88 familieboliger, heraf 74 2-4 værelsesboliger og 14 et-værelsesboliger. Det samlede boligareal er på 6.002 m2.

Helhedsplanen har været undervejs gennem længere tid og afdelingen har stået på Landsbyggefondens venteliste til renoveringsstøtte i en årrække.

Regeringen og partier i folketinget indgik i maj 2020 boligaftalen ”Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 af 19. maj 2020”.
Det har betydet, at blandt afdeling VIBO afd. 109 har fået Landsbyggefondens tilsagn om, at de vil kunne opnå støtte på oprindeligt 60 mio. kr., senere forhøjet til 63 mio. kr. til renovering m.v. i 2020.

Tilsagnet fra Landsbyggefonden forudsætter, at kommunen godkender skema A i 2020, hvilket har fremskyndet og komprimeret processen med helhedsplanen for afdeling 109 betydeligt. VIBO har udarbejdet et projekt, der beskriver de forskellige elementer i helhedsplanen og de økonomiske konsekvenser i hovedtræk. VIBOs bestyrelse har godkendt projektet med forbehold for afdelingsmødets beslutning og afdelingsbestyrelsen har accepteret projektet, men det har ikke været muligt at forelægge helhedsplanen til godkendelse på et afdelingsmøde forud for fremsendelsen af skema A. Kommunens godkendelse af skema A vil derfor ske på betingelse af, at afdelingsmødet vedtager gennemførelsen af helhedsplanen som beskrevet.

Helhedsplanen omfatter opretningsarbejder, etablering af tilgængelighedsboliger, miljøarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Det foreløbige projekt er beskrevet i materiale udarbejdet af Rambøll i forbindelse med beboerinformationsmøde den 18.11.2019, hvortil der henvises.

Opretningsarbejderne omfatter renovering af altaninddækninger, udskiftning af fladt tag, renovering af facader, PCB-sanering.

Tilgængelighedsboliger etableres ved ombygning af 16 stk. 3-rumsboliger i 2 opgange i bygning 3 (beliggende på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej) og 6 2-rumsboliger i stueetagen i bygning 5. I den forbindelse nedlægges 8 boliger.

Miljøarbejderne omfatter opgradering af gårdanlæg, etablering af adgang til terræn fra stueetager, åbning af beboerlokale mod gårdanlæg og etablering af dørtelefonanlæg.

Vedligeholdelsesarbejderne omfatter kloakrenovering, installationer, modernisering af badeværelser. Betonbrystning nedrives og der opføres nye og mere åbne altaner. Ny klimaskærm med udskiftning af vinduer og efterisolering af lette facader.

Teknisk Forvaltning karakteriserer projektet, som et renoveringsprojekt af en nedslidt bebyggelse og til en vis grad en modernisering. Overordnet set vil det være en klar forbedring af de eksisterende boligforhold især i forhold til indeklima og tilgængelighed. Teknisk Forvaltning anbefaler dog, at der arbejdes mere med de arkitektoniske løsninger og friarealerne og stiforbindelser gennem området.

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen udgør 99.444.378 kr. inkl. moms. Heraf udgør de støttede arbejder (gruppe 1 arbejder), jf. skema A 62.673.651 kr. der finansieres ved optagelse af 30-årigt realkreditlån med kommunal garanti. Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte for det støttede lån og regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

De ustøttede arbejder udgør 36.770.727 kr., hvoraf gruppe 2 arbejderne finansieres ved bl.a. egen trækningsret, fællespuljetilskud og kapitaltilførsel 500.000 kr. (kommunens andel udgør 1/5 svarende til 100.000 kr.) , og gruppe 3 arbejderne ved 30-årigt realkreditlån på 26.770.727 kr.

Helhedsplanens gennemførelse medfører en gennemsnitlig lejestigning på ca 6-7 %, hvorefter den gennemsnitlige leje forventes at blive ca 1.010 kr/m2/år.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 10 (lejeforhøjelse) § 29 (lånoptagelse) §§ 91,92 og 95 m.fl. (støtte fra Landsbyggefonden).

Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden, af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis garantiforpligtelsen udløses, vil der være fuld låneadgang til beløbet.

Den kommunale andel af kapitaltilførsel på 100.000 kr. ydes i form af et lån. Beløbet vil blive indarbejdet i kommunens budget.

Tidsplan

Kommunens godkendelse af skema A fremsendes efterfølgende til godkendelse i Landsbyggefonden.

Renoveringen forventes påbegyndt i 2022 og afsluttet i juni 2023.

Bilag

Bilag 1: Referat af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2020-7 af 24. september 2020 Boligforeningen VIBO
Bilag 2: Skema A ansøgningsbrev VIBO afd. 109
Bilag 3: Beboerinformation 18112019, præsenteret ved mødet
Bilag 4: Bossinf skema A - VIBO

Diverse
Sag nr. 243

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste Ungecenter2610 ombygning af kantinekøkken
Sag nr. 244

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Steen Skriver Rasmussen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Lukket punkt: Entreprenørliste, udskiftning af varmeanlæg på Espevang
Sag nr. 245

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 246

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.