Beskæftigelsesudvalget

14-05-2024

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard (A), sag 15-21

Sager 15 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Årlig afrapportering headspace Rødovre 2023 (bilag 1)
 2. Bilag - Rødovre Årsrapport 2023 (bilag 2)
 3. Udkast ny samarbejdsaftale med Rødovre Kommune (bilag 3)

Indstilling

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Årlig afrapportering headspace Rødovre 2023
Bilag 2: Rødovre Årsrapport 2023 - bilag
Bilag 3: Udkast ny samarbejdsaftale med Rødovre Kommune

Orientering om deltagelse i projekt "Styrket indsats med socialt bedrageri"
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger herved redegørelse om kommunens deltagelse i projekt ”Styrket indsats mod socialt bedrageri” til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for projektdeltagelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen i Rødovre Kommune har i samarbejde med Københavns Vestegns Politi deltaget i projekt "Styrket indsats mod socialt bedrageri", der er en del af en indsats på tværs af en række politikredse i Danmark. I projektet har Kontrolgruppen blandt andet set på kommunens anmeldelsespraksis og afprøvet en ny fælles anmeldelsesskabelon. Brug af skabelonen forventes at sikre en øget kvalitet i anmeldelserne fremadrettet.

Definition af socialt bedrageri

I projektet defineres socialt bedrageri som situationer, hvor borgere uberettiget modtager en social ydelse ved bevidst at angive forkerte oplysninger eller tilbageholde informationer for de udbetalende myndigheder af relevans for berettigelsen til ydelsen.

Kontrolindsatsen

Kommunerne har ansvaret for at administrere en række sociale ydelser og sikre, at de udbetales på et korrekt grundlag. Såfremt ydelserne er udbetalt uberettiget, har kommunen ansvar for at indstille eller korrigere udbetalingen og eventuelt kræve tilbagebetaling eller forestå en politianmeldelse.

Kontrolgruppen har gennem 2023 behandlet og afsluttet 93 sager vedrørende socialt snyd. 13 sager er anmeldt til politiet. Der kan dog gå flere år inden sagerne kommer for retten, grundet de lange ventetider i retssystemet.

Retten i Glostrup har i 2023 afsagt dom i en enkelt sag på baggrund af Kontrolgruppens anmeldelse.

Udfordringer og forbedringspotentialer

Det kræver et stærkt og målrettet myndighedssamarbejde for effektivt at kunne afsløre og retsforfølge borgere, der svindler med sociale ydelser. Projektets kortlægning af den nuværende indsats viser, at der er en række udviklingspotentialer i forhold til at styrke det samlede sagsforløb – blandt andet i forhold til et tættere og mere målrettet samarbejde og f.eks. deling af oplysninger.

Viden og erfaringer fra projektet er ultimo 2023 videregivet til Rigspolitiet og politikredsene i vedhæftede rapport - med henblik på videreudvikling og lokal tilpasning af projektets forslag til tiltag. De væsentligste opmærksomhedspunkter fra opsamlingen er samlet i vedhæftede interne notat, der ligeledes kort redegør for praksis i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Kontrolgruppen er en tværgående funktion, der arbejder under: Aktivloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Sygedagpengeloven, Børnetilskudsloven, Dagtilbudsloven mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Projektet løb over to år fra september 2021 til september 2023. Politiets Erfaringsopsamling er fra ultimo 2023.

Bilag

Bilag 1: Erfaringsopsamling. Projekt Styrket indsats mod socialt bedrageri
Bilag 2: Internt notat vedr. deltagelse i projekt Styrket indsats mod socialt bedrageri

Forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om målrettet indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med budgetforliget 2024 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en budgetresolution med ønsket om at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg om målrettet indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til kommissorium til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om målrettet indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet godkendes
 2. at der udpeges tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i udvalget. De tre medlemmer er formanden for Beskæftigelsesudvalget, formanden for Social- og Sundhedsudvalget og derudover har forligspartierne besluttet, at Peter Mikkelsen (Ø) også indgår i udvalget
 3. at Peter Mikkelsen (Ø) udpeges som formand for udvalget, jf. kommisoriet og enighed blandt forligspartierne.

Beslutning

Anbefales, idet det bemærkes, at udvalget ønsker mulighed for flere borgere i §17 stk. 4 udvalget.

Sagsfremstilling

Der er borgere i Rødovre på midlertidige, offentlige forsørgelsesydelser, som har komplekse problemer, der rækker ud over arbejdsløshed. Disse borgere har ofte berøring med flere afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen og med andre sektorer.

I budgetforliget 2024 har Kommunalbestyrelsen derfor vedtaget en budgetresolution om at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, der skal analysere udsatte grupper langt fra arbejdsmarkedet samt inddrage relevante videnspersoners erfaringer. Målet er at formulere en række anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune bedst kan hjælpe borgere med komplekse udfordringer ud over arbejdsløshed - med særligt blik for at skabe sammenhæng i indsatserne. På den baggrund har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget. Forslaget er vedlagt som bilag.

Udvalgets arbejde og anbefalinger forventes at tage udgangspunkt i tænkning og metoder fra "Sammen med borgeren", hvor der er fokus på borgerens oplevelse af mødet med kommunen samt på at skabe sammenhængende løsninger med udgangspunkt i borgeren.

Udvalgets indsats har ophæng til både Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven §17 stk. 4 samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De fem temamøder i udvalget forventes gennemført i perioden efterår 2024 - forår 2025.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag om §17 stk. 4 udvalgets sammensætning til Økonomiudvalget i maj 2024

Bilag

Bilag 1: Kommissorium § 17 stk. 4 udvalget om målrettet indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet

Samarbejde med Peer-Partnerskabet - Projekt "Vejen til hverdagslivet"
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag om at fortsætte samarbejdet med Peer-Partnerskabet og indgå i projektet "Vejen til hverdagslivet". Samarbejdet skal være med til at styrke Rødovre Kommunes tidlige indsats for borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser (Servicelovens paragrafferne 82 og 85).

Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag om, at Rødovre Kommune fortsætter samarbejdet med Peer-Partnerskabet v. Det Sociale Netværk og SIND om projekt "Vejen til hverdagslivet" i perioden 2024 – 2025, godkendes,
 2. at udgiften til deltagelse i projektet kr. 75.000 i 2024 og kr. 75.000 i 2025 finansieres inden for Social- og Sundhedsforvaltningens egen ramme på området for sociale indsatser.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som udbygning af det arbejde, der i dag foregår på det specialiserede voksenområde, er Forvaltningen nysgerrige på at undersøge muligheder for brug af Peers. Peer-indsatsen skal ses om en del af Forvaltningens samlede fokus på recovery. Formålet med recovery er, at den enkelte borger kan leve sit livet uden eller med minimal støtte. Med brug af peers ønsker Forvaltningen, at vi som kommune ikke skal være relationen til borgeren, men så vidt muligt understøtte, at borgerne selv skaber relationer. Peers er mennesker med egne oplevede erfaringer inden for psykisk sårbarhed – det at have psykiske vanskeligheder og med at komme sig.

Rødovre Kommune (Socialpsykiatrien og Socialteamet i Social- og Borgerservice) har i perioden 2019 - 2022 haft et samarbejde med Peer-Partnerskabet om forskningsprojektet ’Vejen til hverdagslivet’. Peer-Partnerskabet er stiftet af foreningen Det Sociale Netværk og SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Forskningen har modtaget støtte fra VELUX FONDEN og er gennemført af Copenhagen Research Center for Mental Health - CORE, Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet har inkluderet 296 deltagere i de fem kommuner København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe.

Overordnet viser resultaterne fra projektet, at "Vejen til hverdagslivet" understøtter personlig recovery, det vil sige en øget oplevelse af håb, øget forbundethed med andre, et mere positivt syn på sig selv, øget oplevelse af meningsfuldhed samt større handlekraft i hverdagen.

Projektet omhandlede brobygning fra kommunens indsats via Servicelovens § 82 til civilsamfundet. Erfaringerne fra forskningsprojektet er, at mange kommunale medarbejdere lykkedes med at få borgere tilknyttet civilsamfundet, men overgangen er vanskeligt, da mange psykisk sårbare borgere har brug for følgeskab, som ikke skal være den kommunale medarbejdere.

Ovenstående resulterede blandt andet i, at Socialpsykiatrien i Rødovre Kommune ansatte en PEER medarbejder, som i dag har flere følgeopgaver og særligt følgeskab til kommunens socialtandpleje er en stor succes.

Forskningsprojektet handlede alene om overgang fra kommunens § 82 ydelser til civilsamfundet, men der er mange flere steder i socialpsykiatrien, hvor PEER medarbejdere kan være af afgørende betydning for en tilknytning til civilsamfundet og understøtte borgernes mulighed for at blive en del af værdifulde fællesskaber. Forvaltningen ser derfor, at der kan være et stort potentiale i yderligere at inddrage peers i den sociale indsats.

Derudover ønsker Forvaltningen at få undersøgt, om peer-støtte kan være med til at fastholde og inkludere borgere, som er psykisk sårbare, på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Indsatsen udvides derfor til at gennemføre prøvehandlinger i Rødovre Jobcenter.

Dette potentiale er der nu mulighed for at undersøge nærmere, idet Peer-Partnerskabet har fået 6 mio. kr. fra VELUX FONDEN og har rettet henvendelse til Rødovre Kommune og spurgt, om vi vil fortsætte samarbejdet i yderligere en 2 års periode med henblik på at fremme befolkningens mentale sundhed og recovery ved at drive peer-grupper i Rødovre kommune. Selve indsatsen består af et gruppeforløb på 10 mødegange samt tilbud om individuelt følgeskab i op til seks måneder. Gruppeforløbene ledes af frivillige peers, som bringer deres egne erfaringer med psykisk sårbarhed med ind i grupperne. Målgruppen for projektet er personer over 18 år, der oplever nedsat psykisk funktionsevne eller sociale problemer eller er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Det er tanken, at de lokale peer-aktiviteter skal starte op midt 2024, og der vil i Peer-Partnerskabet være ansat en fuldtids lokal koordinator, som skal varetage samarbejdet med to kommuner og driften af peer-indsatsen, herunder rekruttering og uddannelse af frivillige.

Forslag til samarbejdsaftale mellem Peer-Partnerskabet og Rødovre Kommune vedlægges mødesagen.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale medfinansiering udgør kr. 75.000 i 2024 og kr. 75.000 i 2025 og beløbene skal anvendes til at drive de lokale aktiviteter.

Udgiften finansieres indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens egen ramme (økonomi afsat på området for sociale indsatser).

Projektets nationale aktiviteter finansiseres udelukkende af bevillingen fra VELUX FONDEN.

Tidsplan

De lokale peer-aktiviteter starter op midt 2024 og varer i 2 år.

Bilag

Bilag 1: Kommunal samarbejdsaftale Vejen til hverdagslivet Rødovre Kommune

Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2023
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2023 og giver en status på arbejdet med klagesager.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens klagestatistik for 2023 for Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen træffer årligt mange tusind afgørelser. Ankestyrelsen har i 2023 modtaget 270 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 249 sager.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Sygedagpengeloven (SDP)
 • Loven om aktiv socialpolitik (LAS)
 • Serviceloven (SEL)
 • Loven om social pension, og loven om højeste, mellemste m.v. førtidspension (PL)
 • Øvrige lovområder (ØVR).

Der er flest klager over afgørelser vedrørende serviceloven, sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik jævnfør vedlagte bilag.

Ankestyrelsen arbejder med fire forskellige former for afgørelse:

 1. I en stadfæstet afgørelse er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse
 2. I en ændret/ophævet afgørelse er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelse
 3. I en afvist/henvist afgørelse behandler Ankestyrelsen ikke sagen eksempelvis i tilfælde, hvor borgeren har klaget for sent
 4. I en hjemvist afgørelse vurderer Ankestyrelsen, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tvivl om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. En hjemvist afgørelse bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Af kommunens 249 afgjorte sager, har Ankestyrelsen stadfæstet 156 sager, ændret/ophævet 19 sager, afvist 26 sager og hjemvist 48 sager.

Andelen af hjemviste eller ændrede sager målt i forhold til de behandlede klager (eksklusiv afviste/bortfaldne sager) er knap 27 procent i Rødovre Kommune i 2023. Det svarer til 67 sager. I 2022 omgjorde Ankestyrelsen til sammenligning 55 sager svarende til knap 26 procent.

På landsplan ligger omgørelsesprocenten i 2023 på knap 27 procent. Målsætningen for Rødovre Kommune har de seneste år været at være på niveau eller under landsgennemsnittet, hvilket er indfriet i 2023.

Status på arbejdet med læring baseret i klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra principper om at møde borgeren og nedbringe sagsbehandlingstiden til klagesager samt at udnytte det udviklings- og læringspotentiale, der er i klager. Ligeledes er der fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Siden 2021 har Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet med projektet ''Mød mig på skrift''. Projektet har til formål at sikre, at forvaltningens breve til borgerne er skrevet i en mere imødekommende tone, har en mere overskuelig opbygning med klare afsnit og mellemoverskrifter, samt anvender et mere forståeligt sprog uden indforståede fagudtryk, og at det tydeligt fremgår, hvem borgeren kan kontakte med eventuelle spørgsmål.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelser giver retning for den kommende sagsbehandling, og derudover bruges afgørelserne i relevante tilfælde til at afklare tvivlsspørgsmål i tolkning af en gældende lov.

Afdelingerne oplever, at Ankestyrelsen har et skærpet fokus på, at afgørelserne indeholder tilstrækkelig dokumentation, hvilket også er et fokus, som afdelingerne kontinuerligt arbejder med i forhold til at kvalificere deres sagsbehandling.

I Rødovre Jobcenter bliver hjemviste og omgjorte sager særligt gennemgået for at analysere den eksisterende praksis. Andelen af sager er ikke udtryk for systematiske fejl, men omhandler relativt få sager i forhold til de mange borgersager og afgørelser, som jobcentret behandler og foretager årligt.

Jobcentret har i 2022 og 2023 lavet en udvidet kvalitetskontrol ved at gennemgå en række konkrete afgørelser på sygedagpengeområdet. I forlængelse af dette er der implementeret procedurer, som blandt andet indeholder genvurdering af afgørelser ved klager, inden de sendes til Ankestyrelsen. Det forventes, at disse procedurer vil skabe ny læring i organisationen og ydermere nedbringe antallet af hjemviste og omgjorte sager i 2024.

Som følge af en målrettet indsats på sygedagpengeområdet er stadfæstelsesprocenten for sager vedrørende sygedagpengeloven behandlet i Ankestyrelsen steget fra 73 procent i 2022 til 79 procent i 2023. Dette er over landsgennemsnittet, som i 2023 lå på 76 procent i stadfæstede afgørelser. Ydermere har Jobcentret nedsat en intern, administrativ arbejdsgruppe (retssikkerhedsvejledere), som skal være med til at understøtte borgerens retssikkerhed i forhold til jobcentrets arbejdsgange og afgørelser ved eksempelvis at gennemgå nye arbejdsgange, ankeafgørelser og borgerklager.

I Social- og Borgerservice er praksis blevet ændret i 2023, så alle afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået af både teamchef og faglig koordinator. Derudover bliver ændret praksis gennemgået på personalemøder. Særligt på kontanthjælpsområdet er der flere stadfæstelser, som skyldes øget understøttelse i sagsbehandlingen fra det nye kommunale ydelsessystem KY, som er fuldt implementeret i 2022.

I Ældre-Omsorg drøftes alle afgørelser, uanset udfald, i de relevante faglige fora for at sikre læring og løbende at indarbejde ny praksis fra Ankestyrelsen i alle dele af sagsbehandlingen – blandt andet målgruppeafgrænsning, væsentlighedskriterier, tilstødende lovgivning og omfang af bevilling, når dette udregnes i tid.

Børne- og Familieafdelingen har tidligere haft et stigende antal sager på især børnehandicapområdet, som blev anket til Ankestyrelsen, og hvor en høj andel af afgørelserne blev ændret/ophævet eller hjemvist til kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse i sagen. Derfor fik Børne- og Familieafdelingen i 2021 foretaget en analyse af BDO (Statsautoriseret revisionsaktieselskab) for at blive klogere på, hvad det høje antal af hjemvisninger skyldes. Analysen pegede på mulige tiltag for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, og afdelingen har efterfølgende arbejdet med tiltagene i 2022/2023 og har senest i 2023 indgået et samarbejde/udviklingsforløb med Taskforce fra Ankestyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen for at øge kvaliteten yderligere. Taskforcens første indledende analyse peger på, at der er sket en væsentlig forøgelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og handicapområdet.

Barnets Lov trådte i kraft 1. januar 2024. Rødovre Kommune har otte verserende sager vedrørende Barnets Lov til behandling i Ankestyrelsen, jf. bilag.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79b

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2023

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2024
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2024 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2024 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2024.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2024 - beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2024 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:35