Kommunalbestyrelsen

14-12-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 188-213

Sager 188 - 213

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 188

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Kommuneplan 2022-2034
Sag nr. 189

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling for en 12-årig periode. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021 igangsættelse af arbejdet med Kommuneplan 2022 og herunder at Kommuneplan 2022 er digital. Med udgangspunkt i den beslutning, og med afsæt i visionerne i Rødovrestrategi 2020, er Forslag til Kommuneplan 2022 en fuld revision af Kommuneplan 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Kommuneplan 2022 med miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 98:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 211:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling for en 12-årig periode. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år.

Kommuneplanforslagets opbygning og indhold

Kommuneplan 2022 (KP22) er opbygget med udgangspunkt i den del af indholdet i Kommuneplan 2018 (KP18), som er lovpligtigt indhold i henhold til Lov om planlægning. Det betyder, at Forslag til Kommuneplan 2022 er forenklet, og at gengivelser af sektorplaner og -lovgivning ikke længere er en del af indholdet i planen. I den digitale kommuneplan 2022 kan relevante sektorplaner, strategier og analyser tilgås direkte via links.

Den digitale kommuneplan - Forslag til Kommuneplan 2022 er bygget op omkring seks overordnede kapitler/faner (1-6) og en "Forside".

Fane 1 - Rødovrestrategien:

Under denne fane fremgår hovedindholdet i Rødovrestrategien, herunder bæredygtighed og tilknytningen til FN's verdensmål samt hovedpunkterne i de udpegede indsatsområder. Fanen "Rødovrestrategien" erstatter indholdet i kapitel 1 "Vi binder byen sammen" og dele af kapitel 2 "Forudsætninger for planlægningen" i KP18.

Fane 2 - Temaer:

Temaerne i KP18 er revideret i KP22 så kommuneplanens retningslinjer nu falder ind under otte overordnede temaer i stedet for fire. De otte temaer er:

 • Byudvikling
 • Erhverv
 • Detailhandel
 • Trafik og mobilitet
 • Klimatilpasning
 • Miljø og teknik
 • Kulturarv
 • Natur og fritid.

For hvert tema findes retningslinjekort med tilhørende retningslinjer og redegørelse. Hovedstrukturen, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen findes under temaet "Byudvikling". Fanen "Temaer" svarer til kapitel 3 "Hovedstruktur og retningslinjer" i KP18.

Fane 3 - Rammer:

Under denne fane fremgår rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder. Rammeområderne er ordnet i forhold til de samme syv lokalområder som i KP18. Fanen "Rammer" svarer til kapitel 5 "Rammer for lokalplanlægningen" i KP18.

Fane 4 - Om planen:

Under denne fane findes Borgmesterens forord, overordnet information om Kommuneplan 2022 og dens relation til andre planer og samarbejder, information om borgermøder, offentlig høring samt en kort introduktion til, hvad en kommuneplan er. Det er også under "Om planen" at man finder miljøvurderingen og siden, hvorfra man kan udskrive PDF'er af udvalgte kapitler. Fanen "Om planen" svarer dels til den indledende information i KP18 og dels til afsnittet "Rødovres rolle i hovedstaden" (kapitel 2) samt kapitel 6 "Miljøvurdering" i KP18.

Fane 5 - Kort:

Her ligger alle retningslinjekortene samlet i ét kortvindue. På denne side kan man ved hjælp af tænd/sluk funktionen til højre i kortvinduet tænde/slukke for et eller flere af de retningslinjekort man ønsker vist.

Fane 6 - Tillæg:

Her vil alle fremtidige kommuneplantillæg fremgå, så det er nemt at danne sig et overblik over de ændringer til eksisterende kommuneplan, der vedtages i løbet af en kommuneplanperiode.

Forside:

Fra forsiden kan man læse Borgmesterens forord, og der vil være et direkte link til Rødovre Kommunes høringsportal når kommuneforslaget, eller fremtidige forslag til kommuneplantillæg, er i høring.

"Hvad gælder for mig?"

Det digitale format muliggør en ny service til borgerne. Funktionen "Hvad gælder for mig?", gør det muligt at søge direkte på en konkret adresse, så man kan se, hvilke lokalplaner og forhold i kommuneplanen der gælder for den pågældende ejendom.

Ændringer fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022

Med afsæt i den politiske vision ”Rødovrestrategi 2020” er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling. Arbejdet med udpegede temaer, fokusområder samt indsatsområder fra Rødovrestrategien, udmønter sig i konkrete ændringer i planlægningen fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022. Ændringerne omhandler nedenstående 5 punkter:

 • Ændring af rammer for bebyggelsers omfang
 • Ændring af anvendelse
 • Infrastrukturanlæg – metro og BRT
 • De gennemskærende veje
 • Kulturarv

Derudover er der foretaget en kvalitetssikring af udvalgte rammer og indhold.

Se bilag 1 - "Notat om ændringer fra Kommuneplan 18 til Kommuneplan 22" for nærmere beskrivelse af ovennævnte ændringer.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2022

Forslag til Kommuneplan 2022 er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Med udgangspunkt i en indledende miljøscreening har Rødovre Kommune vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2022 skal miljøvurderes i form af en egentlig miljørapport.

De overordnede temaer fra Rødovrestrategien, herunder indsatsområderne inden for bæredygtighed udmønter sig i konkrete ændringer i Kommuneplan 2022. Miljøvurderingen er afgrænset til følgende emner: "Ændring af rammer for bebyggelsers omfang", "Ændring af anvendelse", "Infrastrukturanlæg - metro og BRT", "De gennemskærende veje" og "Kulturarv" kan have en indvirkning på miljøet.

Når Kommunalbestyrelsen vedtager planen endeligt, vil miljøvurderingen blive suppleret af en sammenfattende redegørelse. Her redegøres der for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning samt hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de alternativer, der har været behandlet og hvordan Rødovre Kommune vil overvåge planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet.

Miljørapporten samt miljøscreening er vedlagt som bilag og offentliggøres sammen med planforslaget. Se bilag 2 - "Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2022" og bilag 3 - "Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2022".

Borgerinddragelse

Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanen har der været gennemført en række inddragende aktiviteter. Det drejer sig om workshops i foråret i forbindelse med arbejdet med en ny erhvervspolitik (relevant i forhold til planlægningen af byens erhvervsområder), borgermødet om Islev Torv i august og borgermødet om planlægning for Parkbyen i oktober, som hver især har givet input til indhold i kommuneplanen. Senest har fagudvalgene været vært for tre borgermøder, som har taget afsæt i udvalgte indsatsområder i Rødovrestrategien. Se bilag 4 - "Samlet notat fra tema-borgermøder".

Borgermøde i høringsperioden

Med formålet om at fremlægge kommuneplanforslagets indhold og introducere borgere for den nye digitale kommuneplanløsning, blev det på mødet den 26. januar 2021 (sag nr. 2) også besluttet, at der skal afholdes et bogermøde i høringsperioden.

Link til Kommuneplan 2022-2034

Kommuneplan 2022-2034 kan tilgås via følgende link:

http://rk.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=5

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar-marts 2022: Offentlig høring i 8 uger - herunder borgermøde

Juni 2022: Endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Notat om ændringer fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022
Bilag 2: Miljøscreening og afgrænsning af miljøvurdering KP2022
Bilag 3: Miljøvurdering af KP 2022 10-11-2021
Bilag 4: Samlet notat om tema-borgermøder

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for almene boliger
Sag nr. 190

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring fra den 8. september til den 27. oktober 2021.  Tillægget giver mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen. Der er indkommet 3 høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 vedtages endeligt.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 99:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C )


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 212:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, O, Ø og UP) og 3 imod (C).

Sagsfremstilling

Udviklingen af Parkbyen skal ske i overensstemmelse med Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Derfor gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for i lokalplanlægningen at stille krav om op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Dette for at bidrage til en mangfoldig boligsammensætning, hvor der er boliger til alle indkomst- og brugergrupper.

Kommuneplantillægget gælder for rammeområderne 5B29 og 5B30 (Parkbyen) og der indføres en generel rammebestemmelse i kommuneplanen, som giver mulighed for at lokalplanlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Rammebestemmelsen gælder udelukkende for de områder, som ikke i dag består af boliger eller er lokalplanlagt til boligformål. Procentdelen af almene boliger opgøres i forhold til antal m² etageareal indenfor lokalplanområdet. Kommuneplantillægget ses i Bilag 1.

Miljøvurdering - der er ikke udarbejdet miljørapport

Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som kommuneplantillægget giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

Planen giver alene mulighed for opførelse af op til 25 % almene boliger; det vil sige at den regulerer alene typen af boliger og dermed sammensætningen af boligerne. Planen vil medføre nogle ændringer i trafikforholdene, men ikke i væsentlig grad. Trafik og jordforurening i området vil sammen med andre miljøaspekter blive behandlet i den senere lokalplanlægning.

Høringssvar

Der er indkommet 3 høringssvar fra seniorrådet samt to borgere med adresse i Parkbyen. Seniorrådet ønsker en del af de almene boliger reserveret som ældreboliger. De to borgere ønsker ikke krav om almene boliger, og den ene borger fremfører desuden synspunkter om bebyggelsesprocenter og højder, hvilket dog ikke indgår i kommuneplantillægget. Høringsskema med Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger fremgår af Bilag 2. Høringssvarene ses i Bilag 3. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på sagens nuværende stade.

Tidsplan

Endelig vedtagelse af tillæg 8 - december 2021

Offentliggørelse af tillæg 8 - januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 8 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Høringsskema Personopdelt Tillæg 8 til KP 2018
Bilag 3: Indkomne høringssvar, fuld længde

Endelig godkendelse af regulativ for jord
Sag nr. 191

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til nyt regulativ for jord har været i 4 ugers høring fra den 15. september 2021 til den 13. oktober 2021. Der er ikke modtaget nogen høringssvar til regulativet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Regulativ for jord godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 100:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 213:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til nyt regulativ for jord blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2021 (Sag nr. 127), hvorefter regulativet blev sendt i 4 ugers høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

I den endelige version af regulativ for jord er der foretaget en redaktionel ændring, da der manglede nummerering af en overskrift i § 12.3. Det betyder, at § 12.3.3 er blevet til § 12.3.4 og § 12.3.4 er ændret til § 12.3.5.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Lov om forurenet jord (jordforureningsloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttrædelse 1. januar 2022

Regulativet offentliggøres den 1. januar 2022 i NSTAR (Den Nationale Standard Affalds Regulativdatabase).

Bilag

Bilag 1: Regulativ for jord

Godkendelse af låneramme til Vestforbrænding til finansiering af forventede investeringer i 2022
Sag nr. 192

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr., til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr. samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk. 2-3.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 101:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 214:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i brev dateret 29. september 2021 anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Lånerammen er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 426 den 15. september 2021.

Låneramme 2022 skal finansiere forventede strategiske og driftsmæssige investeringer, som er godkendt på tidligere bestyrelsesmøder og listet op nedenfor.

Strategiske investeringer
Forprojekt Carbon Capture: Det forventes som led i klimaloven og klimaaftalerne fra 2020, at det vil blive et krav at indfange CO₂ fra affaldsforbrændingsanlæg. Derfor iværksættes forprojekt vedrørende etablering af CO₂-fangst (Carbon Capture) med henblik på at fange op til 500.000 tons CO2 fra Vestforbrænding.

Driftsmæssige investeringer
Flow omkring modtagehallen: Forbedring af rammer for aflæsning og flow i Vestforbrændings affaldsmodtagelser i Glostrup og Frederikssund. Både for aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner.

Kraftvarmeanlæg: Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på forbrændingsanlæggene. Det er et led i levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Varmenet: Tilslutning af nye kunder og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Bygninger kraftvarmeanlæg: Forbedringer af produktionsbygninger og kontrolrum inkl. besøgsfaciliteter til kontrolrummet. Centralisering af værkstedsfaciliteter i Glostrup samt forbedring af vandopsamlingen til vandrenseanlægget.

Andre bygninger, IT og indsamlingsordninger: Forbedring af bygningsmassen der ikke vedrører kraftvarmeanlægget. IT-projekter og -sikkerhed optimeres løbende. Der foretages optimering af projekter i relation til indsamlingsordninger i Genbrug & Genanvendelse. I Frederikssund foretages renovering og forbedring af el-anlæg, faciliteter til presning af plast og pap.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af den 8. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr
Bilag 2: Brev låneramme 2022 tekniske direktører
Bilag 3: 3.b Indstilling låneramme for 2022
Bilag 4: Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Godkendelse af låneramme 2022 til I/S Vestforbrænding til finansiering af fjernevarmeprojekt
Sag nr. 193

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af låneramme 2022 på 215,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på. 215,0 mio. kr., til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 102:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 215:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde nr. 424 den 17. marts 2021 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. I henhold til § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, skal Vestforbrænding anmode om interessentkommunernes godkendelse af lånerammen.

Baggrund
Bestyrelsen har på sit møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget en bevilling på 5 mio. kr. til projekt nr. 281 til udarbejdelse af varmeplan 2015 bl.a. omfattende varmeforsyning til Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende besluttet at gøre Vestforbrænding til samarbejdspartner i forbindelse med gennemførelse af energiplan med mål om at udfase naturgas og olie til opvarmning.

En væsentlig del af fjernvarmenettet er omfattet af varmeplan 2015 og ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor Vestforbrændings bestyrelse i 2013 og 2015 har bevilget Etape A og Etape B. Etape A og siden Etape B blev godkendt og er stort set gennemført med samlet investering på 629 mio. kr. Nærværende indstilling omfatter endnu en etape, Etape C, fra de i 2012-13 udarbejdede planer. Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling til Vestforbrændings bestyrelsesmøde i Bilag 3.

Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune Etape C
Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 58.000 MWh/år ved 91% tilslutning af kundepotentialet. Erfaringen fra tidligere er en tilslutning på 95-98%.

Den samlede investering er opgjort til 215 mio. kr. Der er dog allerede givet forhåndstilsagn om tilslutning fra kunder svarende til ca. 8.000 MWh års forbrug, og der er mange forespørgsler om muligheden for fjernvarme. Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 5,7%, hvorfor projektforslaget kan gennemføres, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser med et krav om minimum 3,5% samfundsøkonomisk forrentning.

Tilbagebetalingstiden er beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske levetid, der skønnes til minimum 40 år. Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år. Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi. Dermed vil projektet isoleret set kunne reducere varmeprisen med ca. 1% samt medføre merindtægt til affaldssiden på ca. 1,7 mio. kr./år.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr
Bilag 2: Brev låneramme 2022 tekniske direktører
Bilag 3: 3.a. Indstilling projekt Lyngby etape C
Bilag 4: Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Ekspropriationsbeslutning for stationsplads til Rødovre Nord letbanestation
Sag nr. 194

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved "Rødovre Nord" letbanestation, Slotsherrensvej 400, skal der anlægges en stationsplads, der vil skabe mulighed for busholdepladser samt bil- og cykelparkering ved stationen. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til, om der skal eksproprieres til stationspladsen, jf.  vejloven.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den del af ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev, der er markeret med gult på ekspropriationsplanen af 25. februar 2021 (ca. 6.265 m2), eksproprieres efter vejlovens § 96,
 2. at den del af ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev, der er markeret med blåt på ekspropriationsplanen af 25. februar 2021 (ca. 115 m2) ved ekspropriation efter vejlovens § 96 pålægges servitut om oversigt samt
 3. at ekspropriationsbeslutningen tinglyses på ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 103:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 216:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Langs Nordre Ringvej anlægges letbanen, og Rødovre Kommune får en letbanestation ved Slotsherrensvej 400, matrikelnr. 1e, Islev By, Islev.

Ved letbanestationen er der behov for at anlægge en stationsplads, som skal tjene de almene trafikale hensyn ved at give adgang for bil-, cykel-, gang- og bustrafik tæt ved stationens perroner, samt mulighed for bil- og cykelparkering for passagerne til letbanen.

I Lokalplan 132 er der udlagt areal til det formål. Det er ikke lykkes at indgå en aftale med grundejeren om køb af arealet, hvorfor arealet til stationspladsen skal eksproprieres efter vejloven. Som en del af ekspropriationen, er der blevet udarbejdet et detaljeret skitseprojekt, hvis udformning er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2021 (sag nr. 74).

Det godkendte projekt for stationspladsen (vejprojektet) omfatter areal til vejadgang til letbanestationen, samt areal til 3 busholdepladser, 50 cykelparkeringspladser, cykelparkering til 4 ladcykler, opsætning af 24 bycykel-ladestationer samt 28 parkeringspladser til biler. Der er til bilparkeringen reserveret areal til opsætning af el-ladestandere. Derudover er der tættere på stationen placeret 2 store handicappladser og 2 afsætningspladser til "Kiss&Ride".

Vejprojektet medfører også tilpasninger af den offentlige vej, som skal udvides inden for den nuværende vejmatrikel. Konkret skal kørebanedelen, der går fra Slotsherrensvej ned til Nordre Ringvej, udvides for at tilgodese anlæggelse af et støttepunkt for krydsende cyklister, der skal ind på stationspladsen. Dette giver samtidig mulighed for, at der kan anlægges en venstresvingsbane for den kørende trafik, der skal ind på stationspladsen. Løsningen håndterer et potentielt fremkommelighedsproblem med tilbagestuvning af trafik, der stoppes af ventende venstresvingende køretøjer på vej ind til stationspladsen.

Ekspropriationen omfatter iht. vejprojektet et areal på 6.265 m2 af den samlet ejendom på 19.345 m2 samt pålægger en servitut om oversigt for udkørslen til stationspladsen, som omfatter 115 m2. Se bilag 1 og 2.

Teknisk Forvaltning har den 28. juni 2021 indkaldt til åstedsforretning, som blev afholdt den 9. september 2021 kl. 13. Se vedlagte protokol, bilag 3.

Til åstedsforretningen deltog forvaltningen med rådgivere, og som repræsentant for Kommunalbestyrelsen formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro. Grundejeren deltog ikke selv eller ved stedfortræder. Op til 4 uger efter åstedsforretning kan grundejer eller andre, der er direkte berørt af den påtænkte ekspropriationsbeslutning, komme med bemærkninger eller ændringsforslag til vejprojektet. Denne frist udløb den 7. oktober 2021. Grundejeren har inden for denne periode ikke indsendt nogen bemærkninger eller indsigelser.

Det videre forløb

Ved godkendelse af ekspropriationen, overtager Rødovre Kommune det eksproprierede areal, når beslutningen meddeles grundejeren. Teknisk Forvaltning skal samtidg sikre en matrikulær ændring, så arealet bliver udstykket fra ejendommen. Yderligere fremsender forvaltningen et forligsforslag til grundejeren vedrørende erstatning for det eksproprierende areal. Det er forvaltningens vurdering, at anlæggelse af letbanen og stationsplads på dette sted, vil være til fordel for ejendommen. Fordelen kan potentielt udligne en del af grundejerens erstatning ved ekspropriationen til stationspladsen, hvis anlæggelse af stationspladsen vurderes at tilføre en merværdi for grundejerens tilbageværende arealer. Det endelige beløb i et kommende erstatningsforslag, er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

Såfremt der ikke er enighed om det endelige beløb, går sagen videre til Taksationskommissionen, der afsiger kendelse i sagen. Denne kendelse kan påklages til Overtaksationskommissionen. Såfremt der ikke er enighed efter Overtaksationskommissionens kendelse, kan erstatningsspørgsmålet rejses ved domstolen. Omkostningerne i forbindelse med sagsbehandling hos taksationsmyndighederne pålægges Rødovre Kommune samt omkostninger til sagkyndig bistand for grundejeren, såfremt taksationsmyndighederne beslutter dette.

Når det endelige beløb er afklaret, vil det forelægges til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Parallelt med dette forløb, har grundejeren 4 uger fra den endelig ekspropriationsbeslutningen er meddelt, til at klage over vejprojektets udformning til Vejdirektoratet. Det omfatter projektmæssige forhold, f.eks. hvis grundejeren mener, at vejprojektet inddrager mere areal end nødvendigt, for at sikre trafik- og vejforholdene.

I det godkendte Budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af stationspladsen. Dette arbejde vil startes op efter årsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2020

Lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26. februar 2014

Lokalplan 132 af 18. december 2018

Lov om offentlige veje mv.  § 94-123,  lovnr. 1520 af 27. december 2014

Godkendt - Frigivelse af midler til ekspropriation af stationsplads til Rødovre Nord Letbanestation, Kommunalbestyrelsesmøde den 28. april 2020, sagsnr. 56

Godkendt - Letbane - skitseprojekt for stationsplads Rødovre Nord, Kommunalbestyrelsesmøde den 27. april 2021, sagsnr. 74

Budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af ekspropriation. I dette beløb er ikke inkluderet erstatning for det eksproprierede areal.

De endelige økonomiske konsekvenser ved ekspropriationen kendes ikke, da beløbet afhænger af, om der kan opnås enighed eller om spørgsmålet skal afgøres af taksationsmyndighederne eller domstolene.

I tilfældet af at udgiften til det processuelle i ekspropriationen vil svare til bevillingen på 1,5 mio. kr. vil en eventuel erstatning til grundejeren blive finansieret ved en tillægsbevilling.

Tidsplan

Med godkendelse af ekspropriationen overtager Rødovre Kommune det eksproprierede areal, når beslutningen meddeles grundejeren, og den videre projektering og udbud i 2022 kan igangsættes, så anlægsarbejderne påbegyndes i 2023. Stationspladsen skal være anlagt og klar til den forventede driftsstart af letbanen i 2025.

Det videre arbejde med forlig om den endelige godtgørelse for ekspropriationen foregår sideløbende. Den endelige afklaring om erstatningsbeløbet kan vare flere år - afhængig af om der opnås enighed ved forlig eller om sagen går videre til taksationsmyndighederne og domstolene.

Bilag

Bilag 1: Kort - Ekspropriationsplan
Bilag 2: Matr. nr. 1e Islev By, Islev oversigstservitut
Bilag 3: Protokol for åstedsforretning den 9. september 2021 Rødovre stationsplads

Aage Knudsens Strøg - Godkendelse af detailprojekt og frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 195

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten for budget 2021 er der, i årene 2021 og 2022, afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,0 og 7,7 mio. kr. til anlæggelse af Aage Knudsens Strøg i Gartnerbyen.
De afsatte midler søges bevilget til den første del af Aage Knudsens Strøg, mellem Gunnekær og Kristine Pedersens Vej.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et detailprojekt for Aage Knudsens Strøg, som der redegøres for i sagsfremstillingen. Der indstilles samtidig, at projektet endelig godkendes forud for udbud af arbejderne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt for Aage Knudsens Strøg godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 10,7 mio. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2021 og 7,7 mio. kr. i 2022 til anlæggelse af 1. del af Aage Knudsens Strøg.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 104:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 217:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, idet der gives en anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023 til anlæggelse af 1. del af Aage Knudsens Strøg.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen (sag nr. 96) Lokalplan 145 med tilhørende designmanual for Gartnerbyen. Lokalplan 145 og tilhørende designmanual har dannet grundlag for det videre arbejde med udformning af projektforslaget (godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 57) og detailprojekt for det kommende Aage Knudsens Strøg. Projektet vil blive præsenteret nedenfor og er vedlagt som bilag 1 og 2 til indstillingen.

Indretning af Aage Knudsens Strøg

Projektet for Aage Knudsens Strøg bygger på tankerne og beskrivelsen, der er givet i designmanualen for området, som danner rammen for hele Gartnerbyen. Strøget stækker sig fra Rådhuspladsen i syd til Tæbyvej i nord, og vil være hovedåren gennem den kommende Gartnerby. Strøget er tiltænkt gående og cyklende trafik og vil være friholdt for kørende trafik, med undtagelse af affaldsafhentning, brand og redningskøretøjer. Der hvor Aage Knudsens Strøg krydser Kristine Pedersens Vej og Else Sørensens Vej (tidligere Egegårdsvej), vil det stadig være muligt at krydse strøget i bil. Krydsningen vil foregå på fodgængernes præmisser.

I strøget vil der være to pladser, aktivitetspladsen og byhaven. Disse vil være forbundet af stræder og sammen vil det udgøre et samlet strøg med et gennemgående grønt spor.

Det grønne spor vil give mulighed for oplevelser og vil invitere til ophold og leg. Det grønne spor vil også have en væsentlig funktion i forhold til klimatilpasning af området, da det indrettes til at opsamle og forsinke regnvand, før regnvandet ledes videre i systemet. Der vil desuden blive opstillet bænke og siddeplinte, der kan bruges til ophold og hvil.

Pladsen til aktivivtet og byhaven har form af egentlige pladser. Pladsen til aktivitet i den nordlige del vil være en mindre grøn plads med mulighed for ophold. Her er der skabt plads til en signaturlegeplads, der bliver udformet med temaer, der relaterer sig til Gartnerbyen og områdets historie. Da pladsen først forventes anlagt i 2025, vil legepladsen først blive endelig projekteret senere. Byhaven vil være den store plads midt på strøget. Den vil være udformet som en mindre park, med mulighed for ophold og oplevelse. Det grønne areal i midten af pladsen vil være kupperet, og have flere tværgående stier. Rundt om det grønne areal, vil der være mulighed for ophold på plinte, bænke og trædæk, der rækker ud i parken. Byhaven vil samtidig være opsamlingspunkt for regnvand fra området. I det dybeste punkt vil der dagligt være et frit vandspejl, der vil kunne krydses via et trædæk. Der vil desuden langs hele strøget blive opsat affaldsspande med mulighed for at affaldssortere.

Beplantningen i strøget vil være en mangfoldig blanding af robuste biotoper, der understøtter bioderversiteten fra lokalområdet. Beplantningen vil være tilpasset de enkelte lokationer langs strøget og deres brug, men vil samtidig fremstå som en helhed. I udformning og plantevalg er der taget højde for hjemhørende arter og biodiversitet i området, så der vil være en naturlig forbindelse til lokalområdet. Beplantningen vil samtidig være tilpasset regnvandshåndteringen, som strøget også skal rumme.

Belægningerne i det kommende strøg tager udgangspunkt i designmanualen, og består af betonfliser i forskellige størrelser og savskårne jetbrændte chaussesten. Belægningerne vil blive lagt, så det grønne spor suppleres og følges gennem hele strøget. De forskellige størrelser vil samtidig giver mulighed for tilpasning til de kommende byggefelter.

Projektet har både i forbindelse med projektforslaget og detailprojektet været underlagt trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision i henhold til gældende retningslinjer og efter aftale med handicaprådet. Revisionerne er udarbejdet af uddannede revisorer, så det sikres at projektet er både handicapvenligt og trafiksikkert. Langs hele strøget vil der være fokus på ledelinjer og tilgængelige belægninger, så alle har mulighed for at gå langs med og krydse på tværs af de grønne områder. Stierne i de grønne arealer efterlever de retningsgivende hældninger for tilgængelighed, så hele anlægget kan bruges af alle.

De belagte arealer har en udformning, så der i dagligdagen er mulighed for at gå og cykle gennem strøget. De skaber også plads til ophold og evt. udeservering. De belagte arealer er også tilpasset bygningsreglementets arealkrav for brandredning/brandveje, så der fremadrettet kan brandredes fra strøget til alle de tilstødende byggefelter i lokalplanen.

Langs hele strøget vil der blive opsat belysning, som tilpasses omgivelserne. På de belagte færdselsårer, vil belysningen have fokus på at man kan orientere sig og på tryghed. Mod det grønne spor vil der været større fokus på effekt og oplevelse. Belysningen vil primært være tænkt ind i byinventaret, så det fremstår som en integreret del af anlægget, hvor det er nødvendigt, bliver der suppleret med lav pullertbelysning.

Projektet har gennemgået en bæredygtighedsscreening, der dels kobler sig op mod verdensmålene og ser på den fremtidige drift. Dette er med til at sikre at anlægget understøtter verdensmålene, og at den fremtidige drift kan foregå, så bæredygtigt som muligt.

Der er desuden blevet foretaget en miljøscreening, se bilag 3. Denne giver ikke anledning til, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM) af projektet.

Regnvandshåndtering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af projektet haft et løbende samarbejde med HOFOR om regnvandshåndteringen. Det er tiltænkt, at det kommende strøg på overfladen skal kunne håndtere og forsinke dele af det regnvand, en 5 års hændelse for Lokalplan 145 og tilstødende Lokalplan 144’s område vil generere, inden regnvandet bliver ledt videre i systemet. I det grønne spor er det lykkedes at finde plads til store dele af det volumen, en sådan regnhændelse kræver. Kun en mindre del end forventet vil fremadrettet skulle håndteres i egentlige nedgravede ledninger til regnvand. I det videre arbejde med anlæggelse af strøget, vil samarbejdet med HOFOR fortsætte, så samspillet mellem de to løsninger for regnvandshåndtering optimeres.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Lokalplan 145, der danner rammerne for Aage Knudsens Strøg, har der været afholdt borgermøde. Der har desuden været afholdt dialogmøde med naboer og grundejere til lokalplanen og herunder det kommende hovedstrøg. For at sikre borgernes perspektiv indgår i beslutningsgrundlaget for den endelige udformning, har forvaltningen lavet en supplerenede coronavenlig borgerinddragelse i form af byvandringer med tilhørende opgaver. Input herfra peger i retning af den allerede vedtagne designmanual, og er indarbejdet som bidrag til at kvalificere det endelige resultat.

Kobling mellem øvrige igangværende projekter.

Den sydlige del af Aage Knudsens Strøg vil fremtidigt blive bindeled og overgang mellem flere markante byggerier i bybilledet. Strøget vil støde op til Rådhuspladsen, Viften og den nye bygning til rådhusfunktioner. Den sydlige del af strøget, afgrænset af krydsningen ved Gunnekær til Rådhuspladsen, vil blive projekteret senere og anlagt i forlængelse af opførelsen af den nye bygning til rådhusfunktioner. Derved sikres den bedst mulige sammenhæng med alle de omkringliggende bygninger.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at anlæggelse af 1. del af Aage Knudsens Strøg kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 10,7 mio. kr.

Udgiften på 10,7 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Projektet er vurderet til at koste 55,0 mio. kr., hvoraf der, med ovennævnte indstilling, vil være bevilget 15,7 mio. kr. til projektet. De resterende 39,3 mio. kr. er i budget 2022 placeret i år 2025.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af projekt, forventes anlægsarbejderne af første del af Aage Knudsens Strøg, mellem Gunnekær og Kristine Pedersens Vej, at blive sendt i udbud og anlagt i løbet af 2022 og 2023. Anlægsarbejderne vil blive koordineret og planlagt ud for færdiggørelsen af de tilstødende byggefelter og evt. ledningsarbejder udført af HOFOR.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse Hovedprojekt
Bilag 2: Oversigtsplan
Bilag 3: Miljøscreening Aage Knudsens Strøg

Endelig godkendelse af projektforslag for konvertering af fjernvarme i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej
Sag nr. 196

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder hovedsagligt beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej, efter høringsperiode.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget endeligt godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 105:

Anbefales.

Forvaltningen vil inden Kommunalbestyrelsesmødet undersøge konsekvenserne af, at der ikke skal betales for tilslutning ud over de 15 meter der er angivet i projektforslaget.


Beslutning fra Bestyrelsen for RKF, 30. november 2021, pkt. 18:

Anbefales.

Forvaltningen vil inden Kommunalbestyrelsesmødet undersøge konsekvenserne af, at der ikke skal betales for tilslutning ud over de 15 meter der er angivet i projektforslaget.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 218:

Indstilles godkendt, idet forvaltningen anmodes om at forelægge en sag, hvor taksten justeres således, at tilslutningsrabatten også gælder stikledninger længere end 15 m.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektforslaget for fjernvarmekonvertering af to områder hovedsagligt beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej, har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens foreløbige godkendelse den 31. august 2021 været i 4 ugers høring.

Høringsmaterialet blev sendt til EVIDA A/S, VEKS I/S, Radius Elnet og ejere af de 143 direkte berørte ejendomme i området. De direkte berørte ejendomme er i projektforslaget antaget at skulle have fælles distributionsledning liggende til 1 eller flere naboejendomme.

Der er modtaget høringssvar fra EVIDA A/S, som ikke har indsigelser mod projektforslagets godkendelse.

Der er modtaget høringssvar fra 21 ejere af de direkte berørte ejendomme.

11 udtrykker positive tilkendegivelser for projektforslaget og to udtrykker negative tilkendegivelser. De negative tilkendegivelser er dog kun overfor de pågældende ejendommes mulige tilslutning til fjernvarme eller fælles stikledning på ejendommen, ikke for projektforslaget som helhed. Der er også modtaget to høringssvar som udtrykker utilfredshed med egenbetaling for stikledninger over 15 meter. De pågældende mener, det skal være ensartet solidarisk betaling uanset stikledningslængde.

Enkelte høringssvar foreslår andre ledningsføringer for de fælles distributionsledninger. Disse forslag vil blive taget i betragtning ved detailprojekteringen.

Endelig er der 9 høringssvar der er neutrale eller har ønsket svar på opklarende spørgmål, uden at tage særskilt stilling til projektforslaget. Nogle høringssvar er kategoriseret i mere end en svarkategori.

På det grundlag indstilles projektforslaget uden ændringer og i sin helhed til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Områderne overgår fra individuel forsyning med naturgas til kollektiv forsyning med fjernvarme. Ejendomme beliggende i området kan efter den endelige godkendelse ikke længere søge tilskud hos Energistyrelsens Bygningspulje til anskaffelse varmepumper. Ejendommene kan stadig blive opvarmet med varmepumper.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Varmeplan 2010 og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010.

Projektforslaget behandler områder med et samlet varmebehov på ca. 47.000 MWh. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings nuværende årlige salg er til sammenligning ca. 150.000 MWh.

Der er tilsammen 1.829 potentielle kunder i de to områder.

Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsning af CO2 udledningen.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssigt fordelagtig.

Selskabsøkonomien balancerer efter 30 år.

Fjernvarmeforsyningen betyder økonomiske fordele for de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien).

Godkendelse af projektforslaget indebærer efterfølgende en ansøgning om anlægsbevillinger på netto 127 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022-2025, hvor der samlet er afsat 159 mio. kr. til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings foreløbige udbygningsplaner i budgetforslaget for budget 2022-2025. Det skal bemærkes, at der i budgetoplægget er taget udgangspunkt i en forventning om 50 % tilslutning i første omgang. En tilslutning på 90 % som forudsat i projektforslaget vil koste 213 mio. kr.

Samfundsøkonomien

Projektets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på 80 mio. kr. i forhold til individuelle varmepumper.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarmeforsyning en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien

Det antages, at alle nye kunder tilsluttes på en abonnementsordning. Med de givne forudsætninger balancere selskabsøkonomien for de nye kunder således, at de efter 30 år bidrager med positiv likviditet, som kommer alle kunder tilgode.

Der er forsigtigt regnet med en forholdsvis lav starttilslutning på 25 %.

Brugerøkonomien

I forhold til individuelle varmepumper, er den samlede nutidsgevinst for de nye kunder i projektforslaget beregnet til 35 mio. kr. med en tidshorisont på 20 år. Der er regnet med 100 % rabat på tilslutningsbidrag (maks. 15 meter stikledning) og 1 % i kalkulationsrente.

Den gennemsnitlige besparelse det første år er 19 % i forhold til en ny individuel varmepumpe.

Som noget nyt vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning med projektforslaget introducere en abonnementsordning.

Der er i beregningerne antaget, at de nye kunder som udgangspunkt tilsluttes med en abonnementsordning, hvorved forsyningsgrænsen flyttes til kundens side af fjernvarmeunitten.

Det betyder, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning servicerer og vedligeholder kundeinstallationen samt udskifter den, når den er udtjent.

De nye kunder skal således ikke selv investere i udskiftning af naturgasfyret med en fjernvarmeunit. Investering og fremtidigt vedligehold vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning stå for. Kunderne kan også vælge selv at stå for investering og fremtidigt vedligehold og dermed spare abonnementsydelsen. En abonnementsordning må ikke forveksles med en afdragsordning. Kunden ejer ikke og kan heller ikke købe fjernvarmeunitten. Abonnementsordningen er permanent og gælder så længe kundeforholdet består. Ønsker kunden at stoppe køb af fjernvarme på abonnement, vil fjernvarmeunitten blive nedtaget af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Kunden må derefter selv sørge for varmeforsyningen. De præcise forhold og vilkår for abonnementsordningen er ikke endeligt afklaret, men vil ved en senere lejlighed blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelige godkendelse.

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutning til fjernvarmen er en langsigtet investering en gang for alle, mens den relativt høje investering i individuelle varmepumper skal gentages med 15-20 års mellemrum. En fjernvarmeunit koster markant mindre og har en længere levetid.

Brugerøkonomien er således positiv.

Effekten på begrænsning af CO2 udledning

Fuldt udbygget (90 % tilslutning) vil områderne spare miljøet for ca. 9.000 tons CO2 udledning om året. Det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings forventning, at områderne vil være fuldt udbygget efter maksimalt 10 år. Det begrundes i klimaaftalen af juni 2020 indgået af et bredt flertal i Folketinget, der har afsnit om grøn omlægning af varmeafgifter, udfasning af individuelle olie- og gasfyr, grøn fjernvarme samt en grøn skattereform.

Herudover har det statslige gasselskab EVIDA i samarbejde med Energistyrelsen i foråret 2021 lavet en analyse af gaskundernes forventninger til deres fremtidige boligopvarmning.

Analysen viser (i uddrag) for Rødovre og det Storkøbenhavnske område:

 • Når gaskunderne i Rødovre skal vælge ny opvarmningskilde, er det vurderingen, at kun 16 procent vil vælge gas igen.
 • 44 % vil i højere grad vælge fjernvarme.
 • Analysen bekræfter, at alderen på gaskedlen har stor betydning for beslutningen om at udskifte gaskedlen. Således svarer 64 procent, at de regner med at skifte gaskedlen ud, når den når den alder, hvor de typisk stopper med at virke, eller når den går i stykker.
 • I Rødovre forventer 14 % at skifte indenfor 2 år.
 • I Rødovre vil 55 % af gaskunderne vælge med afsæt i anlæggets klimavenlighed.

På det grundlag er det Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings forventning, at en meget stor andel af de mulige kunder vil tilslutte sig fjernvarmen, senest når deres nuværende naturgasfyr står til udskiftning.

Arealafståelse og servitut

Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske omkostningerne ved at skulle placere flere ledninger til eksempelvis rækkehuse. Der skal tinglyses servitut på de private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden servitut. Stikledninger der kun er beliggende på den ejendom de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). BEK nr. 181 af 4. maj 2021.

Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Udbygningsplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 163).

Strategi for udbygning af fjernvarmeforsyning i Rødovre Kommune, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (sag nr. 117).

Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020 af 22. juni 2020.

Adfærdsanalyse af EVIDAS kunder, udarbejdet af /kl.7, 18. februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen, er anslået til netto 213 mio. kr. ekskl. moms ved 90 % tilslutning. Heri er indregnet at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning giver 100 % rabat på tilslutningsbidraget.

I budgetoplægget for budget 2022-2025 er afsat rådighedsbeløb på netto 127 mio.kr., hvor der er taget udgangspunkt i en forventning om 50 % tilslutning. I budgetperioden er der samlet afsat 159 mio. kr. til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings foreløbige udbygningsplaner i budgetforslaget for budget 2022-2025.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, og er indregnet i projektforslaget.

Tidsplan

2022: Detailprojektering og udbud.

2023-2026. Udbygning og tilslutning af kunder.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af to områder i Rødovre
Bilag 2: Høringssvar samlet

Anlægsregnskab - Køb af Sandbækvej
Sag nr. 197

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune erhvervede i forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Bykernen i 2019, et areal ved Sandbækvej/Tørringvej. Det skete med henblik på at flytte kommunens tekniske plads.

Aftalen indebar at sælger skulle etablere belægning på en del af arealet, men grundet jordbundens beskaffenhed har det ikke været muligt, at etablere belægningen som oprindeligt forudsat.

Efterfølgende er der forhandlet en aftale med sælger om, at de respektive parter afholder ekstra omkostningerne forholdsmæssigt. Rødovre Kommune overtager forpligtigelsen til at etablere befæstelse af jordarealet, som var indbefattet i købsaftalen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 4.763.512 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 219:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune erhvervede sig i 2019, et areal ved Sandbækvej/Tørringvej med henblik på at flytte kommunens tekniske plads, grundet vedtagelsen af helhedsplanen for Bykernen. Det samlede areal udgør 18.000 m2 og skal benyttes til etablering af en ny teknisk plads samt ny genbrugsplads. Nedenfor er regnskabet opstillet. En nærmere beskrivelse af regnskabet ses under økonomiske konsekvenser:

Bevilling 30. april 2019: 50.475.160 kr.

Udgift: 50.475.160 kr.

Indtægt: -4.763.512 kr.

Resultat (Netto): 45.711.648 kr.

Afvigelse (Netto): 4.763.512 kr.

De samlede købsomkostninger er oprindeligt estimeret til ca. 50,4 mio. kr. Heraf udgør 45 mio. kr. anskaffelsen af det samlede areal inklusive bygninger og 5,0 mio. kr. udgør omkostninger til etablering af befæstelse på de områder, som i dag fremstår uden overfladebelægning.

Det har efterfølgende vist sig, at jordbundsforholdene har en sådan beskaffenhed, at det ikke er muligt at etablere belægning som oprindeligt forudsat. Placeringen af ansvaret for beskaffenheden af jordbundsforholdene er ikke entydig, idet der ikke forud for handelens gennemførelse er udført en geoteknisk undersøgelsesrapport, og det efterfølgende har vist sig at befæstelsen skal håndtere en tungere belastning en oprindeligt estimeret.

Derfor er der efterfølgende forhandlet en aftale med sælger om, at de respektive parter afholder ekstra omkostningerne forholdsmæssigt. Det er også forhandlet på plads, at Rødovre Kommune overtager forpligtigelsen til at etablere befæstelse af jordarealet, som var indbefattet i købsaftalen.

Mindreforbruget skyldes det indgåede forlig mellem sælger og Rødover Kommune. Efterfølgende vil der blive fremsat en revideret bevillingssag som omhandler etablering af befæstelse på de områder, som i dag mangler overfladebelægning på Sandbækvej.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr 1051 af 15. oktober 2019)

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede budget til køb af grund til ny materielgård og genbrugsstation kan opsættes således:

Erhvervelse af Sandbækvej/Tørringvej (udgift) 50.000.000 kr.

Gebyrer og afgifter (udgift) 301.660 kr.

Juridisk due dilligence (udgift) 50.000 kr.

Landmåleromkostninger(udgift) 40.000 kr.

Tilstandsvurdering (Udgift) 58.500 kr.

Refusionsopgørelse (udgift) 25.000 kr.

Deponeret beløb (Indtægt) 4.763.512 kr.

Udgifter i alt 45.711.648 kr.

Anlægsbevilling i alt 50.475.160 kr.

Mindreforbrug som tilgår kassen er 4.763.512 kr.
Udgiften vedr. jordbundsforhold vedrører hovedfunktion 00.25 Andre faste ejendomme.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling - Udmatrikulering af grunde, udbudsmatrikulering og salg af ejendomme
Sag nr. 198

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten for budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2021, til afholdelse af udgifter til gennemførelse af forretningsplanen for Gartnerbyen. På baggrund af vinderprojektet for kommunens nye administrationsbygning, skal arealet, hvor bygningen skal placeres, udmatrikuleres. Desuden skal de resterende ejendomme indenfor Gartnerbyens areal sættes til salg. I den forbindelse skal der udarbejdes udbudsmateriale.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2021 til udmatrikulering af arealer og salg af ejendomme.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 220:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forretningsplanen for Gartnerbyen, blev kendte udgifter indarbejdet i investeringsoversigten for Rødovre Kommune.

Rådighedsbeløbet på 0,8 mio kr. omfatter:

Udmatrikulering af byggegrunde mv., hvor arbejdsopgaven består i at udstykke arealet, som den kommende administrationsbygning skal opføres på. Dertil kommer øvrige matrikulære forretninger, herunder tinglysning.

Der skal iværksættes udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med EU-licitationen samt udbudsbekendtgørelser i relation til salg af de involverede ejendomme. Processen er opdelt i en EU-licitation samt et udbud af faste ejendomme. Dette omfatter bistand og rådgivning i forbindelse med prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsmateriale etc.

Herefter gennemføres salg af de kommunale ejendomme, som er indeholdt i udbuddet, hvilket omfatter udarbejdelse af købsaftaler, samt rådgivning og bistand ved besvarelser af forespørgsler mv., relaksation af servitutter, gennemgang af skødeudkast mv.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 47 af 15. januar 2019), kapitel fem.

Økonomiske konsekvenser

For at realisere Gartnerbyen og lokalplan 145 skal der udmatrikuleres areal til den nye administrationsbygning og der skal udarbejdes udbudsmateriale, så kommunens bygninger kan blive solgt. Udgiften på 0,8 mio. kr. vedrører hovedfunktion 0.55 Diverse udgifter og indtægter og består af nedenstående hovedposter.

 • Udmatrikulering af byggegrunde mv. 170.000 kr.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale 350.000 kr.
 • Salg af ejendomme 310.000 kr.

Tidsplan

Planlagt til udførelse i 2022

Anlægsbevilling - Flytning af Rødovre Sundhedscenter og Diamanten
Sag nr. 199

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som led i udviklingen af Bykernen og det kommende frasalg af Rødovre Kommunens ejendomme, herunder Rødovre Sundhedscenter på Kirstine Pedersens Vej 10 samt ejendommen Diamanten på Kirstine Pedersens Vej 41, skal medarbejderne i Rødovre Sundhedscenter og Diamanten overflyttes til Else Sørensens Vej 1, som ejes af Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at planen for tilretning af lokalerne på Else Sørensens Vej 1, og flytningen fra Diamanten og Rødovre Sundhedscenter, godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Økonomiudvalget og afsættes et rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2021 til indretning af Else Sørensens Vej 1, st. og overflytning af medarbejdere fra Rødovre Sundhedscenter og Diamanten.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 221:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den forventede placering af den nye bygning til rådhusfunktioner medfører, at ejendommene Rødovre Sundhedscenter og Diamanten skal nedrives, og det er derfor nødvendigt at flytte medarbejderne og herefter sælge ejendommene i udbud.

Socialforvaltningen og Teknisk Forvaltning har sammen set på mulighederne for at flytte medarbejderne fra Rødovre Sundhedscenter og Diamanten til lokalerne på Else Sørensens Vej 1. Begge ejendomme på Kirstine Pedersens Vej er nemlig beliggende i Bykernen i den del, hvor den nye bygning til rådhusfunktioner planlægges opført.

Der er udarbejdet en indretningsløsning, som sikrer, at de nuværende borgerrettede funktioner, kan flyttes til Else Sørensens Vej 1, st. Det sikres, at funktionerne bevares således, at servicen over for borgerne fastholdes. Øvrige kommunale funktioner i Rødovre Sundhedscenter og Diamanten er der også fundet plads og løsninger til på Else Sørensens Vej 1.

Teknisk Forvaltning og Socialforvaltningen samarbejder om en tidsplan for flytning med udgangspunkt i, at Diamanten og Rødovre Sundhedscenter fraflyttes i januar/februar 2022.

Funktionerne i ejendommene forventes helt eller delvist at få plads i den kommende nye administrationsbygning, som projekteres p.t., med en forventet ibrugtagning i 2025.

Efter flytningen er samtlige funktioner, som tidligere var beliggende i Gunnekær 62 -64, Gunnekær 66 og Egegårdsvejs 77, flyttet til Else Sørensens vej 1 - 3 samt Else Sørensens vej 31-33.

Lov- og plangrundlag

Følgende plangrundlag er gældende for de adresser, der indgår i indretnings- og flytteplanen:

Lokalplan 145

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til til indretning og flytning er samlet set 2.198.000 kr. og består af nedenstående estimerede poster.

 • Flytte omkostninger 420.000 kr.
 • Istandsættelse/tilpasning 1.105.000 kr.
 • IT/alarm/ABA ext. 483.000 kr.
 • Uforudsete udgifter 190.000 kr.

Udgiften på 2.198.000 kr. vedrører hovedfunktion 00.55 Diverse udgifter og indtægter.

Ovenstående udgift finansieres som en del af Business Casen vedr. bykernen.

Driftsomkostninger til Rødovre Sundhedscenter og Diamanten overføres til Else Sørensens Vej 1.

Tidsplan

Ombygning/tilretning planlagt til at starte i december 2021 med indflytning i januar/februar 2022.

Plan for fortsat drift 2021
Sag nr. 200

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I følge Beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen godkende, Plan for fortsat drift (beredskabsplanen) en gang i hver valgperiode.

Planen beskriver rammen for beredskabsarbejdet i Rødovre kommune og koordineringen med andre myndigheder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Plan for fortsat drift godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 222:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til Plan for fortsat drift 2021 (bilag 1). Planen opdateres hver 4. år og skal jf. Beredskabsloven godkendes af Kommunalbestyrelsen. Planen beskriver retningslinjer for håndtering af kritiske situationer, herunder samarbejdet med Hovedstadens Beredskab og andre myndigheder. Kritiske situationer forstås i den forbindelse som omfattende og alvorlige hændelser, der påvirker serviceniveauet, og muligheden for at varetage de samfundsvigtige opgaver.

Udkast til planen er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab. Der er tale om et fælles paradigme for alle ejerkommunerne, hvor enkelte afsnit tilpasses lokale forhold i den enkelte kommune.

I forhold til nuværende plan, som blev godkendt i november 2017, er der overordnet set, sket følgende justeringer:

• Sammensætning af krisestaben er justeret efter erfaringerne fra Covid-19. Krisestaben har fået et bredere fundament, hvor fagchefer kan indgå ad hoc.

• Erfaringer fra Covid-19 er indarbejdet, med vægt på et større fokus på samarbejde på tværs af forvaltninger, behov for fleksibilitet ved langvarige hændelser og mulighed for virtuelle møder.

• Sammenhængen til Sundhedsberedskabsplanen er tydeliggjort. Herunder, at den sundhedsfaglige beredskabsledelse, kan blive aktiveret som en selvstændig kriseledelse.

• Den overordnede fælles plan for Hovedstadens Beredskab er udgået.

Efter den politiske godkendelse af Plan for fortsat drift, vil administrationen arbejde videre med delplanen for kriseledelsesorganisationen og de lokale krise- og beredskabsplaner.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af beredskabsloven. Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, § 25.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Plan for fortsat drift 2021 version 011221

Anlægsinvesteringer på idrætsområdet 2022
Sag nr. 201

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2022 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2022. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FiR) udvalgt tre projektforslag, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på at igangsætte projekterne i starten af 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslaget om at færdiggøre 2. fase af fælles træningslokale og klubhus for Islev Taekwondo Klub godkendes
 2. at projektforslaget om at etablere en kunstgræsbane med lysanlæg ved Islev Skole godkendes samt
 3. at projektforslaget om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune, herunder i området omkring Rødovrehallen, godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 224:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2022 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. De 10 mio. kr. er en del af en politisk ambition om at afsætte 100 mio. kr. over de næste 10 år. Børne- og Kulturforvaltningen har henover efteråret 2021 i samarbejde med Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FiR) udvalgt tre projektforslag, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på at igangsætte projekterne i starten af 2022.

Processen for udvælgelse af anlægsinvesteringer i 2022:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2021 at afprøve en ny model for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsomdrådet. Det overordnede mål med modellen er at skabe en fast, årligt gentaget og gennemsigtig proces, hvor idrætsforeningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles til politisk godkendelse.

Processen for udvælgelse af anlægsinvesteringer i 2022 er forløbet efter nedenstående tidsplan:

 • 14. september 2021: Infomøde med foreningerne om ansøgningsblanket, kriterier, proces mm.
 • 17. september til 1. oktober 2021: En ansøgningsrunde, hvor alle foreninger har haft mulighed for at indsende anlægsønsker til forvaltningen ved hjælp af en ansøgningsblanket. De indsendte projektforslag kan ses i bilag 1.
 • 1. oktober til 15. oktober 2021: En analysegruppe bestående af medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning har analyseret, beskrevet og kvalitetstjekket de indsendte anlægsprojekter. Det udarbejdede materiale er herefter sendt til FiR. Se også bilag 2 for analysegruppens vurdering af de enkelte projektforslag.
 • 4. november 2021: En udvælgelseskomité bestående af medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning i samarbejde med FiR har prioriteret og udvalgt, hvilke anlægsinvesteringer der skal indstilles til politisk godkendelse med henblik på igangsættelse af projekterne i 2022.

Det er vigtigt at notere, at Børne- og Kulturforvaltningen har taget udgangspunkt i udvælgelseskomitéens drøftelser i nedenstående indstilling. Fremadrettet kan der dog være situationer, hvor indstillingen vil adskille sig fra udvælgelseskomitéens drøftelser, eksempelvis hvis der opstår uforudsete hændelser, som Børne- og Kulturforvaltningen må imødekomme.

Som en del af pilotprocessen blev nedenstående kriterier vedtaget i forhold til at prioritere og udvælge de forskellige projektforslag:

 • Anlægsprojekter, der kan rekruttere flest medlemmer til foreningerne.
 • Anlægsprojekter, der kan fastholde flest medlemmer til foreninger.
 • Anlægsprojekter, der fremstår som mest modne og klar til at blive realiseret.

Analysegruppen har med udgangspunkt i ovenstående kriterier udarbejdet en samlet vurdering af hvert af de indsendte projektforslag, som efterfølgende blev sendt til FiR, forud for udvælgelseskomitéens møde den 4. november 2021.

Indstilling:

Børne- og Kulturforvaltningen modtog 10 ansøgninger vedr. anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2022 og der blev i alt ansøgt for ca. 61. mio. kr. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de udvalgte projektforslag.

Fælles træningslokale og klubhus for Islev Taekwondo Klub

Islev Taekwondo Klub har ansøgt om midler til færdiggørelse af anden fase af et fælles træningslokale og klubhus ved sportspladsen ved Islev Skole. Der er allerede bevilget penge til første fase, hvorfor ansøgningen beror sig på anden fase. Klubhuset og træningslokalet er tænkt som ét samlet hus i to etager med to store sale, omklædningsrum, klubrum med køkkenfaciliteter, depotrum til opbevaring af udstyr og teknikrum. Anslåede byggeomkostninger for fase to er omkring 7,5 mio. kr.

Analysegruppen har vurderet projektet i forhold til de vedtagne kriterier således:

 • Rekruttering (mellem): Islev Taekwondo har 40 på venteliste. Med de nye lokaler vil foreningen få større kapacitet og dermed mulighed for at sænke deres venteliste. De nye lokaler vil samtidig give nye samarbejdsmuligheder, hvormed der kan tiltrækkes nye medlemmer.
 • Fastholdelse (høj): Et samlet klubhus og træningslokale vil blive brugt til at afvikle bedre træning, flere stævner samt flere kulturelle og sociale aktiviteter i klubben, hvilket i høj grad vil være med til at fastholde medlemmerne i foreningen.
 • Modenhed (høj): Projektet fremstår som modent, da der er udarbejdet tegninger og indhentet priser, ligesom første del af byggesagen allerede er i gang.

Såfremt projektforslaget godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning udfærdige en konkret beskrivelse af projektet, herunder projektering, budgetoverslag samt tidsplan, der skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2022.

I budget 2021 indgik en budgetresolution, der omhandler mulighederne for ekstern finansiering af fælles træningslokale og klubhus for Islev Taekwondo Klub. Idet fondsansøgningerne ikke har vist sig mulig, søges midlerne i stedet via denne pulje. Sagen om budgetresolutionen behandles på KFU, ØU og KB i januar 2022.

Kunstgræsbane med lysanlæg ved Islev Skole

Seks fodboldklubber har sammen søgt om midler til etablering af en 11-mands kunstgræsbane ved Islev Skole. Kunstgræsbanen ønskes etableret med lysanlæg, hegn og med et underlag, der kan anvendes til træning hele året rundt. Et vigtigt aspekt ved ansøgningen er, at projektforslaget er indsendt med opbakning fra seks fodboldforeninger i Rødovre, herunder Orient Fodbold, Rødovre Boldklub, B77, Avarta, Islev Boldklub og BK Vest. Anslåede byggeomkostninger er omkring 6,5-7,5 mio. kr.

Analysegruppens vurdering af projektet i forhold til de vedtagne kriterier:

 • Rekruttering (høj): En ny kunstgræsbane vil kunne rekruttere mange nye medlemmer, især om vinteren, hvor der er pres på banetider i kommune. Der er potentiale for rekruttering af piger, der i stigende grad spiller fodbold. Rekrutteringen vil kunne foregå blandt alle kommunens fodboldforeninger, da der samlet set vil komme en kapacitetsforøgelse til gavn for alle.
 • Fastholdelse (høj): Fodbold er en populær sport med mange aktive medlemmer i Rødovre. Foreningerne melder om manglende kapacitet, hvor det især om vinteren er svært at få tider til alle deres hold.
 • Modenhed (mellem/høj): En ny kunstgræsbane er i overensstemmelse med lokalplanen. Samtidig er Islev Skole positiv over for en ny kunstgræsbane, der kan udvide skolens brug af banen til hele året.

Såfremt projektet godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen udfærdige en konkret model af projektet, herunder lysforhold, kravspecifikationer, håndtering af miljøkrav, tidsplan og budget, der skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2022.

En analyse af mulighederne for etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der afsættes midler til en analyse af mulighederne for etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune. Anslået omkostning er op til 0,5 mio. kr.

Det foreslås, at analysen skal;

 • skabe overblik over idrætsfaciliteter og udviklingsmuligheder, samt afsøge nye (mulige) områder, der kan udlægges til rekreative formål, samt indeholde forslag til helhedsplaner for de områder, der i dag allerede er udlagt til rekreative formål.
 • afdække udviklingsscenarier (visionsoplæg) for eksisterende idrætsfaciliteter i kommunen med særligt fokus på Rødovrehallen, Espelunden og Rødovre Stadionhal.

Analysens overordnede formål er at inspirere til udvikling af idrætten i Rødovre med henblik på at kunne kvalificere anlægsinvesteringer på idrætsområdet i de kommende år.

Analysen skal udarbejdes i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning samt med relevant inddragelse af FIR i løbet af analysen. Der vil blive søgt om ekstern støtte til at gennemføre opgaven.

Såfremt projektet godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen udfærdige en konkret beskrivelse af formål og indholdet af analysen samt tidsplan og budgetoverslag, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2022.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger er anslået til 14,5-15,5 mio. kr., hvor der tages 10 mio. kr. fra budgettet for 2022 og 4,5 mio. kr. for budgettet for 2023. Det bemærkes, at der er en risiko for, at de konkrete omkostninger både kan stige eller falde, alt afhængig af udmøntningen af de konkrete projektforslag, herunder at omkostningerne til forurenet jord endnu er ukendte. Alle anlægssagerne igangsættes i 2022 med en forventning om, at en række af anlægsudgifterne først vil falde i 2023, så en ramme på ca. 10 mio. kr. i træk på anlægsrammen i 2022 kan holdes, hvorfor de øvrige udgifter forventes at falde i 2023.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag - alle ansøgninger samlet
Bilag 2: Analyse af projektforslag - materiale til FiR

Lokaleanalyse på skoleområdet
Sag nr. 202

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 2,2 mio. kr. til en analyse af areal- og lokaleanvendelsen på Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole.

Analysen skal indgå som led i den langsigtede investeringsstrategi for skoleområdet. Det skal afklares, om man ved bedre lokaleudnyttelse kan reducere udbygningsomkostninger. Herudover skal analysen bidrage med forslag til en bedre pædagogisk anvendelse af de eksisterende lokaler og arealer, så man endeligt kan klarlægge udbygningsbehovet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2022 gives en anlægsbevilling på 2,2 mio kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,2 mio kr. i 2022 til analyse af lokaleanvendelse på 5 skoler, samt
 2. at forslag til analyse og tidsplan godkendes.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2021, pkt. 79:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 225:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børnetallet i Rødovre vokser, og skolerne står over for en større kapacitetsudvidelse. Derudover har kommunen besluttet et klasseloft på 24 børn pr. klasse. Der skal derfor som minimum gennemføres en række udvidelser og ombygninger af fem skoler (Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole), så indendørs og udendørsarealerne fremover kan udnyttes bedre, bruges klogere og vil kunne skabe endnu bedre læringsmiljøer for flere børn og unge sammenlignet med i dag. Det er således ambitionen at skabe opdaterede, attraktive indendørs/udendørs lærings- og trivselsmiljøer, som understøtter fremtidens skoles pædagogik og didaktik. Valhøj Skole er undtaget i denne sammenhæng, da skolen har gennemgået en tilsvarende proces i forbindelse med det igangværende forløb omkring udbygning og ombygning af skolen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til en analyse af lokaleanvendelse på følgende fem folkeskoler:

 • Nyager Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Rødovre Skole

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Foreløbig tidsplan:

 • December 2021: De 2,2 mio. kr. frigives ved forelæggende for BSU, ØU og KB.
 • December 2021: Opmåling af arealer påbegyndes.
 • Forår 2022: Analyse af eksternt konsulent firma pågår.
 • April/maj: Foreløbig resultater af lokaleanalysen foreligges med henblik på budgetforhandlingerne 2023.
 • Ultimo 2022: Anbefalinger til fremtidig arealanvendelse og forslag til investeringsplan forelægges i BSU, ØU og KB.

Plejehjemmet Ørbygård - Frigivelse af midler til velfærdsteknologi
Sag nr. 203

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi til plejehjemmet Ørbygård. Rådighedsbeløbet ansøges frigivet som en anlægsbevilling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget 2021 til inventar til plejehjemmet Ørbygård.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 78:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 226:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Ørbygård er ombygget i perioden juni 2016 til 1. februar 2020. Første byggeafsnit med 34 nye boliger blev færdiggjort maj 2018, og andet afsnit med yderligere 48 boliger var klar til indflytning 1. februar 2020.

I tilknytning til ombygningen er der afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi og inventar, herunder til særlige demenssenge og særlige soft-lift madrasser og til aktiviteter og indsatser målrettet beboernes såvel fysiske som sociale velbefindende. Derudover er der inspireret af erfaringer fra Sverige indrettet et "solrum" på Ørbygård, hvor beboerne kan koble af og få en følelse af solrejse og kan nyde varme og lyden af bølger. Erfaringerne med "solrum" på plejehjem viser, at det kan have en beroligende effekt og føre til gode samtaler.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer at anskaffelsen af senge og lifte, samt indretningen af solrummet kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 1 mio. kr. Udgiften på 1 mio. kr. vedrører hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

Tidsplan

Anskaffelsen gennemføres i 2021.

Status på handleplan for handicappolitikken
Sag nr. 204

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplan for handicappolitikken.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for handicappolitikken 2020-2021 godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 79:

Anbefales.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2021, pkt. 54:

Anbefales.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2021, pkt. 82:

Anbefales.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 106:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 227:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. oktober 2020 (sag nr. 59) handleplan for handicappolitikken 2020 - 2021. I status for handleplanen er der arbejdet med følgende indsatser:

1. Bedre livskvalitet med øget tilgængelighed til sundhedsrådgivning inkl. sundhedstjek

For at skabe større lighed i sundhed for borgere med udviklingshæmning, arbejdes der på bostederne systematisk med samtaler med beboerne, samarbejdet med Sundhedscentret er styrket og med et nyt journaliseringssystem er der øget fokus på det sundhedsfaglige felt.

2. Bedre adgang til job og uddannelse

For at fremme adgangen til job og uddannelse blandt borgere med handicap, har Jobcentret iværksat en række initiativer under overskriften "Styrket indsats". Initiativerne omhandler bl.a. optimering af Jobcentrets arbejdsgange samt tværfagligt samarbejde med Børne- Skoleområdet og Social- og Borgerservice. For at styrke indsatser og vidensdele på område er Jobcentrets medarbejder på handicapområdet opnormeret og der er iværksat og gennemført undervisning af egne medarbejdere og information til medarbejder og de virksomheder, Jobcentret samarbejder med.

3. Tilgængelighed - borgerservice og byrummet

Det nye kontaktcenter i Borgerservice har stor opmærksomhed på at hjælpe borgere, der ikke er digitale. Det sker i tæt dialog med borgerne, så Borgerservice løbende bliver opmærksom på og kan reagere på digitale løsninger, der er uhensigtsmæssige for borgere med handicap.

I byrummet har Teknisk Forvaltning forbedret tilgængeligheden på en række konkrete lokationer, herunder nedlagt ledelinjer og etableret andre tilgængelighedsløsninger såsom niveaufri adgang.

4. Læringsfællesskaber i folkeskolen

For at styrke læringsfællesskaber i folkeskolen er der iværksat kompetenceudviklingsforløb "Læringsfællesskaber for alle". Der er gennemført forskellige indsatser for elever med dysleksi (ordblindhed) og Specialpædagogisk center har, med en ny struktur, samlet en stor del at kommunens specialpædagogiske ressourcer og kompetencer.

5. Medborgerskab

På bostederne skal der arbejdes med "Selv- og medbestemmelse" for at øge viden om medborgerskab og egne rettigheder. Processen er i opstartsfasen, og materiale fra Socialstyrelsen vil indgå og understøtte dette.

For en del af områderne gælder, at COVID-19 situationen og de medfølgende restriktioner har pauseret eller besværliggjort dele af indsatserne.

Handleplanen er forelagt Handicaprådet den 18. november 2021. Tilbagemelding fra Handicaprådet vil blive forelagt skriftligt for udvalgene til orientering.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020-2021

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for handicappolitikken 2021
Bilag 2: Handicaprådets bemærkninger til Status på handicappolitikken

Dorthe Mariehjemmet - budgetopfølgning 3. kvartal 2021
Sag nr. 205

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det er for 2021 aftalt, at Dorthe Mariehjemmet fremsender kvartalsopfølgning til kommunen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Dorthe Mariehjemmets perioderegnskab for 3. kvartal 2021 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Dorthe Mariehjemmets perioderegnskab for 3. kvartal 2021 tages til efterretning.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 81:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 228:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget Dorthe Mariehjemmets perioderegnskab for 1. januar 2021 til 30. september 2021.

Regnskabet for 3. kvartal viser et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. bedre end det estimerede overskud for kvartalet på 1,5 mio. kr. i regnskabet for 2. kvartal. Det skyldes både flere indtægter og færre udgifter end budgetteret.

Som omtalt i sagen om 2. kvartalsregnskab (jfr. KB mødet den 29. september sag nr. 157) har plejehjemmet tidligere generelt budgetteret indtægtssiden for højt og omkostningssiden for lavt. Den nye ledelse ændrede i erkendelse heraf budgettet for årets to sidste kvartaler til et mere realistisk niveau.

Plejehjemmet har 90 boliger. På indtægtssiden budgetterer plejehjemmet dog med en belægning på 85 pladser i resten af året, da plejehjemmet er udfordret af, at indtægterne fra kommunens opholdsbetalinger i 2021 er dalet på grund af en stigning i antallet af tomme plejeboliger i løbet af 2020-2021. For at give plejehjemmet større sikkerhed omkring indtægtsgrundlaget og det økonomiske grundlag har forvaltningen i april givet plejehjemmet besked om, at det kan forvente en belægning på gennemsnitligt ca. 85 pladser i resten af året, svarende til en belægningsprocent på 95.

Det estimerede resultat for året er ændret fra et overskud på 1,6 mio.kr. i 2. kvartalsregnskab til et overskud på 2,3 mio.kr. i 3. kvartalsregnskab.

I 4. kvartal budgetteres, som forventet, med et underskud på 0,2 mio. kr., da Dorthe Mariehjemmet har anlagt et forsigtigt skøn for kvartalet med hensættelser til uforudsete udgifter i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.

Som helhed er der tale om en positiv udvikling i 2021. Det er fortsat Dorthe Mariehjemmets vurdering, at det lever op til afviklingsforpligtelsen på gælden til kommunen og som aftalt kan afdrage 1,5 mio. kr. på lån til kommunen i 2021. Afdragene til kommunen er ikke indeholdt i omkostningssiden, men udgør en likviditetsbetaling.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet indgået af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2009 (sag nr. 237).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dorthe Mariehjemmets årsregnskab 2021 forventes forelagt i aprilmøderækken.

Bilag

Bilag 1: Perioderegnskab_Q3-21_Dorthe_Marie
Bilag 2: Regnskabserklæring_Q3

Anlægsbevilling til energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 206

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb til energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet samt plan for gennemførelse af arbejdet til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til Social- og Sundhedsforvaltningen, som finansieres af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 22 mio. kr. i 2022 til energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning samt
 3. at tidsplanen godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 82:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 229:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udviklingscenter Skiftesporet står overfor en større energirenovering. Der er den 27. marts 2021 givet en projekteringsbevilling på tre mio.kr. Der er afsat yderligere 22 mio.kr. i budget 2022, som hermed søges frigivet.

Energirenoveringen anbefales at omfatte følgende arbejder:

 • Miljøsanering af primært nedenstående bygningsdele inkl. nedrivning.
 • Nye facadeelementer inkl. udvendige døre, vinduer og solafskærmning.
 • Ny facadebeklædning på trappetårn, elevator og gavl.
 • Eksisterende lysbånd på 1. sal malerbehandles udvendigt.
 • Eksisterende udhæng malerbehandles.
 • Store dele af brugsvandsystemet udskiftes.
 • Ventilationsanlæg- kanaler renses, funktioner kontrolleres og rettes.
 • Nye stikkontakter m.m. indvendigt langs nye facader.
 • Kloakledninger og brønde renoveres.

Anlægsarbejderne, som udføres i bygningen, anbefales at blive udbudt i en hovedentreprise og kloakarbejderne primært i terræn i fagentreprise, nærmere beskrevet i sagen "Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet", som ligeledes behandles på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 30. november på lukket dagsorden.

Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Udviklingscenter Skiftesporet genhuses i udførelsesperioden.

Der er følgende forslag til genhusning:

 • En del af Udviklingscenter Skiftesporet genhuses på ejendommen Rødovrevej 360 (Rødovre Musikskole) i hele byggeperioden. De restende genhuses i en pavillon placeret på parkeringspladsen ved Udviklingscenter Skiftesporet. Udgiften til genhusning og mindre tilpasninger på Rødovrevej 360, samt etablering af pavillon inkl. leje og nedtagning på i alt ca. tre mio. kr. finansieres af den samlede bevilling.
 • Alternativt skal hele Udviklingscenter Skiftesporet genhuses i pavillon placeret på parkeringsplads ved Udviklingscenter Skiftesporet. Udgiften til etablering af pavillon inkl. leje og nedtagning på i alt ca. fem mio. kr., finansieres af den samlede bevilling.

Skovmoseskolens personale, som benytter en del af første sal af bygningen til forberedelse, skal ikke genhuses, men flyttes rundt i bygningen i udførelsesfasen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.28 "Tilbud til børn og unge med særlige behov". Udgifterne til gennemførelse af forslaget er anslået til 22 mio. kr., den samlede bevilling udgør herefter 25 mio.kr. til energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet.

Tidsplan

Udbud/licitation: januar 2022 - februar 2022

Byggeperiode: maj - oktober 2022 med forbehold for markedssituationen

Ibrugtagning: oktober 2022

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg til anlægsbevilling (åben dagsorden)

Forslag til proces for handleplaner til sundhedspolitikken
Sag nr. 207

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til prioritering og rækkefølge af handleplaner til Rødovre Kommunes sundhedspolitik til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til proces for handleplaner til Rødovre Kommunes sundhedspolitik godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2021, pkt. 87:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 230:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. oktober (sag nr. 176) godkendt Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Med henblik på at implementere Sundhedspolitikken skal der udvikles handleplaner med konkrete indsatser, hvor alle relevante aktører involveres både i planlægning af indsatserne og selve den praktiske gennemførelse.

Der udarbejdes en handleplan for hvert af de fem strategimål inden for Sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2025).

De fem strategimål er:

 1. Rødovre i bevægelse
 2. Den første røgfrie generation
 3. Trivsel i top
 4. Fra overvægt til ligevægt
 5. Sundhed i skolen.

Rækkefølgen på handleplanernes udarbejdelse vil afhænge af øvrige indsatser i kommunen. Eksempelvis er ”Handleplan for røgfri fremtid” (strategimål 2) allerede igangsat, og indsatserne i forhold til ”Sundhed i skolen” (strategimål 5) skal afpasses udviklingen af tiltaget ”Sundhed og Trivsel” på skoleområdet. Handleplanerne skal spille ind i de indsatser, der er i gang, for at sikre sammenhæng og synergi.

Bærende principper for arbejdet med handleplanerne er at:

 • Handleplanerne og de konkrete aktiviteter gør en forskel (lille som stor) for ligheden i sundhed
 • Vi gør det sammen med andre via samarbejder eller partnerskaber
 • Vi inddrager interessenter tidligt i processen i de aktiviteter og løsninger, der påvirker dem og deres hverdag
 • Vi sætter sundhed på dagsordenen, hvor det er relevant i alle forvaltningers planer og indsatser
 • Vi står på et sundhedsfagligt fundament samt
 • Vi tænker relationer ind i de aktiviteter og løsninger, vi udvikler, så vi sikrer, at de tilskynder til social kontakt.

Input til handleplanerne

Interviews og dialogmøder afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedspolitikken har givet input til konkrete aktiviteter og tilkendegivelser om samarbejde, som vil blive taget med videre i handleplanerne. Derudover skal strategimålene konkretiseres i forskellige aktiviteter. Evaluering vil blive tænkt ind ind fra start ved formulering og igangsættelse af de konkrete indsatser. På den måde bliver det muligt at opnå løbende læring og rette til efter resultaterne – både undervejs og efter afsluttet aktivitet. Der kan blandt andet hentes inspiration i Sund By Netværkets kommunale evalueringsværktøj.

Organisering af arbejdet

For hver handleplan nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udvikle og implementere de konkrete aktiviteter. Arbejdsgrupperne bemandes af de interessenter, der er nævnt i den vedlagte tids- og interessentplan (se bilag). Der sigtes mod at få en bred sammensætning med deltagelse af eksterne interessenter.

Direktionen er styregruppe for arbejdet, hvilket indebærer, at direktionen godkender kommissorierne for hver af de fem handleplaner, herunder arbejdsgruppernes sammensætning, inden arbejdet igangsættes.

En gang årligt forelægger de igangværende arbejdsgrupper en status for de relevante udvalg.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar-februar 2022: Kommissoriet for første handleplan (Rødovre i bevægelse) udarbejdes.

Bilag

Bilag 1: Tids - interessentplan

Rødovre Ældreboligselskab, afd. 1, helhedsplan, skema A
Sag nr. 208

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Ældreboligselskab v/Domea har fremsendt skema A-ansøgning vedrørende helhedsplan for afdeling 1, Damhus Torvegård til kommunens godkendelse af projekt, økonomi, belåning med kommunal garanti og huslejeforhøjelse. Helhedsplanen omfatter opretning af byggeskader, renovering af klimaskærm samt forbedret tilgængelighed. Den salmede anskaffelsessum for projektet er opgjort til 37.961.500 kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema A ansøgningen vedrørende Rødovre Ældreboligselskab, afdeling 1 godkendes,
 2. at finansiering med realkreditlån på i alt 37.491.500 kr. samt låneoptagelsen i forbindelse hermed godkendes,
 3. at der stilles kommunal garanti på 100 % for realkreditlånene på henholdsvis, 22.672.000 kr., 6.530.000 kr. og 8.289.500 kr.,
 4. at kommunen godkender restfinansieringen af de ustøttede gruppe 2 arbejder på 470.000 kr. via kapitaltilførsel og boligorganisationsbidrag,
 5. at kommunen yder kapitaltilførsel på 50.000 kr., til hvilket formål der i Budget 2022 gives tillægsbevilling med 50.000 kr. til Økonomiudvalget,
 6. at huslejeforhøjelsen på 14,9 % godkendes samt
 7. at de ansøgte afvigelser fra AB18 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 231:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Domea.dk har på vegne af Rødovre Ældreboligselskab fremsendt skema A ansøgning vedrørende helhedsplan for afdeling 1, Damhus Torvegård.

Damhus Torvegård er opført i 1996 og består af 33 ældreegnede familieboliger og udgør den ene af to ejerlejligheder på matr. nr. 3ap, Rødovre By, Rødovre, beliggende Auroravej 1A-C, Dianavej 2A-2C, Roskildevej 250-258.  Den anden ejerlejlighed består af butiksarealer ud mod Roskildevej. 

Afdelingen har i en årrække været ramt af byggeskader. Siden 2013 har Boligselskabet været i dialog med Landsbyggefonden om de byggetekniske forhold, projektets omfang og mulige finansiering. I den forbindelse er der gennemført forundersøgelse af bebyggelsen, hvor der er konstateret væsentlige skader med risiko for betydelige følgeskader, herunder rustne, stålsøjler og bærejern i facader, fugt og vandindtrængen ved altangange og utætte tage.

Projektet er nærmere beskrevet i projektforslag, dateret 1. april 2021, udarbejdet af Norconsult KHS Arkitekter A/S og omfatter udover afhjælpning af nævnte skader: Diverse revner i bygningerne som følge af bevægelser og materialeudvidelser. Rust på trapper og altangange, løse skydeglas på hjørnealtan. Udskiftning af vinduer, yderdøre og altandøre. Forbedret tilgængelighed ved etablering af niveaufri adgang til altaner, belysning ved/på trapper og altangange.

Helhedsplanen har være forelagt beboerne på afdelingsmøde den 29. september 2021 og blev enstemmigt godkendt af beboerne. Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt helhedsplanen og dets økonomiske konsekvenser samme dato.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 37.961.500 kr.
Heraf udgør de støttede arbejder (gruppe 1) 22.672.000 kr., som finansieres med 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal garanti.
De ustøttede arbejder, (gruppe 2) udgør 7.000.000 kr. som finansieres ved kapitaltilførsel på 250.000 kr., egen finansiering via boligorganisationsbidrag, samt 30-årigt realkreditlån på 6.530.000 kr. med 100% kommunal garanti.
De ustøttede arbejder (gruppe 3) udgør 8.289.500 kr. som finansieres med 30-årigt realkreditlån med 100 % kommunal garanti. 

Huslejestigningen er beregnet til 14,9 %, hvorefter den gennemsnitlige husleje stiger fra 1.176 kr./m2/år til 1.352 kr./m2/år. 

Under byggeriet vil det være nødvendigt at genhuse beboerne i en periode på 4-5 uger. Genhusningen forventes at ske i boligpavilloner opstillet på afdelingens p-plads. 

Kommunalbestyrelsen stiller som betingelse, at tilsagnsmodtageren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Boligselskabet har anvendt  Domea.dk’s fravigelser til AB 18. Der er tale om få fravigelser af administrativ karakter, som ikke forrykker ansvarsforholdet mellem bygherre og entreprenøren, og derfor anbefales godkendt.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 10 (lejeforhøjelser), § 29 (lånoptagelse) §§91,92 og 95 m.fl (støtte fra Landsbyggefonden), § 98 (kommunal garanti).

Landsbyggefondens regultativ om støtte fra Landsbyggefonden af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis garantien udløses, vil der være fuld låneadgang til beløbet. Vedrørende de støttede arbejder regaranterer Landsbyggefonden med 50 %. Kommunens andel af kapitaltilførslen på 50.000 kr. gives som grundkapitallån, der er et rentefrit lån med op til 50 års afdragsfrihed. Det foreslås, at der til dette formål gives tillægsbevilling i 2022 på 50.000 kr. til Økonomiudvalget.

Tidsplan

Forventet byggestart 2023 og aflevering 2024.

Bilag

Bilag 1: Referat organisationsbestyrelse
Bilag 2: Referat afdelingsmøde
Bilag 3: præsentation af helhedsplan for beboerne
Bilag 4: Projektforslag
Bilag 5: Skema A ansøgning og redegørelse for projekt og økonomi
Bilag 6: Garantiredegørelse

Anmodning om delvis fritagelse for betaling af grundskyld
Sag nr. 209

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ejer af ejendommen Næsbyvej 20 har anmodet om delvis fritagelse for betaling af grundskyld. Ejendommen er omvurderet af SKAT, som følge af ny lokalplan 144 for Egegårdsvej/Næsbyvej. På grund af ændrede anvendelsesmuligheder medfører SKATs nye vurdering betydelig stigning, i grundværdien/grundskylden.

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejeren fritagelse for stigninger i grundskylden, hvis en række betingelser er opfyldt.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen fra ejer af ejendommen Næsbyvej 20 om delvis fritagelse for grundskyld med den begrundelse, at de ændrede anvendelsesmuligheder og de betydelige økonomiske gevinster, som grundejerne kan opnå som følge af ny lokalplan, er umiddelbar realiserbare.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 233:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Danders & More v/ advokat Sandra Bagger har, som repræsentant for ejer af ejendommen Næsbyvej 20, anmodet om en delvis fritagelse for betaling af grundskyld, da grundskylden er steget væsentligt med virkning fra skatteåret 2021 på grund af ny vurdering, som følge af ny lokalplan for bymidten, der aktuelt er under omdannelse. Der er tale om en erhvervsejendom, DANOTHERM, som ejes af MANTEK A/S.

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigningen indenfor følgende rammer, jf. Ejendomsskattelovens § 8A:

 • Grundværdien for ejendommen skal stige med mere end 20 procent.
 • Fritagelsen kan alene gælde den del af stigningen, der skyldes en ændret lokalplan.
 • Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang end, hvad der var tillladt før den nye lokalplan.

SKAT har omvurderet ejendommen som følge af ny lokalplan 144 Egegårdsvej/Næsbyvej, som ændrer anvendelsesmulighederne for området. Ejendommens grundværdi er steget fra ca. 2 mio.kr. til 15 mio.kr.

KB besluttede 28-05-2019 at bevilge delvis fritagelse for stigning i grundskyld på grund af ny lokalplan jf. Ejendomsskatteloven § 8A til berørte erhvervsejendomme i Islevdalkvarteret. Formålet med lokalplan 142 er at åbne op for nye anvendelsesmuligheder og der lægges stor vægt på, at erhverskvarteret ligger stationsnært. Den i lokalplanen nævnte letbanestation forventes dog først åbnet i 2025. En gevinst vurderes derfor ikke umiddelbar realiserbar, og der blev bevilget en delvis fritagelse til og med 2024.

Lov- og plangrundlag

Ejendomsskatteloven § 8A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Analyse af konkurrenceudsættelser - budgetresolution
Sag nr. 210

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som en del af Budget 2021-2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en budgetresolution om analyse af konkurrenceudsættelser. Dette er forvaltningens afrapportering.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at analysen af konkurrenceudsættelser tages til efterretning


Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 234:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetresolutionen vedrørende budget 2021 blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver i Rødovre sammenlignet med sammenlignelige nabokommuner i hovedstaden. Undersøgelsen skulle gennemføres i samarbejde med et eksternt firma.

Analysen skulle så vidt muligt afspejle:

 • Hvilke kommunale driftsopgaver som 2-3 nabokommuner har konkurrenceudsat
 • Hvilke driftsopgaver der på baggrund af konkurrenceudsættelsen er blevet outsourcet, fastholdt in-house eller hjemtaget
 • Hvad de 2-3 nabokommuner betaler for udførelsen af de pågældende driftsopgaver, sammenlignet med Rødovre Kommunes udgift for samme
 • Hvilke kvalitetsstandarder der anvendes på opgaveområderne i de 2-3 nabokommuner, sammenlignet med Rødovre Kommunes kvalitetsstandarder for samme
 • De kvalitative konsekvenser af evt. gennemført konkurrenceudsættelse, på et aggregeret niveau

I analysen skulle endvidere indgå en administrativ vurdering af de enkelte opgaveområders historik i Rødovre Kommune sammenhæng.

Formålet er kun til dels indfriet
Ultimo november blev analysearbejdet afsluttet. Analysen indfrier til dels det formål, der er givet i kommissoriet, som er aftalt af forligspartierne.

Analysen giver et indblik i hvor meget Rødovre Kommune konkurrenceudsætter i forhold til landets øvrige kommuner og specifikt i forhold til to sammenligningskommuner på nogle udvalgte områder. Analysen sammenligner endvidere Rødovre Kommunes udgiftsniveau på et overordnet niveau med udgiftsniveauet i sammenligningskommunerne. Analysen giver endeligt et indblik i opgaveområdernes historik i såvel Rødovre Kommune som sammenligningskommunerne.

Analysen afdækker imidlertid ikke, om der er forskelle i serviceniveauet sammenligningskommunerne imellem. Analysen belyser heller ikke bruger- og borgertilfredsheden i hverken Rødovre Kommune eller sammenligningskommunerne. Det er derfor ikke muligt på baggrund af analysen, at sige noget om hvilken af de tre kommuner der har den mest optimale organisering af opgaverne, herunder om der har været en positiv effekt ved en eventuel konkurrenceudsættelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad beregnes på baggrund af de regnskabstal kommunerne har indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet. Formentlig er konteringspraksissen ikke helt ensartet kommunerne i mellem, hvilket betyder at nøgletallene skal tages med et vist forbehold. Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) er imidlertid det mål, der er på området.

Valg af sammenligningskommuner
I april måned 2021 blev der gennemført en tilbudsindhentning på konsulentopgaven og den 11. maj 2021 blev Rambøll Management tildelt opgaven og dermed valgt som samarbejdspartner i forhold til udarbejdelse af analysen. Samarbejdet med Rambøll blev etableret inden der var indgået aftale med sammenligningskommuner om deltagelse i analysen.

Jf. tidsplanen i kommissoriet blev opgaven med at finde sammenligningskommuner til deltagelse i analysen i gangsat i marts 2021. Opgaven tog imidlertid væsentligt længere tid end beregnet, da interessen fra relevante sammenligningskommuner var begrænset. Umiddelbart var årsagen hertil manglende ledige ressourcer kombineret med et begrænset fokus på konkurrenceudsættelser i kommunerne.

Hovedparten af medlemskommunerne i Vestegenens Indkøbsforum, som er de kommuner Rødovre Kommune almindeligvis arbejder sammen med på indkøbsområdet, blev inviteret til at deltage i analysen, nogle af dem af flere omgange. Desuden blev Ballerup og Gladsaxe kommuner spurgt.
Først i sensommeren 2021 blev der indgået aftale med henholdsvis Høje-Taastrup og Hvidovre kommuner vedrørende deltagelse i analysen.

Den manglede tilstedeværelse af sammenligningskommuner ved analysens begyndelse har præget udformningen af den.

Analysens proces og konklusioner
På baggrund af en indledende screening i forhold til konkurrenceudsættelsesgraden i Rødovre Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet præsenterede Rambøll medio september 2021 en række områder med potentiel relevans for analysen. Rambøll anbefalede konkret fem områder baseret på betragtninger vedrørende økonomisk volumen og forventning om effektiviseringsgevinst, som blev udvalgt til den videre analyse og sammenligning. Områderne var:

 • Fritidsfaciliteter
 • Fritidsområdet (det grønne område)
 • Vejområdet (det sorte område)
 • Arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • Facility Management-ydelser

Konklusionen på analysen er ikke helt entydig. På mange områder ageres der forskelligartet i kommunerne og der er variationer både af historiske årsager og på grund af aktive til- og fravalg. Både i Rødovre Kommune og i sammenligningskommunerne er det i vid udstrækning historisk betinget, om et område varetages af kommunen eller af private leverandører, og en konkurrenceudsættelse af et større område sker oftest, hvis der fra politisk side er udtrykt ønske om at afdække muligheden. Ingen af de undersøgte kommuner har arbejdet systematisk og strategisk med at øge graden af konkurrenceudsættelse. Rødovre Kommune har en højere grad af konkurrenceudsættelse end Hvidovre Kommune, men lavere end Høje-Taastrup Kommune.

Resultaterne af analysen fremgår af den vedhæftede præsentation af analysen, udarbejdet af Rambøll.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Analyse af konkurrenceudsættelser (Rambøll)

Diverse
Sag nr. 211

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. energirenovering af Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 212

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 213

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.43.