Børne- og Skoleudvalget

07-06-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Hammer(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Hans Houmøller(Ø)

Sager 51 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Orientering om bogen "Vredeshåndtering"
 3. Orientering om artikler i Microsofts "Whitepaper". Omdeles på mødet.
 4. Orientering om tilfredshedsundersøgelse på Ungecenter2610
 5. Orientering om "Ungecenter2610 til Grønland"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget den 30. april til 27. maj 2016.
Bilag 2: Bog "Vredeshåndtering"
Bilag 3: Notat vedrørende tilfredshedsundersøgelse Ungecenter2610
Bilag 4: Tilfredshedsundersøgelse elever Dagskolen maj 2016.
Bilag 5: Tilfredshedsundersøgelse forældre Dagskolen maj 2016.
Bilag 6: Ungecenter2610 til Grønland

Forventet behov for daginstitutionspladser - juni 2016
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en justeret prognose af Dynasofts februarprognose. Justeringen som er modtaget i maj måned 2016 er baseret på ændrede oplysninger fra Danmarks Statistik. Det ses, at prognosen bekræfter forventningerne om en stor stigning af 0-3 årige i de kommende år.

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fremregnes til- og fraflytninger for kommunen i grove træk svarende til udviklingen de sidste fire år, det vil sige perioden 2011-2015. Der har i denne periode næsten ikke været noget nybyggeri, men der er sket en fortætning, det vil sige flere personer på samme plads.

Til forskel herfra indeholder kommunens nye prognose - som blev vist på budgetseminariet lørdag d. 30. april 2016 - også det nybyggeri, der er planlagt i kommunen.

Der vedlægges uddrag af materialet fra Dynasoft, og der henvises i den forbindelse til de forholdsvist store forventede årgange for de 0-3 årige, samt til at den lille årgang 2013 indmeldes i skolerne. Det er endvidere forvaltningens opfattelse, at materialet viser, at den hidtidige mulighed for at imødekomme kapacitetsmangel ved hjælp af omkonvertering af pladser ikke længere skønnes mulig.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt juni 2016 - maj 2017
Bilag 2: Dynasoftprognose

Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har været fremlagt i offentlig høring og der er indkommet 5 høringssvar.
Kommuneplanstrategi 2016 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2016 vedtages endeligt,
 2. at Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres samt
 3. at Bilag 3 - behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter den lovpligtige høringsperiode på 8 uger, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger i høringsperioden og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. januar 2016, sag. nr. 2, at fremlægge Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 i offentlig høring i 8 uger, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.
Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode. Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Kommuneplanstrategi 2016 "Sammen om Rødovre - bæredygtig byudvikling" beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for den forestående planlægning. Udover det overordnede tema beskrives 6 undertemaer, samt status på den aktuelle situation og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

Udviklingen beskrives gennem temaerne:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling

Høringssvar

Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 - Indkomne høringssvar.
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
Høringssvarene omtaler i vidt omfang emner der er så konkrete, at det ikke naturligt indgår på det strategiske niveau som Kommuneplanstrategi 2016 befinder sig på. En lang række af bemærkningerne vedrører derfor andre planer og politiker i Rødovre Kommune. Som udgangspunkt beskriver Kommuneplanstrategi 2016 visionerne og strategien for den forestående planlægning, der herefter vil blive bearbejdet og konkretiseret i den kommende kommuneplan og efterfølgende lokalplaner. Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Høringssvarene vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

Cafédebat om Kommuneplanstrategiens emner og byudviklingsområder

Den 6. april 2016 blev der afholdt en cafédebat om Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. Ved denne lejlighed var det muligt for alle interesserede at deltage i debatter omkring strategiens temaer og Byområder i udvikling. Der var et pænt fremmøde til cafédebatten. Der blev debatteret i mindre grupper og de fremmødte kunne i løbet af aftenen nå at deltage i debat om tre emner. På side 22 i Kommuneplanstrategien er en opsamling fra høringsperioden.
I Bilag 4 - Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016 kan ses en opsamling af debatterne.

Opsamlingen fra cafédebatten vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21 strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres sommer 2016.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2016
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016

Antiradikalisering - strategi og indsats
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen redegør for strategi og indsats mod radikalisering i Rødovre Kommune.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for Rødovre Kommunes mål, strategi og indsats mod radikalisering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for udarbejdelse af strategi og indsats i forhold til radikalisering er Regeringens handlingsplan fra 2014 til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Flere lovændringer har efterfølgende understøttet samarbejdet og medført skærpelser på det strafretslige område. Handlingsplanen er siden udmøntet i et tværsektorielt samarbejde mellem myndigheder og fagpersoner på et landsdækkende, regionalt og kommunalt niveau.

Der er opbygget et tværsektorielt og landsdækkende samarbejde mellem ministerier, kommuner og regioner, politikredse, PET og kriminalforsorgen med henblik på at forebygge radikalisering og ekstremisme i praksis. Samarbejdet inddrager i stigende omfang boligselskaber og andre civile aktører.

Politiets og Efterretningstjenestens samlede indsats omfatter efterforskning af international terrorisme og radikalisering samt efterforskning af opfordring til vold på internettet. Derudover er der særlig opmærksomhed på visse religiøse grupperinger og bekæmpelse af organiseret bandekriminalitet.

På Vestegnen er det et kriminalpræventivt samarbejde mellem politi og kommunal myndighed i Lokaludvalget blandt 11 kommuner i Københavns Vestegns Politikreds, der koordinerer og understøtter viden og beredskab.

Landet over er oprettet regionale netværk af SSP-ressourcepersoner. Disse udgør kommunale Info-Huse, hvor lokale myndighedspersoner og øvrige kan få rådgivning om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Det lokale beredskab i RødovreKommune er forankret i SSP vedrørende unge under 18 år – og med en styregruppe sammensat på ledelsesniveau blandt BKF og SOC. Info-Huset i Rødovre er forankret i SSP. Den forebyggende indsats for unge mellem 18 og 25 år og for voksne er forankret i Jobcenter og SSP+.

Målet med den kommunale indsats er:

 • At forebygge at der lokalt dannes grobund for radikalisering, og at der opstår grupperinger i Rødovre, der anerkender eller sympatiserer med voldelige metoder.
 • At forebygge at radikaliserede enkeltindivider eller grupper planlægger eller anvender voldelige eller øvrige ulovlige handlinger, herunder deltagelse i væbnede konflikter.
 • At koordinere viden og beredskab på tværs af myndigheder og sektorer.

Den regionale og kommunale indsats omfatter en forebyggende indsats på tre niveauer:

 1. Det opbyggende niveau omfatter alle, navnlig børn og unge, og varetages især i daginstitutioner, skoler, Jobcenter, klubber, foreninger m. fl. Voksne er omfattet af indsatsen i Social- og Sundhedsforvaltningens afdelinger.
 2. Det foregribende niveau retter sig mod personer, som er sårbare over for radikalisering, eller i risiko for rekruttering til ekstremistiske miljøer. Opgaven koordineres blandt SSP og SSP+, øvrige sociale myndigheder og politi.
 3. Det indgribende niveau, som retter sig mod personer, som er aktive i ekstremistiske miljøer. Opgaven koordineres mellem sociale myndigheder og politi.

Der er således i Rødovre Kommune opbygget et netværk og et beredskab, der kan handle på forskellige niveauer, og som kan nås af myndighedspersoner, fagpersonale, deltagere i det organiserede fritidsliv, boligforeninger samt enkeltpersoner og familier. Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) har i vidt omfang indsamlet og delt viden om årsager til radikalisering og de bekymringstegn, alle parter skal være opmærksomme på. SIRI har uddannet fagpersonale på tværs af kommuner og hos politiet, der kan fungere som mentorer eller på anden måde søge at etablere samarbejde med individer og familier m.fl., der er i risikogruppen eller en del af ekstremistiske miljøer.

En lang række aktiviteter understøtter indsatsen på de tre niveauer i Rødovre Kommune. Disse beskrives i notat ”Viden og aktiviteter i den forebyggende indsats mod radikalisering”.

Aktuelt er der i Rødovre ikke individer eller grupper, der giver anledning til aktiviteter på det indgribende niveau. I enkelte tilfælde er der sket aktiviteter på det foregribende niveau uden efterfølgende eskalation.

Lov- og plangrundlag

Retsplejeloven §§ 115 og 115a om videregivelse af oplysninger
Serviceloven
Øvrige love på det kriminalpræventive område

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat - Viden og aktiviteter i den forebyggende indsats mod radikalisering i Rødovre Kommune

Diverse
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:50.