Kommunalbestyrelsen

20-06-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 98 - 112

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Revisionsberetningen vedrørende Årsregnskab 2022
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret Revisionsselskab (BDO) har fremsendt Revisionsberetning nr. 11 vedrørende Årsregnskab 2022. Revisionen forsyner årsregnskabet med en påtegning uden forbehold, og den samlede vurdering er, at kommunen har en bæredygtig drift.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgets behandling af punktet den 14. juni 2023.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller,

 1. at Revisionsberetning nr. 11 vedrørende Årsregnskab 2022 godkendes samt
 2. at Årsregnskab 2022 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 11 vedrørende Årsregnskab 2022. Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen, og derfor vil revisionen forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, at kommunen har en bæredygtig drift samt, at kommunen har et tilstrækkeligt likvidt beredskab. Kommunen ses på denne baggrund ikke at have problemer med going koncern.

Hvis revisionen har eventuelle revisionsbemærkninger, skal de behandles af kommunalbestyrelsen. Den udførte revision for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har i 2022 fulgt op på tidligere afgivne revisionsbemærkninger på sagsområderne Merudgifter til børn og Tabt arbejdsfortjeneste. Gennem de anbefalede tiltag herunder revisionens opfølgning på disse to sagsområder, er der konstateret et lavere fejlniveau. Ud fra en samlet vurdering, er tidligere års revisionsbemærkninger vedrørende de to sagsområder derfor afsluttet.

Afsnit 4.1 Principper for økonomistyring
Forvaltningen er enig i, at bilagskontrollen skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko samt, at der for den enkelte organisatoriske enhed skal findes en beskrivelse af disponeringsgrænser. Disse fokusområder indgår i den justerede model af ledelsestilsynet.

Forvaltningen er også enig i revisionens forslag om at tilrettelægge forretningsgangene vedrørende kontoplanens vedligeholdelse. Forslaget vil indgå i den kommende re-implementering af OPUS.

Afsnit 6 Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision
Revisionen kommer med anbefalinger til indkøbsområdet. Forvaltningen vil prioritere anbefalingerne og tage dem med i de fremtidige drøftelser af indkøbsområdet. I forbindelse med behandlingen af Budget 2023 vedtog kommunalbestyrelsen, at kommunens indkøb skal understøtte den grønne omstilling. Yderligere skal mulighederne undersøges om at effektivisere kommunens indkøb.

Afsnit 7 Revision af kommunens interne IT-kontroller
Forvaltningen er enig i revisionens anbefalinger og vil i samarbejde med BDO gennemgå og prioritere dem.

Afsnit 9.2.5 Personsager (Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang)
Revisionen anbefaler forbedringer af sagsadministrationen på SEL § 100 Merudgifter til voksne. Forvaltningen er i gang med at rette fejlene og at forbedre arbejdsgangen på området.

Lov- og plangrundlag

Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab inden den 15. juni, jf. lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 42, stk. 4 og jf. bekendtgørelse om kommunernes budget- regnskabsvæsen, revision mv. § 8, stk. 3.

Jf. samme lovbekendtgørelse § 42 b, skal revisionsberetningerne sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen jf. (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) og bekendtgørelse om kommunernes budget- regnskabsvæsen, revision mv. § 6, stk. 3 (BEK nr. 1051 af 15. oktober 2019).

I denne sammenhæng lægges revisionsberetningen på KB-nettet.

Kommunalbestyrelsens afgørelse skal sammen med årsregnskabet og revisionsberetningen sendes til Ankestyrelsen senest inden udgangen af august måned. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen, jf. bekendtgørelse om kommunernes budget- regnskabsvæsen, revision mv. § 8, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommunalbestyrelsens afgørelse skal sammen med årsregnskabet og revisionsberetningen sendes til Ankestyrelsen senest inden udgangen af august måned. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2022 samlet - til print
Bilag 2: Årsberetning 2022 Rødovre Kommune - 06.06.2023
Bilag 3: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 2022 - Rødovre Kommune

Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projekt for Stationsplads til Letbanen
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024 til anlæggelse af Stationsplads til Letbanen.

Der er tidligere frigivet 5 mio. kr. til projektering og klargøring af byggegrunden, hvor stationspladsen skal anlægges.

Der ansøges om, at projektforslaget godkendes og at der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til udførelse af Stationsplads til Letbanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte projektforslag godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024 til anlæggelse af Stationsplads til Letbanen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 45:

Anbefales, idet forvaltningen blev anmodet om at evaluere parkeringsforholdene 2 år efter letbanens ibrugtagning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2021 fik Teknisk Forvaltning udarbejdet og godkendt et skitseprojekt som grundlag for ekspropriation af arealet til den kommende stationsplads.

Teknisk Forvaltning har arbejdet videre med projektet og fremlægger nu det endelige projekt til godkendelse.

Projektet fremstår stadig som det fremlagte og godkendte skitseprojekt, men med enkelte mindre justeringer inden for opholds- og stiarealet.

Den overordnede geometri er derfor ikke ændret.

Visuelt vil stationspladsen fremstå som en forlængelse af ID linjen, der er anlagt gennem det nordlige Rødovre. Dette vil afspejle sig i materialevalget, hvor bl.a. de røde og sorte klinker, samt bedafgræsningerne vil gå igen.

Geometien af stationspladsen består i hovedtræk som følgende og fremgår desuden af bilag 1.

Mod Letbanen er skabt et opholdsareal, der anlægges med en belægning af mørke klinker, som kendes fra Islev Torv. På dette areal er der skabt plads til ophold, begrønning og cykelparkering. Cykelparkeringen er placeret mod letbanen, så der er kortest mulig afstand mellem cykel, letbane og bus. Cykelparkeringen vil bestå af 50 pladser, der vil være delvis overdækket.

På den nordlige del frem til opholdsarealet bliver der anlagt et traditionelt fortov og cykelsti, der er helt adskilt fra den kørende trafik. Adskillelsen er udformet som en bred begrønnet grøft, der håndterer afvandingen af hele pladsen og samtidig kan fungere som et mindre forsinkelsesbassin, når det er nødvendigt.

På den sydlige side af pladsen bliver der også anlagt gående adgang. Fra hjørnet mod Slotsherrensvej vil man kunne tilgå området enten via en trappe eller en rampe. Begge dele anlægges i de kendte røde klinker fra ID linjen. Langs denne gående adgang er der en skrænt mod Slotsherrensvej, der vil blive begrønnet. Op mod trappen i det sydvestlige hjørne er der skabt plads til en evt. pausebygning, der leveres af Movia. Endelige placering afklares i det videre projektering.

Indkørslen til pladsen sker fra rampevejen fra Slotsherrensvej til Ring 3. Her udvides kørebane, så der skabes plads til en svingbane ind til pladsen og der etableres samtidig cykelsti på det første stykke ud for stationspladsen.

Midt i arealet håndteres den kørende trafik med busser og biler, samt selve busterminalpladsen.

Umiddelbart efter indkørslen til pladsen, er der anlagt 28 parkeringspladser, hvor der forberedes til mulighed for elladestandere. Placeringen ved indkørslen gør at private biler som udgangspunkt holdes væk fra busterminalen, der er placeret centralt midt i området. Busterminalen består af en central plads, hvor der er skabt plads til 4 busser. Langs siden er der desuden 2 handicapparkeringspladser og et område til "kys og kør".

I forbindelse med projektering har forvaltningen i samråd med Movia vurderet, at der er behov for plads til 4 busser. I skitseforslaget var der planlagt plads til 3 busser. Med plads til 4 busser vil terminalen være fremtidssikret og skabe et bedre flow for busdriften. Den ekstra busplads har betydet en mindre justering af midterøen og arealet op til.

Midterpladsen bliver udformet i de sorte klinker. Midt på pladsen anlægges to større bede. Op mod disse placeres 3 buslæskærme, samt flere bænke, så der også her er mulighed for ophold. I begge ender af pladsen etableres fodgængerfelter, der udformes med gode oversigtforhold og efter gældende tilgængelighedsløsninger for at skabe sikre og gode krydsningsmuligheder.

Stationspladsen vil bliver belyst af en blanding af pullerter, spots og mere traditionel belysning, der bliver tilpasset de enkelte områders funktion.

Lov- og plangrundlag

Budget 2023.
Lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26. februar 2014.
Lokalplan 132 af 18. december 201.
Lov om offentlige veje mv.  § 94-123, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for budget 2023 er der afsat 20 mio. kr. fordelt på 10,5 mio. kr. i 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024. Disse søges bevilget.

Der er tidligere bevilget 2,0 mio. kr. som blev straksfrigivet i budget 2022 og 3,0 mio. kr. som blev bevilget den 30. august 2022, sag 131.

Udgiften på 20 mio. kr. vedrører hovedfunktionen 2.28 Kommunale veje.

Der estimeres en årlig afledt drift til projektet på 0,1 mio. kr.

Tidsplan

Projektet færdigprojekteres i løbet af sommeren 2023 og udbydes i løbet af efteråret. Anlægsarbejderne forventes af forløbe i 2024 med enkelte restarbejder i 2025. Anlægsarbejderne koordineres med færdigørelsen af selve Letbanen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Letbane Stationsforplads

Forslag til Lokalplan 155 - Agerkær og Ruskær
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 155 - Agerkær og Ruskær skal give mulighed for at opføre to nye bebyggelser i 3 til 6 etager, omfattende etageboliger i forskellige bygningstypologier, boligtyper og ejerformer. Bebyggelserne omfatter en blanding af mindre og større almene boliger, private familieboliger og private boliger i et seniorbofællesskab samt et fælleshus.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 155 - Agerkær og Ruskær fremlægges i offentlig høring i ni uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 155 ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 46:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 117:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund
Baggrunden for planen er, at den almene boligforening AAB ønsker, at tilføre nye blandede boligtyper til Milestedet/Kærene.

I 2012 blev AABs to højhuse; Ruskær 37 og Agerkær 5, på hhv. 12 og 14 etager og i alt 19.161 m2 med 312 mindre boliger nedrevet. Kommunalbestyrelsen har i april 2021 (sag nr. 89) godkendt, at AAB kan sælge en del af de tidligere højhusgrunde til privat investor/bygherre.

Planernes formål
Formålet med lokalplanen er, at muliggøre en udvikling, der vil tilføre diversitet og mangfoldighed i såvel det fysiske miljø som i beboersammensætningen, samt at udviklingen sker under hensyn til områdets eksisterende kvaliteter.

Lokalplanens formål er at sikre indpasningen af de to nye bebyggelser i eksisterende bebyggelsesstruktur, arkitektur og bevaringsværdige landskabsplan, med bevaringsværdige beplantninger og træer.

Derudover at fastlægge bestemmelser om parkering, støjforhold, tryghed og bæredygtighed.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter en disponering og placering af to nye boligbebyggelser med tilhørende grønne bolignære gårdrum samt parkering på terræn. Inden for lokalplanområdet, som er inddelt i Delområde A, B og C, er der fastlagt en samlet bebyggelsesprocent på 45% for området som helhed.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to nye bebyggelser i hhv. Delområde A og B. Samlet består bebyggelsen af to vinkelbygninger i 4-6 etager og fire bygningsstænger i 3 etager.

Den samlede boligbebyggelse i projektet er ca. 17.500 m2 bruttoetageareal og ca. 240 boliger, fordelt som ca. 13.700 m2 til private boliger og ca. 3.800 m2 (ca. 22%) til almene boliger. Minimum gennemsnitsstørrelsen for de private boliger og almene boliger er hhv. 75 m2 og 65 m2.

I Delområde A gives mulighed for at opføre maks. 9.100 m2 bruttoetageareal. Bebyggelsen består af en stor vinkelbygning i 4 til 6 etager og to enkelstående bygningsstænger i 3 etager, samt et fælleshus, som etableres i stueetagen i den sydøstlige bygningsstang. Der etableres ca. 110 private boliger i Delområde A.

I Delområde B gives mulighed for at opføre maks. 8.900 m2 bruttoetageareal. Bebyggelsen består af en stor vinkelbygning i 4 til 6 etager og to enkelstående bygningsstænger i 3 etager. De ca. 56 almene boliger etableres i den nordlige del af vinkelbygningen. Der etableres ca. 130 boliger i Delområde B.

I Delområde C er der en samlet eksisterende bebyggelse på 2.103 m2 bruttoetageareal. Når bebyggelsen i Delområde A og B er etableret er der en restrummelighed på ca. 1.197 m2 bruttoetageareal i Delområde C.

Ved realiseringen af planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 450 beboere.

Til hver bolig etableres en altan, til boliger i stueetagen etableres der dog en terrasse/have i stedet for en altan.

I lokalplanen fastsættes opholdsarealprocenten ved etageboliger til 40% af etagearealet. I forbindelse med erhverv til 15% af etagearealet og i forbindelse med institutioner til 100% af etagearealet.

Bygningerne i hhv. Delområde A og B placeres så der dannes et fælles grønt bolignært gårdrum. De nye gårdrum skal indrettes med et varieret indhold, hvor der lægges vægt på fællesskabet som kan sikre den sociale sammenhængskraft mellem beboerne i den pågældende enhed.

Vinkelbygningerne etableres i et modernistisk arkitektonisk udtryk med flade tage. De enkelstående bygningsstænger, som formidler overgangen mellem de nye og de eksisterende bebyggelser, etableres med sadeltag, således at gavlmotiv på de eksisterende boligblokke gentages. De to nye bebyggelser etableres i et samme arkitektoniske udtryk og ensartede materialer samt med grønne tage (dog med mulighed for solceller, som et alternativt valg, ved de almene boliger).

Bebyggelsen i Milestedet/Kærene blev i sin tid anlagt med en åben og grøn struktur. Generelt er det tanken, at området skal fremtræde som et parklandskab med store flader og rumdannende skovplantninger, der især dominerer set fra vejene. Men også de øvrige beplantninger har vigtige funktioner som rumdannende og skærmende elementer mellem de store bebyggelsesenheder og som skaladæmpende elementer i forhold til højhusbebyggelserne. I forbindelse med en udvikling i området skal hovedtrækkende i C. Th. Sørensens landskabsplan respekteres.

Etableringen af de nye bebyggelser medfører, at en mindre del af den karakteristiske beplantning bestående af store træer og veludvoksede krat- og buskbeplantninger fjernes. Derfor er der i lokalplanen fastlagt bestemmelser om erstatningsbeplantning svarende til 1,5 gange det areal, som ryddes. Hensigten er at landskabsplanens karakter, også efter etablering af de nye bebyggelser, skal fremstå tydelig.

Parkeringsnormen for etageboliger er fastlagt til 1 parkeringsplads pr. bolig og 2 cykelpladser pr. bolig, min. 1 cykelplads til ladcykel pr. 10. bolig.

Parkeringsnormen for erhverv er fastlagt til højst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. 1 parkeringsplads pr. 50 m2 for administration og serviceprægede virksomheder, institutioner mv. 1½ cykelplads pr. 100 m2 etageareal.

I Delområde C er Parkering i forbindelse med nybyggeri eller ændret anvendelse af ejendommen fastlagt med en bestemmelse om, at halvdelen af parkeringspladserne skal være anlagt, når byggeriet tages i brug, de resterende pladser når kommunen kræver det.

Parkeringsnormen for handicapparkering er faslagt til 4 parkeringspladser på terræn i hhv. Delområde A og B, hvoraf den ene, i hvert delområde, skal være til kassevogn.

Alle parkeringspladser skal forberedes til ladestandere for el-biler, således at fremtidige tilslutninger ikke vil kræve fjernelse af beplantning.

Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplans Lokalområde 6-Rødovre Syd og er omfattet af Rammeområde 6F02 Milestedet - Højhusbebyggelsen, som er udlagt til blandet bolig og erhverv i stationsnært kerneområde.

Den planlagte udvikling er i overensstemmelsen med Kommuneplan 2022 hvad angår fremtidig anvendelse, maks. antal etager (maks. 9 etager) og maks. bebyggelsesprocent (maks. 45% for området som helhed).

Planerne skal ikke miljøvurderes
Der er gennemført en screening af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er vedlagt, som Bilag 2 og er inkl. støjanalyser, lys- og skyggediagrammer, vindanalyser, brandteknisk notat samt opholdsarealopgørelse.

Inddragelse af naboer og borgere
Det foreslås at afholde et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring, hvor lokalplanforslaget kan præsenteres og debatteres.

Der er en igangværende Visionsplan for udviklingen af hele Milestedet, som områdets tre boligorganisationer har hyret et rådgivende arkitektfirma til at udarbejde. Teknisk Forvaltning har være i dialog med boligorganisationerne og deres rådgiver vedr. Visionsplanen og har tilbudt sin assistance i forbindelse med det videre arbejde.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2022.
Rødovre Strategi 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nærværende stadie.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: juni 2023.
Offentlig høring i ni uger: juni - august 2023.
Borgermøde: august 2023.
Endelig vedtagelse: november 2023.
Offentliggørelse: december 2023.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 155 Agerkær og Ruskær - digital version
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 155 Agerkær og Ruskær med 5 bilag

Forslag til Lokalplan 146 for Parkbyen
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplanens overordnede formål at muliggøre, at Parkbyen i overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen kan omdannes og udvikles til et grønt og sammenhængende boligområde med et varieret boligudbud med bl.a. almene boliger og seniorboliger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 146, Parkbyen fremlægges i offentlig høring i 9 uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 146 ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 47:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund
Siden 2010 har Bykernen været udpeget som et særligt udviklingsområde. Kommunalbestyrelsen vurderede i 2010, at der her var særligt gode muligheder for at omdanne området til et attraktivt byområde. På baggrund af en række forundersøgelser blev der udarbejdet en helhedsplan for Bykernens fremtidige udvikling.

Den centrale del af Bykernen - Gartnerbyen - er i gang med at blive realiseret. Næste skridt i realiseringen af visionerne for Bykernen er omdannelsen af det omkring 84.000 m2 store erhvervsområde afgrænset af Sibeliusparken, Tæbyvej, Rødovrevej og Gunnekær til et attraktivt boligområde med parkkarakter, kaldet Parkbyen.

Kombineret ramme- og projektlokalplan
For at sikre, at området kan realiseres over tid uden at mulighederne for en helhedsorienteret disponering af hele området forringes, er lokalplanen udarbejdet, som en kombineret ramme- og projektlokalplan. For hele området fastlægges rammerne for en bærende overordnet trafikal og beplantningsmæssig hovedstruktur (rammelokalplan). For tre af lokalplanens delområder er der udarbejdet en bebyggelsesplan, som danner grundlag for konkrete byggeretsgivende bestemmelser (projektlokalplan).

Lokalplanens formål
I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen er lokalplanens overordnede formål at danne grundlag for, at området kan udvikles til et grønt og sammenhængende beboelseskvarter. Lokalplanen skal sikre en fælles retning for kvalitet og sammenhæng i forbindelse med udviklingen af Parkbyen, så området kommer til at fremstå som et grønt, nutidigt og sammenhængende boligområde, der hænger sammen med det omkringliggende Rødovre. Et vigtigt mål er endvidere, at fremhæve kvarterets bærende grønne- og trafikale hovedstruktur.

I forbindelse med lokalplanprocessen har Rødovre Kommune fået foretaget en undersøgelse for at afdække interessen for seniorboliger og -bofællesskaber og i efteråret 2021 blev der afholdt et borgermøde herom. Undersøgelsen viste, at der er stor interesse hos potentielle indflyttere både i kommunen og i nærliggende kommuner for den type boligformer i Rødovre - særligt i Bykernen. Der er efterfølgende vedtaget retningslinjer og rammer i Kommuneplanen, der for lokalplanområdet medfører, at op til 25% af den ny-opførte boligmasse skal være almene boliger.

Lokalplanens indhold
Hovedgrebet i bebyggelsesplanen er en gennemgående parkby-bebyggelse centralt i området, omkring en ny stiforbindelse fra Tæbyvej til Gunnekær. Denne bebyggelse danner tillige - sammen med den øst-vest gennemgående Egegårdsvej samt karakteristiske træer og beplantning - den overordnede struktur for lokalplanområdet som helhed.

Bebyggelsen består af vinkelhuse og rektangulære huse i 3 og 3,5 etager samlet omkring tre åbne gårdrum, hvor igennem den nye sti løber. Lokalplanens bestemmelser sikrer en ensartethed i udformning, proportioner og materialer for vinkelhusene og de rektangulære huse. Disse bestemmelser gælder for alle de tre delområder, som med planen gives byggeret. Dermed skabes en bebyggelse, der adskiller sig fra Gartnerbyen med en mere åben, grøn og lavere bebyggelsesstruktur. Med bestemmelser om at anvende røde teglsten til facaderne tilpasses den nye bebyggelse både til Gartnerbyen og til de nærmeste omgivelser, dvs. Sibeliusparken, Skoleparken og de bevaringsværdige, tidligere Linex-bygninger.

Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om bevaring af eksisterende, karaktergivende træer og beplantninger. Herunder blandt andet en stor, gammel vandgran, der står som et vartegn ved Egegårdsvej 16. Otte kommende egetræer, som indgår i den ovenfor beskrevne bebyggelsesplan, er ligeledes udpeget som bevaringsværdige allerede fra det tidspunkt, de plantes.

For de tidligere Linex-bygninger fastlægger lokalplanen bestemmelser om bevaring af bygningskomplekset, der vidner om udviklingen af en verdenskendt linealfabrik. Linex-bygningerne er udlagt til offentlige formål i form af kommunale servicefunktioner.

Lokalplanen indeholder desuden konkrete bestemmelser om, at 25% af nyopført eller nyindrettet boligareal skal være almene boliger. Det forventes, at den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet, når fuldt udbygget, vil komme til at indeholde omkring 600-800 boliger svarende til omkring 1.600 beboere.

I Startredegørelsen for Lokalplan 146, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i april 2021, blev det forventede indhold i lokalplanen beskrevet. Under arbejdet med bebyggelsesplanen har det imidlertid vist sig, at det ikke var muligt at realisere det forventede omfang af opholdsarealprocent på 60 procent. Blandt andet grundet omfanget af areal til affaldshåndtering og til cykel- og bilparkering på terræn. Opholdsarealkravet i lokalplanen er sat til 40, hvilket er kommuneplanens generelle krav ved etageboligbebyggelse. De ubebyggede arealer anlægges med en sammenhængende, grøn karakter i en varieret beplantningssammensætning, der fremmer biodiversitet og sikrer boligområde får den ønskede parkkarakter.

Planen skal ikke miljøvurderes
Der er gennemført en screening af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Miljøscreeningen er vedlagt, som Bilag 2.

Inddragelse af naboer og borgere
Det foreslås at afholde et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring, hvor lokalplanforslaget kan præsenteres og debatteres.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2022.
Rødovre Strategi 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nærværende stadie.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: juni 2023.
Offentlig høring i 9 uger: juni - august 2023.
Borgermøde: august 2023.
Endelig vedtagelse: november 2023.
Offentliggørelse: december 2023.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 146 Parkbyen-juni-møderækken 2023
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 146 Parkbyen

Godkendelse af Vestpladsen for Rødovre Port
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vejkrydset Storekær/Agerkær skal ombygges i forbindelse med byggeriet Rødovre Port og anlæggelsen af Vestpladsen. Projektet fremlægges i denne sag til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ombygningen af vejkrydset Storekær/Agerkær, som vist på tegningerne godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 119:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Lokalplan 141 fremgår det, at det er nødvendigt at ombygge krydset Storekær/Agerkær i forbindelse med Rødovre Port.

Ombygningen af krydset er en del af Rødovre Port projektet, hvor bygherren står for anlægsarbejderne. Se vedlagt bilag som viser belægnings- og skilteplanen for Vestpladsen.

Krydset ombygges fra et T-kryds til et sving, hvor den tidligere vejforbindelse for den kørende trafik til Rødovre Stationsvej er blevet nedlagt. Det er nu kun fodgængere og cyklister, der fra Storekær/Agerkær kan fortsætte til Rødovre Station via Rødovre Port.

Iht. lokalplanen skal udformningen af svinget lede tankerne i retning af en pladsdannelse, da bløde trafikanter fra dette sted ledes ind i boligområdet Rødovre Port.

I vejprojektet har Teknisk Forvaltning og bygherre haft fokus på at skabe en tryg og sikker krydsning af vejen for de gående og cyklende, der skal til/fra Rødovre Port. Udformningen af svinget er derfor endt med mange klassiske vejelementer; bump, vejindsnævring, cykelstier og støttepunkter for krydsende fodgængere. Dette er en fravigelse fra ønsket om at skabe en pladsdannelse på Vestpladsen. For at skabe bedre visuelt sammenhæng er der indarbejdet fortovsbelægninger på begge sider af svinget, svarende til det som ses inde i Rødovre Port bebyggelsen.

For at øge opmærksomheden hos den kørende trafik og øge trygheden, er kørebanen blevet hævet, så den danner en hævet flade. Når bilisterne kører ind i svinget, sker det over et bump. Ligeledes bidrager indsnævringerne af kørebanen til, at det er vanskeligt at køre hurtigt igennem svinget. Disse hastighedsdæmpende tiltag gør, at svinget skiltes ned til anbefalet max. 20 km/t. Politiet har i marts 2019 principgodkendt, at svinget kan nedskiltes til max. 20 km/t med gennemførelsen af nævnte hastighedsdæmpende tiltag. Efter dialog med børneinstitutionen Solsikken er der tilføjet belægningsskift som funger som et opmærksomhedsfelt/rumlefelt for at illustrere for bilisterne, hvor fodgængerne og cyklisterne krydser vejen.

For at sikre afviklingen af cykeltrafikken igennem svinget, anlægges der cykelstier. Det sikrer, at cyklisterne ikke kommer i konflikt med den kørende trafik, men også øger deres tryghed i svinget. Cykelstierne vil fremadrettet kunne blive en del af en større sammenhængende cykelstistrækning, hvis der anlægges cykelstier på Agerkær og Storekær. Cykelstien er hævet fra kørebanen med en kantsten, men er i niveau med fortovet i svinget. Derved kan cyklisterne nemmere komme til og fra Rødovre Port, og samtidig reduceres antallet af niveauforskelle, som folk med funktionnedsættelser eller forældre med barnevogne skal passere, når de krydser vejen.

Politiets endelig godkendelse af vejprojektet indhentes, når det endelig vejprojekt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Fodgængerfelt
Et fodgængerfelt er ikke en del af projektet, da det ikke vurderes til at være den mest trafiksikre løsning på nuværende tidspunkt.

Fodgængerfelter kræver, at der løbende over døgnet er en del krydsende fodgængere i forhold til biltrafikken, før det bliver en mere trafiksikker løsning end alternativet som er et krydsningssted med støttepunkter. Uden en tilstrækkelig mængde fodgængertrafik vil et fodgængerfelt nemlig have en negativ effekt på trafiksikkerheden pga. falsk tryghed ift. bilisterens reelle trafikadfærd og opmærksomhed.

Fodgængerfelter er heller ikke nødvendigvis godt for cyklisternes fremkommelighed, da der ikke må cykles over et fodgængerfelt. Derfor vil feltet altid pålægge cyklisterne at stå af cyklen, når de ønsker at krydse kørebanen for at komme til og fra Rødovre Port. Dette er ikke særlig hensigtsmæssig, da cyklister godt må cykle i Rødovre Port. Ved at udlade feltet, så kan cyklisterne lovligt forblive på cyklen, når de krydser vejen for at komme til og fra Rødovre Port.

Inddragelse af Solsikken
Forslaget og beskrivelser af tiltagene er blevet forelagt for forældrebestyrelsen den 25. april 2023, og efter nogle tilpasninger har Teknisk Forvaltning igen den 10. maj haft møde med repræsentant fra forældrebestyrelsen og institutionen.

Punkterne som der blev drøftet omhandlede forholdene ved krydsning af vejen for komme at til og fra institutionen og Rødovre Port, parkeringsforhold og den kørende trafik.

Her kan der særlig nævnes de faglige argumenterne om for/imod anlæggelse af et fodgængfelt, parkeringsforholdene ved institutionen, samt sikring af trafikanternes opmærksomhed på, at der er en børneinstitution ved Vestpladsen.

Som del af tilpasninger i projektet er der efter dialogen med forældrebestyrelsen og institutionen indarbejdet et opmærksomhedsfelt/rumlefelt, hvor krydsningerne skal forventes at ske. Ud over dette, sikres der i projektet plads til, at der i fremtiden kan anlægges et fodgængerfelt, såfremt gangtrafikken bliver tilstrækkelig til at understøtte et fodgængerfelt.

Teknisk Forvaltning vil ud over projektet sørge for, at der opsættes varslingstavler om børneinstitutionen, indføre lokale parkeringsbegrænsninger i dagtimerne for at sikre parkeringsmulighed til forældre som afleverer og henter børn i bil, samt undersøge muligheder for at sikre mere parkering ved institutionen f.eks. på Storekær og ved optegning af p-båse på vejene og blandt de nuværende offentlige p-områder i nærheden.

Ud over dette blev der også drøftet bilisters adfærd. Dette er et punkt som forvaltningen vil følge op på, efter de nye vejforhold er anlagt og ibrugtaget. Det er vanskeligt på forhånd at forudse dårlige bilisters adfærd og udarbejde tiltag på forhånd.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje mv., Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Lokalplan 132.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til projektet afholdes af bygherren for Rødovre Port. Dette sker som del af overdragelsesaftalen fra 2016 angående salg af vejarealer til Rødovre Port projektet.

Tilføjelse af flere lyspunkter vil medføre flere driftsudgifter for Rødovre til el og vedligehold af flere belysningsmaster og lyspunkter. Disse udgifter forventes at ligge under 8.000 kr. årligt.

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes udført og afsluttet i løbet af 2023.

Bilag

Bilag 1: Belægnings- og skilteplan for Vestpladsen

Gebyr for nedgravning af affaldsbeholdere
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der foreslås indført et nyt affaldsgebyr og en ny ordning, som dækker etablering og nedgravning af nedgravede affaldsbeholdere. Ordningen er udelukkende tiltænkt de ejendomme, som ønsker nedgravede affaldsbeholdere, men ikke selv vil stå for nedgravningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der udarbejdes en ny frivillig ordning og et nyt affaldsgebyr, som omfatter etablering og nedgravning af affaldsbeholdere samt heraf følgende ændringer af regulativ for husholdningsaffald,
 2. at takst på det nye affaldsgebyr fastsættes til 600 kr. eks. moms pr. lejlighed pr. år,
 3. at udgiften på netto 0 kr. svarende til en udgift på 300.000 kr. og en tilhørende indtægt på 300.000 kr., som beskrevet i sagsfremstillingen vil blive indarbejdet i budget 2024 og frem samt
 4. at udgiften på 6.000.000 kr. til dækning af anlægsarbejde til nedgravede beholdere bliver indarbejdet i budget 2024.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 49:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommunes Affaldsplan 2022-2033 er et af initiativerne, at det skal undersøges, hvordan kommunen kan øge incitamentet for valg af nedgravede affaldsbeholdere i etageejendomme og boligforeninger. Det drejer sig om indsats nr. 1.1 om sortering i etageejendomme.

På nuværende tidspunkt er det Rødovre Kommune, som finansierer og leverer alle nedgravede affaldsbeholdere, men det er ejerne af ejendommene, som forestår nedgravning og etablering af de omkringliggende arealer. Dette er forbundet med en betydelig udgift og betyder, at flere boligafdelinger har valgt løsningen fra.

Teknisk Forvaltning ønsker at fremme udbredelsen af nedgravede affaldsbeholdere i kommunen, og ønsker med et gebyr for etablering og nedgravning af affaldsbeholdere at gøre det mere attraktivt for etageejendomme at vælge en nedgravet affaldsløsning. Teknisk Forvaltning har derfor undersøgt muligheder og udfordringer ved at indføre en ordning og et gebyr for etablering og nedgravning af affaldsbeholdere.

Det er tanken, at selve anlægsarbejdet skal udføres ved ekstern privat leverandør, som Rødovre Kommune indgår aftale med.

De nedgravede affaldsbeholdere kræver i modsætning til beholdere på hjul et anlægsarbejde, før de kan tages i brug. Teknisk Forvaltning har fået foretaget en juridisk vurdering, som bekræfter, at det er muligt for Rødovre Kommune at lade nedgravningen af beholderen være en del af en separat ordning, som finansieres via et gebyr. Gebyret med nedgravning vil være et supplement til det eksisterende beholdergebyr for nedgravede affaldsbeholdere. Det eksisterende gebyr omfatter kun indkøb og levering af de nedgravede affaldsbeholdere.

Ordningen vil være frivillig, og økonomien (gebyret) vil udelukkende berøre de ejendomme, som vælger ordningen. Det vil ikke berøre andre ejendomme, som enten allerede har etableret nedgravede affaldsbeholdere, eller som fremadrettet vælger nedgravede affaldsbeholdere, men som selv ønsker at stå for anlægsarbejdet.

Gebyret vil være et gebyr (pr. boligenhed), som skal godkendes og fremgå af kommunens takstblad hvert år. Det betyder, at de ejendomme, som vælger at lade Teknisk Forvaltning stå for anlægsarbejdet, over en årrække solidarisk vil dække de udgifter der er forbundet med ordningen om etablering og nedgravning af affaldsbeholdere.

Der vil være en form for indkøringsfase, hvor gebyret for nedgravning vil variere mere de første år, ud fra de erfaringer Teknisk Forvaltning gør sig. Det skyldes, at affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, og at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i gebyrerne de efterfølgende år.

Anlægsarbejdet med nedgravning vil variere fra afdeling til afdeling, afhængigt af de lokale forhold, men da det skal finansieres via et gebyr, skal der vælges et standardniveau for omfanget af det anlægsarbejde der følger med. Se bilag for forslag til standardniveau for ordningen.

For at ordningen kan indføres, kræver det en ændring af Regulativet for husholdningsaffald, da ordningen skal beskrives heri, før den kan være gældende.

Teknisk Forvaltning vurderer, at en ny frivillig ordning for nedgravning vil gøre det lettere for nogle ejendomme eller boligafdelinger af vælge nedgravede affaldsbeholdere. Med den nye ordning er de således ikke selv nødt til at optage lån til projektet, men kan i stedet finansiere det via et nyt affaldsgebyr. Ligeledes vil Rødovre Kommune stå for projektet med nedgravning, hvorved de enkelte ejendomme ikke skal stå med ansvaret for etableringen. For nogle er den økonomiske og praktiske barriere således blevet mindre.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Affaldsplan 2022-2033.
Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Vejledningen til lånebekendtgørelsen pkt. 3.5, særlig om renovation, jf.  § 2, stk. 1, nr. 4.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område.

Da ordningen er ny kendes behovet ikke for nuværende, men der har været nogle forespørgsler på ordningen, og det er forventningen, at 2-3 boligforeninger vil benytte sig af ordningen i 2024. Dette vil medføre en forventet anlægsudgift i 2024 på 6.000.000 kr. som indarbejdes i budget 2024.

Udgifterne til nedgravning forventes at være omkring 60.000 til 80.000 kr. pr. beholder afhængig af antal og lokale forhold. Til beregning af gebyret er der regnet med seks beholdere pr. 45 lejligheder.

Det foreslås at etablere finansiering via lån optaget i KommuneKredit.

Anlægsudgifterne dækkes af gebyrer opkrævet hos de tilmelde boligselskaber. Ud fra de givne forudsætninger foreslås, at det nye gebyr det første år vil være på 600 kr. ekskl. moms. pr. lejlighed pr. år. Ud fra de forventninger, der er til 2024, udgør udgifterne 300.000 kr., der dækkes af en tilsvarende indtægt fra affaldsgebyrerne på 300.000 kr., der vil blive indarbejdet i budget 2024 og fremefter.

Ordningen kommer til at hvile-i-sig-selv som selvstændig ordning og bliver ikke blandet sammen med de øvrige affaldsordninger.

Udgifterne bogføres på funktion 1.38.66: ”Øvrige ordninger og anlæg”.

Tidsplan

Oktober 2023: Godkendelse af udkast til Regulativet for husholdningsaffald.
Oktober 2023: Gebyret vedtages sammen med de øvrige affaldsgebyrer i forbindelse med budget 2024.
November 2023: Regulativet for husholdningsaffald sendes i høring.
Januar 2024: Endelig godkendelse af Regulativet for husholdningsaffald.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af standardniveau

Tillægsbevilling til Krigshistorisk Festival på Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af Krigshistorisk Festival 2023 på 80.000 kr. fra Nordea-fonden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 80.000 kr. til Oplevelsescenter Vestvolden.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 27:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 121:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om støtte til afholdelse af Krigshistorisk Festival. Der er bevilget 80.000 kr. fra ’Liv i det lokale’-puljen gennem Nordea-fonden.

Krigshistorisk Festival afholdes for femte gang på Vestvolden i Rødovre den 10.-11. juni 2023. Krigshistorisk Festival blev afviklet første gang i 2017 og har siden været en stor succes med 15-20.000 besøgende i løbet af den årlige festivalweekend.

Festivalen arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med frivillige fra dygtige historiske grupper, der dækker hele landet og med praktisk hjælp fra lokale frivillige fra Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet.
Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Vandinstallationer på boligafdelinger Broparken, byggeregnskab
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

DAB har fremsendt byggeregnskabet for udskiftningen af vandinstallationer på boligafdelinger på Broparken, som fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at byggeregnskabet for udskiftning af vandinstallationer på Broparken godkendes,
 2. at det godkendes, at der optages lån i Kommunekredit til finansiering af renoveringsarbejderne på boligafdelingerne på samlet 5.561.496 kr. fordelt på to lån til hhv. afdeling 3015 Ældreboligerne Broparken på 3.537.942 kr. og afdeling 3054 Ældrecentret på 2.023.554 kr. samt
 3. at anlægsudgiften til afdeling 3060 servicearealer på 2.285.832 kr. godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. september 2020, sag nr. 185, godkendt en anlægsbevilling på i alt 10,3 mio. kr. til udskiftning af vandinstallationer på boligafdelingerne 3054 Ældrecentret og 3015 Ældreboligerne Broparken med tilhørende servicearealer.

Vandinstallationerne var nedslidte, og der var flere vandskader som følge af brud på installationerne som nødvendiggjorde en udskiftning af installationerne for at sikre en pålidelig vandforsyning til beboerne. Som afledte effekter af projektet reduceres vedligeholdelsesudgifterne og energiforbruget.

Renoveringen er vandinstallationerne er afsluttet, og DAB, der er administrator på ejendommene, og har varetaget kommunens interesser i forbindelse med udskiftningen, har udarbejdet byggeregnskabet for boligarealer og servicearealer, som hermed fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Boligernes andel af udgifter til projektet på 6,9 mio. kr. er i projektperioden finansieret ved optagelse af en midlertidig byggekredit, idet udgifterne til byggekreditten og den endelige finansiering af boligernes udgifter til udskiftningen af vandinstallationerne betales af beboerne via huslejen.

I byggeregnskabet indgår en bevilling til boligafdeling 3015 Ældreboligerne på 4.538.000 kr., heraf er 3.537.942 kr. forbrugt svarende til en mindreudgift på 1.000.058 kr. På boligafdeling 3054 Ældrecentret er bevillingen på 2.654.000 kr., heraf er 2.023.554 kr. forbrugt svarende til en mindreudgift 630.446 kr.

Der optages lån i Kommunekredit til finansiering af renoveringsarbejderne på boligafdelingerne med hhv. et realkreditlån til afdeling 3015 Ældreboligerne Broparken på 3.537.942 kr. og et realkreditlån til afdeling 3054 Ældrecentret på 2.023.554 kr. Lånetilbud fra KommuneKredit er lagt på KB-nettet.

Vedrørende bevillingen til afdeling 3060 Servicearealet er beløbet på 3.081.000 kr., heraf er 2.285.832 kr. forbrugt svarende til en mindreudgift på 795.168 kr.

Som det fremgår af byggeregnskabet skyldes mindreforbruget overvejende færre udgifter til håndværkere.

Det skal bemærkes, at der i regnskabet indgår afsatte beløb på i alt 338.722 kr. til udgifter, der ikke er afholdt endnu. Det drejer sig om udgifter til byggesags- og revisionshonorarer, forsikring og bidrag til byggeskadefonden, der er knyttet til behandlingen af regnskabet, låneoptagelse, tegning af forsikring på vandinstallationerne på grundlag af regnskabet og afsluttende administrative opgaver, der følger efter byggeregnskabet.

Anvendelsen af de afsatte beløb vil indgå i en senere sag til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, når de er afholdt.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.
Byggekreditten på 6,9 mio. kr. er optaget jf. den kommunale styrelseslov § 41, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1560 af 17. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Resultatet i byggeregnskabet er en mindreudgift på 1.000.058 kr. på boligafdeling 3015 Ældreboligerne Broparken og en mindreudgift på boligafdeling 3054 Ældrecentret på 630.446 kr., samt en mindreudgift på 795.168 kr. på afdeling 3060 Servicearealer

Mindreudgiften på servicearealerne, der er en kommunal udgift, tilføres kassebeholdningen.

Tidsplan

Realkreditlånene til finansiering af boligafdelingernes andel af projektet optages umiddelbart efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen, hhv. et realkreditlån til afdeling 3015 Ældreboligerne Broparken på 3.537.942 kr. og afdeling 3054 Ældrecentret på 2.023.554 kr.

Bilag

Bilag 1: Byggeregnskab vandinstallationer underskrevet

Hovedstadens Beredskab, Vedtægtsændringer
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter. Det sker som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, samt dertil et behov for, at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres, samt også ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at ændringer af vedtægter godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 123:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte nærværende forslag til vedtægtsændringen på sit møde den 26. april 2023 og anbefalede godkendelsen heraf overfor kommunalbestyrelserne.

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at vedtægtsændring skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser som Ankestyrelsen, hvorfor Kommunalbestyrelsen hermed forelægges forslag til vedtægtsændring til godkendelse.

Forslaget til vedtægtsændringer kan opdeles i følgende 4 punkter:

 1. Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.
 2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
 3. En opdateret oversigt over hvilke aktiviteter/opgaver, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
 4. En præcisering af finansierings- og afregningsmuligheder vedrørende varetagelsen af aktiviteter/opgaver i beredskabet.

Forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag 1 – hvor disse er sammenholdt med de gældende vedtægter.

Nedenfor følger en kort opsummering af de enkelte punkter:

1. Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.
Det forhold, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel medfører en samlet revidering af vedtægterne, da ambulanceopgaven skrives ud af vedtægterne.

2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
Der har igennem længere tid været et ønske om at tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab, hvorfor der i de foreslåede vedtægtsændringer tydeliggøres, hvordan og under hvilke omstændigheder, det kan ske.

3. Oplistning af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
Med inspiration fra lignende justeringer i et andet beredskab, har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til en justering af vedtægterne, hvormed det tydeliggøres, hvilke aktiviteter/opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage på vegne af interessenterne/ejerkommuner og/eller andre aktører.

Opgaveoversigten omfatter ikke myndighedsopgaver, da disse allerede er håndteret og kompetenceoverdraget i en tidligere vedtægtsændring

Den samlede oversigt over opgaver fremgår i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, og er en bruttoliste. Inden indgåelse af særskilte aftaler om varetagelse af aktiviteterne fra listen, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger den fornødne hjemmel, herunder fx inden for kommunalfuldmagts- og udbudsreglerne mm.

4. Præcisering af finansierings- og afregningsmuligheder vedrørende varetagelsen af aktiviteter/opgaver i beredskabet.
Formålet med ændringen af finansierings- og afregningsmuligheder er at tydeliggøre, hvornår der kan afregnes særskilt over for den enkelte aktør/interessent for en af Hovedstadens Beredskab udført opgave.

Yderligere baggrund
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 forslagene til vedtægtsændringer og anbefalede i den forbindelse godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Hovedstadens Beredskab har dertil indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen, som ingen bemærkninger har haft til ændringsforslaget.

Dertil kan nævnes, at nærværende forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet i tæt samarbejde og med rådgivning fra Horten advokatvirksomhed.

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60.
Vedtægter for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sammenligning - Vedtægter 2021 og forslag til vedtægter 2023
Bilag 2: Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne
Bilag 3: Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne

Muligheder for plads til foreninger på Rødovre Kommunens digitale informationsskærme
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Budgetparterne har ønsket en vurdering af muligheden for at give foreningerne i Rødovre gratis plads på kommunens infoskærme på Tårnvej og Jyllingevej samt klarlægge eventuelle lovmæssige barrierer for dette tiltag.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at den nuværende praksis ændres, så der fremadrettet tilbydes foreninger adgang til skærmene i en prøveperiode på op til et år med henblik på evt. permanentgørelse.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 124:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har Rødovre Kommune haft fire elektroniske infoskærme. Der er to placeret på Jyllingevej og to placeret på Tårnvej. Skiltene er tændte i tidsrummet kl. 6-24. Der kører op til 8 skilte i loop, som hver vises 30 sekunder.

Den oprindelige sag til Kommunalbestyrelsen, som blev behandlet den 23. marts 2015, beskrev følgende formål med etableringen af infoskærme:

”udnytte de befærdede veje til at synliggøre Rødovres byliv og de mange arrangementer, der finder sted i vores lokalområde. Det profilerer kommunen som et attraktivt lokalsamfund og et godt sted at bo både for vores potentielle tilflyttere og nuværende Rødovreborgere”.

Desuden nævnes det i samme sag, at:

”Fokus skal være på konkrete events og større nye tiltag. Det grundlæggende krav til indholdet på de digitale informationsskærme er, at de eksponerer og understøtter Rødovres styrker som lokalsamfund, som det er defineret med profileringsstrategien.”

Dette administreres p.t. som, at der kan annonceres for konkrete arrangementer/events, der er åbne for et bredt publikum, og som er med til at profilere Rødovre.

Foreningers mulighed for gratis annoncering
De lovgivningsmæssige rammer for infoskærme mv. dækker over, at der - som udgangspunkt - skal betales for reklameplads. Men såfremt der er foreninger og formål, som kommunen gerne må støtte, må kommunen gerne stille reklamepladsen gratis til rådighed.

Som det er nu, giver retningslinjerne ikke mulighed for gratis annoncering for foreninger, da de angiver, at indholdet først og fremmest skal komme fra eller relatere sig direkte til Rødovre Kommunes egne institutioner. Derudover er det også muligt for eksterne parter/private at få plads til et spot mod betaling. Dette valg er blandt andet taget for ikke at påvirke indtjeningsmulighederne for de virksomheder i og omkring Rødovre, der lever af annoncering. Prisen for annoncering på skærmene (5.000 kr./pr 14 dages visning) er sat lavt i forhold til anden outdoor-annoncering, men dog ikke så lavt, at den vurderes at være konkurrenceforvridende. Prisen har været uændret siden 2015.

Ud over at give de folkeoplysende foreninger adgang til gratis annoncering er det ikke muligt at bringe priserne længere ned for private og kommercielle aktører. Det skyldes at prisen på de 5.000 kr. allerede var relativt lavt sat, da den blev fastlagt i 2015, og derfor er vurderingen, at en yderligere reduktion af prisen kunne risikere at blive konkurrenceforvridende i forhold til andre virksomheder, som stiller betalt annoncering til rådighed i det offentlige rum.

Der har løbende været henvendelser fra foreninger om gratis annoncering. I henhold til ovenstående principper har det ikke været en mulighed at give foreninger gratis annoncering. Der er dog gjort visse undtagelser:

 • Når der har været tale om et samarbejde mellem kommunen og en forening, f.eks. i forbindelse med afviklingen af ’Kids Tour’ hvor Rødovre Kommune optrådte som medarrangør.
 • Begrænset gratis annoncering til Rødovre Mighty Bulls ved kampe med gratis adgang for kommunens borgere samt ved særlige kampe eller arrangementer.

Det foreslås derfor at tilbyde folkeoplysende foreninger adgang til skærmene i en prøveperiode på op til et år, hvorefter ordningen evalueres. I prøveperioden er der fokus på at sikre, at der er plads til både foreningerne og Rødovre Kommunes egne institutioner, og den balance skal opnås ved hjælp af følgende rammer:

 • At folkeoplysende foreninger kan få tildelt gratis plads til konkrete større enkeltstående arrangementer/events rettet mod et bredt publikum. Det kan for eksempel være en teaterforestilling, et loppemarked, åbent hus arrangement eller et foredrag. Der kan altså ikke annonceres for kursusrækker eller hold – fx ugentlige gymnastikhold. Skærmene kan heller ikke bruges til generel branding af forening eller til direkte hvervning af medlemmer.
 • Folkeoplysende foreninger kan maksimalt få fire skilte om året, så der sikres en balance ift. at flere kan komme til samt fortsat at sikre gode rammer for kommercielle annoncer på informationsskærmene.
 • Folkeoplysende foreninger får som udgangspunkt tildelt 14 dages visning, men perioden kan afkortes, hvis der er så stor efterspørgsel, at der opstår pladsmangel.

De folkeoplysende foreninger skal desuden selv sørge for at producere og levere indhold, der lever op til de rammer, der er for layout, format og opløsning. Samtidig må der forventes en større administrativ byrde i forbindelse med de henvendelser, der forventes fra foreninger om gratis annoncering.

Tidsplan

Ingen.

Opfølgning på Temakonference om rekruttering og fastholdelse
Sag nr. 109

Beslutningskompetence:  KB

Sagens kerne

Som en del af Budget 2023, vedtog Kommunalbestyrelsen en budgetresolution vedr. ”Temakonference om rekruttering og fastholdelse”. Nedenfor fremgår et forslag til opfølgning på temakonferencen, som blev afholdt den 24. januar 2023.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at opfølgningen på den afholdte temakonference tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 125:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af en budgetresolution vedr. rekruttering og fastholdelse afholdt Rødovre Kommune en temakonference d. 24. januar 2023 for Kommunalbestyrelsen med deltagelse af Hovedudvalget og udvalgte leder- og medarbejderrepræsentanter.

Formålet med temakonferencen var at give medarbejdere, ledere og politikere mulighed for at drøfte udfordringer og muligheder ift. de mest relevante rekrutterings- og fastholdelsestemaer. Temaerne blev valgt inden for rammen af HR-strategiens indsatser:

 • Den attraktive arbejdsplads.
 • Den gode og professionelle rekruttering.
 • Introduktion og modtagelse af nye medarbejdere.
 • Uddannelseskommunen Rødovre.

I workshopsene blev der identificeret de største udfordringer og de bedste løsninger ud fra, hvad grupperne har af oplevelser med temaerne. Temakonferencen blev afsluttet med en afstemning blandt de løsningsforslag, som medarbejder- og lederrepræsentanterne foreslog.

I følgende afsnit fremhæves, hvilke drøftelser, der kom frem under de fire workshops på teamkonferencen, samt de løsningsforslag, der blev foreslået. For hvert forslag er der udarbejdet en plan for det videre arbejde.

Workshops om ”Den attraktive arbejdsplads”
Drøftelserne omhandlede flere dimensioner af den attraktive arbejdsplads, herunder muligheden for at kunne tilbyde fleksible rammer for arbejdet, der tilgodeser en god work-life-balance samtidig med, at der kan arbejdes med bedre løsninger af kerneopgaven. Herudover blev der sat fokus på vigtigheden af samarbejde, medindflydelse, retfærdighed og gode rammer for personlig og faglig udvikling samt uddannelse.

Plan for det videre arbejde:

 1. Fleksibel arbejdstid (eks. afprøvning af 4-dages arbejdsuge).
 2. Styrke TRIO.
 3. Modig samarbejdsorganisation.
 4. Uddannelse – udvikling af både ledere og medarbejdere.
 5. Uddannelse (Kompetencekatalog/bruge medarbejdernes interne ressourcer).
 6. Fortsat fokus på social kapital.

1. Fleksibel arbejdstid – eks. 4-dages arbejdsuge
Der er på nuværende tidspunkt igangsat et arbejde med fleksibel arbejdstid, idet Hovedudvalget afholdt seminar i april. Hovedudvalget inviterede Odsherred Kommune, der inspirerede direktionen og Hovedudvalget til, hvilke fordele og ulemper, der er for at indføre fleksibel arbejdstid, heraf særligt en 4-dages arbejdsuge. Pt. arbejdes der videre med at beskrive mulige pilotprojekter til at afprøve mulighederne i Rødovre Kommune.

2. Styrke TRIO
Der skal arbejdes videre med at styrke TRIO’en i relation til nedbringelse af sygefraværet og styrke arbejdsmiljøet. På Økonomiudvalgets junimøde forlægges en plan for nedbringelse af sygefravær bl.a. gennem styrkelse af arbejdsfællesskabet. I forlængelse heraf arbejdes der med at styrke TRIO’ens rolle ift. sygefravær i forbindelse med den planlagte undervisning i sygefravær for TRIO’er. Herudover har Hovedudvalget godkendt, at arbejdsmiljøgruppen under Hovedudvalget drøfter hvorvidt TRIO’en kan styrkes ift. arbejdet med APV-handleplaner og opfølgning på Social Kapital. Området tilføres en HR-konsulent med kompetence til at lave lokale processer til styrkelse af arbejdsmiljøet.

3. Modig samarbejdsorganisation
Løsningsforslaget ligger i tråd med ”Sammen om Rødovre – de næste skridt”, hvor der arbejdes med vores fælles evne til at realisere de ambitioner, der ligger heri. I projektet vil der både blive arbejdet med sammenhængen mellem vores forskellige indsatser, og med at styrke samarbejdet mellem politikere, forvaltninger og på tværs mellem forvaltninger og afdelinger. Der igangsættes derfor ikke et særskilt projekt.

4. Uddannelse – udvikling af både ledere og medarbejdere
Løsningsforslaget ligger i tråd med HR-strategiens forslag om at spotte og udvikle ledere og specialisttalenter. Forslaget fik så lidt opbakning, at de øvrige indsatser i HR-strategien realiseres først.

5. Uddannelse (Kompetencekatalog/bruge interne medarbejder ressourcer)
Forslaget fik så lidt opbakning, at der ikke arbejdes videre med forslaget.

6. Fortsat fokus på social kapital
Forslaget understøtter den indsats, der allerede er igangsat i form af social kapital målinger og opfølgning herpå. Forslaget gav ikke anledning til ændringer.

Workshop om ”En stærk uddannelseskommune”
Drøftelserne omhandlede bl.a. vigtigheden af at give studerende, praktikanter og elever en god og tryg oplevelse af Rødovre og samtidig styrke Rødovre Kommunes omdømme som både en god arbejdsplads og en attraktiv uddannelseskommune.

De løsninger, der blev peget på, var:

 • Kvalificeret vejledning og mentorforløb.
 • Politisk og ledelsesmæssig prioritering.

Plan for det videre arbejde:
Begge løsningsforslag er en del af Uddannelsesstrategien, hvor der i forvejen arbejdes med at styrke vejlederrollen samt arbejde med modtagelsen/uddannelsen af elever og praktikanter. Det planlægges, at der arbejdes videre med at udvikle kommunens uddannelsesforløb på de fem uddannelser inden for netop uddannelsesstrategien. Herunder skal det afklares, hvad der konkret er behov for, så vi kan forbedre uddannelsesforløbene på de forskellige uddannelser, og hvilke forandringer, der kan iværksættes inden for rammen, samt hvad der eventuelt skal finansieres på anden vis.

Herudover understreger løsningsforslaget behovet for, at alle ledelsesniveauer fortsat italesætter, prioriterer og understøtter uddannelsesområdet for at sikre, at opgaven tages alvorligt på arbejdspladserne.

Workshop om ”Introduktion og modtagelse ”
Drøftelserne i workshoppen omhandlede vigtigheden af at sikre, at nye medarbejdere oplever en god og tryg start, hvor medarbejderen introduceres til kulturen og organisationen. Der var endvidere fokus på at skabe en systematik i måden medarbejdere modtages.

De løsninger, der blev peget på var:

 1. Mentor/føl/intro-forløb.
 2. Udarbejdelse af en tidslinje for materialer og tjeklister, der skal udsendes før samtale, efter ansættelse og efter opstart. Hvem gør hvad og hvornår.

Plan for det videre arbejde:
Begge løsningsforslag er indarbejdet som en del af ”Forløb for modtagelse og introduktion”, hvor der er udarbejdet et introforløb, som både indeholder en tidslinje, tjekliste, skabelonhandouts, og hvor der arbejdes med buddy-begrebet for at sikre en social og faglig introduktion til arbejdspladsen. ”Forløb for modtagelse og introduktion” er udarbejdet i samarbejde med Hovedudvalget og lederrepræsentanter. Materialet har fået en god modtagelse i organisationen, ligesom det skrives ind i mange af kommunens jobannoncer.

Workshop om ”God og professionel rekruttering”
Drøftelserne omhandlede bl.a. vigtigheden af at kunne lave mere professionelle jobannoncer og skabe kvalificeret branding gennem rådgivning og sparring. Herudover var der også fokus på, at rekrutteringsopgaven kan opleves ressourcetungt for de lokale arbejdspladser.

De løsninger, der blev peget på, var:

 1. Hjælp – sparring fra kompetente medarbejdere (systematiseret) i rekrutteringsprocessen.
 2. Bedre økonomi – evt. fælles pulje til rekrutteringsomkostninger.

Plan for det videre arbejde:
Der skal arbejdes strategisk med employer branding på en række af Rødovre Kommunes køretøjer. Anbefalingen begrundes i, at mange ansatte på de store velfærdsområder enten er bosat i egen kommune eller tæt på kommunegrænsen og vægter kort transporttid til deres arbejde højt. Det er derfor oplagt at placere sig synligt i bybilledet i Rødovre og bruge egne køretøjer til employer branding. Employer branding vil f.eks. være en udtalelse fra en sygeplejerske eller et billede af sygeplejersken. Mulighederne for at bruge Rødovre Kommunes egne køretøjer til dette formål undersøges pt. med henblik på en prøveafhandling, hvor medarbejderportrætter eller citater placeres på et par biler og cykler.

Dertil arbejdes der fortsat på at sætte fokus på de indsatser og værktøjer, der udarbejdes til at understøtte af rekrutteringsprocessen gennem oplæg i forvaltningerne og på Lederforum. Gennem denne indsats vil der fortsat arbejdes med ar få øget opmærksomhed på muligheden for at få hjælp og sparring i rekrutteringsprocessen.

Der arbejdes ikke videre med forslaget om ”Bedre økonomi – evt. fælles pulje til rekrutteringsomkostninger, da forslaget fik så lidt opbakning, ud over de rekrutteringsindsatser, der allerede er igangsat.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De forslag, som er udgiftsbærende, finansieres til dels gennem frigjorte ressourcer fra organisationsjusteringen, og de forslag, som er udgiftsbærende, finansieres til dels gennem frigjorte ressourcer fra organisationsjusteringen og de afsatte midler fra hhv. HR-strategiens pulje til rekruttering og fastholdelse i 2023 og fra Den Centrale Uddannelsespulje.

Tidsplan

Ingen.

Håndtering af forventet merforbrug i 2023
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med de månedlige opfølgninger på kommunens økonomi har det i løbet af 1. halvår har det vist sig, at der forventes større merforbrug i 2023. I Økonomisk Oversigt pr. ultimo marts blev Økonomiudvalget orienteret om en række administrative tiltag til imødegåelse af det forventede merforbrug, og det blev samtidig varslet, at yderligere indmeldinger om merforbrug, ville betyde en sag med yderligere tiltag til nedbringelse af udgiftsudviklingen. Sagen her præsenterer derfor forslag til en håndtering.

Indstilling


Staben for Økonomi og Personale indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger i 2023:

 1. at sanktionspuljen under Økonomiudvalget på 5 mio. kr. ikke udmøntes, men tilføres kassen,
 2. at 7,5 mio. kr. af energipuljen under Økonomiudvalget ikke udmøntes, men tilføres kassen,
 3. at samlet 0,8 mio. kr. i Teknisk Forvaltning tilføres kassen, da projekterne kan udskydes, og afholdes inden for budgetterne i 2024,
 4. at samlet 0,8 mio. kr. fra Social- og Sundhedsforvaltningen tilføres kassen, ved at igangsætte ES-forslag allerede i 2023,
 5. at forslag om administrativt tilbagehold tages til efterretning samt
 6. at den kommende midtvejsregulering og kompensationen for udgifter til covid-19 indsatsen og de fordrevne ukrainere, forventet 56-58 mio. kr., udmøntes på de finansielle konti og tilføres kassen. Det endelige beløb kendes først når Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør tilskudsudmeldingen for 2024, senest 1. juli 2023.

Den samlede tillægsbevilling udgør dermed en reduktion af driftsudgifterne i 2023 på 14,1 mio. kr., som tilføres kassen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 127:

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at cykelsti på Veronikavej udsættes, og de ikke forbrugte midler i 2023 tilføres kassen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgningerne på kommunens økonomi i 2023 har fra årets start vist en forventning om merforbrug. Derfor blev der i forbindelse med Økonomisk Oversigt ultimo marts iværksat en række administrative tiltag, for at bremse udgiftsudviklingen og medvirke til budgetoverholdelse. Sagen slog også fast, at hvis der indmeldes forventninger om yderligere merforbrug, vil det være nødvendigt at iværksætte nye tiltag, herunder også tiltag der kan påvirke det politisk fastsatte serviceniveau.

Som følge af, at der til Økonomisk Oversigt ultimo april blev indmeldt et yderligere forventet merforbrug i 2023, fremsættes denne sag med yderligere tiltag for at sikre at udgiftspresset imødegås og likviditeten konsolideres.

Samlet set bidrager tiltagene med en forbedring af det forventede regnskabsresultat i omegnen af 70-74 mio. kr. En gennemførsel af alle tiltag vil dermed løfte resultatet betragteligt, men selv med alle tiltag indregnet, forventes der et kassetræk i 2023.

Kommunens likviditet har haft en faldende tendens i gennem 2022, som er fortsat ind i 2023. En konsolidering af likviditeten er derfor et særligt fokusområde som forvaltningen følger tæt. Kommunens likviditet er ikke kun presset af et forventet merforbrug på driften, men også på de fleste andre poster i kommunens økonomi. Der forventes 40 mio. kr. mindre i finansiering (fraset midtvejsreguleringen), og der er et generelt højt anlægsniveau.

Sagen omhandler derfor også både drift, finansiering og anlæg.

På driften inddeles tiltagene i 3 forskellige typer.

De første tiltag handler om mulighederne for at kunne finansiere merforbruget.

Den anden type tiltag indebærer tilbageholdenhed, således at det aktuelle udgiftsniveau bliver mindre, men der er tale om en udskydelse eller en tilbageholdenhed i forhold til projekter og ansættelser, og dermed ikke en permanent udgiftsreduktion. Der er derfor snarere tale om en udsættelse af forbrug, til kommunen oplever en større grad af økonomisk og likviditetsmæssig robusthed.

Den sidste type af tiltag indeholder reduktioner af budgettet gennem effektiviseringer, og budgetreduktioner.

Herudover er der et afsnit omkring anlægsprojekterne i budget 2023.

1. Finansiering af merforbruget

Tage budgetpuljer i anvendelse
I budgettet for 2023 er der afsat to puljer til håndtering af forventet merforbrug.

For det første er der afsat en sanktionspulje på 5 mio. kr. Puljen er afsat som et værn mod sanktioner som følge af overskridelser af budgetterne. Puljen var oprindeligt på 10 mio. kr., men 5 mio. kr. heraf er tilført energipuljen i 2023, jf. nedenfor. Det foreslås at puljen ikke udmøntes, men anvendes som finansieringsmulighed.

Som følge af historisk store stigninger i priserne for energi, blev der til budget 2023 afsat en energipulje, for at sikre økonomisk robusthed over for de højere priser. Baseret på forbruget i de første 5 måneder af 2023, vurderes det ikke, at der vil være behov for at udmønte puljen fuldt ud. Den afsatte pulje udgør samlet 11,5 mio. kr., heraf 10,5 mio. kr. på Økonomiudvalget og 1 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget. Der er kun disponeret over ca. 2,8 mio. kr. til en forventet efterregulering til kollektiv trafik for 2023. Det foreslås derfor, at 7,5 mio. kr. af puljen på Økonomiudvalget ikke udmøntes, men anvendes som finansieringsmulighed.

Positiv midtvejsregulering og kompensation for indsatser i forhold til Covid-19 og fordrevne ukrainere
Som en del af Økonomiaftalen for 2024 forhandles også en midtvejsstatus i forhold til 2023. I år indebærer det, at kommunerne modtager en positiv midtvejsregulering på samlet 5 mia. kr., som Rødovre Kommune forventes at modtage mellem 36-38 mio. kr. af. De endelige tal er dog endnu ikke udmeldt.

Den positive midtvejsregulering sker som følge af :

 1. Nye forudsætninger for den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen i 2023
  De pris- og lønforudsætninger der lå til grund for budget 2023 er sidste år blevet aftalt på et for lavt niveau. Derfor kompenseres kommunerne i 2023 samlet 1,7 mia. kr., svarende til et løft på 12-13 mio. kr. i Rødovre kommune.
 2. Nye forudsætninger for den forventede udvikling i antallet af personer på overførselsindkomster og ydelser
  I Økonomisk Redegørelse fra maj er forventningen, at der i 2023 vil være stigende udgifter til en række ydelser, som der ikke var taget højde for i økonomiaftalen for 2023. Samlet gives der 3,3 mia. kr. i midtvejsregulering, svarende til et løft på 24-25 mio. kr. for Rødovre Kommune.
 3. Kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge
  Kommunerne modtager i 2023 kompensation for indsatser i forhold til Covid-19 og for de fordrevne fra Ukraine. Der kompenseres både for udgifter i 2022 og 2023, hhv. 1,4 mia. kr. og 0,9 mia. kr. For Rødovre Kommune forventes kompensationen i 2023 samlet at udgøre et løft på 16-18 mio. kr.

Opsummeret forventes økonomiaftalen at betyde en øget finansiering på 52-56 mio. kr. i 2023.

Denne øgede finansiering kompenserer for ekstraordinære udgifter som kommunen allerede har afholdt, og fortsat forventes at afholde i løbet af 2023. også i Rødovre Kommune opleves der både et prispres på en række udgiftsposter, og at der er flere modtagere af særligt førtidspension og seniorpension end forventet. Samtidig ses også ekstra udgifter til indsatsen for de ukrainske flygtninge, for eksempel er der oprettet flere modtageklasser end forventet, og der er øgede udgifter til husning.

Midtvejsreguleringen skal derfor ikke ses som en yderligere forbrugsmulighed, men som en kompensation af udgifter, som kommunen allerede har afholdt en del af, og forventes at afholde flere af i løbet af 2023.

2. Administrativ tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter

Børne- og Kulturforvaltningen
Dagtilbud: Ved tilbageholdenhed på en række fælles konti på dagtilbudsområdet samt en 6% reduktion på institutionernes "børneramme" svarende til 0,45 mio. kr., forventes det at der kan reduceres med 1 mio. kr. spredt over hele dagtilbudsområdet i 2023.

Skoler: Det vurderes at der i 2023 kan spares 0,5 mio. kr. ved tilbageholdenhed på efteruddannelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen
Til Økonomisk Oversigt pr. ultimo marts indmeldte Social- og Sundhedsforvaltningen en række vakancer der ikke ville blive genbesat med det samme. Siden er der kommet nye til.

Det foreslås derfor at følgende vakancer ikke genbesættes med det samme, men afventer i en periode.

 • Jobcenter: -500 t. kr.
 • Sundhedscenter: -400 t. kr.
 • Sundhed, Udvikling og Administration: -200 t. kr.
 • Træningscenteret: -100 t. kr.

Samlet ses giver det en yderligere besparelse på vakancer på -1,2 mio. kr.

Til samme ØO sag blev der også indmeldt en opbremsning på genoptræningsfleksjob. Det er vurderingen, at der kan opbremses med yderligere -200 t. kr.

Herudover er der i budget 2023 blevet tilført DUT-midler til forløbsprogrammer på kronikerområdet, men der er endnu ikke udarbejdet og udsendt retningslinjer, hvorfor det forventes at midlerne ikke vil blive brugt. Der er risiko for, at midlerne vil skulle tilbageføres til staten, hvis der ikke kommer nye retningslinjer. Det vil formentlig skulle ske i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024. Det vurderes derfor, at -700 t. kr. i 2023 ikke vil blive brugt.

3. Effektiviseringer og budgetreduktioner

Teknisk Forvaltning
Driftsmidler vedrørende broer og tunneller kan udskydes og afholdes af midler der allerede er afsat i budgetterne for 2024.

I alt kan der reduceres med -800 t. kr. Reduktionen omhandler renoveringen af tunnelen ved Fortvej under Tårnvej.

Social- og Sundhedsforvaltningen
Forvaltningerne arbejder pt. på forskellige muligheder for forslag til effektiviseringer og servicereduktioner, som kan søges indarbejdet i budgetforslaget 2024, mhp. politisk stillingtagen i budgetprocessen. Det vurderes at tre af de forslag der aktuelt er udarbejdet til budget 2024-2027 ville kunne igangsættes allerede fra 2023, og give en mindre besparelse. Det drejer sig om følgende forslag:

 • Hjemtagelse af udredningsindsatsen
  Jobcentret køber af private leverandører forløb til udredning af arbejdsevne/funktionsbeskrivelser til borgere til brug for afgørelse af indsats og forsørgelse til borgere langt fra arbejdsmarkedet. Disse forløb kan hjemtages og gennemføres billigere i Træningscentret i Ældre og Omsorg. Iværksættes forslaget allerede i 2023 forventes en besparelse på 185 t. kr.
 • Reducering af budget til indsats for unge
  Jobcenteret og Ungecenter 2610 har haft skoletilbuddet ”OK-klassen” for de unge med særlige vanskeligheder, der ikke har afsluttet grundskolen med karakterer som opfylder kravene til optagelse på en ungdomsuddannelse. Tilbuddet ophører, og de unge med særlige vanskeligheder hjælpes dels af FGU og dels med individuelt tilrettelagte tilbud hos andre leverandører. Igangsættes effektiviseringen allerede i 2023 kan der spares 200 t. kr.
 • Samme hjælper udfører flere ydelser i samme besøg
  Forslaget indebærer at borgerne vil få skiftet sengelinned i forbindelse med øvrige rengøringsopgaver frem for som en selvstændig ydelse. Igangsættes effektiviseringen allerede fra 2023, vil der kunne spares 400 t. kr. i år.

4. Anlæg

Der er til indeværende sag foretaget en vurdering af anlægsprojekterne i 2023. På en række anlæg forventes det enten ikke at de bliver igangsat i løbet af 2023, eller de forventes at blive billigere end projekteret.

I Økonomisk Oversigt-sagerne er disse dog til en vis grad allerede indregnet, idet skønnet for anlæg beror på, at kun 65 % af det korrigerede budget på anlæg vil blive udført i det enkelte år.

I de nævnte projekter nedenfor skelnes der derfor også mellem projekter der allerede er en del af opfølgningen, og nye indmeldinger.

Disse projekter, der ikke forventes at blive gennemført i 2023, er allerede en del af de 35 %:

 • Tårnvej - analyse, disponering, forprojektering: -1 mio. kr.
  Projektet vedrører Rødovre Kommunes foranalyse til BRT. Der forventes først udgifter til næste år. Desuden forventes ydermere en reduktion af det samlede beløb, som pt. er under afklaring.
 • Islev Bro: -1 mio. kr.
  Projektet afventer analysearbejde vedr. udledninger af overskydende fra M3. Projektet forventes ikke afsluttet i 2023. Desuden forventes ydermere en reduktion af det samlede beløb, som pt. er under afklaring.
 • Udbedring af jordvold ved Rødovre Skole: -380 t. kr.
  Udgiften til udbedringen af jordvold ved Rødovre Skole er blevet billigere end først forventet. Blandt andet fordi Rødovre Boligselskab har betalt en andel af projektet.

Herudover forventes mindreforbrug i 2023 på renoveringen af springvand på Rådhuspladsen-(450 t. kr.), da projektet er blevet billigere end ventet. Da det fortsat er uklart, om denne besparelse også er en del af de 35 % af budgettet, der ikke forventes gennemført, anbefales det, at der ikke tages budgetmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Til Økonomisk Oversigt pr. ultimo juni følges der igen op på anlæg, og det anbefales, at konsekvenserne indregnes i skønnet der, ud fra en samlet betragtning.

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Tiltagene ovenfor forventes at reducere merforbruget i 2023, og forbedre det samlede resultat. Den samlede virkning af de fire afsnit ovenfor kan opsummeres således:

 1. Finansiering af merforbrug: -12,5 mio. kr. fra puljer og -52-56 mio. kr. fra midtvejsregulering.
 2. Adminstrativ tilbageholdenhed og udsættelse af udgifter: -3,6 mio. kr.
 3. Effektiviseringer og budgetreduktioner: - 1,6 mio. kr.

Punkterne 1–3 vil samlet set have en positiv påvirkning af resultatet i 2023 på -70-74 mio. kr.

Nogle tiltag har bevillingsmæssige konsekvenser. De kan opsummeres således:

 • Sanktionspulje under Økonomiudvalget udmøntes ikke: -5 mio. kr.
 • Energipulje under Økonomiudvalget udmøntes ikke: -7,5 mio. kr.
 • Teknisk Forvaltnings driftbudget til broer og tunneller reduceres med -0,8 mio. kr.
 • Social- og Sundhedsforvaltingen reduceres budgetterne ved at iværksætte følgende ES-forslag allerede i 2023:
  • ES-forslag ”Hjemtagelse af udredningsindsatsen”: - 0,2 mio. kr.
  • ES-forslag ”Reducering af budget til indsats for unge”: -0,2 mio. kr.
  • ES-forslag ”Samme hjælper udfører flere ydelser i samme besøg”: -0,4 mio. kr.
 • Når de endelige beløb for midtvejsreguleringen i 2023 er udmeldt, udmøntes beløbet på de finansielle konti og tilføres kassen.

Godkendelse af samtlige ovenstående punkter vil betyde, at kassen tilføres 14,1 mio. kr. i 2023.

Dette er eksklusive midtvejsreguleringen, der først udmøntes på de finansielle konti og tilføres kassen, når de endelige beløb er udmeldt.

Tidsplan

Ingen.

Orientering om formandsbeslutning
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om formandsbeslutning efter styrelseslovens § 31

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det har i forbindelse med tilmelding til fjernvarme på Voldumvej vist sig, at den korte frist og mulighederne for at tilmelde sig med rabat for borgerne har haft uhensigtsmæssige konsekvenser. Det har derfor været nødvendigt med en forlængelse af frist for tilmelding til fjernvarme på Voldumvej, hvilket har været muligt med en formandsbeslutning herom.

Fristforlængelsen understøtter ambitionen om, at flest mulig tilslutter sig fjernvarmen i første omgang. Dermed har den ingen utilsigtede konsekvenser for de øvrige borgere, der har tilmeldt sig fjernvarme ligesom fristforlængelsen ikke har utilsigtede økonomiske eller andre konsekvenser for Rødovre Kommune.

Efter styrelseslovens § 31 kan formanden for Kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl. Senest på førstkommende ordinære møde orienteres Kommunalbestyrelsen herom.

Det reviderede takstblad er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 31.

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

Den forlængede frist er sat til d. 19. juni 2023.

Bilag

Bilag 1: Takster 2023 uden moms, juni 2023

Diverse
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.