Beskæftigelsesudvalget

09-03-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Lene Due(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane(A)
Niels Spittau(O)

Sager 13 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkt:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 21.01.2016 - 29.02.2016

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 21.01.2016 - 29.02.2016

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter redegør i denne resultatrevision for udviklingen i 2015 på arbejdsmarkedet, i beskæftigelsesindsatsen og blandt offentligt forsørgede i Rødovre kommune. Resultatrevisionen viser graden af målopfyldelse for de mål, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen i beskæftigelsesplan for 2015 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 24. november (sag nr. 210) Endeligt danner resultater og udvikling grundlag for fastsættelse af mål i beskæftigelsesplanen for 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen i 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

En svag stigning i beskæftigelsen og et begyndende fald i ledigheden blandt arbejdsparate, har været og er det synlige tegn på bedring i konjunkturerne på arbejdsmarkedet. De fleste faggrupper indenfor byggebranchen har minimal ledighed, og der er tydelig fremgang for handel- og transportområdet og visse dele af privat service, men også for A-kasser med traditionelt ufaglærte medlemmer, som til trods, fortsat har den største andel af ledige i Rødovre.

Ledigheden blandt forsikrede er i 2015 faldet med 10,6 %. Udviklingen på arbejdsmarkedet har endnu ikke medført fald i ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere og øvrige ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det fremgår i øvrigt af resultatrevisionen, at andelen af borgere i offentlig forsørgelse i Rødovre er markant lavere end i sammenlignelige kommuner.

Tre ud af de fem mål er nået eller nået tilnærmelsesvist. To mål er ikke nået. Samlet set viser resultatrevisionen dog, at beskæftigelsesindsatsen i Rødovre er blandt de mest effektive blandt sammenlignelige kommuner, uden specifikke udfordringer. Det er fortsat en generel udfordring at bekæmpe langtidsledigheden og at uddanne flere ledige.

I det følgende redegøres for resultatet af beskæftigelsesindsatsen jf. Kommunalbestyrelsen mål 2015. Beklageligvist kan resultatet på to målområder ikke opgøres statistisk i hverken beskæftigelsesområdets officielle statistikbank jobindsats.dk eller i jobcentrets fagsystemer. Jobcentret fremlægger egne opgørelser, der belyser indsatsen.

Ministerens første mål er, at flere unge skal gennemføre en uddannelse. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har derfor fastsat at:

Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 310 i december 2013 til 260 ved udgangen af 2015. I alt en nedgang på 16,7 %.

Antallet af unge på uddannelseshjælp er nedbragt fra december 2014 til december 2015 med 15,5 % til i alt 262. Målet på 260 fuldtidspersoner er således kun nået tilnærmelsesvist.

Antallet af unge på uddannelseshjælp er nedbragt fra december 2014 til december 2015 med 15,5 % til i alt 262. Målet på 260 fuldtidspersoner er således kun nået tilnærmelsesvist.

Ministerens andet mål er, at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har fastsat at:

Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 % (27,7 % pga. efterregulering) ved udgangen af 2013, til 22 % ved udgangen af 2015. I alt en nedgang på 5,7 procentpoint.

Med et resultat på 18,9 % i december, er andelen af ledige fleksjobberettigede således faldet 8,8 procentpoint, hvilket betyder, at resultatet er 3,1 % procentpoint bedre end målsætningen.

Med et resultat på 18,9 % i december, er andelen af ledige fleksjobberettigede således faldet 8,8 procentpoint, hvilket betyder, at resultatet er 3,1 % procentpoint bedre end målsætningen.

Og

Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal nedbringes fra 943 ved udgangen af 2013, til 820 ved udgangen af 2015. I alt en nedgang på 13 %, målt som fuldtidsledige.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er siden december 2013 faldet med i alt 90 fuldtidspersoner til 853. En del af faldet skyldes borgere som er tilkendt ressourceforløb. Målet blev nået tilnærmelsesvist i løbet af 3. kvartal 2015, men antallet steg fra oktober til december grundet relativ stor tilgang, samt mindre afgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den mindre afgang har årsag i mere afdæmpet udvikling i konjunkturen samt flere vakancer blandt personalet i jobcentret på dette område. Målet er således ikke nået.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er siden december 2013 faldet med i alt 90 fuldtidspersoner til 853. En del af faldet skyldes borgere som er tilkendt ressourceforløb. Målet blev nået tilnærmelsesvist i løbet af 3. kvartal 2015, men antallet steg fra oktober til december grundet relativ stor tilgang, samt mindre afgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den mindre afgang har årsag i mere afdæmpet udvikling i konjunkturen samt flere vakancer blandt personalet i jobcentret på dette område. Målet er således ikke nået.

Ministerens tredje mål er, at langtidsledigheden skal bekæmpes. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har fastsat at:

Antallet af langtidsledige skal nedbringes fra 301 ved udgangen af 2013, til 260 ved udgangen af 2015. I alt en nedgang på 13,6 %.

Antallet er i perioden faldet med 14 personer til i alt 292, i alt en nedgang på 4,6 % svarende til 33 % af det målsatte fald. Målet er ikke nået. Årsagen er, at målfastsættelsen i foråret 2014 skete på baggrund af et forudsagt nært forestående opsving i konjunkturerne på arbejdsmarkedet, som siden har vist et mere afdæmpet tempo. Det samlede resultat dækker over et fald blandt forsikrede ledige og en stigning blandt kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for at begrænse antallet af langtidsledige er fortsat et højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesplanen for 2016.

Antallet er i perioden faldet med 14 personer til i alt 292, i alt en nedgang på 4,6 % svarende til 33 % af det målsatte fald. Målet er ikke nået. Årsagen er, at målfastsættelsen i foråret 2014 skete på baggrund af et forudsagt nært forestående opsving i konjunkturerne på arbejdsmarkedet, som siden har vist et mere afdæmpet tempo. Det samlede resultat dækker over et fald blandt forsikrede ledige og en stigning blandt kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for at begrænse antallet af langtidsledige er fortsat et højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesplanen for 2016.

Ministerens fjerde mål er tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har fastsat at:

Rødovre Jobcenter skal øge samarbejdsgraden med lokale virksomheder fra 20 % i december 2013, til 23 % ved udgangen af 2015 – idet 2/3 af de virksomheder som jobcentret samarbejder med, fortsat skal ligge udenfor kommunegrænsen.

Fra januar til juli 2015 (ingen yderligere opdateringer) er samarbejdsgraden i perioden nået op på 14,9 %. 74 % af de virksomheder Jobcentret samarbejder med ligger udenfor Rødovre Kommune. Målet er nået, såfremt udviklingen i samarbejdsgraden fortsætter i samme takt. Jobcentret har samarbejdet med 1.111 virksomheder om aktiveringsforløb og fleksjob samt 280 virksomheder om ordinær rekruttering.

Fra januar til juli 2015 (ingen yderligere opdateringer) er samarbejdsgraden i perioden nået op på 14,9 %. 74 % af de virksomheder Jobcentret samarbejder med ligger udenfor Rødovre Kommune. Målet er nået, såfremt udviklingen i samarbejdsgraden fortsætter i samme takt. Jobcentret har samarbejdet med 1.111 virksomheder om aktiveringsforløb og fleksjob samt 280 virksomheder om ordinær rekruttering.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2015.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2015.

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som supplement til Beskæftigelsesplanen for 2016 fremlægges hermed forslag til kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de kvantitative målsætninger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af Beskæftigelsesplan 2016 godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2015 (sag nr. 210), fremlægges hermed forslag til målsætninger, som supplement til beskæftigelsesplanen.

Målene er fastsat som kvantitative resultatmål med udgangspunkt i den procentvise andel af borgere på offentlig forsørgelse i december 2015 i forhold til fuldtidspersoner i arbejdsstyrken mellem 16 og 65 år. Mål og resultat tager udgangspunkt i de vedtagne kommuneklynger indenfor de enkelte ydelser, der har samme rammevilkår. Målene fastsættes i forhold til den samlede andel af arbejdsstyrken i offentlig forsørgelse og andelen af borgere på offentlig forsørgelse indenfor de enkelte ydelser.

Det overordnede mål foreslås fastsat som en procentvis nedgang af det samlede antal borgere i offentlig forsørgelse ekskl. efterlønsmodtagere på i alt 0,6 % fra 22,4 % til 21,8 %.

Ambitionsniveauet vurderes realistisk på baggrund af den i forvejen relative lave andel, samt at andelen af borgere tildelt førtidspension i Rødovre er forholdsvis lav, hvilket giver et øget antal borgere på offentlig forsørgelse indenfor jobcentrets målgruppe. Ambitionsniveauet ligger i øvrigt i forlængelse af de forrige års udvikling. Oversigt over hovedmål og delmål fremgår af vedlagte bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2016.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål i beskæftigelsesindsatsen, 2016.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde 2016
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 11. november 2014, jf. sag om kommende styring af beskæftigelsesområdet, (sag nr. 53) forsøgsvist at afholde et årligt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde med Kommunalbestyrelsen som vært. Mødet afholdes i år den 19. maj kl. 17.00.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tidspunkt, mødets indhold, samt deltagerkreds godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd blev nedlagt som følge af ændringen af "Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats", nu "Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv." Det blev i den anledning besluttet at afholde et årligt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde. Ønsket var at sætte en ramme for et fortsat lokalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

Mødets formål er at give inspiration til beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune, med henblik på beskæftigelsesplanen 2017, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen november 2016. Formålet er desuden at fortsætte de gode drøftelser, der har været om tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats mellem arbejdsmarkedets parter m.fl., i Det Lokale beskæftigelsesråd.

Deltagerkredsen udgør foruden Kommunalbestyrelsen (medlemmer af Beskæftigelsesudvalget) af arbejdsmarkedets parter og øvrige interesseforeninger m.fl. (se bilag 1). Udgangspunktet for invitationen til mødet er deltagerkredsen, som den var i Det Lokale Beskæftigelsesudvalg, samt medlemmer af Erhvervsrådet i Rødovre. Der udsendes en skriftlig/elektronisk invitation.

Social- og Sundhedsforvaltningen er sekretær for afholdelsen. Der udarbejdes efterfølgende et notat over emner behandlet på mødet, som udsendes til deltagerkredsen.

Mødet afholdes den 19. maj 2016 kl. 17.00 – 19.30 på Rådhuset.

Mødets dagsorden:

  1. Velkomst v. Annie A. Petersen/ordstyrer
  2. Oplæg om den beskæftigelsespolitiske situation – med særlig fokus på indsatser for unge og A-kassesamarbejdet, med henblik på prioriteringer i beskæftigelsesplan 2017.
  3. Debat og spørgsmål.
  4. Afslutning og opsamling.

Vedlagt findes Det Regionale Arbejdsmarkedsråds strategi- og udviklingsplan for 2016-2018, samt pjece herom, som sammen med Jobcentrets resultatrevision for 2015 kan danne baggrund for mødet. De samlede bilag fremsendes inden mødet. Der serveres sandwich mv., som afslutning på mødet og herudover alm. forplejning.Tilmelding sker til Social- og Sundhedsforvaltningen senest den 13. maj.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgifter til afholdelse af det årligt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møde, afholdes af Social- og sundhedsforvaltningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Inviterede til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde.
Bilag 2: Strategi- og udviklingsplan 2016 - 2018 for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.
Bilag 3: Pjece fra RAR Hovedstaden, Strategi- og udviklingsplan.

Godkendelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 2 stemmer (A) og 1 tog forbehold (C)

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Hvori der står:

at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

I budgettet er der afsat 505.233 kr i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen (se bilag 3). En del af indsatserne er finansieret inden for rammerne af Rødovre Sundhedscenter eller Social- og Sundhedsforvaltningen i øvrigt.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2016 arbejdes der videre med fokus på den sociale ulighed i sundhed, da visionen i sundhedspolitikken er at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Handleplanens afsnit er præget af sundhedspolitikkens fire strategimål:

  • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
  • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
  • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
  • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Handleplanen omhandler derudover også emnerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser, samt Region Hovedstadens forløbsprogrammer for rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom.

Handleplan for sundhedsindsatsen i 2016 vil som udgangspunkt være en fortsættelse af de indsatser, som allerede er i gang, men vil samtidig prioritere en særlig indsats i forhold til tobaksforebyggelse, overvægt, seksuel sundhed og stoffer.

På alle fire risikofaktorer er der en social ulighed. Derfor vil en styrket indsats kræve nye metoder i forhold til både systematisk tilgang, formidling, synlighed og tilgængelighed til tilbud, samt helhed og sammenhæng i indsatserne.

Både overvægt og tobaksrygning er risikofaktorer for udvikling af flere kroniske sygdomme og er vigtige fokusområder i behandlingen af komplikationer til kroniske sygdomme. Forebyggelse af udvikling af seksuelle sygdomme og misbrug af stoffer kan have afgørende betydning for de unges fremtidsmuligheder.

I 2016 indføres en struktureret indsats for overvægtige børn, så alle overvægtige børn, gennem sundhedsplejerskernes skoleundersøgelser, får tilbud om et forløb med samtaler for hele familien hos sundhedsplejersken eller en idræts- og sundhedsvejleder fra sundhedscenteret. Samtidig vil der være en indsats for at få børnene engageret i en idrætsforening i kommunen. I forhold til tobaksrygning vil der i 2016 være en målrettet indsats for at få flere rygere motiveret til at starte på et rygestopforløb. I forhold til seksuel sundhed og stoffer vil der være fokus på at komme i dialog med de unge og styrke samarbejdet på tværs for at sikre en helhedsorienteret og forebyggende indsats for de unge

Ud fra erfaringerne med at arbejde med mål, succeskriterier, dokumentation og evaluering i 2015, arbejdes der i 2016 videre med at opkvalificere indsatsen for at måle effekten af indsatsen.

Der bliver udarbejdet indsatsbeskrivelser for mange af indsatserne, hvor blandt andet formål, mål, succeskriterier og evalueringsmetode beskrives. Denne beskrivelse bruges i den faglige udvikling af indsatserne. I handleplanen er indsatserne beskrevet kort på baggrund af indsatsbeskrivelserne. Derudover er der udarbejdet en oversigt over mål for indsatsområderne i 2016 (se bilag 1).

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen (se bilag 3), samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indsatser og mål for sundhedsindsatsen 2016.
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2016.
Bilag 3: Økonomioversigt handleplan 2016.

Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 17:10.