Kommunalbestyrelsen

05-12-2017

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Chris Lassen Jensen (C), Suppleant for Mogens Brauer (C)
Brian Møller (A)
Marianne Christensen (Ø)

Sager 1 - 64

Fold alle ud

Meddelelse om kommunalvalget den 21.11.2017
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved kommunalvalget den 21.11.2017 blev følgende 19 medlemmer valgt til Rødovre Kommunalbestyrelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021:

1. Erik Nielsen (A)

2. Britt Jensen (A)

3. Kim Drejer Nielsen (C)

4. Peter Mikkelsen (Ø)

5. Annie Arnoldsen Petersen (A)

6. Jan Kongebro (A)

7. Anders Torm Nielsen (C)

8. Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

9. Kenneth Rasmussen (F)

10. Niels Spittau (O)

11. Pia Hess Larsen (A)

12. Ahmed Dhaqane (A)

13. Claus Gisselmann Olsen (V)

14. Michel Berg (A)

15. Marianne Christensen (Ø)

16. Steen Skriver Rasmussen (A)

17. Mogens Brauer (C)

18. Lene Due (A)

19. Brian Møller (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Meddelelse om eventuelle valggrupper i forbindelse med konstitueringen
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Meddelelse om valggrupper i forbindelse med konstitueringen skal anmeldes til formanden i henhold til styrelsesloven § 24 stk. 3.

Indstilling

Der er anmeldt følgende valggrupper:

A+F+O+V+Ø

C

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 24 stk. 3

Valg af borgmester
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af borgmester i henhold til styrelsesloven.

Valget foretages som flertalsvalg.

Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.

Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.

Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to der ved 2. afsteming har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Opgaver

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Forretningsordenen, jfr. Styrelseslovens §§ 8 og 30 og styrelsesvedtægtens § 3. Formanden forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder Kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Sekretariatsbetjening

Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 6, stk. 2 jfr. § 24, stk. 1.

Valg af 1. og 2. viceborgmester
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1. og 2. viceborgmester foretages i henhold til styrelsesloven samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valget foretages som et forholdstalsvalg på grundlag af d`Hondts metode.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

1. viceborgmester: Niels Spittau (O)

2. viceborgmester: Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Styrelseslovens § 33: Når Kommunalbestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne lov og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Sekretariatsbetjening

Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 6, 24 og 33 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 1.

Eventuel omfordeling af udvalgspladser
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Behandling af eventuelle indsigelser fra en valggruppe, som ved forholdstalsvalg i henhold til styrelsesloven ikke har fået så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige 25 pladser i de stående udvalg.

Indstilling

I henhold til styrelseslovens § 27, har valggruppe C fået anvist plads i følgende udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslovs § 27 bestemmer følgende vedrørende fordeling af udvalgspladser:

Har en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under et af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få de manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises mere end en plads i hvert udvalg.

Såfremt en gruppe herved mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege overtallige medlemmer, så flertallet bevares.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 24 og 27.

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsens formand er formand for udvalget.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A) formand

Britt Jensen (A)

Niels Spittau (O)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af :

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • udlejning og forpagtning af alle kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
 • erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
 • vedligeholdelse af kommunale bygninger samt institutioner i kommunalt regi

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning.

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal behandles på dette møde.

Sekretariatsbetjening

Varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 18 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 10.

Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Michel Berg (A)

Pia Hess Larsen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

C:

Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af teknik- og miljøopgaverne, herunder:

 • Byggeforhold
 • Miljøbeskyttelse
 • Klima og naturbeskyttelse
 • Vandløb
 • Veje og trafik
 • Kollektiv trafik
 • Administration af planloven, herunder dispensationer. Dispensationer af principiel karakter skal forelægges Økonomiudvalget, jf. § 10
 • Renovation
 • Varmeforsyning
 • Administration af vand- og spildevandsforsyningen
 • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Samarbejde med fælleskommunale organisationer.

Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af:

 • Kommunale forsyningsvirksomheder
 • Fjernvarmeforsyning
 • Rekreative områder, herunder parker
 • Veje
 • Vandløb
 • Anlæg og arealer, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til et andet udvalg.

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om:

 • Politikker og planer for teknik og miljø, i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10
 • Anlægsplaner
 • Byggeopgaver indenfor udvalgets ansvarsområde. Udvalget har ansvaret for byggeriet i alle faser, indtil idriftsætning, jf. § 10, stk. 6
 • Øvrige anlægsopgaver inden for udvalgets ansvarsområde, og har ansvaret for anlægget i alle faser.

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal behandles på dette møde.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valg af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Ahmed Dhaqane (A)

Kenneth Rasmussen (F)

C:

Kim Drejer Nielsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

 

Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af opgaverne indenfor dagpasning og undervisning, herunder

 • daginstitutioner og dagpleje
 • folkeskolen med tilhørende skolefritidsordninger
 • byggelegepladser
 • specialskoler og specialtilbud
 • ungecenter
 • pædagogisk udviklingscenter
 • den kommunale tandpleje
 • drift af anlæg og arealer under udvalgets område
 • SSP-samarbejde
 • samarbejde med private og selvejende institutioner
 • samarbejde med fælleskommunale organisationer

 

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening

Betjening af Børne- og Skoleudvalget er henlagt til Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 14.

Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Lene Due (A)

Pia Hess Larsen (A)

Brian Møller (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

C:

Kim Drejer Nielsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af opgaverne indenfor kultur- og fritid, herunder

 • folkebibliotek
 • museer
 • kulturhus
 • musikskole
 • idrætsanlæg
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisning
 • udlån og udleje af lokaler og anlæg til foreninger m.v., som ikke er henlagt til andet udvalg
 • kulturelle arrangementer og musikaktiviteter
 • indkøb af kunst
 • drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med fælles kommunale organisationer

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af Kultur- og Fritidsudvalget er henlagt til Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 15.

Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Ahmed Dhaqane (A)

Brian Møller (A)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Marianne Christensen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget træffer afgørelser i sager om hjælp til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område.

Udvalget varetager i henhold til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver, herunder:

 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til et andet udvalg
 • drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende individuel boligstøtte

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • planer inden for udvalgets området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §10 samt vedrørende og andre anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner
 • projekter til bygge- og anlægsarbejder inden for social- og sundhedsområdet i alle faser. Udvalget har hele ansvaret for bygge- og anlægsopgaver i alle faser i henhold til de gældende byggestyringsregler
 • samarbejde med fælleskommunale organisationer.

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatbetjening

Sekretariatsbetjeningen varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens §17 og §19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt §16.

Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

Jan Kongebro (A)

Peter Mikkelsen (Ø)

C:

Anders Torm Nielsen (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Udvalget træffer afgørelse i sager på det arbejdsmarkedsmæssige område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejdsmarkedsmæssige opgaver, herunder

 • den overordnede intregrationspolitik
 • kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapital 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv - medmindre dissse varetages i et kommuanlt fællesskab, jfr. § 8 i denne lov
 • drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • udvalget udarbejder og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: projekter til bygge- og anlægsarbejder inden for beskæftigelsesområdet i alle faser. Udvalget har hele ansvaret for bygge- og anlægsopgaver i alle faser i henhold til gældende byggestyringsregler

Mødeaktivitet

Der henvises til den politiske mødeplan for 2018, som skal vedtages på dette møde.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening varetages af Ledelsessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven § 17 og 19, Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §14 stk. 3 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt §17.

Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn- og Ungeudvalg, der består af 2 medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen.

Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem der skal modtage hvervet.

Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder.

Udvalget vælger selv sin formand, samt næstformand blandt de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Michel Berg (A)              Suppleant: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Lene Due (A)                  Suppleant: Brian Møller (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og socialminister fastsætter forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget. Ministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

Opgaver

Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. §74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

Mødeaktivitet

Mødeaktiviteten varierer efter behov.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjeningen varetages af Børne- og Familieafdelingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §21, og bekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 med senere ændringer.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

Hovedstadens Beredskab
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 personlig suppleant for Borgmesteren til Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab I/S.

Suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne Rødovre, Albertslund, Hvidovre, Glostrup, København, Dragør, Frederiksberg og Brøndby har samordnet deres redningsberedskaber i Hovedstadens Beredskab I/S. Borgmesteren skal være medlem jf. Beredskabslovens § 10, stk. 2 og vedtægternes § 9.2. Der skal vælges en personlig suppleant for Borgmesteren jf. vedtægternes § 9.8.

Opgaver

Hovedstadens Beredskab har en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 15 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede og politiske ansvar for Hovedstadens Beredskab i forhold til kommunalbestyrelserne i de 8 ejer-kommuner. Medlemmerne tager stilling til principielle spørgsmål og varetager en overordnet informationsopgave i forhold til offentligheden, kommunalbestyrelserne og administrationerne i kommunerne og andre relevante partnere. 

Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælleskommunale selskabsformer.

Alle opgaver fra de tidligere brandvæsener (Dragør, Frederiksberg, København og Vestegnens brandvæsener) samt myndighedsopgaver, som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling er overført til selskabet. 

Mødeaktivitet

4 gange årligt.

Sekretariatsbetjening

Direktionssekretariatet for Hovedstadens Beredskab betjener medlemmerne af Bestyrelsen direkte. Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 af beredskabsloven, § 9-10, samt vejledning nr.

9688 af 26. juni 2015 om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.

Bekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 af lov om kommunernes styrelse, med senere ændringer, §60.

Vedtægt for Hovedstadens Beredskab I/S af 2016.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse af beredskabsloven, uddrag
Bilag 2: Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, uddrag
Bilag 3: Vedtægter HBR

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og er identiske med Rødovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Michel Berg (A)

Pia Hess Larsen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

C:

Mogens Brauer (C)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings (RKF) primære opgave er at drive og vedligeholde fjernvarmeanlægget i Rødovre Kommune, så det til enhver tid fremstår driftsikkert og up-to-date således, at forbrugerne oplever en god komfort og en varmeøkonomi, der er konkurrencedygtig. RKF køber varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og sælger den videre til forbrugerne. Økonomi og takster fastsættes, så RKF økonomisk "hviler i sig selv" i henhold til varmeforsyningsloven.

En af de større opgaver forventes at blive effektiviseringer, selskabsgørelse og udskillelse fra den kommunale forvaltning. Det følger af Regeringens stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af den 2. juni 2017.

Mødeaktivitet

Der afholdes op til 11 årlige møder, et hver måned med undtagelse af juli måned, i forlængelse af møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

Sekretariatsbetjening

Teknisk Forvaltning varetager sekretariatsopgaver i forbindelse med RKF møder.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommune Varmeplanlægning - Forslag til delplan, Kraftvarmeforsyning, april 1984.

Rødovre Kommune Kraftvarmeforsyning - Projektforslag for distributionsnetttet, april 1985.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Bilag 2: Rødovre Kommune Varmeplanlægning, Forslag til delplan vedr. kraftvarmeforsyning
Bilag 3: Rødovre Kommune Kraftvarmeforsyning, Projektforslag for distributionsnettet

Erhvervsrådet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til Erhvervsrådet.

Erhvervsrådets medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer. Det ene medlem skal være Borgmesteren, der tillige er formand.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Erhvervsråd er sammensat af 3 politikere, 3 fra arbejdsmarkedets parter og 5 erhvervsfolk, hvoraf de 2 repræsenterer Rødovre Erhvervsforening.

Opgaver

Erhvervsrådet er det formelle samarbejdsforum mellem erhvervslivet og Kommunalbestyrelsen i Rødovre. Det er stedet, hvor politikerne får indtryk, nye ideer og tilbagemeldinger om erhvervspolitiken i kommunen, og det er stedet, hvor det lokale erhvervsliv tager stilling til nye initiativer fra kommunen og fremsætter ønsker og krav til erhvervspolitikken. Rådet er høringsberettiget, dvs. skal tages med på råd i kommunens erhvervspolitiske beslutninger.

Mødeaktivitet

Der afholdes 4 møder af ca. 2 timers varighed årligt, samt et dialogmøde for erhvervslivet.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjeningen varetages af Byggesags- og Erhvervsafdelingen, Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 17.

Bilag

Bilag 1: Erhvervsrådsfolder

Fredningsnævn for København
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Det er intet krav, at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Birgitte Glifberg (A)        Suppleant: Maria Grøndahl (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af Miljø- og fødevareministeren. Et Fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af Miljø- og fødevareministeren, et medlem, der udpeges af Miljø- og fødevareministeren, samt et medlem, der vælges af Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegningen og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.

Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af Miljø- og fødevareministeren.

Det medlem, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt Fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.

Opgaver

Det er Fredningsnævnenes opgave, at behandle fredningssager og dispensation fra fredning.

Mødeaktivitet

Afhænger af antallet af fredningssager og dispensationsansøgninger.

Sekretariatsbetjening

Staten står for fredningsnævnenes sekretariater. 

Lov- og plangrundlag

Fredningsnævnet vælges og sammensættes i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.

Bilag

Bilag 1: Naturbeskyttelseslovens § 35

Hegnsynsmænd, herunder vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf en beskikkes som formand for Hegnsynet. På samme måde udpeges 3 personlige suppleanter.

De 3 medlemmer af Hegnsynet varetager tillige opgaver som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

Mindst ét medlem skal være plantningskyndig, og et medlem skal være bygningskyndig.

Det er intet krav, at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen, men de skal vælges blandt kommunens borgere.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Gert Sager (A)                    Suppleant: Kurt Faber Pedersen (A)

Flemming Bertelsen (A)       Suppleant: Brian Møller (A)

Lennart Ramstrup (A)          Suppleant: Preben Rølling (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

For hver kommune nedsættes et Hegnsyn bestående af 3 hegnsynsmænd, hvoraf en beskikkes som formand for Hegnsynet. På samme måde udpeges 3 personlige suppleanter. Hvervet som hegnsynsmedlem kræver et vis sagkundskab samt et rimeligt kendskab til lokale forhold. Hegnsynsmændene skal kunne sætte sig ind i Hegnsynslovens bestemmelser, og kunne tolke og vejlede efter Hegnsynsloven. Medlemmerne af Hegnsynet bør derfor deltage i kurser for at kunne varetage hvervet som hegnsynsmedlem.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om hegn, § 29, er ingen, der er fyldt 60 år, forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af ny periode.

Opgaver som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven varetages tillige af Hegnsynet.

Opgaver

Hegnssynet tager ved hegnsynsforretninger blandt andet stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Mødeaktivitet

Antallet af hegnsynssager er meget varierende. Gennemsnittet har de sidste par år ligget på ca. 10 om året. De fleste foregår i forårs- og efterårsperioden. En hegnsynsforretning består af formøde, selve åstedsforretningen og evt. eftermøde, alle med deltagelse af Sekretariatet.

Sekretariatsbetjening

Der er sekretariatsbistand fra Teknisk Forvaltning. Sekretariatet modtager de daglige henvendelser fra borgerne. Sekretariatets primære opgave består i at vejlede borgerne i Hegnsloven samt den administrative del af hegnsynsforretningerne. Sekretariatet deltager i hegnsynsforretningen og vejleder Hegnsynet i alle sager.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015 om hegn, §§ 27-29.

Lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015 om mark- og vejfred, § 21-22.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse af lov om hegn, uddrag
Bilag 2: Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred, uddrag

HOFOR Vand Holding A/S
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til selskabets bestyrelse. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Det er intet krav, at det indstillede medlem er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende fra og med den ordinære generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S i 2018 og til og med den ordinære generalforsamling i 2020. Altså for en periode på 2 år. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

I henhold til ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til bestyrelserne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)           Suppleant: Michel Berg (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2013 valgte nogle ejerkommuner at træffe beslutning om at indstille det samme bestyrelsesmedlem for såvel perioden 2014-2016 som 2016-2018, så der først skulle tages stilling til spørgsmålet igen efter næste kommunalvalg.

Rødovre Kommune kan vælge at følge dette eksempel eller indstille et bestyrelsesmedlem for perioden 2018-2020 og først senere beslutte, hvem der skal indstilles for perioden 2020-2022. I Rødovre Kommune er udpegning af bestyrelsesmedlem foretaget af to omgange.

Opgaver

Formålet er at drive vandforsyning i ejerkommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4-5 møder om året.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af HOFOR A/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmerne og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning. 

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S af december 2014.

Bilag

Bilag 1: Ejeraftale for HOFOR Vand Holding

HOFOR Spildevand Holding A/S
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til selskabets bestyrelse. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Det er intet krav, at det indstillede medlem er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende fra og med den ordinære generalforsamling i HOFOR Spildevand Holding A/S i 2018 og til og med den ordinære generalforsamling i 2020. Altså for en periode på 2 år. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

I henhold til ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til bestyrelserne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)          Suppleant: Michel Berg (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2013 valgte nogle ejerkommuner at træffe beslutning om at indstille det samme bestyrelsesmedlem for såvel perioden 2014-2016 som 2016-2018, så der først skulle tages stilling til spørgsmålet igen efter næste kommunalvalg.

Rødovre Kommune kan vælge at følge dette eksempel eller indstille et bestyrelsesmedlem for perioden 2018-2020 og først senere beslutte, hvem der skal indstilles for perioden 2020-2022.

Opgaver

Formålet er at drive spildevandsforsyning i ejerkommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4-5 møder om året.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af HOFOR A/S, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmerne og Kommunalbestyrelse varetages til Teknisk Forvaltning. 

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S af december 2014.

Bilag

Bilag 1: Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding

BIOFOS A/S
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftale for BIOFOS A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til bestyrelsen. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Det er intet krav, at bestyrelsesmedlemmet er medlem af Kommunalbestyrelsen. Det vil være hensigtsmæssigt at udpege samme medlem som er udpeget til HOFOR Spildevand Holding A/S, da der er tale om indirekte ejerskab.

Valget er gældende fra og med den første generalforsamling i 2018 og frem til den første generalforsamling i 2022. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)          Suppleant: Michel Berg (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Formålet er at drive renseanlæg, som behandler spildevand fra ejerkommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4-5 møder om året.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af BIOFOS A/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmerne og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning. 

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for BIOFOS A/S (oprindelig kaldet Vores Rens-koncernen) af december 2013.

Bilag

Bilag 1: Ejeraftale for BIOFOS A/S

HMN Naturgas I/S
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S (Naturgas til Hovedstadsområdet samt Midt- og Nordjylland - kort omtale Hovedstaden-midt-nord).

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Michel Berg (A)           Personlig suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Repræsentantskabet er interessentskabets øverste myndighed ifølge vedtægternes § 8.

Selskabets formål er at forestå ledelse og drift af naturgasaktiviteter, herunder distribution af naturgas, anlæg og drift af distributionsnet, salg af naturgas m.v.

I september 2016 offentliggjorde den daværende Regering sin forsyningsstrategi med en række tiltag for at styrke effektiviseringen af gasdistribution og konkurrence på markedet for gas.

De ændrede rammebetingelser, som forsyningstrategien i sammenhæng med omstilling af energisystemet vil medføre for gasdistribution og gashandel, betyder, at HMN ikke kan videreføres i den form, der kendes i dag. Den nuværende virksomhed vil under alle omstændigheder skulle undergå betydelige forandringer.

Der er indgået en politisk principaftale med staten, der fastlægger de overordnede rammer og præmisser for en statslig overtagelse af distributionsvirksomheden HMN GasNets P/S.

Der er indgået en salgsaftale med energiselskaberne ENIIG  a.m.b.a. og SEAS-NVE a.m.b.a. om salg af aktierne i HMN Naturgas A/S.

Mødeaktivitet

Ifølge vedtægterne § 7 holdes følgende møder:

 • Januar/februar i begyndelsen af en ny kommunal valgperiode. Valg af bestyrelse og revision.
 • Senest den 1. juli. Godkendelse af regnskab for forudgående regnskabsperiode.
 • Senest den 15. november. Vedtagelse af budget for kommende regnskabsår.

Yderligere møder indkaldes på formandens foranledning eller når bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentanterne begærer det.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af HMN I/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning.  

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for HMN I/S.

Bilag

Bilag 1: HMN Naturgas I/S vedtægter

Iværksætterkontaktpunktet
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for iværksætterkontaktpunktet.

Medlemmet vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Steen Skriver Rasmussen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Iværksætterkontaktpunktet er en forening, ledet af en bestyrelse bestående af 1 kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de deltagende 8 kommuner.

Opgaver

Kontaktpunktet skal gennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats i foreningens dækningsområde øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.

Medlemskommunerne tilbyder alle generel vejledning om opstart af virksomhed. Er der behov for mere omfattende vejledning, er der mulighed for at tilmelde sig speedrådgivning og til en eller flere workshops hos Hovedstadens Iværksætterprogram, som Iværksætterkontaktpunktet er en del af. 

Iværksætterkontaktpunktet afholder årsmøde hvert år i maj måned, hvor blandt andet årsberetningen for foreningens aktiviteter godkendes.

Mødeaktivitet

Der afholdes bestyrelsesmøder 1-2 gange om året, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af Iværksætterkontaktpunktet.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Iværksætterkontaktpunktet.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Iværksætterkontaktpunktet

Movia
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til trafikselskabets repræsentantskab, samt valg af 1 stedfortræder.

Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valg til repræsentantskabet sker for Kommunalbestyrelsens valgperiode. Mandaterne vedvarer indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)          Suppleant: Michel Berg (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

 • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
 • Privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Sammensætning

Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område.

Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners Kommunalbestyrelser. De deltagende kommuner vælger på samme vis en stedfortræder for det valgte medlem. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i alle tilfælde af medlemmets fald.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en suppleant.

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport, bygnings- og bygningsministeren og økonomi og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår af bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).

Opgaver

Vedtægterne for trafikselskabet MOVIA er vedlagt som bilag. Af vedtægternes § 10 fremgår repræsentantskabets opgaver:

§ 10 Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2 Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.
Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.
Stk. 4. Bestyrelsen kan fremlægge trafikpolitiske temaer til drøftelse med repræsentantskabet.
Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal for så vidt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller i selskabets vedtægt.

Mødeaktivitet

Repræsentantskabet holder møde mindst en gang årligt og i øvrigt, når det af bestyrelsen findes nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet fremsender begrundet begæring herom.

Det nyvalgte repræsentantskab afholder sit første møde senest den 15. januar året efter det kommunale valg er afholdt. På dette møde udpeges de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse, jf. § 9 i vedtægterne.

Sekretariatsbetjening

MOVIA yder sekretariatsbetjening.

Lov- og plangrundlag

Lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, med de ændringer, der følger af § 26 i lov nr. 432 af 16. maj 2012, § 1 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, § 1 i lov nr. 746 af 25. juni 2014, § 16 i lov nr. 151 af 18. februar 2015 og § 2 i lov nr. 155 af 18. februar 2015.

Bilag

Bilag 1: Vedtægt for trafikselskabet Movia 2016

Taksationskommissioner (Ekspropriationsloven)
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal udpeges 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen. 

Det er intet krav, at den pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Flemming Bertelsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Taksationskommissioner er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionsbeføjelse om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7a.

En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. 

 

Opgaver

Afgørelser om erstatninger i forbindelse med statens og koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom kan indbringes for Taksationskommissionerne.

Mødeaktivitet

Afhænger af niveauet for statens anlægsaktivitet.

Sekretariatbetjening

Taksationssekretariatet er beliggende Toldboden 2, 8800 Viborg, og betjener medlemmerne af takstionskommissionerne direkte. Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, med senere ændringer, §§ 7-7a.

Bilag

Bilag 1: Ekspropriationsloven, uddrag

Taksationskommissioner (Vejloven)
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen for Sjælland.

Det er intet krav, at de pågældende er medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Samme person bør ikke udpeges til taksationskomissioner og overtaksationskommissioner, da samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag.

Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Kurt Faber Pedersen (A)

Lennart Ramstrup (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107. 

Opgaver

Kommissionens opgave er, at afgøre erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner. Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Mødeaktivitet

Afhænger af niveauet for kommunens anlægsaktivitet.

Sekretariatsbetjening

Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet, v/Formand, dommer Niels Stener Foldberg, er beliggende c/o Retten på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg, og betjener medlemmerne af takstionskommissionerne direkte. Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje §§ 105, § 107 og § 108.

Bilag

Bilag 1: Lov om offentlige veje m.v., uddrag

Overtaksationskommission (Vejloven)
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen.

Det er intet krav, at den pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Samme person bør ikke udpeges til taksationskommissioner og overtaksationskommissioner, da samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af samme sag.

Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Bjarne Sander Andersen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, samt to faste medlemmer udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag, yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107. 

Opgaver

Overtaksationskommissionens opgave er at efterprøve erstatningsspørgsmål afgjort af taksationskommissionen i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner. Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje. Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Mødeaktivitet

Afhænger af niveauet for kommunens anlægsaktivitet.

Sekretariatsbetjening

Taksationssekretariatet er beliggende Toldboden 2, 8800 Viborg, og betjener medlemmerne af overtakstionskommissionerne direkte. Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., §§ 106-108.

Bilag

Bilag 1: Lov om offentlige veje m.v., uddrag

Taxinævn
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Medlemmet skal udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Den endelige udpegning af de 8 medlemmer til Taxinævnet sker via KKR Hovedstaden.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, at godkende oprettelse af det fælleskommunale nævn "Taxinævnet i Region Hovedstaden" og dermed varetagelse af taxinævnsfunktionen i et fælleskommunalt regi.

Nævnet består af i alt 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ét af nævnets medlemmer udpeges af de tyndt befolkede yderkommuner. 3 medlemmer udpeges af Københavns Kommune, 1 medlem af Frederiksberg Kommune og 8 medlemmer udpeges af de øvrige 23 kommuner i regionen. Det er de 23 kommuners Kommunalbestyrelser, der via deres repræsentant (borgmesteren) i Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR Hovedstaden), udpeger de 8 medlemmer. KKR Hovedstaden koordinerer indstillingerne til de 23 kommuners udpegning af 8 medlemmer til Taxinævnet, der efterfølgende skal godkendes af de 23 Kommunalbestyrelser.

Det bemærkes, at der er en lovændring på vej, der vil lægge opgaverne over til staten. Taxinævnet må derfor forventes at blive nedlagt i perioden.

Opgaver

Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstadens 28 kommuner (ekskl. Bornholm), fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice. Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter taxilovgivningen, herunder kundeklager.

Mødeaktivitet

Ca. 10 møder årligt.

Sekretariatbetjening

Sekretariatet for Hovedstadsregionens Taxinævn er beliggende Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, og betjener medlemmerne af Taxinævnets bestyrelse direkte. Øvrig sekretariatsbetjening varetages af Sekretariatet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel m.v., § 2-2a.

Lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017, § 60.

Vedtægter for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v., uddrag
Bilag 2: Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, uddrag
Bilag 3: Vedtægter for Taxinævnet

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Rødovre Kommune kan vælge at lade sig supplere i bestyrelsen med en observatør, som har adgang til bestyrelsesmøderne, men som ikke har stemmeret.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Michel Berg (A)           Personlig suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) primære opgave er indenfor interessentkommunernes område, at fremme den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af varme fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændinger, industrier samt lokale varmeværker til henholdsvis varmeforsyning af bygninger og komfortkøling. VEKS køber varmen fra producenterne (primært kraftvarmeværker og affaldsforbrændinger), og sælger den videre til de lokale varmeforsyninger i interessentkommunerne. VEKS driver og vedligeholder transmissionssystemet (rørnet, pumper og vekslerstationer) mellem varmeproducenterne og de lokale afsætningssteder.

VEKS skal økonomisk "hvile i sig selv" i henhold til varmeforsyningsloven.

En af de større opgaver for VEKS i de kommende år bliver formodentlig udbygning af fjernvarmen til de nuværende naturgasområder. Der forestår både planlægningsarbejde og efterfølgende egentlige udbygningsprojekter.

En anden stor opgave forventes at blive effektiviseringer og selskabsgørelse fra I/S til A/S. Det følger af Regeringens stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af den 2. juni 2017.

Mødeaktivitet

I følge vedtægterne § 9 holdes følgende møder:

 • Ved første møde i begyndelsen af en ny kommunal valgperiode vælges formand, næstformand og revision. Endvidere udpeges repræsentanter til andre selskabers og organisationers kompetente forsamlinger.
 • Bestyrelsesmøder afholdes normalt 1 gang hvert kvartal.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af VEKS I/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning.  

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, af 30. november 2011.

Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der fordeles mellem de 12 interessentkommuner med 1-4 medlemmer afhængig af kommunernes hæftelse. Kommuner med kun 1 medlem er berettiget til at udpege en observatør, som har adgang til at deltage i bestyrelsens møder.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestegnens Kraftvarmeselskabn I/S 30. november 2011

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) - Kundeforum
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer til Kundeforum i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Mindst det ene medlem skal være medlem af bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF). Der er ingen betingelser for det andet medlem. I tidligere valgperioder har det nogle gange været en medarbejder fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings administration, der har været det andet medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)

Finn Jørsby (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Kundeforum er afløser for det tidligere Brugerråd.

Der er ikke fastlagt en forretningsorden for Kundeforum.

Som grundlag for det videre arbejde med forretningsordenen er fastlagt følgende i VEKS Bestyrelse:

 • Kundeforum er et mødepunkt for VEKS´ administrative ledelse i forhold til kunderne.
 • VEKS´ ledelse skal stå i spidsen for Kundeforum.
 • Kundeforum er ikke en del af beslutningskæden i VEKS.

Kundeforum skal således være et sted, hvor kunderne kan komme med deres synspunkter for drøftelse af samarbejdsrelationer, hvilket i sidste ende kan være med til at kvalificere beslutninger i VEKS.

Kundeforums opgaver er således ikke endeligt fastlagt.

Mødeaktivitet

Kundeforum holder møder efter behov, normalt 2-3 om året.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af VEKS I/S, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalget, medlemmer og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Kommissorium for brugergruppe i VEKS godkendt af VEKS bestyrelse den 07.04.1995.

Brugergruppen består af medlemmer fra de forsyningsselskaber, der aftager varme fra VEKS – både kommunale og private selskaber.

I/S Vestforbrændings bestyrelse
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af et medlem og en suppleant til I/S til Vestforbrændings bestyrelse.

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Kongebro (A)          Suppleant: Michel Berg (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Formålet for interessentselskabet er at drive alle former for aktiviteter, herunder jordrensningsvirksomhed, inden for affaldsbehandling, under hensyntagen til miljøet.

Mødeaktivitet

Der afholdes 4 årlige møder. Det konstituerende møde for den nye bestyrelse afholdes tirsdag den 19. december 2017.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af I/S Vestforbrænding, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

Bilag

Bilag 1: Vedtægt for I/S Vestforbrænding 8. marts 2012

I/S Vestforbrændings generalforsamling
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af to stemmeberettigede delegerede, da der skal udpeges en delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen.

De delegerede vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Michel Berg (A)

Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Formålet med interessentselskabet er at drive alle former aktiviteter inden for affaldsbehandling og jordrensningsvirksomhed, under hensyn til miljøet.

Mødeaktivitet

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2.kvartal. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når en fjerdedel af interessenterne skriftligt begærer dette, samt når en bestyrelsesvedtagelse standses og indbringes til afgørelse af generalforsamlingen.

Sekretariatsbetjening

Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af I/S Vestforbrænding, mens intern orientering af Teknik- og Miljøudvalg, bestyrelsesmedlemmer og Kommunalbestyrelsen varetages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

Bilag

Bilag 1: Vedtægt for I/S Vestforbrænding 8. marts 2012

Folkeoplysningsudvalget
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.

Medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Kenneth Rasmussen (F)           Personlig suppleant: Marianne Christensen (Ø)

Lene Due (A)                             Personlig suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Brian Møller (A)                       Personlig suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning er således:

Med hjemmel i § 35, stk. 2. udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmer til folkeoplysningsudvalget, som fordeles således:

3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen.

3 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jvf. kap. 4 i Lov om støtte til folkeoplysende virksomhed.

7 medlemmer valgt af og blandt foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde, jvf. kap. 5 i Lov om støtte til Folkeoplysende foreningsarbejde, med følgende fordeling:

4 fra idrætsforeninger,

1 fra børne- og undgomsorganisationer,

1 fra kulturelle foreninger, og

1 medlem valgt af og blandt de lokale handicaporganisationer.

Jf. § 3 i vedtægter for Folkeoplysningsudvalget af 01.01.2010 udpeges 3 tilforordnede uden stemmeret, som fordeles således:

1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådets medlemmer,

1 repræsentant valgt af og blandt SernorRådets medlemmer, og

1 repræsentant valgt af og blandt medlemmerne af bestyrelsen for Frivillighedscentret.

Opgaver

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at støtte foreningslivet og aftenskolerne med tilskud og lokaler indenfor de rammer, som er bestemt i lovgivningen, samt de rammer som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Folkeoplysningen indeholder først og fremmest bestemmelser om:

 • Krav, som de folkeoplysende foreninger skal overholde
 • Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder debatskabende aktiviteter
 • Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
 • Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg
 • Tilskud til privatejede lokaler m.v.

Der afholdes 1 månedligt møde, dog undtaget juli måned.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af Folkeoplysningsudvalget er henlagt til Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11.07.2011 - Folkeoplysningsloven.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget af 01.01.2010

Heerup Museum
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter. Det ene medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand.

Medlemmer og personlige suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)                  Personlig suppleant: Lene Due (A)

Marianne Christensen (Ø)      Personlig suppleant: Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 stk. i vedtægter for Den selvejende institution Heerup Museum er bestyrelsen sammensat således:

2 repræsentanter for kommunen, der udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene repræsentant udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand

1 repræsentant for Venneforeningen

1 repræsentant med kunstfaglig baggrund, godkendt af Kommunalbestyrelsen

1 repræsentant for erhvervslivet, godkendt af Kommunalbestyrelsen samt

1 personlig stedfortræder for hvert medlem.

Opgaver

Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde udbrede kendskabet til Henry Heerups liv og værk, samt bevirke en fortsat undersøgelse af kunstnerens rolle for såvel datidens som nutidens kunst og kultur.

Museets ansvarsområde er Rødovre Kommunes samling af kunstneren Henry Heerups værker og effekter.

Mødeaktivitet

Der skal afholdes mindst 4 årlige møder.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af bestyrelsen for Heerup Museum er henlagt til sekretariatet på museet.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for den Selvejende institution Heerup Museum, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 22.06.2010, sag nr. 135.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Heerup Museum af 22.06.2010

Rødovre Kommunale Musikskole
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Rødovre Kommunale Musikskole.

Medlem og suppleant vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Lene Due (A)           Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Jf. § 5 i vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole er bestyrelsen sammensat således:

1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.
2 medlemmer valgt af og blandt forældre til musikskoleelever, heraf 1 medlem af og blandt støttekredsens medlemmer, hvis en sådan findes.
2 medlemmer udpeges af og blandt musikskolens lærere.
1 medlem på mindst 15 år udpeges af og blandt musikskolens elever.
1 repræsentant for folkeskolen.

Opgaver

Musikskolen har til formål:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
 • At bibringe den enkelte elev instrumentale/ vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt.
 • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevers personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
 • At virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 4 årlige møder.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole er henlagt til sekretariatet på skolen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om Musikskoler samt vedtægt for Rødovre Kommunale Musikskole, godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 25.03.2014, sag nr. 51.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole af 25.03.2014

Vestbad
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til bestyrelsen for Vestbad.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

2 medlemmer vælges af Brøndby Kommunalbestyrelse.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Lene Due (A)                Personlig suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Jan Kongebro (A)         Personlig suppleant: Michel Berg (A)

Niels Spittau (O)          Personlig suppleant: Brian Møller (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i vedtægter for Vestbad udpeger de respektive kommunalbestyrelser på skift for 2 kommunalbestyrelsesperioder ad gangen henholdsvis:

3 bestyrelsesmedlemmer og

2 bestyrelsesmedlemmer.

Rødovre Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.01.2018-31.12.2025. Brøndby Kommunalbestyrelse udpeger for samme periode 2 bestyrelsesmedlemmer.

Opgaver

Det fælleskommunale samarbejde har til opgave at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellness-center med henblik på offentlighedens benyttelse og til foreningsaktiviteter.

Mødeaktivitet

Der afholdes 5 møder årligt.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af bestyrelsen for Vestbad er henlagt til sekretariatet på Vestbad.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Vestbad blev godkendt af Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse på mødet den 29.05.2012 og Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse på mødet den 13.06.2012.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestbad af 29.05.2012

Vestegnens Kulturinvesteringsråd
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 personlig stedfortræder for borgmesteren til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Borgmestrene for de deltagende 6 kommuner udgør den samlede bestyrelse.

Valget er gældende for 2018, hvorefter Rødovre Kommune i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 31. oktober 2017 udtræder af VKIR.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd er bestyrelsens sammensat således:

6 borgmestre fra følgende kommuner: Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Tidligere var også Brøndby og Glostrup Kommuner medlem af rådet.

Opgaver

Formålet med Vestegnens Kulturinvesteringsråd og den dertil hørende kulturinvesteringspulje er at udvikle og fremme aktiviteter, som underbygger og videreudvikler Vestegnens særlige kendetegn og historie.

Vestegnens historie er forstædernes historie. Det er historien om arbejdernes udflytning fra København, om industrialiseringen og velfærdssamfundets udvikling.

Vestegnen er natur og forstadskultur, mangfoldighed og folkelighed. Det er det skæve, det sjove, det uventede.

Fokusområderne er kultur, turisme, uddannelse og erhverv. I tildelingen af støtte vil der blive lagt vægt på, at projektet eller aktiviteten understøtter tiltag, der skaber merværdi for Vestegnen i form af oplevelser for borgere og besøgende.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 2 årlige møder.

Sekretariatsbetjening

Rådets hjemsted er Hvidovre Kommune, som også varetager sekretariatsbetjeningen for rådet.

Lov- og plangrundlag

Jvf. vedtægterne for Vestegnens Kulturinvesteringsråd § 4 stk. 2.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd af 29.11.2007

Vestvoldens Ungdomsklub
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter.

Medlemmer og personlige suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Lene Due (A)                       Personlig suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Ahmed Dhaqane (A)          Personlig suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Kenneth Rasmussen (F)     Personlig suppleant: Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. § 5 i vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub er bestyrelsen sammensat således:

3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.
1 medlem valgt af og blandt forældrekredsen.
1 medlem valgt af og blandt klubbens medlemmer.
1 repræsentant valgt af Grundejerforeningen, Hjortevænget.
1 repræsentant valgt af Rødovre Boligselskab, Afdeling Tinderhøj Vænge.

Opgaver

Formålet er at samle børn og unge mellem 14-18 år til virksomhed og samvær i deres fritid.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 2 årlige møder.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.01.2014.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Vestvoldens Ungdomsklub af 27.01.2014

Rødovre Kunstråd
Sag nr. 38

Sagens kerne

Valg af 3 repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer til Rødovre Kunstråd.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Peter Hesk

Mahmoud Alibadi

Isabel Berglund

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjer for Rødovre Kunstråd er bestyrelsen sammensat således:

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
Stadsarkitekten
Børne- og Kulturdirektøren
3 repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer

Opgaver

Kunstrådets opgaver er at:

 • Rådgive om anvendelse af de midler, der afsættes i forbindelse med nyanlæg til kunst og generel forskønnelse af byrummet
 • Inspirere til udvikling af større kunstprojekter og kunstevents i kommunen
 • Fungere som kunstambassadører for Rødovre
 • Tiltrække professionelle kunstere
 • Rådgive om at den kunst, som allerede er i byen, bevares og synliggøres.

De tre nuværende medlemmer af Kunstrådet er:

Isabel Berglund, billedkunster og tekstilkunstner

Mahmoud Alibadi, kunstner og kunsthistoriker

Peter Hesk, billedhugger

Alle tre repræsentanter er villige til genvalg.

Mødeaktivitet

Der afholdes minimum 4 årlige møder og i øvrigt efter behov.

Sekretariatsbetjening

Betjeningen af Rødovre Kunstråd er henlagt til Børne- og Kulturforvaltningen/Heerup Museum.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for Rødovre Kunstråd af 26.04.2016

Rødovre Gymnasium
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Rødovre Gymnasiums bestyrelse.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer har stemmeret og 2 medlemmer er uden stemmeret. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra institutionens lokalområde. 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening. KKR Hovedstaden anbefaler, at beliggenhedskommunen foretager udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte gymnasier, med mindre der aktivt gøres indsigelse.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Elly Willer (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger lederen og godkender ansættelser af øvrigt personale efter indstilling. Endvidere fastsætter bestyrelsen retningslinjer for ledelsens virksomhed og kan bemyndige denne til at udøve virksomhed indenfor den kompetence, der er tillagt bestyrelsen.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 4 årlige møder.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening foretages af gymnasiets ledelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser m.v. Lov nr. 575 af 9. juni 2006.

Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter gældende fra 2014 Rødovre Gymnasiums bestyrelse

Ungecenterbestyrelsen
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Ungecenter2610.

Det er intet krav, at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Bjarne Sander Andersen (A)      Personlig suppleant: Flemming Bertelsen (A)

Birgitte Glifberg (A)                    Personlig suppleant: Maria Grøndahl (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Ungecenterbestyrelsen udarbejder, inden for den del af Kommunalbestyrelsens fastsatte beløbsramme, budgettet for Ungecenter2610 og fastlægger på baggrund heraf ungecenterets indhold og omfang. Ungecenterbestyrelsen indstiller til ansættelse og afsked af ledelse og pædagogiske medarbejdere. Ungecenterbestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Ungecenter2610 og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, Kommunalbestyrelsen forelægger den.

Sammensætning:

 • 2 repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 2 repræsentanter udpeget af erhverslivet
 • 1 repræsentant valgt af fritidsundervisningsmedarbejderne
 • 1 valgt af dagskolens medarbejdere
 • 1 valgt af 10. klassernes medarbejdere
 • 1 repræsentant valgt af folkeskolebestyrelserne
 • 3 elevrepræsentanter fra henholdsvis dagskolen, fritidsundervisningen samt 10. klasse.

Mødeaktivitet

Der afholdes 4 møder årligt.

Sekretariatsbetjening

Varetages af ledelsen på Ungecenter2610.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1297 af 13.11.2015 om ungdomsskoler, samt styrelsesvedtægt for ungecenterbestyrelsen ved Ungecenter2610, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24.03.2015.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægter for Ungecenter2610.docx

Sprogcenterråd
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 Kommunalbestyrelsesmedlem til Sprogcenterrådet.

Valget er gældende indtil aftalens udløb ved udgangen af 2018.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået samarbejdsaftale med to andre kommuner om brug af Ballerup Sprogcenter. De øvrige to kommuner er Ballerup og Herlev. Ballerup har som driftskommune i medio 2017 meddelt ikke at forlænge aftalen om Ballerup Sprogcenter efter udløb ved udgangen af 2018.

På møde i Beskæftigelsesudvalget i sag nr. 32 den 15. august 2017 blev det vedtaget ikke at forlænge aftalen, samt at søge en ny aftale om udbyder af danskundervisning.

Sprogcentret har en bestyrelse, hvis sammensætning er fastsat i driftsoverenskomsten mellem Ballerup Kommune og Sprogcentret. Rødovre Kommune har plads i bestyrelsen indtil 31. december 2018.

Bestyrelsen sammensættes af de kommunale repræsentanter i aftalekommunernes Beskæftigelsesudvalg med henblik på at sikre fokus på sammenhængen mellem danskundervisning og arbejdsmarkedsplacering.

Opgaver

Sprogcenterrådet skal rådgive sprogcentrets ledelelse og fastsætter selv sin forretningsorden.

Mødeaktivitet

Møder afholdes efter behov.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjeningen varetages af Ballerup Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om undervisning i dansk for voksne udlændinge m.v.

Handicaprådet
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Handicaprådet, som udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2006, skal der udpeges 1 medlem af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen på det sociale område, §37a, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retsikkerhed og administration på det sociale område.

Mødeaktivitet

Der holdes 4 møder årligt.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatbetjeningen varetages af Ældre-og Handicapafdelingen.

Lov- og plangrundlag

 • Lov om retsikkerhed og administration på det sociale område, §37a.
 • Bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retsikkerhed og administration på det sociale område.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Handicaprådet
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 - §37a

Huslejenævnet
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal til Statsforvaltningen indstille 1 formand samt 1 suppleant til formandsposten i huslejenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 1 medlem og 1 suppleant til huslejenævnet efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen, samt 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.  

Kommunalbestyrelsen skal udpege en social sagkyndig til huslejenævnet og 1 suppleant.  

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Trine Agner Nielsen, formand

Suppleant for formand: Bjarne Nigaard

LLO (Hvidovre og Rødovre Lejerforening) indstiller Erik Nielsen som lejerrepræsentant og Peter Larsen eller Kirsten Jensen som suppleant.

Ejendomsforeningen Danmark indstiller Jane Qvist Lorentzen som udlejerepræsentant og Dan Kjærgaard Jensen som suppleant.

Som socialt sagkyndig indstilles Jens Damsø Pedersen, Rødovre Kommune og Jannie Kragh-Pedersen, Rødovre Kommune som suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden/suppleanten skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

I sager om tvister efter lejelovens §§ 79 a - 79 c, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

De udpegede skal være kendt med huslejeforhold. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109 stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.  

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Opgaver

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister om uenighed mellem udlejer og lejere og udlejere i private udlejningsboliger. Huslejenævnet skal endvidere i enkelte tilfælde være godkendelsesmyndighed efter anmodning fra en udlejer.

Mødeaktivitet

Huslejenævnet fastlægger sin egen mødeplan.

Sekretariatsbetjening

Ressource- og Serviceforvaltningen, Indkøb & Jura.

Lov- og plangrundlag

LBK 227 af 9. marts 2016, lejeloven § 109 samt LBK nr. 810 af 1. juli 2015, boligreguleringslovens kap. VI.

LBK nr. 1678 af 19. december 2013, Ligestillingsloven kap 4.

Bilag

Bilag 1: Annonce
Bilag 2: Uddrag af lovgrundlag Huslejenævn
Bilag 3: Indstilling fra LLO

Beboerklagenævnet
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal til Statsforvaltningen indstille 1 formand samt 1 suppleant til formandsposten i beboerklagenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere udpege 1 medlem og 1 suppleant til beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen samt 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal derudover udpege 1 social sagkyndig og 1 suppleant. 

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Bjarne Nigaard, formand

Suppleant for formand: Trine Agner Nielsen

Fællesrepræsentationen indstiller Bente Hylleborg som udlejerepræsentant og Jørgen Knudsen som suppleant.          

Boligselskabet AAB indstiller advokat Camilla Sverdlin-Højer som udlejerrepræsentant.

LLO (Hvidovre og Rødovre Lejerforening) indstiller Erik Nielsen som lejerrepræsentant og Dorthe Larsen som suppleant. 

Som social sagkyndig indstilles Jens Damsø Pedersen, Rødovre Kommune og Jannie Kragh-Pedersen, Rødovre Kommune som suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interresseret i ejendomshandler.

I sager, som behandles efter lovens kapitel 12A, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

De udpegede skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109 stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.  

Valget er gældene for Kommunalbestyrelsens valgperiode.  

Opgaver

Beboerklagenævnet er et tvistenævn, der træffer afgørelse i tvister om uenighed mellem udlejer og lejer i almene boligorganisationer.

Mødeaktivitet

Beboerklagenævnet fastlægger sin egen mødeplan.

Sekretariatsbetjening

Ressource- og Serviceforvaltningen, Indkøb & Jura.

Lov- og plangrundlag

LBK 228 af 9. marts 2016, almenlejeloven kap. 17, §§ 96-98 og LBK 227 af 9. marts 2016, lejeloven § 109.

LBK 1678 af 19. december 2013, ligestillingsloven kap. 4.

Bilag

Bilag 1: Annonce
Bilag 2: Uddrag af lovgrundlag
Bilag 3: LLO indstilling
Bilag 4: Indstilling fra Fællesrepræsentationen
Bilag 5: Indstilling fra boligselskabet AAB

RKE bestyrelse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for RKE.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Jan Hylleborg (A)                        Suppleant: Peter Folmer Posgaard (A)

Jørgen Skriver Rasmussen (A)      Suppleant: Dan Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden, heraf 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationens boliglejere og 2 medlemmer, som vælges af kommunalbestyrelsen.

Følgende personer kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen: Borgmesteren, formanden for det udvalg i kommunen, hvorunder tilsynet med de almene boligorganisatioener er henlagt og ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer.

Opgaver

Boligorganisationens opgaver er at opføre og drive beboelsesejendomme efter de gældende regler for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Mødeaktivitet

Formanden for bestyrelsen, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde efter behov samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom jf. vedtægternes § 13.

Sekretariatsbetjening

Indkøb & Jura, Ressource- og Serviceforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v. §§ 11 og 14 samt BEK nr. 817 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

RKE vedtægter af 18. marts 2010 § 11.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for RKE

Arbejdernes Boligselskab bestyrelse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Grethe Blomberg (A)          Suppleant: Kåre Petersen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden, heraf 3 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, 1 medlem, som vælges af kommunen og 1 medlem, som vælges af Lejerbo.

Følgende personer kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen: Borgmesteren, formanden for det udvalg i kommunen, hvorunder tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt og ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer.

Opgaver

Boligorganisationens opgaver er at opføre og drive beboelsesejendomme efter gældende regler for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Mødeaktivitet

Formanden for bestyrelsen, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde efter behov samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom jf. vedtægternes § 13.

Sekretariatsbetjening

Indkøb & Jura, Ressource- og Serviceforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v. §§ 11 og 14 samt BEK nr. 817 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

Vedtægter for Arbejdernes Boligselskab af 28. maj 2013.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Arbejdernes Boligselskab

AKB bestyrelse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for AKB.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Klaus Bentsen (A)         Suppleant: Safdar Sethi (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden, heraf 5 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationens boliglejere, 1 medlem, som vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen og 1 medlem, som vælges af Kommunalbestyrelsen.

Følgende personer kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen: Borgmesteren, formanden for det udvalg i kommunen, hvorunder tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt og ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer.

Opgaver

Boligorganisationens opgaver er at opføre og drive beboelsesejendomme efter gældende regler for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Mødeaktivitet

Formanden for bestyrelsen, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde efter behov samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom jf. vedtægternes § 12.

Sekretariatsbetjening

Indkøb & Jura, Ressource- og Serviceforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v. §§ 11 og 14 samt BEK nr. 817 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

AKB vedtægter af 15. maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for AKB

Rødovre Boligselskab bestyrelse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rødovre Boligselskab.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Dan Larsen (A)                   Suppleant: Peter Folmer Posgaard (A)

Beslutning

A+F+O+V+Ø:

Pia Hess Larsen (A)             Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden, heraf 7 medlemmer, som vælges af reræsentantskabet, 1 medlem som vælges af og blandt kommunalbestyrelsen og 1 medlem, som vælges af medarbejderne.

Følgende personer kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen: Borgmesteren, formanden for det udvalg i kommunen, hvorunder tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt og ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer.

Opgaver

Boligorganisationens opgaver er at opføre og drive beboelsesejendomme efter gældende regler for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Mødeaktivitet

Formanden for bestyrelsen, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde efter behov samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom jf. vedtægternes § 11.

Sekretariatsbetjening

Indkøb & Jura, Ressource- og Serviceforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v. §§ 11 og 14 samt BEK nr. 817 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

Vedtægter for Rødovre Boligselskab af 24. november 2016.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Rødovre Boligselskab

Rødovre Ældreboligselskab bestyrelse
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab.

Det er intet krav, at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Maria Grøndahl (A)                  Suppleant: Lennart Ramstrup (A)

Flemming Bertelsen (A)           Suppleant: Kåre Petersen (A)      

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden, heraf 4 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationens boligejere, 2 medlemmer, som vælges af kommunalbestyrelsen samt 1 medlem, som vælges af Domea.

Følgende personer kan ikke udpeges som medlem af bestyrelsen: Borgmesteren, formanden for det udvalg i kommunen, hvorunder tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt og ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer.

Opgaver

Boligorganisationens opgaver er at opføre og drive beboelsesejendomme efter de gældende regler for almene boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Mødeaktivitet

Formanden for bestyrelsen, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde efter behov samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom jf. vedtægternes § 13.

Sekretariatsbetjening

Indkøb & Jura, Ressource- og Serviceforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v. §§ 11 og 14 samt BEK nr. 817 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

Rødovre Ældreboligselskab vedtægter af 1. september 2010.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Rødovre Ældreboligselskab

Bevillingsnævn
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet, heraf 1 sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi.

Bevillingsnævnet består desuden af politimesteren eller en af denne udpeget repræsentant.

Det er intet krav at de pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)

Britt Jensen (A)

Niels Spittau (O)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Peter Mikkelsen (Ø)

Ole Gjøl (A) (sagkyndigt medlem)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Bevillingsnævnet behandler jf. Restaurationsloven sager om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og godkendelse af bestyrere af restaurationsvirksomheder i Rødovre Kommune.

Mødeaktivitet

Bevillingsnævnet har hidtil bestået af medlemmerne af Økonomiudvalget, hvorfor mødefrekvensen har fulgt Økonomiudvalgets, i det omfang der har været behov.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening varetages af Staben for Politik og Kommunikation. Den indledende sagsbehandling foretages af politiet. Staben for Politik og Kommunikation færdigbehandler sagerne og indstiller i samarbejde med politiet til nævnet.  

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., § 10, stk. 3 (LBK nr. 135 af 18. januar 2010).

Fondsbestyrelse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for "Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider".

Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er formand for fondsbestyrelsen, men det er ingen betingelse at de øvrige 2 medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A) formand

Kenneth Rasmussen (F)

Peter Mikkelsen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Fondsbestyrelsen skal godkende fondens regnskab og uddele legatportioner 1 gang om året.

Mødeaktivitet

Fondsbestyrelsen mødes 2 gange årligt - i april, hvor regnskabet skal godkendes, og i november, hvor der skal uddeles legatportioner.

Sekretariatsbetjening

Fondens sekretariat varetages af Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter af 27. juni 2013 for "Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider".

Fondsloven, Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992.

Skatteankenævn
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne indstiller i henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4, personer til ankenævnene, hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndigelse fra ministeren udnævner de indstillede personer, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3, 1. pkt.

Kommunalbestyrelsen skal indstille én person til fællesankenævnene og én personlig suppleant. Det er intet krav, at de pågældende er medlem af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Hans Gert Sager (A)              Suppleant: Finn Gade Ærø (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene. Der skal indstilles i alt 132 medlemmer til skatteankenævnene, 67 medlemmer til vurderingsankenævnene og 67 medlemmer til fællesankenævnene for kommunerne under ét. Rødovre Kommune skal i henhold til kredsinddelingsbekendtgørelsen udpege 1 person og 1 suppleant til fællesankenævnet.

Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen. Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance eller misligholder en indgået betalingsaftale, mangler at aflevere selvangivelse eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Skatteministeren vil i sådanne tilfælde anmode Kommunalbestyrelsen om at indstille en anden kandidat.

Opgaver

Vurderingsankenævene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter Lov om vurdering af landets faste ejendomme Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Mødeaktivitet

Der afholdes 12 møder årligt.

1. januar 2018 træder ny lov om skatteforvaltning i kraft. Dette indebærer blandt andet ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen. Dette betyder, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes af et antal separate skatteankenævn. Den nye vurderingsankenævnsstruktur forventes, at få virkning fra den 1. januar 2019.  Der vil derfor senere kunne ske ændringer af både kredsinddeling og indstilling af medlemmer.

Sekretariatsbetjening

Skatteankenstyrelsen  

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr. 1227 af 24.10.2013 samt skatteforvaltningslovens lovbekendtgørelse nr. 175 af 23.2.2011.

Skatteforvaltningslovens §§ 5 og 8.

Grundlisteudvalg
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

Det er intet krav at medlemmerne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Lars Otto Lauritzen (A)

Søren Skov Petersen (A)

Kåre Petersen (A)

Maria Grøndahl (A)

Kenneth Rasmussen (F)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses egnede for at virke som domsmænd og nævninge. Til grundlisten udpeges en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Borgere, der henvender sig til kommunen for at blive optaget som nævninge, tilskrives af Staben for Politik og Kommunikation med henvisning til formanden for udvalget. Der er i Rødovre Kommune tradition for, at de i Kommunalbestyrelsens repræsenterede partier udpeger personer til grundlisten efter forholdstalsvalg.

Staben for Politik og Kommunikation indkalder Grundlisteudvalget til udpegning af personer til Nævninge- og Domsmandsgrundlisten. Den nuværende Nævninge- og Domsmandsgrundliste er gældende for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Mødeaktivitet

Der indkaldes til et møde i begyndelsen af året 2019 til konstituering af udvalget. Efterfølgende indkaldes til godkendelse samt underskrift af Nævninge- og Domsmandsgrundlisten for de næste 4 år, som vil være perioden 1. januar 2020 - 31 december 2023.

Det bemærkes, at et lovforslag til ændring af retsplejelovens regler om lægdommere er trådt i kraft d. 1. juli 2017. Ændringen betyder, at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udpege flere end fem medlemmer til udvalget, jf. retsplejelovens § 72, 1. pkt.

Lov- og plangrundlag

Retsplejelovens § 72, lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer og 4 personlige suppleanter til Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.

Medlemmer og personlige suppleanter vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det ene medlem skal være borgmesteren. Borgmesteren, i den kommune, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende, er formand for valgbestyrelsen. Herlev og Rødovre kommuner er fælles opstillingskreds - Københavns Omegns Storkreds 4. Rødovrekredsen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I kredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af Kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A) formand               Personlig suppleant: Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Jan Kongebro (A)                         Personlig suppleant: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Britt Jensen (A)                            Personlig suppleant: Lene Due (A)

Peter Mikkelsen (Ø)                      Personlig suppleant: Marianne Christensen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Valgbestyrelsens sørger for tilvejebringelse af stemmesedler og opslag samt forestår stemmeoptællingen.

Mødeaktivtet

De 2 valgbestyrelser træder sammen 2 gange i forbindelse med hvert valg. Det 1. møde finder sted ca. 14 dage før valget i Herlev kommune. Det 2. møde finder sted i Rødovre dagen efter valget, når fintællingen er tilendebragt, og hvor valgbogen underskrives.

Sekretariatsbetjening

Staben for Politik og Kommunikation, Valgsekretariatet i Rødovre, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende.

Lov- og plangrundlag

Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017.

Valgbestyrelse ved kommunale valg
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter til Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Medlemmer og suppleanter vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A) formand                              Personlig suppleant: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)        Personlig suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Britt Jensen (A)                                            Personlig suppleant: Michel Berg (A)

Jan Kongebro (A)                                          Personlig suppleant: Lene Due (A)

Peter Mikkelsen (Ø)                                      Personlig suppleant: Marianne Christensen (Ø)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af kommunalbestyrelsens medlemmer. I Rødovre kommune har der hidtil været tradition for at udpege 5 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf borgmesteren er den ene samt 5 personlige suppleanter.

Et medlem af Kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.

Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældende stedfortræder i valgbestyrelsen.

Opgaver

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelse af valget.

Mødeaktivitet

Der indkaldes som udgangspunkt til 3 møder i forbindelse med kommunale valg. 6 uger før valget, hvor kandidatlisterne og liste og/eller valgforbund fremlægges til godkendelse og 3 uger før valget hvor stemmeseddel fremlægges til godkendelse, samt dagen efter valget, hvor de ugyldige stemmesedler bedømmes og den endelige valgbog underskrives.

Sekretariatsbetjening

Stab for Politik og Kommunikation (valgsekretariatet).

Lov- og plangrundlag

Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.

KL's Kommunalpolitiske Topmøde
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 5 delegerede og stedfortrædere for disse til KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Delegerede og stedfortrædere vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Erik Nielsen (A)                                              Suppleant: Ahmed Dhaqane (A)

Britt Jensen (A)                                              Suppleant: Michel Berg (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)     Suppleant: Lene Due (A)

Annie Arnoldsen Petersen (A)                      Suppleant: Peter Mikkelsen (Ø)

Jan Kongebro (A)                                           Suppleant: Pia Hess Larsen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

KL (Kommunernes Landsforening) har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgerens tilfredshed. KL's højeste myndighed er delegeretmødet.

Hver af KL's medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort seneste 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for delegerede. Med tale- og forslagsret, men uden stemmeret, deltager endvidere i delegeretmøderne de medlemmer af KL's bestyrelse, der ikke er valgt som stemmeberettigede delegerede.

Mødeaktivitet:

Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år.

Hver kommune afholder udgifterne ved sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i delegeretmøderne.

Sekretariatsbetjening:

Staben for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Kommunernes Landsforenings love §4.

Bilag

Bilag 1: Kommunernes Landsforenings love

KL's repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.

KL´s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

KL´s repræsentantskab består af borgmestrene i KL´s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart efter et almindeligt kommunalvalg, vælges for hele valgperioden af de politiske partier og listesamarbejder, der ved seneste valg i KL´s medlemskommuner har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer, et antal medlemmer af repræsentantskabet, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. De pågældende skal være medlem af en kommunalbestyrelse i en medlemskommune. Samtidig vælges et tilsvarende antal personlige stedfortrædere.

Opgaver

KL´s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Mødeaktivitet

§13, stk. 3.: Repræsentantskabet indkaldes til møde af KL´s bestyrelse. Repræsentantskabets møder ledes af KL´s formand eller næstformand. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for repræsentantskabet, herunder regler om, hvilke personer ud over medlemmerne, der kan deltage i repræsentantskabets møder.

Sekretariatsbetjening

KL

Lov- og plangrundlag

KL´s love af 2006, § 13.

Kredsråd vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 suppleant for borgmesteren til Kredsråd vedr. politiets virksomhed.

Suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Britt Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Politidirektøren er formand for kredsrådet.

Opgaver

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

Mødeaktivitet

Kredsrådet holder møde mindst 4 gange årligt. Der vil efter behov og nærmere aftale blive afholdt møder med deltagelse fra hver kommune og politiet. Deltagerkredsen vil bestå af kommunens ledelse, politikredsens øverste ledelse samt den relevante lokale politileder. Borgmesterens forkontor indkalder til disse møder.

Sekretariatsbetjening

Københavns Vestegns Politi.

Lov- og plangrundlag

Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse af 1257 af 13. oktober 2016.

Distriktsudvalg for hjemmeværnet
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til distriktsudvalg for hjemmeværnet.

Det er intet krav at den pågældende er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

A+F+O+V+Ø:

Kurt Faber Pedersen (A)

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Distriktsudvalgets funktionsperiode er 4 år og begynder 1. september i året efter afholdelse af kommunalvalg. Kurt Faber er valgt for perioden 1.9.2014-31.8.2018.

Opgaver

Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjening af distriktsudvalget ydes af hjemmeværnsdistriktet.

Lov- og plangrundlag

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Bemyndigelse efter § 32 i lov om kommunernes styrelse
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal efter § 32 i lov om kommunernes styrelse bemyndige en eller flere personer til sammen med formanden for Kommunalbestyrelsen eller en af næstformændene at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser

Bemyndigelsen er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver bemyndigelse til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Anders Agger, ressource- og servicedirektør Nikolaj Weyser Mortensen, chefjurist Jane Slott eller stabschef Michael Trøjborg Thomsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver

Efter § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren, skal være personligt udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling, f.eks. "Kommunaldirektøren". Bestemmelsen giver ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en person, der er ansat i kommunen. Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer. Med bemyndigelsen vil personen/personerne være bemyndiget til på Kommunalbestyrelsens vegne at underskrive skøder ved køb af fast ejendomme og de i den forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve. Den/de bemyndigede vil endvidere have bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med Kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlig lovbestemmelse, yder kaution.

Mødeaktivitet

Ingen.

Sekretariatsbetjening

Afhængig af sagens karakter er det Indkøb og Jura eller Økonomi og Analyse, der er ansvarlig.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32.

Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer m.v.
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Fastlæggelse af vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der er i styrelsesloven med tilhørende regler hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte forskellige diæter, godtgørelse m.m. Reglerne gælder for medlemmer og ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt udvalgsformænd for deltagelse i diverse aktiviteter.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at vederlag til formanden for Teknik- og Miljøudvalget fastsættes til 25 pct. af borgmestervederlaget
 2. at vederlag til formændene for Kultur- og Fridtidsudvalget, samt Beskæftigelsesudvalget fastsættes til 17 pct. af borgmestervederlaget
 3. at vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget fastsættes til 6 pct. af borgmestervederlaget
 4. at forslag til ændring af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt, der ændrer procentsatserne for vederlag for ovenstående formænd, godkendes
 5. at regler for vederlag og diæter iøvrigt jf. sagsfremstillingen og bilag godkendes
 6. at ovenstående vederlæggelse er gældende for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 2018 - 2021 samt
 7. at Ressource- og Serviceforvaltningen bemyndiges til at regulere satserne for befordring, rejser m.v. i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets anvisninger.

Indstilling nr. 4, om forslag til ændring af styrelsesvedtægten, skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, hhv. den 5. december 2017 og den 30. januar 2018.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i styrelsesloven med tilhørende regler hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte forskellige diæter, godtgørelser m.m.

Reglerne gælder for medlemmer og ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt udvalgsformænd for deltagelse i diverse aktiviteter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved lov af 18. december 2012 fået bemyndigelse til at fremsætte regler, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for, inden for de økonomiske gældende regler, at beslutte at yde vederlag til næstformænd for Kommunalbestyrelsen.

Hensigten er at give Kommunalbestyrelsen større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes struktur, organisation og opgavefordeling.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte,

 1. at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg, samt til de medlemmer der er valgt af Kommunalbestyrelsen til børn- og ungeudvalget
 2. at yde vederlag til formænd for stående udvalg, næstformand for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn- og ungeudvalget samt formand for folkeoplysningsudvalget
 3. at yde vederlag til næstformændene for Kommunalbestyrelsen
 4. at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i de § 16 stk. 1, litra a - e nævnte møder, samt ved udførelse af kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller denne udvalg jf. § 16 stk. 1 litra f
 5. at yde godtgørelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i de §16 stk. 1 litra a - f nævnte møder
 6. at yde telefongodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer

Summen af de årlige vederlag der kan ydes, kan højst udgøre 275 pct. af vederlaget til borgmesteren. Udvalgsvederlagene udgør pt. 135 pct. og formandsvederlagene udgør 110 pct.

I indstillingen er der foreslået en regulering af vederlaget for formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, samt Folkeoplysningsudvalget. De justerede formandsvederlag er indarbejdet i en revideret styrelsesvedtægt, der er vedlagt som bilag. Udvalgsvederlagene for stående udvalg og Børn og Ungeudvalg fordeles med samme procentandel som til udvalgsformændene. Med de foreslåede ændringer vil vederlagene udgøre i alt 269 pct., heraf udgør udvalgsvederlagene 144 pct. og formandsvederlagene 125 pct.

 De foreslåede regler for vederlag og diæter betyder;

 1. at formændene for stående udvalg og formanden for børn- og ungeudvalget ydes i alt 119 pct. af borgmestervederlaget, jf. vedlagte bilag
 2. at udvalgsvederlag ydes for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg og børn- og ungeudvalget jf. vedlagte bilag
 3. at 1. viceborgmester ydes 5 pct. af borgmestervederlaget
 4. at 2. viceborgmester ydes 5 pct. af borgmestervederlaget
 5. at formanden for Folkeoplysningsudvalget ydes 6 pct. af borgmestervederlaget
 6. at der til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, også ydes erstatning ved udførelse af de kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg jf. § 16 stk. 1 litra f nævnte møder
 7. at der generelt ikke ydes godtgørelse til rejse og befordring til aktiviteter der ligger udover overstående møder, kurser m.m. jf. § 16 1 litra a - f
 8. at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer, som uden at være medlemmer af Kommunalbestyrelsen, deltager i de § 16 stk. 1 litra a - f nævnte møder
 9. at der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse samt nødvendige udgifter til børnepasning ved deltagelse i møder m.v. efter § 16 stk. 1 litra a - c

10. at der ydes telefongodtgørelse til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen

11. at forvaltningen er bemyndiget til at regulere satserne for befordring, rejser m.v. i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets anvisninger

Fordelingen af vederlag skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Da vederlag reguleres i styrelsesvedtægten, så skal eventuelle ændringer af vederlagene undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Oversigt over fordeling af vederlag fremgår af vedhæftede bilag.

Opgaver

Ingen.

Mødeaktivitet:

Ingen.

Sekretariatsbetjening:

Stab for Politik og Kommunikation.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16

Bilag

Bilag 1: Forslag til revideret styrelsesvedtægt 29. november 2017
Bilag 2: Vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018

Forslag til politisk mødeplan for 2018
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for året 2018.

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges et forslag til ny politisk mødeplan for det kommende år.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder som udgangspunkt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelser i 2018 er marts og december måned pga. henholdsvis påske og jul.

Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen forud for Kommunalbestyrelsesmødet. Bemærk dog februar møderækken, hvor Økonomiudvalgsmøde er placeret to uger før Kommunalbestyrelsesmøde af hensyn til vinterferie.

Fagudvalgenes møder er lagt tirsdag forud for Økonomiudvalgets møde med undtagelse af oktober møderækken, af hensyn til efterårsferie.

1. behandling af budgettet foretages på det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 22.8.2018 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 4.9.2018.

2. behandling af budgettet foretages på Økonomiudvalgsmøde den 3.10.2018 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 9.10.2018.

I følge styrelseslovens § 8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår i lokalpressen, hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 8.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan for 2018

KKR Hovedstaden
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om afholdelse af det konstituerende møde i KKR.

KKR er en del af KL´s politiske organisation. Der er fem kommunekontaktråd, et i hver region. Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR.

De borgmestre, der vælges på de konstituerende møder i de nyvalgte kommunalbestyrelser, er fødte medlemmer af KKR (med 1. viceborgmester som stedfortræder). Det betyder, at der ikke sker et særskilt valg af medlemmer til KKR i forbindelse med konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser. Kommunen har ingen rolle eller ansvar i forbindelse med disse valg, men formidler alene information til medlemmerne af den nyvalgte Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er følgende tidsplan for valget af medlemmer til de fem KKR:

15. december 2017: Kommunalbestyrelserne har konstitueret sig og valgt borgmestre.

18. december 2017: KL meddeler alle kommunalbestyrelser, hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges fra partier og listesamarbejder til hvert enkelt KKR.

18. december 2017 - 12. januar 2018: Valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer til de fem KKR. Konkret sker valget som en valgproces for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i hver region.

12. januar 2018: Sidste frist for at give KL meddelelse om partiernes og listesamarbejdernes valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR.

Det konstituerende møde i KKR Hovedstaden holdes:

 • mandag den 29. januar 2018, kl. 10.30, Pharmakon Hillerød

Der er en arbejdsdeling mellem KL´s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL´s bestyrelse varetager alle 98 kommuners interesser over for staten og andre landsdækkende aktører, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområder. Formålet er gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere samt at styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

Mødeaktivitet:

Hvert KKR mødes som udgangspunkt 5 gange årligt.

Sekretariatsbetjening:

KL finansierer KKR´s virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for KKR.

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden KKR 2018-2022

Diverse
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Mødet afsluttet kl. 19.00