Kommunalbestyrelsen

01-12-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 1 - 58

Fold alle ud

Meddelelse om Kommunalvalget den 16. november 2021
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 blev følgende 19 medlemmer valgt til Rødovre Kommunalbestyrelse for perioden 01.01.2022 - 31.12.2025:

Britt Jensen (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Kenneth Rasmussen (F)

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Henriette Hesselmann (C)

Jan Kongebro (A)

Mogens Brauer (C)

Peter Mikkelsen (Ø)

Lene Due (A)

Ahmed Huseen Dhaqane (A)

Tina Hippe Hansen (C)

Pia Hess Larsen (A)

Martin Rosenkrantz (F)

Mikkel Molin (V)

Birgitte Glifberg (A)

Anette Rachlitz (A)

Jette Louise Larsen (C)

Marianne Christensen (Ø)

Beslutning

Taget til efterretning.

Meddelelse om eventuelle valggrupper i forbindelse med konstitueringen
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Meddelelse om valggrupper i forbindelse med konstitueringen skal anmeldes til formanden i henhold til styrelseslovens §24, stk. 3.

Indstilling

I henhold til konstitueringsaftalen er der anmeldt en samlet valggruppe bestående af:

A+C+F+V+Ø

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 24, stk. 3.

Valg af borgmester
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af borgmester i henhold til styrelsesloven.

Valget foretages som flertalsvalg.

Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.

Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.

Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to der ved 2. afsteming har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Opgaver
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Forretningsordenen, jfr. Styrelseslovens §§ 8 og 30 og styrelsesvedtægtens § 3. Formanden forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder Kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 6, stk. 2 jfr. § 24, stk. 1.

Valg af 1. og 2. viceborgmester
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1. og 2. viceborgmester foretages i henhold til styrelsesloven samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valget foretages som et forholdstalsvalg på grundlag af d`Hondts metode.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

1. viceborgmester: Peter Mikkelsen (Ø)

2. viceborgmester: Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Styrelseslovens § 33: Når Kommunalbestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne lov og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 6, 24 og 33 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 1.

Eventuel omfordeling af udvalgspladser
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Behandling af eventuelle indsigelser fra en valggruppe, som ved forholdstalsvalg i henhold til styrelsesloven ikke har fået så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige 25 pladser i de stående udvalg.

Indstilling

Da der i henhold til konstitueringsaftalen er anmeldt en samlet valggruppe, er der ingen pladser til omfordeling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslovs § 27 bestemmer følgende vedrørende fordeling af udvalgspladser:

Har en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få de manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises mere end en plads i hvert udvalg.

Såfremt en gruppe herved mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege overtallige medlemmer, så flertallet bevares.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 24 og 27.

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsens formand er formand for udvalget.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A) formand

Birgitte Glifberg (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Peter Mikkelsen (Ø)

Kim Drejer Nielsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af :

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • udlejning og forpagtning af alle kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
 • erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
 • vedligeholdelse af kommunale bygninger, samt institutioner i kommunalt regi

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning.

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal behandles på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 18 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 10.

Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Pia Hess Larsen (A)

Lene Due (A)

Ahmed Dhaqane (A)

Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af teknik- og miljøopgaverne, herunder:

 • Byggeforhold
 • Miljøbeskyttelse
 • Klima og naturbeskyttelse
 • Vandløb
 • Veje og trafik
 • Kollektiv trafik
 • Administration af planloven, herunder dispensationer. Dispensationer af principiel karakter skal forelægges Økonomiudvalget, jf. § 10
 • Renovation
 • Varmeforsyning
 • Administration af vand- og spildevandsforsyningen
 • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Samarbejde med fælleskommunale organisationer.

Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af:

 • Kommunale forsyningsvirksomheder
 • Fjernvarmeforsyning
 • Rekreative områder, herunder parker
 • Veje
 • Vandløb
 • Anlæg og arealer, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til et andet udvalg.

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om:

 • Politikker og planer for teknik og miljø, i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10
 • Anlægsplaner
 • Byggeopgaver indenfor udvalgets ansvarsområde. Udvalget har ansvaret for byggeriet i alle faser, indtil idriftsætning, jf. § 10, stk. 6
 • Øvrige anlægsopgaver inden for udvalgets ansvarsområde, og har ansvaret for anlægget i alle faser.

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal behandles på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valg af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Anette Rachlitz (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Henriette Hesselmann (C)

Kenneth Rasmussen (F)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af opgaverne indenfor dagpasning og undervisning, herunder

 • daginstitutioner og dagpleje
 • folkeskolen med tilhørende skolefritidsordninger
 • byggelegepladser
 • specialskoler og specialtilbud
 • ungecenter
 • pædagogisk udviklingscenter
 • den kommunale tandpleje
 • drift af anlæg og arealer under udvalgets område
 • SSP-samarbejde
 • samarbejde med private og selvejende institutioner
 • samarbejde med fælleskommunale organisationer

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 14.

Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lene Due (A)

Pia Hess Larsen (A)

Marianne Christensen (Ø)

Tina Hippe Hansen (C)

Martin Rosenkrantz (F)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af opgaverne indenfor kultur- og fritid, herunder

 • folkebibliotek
 • museer
 • kulturhus
 • musikskole
 • idrætsanlæg
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisning
 • udlån og udleje af lokaler og anlæg til foreninger m.v., som ikke er henlagt til andet udvalg
 • kulturelle arrangementer og musikaktiviteter
 • indkøb af kunst
 • drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med fælles kommunale organisationer

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 15.

Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Ahmed Dhaqane (A)

Jette Louise Larsen (C)

Mogens Brauer (C)

Marianne Christensen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Udvalget varetager opgaver, som er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Et udsnit af opgaverne kan overordnet kategoriseres inden for:

 • opgaver relateret til sundhedsindsatsen, herunder forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedsaftaler
 • ældreområdet, herunder plejehjem og hjemmepleje
 • genoptræning og hjælpemidler
 • det specialiserede børneområde og tilhørende institutioner
 • det specialiserede voksenområde og tilhørende institutioner
 • boliganvisning til husvilde
 • misbrugsområdet
 • førtidspensioner

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §10 samt vedrørende og andre anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner
 • projekter til bygge- og anlægsarbejder inden for social- og sundhedsområdet i alle faser. Udvalget har hele ansvaret for bygge- og anlægsopgaver i alle faser i henhold til de gældende byggestyringsregler
 • samarbejde med fælleskommunale organisationer.

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Ledelesessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §17 og §19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt §16.

Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Birgitte Glifberg (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Peter Mikkelsen (Ø)

Mikkel Molin (V)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Udvalget varetager opgaver, som er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Et udsnit af opgaverne kan overordnet kategoriseres inden for:

 • beskæftigelsesindsatsen og tilhørende institutioner
 • den kommunale ungeindsats
 • integration på arbejdsmarkedet, herunder sprogundervisning af udlændinge på sprogskole.
 • drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Udvalget udarbejder og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • projekter til bygge- og anlægsarbejder inden for beskæftigelsesområdet i alle faser. Udvalget har hele ansvaret for bygge- og anlægsopgaver i alle faser i henhold til gældende byggestyringsregler.

Mødeaktivitet
Der henvises til den politiske mødeplan for 2022, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Ledelsessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven § 17 og 19, Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §14 stk. 3 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt §17.

Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børne- og Ungeudvalg, der består af 2 medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen.

Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem der skal modtage hvervet.

Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder.

Udvalget vælger selv sin formand, samt næstformand blandt de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Ahmed Dhaqane (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Birgitte Glifberg (A)

Suppleant: Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og ældreminister fastsætter forretningsordenen for Børne- og Ungeudvalget. Ministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

Opgaver
Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. §74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

Mødeaktivitet
Mødeaktiviteten varierer efter behov.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Børne- og Familieafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §21, og bekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 med senere ændringer

Hovedstadens Beredskab
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 personlig suppleant for Borgmesteren til Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab I/S.

Suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne Rødovre, Albertslund, Hvidovre, Glostrup, København, Dragør, Frederiksberg og Brøndby har samordnet deres redningsberedskaber i Hovedstadens Beredskab I/S. Borgmesteren skal være medlem jf. Beredskabslovens § 10, stk. 2 og vedtægternes § 9.2. Der skal vælges en personlig suppleant for Borgmesteren jf. vedtægternes § 9.6.

Opgaver
Hovedstadens Beredskab har en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 15 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede og politiske ansvar for Hovedstadens Beredskab i forhold til kommunalbestyrelserne i de 8 ejerkommuner. Medlemmerne tager stilling til principielle spørgsmål og varetager en overordnet informationsopgave i forhold til offentligheden, kommunalbestyrelserne og administrationerne i kommunerne og andre relevante parter.

Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab, i henhold til den kommunale styrelseslov om fælleskommunale selskabsformer.

Alle opgaver fra de tidligere brandvæsener (Dragør, Frederiksberg, København og Vestegnens brandvæsener) samt myndighedsopgaver, som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling er overført til selskabet.

Mødeaktivitet
4 gange årligt.

Sekretariatsbetjening
Direktionssekretariatet for Hovedstadens Beredskab betjener medlemmerne af Bestyrelsen direkte.
Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Beredskabslovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, samt vejledning nr. 9688 af 26. juni 2015 om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, med de ændringer, der følger af lov nr. 1738 af 27. december 2018 og § 5 i lov nr. 1739 af 27. december 2018, §60

Vedtægt for Hovedstadens Beredskab I/S af 2016. Senest godkendt af ejerkommunerne i foråret 2019 og af Ankestyrelsen den 23. december 2019.

Erhvervsrådet
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til Erhvervsrådet.

Erhvervsrådets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være borgmesteren, der tillige er formand.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A) formand

Birgitte Glifberg (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Erhvervsråd er sammensat af 3 politikere, 3 fra arbejdsmarkedets parter og 5 erhvervsfolk, hvoraf de 2 repræsenterer Rødovre Erhvervsforening.

Opgaver
Erhvervsrådet er det formelle samarbejdsforum mellem erhvervslivet og Kommunalbestyrelsen i Rødovre. Det er stedet, hvor politikerne får indtryk, nye ideer og tilbagemeldinger om erhvervspolitikken i kommunen, og det er stedet, hvor det lokale erhvervsliv tager stilling til nye initiativer fra kommunen og fremsætter ønsker og krav til erhvervspolitikken. Rådet er høringsberettiget, dvs. skal tages med på råd i kommunens erhvervspolitiske beslutninger.

Mødeaktivitet
Der afholdes 4 møder af ca. 2 timers varighed årligt, samt et dialogmøde for erhvervslivet.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen varetages af Byggesags- og Erhvervsafdelingen, Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17.

Fredningsnævnet for København
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lennart Ramstrup

Suppleant: Arbresh Useini

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af Miljøministeren. Et Fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af Miljøministeren, et medlem, der udpeges af Miljøministeren, samt et medlem, der vælges af Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegningen og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.

Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af Miljøministeren.

Det medlem, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt Fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

Opgaver
Det er Fredningsnævnenes opgave, at behandle fredningssager og dispensation fra fredning.

Mødeaktivitet
Afhænger af antallet af fredningssager og dispensationsansøgninger.

Sekretariatsbetjening
Miljøministeriet står for fredningsnævnenes sekretariater.

Lov- og plangrundlag

Fredningsnævnet vælges og sammensættes i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts juni 2019.

Hegnsynsmænd, herunder vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf en beskikkes som formand for Hegnsynet. På samme måde udpeges 3 personlige suppleanter.

De 3 medlemmer af Hegnsynet varetager tillige opgaver som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Mindst ét medlem skal være plantningskyndig, og et medlem skal være bygningskyndig.

Det er ingen betingelse, at medlemmer og suppleanter skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, men de skal vælges blandt kommunens borgere.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Gert Sager

Suppleant: Ib Franch Jørgensen

Lennart Ramstrup

Suppleant: Kurt Faber Pedersen

Preben Rølling

Suppleant: Rasmus Mellerup

Det indstilles, at Gert Sager beskikkes som formand.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvervet som hegnsynsmedlem kræver en vis sagkundskab samt et rimeligt kendskab til lokale forhold. Hegnsynsmændene skal kunne sætte sig ind i Hegnsynslovens bestemmelser, og kunne tolke og vejlede efter Hegnsynsloven. Medlemmerne af Hegnsynet bør derfor deltage i kurser for at kunne varetage hvervet som hegnsynsmedlem.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om hegn, § 29, er ingen, der er fyldt 60 år, forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af ny periode.

Opgaver som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven varetages tillige af Hegnsynet.

Opgaver
Hegnssynet tager ved hegnsynsforretninger blandt andet stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Mødeaktivitet
Antallet af hegnsynssager er meget varierende. Gennemsnittet har de sidste par år ligget på ca. 5 om året. De fleste foregår i forårs- og efterårsperioden. En hegnsynsforretning består af formøde, selve åstedsforretningen og evt. eftermøde, alle med deltagelse af sekretariatsbistand.

Sekretariatsbetjening
Der er sekretariatsbistand fra Teknisk Forvaltning. Sekretariatet modtager de daglige henvendelser fra borgerne. Sekretariatets primære opgave består i at vejlede borgerne i Hegnsloven, samt den administrative del af hegnsynsforretningerne. Sekretariatet deltager i hegnsynsforretningen og vejleder Hegnsynet i alle sager.

Lov- og plangrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.
Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020.

HOFOR Vand A/S og HOFOR Spildevand A/S
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til selskabernes bestyrelse. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabernes generalforsamlinger, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

I henhold til ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til de to bestyrelser. Det er ingen betingelse, at det indstillede medlem skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende fra og med de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i maj 2022 og indtil de ordinære generalforsamlinger i maj 2024.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Formålet er at drive vandforsyning og spildevandsforsyning i ejerkommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4 bestyrelsesmøder og 1 strategiseminar om året.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af HOFOR A/S, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmet og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse.

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S.
Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S.

BIOFOS A/S
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftale for BIOFOS A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til bestyrelsen. Valget af bestyrelsesmedlemmerne sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor aktionærerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra alle ejerkommunerne. Det er ingen betingelse, at det indstillede bestyrelsesmedlem er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Rødovre Kommune har indirekte ejerskab af BIOFOS A/S via HOFOR A/S, og det er derfor HOFOR A/S, der deltager i generalforsamlingen og stemmer for de af kommunerne indstillede kandidater til bestyrelsen. Valget er gældende fra generalforsamlingen i maj 2022 og indtil generalforsamlingen i maj 2026.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Michel Berg

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Formålet er at drive renseanlæg, som behandler spildevand fra ejerkommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Hidtil har der været afholdt 4 møder om året.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af BIOFOS A/S, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmet og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse.

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for BIOFOS A/S (oprindelig kaldet "Vores Rens").

Movia
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til trafikselskabets repræsentantskab, samt valg af 1 stedfortræder.

Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valg til repræsentantskabet sker for Kommunalbestyrelsens valgperiode. Mandaterne vedvarer indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Suppleant: Lene Due (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

 • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
 • Privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Sammensætning
Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvor 1 medlem udpeges af regionsrådet for Region Sjælland, 1 medlem udpeges af regionsrådet for Region Hovedstaden samt 1 udpeges af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering

Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners Kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner vælger på samme vis en stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde af medlemmets fald.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg jf. § 10, efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i Lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en suppleant jf. § 15 i vedtægterne.

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport, bygnings- og bygningsministeren og økonomi og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Opgaver
Af Movias vedtægter, § 11 fremgår repræsentantskabets opgaver:

§ 11 Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

 • Stk. 2 Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.
 • Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.
 • Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet.
 • Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller i selskabets vedtægt.

Mødeaktivitet
Repræsentantskabet holder møde mindst en gang årligt og i øvrigt, når det af bestyrelsen findes nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet fremsender begrundet begæring herom jf. § 12 i vedtægterne.

Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit første møde senest den 15. januar året efter det kommunale valg er afholdt. På dette møde udpeges de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse, jf. § 9 stk. 2 i vedtægterne.

Sekretariatsbetjening
MOVIA yder sekretariatsbetjening.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. april 2015.
Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt), Bekendtgørelse nr. 1048 af 13. august 2018.
Vedtægt for Trafikselskabet Movia, godkendt 27. januar 2021.
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit første møde senest den 15. januar 2022.

Taksationskommissionen, Ekspropriationsprocesloven
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal udpeges 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Kurt Faber Pedersen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7a.

Opgaver
Afgørelser om erstatninger i forbindelse med statens og koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom kan indbringes for Taksationskommissionerne.

Mødeaktivitet
Afhænger af niveauet for statens anlægsaktivitet.

Sekretariatsbetjening
Taksationssekretariatet er beliggende Toldboden 2, 8800 Viborg, og betjener medlemmerne af takstionskommissionerne direkte.

Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, med senere ændringer, §§ 7-7a.

Taksationskommission, Lov om offentlige veje
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer til den kommunale Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet, Lov om offentlige veje.

Det er ingen betingelse, at medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Samme person bør ikke udpeges til taksationskommissioner og overtaksationskommissioner, da samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag.

Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lennart Ramstrup

Søren Skov Petersen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen to personer, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.

Opgaver
Kommissionens opgave er, at afgøre erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner. Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Mødeaktivitet
Afhænger af niveauet for kommunens anlægsaktivitet.

Sekretariatsbetjening
Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet, v/Formand, dommer Ulrik Finn Jørgensen, er beliggende c/o Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby.

Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 1895 af 29. december 2015.

Overtaksationskommission
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Samme person bør ikke udpeges til taksationskommissioner og overtaksationskommissioner, da samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag.

Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Rasmus Mellerup

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen en person, der for Kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107.

Opgaver
Overtaksationskommissionens opgave er at efterprøve erstatningsspørgsmål afgjort af taksationskommissionen i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner. Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Mødeaktivitet
Afhænger af niveauet for kommunens anlægsaktivitet.

Sekretariatsbetjening
Taksationssekretariatet er beliggende Toldboden 2, 8800 Viborg, og betjener medlemmerne af overtakstionskommissionerne direkte.

Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Bestyrelsen
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Medlem og suppleant skal vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Rødovre Kommune kan vælge at lade sig supplere i bestyrelsen med en observatør, som har adgang til bestyrelsesmøderne men som ikke har stemmeret.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)

Suppleant: Lene Due (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) primære opgave er indenfor interessentkommunernes område, at fremme den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af varme fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændinger, industrier samt lokale varmeværker til henholdsvis varmeforsyning af bygninger og komfortkøling. VEKS køber varmen fra producenterne (primært kraftvarmeværkerne og affaldsforbrændingerne) og sælger den videre til de lokale varmeforsyninger i interessentkommunerne. VEKS driver og vedligeholder transmissionssystemet (ledningsnet, pumper og vekslerstationer) mellem varmeproducenterne og de lokale afsætningssteder.

VEKS skal efter varmeforsyningsloven økonomisk hvile-i-sig-selv. En af de større opgaver i de kommende år bliver udbygning af fjernvarme til de nuværende naturgasområder. Der forestår både planlægningsarbejde og efterfølgende egentlige udbygningsprojekter.

VEKS har selv enkelte varmeproducerende enheder.

VEKS spænder forretningsmæssigt over hele forsyningskæden fra varmeproducent til transmission, distribution og salg til slutkunde.

Mødeaktivitet
I følge vedtægternes § 9 holdes følgende møder:

 • Ved første møde i begyndelsen af en ny kommunal valgperiode vælges formand, næstformand og revision. Endvidere udpeges repræsentanter til andre selskabers og organisationers kompetente forsamlinger.
 • Bestyrelsesmøder afholdes normalt 1 gang hvert kvartal.

Sekretariatsbetjening
Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt den 21. november 2011.

Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der fordeles mellem de 12 interessentkommuner med 1-4 medlemmer afhængig af kommunernes hæftelse. Kommuner med kun 1 medlem er berettiget til at udpege en observatør, som har adgang til deltage i bestyrelsens møder.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Kundeforum
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer til Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - Kundeforum.

Mindst det ene medlem skal være medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Der er ingen betingelser for det andet medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Finn Jørsby

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Kundeforum er et fælles forum, hvor væsentlige emner omkring VEKS og VEKS´ kunderelationer kan diskuteres.

VEKS´ distributionskunder kan herved på administrationsniveau inddrages i væsentlige beslutninger samt få mulighed for at rådgive og give anbefalinger til VEKS´ direktion.

Mødeaktivitet
Kundeforum afholder møder fire gange årligt, dog således at der er tre ordinære møder, samt et udvidet årsmøde, hvor også formandskabet for VEKS´ bestyrelse, samt 2-3 bestyrelsesmedlemmer fra hvert af distributionsselskaberne har mulighed for at deltage. Emnerne for det udvidede møde forventes således at være af mere strategisk karakter.

Sekretariatsbetjening
Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Forretningsorden for VEKS Kundeforum.

I/S Vestforbrændings bestyrelse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal vælges et medlem og en suppleant til I/S Vestforbrændings bestyrelse.

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Formålet med interessentselskabet er at drive alle former for aktiviteter, herunder jordrensningsvirksomhed, inden for affaldsbehandling, under hensyntagen til miljøet.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når mindst tre andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der afholdes normalt 4 årlige møder.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af I/S Vestforbrænding, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

I/S Vestforbrændings generalforsamling
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af tre stemmeberettigede delegerede, da der skal udpeges en delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen.

De delegerede vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Ahmed Dhaqane (A)

Pia Hess Larsen (A)

Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Formålet med interessentselskabet er at drive alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling og jordrensningsvirksomhed, under hensyn til miljøet.

Mødeaktivitet
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2.kvartal. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når en fjerdedel af interessenterne skriftligt begærer dette, samt når en bestyrelsesvedtagelse standses og indbringes til afgørelse af generalforsamlingen.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af I/S Vestforbrænding, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalg, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding 8. marts 2012.

Folkeoplysningsudvalget
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.

Medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lene Due (A)

Suppleant: Birgitte Glifberg (A)

Pia Hess Larsen (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Martin Rosenkrantz (F)

Suppleant: Kenneth Rasmussen (F)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer.

Med hjemmel i folkeoplysningslovens § 35, stk. 2. udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, som fordeles således:

3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen.

3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

6 medlemmer fra folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling:

 • 4 medlemmer fra idrætsforeninger
 • 1 medlem fra de kulturelle foreninger
 • 1 medlem fra børne- og ungdomsorganisationer

1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicapforeninger.

For hvert område udpeges der i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere indenfor de folkeoplysende foreninger.

Jf. § 3 i vedtægter for Folkeoplysningsudvalget af 1. maj 2018 vælges 3 tilforordnede uden stemmeret, som fordeles således:

1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådets medlemmer.

1 repræsentant valgt af og blandt Seniorrådets medlemmer.

1 repræsentant valgt af og blandt Frivilligcentrets medlemmer.

Opgaver
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver for den virksomhed, der kan få tilskud jf. kapitel 3 i folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningen indeholder først og fremmest bestemmelser om:

 • Krav, som folkeoplysende foreninger skal overholde.
 • Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder debatskabende aktiviteter.
 • Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg.
 • Tilskud til privatejede lokaler m.v.

Mødeaktivitet
Der afholdes et månedligt møde, dog undtaget juli måned.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31.08.2018 - Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) samt vedtægter for Folkeoplysningsudvalget af 01.05.2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget af 24.04.18

Heerup Museum
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af to medlemmer, der udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand. For hvert medlem skal der endvidere udpeges en personlig suppleant.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)

Suppleant: Birgitte Glifberg (A)

Marianne Christensen (Ø)

Suppleant: Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt, idet Pia Hess Larsen udpeges som formand.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 stk. 1.1 i vedtægter for Den selvejende institution Heerup Museum er bestyrelsen sammensat således:

 • to repræsentanter for kommunen, der udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene repræsentant udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand,
 • en repræsentant for Venneforeningen,
 • en repræsentant med kunstfaglig baggrund, godkendt af Kommunalbestyrelsen,
 • en repræsentant for erhvervslivet, godkendt af Kommunalbestyrelsen samt
 • en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Opgaver
Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift i henhold til aftale indgået med Rødovre Kommune om driften af udstillingsbygning med tilhørende indgangsparti.

Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde udbrede kendskab til Henry Heerups liv og værk, samt bevirke en forsat undersøgelse af kunstnerens rolle for såvel datidens som nutidens kunst og kultur.

Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter.

Mødeaktivitet
Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

Sekretariatsbetjening
Betjeningen af bestyrelsen for Heerup Museum er henlagt til sekretariatet på museet.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for den Selvejende institution Heerup Museum, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. juni 2010, sag nr. 135.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Heerup Museum af 22. juni 2010

Rødovre Kommunale Musikskole
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Rødovre Kommunale Musikskole.

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lene Due (A)

Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i vedtægter af april 2021 for Rødovre Kommunale Musikskole er bestyrelsen sammensat således:

1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.

2 medlemmer valgt af og blandt forældre til musikskoleelever, heraf 1 medlem af og blandt støttekredsens medlemmer, hvis en sådan findes.

2 medlemmer udpeges af og blandt musikskolens lærere.

1 medlem på mindst 15 år udpeges af og blandt musikskolens elever.

1 repræsentant for folkeskolen.

Opgaver
Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

 • at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
 • at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere samt
 • at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Mødeaktivitet
Der afholdes bestyrelsesmøder mindst fire gange årligt.

Sekretariatsopgaver
Sekretariatsbetjening foretages af musikskolens leder.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 184 af 03.01.2008 - Lov om musik samt vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole af april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole - April 2021

Vestbadet
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for Vestbad.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

2 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Lene Due (A)

Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Tina Hippe Hansen (C)

Suppleant: Jette Louise Larsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i vedtægter for Vestbad udpeger de respektive kommunalbestyrelser på skift for to kommunalbestyrelsesperioder ad gangen henholdvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rødovre Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.01.2018 - 31.12.2025. Brøndby Kommune udpejer for samme periode 2 bestyrelsesmedlemmer.

Opgaver
Vestbads formål er at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellnesscenter med henblik på foreningsaktiviteter og offentlig benyttelse.

Mødeaktivitet
Der afholdes fem møder årligt.

Sekretariatsbetjening
Betjening af bestyrelsen for Vestbad er henlagt til sekretariatet i Vestbad.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses kvalitet. Lov nr. 918 af 27. juni 2016 samt vedtægter for Vestbad er godkendt i Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse den 29. maj 2012 og Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestbad af 29.05.2012

Vestvoldens Ungdomsklub
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter.

Medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Birgitte Glifberg (A)

Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Anette Rachlitz (A)

Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Tina Hippe Hansen (C)

Suppleant: Henriette Hesselmann (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 5 i vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub af 27. januar 2014 er bestyrelsen sammensat således:

3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.

1 medlem valgt af og blandt forældrekredsen.

1 medlem valgt af og blandt klubbens medlemmer.

1 repræsentant valgt af grundejerforeningen "Hjortevænget".

1 repræsentant valgt af Rødovre Boligselskab, afdeling Tinderhøj Vænge.

Derudover deltager uden stemmeret:

Lederen af Vestvoldens Ungdomsklub.

1 repræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Opgaver
Klubbens formål er jf. § 2 i vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub, inden for de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål og rammer, at samle unge primært i aldersgruppen mellem 14 og 18 år til aktiviteter og samvær i deres fritid.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder mindst to årlige møder.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 501 af 06.06.2007 - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) samt vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub af 27.01.2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub af 27.01.2014

Rødovre Kunstråd
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af tre repræsentanter for det professionelle arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Mahmoud Alibadi

Nina Maria Kleivan

Peter Hesk

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Rådet består, ud over de af Kommunalbestyrelsen udpegede repræsentanter fra kunstmiljøet, af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Stadsarkitekten og Børne- og Kulturdirektøren.

Kunstrådet er rådgivende i forhold til etablering af ny varig kunst og kunst i det offentlige rum. Opgaverne er blandt andet:

 • At rådgive om anvendelse af de midler, der afsættes i forbindelse med nyanlæg til kunst og generel forskønnelse af byrummet.
 • At inspirere til udvikling af større kunstprojekter og kunstevents i kommunen.
 • At fungere som kunstambassadører for Rødovre.
 • At tiltrække professionelle kunstnere.
 • At rådgive om at den kunst, som allerede er i byen, bevares og synliggøres.

De tre nuværende kunstnere er:

 • Mahmoud Alibadi, billedkunstner og kunsthistoriker.
 • Nina Maria Kleivan, billedkunstner.
 • Peter Hesk, skulptør og billedhugger.

Alle tre repræsentanter er villige til genvalg.

Møder
Kunstrådet holder minimum fire årlige møder og i øvrigt efter behov.

Sekretariatsbetjening
Betjeningen af Rødovre Kunstråd er henlagt til Børne- og Kulturforvaltningen/Heerup Museum.

Lov- og plangrundlag

Retningslinjer for Rødovre Kunstråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for Rødovre Kunstråd af 26. april 2016

Rødovre Gymnasium
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af ét medlem til Rødovre Gymnasiums bestyrelse.

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstanden) anbefaler, at beliggenhedskommunen foretager udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte gymnasier, med mindre der aktivt gøres indsigelse. Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jesper Clausson

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf seks medlemmer har stemmeret og to medlemmer er uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes af fire udefrakommende (herunder ét medlem der udpeges af kommunalbestyrelsen i regionen i forening). Blandt de udefrakommende medlemmer skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervslivet, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. De udefrakommende medlemmer udpeges endvidere i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi. Herudover udpeges ét medlem med stemmeret og ét uden stemmeret af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen og ét medlem med stemmeret og ét uden blandt institutionens medarbejdere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, og er over for Børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder samt godkender ansættelser og afskedigelser af øvrige medarbejdere efter indstilling fra lederen. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for lederens virksomhed og kan bemyndige denne til at udøve virksomhed inden for den kompetence, der er tillagt bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger slutteligt institutionens interne revisor.

Mødeaktivitet
Der afholdes minimum fire møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen foretages af institutionens ledelse.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr. 1752 af 30/08/2021.
Vedtægter for Rødovre Gymnasium.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter gældende for Rødovre Gymnasium pr. 1. januar 2014

Ungecenterbestyrelsen
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af to repræsentanter og to personlige suppleanter udpeget af Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Ungecenter2610. Det er ingen betingelse, at medlemmer og suppleanter skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Dan Larsen

Suppleant: Miriam Moazzeni

Arbresh Useini

Suppleant: Rasmus Mellerup

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Bestyrelsen består, udover de af Kommunalbestyrelsen udpegede repræsentanter, af to repræsentanter udpeget af erhvervslivet, én repræsentant valgt af folkeskolebestyrelserne, én valgt af fritidsundervisningsmedarbejderne, én valgt af dagskolens medarbejdere, én valgt af 10. klassernes medarbejdere og tre elevrepræsentanter fra henholdsvis dagskolen, fritidsundervisningen samt 10. klasse. De øvrige medlemmer vælges for ét år ad gangen.

Ungecenterbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer lovgivningen sætter samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for ungecentret. Bestyrelsen fører endvidere tilsyn med skolens virksomhed, og fungerer desuden som en rådgivende enhed. Herudover udarbejder Ungecenterbestyrelsen, inden for den af Kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme, et særskilt budget for hhv. 10. klasse, heltidsundervisningen og fritidsundervisningen.

Møder
Ungecenterbestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller øvrige medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Møder i bestyrelsen er lukkede, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen for Ungecenter2610 varetages af Ungecentrets ledelse.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, LBK nr. 608 af 28. maj 2019.
Bekendtgørelse om ungdomsskoler, BEK nr. 1279 af 13. november 2015.
Styrelsesvedtægt for ungecenterbestyrelsen ved Ungecenter2610.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægter for Ungecenter2610

Handicapråd
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Handicaprådet, som udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2006, skal der udpeges 1 medlem af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Opgaver
Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen på det sociale område, §37a, og bekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område.

Mødeaktivitet
Der holdes 4 møder årligt.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatbetjeningen varetages af Ældre-og Handicapafdelingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om retsikkerhed og administration på det sociale område, §37a.
Bekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Handicaprådet
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021

Huslejenævnet
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal til Indenrigs- og Boligministeriet indstille 1 formand samt 1 suppleant til formandsposten i Huslejenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 1 medlem og 2 suppleanter til Huslejenævnet efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen, samt 1 medlem og 2 suppleanter efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 social sagkyndig til Huslejenævnet og 1 suppleant.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Formand: Stine Petersen

Suppleant: Bjarne Nigaard

Lejerrepræsentant:

Erik Nielsen

Suppleant: Peter Larsen og Martin Nørbo Frederiksen

Udlejerrepræsentant:

Jane Quist Lorenzen

Suppleant: Dan Kjærgaard Jensen og Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Social sagkyndig:

Morten Kriegbaum Søgaard Jensen

Suppleant: Helle Nygaard Otto

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Formanden/suppleanten skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

I sager om tvister efter lejelovens kapitel 12, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

De udpegede skal være kendt med huslejeforhold. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109 stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.

Opgaver
Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister om uenighed mellem udlejer og lejere i private udlejningsboliger. Huslejenævnet skal endvidere på udlejers opfordring vurdere lejemålets stand forud for moderniseringsarbejder eller forhåndsgodkende lejen.

Mødeaktivitet
Der afholdes ca. 10-12 møder årligt.

Sekretariatsbetjening
Ressource- og Serviceforvaltningen, Juridisk Enhed.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-09-04 nr. 929 om midlertidig regulering af boligforholdene § 36 og lovbekendtgørelse 2019-09-04 nr. 927 Lejeloven.

Bilag

Bilag 1: Indstilling af medlemmer til Huslejenævnet

Beboerklagenævn
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal til Indenrigs- og Boligministeriet indstille 1 formand samt 1 suppleant til formandsposten i Beboerklagenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 1 medlem og 2 suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, samt 1 medlem og 2 suppleanter efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 social sagkyndig til Beboerklagenævnet og 1 suppleant.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Formand: Bjarne Nigaard

Suppleant: Stine Petersen

Lejerrepræsentant:

Erik Nielsen

Suppleant: Peter Andersen og Rune Skovbjerg Krog

Udlejerrepræsentant:

Bente Hylleborg

Suppleant: Jørgen Knudsen og Søren Houlby

Social sagkyndig:

Morten Kriegbaum Søgaard Jensen

Suppleant: Helle Nygaard Otto

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Formanden/suppleanten skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

I sager om tvister efter almenlejelovens kapitel 13, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

De udpegede skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109 stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.

Opgaver
Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer.

Mødeaktivitet
Der afholdes ca. 6-8 møder årligt.

Sekretariatsbetjening
Ressource- og Serviceforvaltningen, Juridisk Enhed.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-09-04 nr. 928 om leje af almene boliger kapitel 17 og lovbekendtgørelse 2019-09-04 nr. 927 Lejeloven.

Bilag

Bilag 1: Indstilling af medlemmer til Beboerklagenævnet

RKEs bestyrelse
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for RKE.

Det er ingen betingelse, at medlemmer og suppleanter skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Ib Franch Jørgensen

Suppleant: Finn Jørsby

Jørgen Skriver Rasmussen

Suppleant: Dan Larsen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges: Borgmesteren, formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver
Boligorganisationens opgave er at opføre og drive beboelsesejendomme efter reglerne for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og dets afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Kommunalbestyrelsen.

Mødeaktivitet
Årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes efter behov, når formanden for bestyrelsen eller 2 medlemmer anmoder herom.

Sekretariatsbetjening
Varetages af KAB på vegne af RKE.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1077 af 27. september 2021 om almene boliger §§ 11 og 14.
BEK. nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger.
RKEs vedtægter af 27. maj 2021, § 11.

Bilag

Bilag 1: RKE vedtægter 2021

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre bestyrelse
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre.

Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Ole Gjøl

Suppleant: Miriam Moazzeni

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges: Borgmesteren, formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver
Boligorganisationens opgave er at opføre og drive beboelsesejendomme efter reglerne for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og dets afdelinger.

Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Kommunalbestyrelsen.

Mødeaktivitet
Årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes efter behov, når formanden for bestyrelsen eller 2 medlemmer anmoder herom.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Lejerbo på vegne af Arbejdernes Boligselskab i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1077 af 27. september 2021 om almene boliger §§ 11 og 14.
BEK. nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger.
Arbejdernes Boligselskab i Rødovre's vedtægter af 27. maj 2021, §11.

Bilag

Bilag 1: Arbejdernes boligselskab vedtægter

AKB, Rødovres bestyrelse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for AKB, Rødovre.

Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lars O. Harritslev Lauritzen

Suppleant: Max Grenae

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges: Borgmesteren, formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver
Boligorganisationens opgave er at opføre og drive beboelsesejendomme efter reglerne for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og dets afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Kommunalbestyrelsen.

Mødeaktivitet
Årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes efter behov, når formanden for bestyrelsen eller 2 medlemmer anmoder herom.

Sekretariatsbetjening
Varetages af KAB på vegne af AKB, Rødovre.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1077 af 27. september 2021 om almene boliger §§ 11 og 14.
BEK. nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger.
AKB Rødovre's vedtægter af 11. maj 2021 § 10.

Bilag

Bilag 1: AKB vedtægter

Rødovre Boligselskabs bestyrelse
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rødovre Boligselskab. Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)

Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges: Borgmesteren, formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver
Boligorganisationens opgave er at opføre og drive beboelsesejendomme efter reglerne for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og dets afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Kommunalbestyrelsen.

Mødeaktivitet
Årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes efter behov, når formanden for bestyrelsen eller 2 medlemmer anmoder herom.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Rødovre Boligselskabs administration.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1077 af 27. september 2021 om almene boliger §§ 11 og 14.
Bek. nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger.
Rødovre Boligselskabs vedtægter af 26. november 2020, § 9.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Boligselskabs vedtaegter-2020-11-26.

Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab. Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lennart Ramstrup

Suppleant: Ole Gjøl

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse kan ikke vælges eller udpeges: Borgmesteren,
formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt, eller ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Opgaver
Boligorganisationens opgave er at opføre og drive beboelsesejendomme efter reglerne for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og dets afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Kommunalbestyrelsen.

Mødeaktivitet
Årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes efter behov, når formanden for bestyrelsen eller 2 medlemmer anmoder herom.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Domea på vegne af Rødovre Ældreboligselskab.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1077 af 27. september 2021 om almene boliger §§ 11 og 14.
BEK. nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger.
Rødovre Ældreboligselskabs vedtægter af 2.  september 2020, § 11.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Ældreboligselskab vedtægter

Bevillingsnævn
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet, heraf 1 sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi.

Bevillingsnævnet består desuden af politimesteren eller en af denne udpeget repræsentant.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Birgitte Glifberg (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Peter Mikkelsen (Ø)

Kim Drejer Nielsen (C)

Ole Gjøl (sagkyndigt medlem)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Bevillingsnævnet behandler jf. Restaurationsloven sager om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og godkendelse af bestyrere af restaurationsvirksomheder i Rødovre Kommune.

Mødeaktivitet
Efter behov - og primært via digital kommunikation.

Ved ukomplicerede sager, som traditionelt udgør størstedelen, er staben for Politik og Kommunikation bemyndiget til at varetage sagsbehandlingen.

Sekretariatsbetjening
Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Den indledende sagsbehandling foretages af politiet. Staben for Politik og Kommunikation færdigbehandler sagerne og indstiller i samarbejde med politiet til nævnet.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 692 af 5. juli 2019 – Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Fondsbestyrelse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for "Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider".

Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er formand for fondsbestyrelsen, men det er ingen betingelse at de øvrige 2 medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A) formand

Peter Lund Sørensen

Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Fondsbestyrelsen skal godkende fondens regnskab og uddele legatportioner 1 gang om året.

Mødeaktivitet
Efter behov - og primært via digital kommunikation, bl.a. i forbindelse med regnskabets godkendelse i april og ved legatuddeling i november.

Sekretariatsbetjening
Fondens sekretariat varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter af 27. juni 2013 for "Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider".

Fondsloven, LBK nr 2020 af 11/12/202

Skatteankenævn
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem samt 1 personlig suppleant til skatteankenævn i Hovedstaden Syd. Det er intet krav at medlem og suppleant er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Bjarne Sander Andersen

Suppleant: Ole Gjøl

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 15.

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes.

 • Valgbarhed: Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt an-det, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.
 • Habilitet og decorum: Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
 • IT-kundskaber: Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Der er til sagen vedlagt bilag vedrørende de nærmere betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer.

Sekretariatsbetjening
Varetages af skatteankestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Skatteforvaltningsloven § 8, stk. 3 og 4.
Styrelseslovens § 25.

Bilag

Bilag 1: Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn
Bilag 2: Kredsinddelingsbekendtgørelse

Vurderingsankenævn
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til vurderingsankenævn. Det er intet krav, at den pågældende er medlem af kommunalbestyrelsen. Vurderingsankenævn afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og perioden udløber den 30. juni 2026.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Gert Sager

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

 1. Lov om vurdering af landets faste ejendomme.
 2. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
 3. Ejendomsvurderingsloven.

Kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 15.

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal desuden opfylde visse krav for at kunne udnævnes.

 • Valgbarhed: Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.
 • Habilitet og decorum: Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
 • IT-kundskaber: Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på sim-pelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Der er til sagen vedlagt bilag vedrørende de nærmere betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer.

Sekretariatsbetjening
Varetages af skatteankestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Skatteforvaltningsloven § 8, stk. 3 og 4.
Styrelseslovens § 25.

Bilag

Bilag 1: Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af ankenævn
Bilag 2: Kredsinddelingsbekendtgørelse

Grundlisteudvalg
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af mindst 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

Det er intet krav at medlemmerne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Lars O. Harritslev Lauritzen

Søren Skov Petersen

Anna Kierkegaard

Finn Gade Ærø

Jens Damgaard Gøtzsche

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger et grundlisteudvalg bestående af mindst 5 medlemmer.

Opgaver
Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses egnede for at virke som domsmænd og nævninge. Til grundlisten udpeges en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Borgere, der henvender sig til kommunen for at blive optaget som nævninge, tilskrives af Staben for Politik og Kommunikation med henvisning til formanden for udvalget. Der er i Rødovre Kommune tradition for, at de i Kommunalbestyrelsens repræsenterede partier udpeger personer til grundlisten efter forholdstalsvalg.

Staben for Politik og Kommunikation indkalder Grundlisteudvalget til udpegning af personer til Nævninge- og Domsmandsgrundlisten. Den nuværende Nævninge- og Domsmandsgrundliste er gældende for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Mødeaktivitet
Der indkaldes til et møde i begyndelsen af året 2023 til konstituering af udvalget. Efterfølgende indkaldes til godkendelse samt underskrift af Nævninge- og Domsmandsgrundlisten for de næste 4 år, som vil være perioden 1. januar 2024 - 31 december 2027.

Sekretariatsbetjening
Varetages af staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr 1835 af 15/09/2021 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer og 4 personlige suppleanter til Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.

Medlemmer og personlige suppleanter vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det ene medlem skal være borgmesteren. Borgmesteren, i den kommune, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende, er formand for valgbestyrelsen. Herlev og Rødovre kommuner er fælles opstillingskreds - Københavns Omegns Storkreds 4. Rødovrekredsen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I kredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af Kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A) formand

Suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Birgitte Glifberg (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Jan Kongebro (A) næstformand

Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Suppleant: Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Valgbestyrelsens sørger for tilvejebringelse af stemmesedler og opslag samt forestår stemmeoptællingen.

Mødeaktivitet
De 2 valgbestyrelser træder sammen 2 gange i forbindelse med hvert valg. Det 1. møde finder sted ca. 14 dage før valget i Herlev kommune. Det 2. møde finder sted i Rødovre dagen efter valget, når fintællingen er tilendebragt, og hvor valgbogen underskrives.

Sekretariatsbetjening
Staben for Politik og Kommunikation, Valgsekretariatet i Rødovre, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende.

Lov- og plangrundlag

Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr 1259 af 27/08/2020.
Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr 1260 af 27/08/2020.

Valgbestyrelse ved kommunale valg
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter til Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A) formand

Suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Birgitte Glifberg (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Jan Kongebro (A) næstformand

Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Lene Due (A)

Suppleant: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Suppleant: Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. I Rødovre kommune har der hidtil været tradition for at udpege 5 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf borgmesteren er den ene samt 5 personlige suppleanter.

Et medlem af Kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.

Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældende stedfortræder i valgbestyrelsen.

Opgaver
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelse af valget.

Mødeaktivitet
Der indkaldes som udgangspunkt til 3 møder i forbindelse med kommunale valg. 6 uger før valget, hvor kandidatlisterne og liste og/eller valgforbund fremlægges til godkendelse og 3 uger før valget hvor stemmeseddel fremlægges til godkendelse, samt dagen efter valget, hvor de ugyldige stemmesedler bedømmes og den endelige valgbog underskrives.

Sekretariatsbetjening
Stab for Politik og Kommunikation (valgsekretariatet).

Lov- og plangrundlag

Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9/1 2020.

KL's kommunalpolitiske topmøde
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 6 delegerede og stedfortrædere for disse til KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Delegerede og stedfortrædere vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Birgitte Glifberg (A)

Suppleant: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Jan Kongebro (A)

Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Suppleant: Anette Rachlitz (A)

Lene Due (A)
Suppleant: Peter Mikkelsen (Ø)

Kim Drejer Nielsen (C)
Suppleant: Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
KL (Kommunernes Landsforening) har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgerens tilfredshed. KL's højeste myndighed er delegeretmødet.

Hver af KL's medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort seneste 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for delegerede. Med tale- og forslagsret, men uden stemmeret, deltager endvidere i delegeretmøderne de medlemmer af KL's bestyrelse, der ikke er valgt som stemmeberettigede delegerede.

Mødeaktivitet
Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år.

Hver kommune afholder udgifterne ved sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i delegeretmøderne.

Sekretariatsbetjening
Varetages af staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Kommunernes Landsforenings love §4.

KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af en 1 stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organg for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart efter et almindeligt kommunalvalg, vælges for hele valgperioden af de politiske partier og listesamarbejder, der ved seneste valg i KL´s medlemskommuner har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer, et antal medlemmer af repræsentantskabet, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. De pågældende skal være medlem af en kommunalbestyrelse i en medlemskommune. Samtidig vælges et tilsvarende antal personlige stedfortrædere.

Opgaver
KL´s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Mødeaktivitet
§13, stk. 3.: Repræsentantskabet indkaldes til møde af KL´s bestyrelse. Repræsentantskabets møder ledes af KL´s formand eller næstformand. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for repræsentantskabet, herunder regler om, hvilke personer ud over medlemmerne, der kan deltage i repræsentantskabets møder.

Sekretariatsbetjening
KL.

Lov- og plangrundlag

Kommunernes landsforenings love, § 13.

Kredsråd. vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 suppleant for borgmesteren til Kredsråd vedr. politiets virksomhed.
Suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

Opgaver
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

Mødeaktivitet
Kredsrådet holder møde mindst 4 gange årligt. Der vil efter behov og nærmere aftale blive afholdt møder med deltagelse fra hver kommune og politiet. Deltagerkredsen vil bestå af kommunens ledelse, politikredsens øverste ledelse samt den relevante lokale politileder. Borgmesterens forkontor indkalder til disse møder.

Sekretariatsbetjening
Københavns Vestegns Politi.

Lov- og plangrundlag

Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020.

Distriksudvalg for hjemmeværnet
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til distriktsudvalg for hjemmeværnet.

Det er intet krav at den pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Kurt Faber Pedersen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Opgaver
Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjening af distriktsudvalget ydes af hjemmeværnsdistriktet.

Lov- og plangrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Bemyndigelse efter paragraf 32 i lov om kommunernes styrelse
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal efter § 32 i lov om kommunernes styrelse bemyndige en eller flere personer til sammen med formanden for Kommunalbestyrelsen eller en af næstformændene at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser

Bemyndigelsen er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Anders Agger, ressource- og servicedirektør Nikolaj Weyser Mortensen, chefjurist Inger Krogh Jensen eller stabschef Michael Trøjborg Thomsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Efter § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren, skal være personligt udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling, f.eks. "Kommunaldirektøren". Bestemmelsen giver ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en person, der er ansat i kommunen. Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer. Med bemyndigelsen vil personen/personerne være bemyndiget til på Kommunalbestyrelsens vegne at underskrive skøder ved køb af fast ejendomme og de i den forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve. Den/de bemyndigede vil endvidere have bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med Kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlig lovbestemmelse, yder kaution.

Mødeaktivitet
Ingen.

Sekretariatsbetjening
Afhængig af sagens karakter er det Indkøb og Jura eller Økonomi og Analyse, der er ansvarlig.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32.

Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer m.v.
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Fastlæggelse af vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag til sagsfremstillingen,
 2. at vederlæggelsen er gældende for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 2022-2025 samt
 3. at Ressource- og Serviceforvaltningen bemyndiges til at regulere satserne for befordring, rejser m.v. i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets anvisninger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I vedlagte bilag findes en samlet beskrivelse af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er reguleret efter dels den kommunale styrelseslov, vederlagsbekendtgørelsen og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Udvalgsvederlag (Styrelseslovens § 16 stk. 2).
Udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan ydes i lighed med tidligere for medlemskab af Økonomiudvalg, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget.

Udvalgsvederlaget udgør i alt 144% af vederlaget til formanden af Kommunalbestyrelsen. Det fordeles med samme procentandel som til udvalgsformændene.

Der ydes ikke udvalgsvederlag til udvalgets formand, da denne modtager vederlag for formandshvervet.

Udvalgsvederlaget udgør pr. 1. april 2021 følgende pr. medlem:

 • Økonomiudvalget (25%): 5.662,55 kr. pr. måned (67.950,60 kr. pr. år)
 • Social- og Sundhedsudvalget (25%): 5.662,55 kr. pr. måned (67.950,60 kr. pr. år)
 • Teknik- og Miljøudvalg (25%): 5.662,55 kr. pr. måned (67.950,60 kr. pr. år)
 • Børne- og Skoleudvalget (25%): 5.662,55 kr. pr. måned (67.950,60 kr. pr. år)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (17%): 3.850,53 kr. pr. måned (46.206,36 kr. pr. år)
 • Beskæftigelsesudvalget (17%): 3.850,53 kr. pr. måned (46.206,36 kr. pr. år)
 • Børn og Unge-udvalget (10%): 2.265,02 kr. pr. år (27.180,24 kr. pr. år)

Summen af vederlagene kan højst udgøre 305 % af vederlaget til formanden for Kommunalbestyrelsen, jf. Vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 4.

Udvalgsvederlagene reguleres løbende i overensstemmelse med den godkendte andel af borgmestervederlaget.

Der ydes et vederlag på 5% af formandens vederlag til både 1. og 2. viceborgmester, jf. Vederlagsbekendtgørelsens § 12. Dette vederlag er ikke en del af den samlede vederlagssum på 305%.

Udvalgsformænd (Styrelseslovens § 16 stk. 7).
Honorar til udvalgsformænd ydes i henhold til § 18 i Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt og udgør 125%.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 17% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 17% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6% af borgmesterens vederlag.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §16.
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.
Styrelsesvedtægt for Rødovre Kommune.

Bilag

Bilag 1: Vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2022
Bilag 2: Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt

Forslag til politisk mødeplan 2022
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for året 2022.

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges et forslag til ny politisk mødeplan for det kommende år.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder som udgangspunkt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelser i 2022 er februar, juni og december måned pga. henholdsvis vinterferie, sommerferie og jul.

Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen forud for Kommunalbestyrelsesmødet. Bemærk dog oktober møderækken, hvor Økonomiudvalgsmøde er placeret to uger før Kommunalbestyrelsesmøde af hensyn til efterårsferie.

Fagudvalgenes møder er lagt tirsdag forud for Økonomiudvalgets møde med undtagelse af april grundet påsken.

1. behandling af budgettet foretages på det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 24.8.2022 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 6.9.2022.

2. behandling af budgettet foretages på Økonomiudvalgsmøde den 28.09.2022 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 4.10.2022.

I følge styrelseslovens § 8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan for 2022

KKR
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om valg til de fem Kommunekontaktråd (KKR) for perioden 2022-2026.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KKR er en del af KL´s politiske organisation. Der er fem kommunekontaktråd, et i hver region. Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.

De borgmestre, der vælges på de konstituerende møder i de nyvalgte kommunalbestyrelser, er fødte medlemmer af KKR (med 1. viceborgmester som stedfortræder). Det betyder, at der ikke sker et særskilt valg af medlemmer til KKR i forbindelse med konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser. Kommunen har ingen rolle eller ansvar i forbindelse med disse valg, men formidler alene information til medlemmerne af den nyvalgte Kommunalbestyrelse. Relevant information er vedlagt som bilag til denne sag.

Bilag

Bilag 1: Orientering om valg til kommunekontaktråd (KKR) for perioden 2022 - 2026
Bilag 2: Valggrundlag og -proces for valg til kommunekontaktråd
Bilag 3: forretningsorden for kkr

Diverse
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.55.