Børne- og Skoleudvalget

14-09-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 67 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

  1. Status på COVID-19.
  2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  3. Status på 'Læringsfællesskaber for alle'.
  4. Orientering om statusnotat i forbindelse med VIVEs evaluering af 'Læringsfællesskaber for alle'.
  5. VIVE Statusnotat Analyse af 'Læringsfællesskaber for alle'.
  6. Status på ’Sundhed og Trivsel’.
  7. Orientering om personalesituationen i centrets afdeling på Tinderhøj Skole.
  8. Notet om skoleledelsernes økonomiske frihedsgrader.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste september 2021
Bilag 2: Status på Læringsfællesskaber for alle, august 2021
Bilag 3: Orientering om statusnotat ifm. VIVEs evaluering af Læringsfællesskaber for alle
Bilag 4: VIVE Statusnotat Analyse af Læringsfællesskaber for alle
Bilag 5: Statusnotat Sundhed og Trivsel 19.08.21
Bilag 6: Orientering om personalesituationen i centrets afdeling på Tinderhøj Skole
Bilag 7: Skoleledelsernes økonomiske frihedsgrader

Anmodning fra Børnehuset Carlsro om overgang fra selvejende til kommunal institution
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den selvejende institution Børnehuset Carlsros bestyrelse har i forbindelse med ledervakance anmodet Rødovre Kommune om at overgå til kommunal drift.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Børnehuset Carlsros anmodning om at overgå fra selvejende til kommunal drift godkendes samt
  2. at driftsoverenskomsten mellem Rødovre Kommune og Børnehuset Carlsro, efter ønske fra Børnehuset Carlsro, opsiges med udgangen af september 2021, og at det dermed godkendes, at bestemmelsen i driftsoverenskomsten om et varsel på ni måneder frafaldes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børnehuset Carlsros bestyrelse har anmodet om, at Børnehuset Carlsro overgår til kommunal drift snarest muligt. Begrundelsen for anmodningen er, at bestyrelsen ikke føler sig klædt på til opgaven som arbejdsgiver og dermed ansættende myndighed med det personalemæssige ansvar for børnehuset; herunder særligt i forbindelse med ansættelse, lønforhandling og ophør af leder. Børnehuset Carlsro står i øjeblikket over for en større udskiftning, hvor der både skal vælges ny formand og næstmand til bestyrelsen samt ansættes ny leder og souschef i børnehuset.

Der har været bred opbakning til at overgå til kommunal drift både i bestyrelsen og blandt medarbejderne. Som bilag til sagen er vedlagt bestyrelsens anmodning om at overgå til kommunal drift samt udtalelse fra Børnehuset Carlsros personalegruppe.

Børnehuset Carlsro er på nuværende tidspunkt normeret til 93 børnehavepladser, som kommunen fortsat har brug for. Derudover huser Børnehuset Carlsro det lovpligtige sprogstimuleringstilbud ”Sesam”, som Rødovre Kommune i kraft af Dagtilbudslovens §11, stk. 8 er forpligtet til at stille til rådighed for tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering efter Dagtilbudslovens §11 stk. 2 og 4 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Når en daginstitution kommunaliseres overgår opgaven som arbejdsgiver til kommunen, hvilket blandt andet betyder, at ledelsesansvaret for dagtilbudslederen overgår fra den selvejende bestyrelse til dagtilbudschefen, samt det overordnede økonomiansvar flyttes væk fra bestyrelsen. Således vil Børne- og Kulturforvaltningen også overtage opgaven med ansættelse af en ny leder. Børnehuset Carlsro har valgt at lade sig administrere af Rødovre Kommune, så overgangen til kommunal drift vil ikke ændres betydeligt. Dog vil enkelte administrative arbejdsgange blive lettere, herunder løn- og virksomhedsadministration.

Da kommunen overtager ansvaret for Børnehuset Carlsro, herunder arbejdsgiveransvaret og lejekontrakten, vil der i forbindelse med overgangen blive foretaget en virksomhedsoverdragelse.

Fagligt set vil en overgang til kommunal drift betyde, at forvaltningen kommer tættere på leder. Eksempelvis lederudviklingsssamtaler mv., og dermed kan forvaltningen lettere følge den faglige udvikling i huset. Derudover vil samarbejdet om Sesam mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Børnehuset Carlsro kan styrkes yderligere.

Børnehuset Carlsro drives efter en driftsoverenskomst, der er indgået mellem Rødovre Kommune og Børnehuset Carlsro. I driftsoverenskomsten fremgår blandt andet ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og kommunen samt regler for sammensætning af bestyrelsen og retningslinjer for drift og budget. Hvis dagtilbuddet kommunaliseres, vil Børnehuset Carlsro i stedet virke efter kommunens styrelsesvedtægt samt den fælles styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune.

Børnehuset Carlsro vil i forbindelse med en overgang til kommunal drift, og ligesom i dag, få budget på lige fod med de øvrige kommunale institutioner.

Teknisk Forvaltning overtager administrationen af den nuværende lejeaftale, i lighed med andre kommunale lejemål.

Støtteforeningen

Børnehuset Carlsro har en støtteforening, som i forbindelse med overgang til kommunal drift nedlægges. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Børnehuset Carlsros anmodning om at overgå til kommunal drift, vil støtteforeningen herefter opløse sig selv på en generalforsamling inden udgangen af 2021. Støtteforeningen har på nuværende tidspunkt 20.302,20 kr. til rådighed, hvoraf størstedelen overdrages til Børnehuset Carlsro inden nedlæggelsen af foreningen til brug for pædagogiske materialer eller aktiviteter. Det resterende beløb vil blive brugt i forbindelse med afslutningen af samarbejdet mellem foreningen og institutionen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Børnehuset Carlsro vil fra budget 2022 få budget på lige fod med de kommunale institutioner. Det er i praksis allerede tilfældet for hovedparten af deres budget. Det betyder endvidere, at der skal flyttes bevillinger fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget (husleje og bygningsvedligeholdelse) og Teknik- og Miljøudvalget (udendørsarealer). Administrationen er ved at opgøre omfanget af udgifter, som skal flyttes og der vil efterfølgende blive forelagt en bevillingssag.

Tidsplan

28. september 2021: Anmodning om at overgå til kommunal drift behandles på Kommunalbestyrelsesmødet.

29. september 2021: Alle administrative ændringer igangsættes, hvis sagen godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2021.

1. oktober 2021: Børnehuset Carlsro overgår til kommunal drift, og Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter ansættelsesproces for ny leder.

1. december 2021: Forventet ansættelsesdato ny leder.

1. januar 2022: Sidste administrative omlægninger træder i kraft.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om kommunalisering
Bilag 2: Udtalelse om kommunaliseringen i Carlsro

Studietur til München i skoleåret 2021/2022
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I takt med at COVID-19-pandemien er mere under kontrol, og samfundet er genåbnet, er der igen mulighed for at se på en mulig studietur til München med blik for de trygge og sikre rammer. På den baggrund indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at 8. klassernes studietur i foråret 2022 gennemføres efter planen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at studieturen til München for nuværende 8. årgang gennemføres i foråret 2022.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Situationen i samfundet har skabt usikkerhed på mange områder det seneste år, hvilket også kan mærkes på skoleområdet. Det har bl.a. betydet, at Børne- og Kulturforvalningen i juni 2021 indstillede til Børne- og Skoleudvalget at udskyde studieturen til München til foråret 2022 (BSU-sag nr. 52). Årsagen til udskydelsen var, at Tyskland fortsat var nedlukket, at virksomhederne i München prioriterede egne forretningskritiske interesse, samt at der var stor usikkerhed om mulighederne for at rejse ud af landet.

Nu ser det ud til, at situationen med COVID-19 er mere stabil, og at Rødovre Kommunes 8. klasseelever endelig kan komme afsted. Børne- og Kulturforvaltningen er optaget af, at studieturen skal give eleverne et fagligt højt udbytte, og Innovationscentret i München, som forvaltningen samarbejder med, spår gode chancer for gennemførelsen. Planlægningen sker med et fokus på et højt fagligt indhold, selv om det fortsat vil være svært for virksomhederne i Tyskland at indgå reelle samarbejder, da de fortsat prioriterer deres egne forretningsinteresser i første omgang. Ved flere besøg i München er erfaringen dog, at der er flere faglige muligheder at inddrage i studieturen, så den opleves både lærerig og relevant for eleverne.

Udover det faglige udbytte skal studieturen naturligvis være en god, tryg og sikker oplevelse for alle. Børne- og Kulturforvaltningen følger udviklingen omkring COVID-19, og hvilke udfordringer og restriktioner der kan opstå, når det kommer til krav, rejseaktivitet, vaccination, test mv.

Studieturen forventes at blive afholdt i uge 11, 12 og 13. Eleverne vil fortsat blive indkvarteret på Jurgendherberge München Park samt blive transporteret med fly, som oprindeligt planlagt.

Da studieturen udskydes til foråret, betyder det, at der vil blive afviklet to studieture til München i budgetåret 2022 - én for de nuværende 8. klasseelever og én for eleverne på 8. årgang i skoleåret 2022/2023, som forventes at blive afholdt i efteråret 2022. På baggrund af ovennævnte kan indholdet for de to studieture variere.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af turen til München for Rødovre Kommunes 8. klasser i foråret 2022 betyder, at der skal findes finansiering til en ekstra tur i budget 2022. Det kan gøres ved at søge uforbrugte midler fra budgettet til München-turen i 2021 overført til 2022.

Tidsplan

Studieturen for nuværende 8. årgang vil blive afviklet i foråret 2022 i uge 11, 12 og 13.

Diverse
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.