Teknik- og Miljøudvalget

13-01-2015

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)
Jan Kongebro (A)

Sager 1 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Revision af Pleje- og anlægsplan for Vestvolden (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 25. november 2014 til 16. december 2014
Bilag 2: Orientering om revision af Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden

Tillæg I til Kommuneplan 2014, Uddannelsesinstitution i Bykernen - endelig vedtagelse
Sag nr. 2

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014 Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 (sag nr. 193). Forslaget har været i offentlig høring fra den 08.10.2014 til den 03.12.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 omhandler Egegårdsvej 75 og 77, hvor politistationen og sundhedscenteret i dag er beliggende. Formålet med Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 er at ændre bestemmelserne for rammeområde 5D03, så den fremtidige udvikling af området kan ske i overensstemmelse med visionerne for områdets udvikling, der er beskrevet i Kommuneplan 2014.

Med vedtagelsen af Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelsen af Lokalplan 131. Formålet med Lokalplan 131 er at gøre det muligt at opføre en bygning til uddannelsesformål på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej.

Vedtagelsen af Tillæg 1 til Kommuneplan 2014 vil medføre, at der etableres et nyt rammeområde i kommuneplanen, at det maksimale antal etager og bebyggelsesprocenten hæves, og at kravet til friarealet reduceres.

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der ikke indkommet nogen kommentarer til kommuneplantillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – januar 2015.
Offentliggørelse – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Kommuneplan 2014.

Lokalplan 131, Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej - endelig vedtagelse
Sag nr. 3

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014 Forslag til Lokalplan 131 (sag nr. 194). Forslaget har været i offentlig høring fra den 08.10.2014 til den 03.12.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 131 vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

V stemmer imod, idet der ønskes en parkeringskælder.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Lokalplan 131 bliver det muligt at opføre en bygning til uddannelsesformål (VUC) på hjørnet af Tårnvej og Egegårdsvej.

Lokalplanens udformning tager udgangspunkt i retningslinjerne for visionerne for omdannelsen af Bykernen, der er beskrevet i hovedstrukturen i Kommuneplan 2014 (vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 17.06.2014, sag nr. 145).

Vedtagelsen af Lokalplan 131 skal blandt andet bidrage til:

 • at der tilføres en ny funktion til Bykernen,
 • at der kan opføres et uddannelsescenter (VUC) på op til 5 etager,
 • at uddannelseslivet bliver en synlig del i bylivet,
 • at forskønne bybilledet og skabe et facadeforløb langs Tårnvej, så der på sigt kan etableres fodgængerstrøg,
 • at synliggøre indkørslen til Egegårdsvej og den nordlige del af Bykernen,
 • at der skabes gode adgangsforhold for uddannelsesinstitutionens brugere, og god synergi til Rødovre Bibliotek, Viften og Rødovre Centrum.

På grund af bygningens placering ud mod Tårnvej – hvor mange mennesker dagligt færdes – er lokalplanforslaget udarbejdet med særligt fokus på at bidrage til Bykernens arkitektoniske kvalitet.

Lokalplanen tager desuden udgangspunkt i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om livet”, der beskriver hvordan arkitekturen og indramningen af byen bidrager til at styrke bylivskvaliteten i Rødovre. 

Høringssvar

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der indkommet tre høringssvar. På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

På side 19 er der tilføjet følgende paragraf:

§ 5.2 Stiforbindelse
Der skal etableres en stiforbindelse for gående færdsel på byggefeltets østlige side. Stiforbindelsen skal sikre adgang fra fortovet til den østlige indgang. Stien skal placeres som vist på kortbilag 5.

På side 21 er noten til § 8.1 specificeret. Materialebeklædning på facaderne må maksimalt have et glanstal på 35.

På side 32 er angivelsen af vejadgangen flyttet til den østlige ende af matriklen (fjernest byggefeltet). Den tidligere vejadgang er erstattet af en stiforbindelse.

Høringssvar suppleret med Teknisk Forvaltnings bemærkninger fremgår af de vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
’Rammer om livet’ - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – januar 2015.
Offentliggørelse – februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer
Bilag 3: Samlede høringssvar

Slotsherrensvej 400 - forhøring af Kommuneplantillæg
Sag nr. 4

Sagens kerne

I forbindelse med letbaneprojektet langs Nordre Ringvej (O3) er det besluttet at placere en station i Rødovre, hvor ringvejen krydser Slotsherrensvej. Rødovre Kommune ønsker i den forbindelse at reservere den sydvestlige del af ejendommen Slotsherrensvej 400 til etablering af en forplads for den kommende letbanestation. Dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området og det foreslås, at der afholdes en forudgående høring om ændring af rammeområdebetingelserne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gennemføres en forhøring på 2 uger med indkaldelse af idéer og forslag til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for en stationsforplads og et opbevaringscenter på Slotsherrensvej 400.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af et kommuneplantillæg er ønsket om at skabe et plangrundlag på ejendommen Slotsherrensvej 400, der giver mulighed for at etablere en forplads til den kommende letbanestation og for at opføre en bebyggelse for et opbevaringscenter på den resterende del af ejendommen. Bebyggelsen kan samtidig danne støjskærm mellem Nordre Ringvej (O3) og de bagvedliggende boliger. Se bilag 2 med nyt rammeområde 1E05.

Området er omfattet af Kommuneplan 2014 rammeområde 1E03. Rammen udlægger området til fremstillings- og serviceerhverv, samt administration, transport, engroshandel og værksteder. Der tillades en bebyggelsesprocent på 60 og en bygningshøjde på 8,5 m. Se bilag 1 med eksisterende rammområde 1E03.

Ejendommen er ikke beliggende indenfor kommuneplanrevisionens 5 byudviklingsområder med særlige muligheder for byudvikling og er derfor ikke rammeplanlagt som et stationsnært kerneområde i Kommuneplan 2014.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Men før udarbejdelse af sådanne forslag skal der i henhold til Planlovens § 23c sikres en forudgående offentlighed gennem indkaldelse af idéer og forslag.

Der ønskes udarbejdet et kommuneplantillæg for Slotsherrensvej 400, der udlægger den nordlige del af rammområde 1E03 til et nyt rammeområde 1E05, som muliggør følgende:

 • at arealet udpeges som stationsnært kerneområde i kommuneplanens rammer
 • etablering af en letbanestation
 • etablering af en stationsforplads
 • mulighed for opførelse af byggeri (et opbevaringscenter) i 6, 11 og 15 m's højde, med højeste bebyggelse ud mod Nordre Ringvej (O3)
 • en bebyggelsesprocent på 120

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK nr. 587 af 27.05.2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag mv. til det videre arbejde med kommuneplantillægget og lokalplanen indenfor kommuneplanens nye rammer – 2 uger i februar 2015.

Resultat af høringen forelægges til politisk behandling i april 2015.

Forslag til Kommuneplantillæg udarbejdes sideløbende med lokalplanforslag - april til juli 2015.

P.t. planlagt til politisk behandling - august 2015.

Offentlig høring i september – oktober 2015.

Behandling af høringssvar i november 2015.

Endelig vedtagelse i december 2015.

Bilag

Bilag 1: Eksisterende rammeområde 1E03
Bilag 2: Nyt rammeområde 1E05
Bilag 3: Annoncetekst til hjemmesiden

Regulativ om hønsehold
Sag nr. 5

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har revideret det gældende regulativ for hønsehold fra 2003 for at sikre større vægt på rottesikker indretning og fodring i hønseholdet. Lovhjemlen er samtidig opdateret i forhold til den gældende lovgivning.

Regulativet finder anvendelse, når Miljøkontoret modtager klager over larm og/eller lugt fra hønsehold i Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Regulativ om hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hønsehold i Rødovre Kommune reguleres efter "Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune". Regulativet finder primært anvendelse ved klager over hønsehold i forhold til støj og lugt, hvor Rødovre Kommune kan regulere hønseholdets størrelse og indretning. Regulativet definerer også en række krav om indretning, fodring og renholdelse af hønseholdet, der skal forebygge gener fra lugt og støj, samt problemer med skadedyr - primært rotter og ræve. Kommunen kan træffe afgørelser om ændring eller forbud mod hønsehold, hvis det er nødvendigt i forhold til rottebekæmpelse.

Rødovre Kommune bekæmper jævnligt rotter, der opholder sig i eller ved hønsegårde og det er en del af kommunens rottehandlingsplan at forebygge problemer med rotter i og omkring hønsegårde. Hønsehold kan levere de tre ting, rotter kræver for at slå sig ned; føde, vand og redesteder. Det er derfor nødvendigt at hønseholdet sikres for at grundejer kan leve op til lovkravet om at ejendommen skal være sikret bedst muligt mod rotter.

I det gældende regulativ fra 2003 kræves at hønseholdet er sikret mod rotter og ræve. I det reviderede regulativ er det i § 4 samtidigt præciseret, at der ikke må være adgang for hverken rotter eller ræve til hønsehus eller hønsegård, da denne formulering sikre at alle dele af hønseholdet - underlag, sider og tag - er sikret mod rotter. Denne formulering er samtidigt lettere at administrere ved rottebekæmpelse, tilsyn og sagsbehandling.

Det er desuden i § 4, stk. 2 beskrevet, at hønsehold ikke må være i modstrid med den generelle pligt grundejer har i forhold til sikring og renholdelse af en ejendom, for at forebygge rotter bedst muligt.

Der er tilføjet et krav i § 9 om, at hønseholdet ikke bare skal indrettes, men også holdes i forsvarlig stand, hvilket har vist sig ikke altid er tilfældet med gamle hønsegårde og -huse.

Lovhjemlen er samtidig opdateret i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 639 af 13.06.2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Der er tilføjet en klagevejledning med oplysning om, at det er muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet ved afgørelser om kommunalt ejede eller kommunalt administrerede hønsehold.

Under "Strafbestemmelser" er det præciseret, at det udover overtrædelse af hønseregulativet også kan straffes, hvis grundejer ikke overholder kommunens afgørelser meddelt i henhold til hønseregulativet.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13.06.2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Regulativet træder i kraft den 01.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for hønsehold

Stillingtagning til overgangsordning for ny udgiftsfordelingsmodel for Movia
Sag nr. 6

Sagens kerne

Folketinget har den 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber. En af de væsentlige ændringer er en ny udgiftsfordelingsmodel, som skal træde i kraft fra den 01.01.2016. Movia har foreslået en gradvis indfasning af de økonomiske konsekvenser. Kommunalbestyrelsen har den 26.08.2014 (sag nr. 174) godkendt et høringssvar, hvor Rødovre Kommune ikke kan tiltræde den gradvise indfasnings indførelse af den nye model.

Movia har afsluttet høringen, men beder kommunerne påny om at tage politisk stilling til en overgangsordning for den nye udgiftsmodel. En overgangsordning er ikke beskrevet i Lov om Trafikselskaber og kommunerne og regionerne skal derfor være enige om ordningen. Det medfører, at hver kommune har vetoret i forhold til indførelsen af en overgangsordning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der tages stilling til om det oprindelige høringssvar fastholdes, det vil sige at Rødovre Kommune ikke kan tiltræde en indfasning over tre år fra 01.01.2016, men fastholder at de økonomiske konsekvenser skal indføres med fuld effekt fra 01.01.2016.

Beslutning

Det tidligere høringssvar fastholdes.

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Ny fordelingsmodel

Folketinget har 11.06.2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, heraf en ny fordelingsmodel, § 3, stk. 3-4, som træder i kraft 01.01.2016.
Den ny fordelingsmodel for buslinjerne i Movias område indeholder følgende:

 • Buslinjer, der kører i én kommune, finansieres uændret kun af den pågældende kommune.
 • Buslinjer, der kører i to eller flere kommuner, dækkes 80 % af tilskudsbehovet af de kommuner linjen kører i med antal køreplantimer som fordelingsnøgle. De resterende 20 % dækkes solidarisk af alle kommuner i regionen efter befolkningstal.

Høringsvar til Movia

Kommunalbestyrelsen har den 26.08.2014 godkendt et høringsvar til Movia, hvor der stilles spørgsmål til behovet og det juridiske grundlag for en overgangsordning for den nye udgiftsfordeling samt at kommunen ikke kan tiltræde indfasningsmodellen, men finder at de økonomiske konsekvenser skal indføres med fuld effekt fra 01.01.2016.

Resultat af høringen

Arbejdet med linjefordelingen og udgiftsfordelingsmodellen er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt Københavns Kommune. Arbejdsgruppens og styregruppens forslag har ad 2 omgange været forelagt den politiske styregruppe, som har bestået af Movias formandskab, formandskaberne for de to kommunekontaktråd, de to regionsrådsformænd samt Københavns overborgmester. Det endelige resultat er den 22.10.2014 besluttet i enighed i den politiske styregruppe og blev endelig besluttet i Movias bestyrelse den 13.11.2014.

Den endelige indstilling fra arbejdsgrupperne, den politiske styregruppe og bestyrelsen er, at udgiftsmodellen indføres gradvis over 2016 og 2017 med fuld effekt i 2018. En overgangsordning er dog ikke beskrevet i Lov om Trafikselskaber og kommunerne og regionerne skal derfor være enige om ordningen. Det medfører, at hver kommune har vetoret i forhold til indførelsen af en overgangsordning.

Alle kommunerne i Region Sjælland og Hovedstaden, samt regionerne skal derfor tage politisk stilling til overgangsordningen.

Movias bestyrelse har fremsendt et brev, hvor kommunerne og regionerne bliver bedt om at tage politisk stilling til overgangsordningen, se Bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om Trafikselskaber pr. 11.06.2014.

Økonomiske konsekvenser

I overgangsordningen vil Rødovre Kommune opnå en årlig besparelse på busdriften på:

 • 1,6 mio. kr. i 2016
 • 3,2 mio. kr. i 2017
 • 4,8 mio. kr. i 2018 og fremover efterfølgende

Se Bilag 2.

Ved at tilslutte sig en overgangsordning vil Rødovre Kommune i stedet for at få en besparelse på 4,8 mio. kr. fra 2016 først opnå den fulde besparelse fra 2018.

Det medfører, at kommunen vil gå glip af en besparelse på busdriften på 4,8 mio. kr. over 2 år.

Tidsplan

Movia forventes at tage endelig stilling til kommunernes og regionernes svar angående overgangsordningen i februar-marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden og Sjælland
Bilag 2: Økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling fordelt på overgangsperioden.

Brunevang - Høring om vejlukning ved kommunegrænsen
Sag nr. 7

Sagens kerne

Københavns Kommune har fremsendt en høring om vejlukning af Brunevang ved kommunegrænsen. Høringen har baggrund i en ansøgning fra grundejerforeningen Islehøj, som omfatter de private fællesveje Islevholm, Kagsvang, Dybekær og den del af Brunevang, som ligger i Københavns Kommune. Grundejerforeningen Islehøj og de omfattede veje er alle tilhørende Københavns Kommune. Rødovre Kommune er, som vejmyndighed for Brunevang i Rødovre Kommune, høringspart.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes et høringsvar til Københavns Kommune, i overensstemmelse med sagsfremstillingen og som angiver, at Teknik- og Miljøudvalget ikke kan acceptere en vejlukning ved Brunevang, da den kan skabe trafikale problemer.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grundlag for anmodning om vejlukningen

Københavns Kommune har den 20.10.2014 modtaget en ansøgning fra Grundejerforeningen Islehøj om en vejlukning af Brunevang ved kommunegrænsen Rødovre/København. Se bilag 1 og kortbilag.

Udgangspunktet for ansøgningen er, at Postfunktionærernes Andels-Boligforenings (PAB) byggeri har medført en større andel tung trafik til PAB via grundejerforeningens veje. Den tunge trafik består hovedsagligt af arbejdstrafik til byggeriet. Grundejerforeningens veje er private fællesveje, som vedligeholdes af grundejerforeningen. Vejene er ikke konstrueret til en større mængde tung trafik. Grundejerforeningen mener, at arbejdstrafikken medfører en øget utryghed på vejene og betyder samtidigt at kørebane, fortovet og inventar køres i stykker. Grundejerne er samtidigt bekymret for bæreevnen på broen til området. Københavns Kommune har på den baggrund fået opsat en vægtbegrænsning på 12 tons totalvægt for passage af broen på Isleholm i Københavns Kommune. Dette betyder samtidig, at Københavns Kommunes renovationsbiler kører gennem Rødovre Kommune til grundejerforeningen Islehøj, idet bilerne er tungere end denne vægtbegrænsning på broen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med bygherren forsøgt, at få trafikken til byggepladsen til at køre via andre veje end grundejerforeningens. Det er desværre ikke lykkedes, at opnå det ønskede resultat.

Københavns Kommune har 10.11.2014 sendt en anmodning om vejlukning af Brunevang i høring hos Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Boligselskabet AKB-Rødovre og Rødovre Kommune. Se bilag 2.

Vejnet

Vejene i Grundejerforeningen Islehøj; Islevholm, Kagsvang, Dybekær og Brunevang i Københavns - og Rødovre Kommune er klassificeret, som private fællesveje.

Trafikken fra Brunevang går fra Rødovre Kommune ud i Islevbrovej og videre via Tårnvej ud på resten af vejnettet. Fra Københavns Kommune forløber trafikken via Islevholm ud på Islevhusvej og videre på vejnettet.

Det er ikke tilladt tunge køretøjer, at fortsætte på Brunevang til Københavns Kommune.

Servicebussen benytter i dag Brunevang og de private veje i boligområdet efter aftale med boligforeningen.

Vurdering

Ved en vejlukning vil det ikke længere være muligt for biltrafikken fra Rødovre, at køre via Islevholm ud på Islevhusvej/Tårnvej. Trafikken er derfor nødt til at køre ud via Islevbrovej. Det vurderes, at området vil blive sårbart, når der kun er en adgang til dette forholdsvis store boligområde. Dette kan give problemer i forbindelse med vedligeholdelse af vejnettet, broen eller andre ved andre afspærringer af dele af vejen.

Der vil i den nærmeste fremtid være behov for, at skulle udføre en større vedligeholdelse af broen til Brunevang i Rødovre. Arbejdet vil være af sådan en størrelsesorden, at det i en periode ikke vil være muligt at benytte broen. Det er derfor nødvendigt at kunne benytte den nuværende vejadgang via Islevholm til Brunevang (Rødovre) for ikke at isolere borgerne i den periode brorenovationen finder sted.
Forvaltningen anbefaler derfor ikke en vejlukning på nuværende tidspunkt ved Brunevang.

Lov- og plangrundlag

Lov om private fællesveje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Københavns Kommune vender tilbage med deres resultat af høringssvarene. Det forventes, at der er et samlet resultat af høringen i februar 2015. Såfremt Københavns Kommune godkender vejlukningen, forventer Teknisk Forvaltning, at vejlukningen udføres i det første halvår af 2015.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ansøgning fra Islehøj Grundejerforening
Bilag 2: Bilag 2 - Høringsbrev - Rødovre Kommune
Bilag 3: Bilag 3 - Beskrivelse af vejlukning
Bilag 4: Bilag 4 - Placering af vejlukning
Bilag 5: Bilag 5 - Brunevang Oversigtskort

Designmanual - ansøgning om frigivelse af anlægbevilling
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af udskiftning af byinventar i henhold til designmanualen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til designmanualen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indkøb af byinventar jævnfør designmanualen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmøde i februar 2005 blev det besluttet, at der i takt med DONG Energys kabellægning af luftledninger, samt udskiftning af belysningsanlæg skulle ske en udskiftning af det øvrige byudstyr.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme. Beløbet foreslås prioriteret til opfølgning af designmanual fx bænke, cykelstativer, ordensreglementskilte i parker.

Lov- og plangrundlag

Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Tidsplan

Arbejderne udføres i 2015.

Roskildevej 1. etape - ansøgning om anlægsbevilling til projektering
Sag nr. 9

Sagens kerne

Godkendelse af projekteringsmidler til projektering af Roskildevej 1. etape omfattende Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekteringen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til detailprojektering.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På baggrund af de tre ideoplæg og det fortsatte analysearbejde, samt input fra borgermøde den 14.01.2015 arbejdes der videre med et til to oplæg.

Forslaget eller forslagene fremlægges for Kommunalbestyrelsen inden det endelige detailprojekt udarbejdes.

Lov- og plangrundlag

Budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til detailprojektering for Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej.

Tidsplan

Detailprojekteringen udføres i 2015.

Renovering af Fortvej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 10

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 27.08.2013 (sag nr. 124) blev ved godkendelse besluttet at arbejde videre med et skitseprojekt for renovering af Fortvej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering af Fortvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering.

Beslutning

Forslaget godkendes.

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget)

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlagde i augustmøderækken 2013 et skitseprojekt til renovering og klimasikring af Fortvej.

Den beskedne plads, der er på Fortvej, som er en skolevej, betød at de svage trafikanter på Fortvej fik meget lidt plads, og det blev besluttet at arbejde videre med projektet, for at vurdere om der kunne klimasikres på måder, der ikke er så pladskrævende eller om der skulle renoveres uden klimasikring.

I 2014 har der ikke været afsat midler til projektering, men nu ønsker Teknisk Forvaltning at igangsætte en fornyet projektering.

Lov- og plangrundlag

Vedtaget budget for 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektering.

Tidsplan

Projekteringen foretages i 2015.

Metro - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 11

Sagens kerne

Godkendelse af undersøgelser af en forlængelse af metroen til Rødovre.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på de 200.000 kr. til metro.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes, samt

 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til undersøgelser af en forlængelse af metroen til Rødovre.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i 2014 fået opdateret potentialet for en udvidelse af den københavnske metro til Rødovre. I budgettet (Investeringsoversigten) for 2015 har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kr. til, at Teknisk Forvaltning kan fortsætte undersøgelserne af en metroudvidelse til Rødovre.

I de fortsatte undersøgelser, bør mulighederne for at fortsætte linjeføringen fra Rødovre Station til Hvidovre Hospital i samarbejde med Hvidovre Kommune vurderes.
Desuden bør de forskellige medfinansieringsmuligheder nærmere vurderes fx i forbindelse med byfortætning, hvor det vil være nødvendigt at foretage en konkret vurdering af ejerforhold og byggemuligheder i områderne tæt ved de nye metrostationer i Rødovre for at opgøre potentialet.

Lov- og plangrundlag

Vedtaget budget 2015.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til en undersøgelse af grundlaget for en metroudvidelse til Rødovre.

Tidsplan

Undersøgelserne udføres i 2015.

Budgetresolution 2015 på vej- og parkområdet
Sag nr. 12

Sagens kerne

Orientering om kommissorium, der skal danne grundlag for fremlæggelse af en sag til Kommunalbestyrelsen medio 2015, i henhold til budgetresolution 2015 på vej- og parkområdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev følgende budgetresolution ligeledes vedtaget:

”Der igangsættes en proces, som kan danne grundlag for en senere beslutning om udbud af driftsopgaver på vej- og parkområdet, inden for en tidshorisont på 2 år, sådan at kommunens egen enhed har mulighed for at forberede eget bud. Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt en sag om de foreløbige undersøgelser, herunder behov for inddragelse af ekstern konsulentbistand medio 2015”.

Vedlagte kommissorium skal danne grundlag for fremlæggelse af en sag til Kommunalbestyrelsen medio 2015. Undersøgelsen skal indeholde en analyse, som udpeger konkrete udfordringer og forudsætninger i forbindelse med et udbud. Desuden skal undersøgelsen munde ud i anbefalinger til at håndtere udfordringerne og det videre arbejde på baggrund af ovennævnte undersøgelser og vurderinger.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2015 på vej- og parkområdet.

Økonomiske konsekvenser

Det kan blive nødvendigt at anvende eksterne resurser til forundersøgelsen.

Tidsplan

Der fremlægges en sag for Kommunalbestyrelsen medio 2015.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium - budgetresolution 2015 på vej- og parkområdet

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej - anlægsregnskab
Sag nr. 13

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for tilpasning af materielplads på Tæbyvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 23.02.2010 og 25.05.2010 givet anlægsbevilling til udvidelse af kontorfaciliteterne på Teknisk Forvaltnings materielplads, således at alle afdelinger i forvaltningen kan samles på samme adresse. 

Bevilling 23.02.2010

600.000 kr.

Bevilling 25.05.2010

7.700.000 kr.

Bevilling i alt

8.300.000 kr.

Forbrug 8.293.302 kr.
Mindreforbrug

6.598 kr.

 
Byggeriet er primært udført i 2010 og 2011, men det har efterfølgende været nødvendigt at udføre forbedringer ved ventilationsforholdene i kantine- og omklædningsafsnittet. De sidste forbedringer er udført i 2014.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 6.598 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Økonomioversigt

Diverse
Sag nr. 14

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9.25.