Teknik- og Miljøudvalget

04-12-2018

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 89 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Referat af VEKS Kundeforum nr. 10 den 11. oktober 2018 (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 24. oktober til 7. november 2018
Bilag 2: Referat af VEKS Kundeforum nr. 10 den 11. oktober 2018, uden bilag

Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 - endelig vedtagelse
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 16. august 2018 til den 11. oktober 2018. I perioden er der kommet 9 høringssvar.

Der er på denne baggrund foretaget 24 ændringer i den endelig lokalplan i forhold til forslaget. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A ) og 1 imod (C ).

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 26. juni 2018, sag nr. 91, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen muliggør etablering af en station med tilhørende stationsplads i forbindelse med den kommende letbane.

Derudover danner lokalplanen grundlag for, at der kan etableres boliger og større erhvervsenheder som f.eks. kontorbyggeri og/eller lagerhotel/selfstorage. Der er i den forbindelse fastlagt bestemmelser, som sikrer, at ny bebyggelse udformes i en størrelse og med en kvalitet i arkitektur og materialer, der tager hensyn til det omkringliggende villaområde og stationspladsen. Der er ligeledes fastsat bestemmelser, der sikrer, at til- og frakørsel kan foregå trafiksikkert.

Miljøvurdering:

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen, på side 60.

Høringssvar:

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 9 høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre og Glostrup Kommune, grundejerforeninger, Hovedstadens Letbane, grundejer Escot Fast Ejendom A/S, Agenda 21-gruppen og Seniorrådet.

Alle høringssvarene fremgår af bilag 3.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Plangrundlag, parkering, trafikforhold, støj, højder, indkigsgener, friarealer, tilgængelighed, udformningen af letbanestationen, offentlig transport, beplantning, klimatilpasning samt adgangsforhold. De fleste kommentarer vedrører parkerings-, trafik- og støjforhold samt udformningen af letbanestationen.

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 2. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt Bilag 2.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 132 vedtages med følgende 24 ændringer/tilføjelser (i fed kursiv):

 1. Følgende tilføjes til afsnittet "Nærliggende områder" på side 10: "I Glostrup Kommune parallelt med Islevdal Erhvervskvarter ligger et mindre parcelhusområde (Ejbyholm og Ydergrænsen) og syd for det et kolonihaveområde bestående af Islevdal Haveforening og Ejbyholm Haveforening."
  ”Ved siden af værket ligger det store rekreative område Ejby Mose.”
  .
 2. Formuleringen på side 17 omkring hegn uddybes med ”lukkede”. Så der står: ”der må ikke opsættes faste lukkede hegn.”
 3. Følgende afsnit tilføjes til afsnittet ’Lyste dokumenter’ på side 20: ”I forbindelse med etableringen af letbanen pålægges der en servitut om rådighedsindskrænkning langs Ring 3. Servituttens formål er at forhindre, at der for eftertiden kan foretages noget på ejendommene beliggende op af letbanelinjeføringen, der kan skade letbaneanlægget og dermed forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed.".
 4. At det i § 3.2 tilføjes, at erhverv skal kunne klassificeres inden for miljøklasse 1-2.
 5. Lagerhotel ændres til lagerhotel/selfstorage i bla. § 3.3
 6. Følgende tilføjes til § 3.3: ”I forbindelse med et lagerhotel/selfstorage kan der etableres en mindre butik til salg af produkter forbundet med brugen af lagerhotellet/selfstorage. Butikken må maks. være 250 m2 inkl. lager.”.
 7. Følgende tilføjes i § 5.2.7: ”Der kan anlægges én vejadgang mellem Delområde 1 og 2. Placeringen af vejadgangen skal tage hensyn til indretningen af stationspladsen og skal placeres og designes i samarbejde med kommunen, så der opnås god fremkommelighed og trafiksikkerhed på stationspladsen. Vejadgangen mellem Delområde 1 og 2 må ikke spærres med port eller andre lignede tiltag, som begrænser trafikkens udnyttelse af vejadgangen fra Delområde 1. Udkørsel skal være til Slotsherrensvejsrampen.”.
 8. Der laves en ny ”§ 5.2.8 Varelevering” med følgende ordlyd: ”Varelevering til Delområde 2 og 3 skal ske via den private fællesvej i Delområde 3 med adgang og udgang fra/til Slotsherrensvejsrampen.”.
 9. I § 6.1 tilføjes: ”Se § 6.2 og 6.3 vedrørende antallet af parkeringspladser”.
 10. Parkeringsantallet (15) i § 6.2.1 opjusteres til mindst 25 parkeringspladser.
 11. Følgende tilføjes til § 6.3.1: ”Der skal i umiddelbar nærhed til bebyggelsen i Delområde 2 reserveres det nødvendige antal parkeringspladser jf. parkeringsnormen i § 6.3 til brugere og beboere i bebyggelsen i Delområde 2. Se Kortbilag 3 for placeringen af de reserverede parkeringspladser.”.
 12. Følgende tilføjes som note til § 7.1: ”Placeringen af kiosk/servicebygninger skal vælges med fokus på fremkommelighed på stationspladsen, og således at bebyggelse ikke er til gene for naboerne i Delområde 2.”.
 13. Gennemsnitsstørrelsen for lejlighederne fjernes i § 7.2.4.
 14. § 9 om bevaringsværdig beplantning udgår og alle §'er efterfølgende bliver et nummer lavere. Ligeledes udgår Kortbilag 4.
 15. § 10.4.4 (nu § 9.4.4) ændres til: ”Skilte, der belyses fra bagsiden, skal udføres således, at alene bogstaver og logo fremtræder belyste. Skilte, der belyses forfra, skal udføres med lys tekst på mørk baggrund. Belysning af skilte eller lys fra skilte skal udformes, så der ikke sker blænding af trafikanter eller af naboejendomme.”.
 16. Følgende ændres i § 10.4.1 (nu § 9.4.1): ”Der må kun skiltes med ét navneskilt for hver facade…” ændres til: ”Der må maks. skiltes med to navneskilte for hver facade.”.
 17. Følgende samt note tilføjes i § 11.3 (nu § 10.3): ”Der kan i forbindelse med hegn mod Slotsherrensvejsrampen og Nordre Ringvej med 15 meters mellemrum opsættes betonsøjler med top i 2½ meters højde. Betonsøjlerne skal udføres i overensstemmelse med eksemplet vist i noten.”.
 18. De to første afsnit i § 11.4 (nu § 10.4) slettes.
 19. § 11.4.2 (nu § 10.4.2) ændres til: ”Der skal i forbindelse med terrænregulering udarbejdes en samlet koteplan, der skal godkendes af Rødovre Kommune.”.
 20. § 11.5 (nu § 10.5) ændres til: ”Der skal etableres et grønt forløb langs skel mod Nordre Ringvej og Slotsherrensvejsrampen  i Delområde 2 og 3 med græs og solitære træer som princippet vist på Kortbilag 3.”.
  ”I den sydlige del af Delområde 2 skal der dimensioneres og etableres et grønt friareal, som skal udføres og indhegnes, så der opstår et privat gård/havemiljø med mulighed for ophold og leg for beboelsens beboere og virksomheder, se Kortbilag 3.”.
 21. Følgende tilføjes til § 13.1 (nu § 12.1): ”Hvis Bygherre eller andre ønsker området konverteret til kollektiv forsyning med fjernvarme, skal der udarbejdes et projektforslag efter projektbekendtgørelsen. Projektforslaget skal udvise, at der opnås positiv samfundsøkonomi ved en konvertering.”.
 22. Der tilføjes en note til § 13.3 (nu § 12. 3), hvori der står: ”I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal det kunne dokumenteres, at § 12.3 overholdes, så ingen tekniske installationer er synlige.”.
 23. Kortbilag 3 ændres, så det viser de reserverede parkeringspladser nævnt i ændring 11.
 24. Bilag 8 ændres, således at der ikke længere ses to personer, der spiller bold på den anden side af Slotsherrensvejsrampen. 

Lokalplan 132 med de 26 foreslåede ændringer/tilføjelser ses som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den sydlige del af lokalplanområdet (Delområde 1), der udlægges til stationsplads for den kommende letbane, er ikke ejet af kommunen. Der må forventes udgifter til etablering af stationsplads og herunder køb eller ekspropriation af arealet til vejformål efter Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af den 27. december 2014, Kapitel 10.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - juni 2018

Offentliggørelse af forslag - august 2018

Høring i 8 uger - fra august til oktober 2018

Endelig vedtagelse - december 2018

Offentliggørelse - januar 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med indsigelser - 9 stk
Bilag 3: Høringssvar - 9 stk

Takster 2019 for vand og spildevand
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2019 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen. HOFOR Spildevand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2018-2019 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Vand Rødovre A/S samt statusmeddelelse for HOFOR Spildevand Rødovre A/S er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 16. november 2018 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende følgende takster for 2019:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 9,87 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 18,48 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 14,78 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 7,39 kr. ekskl. moms

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2019 er på 18,48 kr/m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris stiger med 2% ift. 2018. Vejbidraget er budgetteret til 725.487 kr. HOFOR Vand Rødovre A/S opkræver den udmeldte indtægtsramme fuldt ud, hvorimod opkrævning i i HOFOR Spildevand Rødovre A/S ligger under indtægtsrammen. Det skyldes den likvide situation i de to selskaber.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale, HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2019 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 938 af 28. juni 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilagsmaterialet, at den samlede takst stiger fra 42,55 kr. i 2018 til 43,40 kr. i 2019 svarende til 2%. For en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m3 betyder dette en stigning i vandregningen fra 3.617 kr. i 2018 til 3.689 kr. i 2019. For et parcelhus med et forbrug på 140 m3 stiger vandregningen fra 5.958 kr. i 2018 til 6.076 kr. i 2019. Tal fra HOFOR viser, at borgerne i Rødovre fra 2015-2017 har nedbragt deres vandforbrug fra 110 liter pr. person pr. dag til 105 liter pr. person pr. dag, hvilket modvirker stigningen i vandprisen. 

Tidsplan

Taksterne skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2018 og gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Bilag

Bilag 1: Statusmeddelelse 2019 fra Forsyningssekretariatet - HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 2: Økonomiske rammer 2019-2020 fra Forsyningssekretariatet - HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 3: Budgetter og priser 2019 HOFOR Rødovre
Bilag 4: Takstblad for vand og spildevand i Rødovre 2019

Kloakering af Sommerhuskolonien ABC
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Naturstyrelsen har søgt om, at fristen for kloakering af Sommerhuskolonien ABC forlænges fra 31. december 2018 til 1. juli 2020. Begrundelsen er, at sagen formentlig skal i EU-udbud, og at Naturstyrelsen formelt set først ultimo 2017 har overtaget ansvaret for udlejning af Statens jord til kolonihaver i Danmark. Der skal tages stilling til Naturstyrelsens ansøgning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at fristen for kloakering af Sommerhuskolonien ABC forlænges til 1. juli 2020. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2015 (sag nr. 164) vedtog Kommunalbestyrelsen Vandhandleplan for Rødovre Kommune. I forbindelse med den offentlige høring om vandhandleplanen udtalte Naturstyrelsen, at planen levede op til lovens krav, såfremt nødvendige påbud om kloakering blev meddelt senest i oktober 2016. Det fremgik derfor af den endeligt vedtagne udgave af vandhandleplanen, at kommunen ville meddele påbud om kloakering af kolonihaver senest i oktober 2016.

På mødet 15. november 2016 (sag nr. 139) besluttede Teknik og Miljøudvalget i overensstemmelse med vandhandleplanen at meddele påbud om kloakering af Sommerhuskolonien ABC. Fristen for gennemførelse af kloakeringen blev i overensstemmelse med Spildevandsplan 2013-2020 sat til 31. december 2018. Påbuddet blev 16. november 2016 meddelt til NaturErhvervstyrelsen, som var den daværende grundejer. Pga. intern omorganisering i Staten er påbuddet senere overgået til Naturstyrelsen.

Forud for meddelelse af påbuddet var NaturErhvervstyrelsen blevet partshørt og havde bl.a. gjort opmærksom på, at såfremt kloakeringen skulle gennemføres af Staten, så skulle opgaven formentlig i EU-udbud. På den baggrund fandt NaturErhvervstyrelsen det tvivlsomt, om fristen kunne overholdes.

Rødovre Kommune valgte at fastholde fristen, da det på det tidspunkt så ud til, at kloakeringen mest sandsynligt ville blive gennemført af haveforeningerne selv. Det fremgår imidlertid af påbuddet, at hvis det viser sig, at kloakeringen skal gennemføres af Staten, og at sagen skal i EU-udbud, så vil Rødovre Kommune være indstillet på at bevilge en fristudsættelse efter ansøgning.

Ultimo 2017 overtog Naturstyrelsen ansvaret for administration og udlejning af Statens jord til kolonihaver i Danmark. Naturstyrelsen har i den forbindelse lagt en tidsplan for kloakeringen og ansøgt Rødovre Kommune om, at fristen forlænges til 1. juli 2020. Det er ifølge Naturstyrelsen ikke realistisk at gøre det hurtigere, idet det formentlig bliver Staten selv, der skal gennemføre kloakeringen, og entreprisen skal pga. opgavens størrelse i EU-udbud. Naturstyrelsens tidsplan er vedlagt mødesagen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at Naturstyrelsens ansøgning bør imødekommes, og at den nye frist for kloakering bør sættes til 1. juli 2020. Det er ikke realistisk, at kloakeringen kan gennemføres inden 31. december 2018, og af hensyn til haveejerne er det vigtigt, at der skabes klarhed over, hvornår kloakeringen forventes gennemført.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 3. september 2018

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Rødovre Kommune. For haveejerne betyder den forlængede frist, at der går længere tid, før de skal bære udgifterne ved kloakeringen. Omvendt går der også længere tid, før de får glæde af kloakeringen.

Tidsplan

Fristen for kloakering forlænges med 1½ år fra 31. december 2018 til 1. juli 2020.

Bilag

Bilag 1: Naturstyrelsens tidsplan for kloakering af ABC

Rottehandlingsplan 2019-2021
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Ifølge rottebekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Bekendtgørelsen beskriver nærmere hvad handlingsplanen skal indeholde. Den gældende rottehandlingsplan omfattede perioden 2016-2018, og der skal derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2019-2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Rottehandlingsplan 2019-2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge rottebekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succéskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Formålet med planen er at sikre fokus på forebyggelse af rotter og fokus på Miljøstyrelsens udpegede indsatsområder. Den gældende rottehandlingsplan omfattede perioden 2016-2018, og der skal derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2019-2021. Forslag til Rottehandlingsplan 2019-2021 er vedlagt som bilag.

Handlingsplanen skal beskrive indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på:

 • ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
 • fødevarevirksomheder
 • kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer).

Som grundlag for den gældende og den kommende handlingsplan har Teknisk Forvaltning tidligere fået kortlagt og analyseret kommunens rotteanmeldelser med henblik på at identificere relevante indsatsområder. Teknisk Forvaltning vurderer, at nogle af punkterne fra den tidligere handlingsplan bør føres videre i Rottehandlingsplan 2016-2018 . På baggrund af dette foreslår Teknisk Forvaltning følgende fokusområder i handlingsplanen:

Målrettet kloakrottebekæmpelse

Teknisk Forvaltning bekæmper rotter med elektroniske rottefælder i områder med mange kloakrelaterede rotteanmeldelser. I samarbejde med HOFOR bekæmpes rotter forud for større ledningsrenoveringer. Samtidig fokuseres på defekte kloakker og stikledninger på det private ledningsnet.

Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder

Rotter omkring fødevarevirksomheder er uhensigtsmæssigt. Mindre fødevarevirksomheder har ikke altid fokus på rotter, og Teknisk Forvaltning vil derfor føre tilsyn med udvalgte virksomheder, hvor fokus blandt andet vil være på affaldshåndtering, sikring af adgangsveje og oprydning.

Fokus på ubeboede huse og grunde

Ved ubeboede huse er kloakledningerne tørre og giver rotter muligheder for at bygge rede. Samtidig giver vegetationen ved sådanne huse rotter gode levemuligheder. Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med ubeboede huse og grunde og vejlede grundejere om forebyggelse af rotter.

Hønse- og kaninhold

I forbindelse med rottebekæmpelse vejledes der om hønse- og kaninhold. Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med hønse- og kaninhold, hvor det vurderes nødvendigt.

Tilsyn på Byggepladser

Byggepladser kan give anledning til rotteproblemer i lokalområder, hvis der er åbne kloakker eller uhensigtsmæssig opbevaring af affald på byggepladsen. Teknisk Forvaltning vil udføre tilsyn på byggepladser for at forebygge problemer med rotter.

Vejledning om fuglefodring

Fuglefodring udgør en stor udfordring i såvel bekæmpelse som forebyggelse, idet fuglefodring dels tiltrækker rotter og dels vanskeliggør bekæmpelsen. Teknisk Forvaltning vil fokusere på information og vejledning som forebyggelse og håndhævelse af rottebekendtgørelsen ved særlige problemer.

Privat bekæmpelse

I følge rottebekendtgørelsen skal Rødovre Kommune tage stilling til, om der tillades privat bekæmpelse for autoriserede rottefængere indenfor kommunegrænsen. Privat bekæmpelse kan udføres som sikringsordninger med bekæmpelse, akutte tilkald ved rotter udenfor kommunens normale åbningstid. Som noget nyt kan store firmaer eller boligselskaber få enkeltpersoner autoriseret til specifikt at bekæmpe rotter indenfor deres eget område.

Lov- og plangrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Rotteområdet er gebyrfinansieret, og gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten som en promilledel af ejendomsværdien. I 2019 opkræves 0,117 promille af ejendomsværdien. Udgifter i forbindelse med handlingsplanen forventes, at kunne afholdes indenfor budgettet til bekæmpelse af rotter.

Tidsplan

Når handlingsplanen er vedtaget, vil den blive offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside. Planperioden er 2019-2021.

Bilag

Bilag 1: Rottehandlingsplan 2019-2021

Nyt signalanlæg på Slotsherrensvej i forbindelse med letbanen
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.100.000 kr. til anlæg af et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej. Teknisk Forvaltning indstiller, at detailprojektet godkendes og rådighedsbeløbet frigives.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at detailprojekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6.100.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.100.000 kr. i 2019 til anlæggelse af et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af Letbanen langs Ring 3, bliver der ændret i til- og frakørselsvejene fra Slotsherrensvej til Ring 3. I Rødovre Kommune betyder det, at den sydlige til- og frakørselsvej lukkes og den fremtidige adgang til Ring 3 skal foregå via den nordlige til- og frakørsel. Ved den nordlige til- og frakørsel vil den kommende letbanestation også blive anlagt. De ændrede til- og frakørselsforhold betyder, at det er nødvendigt at anlægge et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej, så trafikanterne fremadrettet nemt kan komme til og fra Ring 3.

I de eksisterende forhold er der en bred gennemgående midterrabat på stedet, som i fremtiden vil forhindre trafikanter fra vest og sydlig retning af Slotherrensvej i at komme til Ring 3. Projektet indebærer, at midterrabatten fjernes, og der etableres et signalanlæg med tilhørende svingbaner og sikrer krydsningsforhold for både, fodgængere, cyklister og køretøjer. Belysningen i det kommende signalanlæg vil samtidig blive skiftet, så den lever op til lyskravene for signalregulerede kryds.  

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014)

Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013)

Budget 2019. 

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at udførelsen af en nyt siganlanlæg på Slotsherrensvej kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 6.100.000 kr.

Udgiften på 6.100.000 kr. vedrører hovedfunktionen 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedlagte Illustrationsplan, forventes anlægsarbejdet igangsat primo 2019, og udført inden juni 2019.

Bilag

Bilag 1: Situationsplan

Diverse
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.