Beskæftigelsesudvalget

07-06-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Niels Spittau(O)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Sager 24 - 29

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 05.04.2016 - 30.05.2016
 2. Beskæftigelsesplaner 2016 - brev fra RAR Hovedstaden
 3. Kommunekvoter 2017

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.04.2016 - 30.05.2016
Bilag 2: Beskæftigelsesplaner 2016 - brev fra RAR Hovedstaden.
Bilag 3: Kommunekvoter 2017.

Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger den kvartalsvise redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune for 1. kvartal 2016.

Redegørelsen omhandler dels besparelsespotentialet og en samlet resultatopgørelse for Rødovre, sammenlignet med kommuner under samme rammevilkår, dels udviklingen i antallet af forsørgede indenfor de enkelte ydelser. I enkelte tilfælde sammenlignes med kommuner på Vestegnen, når dette er skønnet hensigtsmæssigt. Endeligt opgøres jobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder lokalt og regionalt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2016 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre kommune er andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse lavest blandt 26 kommuner med samme rammevilkår som Rødovre. Antallet af forsørgede på ydelser ligger 1,7 pct. under det niveau, der er forudsagt jf. rammevilkårene, svarende til mere end 400 fuldtidspersoner og knap 35 mio. kr. netto.

Ledigheden blandt forsikrede er dalende og er mere end 10 % lavere end på samme tidspunkt sidste år. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere har i de sidste kvartaler af 2015 været markant stigende, som følge af en periode med flere vakancer blandt personalet i Team Jobparat. Denne udvikling er i 1. kvartal 2016 stagnerende og med faldende tendens.

Antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat faldende, og det samme er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ledige berettiget til fleksjob. Antallet af unge på uddannelseshjælp er svingende, men dog fortsat på det laveste niveau, sammenlignet med klyngen.

Antallet i ressourceforløb er stadig stigende, hvor jobafklaringsforløb viser en stagnerende tendens i løbet af 1. kvartal 2016.

Andelen af langtidsledige er fortsat den største udfordring både i Rødovre og på Vestegnen, hvor Rødovre dog ligger på et gennemsnitlig niveau.

Antallet af flygtninge udgør pt. 23 personer, hvor seks personer ud af en kvote på 31 er ankommet i 2016. 20 flygtninge er enten selvforsørgende, i virksomhedsrettet tilbud eller i uddannelse.Tre er alene omfattet af social eller helbredsmæssig behandling.

Der samarbejdes fortsat med godt 1.100 virksomheder årligt, hvor af ca. 25 % ligger udenfor kommunegrænsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af en effektiv beskæftigelsesindsats, samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2016

Antiradikalisering - strategi og indsats
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for strategi og indsats mod radikalisering i Rødovre Kommune.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for Rødovre Kommunes mål, strategi og indsats mod radikalisering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2016, sag nr. 54.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for udarbejdelse af strategi og indsats i forhold til radikalisering er Regeringens handlingsplan fra 2014 til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Flere lovændringer har efterfølgende understøttet samarbejdet og medført skærpelser på det strafretslige område. Handlingsplanen er siden udmøntet i et tværsektorielt samarbejde mellem myndigheder og fagpersoner på et landsdækkende, regionalt og kommunalt niveau.

Der er opbygget et tværsektorielt og landsdækkende samarbejde mellem ministerier, kommuner og regioner, politikredse, PET og kriminalforsorgen med henblik på at forebygge radikalisering og ekstremisme i praksis. Samarbejdet inddrager i stigende omfang boligselskaber og andre civile aktører.

Politiets og Efterretningstjenestens samlede indsats omfatter efterforskning af international terrorisme og radikalisering samt efterforskning af opfordring til vold på internettet. Derudover er der særlig opmærksomhed på visse religiøse grupperinger og bekæmpelse af organiseret bandekriminalitet.

På Vestegnen er det et kriminalpræventivt samarbejde mellem politi og kommunal myndighed i Lokaludvalget blandt 11 kommuner i Københavns Vestegns Politikreds, der koordinerer og understøtter viden og beredskab.

Landet over er oprettet regionale netværk af SSP-ressourcepersoner. Disse udgør kommunale Info-Huse, hvor lokale myndighedspersoner og øvrige kan få rådgivning om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Det lokale beredskab i RødovreKommune er forankret i SSP vedrørende unge under 18 år – og med en styregruppe sammensat på ledelsesniveau blandt BKF og SOC. Info-Huset i Rødovre er forankret i SSP. Den forebyggende indsats for unge mellem 18 og 25 år og for voksne er forankret i Jobcenter og SSP+.

Målet med den kommunale indsats er:

 • At forebygge at der lokalt dannes grobund for radikalisering, og at der opstår grupperinger i Rødovre, der anerkender eller sympatiserer med voldelige metoder.
 • At forebygge at radikaliserede enkeltindivider eller grupper planlægger eller anvender voldelige eller øvrige ulovlige handlinger, herunder deltagelse i væbnede konflikter.
 • At koordinere viden og beredskab på tværs af myndigheder og sektorer.

Den regionale og kommunale indsats omfatter en forebyggende indsats på tre niveauer:

 1. Det opbyggende niveau omfatter alle, navnlig børn og unge, og varetages især i daginstitutioner, skoler, Jobcenter, klubber, foreninger m. fl. Voksne er omfattet af indsatsen i Social- og Sundhedsforvaltningens afdelinger.
 2. Det foregribende niveau retter sig mod personer, som er sårbare over for radikalisering, eller i risiko for rekruttering til ekstremistiske miljøer. Opgaven koordineres blandt SSP og SSP+, øvrige sociale myndigheder og politi.
 3. Det indgribende niveau, som retter sig mod personer, som er aktive i ekstremistiske miljøer. Opgaven koordineres mellem sociale myndigheder og politi.

Der er således i Rødovre Kommune opbygget et netværk og et beredskab, der kan handle på forskellige niveauer, og som kan nås af myndighedspersoner, fagpersonale, deltagere i det organiserede fritidsliv, boligforeninger samt enkeltpersoner og familier. Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) har i vidt omfang indsamlet og delt viden om årsager til radikalisering og de bekymringstegn, alle parter skal være opmærksomme på. SIRI har uddannet fagpersonale på tværs af kommuner og hos politiet, der kan fungere som mentorer eller på anden måde søge at etablere samarbejde med individer og familier m.fl., der er i risikogruppen eller en del af ekstremistiske miljøer.

En lang række aktiviteter understøtter indsatsen på de tre niveauer i Rødovre Kommune. Disse beskrives i notat ”Viden og aktiviteter i den forebyggende indsats mod radikalisering”.

Aktuelt er der i Rødovre ikke individer eller grupper, der giver anledning til aktiviteter på det indgribende niveau. I enkelte tilfælde er der sket aktiviteter på det foregribende niveau uden efterfølgende eskalation.

Lov- og plangrundlag

Retsplejeloven §§ 115 og 115a om videregivelse af oplysninger
Serviceloven
Øvrige love på det kriminalpræventive område

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat - Viden og aktiviteter i den forebyggende indsats mod radikalisering i Rødovre Kommune

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftmidler i 2016 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Beskæftigelsesudvalget

Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har været fremlagt i offentlig høring og der er indkommet 5 høringssvar.
Kommuneplanstrategi 2016 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2016 vedtages endeligt,
 2. at Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres, samt
 3. at Bilag 3 - behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter den lovpligtige høringsperiode på 8 uger, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger i høringsperioden og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. januar 2016, sag. nr. 2, at fremlægge Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 i offentlig høring i 8 uger, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.
Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode. Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Kommuneplanstrategi 2016 "Sammen om Rødovre - bæredygtig byudvikling" beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for den forestående planlægning. Udover det overordnede tema beskrives 6 undertemaer, samt status på den aktuelle situation og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

Udviklingen beskrives gennem temaerne:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling

Høringssvar

Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 - Indkomne høringssvar.
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
Høringssvarene omtaler i vidt omfang emner der er så konkrete, at det ikke naturligt indgår på det strategiske niveau som Kommuneplanstrategi 2016 befinder sig på. En lang række af bemærkningerne vedrører derfor andre planer og politiker i Rødovre Kommune. Som udgangspunkt beskriver Kommuneplanstrategi 2016 visionerne og strategien for den forestående planlægning, der herefter vil blive bearbejdet og konkretiseret i den kommende kommuneplan og efterfølgende lokalplaner. Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Høringssvarene vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

Cafédebat om Kommuneplanstrategiens emner og byudviklingsområder

Den 6. april 2016 blev der afholdt en cafédebat om Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. Ved denne lejlighed var det muligt for alle interesserede at deltage i debatter omkring strategiens temaer og Byområder i udvikling. Der var et pænt fremmøde til cafédebatten. Der blev debatteret i mindre grupper og de fremmødte kunne i løbet af aftenen nå at deltage i debat om tre emner. På side 22 i Kommuneplanstrategien er en opsamling fra høringsperioden.
I Bilag 4 - Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016 kan ses en opsamling af debatterne.

Opsamlingen fra cafédebatten vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21 strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres sommer 2016.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2016
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016

Diverse
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15:10.