Teknik- og Miljøudvalget

10-02-2015

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Pia Hess Larsen(A)
Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Michael Jensen(V)

Sager 15 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Orientering om skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune 2014 (se bilag 2).
 3. Grøn/Blå strategi for Ringbyen (se bilag 3 og 4).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 17. december 2014 til 27. januar 2015
Bilag 2: Orientering til TMU om skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune 2014
Bilag 3: Notat vedr Grøn Blå strategi for Ringbyen
Bilag 4: Grøn Blå strategi for Ringbyen

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 indeholder forslag til ændring af kommuneplanens rammer i byudviklingsområde 3, Korsdalskvarteret.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på foranledning af et ønske om en omdannelse af COOPs areal ved Korsdalsvej til en ny bydel for et blandet bolig- og erhvervsområde.

Ændringen er nødvendig for at kunne realisere den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen ønskede bebyggelse.

I henhold til Planlovens § 23c og Kommunalbestyrelsens beslutning, jf. mødesag nr. 168 af 26.08. 2014, er der gennemført en fire ugers forhøring af de ønskede ændringer til Kommuneplan 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 med VVM-redegørelse og miljørapport vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen planlagte bebyggelsesplan tilgodeser både en landskabelig åbenhed, en urban tæthed samt mulighed for etablering af en del fællesfaciliteter. Planen følger imidlertid ikke kommuneplanens rammeområdeafgrænsning mellem rammeområde 4F01 (Blandet bolig- og erhvervsområder) og rammeområde 4D02 (Offentlige områder).

Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Kommuneplantillægget ændrer rammeområdeafgrænsningen mellem rammeområde 4F01 og 4D02, således at den del af matrikel 10o Rødovre By, Rødovre, der er beliggende i rammeområde 4D02, overføres til rammeområde 4F01 for blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 85. Hovedparten af det overførte areal vil stadig i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen være sikret som et offentligt tilgængeligt areal for rekreative- og kulturelle formål.

Kommuneplantillægget tilføjer og uddyber desuden rammebestemmelserne vedrørende den fremtidige anvendelse i rammeområde 4F01: Der tilføjes mulighed for villabebyggelse og bebyggelse med store rækkehuse (Townhouses), liberalt erhverv uddybes til også at omfatte mindre håndværksvirksomheder, og kulturelle formål uddybes til at omfatte idræt, kunst, caféer/restauranter, samt rekreative anvendelser.

Ændringen er nødvendig for at kunne realisere den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen ønskede bebyggelse.

Miljøvurdering af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 skal miljøvurderes. Udarbejdelsen af kommuneplantillægget og miljørapport er foregået sideløbende.

Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. En miljøvurdering følger kun planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen skal vedtage det endelige kommuneplantillæg, vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse. Her skal der redegøres for, hvordan der i det endelige kommuneplantillæg er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultater er indarbejdet i planen.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (LBK. nr. 587 af 27.05.2013).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 939 af 03.07.2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – februar 2014.

Offentliggørelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – fra marts 2015.

Høring i 8 uger – fra marts til april 2015.

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – juni 2015.

Offentliggørelse – juni/juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: VVM-redegørelse og miljørapport - baggrundsrapporter hertil findes som bilag 5-23 til sag om Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen

Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport
Sag nr. 17

Sagens kerne

Med Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen skabes der mulighed for en omdannelse af COOPs areal ved Korsdalsvej til en ny bydel med ca. 1000 nye boliger. I planen er der fokus på at skabe en levende by med en bred vifte af boligtyper, og varierede og attraktive byrum, hvor sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter naturligt udspilles.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen miljøvurderes. Udarbejdelsen af lokalplanforslag og miljørapport er foregået sideløbende.

Projektet IrmaByen er endvidere omfattet af VVM-reglerne, og derfor er der udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen med VVM-redegørelse og miljørapport vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har ELF Development A/S og deres rådgiver Gröning Arkitekter ApS udarbejdet forslag til en lokalplan for COOPs nuværende arealer ved Korsdalsvej.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for at realisere en ny bydel – IrmaByen – med ca. 1.000 nye boliger og ca. 3.500 nye indbyggere, når området er udbygget. Forslaget er i overensstemmelse med intentionerne og rammerne i kommuneplanen, dog er muligheden for at etablere institutioner i området ikke medtaget i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget kræver en rammeændring i kommuneplanen. Der er tidligere gennemført en forhøring om rammeændringen, jf. Kommunalbestyrelsens mødesager nr. 168 og 169 af 26.08.2014 / Høringssvar, jf. Kommunalbestyrelsens mødesag nr. 224 af 25.11.2014.

Der fremlægges på samme møderække som nærværende sag en selvstændig sag om Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014, der realiserer rammeændringen og dermed giver mulighed for at godkende Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen.

Lokalplanområdet er 136.172 m². Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 85 svarende til, at der kan opføres i alt 115.800 m² bruttoetageareal. Kaffetårnet udgør 1.991 m², som er inkluderet i det totale bruttoetageareal.

Lokalplanområdet er opdelt i 24 delområder med forskellige bebyggelsestypologier, anvendelser og bestemmelser. For de enkelte delområder er der fastsat et maksimalt bruttoetageareal i m², der kan opføres.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om Livet” og består af 2 dele. 1. del indeholder redegørelse og bestemmelser, og 2. del indeholder en designmanual med nærmere anvisninger, der skal sikre variationen og kvaliteten i den nye bydel.

Planen for IrmaByen bygger desuden på væsentlige værdier inden for bæredygtighed, som tager afsæt i principperne fra ”Nordic Built Charter´s” 10 punkter for bebyggede omgivelser, der skal sikre et design med bæredygtige løsninger i et helhedskoncept.

Parkering udlægges i henhold til p-pladsnormen i kommuneplanen.

VVM og miljøvurdering

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet IrmaByen og en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen. Da der er et stort sammenfald mellem kravene til en VVM-redegørelse og en miljøvurdering, er der lavet en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projektet og planen.

I VVM-redegørelsen og miljørapporten for IrmaByen er det vurderet, hvordan og i hvilket omfang IrmaByen kan medføre indvirkninger på omgivelserne i forhold til den nuværende planlægning og miljøstandard.

Miljøvurderingen følger kun planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen skal vedtage den endelige lokalplan vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse. Her skal der redegøres for, hvordan der i den endelige plan er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultat er indarbejdet i planen.

Når VVM-redegørelsen har været i høring træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades. Hvis projektet tillades skal der gives en såkaldt VVM-tilladelse.

Tilflytningsanalyse

I forbindelse med sagen er der udarbejdet en tilflytningsanalyse til IrmaByen.

Tilflytningen til IrmaByen får væsentlig betydning for Rødovre Kommunes indtægter og driftsudgifter. Desuden vil en befolkningsstigning på 3.000-4.000 borgere have en række afledte positive effekter for Rødovre. De nye borgere skaber blandt andet mulighed for øget omsætning og mere socialt liv i byen.

I forhold til investeringsbehov forventes det, at der skal etableres en ny daginstitution inden for en kortere årrække i forlængelse af tilflytningen til IrmaByen. Derimod vurderes det, at stigningen i antallet af børn i skolealderen kan håndteres inden for den eksisterende skolestruktur.

De økonomiske konsekvenser i forhold til indtægter og driftsudgifter afhænger af, hvilke familietyper, der flytter til kommunen. I dag er hovedparten af Rødovres tilflyttere unge singler og unge børnefamilier fra det øvrige hovedstadsområde. Tilflytningen til IrmaByen vil sandsynligvis også primært bestå af yngre familier, men den nærmere sammensætning afhænger af boligtyper og boligstørrelser i de nye boliger i IrmaByen.

Det er ikke nødvendigvis familier med de høje indtægter, der samlet har den mest gunstige effekt på kommunens økonomi. Det skyldes tilskuds- og udligningssystemet og forskelle i driftsudgifter i forbindelse med de enkelte familietyper. Derfor anbefales det, at der er fokus på tiltag, der kan sikre et mix af befolkningsgrupper i IrmaByen.

Det antages, at udbygningen af IrmaByen vil ske i etaper. I takt med at udbygningsplanerne bliver mere konkrete, vil der løbende blive udarbejdet detaljerede vurderinger af de økonomiske konsekvenser.

Frivillig udbygningsaftale

ELF Development A/S har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget opfordret Rødovre Kommune til, at der indgås en udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21 b. Der er derfor udarbejdet et udkast til udbygningsaftale mellem ELF Development A/S og Rødovre Kommune om infrastrukturudbygning, der omfatter etablering af belysning i området, ombygning af trafikkrydset ved Korsdalsvej/Fjeldhammervej med signalanlæg, justering af krydset og cykelsti på Fjeldhammervej samt flytning af busstopsteder ved IrmaByen. Vedtagelse af udbygningsaftalen sker samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplan og udbygningsaftale bekendtgøres jf. Planlovens §§ 30 og 31.

Borgermøde

I høringsperioden afholdes et borgermøde, hvor borgere og andre interessenter indbydes til at høre om lokalplanforslaget og VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Borgermødet afholdes i Loen på Rødovregaard, onsdag den 15.04.2015, kl. 19.00 – 21.00.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK. nr. 587 af 27.05.2013).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 939 af 03.07.2013).

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK. nr. 1184 af 06.11.2014).

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om Livet”.

Rødovre Kommunes registrant ”Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre”.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at det stigende antal borgere på sigt vil bidrage positivt til den kommunale driftsøkonomi. Der henvises endvidere til ”Tilflytningsanalysen”.

Der vil være kommunale anlægsinvesteringer og driftsudgifter på sigt til bl.a. en forventet ny børneinstitution, en tilpasning indenfor den eksisterende skolestruktur og en sammenbinding af det kommunale stisystem med IrmaByens.

Der indgås en frivillig udbygningsaftale mellem ELF Development A/S og Rødovre Kommune om infrastrukturudbygning: Ombygning af trafikkrydset ved Korsdalsvej / Fjeldhammervej og flytning af busstopsteder ved IrmaByen.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslag og VVM-redegørelse og miljørapport – februar 2015.

Offentliggørelse af forslag, VVM-redegørelse og miljørapport – fra marts 2015.

Høring i 8 uger – fra marts til april 2015.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 IrmaByen – juni 2015.

VVM tilladelse – juni 2015.

Offentliggørelse – juni/juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen - del 1
Bilag 2: Designmanual - del 2 til Lokalplan 133 IrmaByen
Bilag 3: Tilflytningsanalyse - Økonomiske konsekvenser af tilflytning til IrmaByen
Bilag 4: VVM-redegørelse og miljørapport - baggrundsrapporter hertil findes som bilag 5-23
Bilag 5: Detailhandel - kapitel 8
Bilag 6: Trafikanalyse for udvikling af boligområder - kapitel 9
Bilag 7: Tilgængelighedsrevision - kapitel 9
Bilag 8: Trafiksikkerhedsrevision - kapitel 9
Bilag 9: Trafikstøj på Irmagrunden - Orienterende støjberegninger - kapitel 11
Bilag 10: Støjundersøgelse ved Korsdalskvarteret - kapitel 11
Bilag 11: Luftforurening - kapitel 12
Bilag 12: Jordforurening og Grundvand - kapitel 13 og 14
Bilag 13: Grundvand - kapitel 14
Bilag 14: Overfladevand og spildevand - kapitel 15
Bilag 15: Vådeområder og Myg - kapitel 15
Bilag 16: Miljøsanering og nedrivning - kapitel 16
Bilag 17: Flora og fauna og kort vedr. beskyttede arealer
Bilag 18: Flagermus -revirsyngende skimmelflagermus - kapitel 17
Bilag 19: Flagermus - mulige yngle-og efterårsrastesteder - kapitel 17
Bilag 20: Vindanalyse VIND VIND - kapitel 18
Bilag 21: Skyggediagrammer - kapitel 18
Bilag 22: Kaffetårnet før og efter Irma Byen - kapitel 19
Bilag 23: Fredning og kulturarv - Museal udtalelse fra Kroppedal Museum - kapitel 19

Ejbyvej 92 - udskiftning af tagbelægning på bevaringsværdig ejendom
Sag nr. 18

Sagens kerne

Den 13.01.2015 er der søgt om tilladelse til udskiftning af eksisterende stråtag til andet materiale, på ejendommen Ejbyvej 92. Bygningen er i Rødovre Kommuneplan 2010-2022 udpeget som bevaringsværdig.

Rødovre Kommune skal tage stilling til ansøgningen og vurdere om der skal nedlægges et § 14 forbud i henhold til Planloven mod udskiftningen af eksisterende tagbelægning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles tilladelse til at ændre eksisterende stråtag til andet tagmateriale ved fremtidig tagrenovering, på ejendommen Ejbyvej 92.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningen på Ejbyvej 92 står i dag opført i BBR som fritliggende enfamilieshus. Man ønsker at skifte eksisterende stråtag ud med ny belægning af tegl. Boligen er på 149m2 opført i 1878, med en grundstørrelse på 818m2. Oprindelig opført som stuehus/staldbygning til gartneri, oprindeligt skøde på ejendommen er fra 1753.

Ejendommen er omfattet af byplan nr. 15, vedtaget den 21.08.1959 og beliggende i Kommuneplan 2012-2022 rammeområde 4B06, hvor den fremtidige anvendelse er fastlagt til tæt-lavt boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. I Kommuneplanen er ejendommen udpeget som bevaringsværdig. Ejendommen er taget med fordi Rødovre Kommune ønsker, at de i Kommuneatlas Rødovre udpegede bygninger af særlig værdi medtages i den fremtidige lokalplanlægning, således at der kan tages højde for bevaringen af de udpegede ejendomme.

Bygningerne er registreret med en bevaringsværdi på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste. Bygninger med bevaringsværdi på 1-4 er i Kommuneplanen udpegede som bevaringsværdige. Ejbyvej er udpeget med en bevaringsværdi på 3.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Teknisk Forvaltnings mulighed for at regulere ændringer af tagbelægningen, ligger i en byplan eller lokalplan.

Byplanen indeholder ikke bevaringsbestemmelser for ejendommen. Dette skyldes sandsynligvis at udpegningen af bevaringsværdige bygninger først blev udført i forbindelse med Kommuneatlas Rødovre, der er udarbejdet i 1991 i samarbejde med Miljøministeriet. Kommuneatlasset indeholder en registrering og en konkret vurdering af bevaringsværdige bygninger og bymæssige sammenhænge i Rødovre.

Vi kan derfor ikke regulere ændringer i tagbelægningen ud fra det foreliggende plangrundlag. Der kan nedlægges et § 14 forbud, der udløser krav om udarbejdelse af en ny lokalplan, med bestemmelser om hvordan bygningen skal vedligeholdes. I lokalplanen indskrives de bevaringsbestemmelser der skal styre bygningsejerens ændringer af bygningen.

Teknisk Forvaltning vurderer dog ikke, at bygningen er unik. Forvaltningen vurderer, at bygningens tagbelægning ikke i sig selv er bevaringsværdig. Ejendommen er ændret væsentlig allerede før 1998, hvor de nuværende ejere købte huset. Det fremstår ikke som et stærkt eksempel fra det gamle Rødovre.

Den 20.01.2015 var Teknisk Forvaltning på besigtigelse på ejendommen. Ejendommen fremstår i dag med få oprindelige arkitektoniske detaljer og med et meget gammelt og nedslidt stråtag.

Vi henstiller til ejer, at tagudskiftningen skal ske efter Kulturstyrelsens informationsblade om bygningsbevaring, efter aftale med Teknisk Forvaltning.

Uanset afgørelsen vil ejendommen bevare sin status som bevaringsværdig.

Det er i forhold til den kulturhistoriske værdi, at ejendommen Ejbyvej 92 blev fundet bevaringsværdig. Den vurderes som tidstypisk og fortæller om dengang Rødovre producerede fødevarer i store mængder.

Ejendommen vil med sin beliggenhed, midt i flere rækkehusbebyggelser, uanset tagtype skille sig ud fra de omkringliggende ejendomme.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, § 14.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bygningsrapport Ejbyvej 92.

Garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit til BIOFOS
Sag nr. 19

Sagens kerne

BIOFOS har søgt om kommunal garantistillelse for byggekreditter og lån i KommuneKredit til finansiering af anlægsinvesteringer på 55 mio. kr. i 2014 og 85 mio. kr. i 2015. Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% af det samlede beløb svarende til 1.369.500 kr. i 2014 og 2.116.500 kr. i 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indtræder som garant for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 3.486.000 kr. til anlægsinvesteringer i årene 2014-2015 i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, samt
 2. at Rødovre Kommune opkræver 0,3% årligt af restgælden i garantiprovision fra BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

BIOFOS A/S har med brev af 05.12.2014 anmodet de 8 ejerkommuner i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S´s opland om at stille garanti for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån i KommuneKredit.

Baggrunden for BIOFOS anmodning er, at bestyrelsen i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S den 11.04.2014 og 21.11.2014 har godkendt anlægsinvesteringer på henholdsvis 150 mio. kr. i 2014 og 242,8 mio. kr. i 2015.

Af vandsektorloven fremgår, at investeringer, der ikke kan indeholdes i investeringsprisloftet, skal lånefinansieres. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har af den årsag behov for en ramme for byggekreditter, der efterfølgende konverteres til lån, for et beløb på 55 mio. kr. for 2014 og 85 mio. kr. for 2015. Byggekreditter og lån ønskes optaget i KommuneKredit med kommunal garanti for at sikre en billig finansiering.

Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% svarende til kommunens ejerandel i selskabet. Rødovre Kommune skal dermed stille garanti for 1.369.500 kr. i 2014 og 2.116.500 kr. i 2015, svarende til et samlet beløb på 3.486.000 kr. fordelt over de to år. Garantibeløbene fremgår af BIOFOS brev af 05.12.2014, der er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Principperne for kommunal garantistillelse fremgår af ejeraftalens punkt 8.3, der lyder som følger:

"Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien."

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med dannelsen af BIOFOS A/S ved fusion af de tidligere fælleskommunale interessentselskaber Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S, at indtræde som garant for sin del af disse selskabers gæld. Beslutningen blev truffet på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 187).

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at BIOFOS anmodning om garantistillelse for lån til finansiering af nye anlægsinvesteringer i 2014 og 2015 bør imødekommes for at sikre den billigst mulige finansiering til gavn for vandforbrugerne i Rødovre.

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune opkræver 0,3% af restgælden i årlig garantiprovision. Dette svarer til den garantiprovision, som det blev besluttet at opkræve af de eksisterende lån i BIOFOS A/S på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 187).

Principperne for beregning af garantiprovision for lån til både BIOFOS A/S samt selskaberne i HOFOR A/S koncernen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 185).

Lov- og plangrundlag

 • Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.
 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.
 • Lov om KommuneKredit, Lov nr. 383 af 03.05.2006.
 • Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes årlige indtægt ved at stille den ansøgte garanti ved fuld udnyttelse af lånegarantierne for årene 2014-2015 på ialt 3.486.000 kr., samt den foreslåede garantiprovision på 0,3% vil udgøre 10.458 kr. i 2015. Herefter vil indtægten blive mindre år efter år, fordi der betales af på lånene.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning har efter anmodning i brevet af 05.12.2014 meddelt BIOFOS A/S, at sagen forventes behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 24.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit af 05.12.2014

Høring af Region Hovedstadens indsats i 2015 på jordforureningsområdet
Sag nr. 20

Sagens kerne

Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet for 2015 og nærmeste år".

Teknisk Forvaltning vurderer, at Regionens igangværende arbejde med opsporing af nye muligt forurenede ejendomme er en vigtig indsats på jordforureningsområdet. Først når denne mistanke-kortlægning er afsluttet, kan Regionen opstille en kvalificeret prioritering af oprensnings og afværgeindsatsen.

Teknisk Forvaltning finder ikke anledning til at fremsende bemærkninger til Region Hovedstadens forventede indsats i 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2015 og nærmeste år" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2015 og nærmeste år", bilag 1.

Såfremt Rødovre Kommune har bemærkninger til udkastet, skal disse fremsendes til Region Hovedstaden inden den 16.02.2015.

Oversigten over den offentlige indsats i 2015 indeholder de lokaliteter, hvor der indenfor de nærmeste år forventes gennemført:

 • afgrænsende undersøgelser (oversigt A) 2 ejendomme i Rødovre Kommune
 • oprensninger (oversigt B) ingen i Rødovre Kommune
 • igangværende afværgeforanstaltninger (oversigt C) 4 ejendomme i Rødovre Kommune
 • løbende overvågning af forureningen (oversigt D) 1 ejendom i Rødovre Kommune

Teknisk Forvaltning har gennemgået rapporten og finder ikke anledning til, at fremsende bemærkninger til Region Hovedstadens forventede indsats i 2015.

Teknisk Forvaltning vurderer, at Regionens igangværende arbejde med opsporing af nye muligt forurenede ejendomme er en vigtig indsats på jordforureningsområdet. Først når denne mistanke-kortlægning og de afledte forureningsundersøgelser er afsluttet, kan Regionen opstille en kvalificeret prioritering af oprensnings og afværgeindsatsen i Rødovre Kommune. Mistanke-kortlægningen forventes afsluttet i 2015 og de afledte forureningsundersøgelser forventes afsluttet i 2017 i Rødovre Kommune.

For at få overblik over jordforurening i Danmark skal forureninger, der udgør en trussel for miljøet, kortlægges. Forureningen stammer ofte fra virksomheder og værksteder. Det betyder, at når der er konstateret en forurening på en ejendom, eller når der er mistanke om forurening på en ejendom, skal denne kortlægges. Region Hovedstaden står for kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde. Arealerne kortlægges på to niveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er.

En ejendom kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har været aktiviteter på arealet som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en fabrik, der har anvendt kemikalier, som er skadelige for mennesker og grundvand (mistanke-kortlægning).

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk undersøgelse ved, at jorden er forurenet. Viser undersøgelsen, at kun en del af grunden er forurenet, er det kun den forurenede del, der kortlægges. Når en ejendom bliver kortlagt, registreres dette i det offentlige matrikelregister.

På Danmarks Miljøportal kan ses, hvor der er kortlagt forurening. En forurenet grund kan falde i værdi, og det kan blive dyrere end normalt at lave ombygninger og lignende på en forurenet grund, da der ofte stilles vilkår til byggeriets udførelse. Desuden vil bortskaffelse af forurenet jord være forbundet med omkostninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om forurenet jord.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Såfremt Rødovre Kommune har bemærkninger til udkastet, skal disse fremsendes til Region Hovedstaden inden den 16.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Oversigt over den forventede off. indsats i RH i 2015 og nærmeste år

Bæredygtighedsindsats 2015
Sag nr. 21

Sagens kerne

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling, udarbejdes der årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter kommunen har planlagt det pågældende år. Ligeledes gøres status på det forrige års projekter og aktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at "Bæredygtighedsindsats 2015" godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i følge planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling - en såkaldt Agenda 21-strategi. I august 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2012, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling, udarbejdes der årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter kommunen har planlagt. Oversigten indeholder ligeledes kommunens resultater fra det foregående år.

Af projekter og aktiviteter i 2015 kan blandt andet nævnes klimatilpasning, indkøb af elbiler, konvertering til fjernvarme og mere fokus på bæredygtighed, herunder klimatilpasning, i kommende lokalplaner.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.08.2012 (sag nr. 227) Kommuneplanstrategi 2012. Kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt i kommuneplanstrategien. For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling, udarbejdes der årligt en oversigt over kommunens bæredygtighedsindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter politisk vedtagelse offentliggøres "Bæredygtighedsindsats 2015".

Bilag

Bilag 1: Bæredygtighedsindsats 2015

Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune
Sag nr. 22

Sagens kerne

”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune” er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen Electric, det regionale elbilsekretariats Elbilrejsehold, og Rødovre Kommunes projektgruppe.

Planen omhandler omstillingen af biler til elbiler i Rødovre Kommune, dog undtaget Teknisk Forvaltning på Tæbyvej, der fik udarbejdet en tilsvarende handlingsplan i efteråret 2013.

Handlingsplanen indeholder en kortlægning og analyse af den samlede bilpark i kommunen og giver et overblik over de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser af omstillingen til elbiler. Handlingsplanen er samtidig et middel til at igangsætte omstillingsprocessen, idet den leverer væsentlige bidrag til den videre beslutningsproces om introduktionen af flere elbiler i kommunen.

Der er 61 biler under 3.500 kilo i Rødovre Kommunes bilflåde. Heraf kan 21 biler teknisk set udskiftes til elbiler. Dette svarer samlet til, at ca. 34 % af bilerne sandsynligvis kan udskiftes med elbiler.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det besluttes, at Rødovre Kommune skal arbejde på at realisere det udgiftsneutrale scenarie.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i starten af 2014 at gennemføre en kortlægning og analyse af kommunens bilpark, med henblik på at vurdere hvilke af kommunens køretøjer, der med fordel kan omstilles til elbiler. Der blev nedsat en projektgruppe med deltagelse af samtlige forvaltninger, og hvor Teknisk Forvaltning skulle stå for projektledelsen.

På direktionsmødet 05.01.2015 blev det anbefalet/godkendt, at Rødovre Kommune skal arbejde på at realisere det udgiftsneutrale scenarie samt at udlægge udskiftning af køretøjer og etablering af lade-faciliteter til de enkelte forvaltninger/områder. Endvidere blev det godkendt, at indkøbskontoret tilmelder Rødovre Kommune til et nyt Elbilpartnerskab - hvis og når et sådant etableres.

”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune” er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen Electric, det regionale elbilsekretariats Elbilrejsehold, og Rødovre Kommunes projektgruppe.

Planen omhandler omstillingen af biler til elbiler i Rødovre Kommune, dog undtaget Teknisk Forvaltning på Tæbyvej, der fik udarbejdet en tilsvarende handlingsplan i efteråret 2013.

Handlingsplanen indeholder en kortlægning og analyse af den samlede bilpark i kommunen og giver et overblik over de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser af omstillingen til elbiler. Handlingsplanen er samtidig et middel til at igangsætte omstillingsprocessen, idet den leverer væsentlige bidrag til den videre beslutningsproces om introduktionen af flere elbiler i kommunen.

Resultater og anbefalinger i ”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune”

Der er 61 biler under 3.500 kg i Rødovre Kommunes bilflåde. Heraf kan 21 biler teknisk set udskiftes til elbiler. Dette svarer samlet til, at ca. 34 % af bilerne sandsynligvis kan udskiftes med elbiler.

Økonomisk set kan fire ud af de 21 teknisk egnede biler omstilles med besparelser, ud fra en en-til-en sammenligning mellem nye elbiler og nye konventionelle biler. Hvis alene de fire nævnte biler, med direkte en-til-en besparelser, udskiftes til elbiler, vil Rødovre Kommune kunne spare ca. 46.000 kr. årligt. De fire biler svarer til 7 % af bilflåden.

Tabel 1 fra rapporten viser de fire scenarier, som er analyseret i forhold til økonomi og CO?-besparelser. Af tabellen ses, at Rødovre Kommune ikke vil have en årlig merudgift ved omstilling af hele den teknisk egnede bilflåde på 21 biler.

Ved omstilling af de "billigere biler" vil man kunne spare ca. 6 tons CO?årligt, mens man ved en omstilling af alle 21 teknisk egnede biler vil kunne spare godt 36 tons CO?om året.

I 2014 har Elbilsekretariatet haft etableret et par Elbilpartnerskaber, bestående af kommuner i Region Hovedstaden og disse kommuner har opnået støtte i forbindelse med køb og leasing af elbiler.

Hvis der etableres et nyt Elbilpartnerskab, og Rødovre Kommune tilmelder sig dette, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 20.000,- kr. pr. indkøbt elbil samt besparelser på lade-faciliteter og på de leasingaftaler der indgås. Partnerskaberne er uforpligtende og indgås af en række kommuner, for hvilke Elbilsekretariatet søger støtte hos Energistyrelsen.

Baggrund

Region Hovedstaden og regionens kommuner har i fællesskab udarbejdet en vision om, at mindst 25 % af de offentlige bilflåder er omstillet til elbiler i 2015. Regionen ønsker at være en af de førende elbilregioner i Europa. Det overordnede mål er et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Rødovre Kommune vil være et vigtigt led i at realisere denne vision.

Desuden blev Rødovre Kommune i februar 2013 klimakommune, hvilket betyder, at vi skal spare 2 % pr. år frem til 2017 på vores CO?-udledning fra kommunens aktiviteter. En af mulighederne for at reducere udledningen fra vores kørsel er en gradvis udskiftning til elbiler, når vores bilpark løbende udskiftes.

Som et led i realiseringen af visionen har Region Hovedstaden oprettet Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat. Elbilsekretariatet har tilknyttet et elbilrejsehold, der bistår kommuner og hospitaler i regionen med flådeanalyser. Ydelsen er indkøbt hos et konsortium bestående af COWI, EV-test og Designskolen Kolding. Flådeanalysen skal danne grundlag for en omstilling til flere elbiler på et kvalificeret grundlag. I analysen skal alene indgå biler under 3.500 kg.

Rejseholdet har i samarbejde med Rødovre Kommune gennemført en kortlægning og analyse af potentialet for flere elbiler i kommunens forvaltninger. Resultaterne præsenteres i "Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune", der er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Kortlægningen og analysen har taget udgangspunkt i kommunens nuværende bilflåde og anvendelsen af den.

Teknisk Forvaltning har tidligere fået udarbejdet en tilsvarende handlingsplan. Her viste analysen, at 10 biler ud af 36 kan omstilles til elbiler, dette svarer til 28% af bilflåden. Kortlægningen og flådeanalysen i Teknisk Forvaltning har fungeret som et pilotprojekt forud for arbejdet med "Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune". I Teknisk Forvaltning er 5 biler udskiftet til elbiler og nummer 6 er bestilt.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Det udlægges til de enkelte forvaltninger/områder at udskifte de relevante køretøjer samt at etablere de nødvendige lade-faciliteter, således at det besluttede scenarie realiseres.

Tidsplan

Omstilling til Elbiler påbegyndes i 2015 med udskiftning af ca.12 biler.

Bilag

Bilag 1: Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune

Ansøgning om midler fra Statens Fremkommelighedspulje
Sag nr. 23

Sagens kerne

Folketinget har afsat 50 mio. kr. til fremkommelighed for busser, som kan ansøges om at få del i, frem til den 01.03.2015. Midlerne er afsat til brug fra 2015 og de næste par år frem.

Movia har i den anledning spurgt, de kommuner som buslinje 6A kører igennem, om deres stillingtagen til at søge om midler til bustiltag langs 6A's rute.

Teknisk Forvaltning foreslår, at ansøge Staten om 520.000 kr. til busprioritering i signalanlæg ved Tårnvej, Tårnvej/Rødovre Parkvej og Tårnvej/Roskildevej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Teknisk Forvaltning sender en ansøgning på 520.000 kr. til Statens Fremkommelighedspulje til signalprojekter i 2016, samt
 2. at de 520.000 kr. til busfremkommelighedsprojekter finansieres via driftsmidler i 2016.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget har afsat penge til en fremkommelighedspulje for busser, som kommunerne kan ansøge om at få del i, frem til 01.03.2015.

Movia har i den anledning opfordret kommunerne, der er fælles om buslinje 6A ,til at prøve og lave et fælles større signalprojekt for 6A.

Movia har udpeget flere vejkryds, hvor signalanlæggene kan optimeres i forhold til linje 6A's buskørsel.

Kommunerne involveret i projektet inkluderer; Rødovre, København, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe kommuner, som samlet skal investere 3.560.000 kr. i busforbedringer i signalanlæg, se bilag 1 eller 2.

Movia vurderer, hvis alle projekterne udføres, så vil rejsetiden kunne reduceres med 3 minutter i begge retninger for linje 6A.

Det vil reducere omkostningerne til linje 6A med 2.200 køreplanstimer, hvilket ca. svarer til en besparelse på 1,9 % af køreplanstimerne, og dermed kan der spares 2 busser væk i den daglige drift uden at ændre frekvensen. Samlet vil det reducere omkostninger til linje 6A med 643.000 - 1.678.000 kr. pr. år, se bilag 2.

Rødovre Kommunes andel af besparelserne vil være 76.000-212.000 kr. pr. år. Besparelsen er udregnet efter den nye udgiftsfordeling for kollektiv trafik, som forventes at træde i kraft i 2016, se bilag 2.

Movia vurderer, at den opnåede besparelse kan svinge, da den er afhængig af trafikudviklingen i København og kontraktvilkårene med busleverandøren, hvilket kan reducere køreplanstimebesparelsen.

Rødovre Kommune skal efter Movia's projektbudget investere 1.040.000 kr. i busprioritering, heraf kan halvdelen af beløbet, dvs. 520.000 kr. søges via Statens fremkommelighedspulje.

Signalprojekter

I projektet arbejdes der med følgende signalanlæg i Rødovre:

 • Brandholms Alle/Rødovre Parkvej; forlængelse af grøntid for busser ved busprioritering via forlængelse af igangværende grøntid eller afkortning af grøntid for Brandholms Alle ved ankomst af busser.
 • Rødovre Parkvej/Tårnvej; forlængelse af højresvingsbanen fra Rødovre Parkvej hen til det nuværende busstoppested, indføre busprioritering af højre- og venstresvingspil fra og til Rødovre Parkvej ved Tårnvej.
 • Tårnvej/Rødager Alle; indførelse af busprioritering i signalanlægget.
 • Tårnvej/Valhøjs Alle; indførelse af busprioritering i signalanlægget.
 • Tårnvej/Roskildevej; venstresvingspil i Tårnvej-retningen (fra begge sider) indkobles med 4 sekunders venstresvingspil efter grønt i hvert omløb. Når en bus har anmeldt sig, forlænges grøntiden for venstresvingspilen med 2-4 sekunder.
 • Roskildevej/Damhus Torvet; indførelse af busprioritering i signalanlæggene.

Vurdering af projekterne

Ved Brandholms Alle/Rødovre Parkvej vil en grøntidsforlængelse for busser kunne give længere ventetid for bilister kommende fra Brandholms Allé. Bilisterne langs Rødovre Parkvej vil dog få mere grøntid, heraf buslinjerne 6A,13 og 848, hvilket passer med udviklingen af IrmaByen, som forventes at give mere trafik med ærinde ved Korsdalsvej og Fjeldhammervej.

I krydset Rødovre Parkvej/Tårnvej vil en venstresvingspil give mere grøntid til nordkørende bilister, men reducerer ligeledes grøntiden for sydkørende bilister. Selve krydset vurderes i dag til at være tæt på dets kapacitetsgrænse. Ændringen af grøntidsfordelingen vil påvirke buslinjerne; 200S, 13, 6A, 9A, 848 og 161. Udvidelsen af højresvingbanen ved Rødovre Parkvej vil fordoble kapacitet for den højresvingende trafik, og vurderes til at have en positiv effekt på trafikafviklingen.

Rødovre Centrum overvejer på nuværende tidspunkt at udvide antallet af parkeringspladser, hvilket vil påvirke trafikmængden i krydset. Det kan derfor være problematisk for den generelle trafikafvikling, at udføre busprioriterede svingpile.Teknisk Forvaltning er sammen med Rødovre Centrum i gang med at vurdere konsekvenserne for krydsets kapacitet ved en udvidelse. Det er derfor ikke sikkert, at denne foreslåede ændring vil blive etableret, når den samlede trafik vurderes.

Ved busprioritering i krydsene Tårnvej/Rødager Alle og Tårnvej/Valhøjs Alle forventes det, at der kommer mere grøntid for trafikken langs Tårnvej, og at det vil kunne give køretidsreduktioner for 200S, 9A og 161. Trafikken fra sideveje; Rødager Alle og Valhøjs Alle vil opleve forlænget ventetid. Den forlængede ventetid vil påvirke buslinje 848, når den skal svinge ind og ud fra Valhøjs Alle og Rødager Alle.

Forlængelse af venstresvingtiden for Tårnvej vil give mere kapacitet for den venstresvingende trafik, som skal ud på Roskildevej. Det vil være til fordel for buslinjen 6A. Den ekstra grøntid vil forlænge ventetiden for trafikstrømmene kørende langs Tårnvej, Roskildevej. Det kan påvirke buslinjerne 200S, 9A, 161 og 848.

Busprioritering ved Roskildevej/Damhus Torvet vil formindske ventetiden for buslinjerne 6A og 13, samt ligeud kørende bilister. Trafik kommende fra Hvidovrevej kan opleve en forøget ventetid ved krydset.

Konklusion og anbefaling

Teknisk Forvaltning vil ansøge om midler fra Statens Fremkommelighedspulje til alle projekter til udførelse i 2016. I ansøgningen tages der forbehold for, udførelsen af følgende signalprojekter; Rødovre Parkvej/Tårnvej, Tårnvej/Roskildevej og Roskildevej/Damhus Torvet.

Forbeholdet tager udgangspunkt i, at det på nuværende tidspunkt ikke er fastslået, hvilken effekt en udvidelse af Rødovre Centrum vil have på trafikken. Yderligere arbejdes der i 2015 med projektering af en ombygning af Roskildevej og Damhus Torvet. De nuværende ideskitser lægger op til en ombygning af det ene kryds på Damhus Torvet/Roskildevej fra et firebenet kryds til et trebenet kryds.

Teknisk Forvaltning forventer, at der i løbet af 2015 vil være nok information om trafikudviklingen til at kunne vurdere konsekvenserne af busprioritering i de tre kryds, og om projekterne skal udføres.

Lov- og plangrundlag

Fremkommelighed der batter linje 6A, notat fra Movia.
Movia's Trafikbestillingsgrundlag 2016, dateret 11.12.2014.

Økonomiske konsekvenser

I Movia's projektbudget skal Rødovre investere 1.040.000 kr. i busprioritering, heraf kan halvdelen af beløbet; 520.000 kr. ansøges hos Statens Fremkommelighedspulje.

Omkostningerne til projekterne er anslået følgende beløb:

 • Brandholms Alle/Rødovre Parkvej - 90.000 kr.
 • Rødovre Parkvej/Tårnvej - 560.000 kr.
 • Tårnvej/Rødager Alle - 90.000 kr.
 • Tårnvej/Valhøjs Alle - 90.000 kr.
 • Tårnvej/Roskildevej - 105.000 kr.
 • Roskildevej/Damhus Torvet - 105.000 kr.

Samlet beløb 1.040.000 kr.

Med de anslåede udsving på besparelsen er tilbagebetalingstiden på projekterne for Rødovre 2,5 - 7 år ved støtte fra Staten.

Det foreslås, at midlerne finansieres fra driftsmidler afsat til busdrift, da det er en investering i optimering af busdriften i Rødovre Kommune.

Tidsplan

Ansøgningsfrist til Statens Fremkommelighedspulje er den 01.03.2015.

Det forventes, at Staten giver deres svar til ansøgningerne senest i løbet af august 2015.

Ved tilsagn om støtte fra Staten, kan busfremkommelighedsprojekterne udføres i 2016.

Bilag

Bilag 1: Bedre fremkommelighed på linje 6A nov-dec 2014
Bilag 2: Bilag 2 - Ændring i driftsøkonomi på linje 6A - Optimering af signalerne
Bilag 3: Bilag 3 - Fremkommelighed der batter 6A

Høring af Herlev Kommunes Trafiksikkerhedsplan
Sag nr. 24

Sagens kerne

Herlev Kommune har sendt deres fremtidige trafiksikkerhedsplan i offentlig høring frem til og med den 08.02.2015. Rødovre Kommune har i den forbindelse mulighed for at kommentere på trafiksikkerhedsplanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Herlev Kommunes trafiksikkerhedsplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har deres kommende trafiksikkerhedsplan i offentlig høring til og med den 08.02.2015. Se bilag 1.

Rødovre Kommune har i den forbindelse mulighed for at kommentere på trafiksikkerhedsplanen. Der er ikke noget som påvirker Rødovre Kommune i Herlevs Trafiksikkerhedsplan.

Planen indeholder 8 indsatsområder, som består af følgende områder:

 1. Trafiksikkerhed i hverdagen
 2. Vejteknik
 3. Uheldsbekæmpelse
 4. Cyklister
 5. Fodgængere
 6. Krydsuheld
 7. Trafikal adfærd
 8. Hastighedszoner

1. Trafiksikkerhed i hverdagen

Herlev vil løbende udføre trafikmålinger og revisioner af anlægsprojekter, heraf foretage trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening af lokal- og byudviklingsplaner.
I den daglige drift vil mindre trafiksikkerhedstiltag løses i forbindelse med almindelig vedligehold. Trafiksikkerhed vil være en del af den løbende dialog med nabokommunerne, Vejdirektoratet, politiet og Vestegnens Trafiksikkerhedsråd.

2. Vejteknik

Herlev Kommune vil foretage forbedringer ved de steder, der er blevet udpeget i en uhelds-, borger- og skolevejsanalyse.

3. Uheldsbekæmpelse

Der udføres uheldsbekæmpelse på udvalgte lokaliteter, hvor der er registret flere personskadeuheld. Hvert år vil der yderligere blive udført en uheldsanalyse med fokus på særlige forhold.

4. Cyklister

Herlev vil have fokus på cyklisterne i kryds. Det vil ske via kampagner rettet mod cyklister og en systematisk undersøgelse af kryds i forhold til deres indretning.

5. Fodgængere

Der vil være fokus på børn og ældre som fodgængere. Indsatsen vil bestå af reflekskampagner, samt sikkerhed og tryghed i vejkryds.

6. Krydsuheld

Herlev vil etablere overkørsler i vigepligtregulerede kryds, hvor der sker uheld og der er en væsentlig sidevejstrafik, etablere højresvingsbaner, gennemføre højresvingskampagner og systematisk gennemgå kryds.

7. Trafikal adfærd

Herlev vil komme dårlig trafikadfærd til livs ved trafikkampagner, heraf ved deltagelse i både lokale og landsdækkende kampagner.

8. Hastighedszoner

Det tilstræbes at etablere hastighedszoner med 40 km/t i alle boligområder. Desuden arbejder Herlev mod en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Høringssvar skal indgives senest 08.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Herlev Trafiksikkerhedsplan 2015-2020, Høringsudgave

Opdatering af grundlag for Metro til Rødovre
Sag nr. 25

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til en opdatering af grundlaget for en metroforbindelse til Rødovre. Beløbet blev i december 2014 frigivet til opdateringen.

COWI har for Rødovre Kommune i 2011 skrevet et notat, der beskriver mulighederne ved en linjeføring af metroen til Rødovre Station.

Tetraplan har, i 2014, udarbejdet en opdatering af grundlaget for en metro til Rødovre, som inkluderer de nye udviklingsprojekter i Rødovre, heraf IrmaByen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tetraplans notat om en metro til Rødovre tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Tetraplan har for Rødovre Kommune udført nye beregninger af grundlaget for en metroforbindelse til Rødovre. Se Bilag 1. Den nye beregning omfatter et linjeføringsalternativ, hvor der er forudsat en afgrening af den eksisterende metrolinje M2 (Vanløse-Lufthavnen) ved Flintholm Station. Denne linjeføring er forlænget via Rødovre Centrum, det nye byudviklingsområde IrmaByen, Milestedet og med endestation ved Rødovre Station.

Der forudsættes etableret stationer ved Ålekistevej i Københavns Kommune (v/Hyltebjerg), ved Rødovre Centrum, ved IrmaByen, ved krydset Tårnvej/Roskildevej (v/Milestedet) samt ved Rødovre Station. Forlængelsen har en samlet længde på 6,3 km. Se Bilag 1.

Anlægs- og driftsomkostninger

Metroselskabet har foretaget en overslagsmæssig vurdering af anlægsomkostningerne for linjen Flintholm – Rødovre Station baseret på enhedspriserne i budgettet for Cityringen. Der er også foretaget en vurdering af de årlige driftsomkostninger for strækningen baseret på selskabets erfaringer med driften af den eksisterende Metro. De opgjorte anlægs- og driftsomkostninger for linjen i 2014-prisniveau er:

 • Anlægsoverslag 5,9 mia. kr.
 • Anlægsoverslag inkl. 50 % reserve 8,9 mia. kr.
 • Driftsudgifter 90 mio. kr./år
 • Driftsindtægter 100 mio. kr./år
 • Driftsoverskud efter moms 7,9 mio. kr./år
 • Reduktion i udgifter til busdrift 5,2 mio. kr./år

Anlægsoverslaget er ovenfor tillagt en reserve på 50 pct. Det svarer til det korrektionstillæg, der skal tillægges større anlægsprojekter i henhold til Statens regler for ny anlægsbudgettering.

Såfremt Rødovre Kommune ved anlæggelsen af metrolinjeføringen indgår en anlægsaftale tilsvarende den, som er indgået ved de kommende letbane- og metroprojekter, så bliver Rødovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne: 3,8 mia. kr., se Bilag 2.

Forudsætninger for passagergrundlag

Udviklingen af infrastruktur frem til 2040

I undersøgelsen forudsættes det, at der er sket følgende ændringer i infrastrukturen frem til 2040.

 • Cityringen (metrolinje M3) er åbnet.
 • En metrolinje M4 er etableret mellem Ny Ellebjerg og Nordhavnen inkl. et loop i Nordhavnen og med fem stationer i Sydhavnen.
 • En nye metrolinje M6 er etableret på tværs af havnen mellem København H og Prags Boulevard.
 • Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj Station.
 • Den ny bane København-Ringsted er ibrugtaget.
 • Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemulighed til den nye letbane.
 • Ny regionaltogslinje mellem Roskilde og Københavns Lufthavn med stop ved Trekroner, Høje Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad.
 • Der er indført automatisk drift på Ringbanen med en forøget frekvens (4 minutters drift) til følge.
 • Det øvrige S-banenet er ligeledes overgået til automatisk drift med ”metrolike” kørsel.
 • Busbetjeningen er tilpasset den udbyggede højklassede kollektive trafikbetjening, således at der bl.a. tages højde for gode skiftemuligheder mellem bus og bus og at der undgås parallelkørsel med de nye baner. Den ændrede busbetjening indebærer et væsentligt reduceret kørselsomfang i de enkelte nye metrolinjers opland i forhold til dagens busbetjening.
 • Nordhavnsvejen er udbygget fra Helsingørmotorvejen under Svanemøllebugten til den ydre Nordhavn.

Byudvikling frem til 2040

I undersøgelsen forudsættes det, at der er sket en udbygning af IrmaByen, og at der er sket en byudvikling svarende til maksimalskøn over byudviklingsmulighederne i Rødovre frem til 2040.

Udvikling i antallet af påstigninger

Stigning i antallet af påstigninger på metronetværket

En udbygning af metro til Rødovre udregnes til i 2040 at give en forøgelse af antallet af metropåstigninger, med 21.210 ekstra daglige påstigninger på hverdage.

Fald i antallet af påstigninger på S-tog - og busnetværket

Udbygningen af metronetværket vil tage passagerer fra busserne og fra S-togene. Samlet vil de to kollektive netværk miste 13.000 daglige påstigninger på hverdage.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringsmodel

Incentive har udarbejdet et notat, der beskriver finansieringsmodeller for anlægsomkostninger ved en metro i Rødovre, se Bilag 2.

I aftalen om finansiering af Metro Cityringen, (15 mia. kr., 2005-priser) blev 36% af de samlede anlægsomkostninger finansieret via et forventet overskud på driften (5,4 mia. kr., 2005-priser). De resterende anlægsomkostninger blev fordelt med 41,7% til staten, 50% til Københavns Kommune og 8,3% til Frederiksberg Kommune.

I udvidelsen af Cityringen med en afgrening til Nordhavn ( 2,3 mia. kr.) er aftalen om projektet, at Metroselskabet skal bidrage med 48% af anlægsomkostningerne via øgede billetindtægter (1,1 mia. kr.). By & Havn bidrager 39,1 %, mens Københavns Kommune og Staten deles om de resterende 13%.

Potentiale for medfinansiering af metro til Rødovre

Ud fra tidligere aftaler om medfinansiering vurderes det, at en metro til Rødovre vil kunne opnå en medfinansiering af anlægsomkostninger i størrelsesordenen 40-50% fra staten. Hertil kommer tilskud fra Københavns Kommune for deres andel af metroudvidelsen samt en eventuel medfinansiering fra øgede billetindtægter i det omfang, at metrostrækningen giver et driftsoverskud. Endeligt kan der være bidrag fra regionen.

Potentiale for medfinansiering via grund- og ejendomsværdistigninger

På baggrund af danske og udenlandske erfaringer vurdereres det at anlæggelse af en metro giver en værdiforøgelse på ca. 12 % for ejendommen indenfor 200 m af en station. Vidensgrundlaget er dog på nuværende tidspunkt begrænset. Erfaringerne for udvikling af byrum viser en ejendomsværdiforøgelse på 5-15 % afhængig af udformningen af byrummet.

Da værdistigningerne i grund- og ejendomsværdier tilfalder ejerne af arealerne, kan disse således kun bidrage til medfinansiering af anlægget, hvis grundene er ejet af det offentlige. Det er kun i meget beskedent omfang muligt at få private grundejere til at bidrage til finansieringen.

Øget skattegrundlag

Værdistigninger i ejendomme ved metrostationer kan medføre øgede skatteindtægter i form af øget grundskyld og øget dækningsbidrag.

Tidsplan

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til en uddybning af grundlaget for en metroudvidelse til Rødovre.

Det forventes, at i slutningen af 2015 er arbejdet med uddybningen af grundaget blevet afsluttet.

Metrolinjeføring til Rødovre er anlagt i 2040.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre
Bilag 2: Bilag 2 - Finansiering af en metro til Rødovre

Behandling af høringssvar og endelig projektgodkendelse - projektforslag Islevdalvej
Sag nr. 26

Sagens kerne

Projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområde ved Islevdalvej, har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28.10.2014 været sendt i høring til den 02.12.2014.

Projektforslaget søges sat i bero af Rødovre Kommune, grundet manglende positiv økonomi for såvel brugere som Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at endelig godkendelse af projektforslaget for fjernvarme ved erhvervsområde Islevdalvej sættes i bero.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Behandling af høringssvar:

Det udsendte høringsbrev er vedlagt som bilag 1.

Høringsmateriale blev sendt til HMN Naturgas I/S, VEKS I/S, Rødovre Seniorråd og Handicapråd.

Der er modtaget høringssvar fra HMN Naturgas I/S, VEKS I/S og Rødovre Seniorråd. Vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Udkast til replik til høringssvar af kommunens rådgiver Rambøll ved Anders Dyrelund, er vedlagt som bilag 5.

I det oprindelige projektforslag var der positive samfundsmæssige og brugerøkonomiske gevinster ved en fjernvarmekonvertering.

På baggrund af høringssvarene og de stærkt faldende priser på naturgas og fyringsolie, har Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) genberegnet de samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster ved en konvertering. Beregningen viser nu negativ nutidsværdi af investeringen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og den samlede brugerøkonomi.

RKF har beregnet udvalgte brugeres forventede gevinster ved fjernvarme kontra naturgas og fyringsolie. Både for de små og de store forbrugere, viser den brugte brugerøkonomimodel, at gevinsten er negativ eller tæt på nul. RKF har derfor vurderet, at potentielle forbrugere i erhvervsområdet ved Islevdalvej p.t. ikke kan overbevises til at skifte til fjernvarme.

Fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er stadig miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

På den baggrund søges projektforslaget sat i bero.

Lov- og plangrundlag

Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 (sag nr. 263).
Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2011 (sag nr. 2).
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14.12.2011.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 1295 af 13.12.2005.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Når energipriser til opvarmning igen gør fjernvarmen økonomisk attraktiv for konverteringen, vil projektforslaget blive genfremsendt med henblik på fornyet høring og godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Udsendt høringsbrev
Bilag 2: Høringssvar fra HMN Naturgas
Bilag 3: Høringssvar fra VEKS
Bilag 4: Høringssvar fra SeniorRådet
Bilag 5: Notat om kommentarer til høringssvar

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 27

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2014 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Teknik- og Miljøudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014

Diverse
Sag nr. 28

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 10.00.