Børne- og Skoleudvalget

16-08-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 51 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering:

 1. Orientering om særlige frihedsgrader på folkeskolerne for skoleåret 2022/2023.
 2. Orientering om fremtidigt bedømmelses- og evalueringssystem (Ændring af Lov om Folkeskolen).
 3. Notat om supplerende sammenlignende analyse af Læringsfællesskaber for alle.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Frihedsgrader om understøttende undervisning, kompetencedækning og fjernundervisning
Bilag 2: Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen
Bilag 3: Supplerende sammenlignende analyse

Tillægsbevilling CTS på skolerne
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2022 til at udføre renoveringsarbejde på Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), vand- og ventilationsanlæg på tre af kommunens skoler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2022 til CTS på Tinderhøj Skole, Ungecenter2610 og Skovmoseskolen, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev der afsat i alt 12,4 mio. kr. fordelt med 4,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til opgradering og renovering af CTS, brugsvandinstallationer og ventilationsanlæg på fem af kommunens folkeskoler.

Det har vist sig, at CTS, brugsvandinstallationer og ventilationsanlæggene på de sidste tre skoler ligeledes trænger til at blive opdateret og renoveret. Det drejer sig om Tinderhøj Skole, Ungecenter2610 samt Skovmoseskolen.

Et CTS anlæg gør det muligt at overvåge og styre bygningernes tekniske installationer. En korrekt og effektiv styring giver flere fordele. Man kan blandt andet regulere varme og lys i forhold til, hvornår der er nogle i bygningen.

Derudover trænger ventilationsanlæggene til at blive renoveret, og en del af vandrørene på skolerne skal desuden udskiftes for at forebygge vandskader.

Ovennævnte tiltag vil tilsammen bidrage til et sundere indeklima på grund af en bedre varmeregulering samt energibesparelser, da energiudnyttelsen er langt bedre ved anlæg, som fungerer korrekt.

I 2022 skal midlerne bruges på total udskiftning af brugsvandinstallationer på Ungecenter2610.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen.

I den igangværende budgetlægningsproces er det fundet hensigtsmæssigt at fremrykke enkelte anlægsprojekter, uagtet at det er forventningen, at en stor del af bevillingen vil blive søgt overført i overførselssagen.

Udgiften på 3,5 mio. kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Udskiftningen af vandrørene forventes udført i løbet af efteråret 2022.

Tillægsbevilling - Renovering og vedligeholdelse af legepladser på Dagtilbudsområdet
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering og vedligeholdelse af legepladser på Dagtilbudsområdet, som søges fremrykket fra 2023 til 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2022 til etablering og vedligeholdelse af legepladser, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2023-2025 til renovering og vedligeholdelse af legepladser på Dagtilbudsområdet. Der er et efterslæb på renoveringer og vedligeholde af legepladserne. Dette skyldes blandt andet et ekstraoridinært brug af udendørsfaciliteterne under coronapandemien, hvilket har forårsaget et ekstra stort slid. Sidst der blev prioriteret midler til legepladserne var i perioden 2016-2018.

På baggrund af tilsyn, indmeldinger og de årlige legepladsrapporter mv. er Teknisk Forvaltning gået i gang med at afdække, hvilke konkrete renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, der bør prioriteres indenfor de første 2,5 mio. kr., der med denne sag søges fremrykket til 2022.

Børne- og Kulturforvaltningen har herudover i 2022 kortlagt hvilke hegn omkring legepladserne, der trænger til at blive udbedret. Teknisk Forvaltning vil i den forbindelse undersøge hegnene og ud fra en risikovurdering og foretage en prioritering af hvilke hegn, der trænger til udbedring i 2022.

Der er endvidere efter kommunaliseringen af Børnehuset Carlsro i 2022 konstateret et efterslæb på vedligeholdelse af dagtilbuddets legeplads. Legepladsen har således behov for et større løft for at kunne leve op til Rødovre Kommunes standard for legepladser i dagtilbud. Dette fremgik af sag nr. 30, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 15. februar 2022.

Børne- og Kulturforvaltningen har foreløbigt identificeret følgende indsatsområder og i prioriteret rækkefølge:

1.
Udbedringer af de hegn, hvor der er det største behov.

2.
Renovering af legeplads samt bortskaffelse af sand mv. fra legepladsen, tilhørende Carlsro Børnehus, Borgmester Gustav Jensensvej 7.

3.
Etablering af ekstra indgang til legepladsen, tilhørende Børnehaven Bybjerget.

4.
Renovering af de øvrige dagtilbudslegepladser, der har det største behov.

Opgaverne udføres af Park og Natur i et tæt samarbejde med de berørte dagtilbud. I forbindelse med afdækningen af behov for løft af legepladserne, vil Park og Natur også vurdere, hvor midlerne for 2024 og 2025 skal prioriteres.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2023-2025 til renovering og vedligeholdelse af legepladser. I den igangværende budgetlægningsproces er det fundet hensigtsmæssigt at fremrykke enkelte anlægsprojekter. Der søges derfor om en tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen. Det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2023 fremrykkes med denne sag derfor til 2022.

Renovering- og vedligeholdelsesopgaverne forventes at strække sig ind over årsskiftet 2022-2023. Det er derfor forventningen, at en del af bevillingen vil blive søgt overført i overførselssagen.

Udgifterne på de 2,5 mio. kr. til anlæg vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Der udarbejdes risikovurderinger af de enkelte projekters økonomi ud fra den risikomodel, som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for den 26. april 2022.

Tidsplan

Projektering og udbud: efteråret 2022.

Forventet udførelse: efteråret 2022 - foråret 2023.

Forventet ibrugtagning: efteråret 2022 og foråret 2023.

Frokostordning i dagtilbuddene for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2024
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til dagtilbudsloven er der foretaget afstemning i forældrebestyrelserne om fravalg af forældrefinansieret frokostordning for børnehavebørnene i kommunens dagtilbud for den næste toårige periode, som løber fra 1. januar 2023 – 31. december 2024.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning
 2. at midler til etablering af modtagekøkken i Børnehuset Mælkevejen indgår i budgetprocessen for 2023 samt
 3. at midler til etablering af produktionskøkken i Børneinstitutionen Skanderup indgår i budgetprocessen for 2023.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Af dagtilbudsloven fremgår det, at frokostordning i dagtilbud er obligatorisk, men at forældre minimum hvert andet år skal have mulighed for at fravælge frokostordningen. I Rødovre Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen i november 2010 retningslinjer for fravalg/etablering af frokostordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. august 2011. Af retningslinjerne fremgår det, at forældrebestyrelserne skal give meddelelse om eventuel fravalg senest ved udgangen af juni måned i lige år med ikrafttrædelse den efterfølgende 1. januar.

I Rødovre Kommune er frokostordningen obligatorisk for vuggestuebørn. Det betyder, at forældrene kun betaler 25 % af udgiften til frokosten, og ikke kan fravælge frokost. Frokost til børnehavebørn er 100 % forældrefinansieret. Derfor beslutter forældrebestyrelsen hvert andet år, om frokostordningen skal fravælges for børnehavebørn. Fremadrettet vil frokostsagen være en orientering om beslutningerne i dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Der tages stilling til økonomi og behov for anlægsinvesteringer i køkkenfaciliteter i budgetprocessen.

I Rødovre Kommune er der 18 integrerede dagtilbud, to børnehaver og én vuggestue. Alle frokostmåltider til børnehavebørn produceres i de nuværende frokostordninger i dagtilbuddenes egne køkkener. Disse køkkener er enten tænkt ind i dagtilbuddet, da det blev bygget eller er blevet ændret til produktionskøkken ved ønske herom i forbindelse med opstart af frokostordning for børnehavebørn.

Afstemning om frokostordning i 2022 for perioden 2023 - 2024

Fortsat frokostproduktion:

For perioden 2023-2024 har forældrebestyrelserne i følgende seks dagtilbud valgt fortsat at have frokostordning for børnehavebørn: Børnehuset Espelunden, Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Kæret, Børneinstitutionen Rønneholm, Børneinstitutionen Søtorp og Børnehuset Træet. Alle seks dagtilbud har produktionskøkken, der rummer produktion af frokost til både vuggestue- og børnehavebørn. Derudover har forældrebestyrelserne i Børneinstitutionen Broparken, Børnehuset Slottet og Børnehuset Islemark også valgt at fortsætte med frokostordning for børnehavebørn. Alle tre dagtilbud er på nuværende tidspunkt i gang med at få etableret produktionskøkkener på baggrund af frokostafstemningen for perioden 2021-2022, jf. sag nr. 99 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 25. maj 2021, ”Frokost for børnehavebørn i dagtilbuddene Islemark, Slottet, Broparken og Mælkevejen” – se bilag 1. Etablering af køkkenerne forventes færdig i efteråret 2022, hvorefter de tre dagtilbud vil igangsætte frokostordningen i praksis.

Nye frokostordninger i Mælkevejen, Skanderup og Skibet:

Børnehuset Mælkevejens forældrebestyrelse har med udgangspunkt i de vedtagne principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet besluttet at igangsætte frokostordning for børnehavebørn i perioden 2023-2024 med levering af mad fra en ekstern leverandør. Mælkevejens forældrebestyrelse besluttede i 2020 at igangsætte frokostordning for børnehavebørn for perioden 2021 – 2022 med forbehold for, at maden kunne produceres i eget køkken. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende, at udgiften til etablering af produktionskøkken i Mælkevejen blev for høj set i forhold til antallet af børn i dagtilbuddet, jf. bilag 1. Derfor frafaldt Mælkevejens forældrebestyrelse i 2021 deres ønske om frokostordning til børnehavebørn. Udgiften til etablering af modtagekøkken blev i 2021 estimeret at være 0,6 mio. kr. Efter en genberegning i 2022 er beløbet til etablering af modtagekøkken i Mælkevejen beregnet til 0,7 mio. kr. Beløbet indgår i budgetprocessen for 2023.

Frokostproduktionen til vuggestuebørn i Børnehuset Mælkevejen vil i forbindelse med etablering af frokostordning for børnehavebørn overgå til levering fra ekstern leverandør. Det sker for at køkkenet i Mælkevejen kun skal rumme én produktionsform.

I Børneinstitutionen Skanderup har forældrebestyrelsen i 2022 besluttet, at de ønsker at igangsætte frokostordning for børnehavebørn for perioden 2023-2024 med forbehold for, at maden kan produceres i Skanderups eget køkken. Teknisk Forvaltning har beregnet, at etablering af et produktionskøkken i Skanderup vil koste 4,1 mio. kr. Beløbet indgår i budgetprocessen for 2023.

Børneinstitutionen Skibet får etableret produktionskøkken i forbindelse med en udvidelse af institutionen. Udvidelsen forventes færdig ultimo 2022. Skibets forældrebestyrelse har valgt at igangsætte frokostordning for børnehavebørn, når produktionskøkkenet står færdig.

Fortsat fravalg af frokostordning:

Forældrebestyrelserne i otte dagtilbud har valgt fortsat ikke at have frokostordning for børnehavebørn:

 • Børnehaven Nyager
 • Børneinstitutionen Solen
 • Børnehuset Bybjerget
 • Børnehuset Carlsro
 • Børnehuset Tjørneparken
 • Børneinstitutionen Egegården
 • Børnehuset Elvergården
 • Børnehuset Solsikken

Heraf er det kun de to førstnævnte dagtilbud (Nyager og Solen), som med henvisning til principperne for etablering af dagtilbudskøkkener potentielt kan få etableret produktionskøkken ved et fremtidigt ønske om at igangsætte frokostordning for børnehavebørn. I de to dagtilbud kan produktionskøkkener etableres uden inddragelse af grupperum. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et princip om, at der kun etableres produktionskøkkener, hvor det kan gøres uden at inddrage grupperum og uden større bygningsmæssige ændringer, jf. bilag 2: Sag nr. 98 på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2021 om principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet. Børneinstitutionen Solen er vurderet med udgangspunkt i deres oprindelige bygning, hvor en del af fællesområdet kan inddrages. Solen er på nuværende tidspunkt genhuset i midlertidige bygninger.

I de resterende seks dagtilbud hvor forældrebestyrelserne fortsat fravælger frokostordning for børnehavebørn, vil de - ved et eventuelt fremtidigt ønske om at igangsætte frokostordning for børnehavebørn - som udgangspunkt kun kunne få leveret frokost. I Bybjerget, Carlsro og Tjørneparken er årsagen, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget et princip om, at der ikke etableres produktionskøkkener i lejede bygninger. I Egegården, Elvergården og Solsikken kan der kun etableres frokostordning, hvor maden leveres, da der enten ikke kan etableres produktionskøkkener uden at inddrage grupperum, eller fordi etablering af et produktionskøkken ville kræve væsentlige bygningsmæssige ændringer. Hvis forældrebestyrelserne i disse dagtilbud på et senere tidspunkt beslutter at igangsætte frokostordning, vil der være behov for at etablere modtagefaciliteter i køkkenerne, da kommunen er forpligtet til at sikre mulighed for frokost til alle børn i dagtilbud.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Tjørneparken har i forbindelse med deres nej gjort opmærksom på, at den som udgangspunkt ønsker frokostordning for børnehavebørn. Forældrebestyrelsen er dog kun interesseret i mad fra et samproduktionskøkken for dagtilbud eller fra et produktionskøkken i eget hus. Førstnævnte er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed, da Rødovre Kommune ikke har produktionskøkkener på Dagtilbudsområdet med kapacitet til samproduktion. Sidstnævnte er som nævnt ovenfor ikke en mulighed i lejede bygninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Rødovre Kommunes principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Frokostordningen er forældrefinansieret.

Beløbene til etablering af produktionskøkken i Børneinstitutionen Skanderup og etablering af modtagefaciliteter i Børnehuset Mælkevejen indgår i budgetprocessen for budget 2023.

Tidsplan

Frokostordning 1. januar 2023 – 31. december 2024.

Bilag

Bilag 1: Frokost for børnehavebørn i dagtilbuddene Islemark, Slottet, Broparken og Mælke.docx
Bilag 2: Principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet

Orientering om ind- og udtrædelser af skolebestyrelser for skoleåret 2021/2022
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger den årlige orientering om ind- og udtrædelser i skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om ændringer i skolebestyrelserne tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer hermed om de bevægelser ind og ud af skolebestyrelser, der er sket i skoleåret 2021/2022 jf. procedureændringen pr. oktober 2020, der gav skolechefen beføjelse til at behandle og godkende udtrædelser af skolebestyrelser og afholdelse af suppleringsvalg. Som led i procedureændringen skal forvaltningen årligt orientere om kommunalbestyrelsen om skoleårets ind- og udtrædelser.

I skoleåret 2021/2022 er der sket ændringer i bestyrelserne på tre skoler:

Hendriksholm Skole

I august 2021 udtrådte fire forældrerepræsentanter af skolebestyrelsen. Årsagerne var skoleflytning, afsluttet skolegang samt private årsager. De fire forældre, der er udtrådt er Henriette Kjeldsen, Dorte Weilert, Lars Grindsted (formand) og Carsten Larsen. Skolen afholdte suppleringsvalg i august/september 2021, og den 16. september indtrådte de nye medlemmer i skolebestyrelsen. De nye medlemmer er Esben Brøgger, Patrick Wonsyld og Julie Rosenkilde. Derudover blev der valgt tre suppleanter, som er Jesper Rønnov Iversen, Anette Rachlitz og Daniel Boonjan Petersen.

Valhøj Skole

Skolebestyrelsesmedlemmet Anne Gezgin udtrådte med udgangen af skoleåret 2020/2021, da hun ikke længere har børn på Vahøj Skole. I august 2021 afholdte skolen suppleringsvalg. I den forbindelse er Jens Debel indtrådt i skolebestyrelsen.

Ungecenter2610

Bestyrelsesformand Bjarne Sander Andersen fratrådte som formand fra marts 2022, hvorefter Dan Larsen indtrådte som ny formand for Ungecentrets bestyrelse.

Det kan nævnes, at skolerne har afholdt skolebestyrelsesvalg i foråret 2022, og at de nye bestyrelser tiltræder fra skoleåret 2022/2023. Bestyrelserne konstituerer sig på deres første møde, hvorefter Børne- og Kulturforvaltningen vil orientere om sammensætningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægten for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Orienteringen dækker ind- og udtrædelser i skoleåret 2021/2022.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2002 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i forbruget pr. ultimo juni 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2022 for Børne- og Skoleudvalget

Budgetforslag 2023 - 2026
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2023-2026, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-nettet. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: grå og hvide bokse - BSU

Diverse
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.