Bilag IV arter

Bilag IV arter

EU's habitatdirektiv har til formål at bidrage til at sikre den biologiske diversitet og forpligter EU’s medlemslande til at bevare sårbare naturtyper og arter.

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår de dyre- og plantearter der kræver streng beskyttelse, hvoraf de arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark, endvidere er opført i naturbeskyttelseslovens bilag III. 

I Rødovre Kommune er følgende bilag IV arter registreret: spidssnudet frø og fem arter af flagermus: vandflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, troldflagermus og skimmelflagermus.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider