Kommunalbestyrelsen

21-06-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Mikkel Molin (V), sag 103-123

Sager 103 - 123

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommuneplan 2022 - Endelig vedtagelse
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplan 2022 - sammen om et bæredygtigt Rødovre - har været i offentlig høring i 8 uger fra den 5. januar 2022 til den 2. marts 2022, og foreligger nu til endelig vedtagelse.

Under den offentlige høring indkom i alt 41 høringssvar.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet i forhold til de foreslåede ændringer. Kommuneplan 2022 indeholder en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplan 2022 - sammen om et bæredygtigt Rødovre, vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser og præciseringer samt
 3. at Kommuneplan 2022 offentlig bekendtgøres.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 41:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2022-2034 er en fuld revision af Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i Rødovrestrategi 2020, og for første gang udgivet i digitalt format.

Forslaget har været i høring i 8 uger i perioden 5. januar 2022 til den 2. marts 2022. De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. Her præsenteres først en oversigt over høringssvarenes indhold (findes i deres fulde længde som bilag 1 og i opsummeret form med forvaltningens bemærkninger som bilag 2), dernæst en oversigt over ændringer som konsekvens af Staten bemærkninger (se bilag 3 og 4), forslag til ændringer som følge af øvrige høringssvar og endeligt en række bemærkninger til det videre arbejde med Kommuneplanen i medfør af høringssvarene. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen som findes under fanen "Om Planen" - "Sammenfattende redegørelse (miljøvurdering)".

Indtil offentliggørelse af den endelige kommuneplan er forslag til ændringer i kommuneplanen skrevet med rødt, bortset fra ændringer i rammebestemmelser, da DKPlan (planprogrammet) ikke giver mulighed for det. Ændringerne skrives med sort, når kommuneplanen skal offentliggøres.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 41 høringssvar (2 var dubleret og 1 blev tilbagekaldt, hvilket vil sige at der i høringsportalen fandtes 44). Heraf kommer 4 fra Staten, offentlige virksomheder andre kommuner, 8 fra Agenda 21, foreninger, politiske partier mm., 7 fra ejere af erhvervsejendomme (heraf 3 som repræsenterer flere ejere) og 22 fra borgere (heraf fire, der repræsenterer flere borgere fra Brabrandvej, Tårnvej 71-75, Islevbro Vandværk og ældreboligerne på Nyholms Allé).

Ændringer som følge af bemærkninger/indsigelser fra Staten

Bolig- og planstyrelsen har på vegne af Miljøministeriet, Kirkeministeriet og Helsingør Stiftsøvrighed haft bemærkninger/indsigelser til Forslag til Kommuneplan 2022-2034, som er tilsendt Rødovre Kommune i et samlet notat og handler om følgende (se bilag 4):

 • Grønt Danmarkskort – fastlæggelse af retningslinjer for prioritering af naturindsats; vægtning af hensynet til områderne samt sikring af Grønt Danmarkskort mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet, levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr. Derudover savnes en redegørelse for, hvordan de tre nationale kriterier for udpegningen er anvendt, og om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af international naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter.
 • Kirkebyggelinjer og kirkens arealer – tilføjelse i redegørelsen for kirker og kirkegårde (under temaet ”Kulturarv”), om at Rødovre Kommune sammen med de kirkelige myndigheder vil klarlægge, om Grøndalslund Kirke og Rødovre Kirke afkaster beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelseslovens § 19. Derudover fremsættes der krav til en tilføjelse i redegørelsen for Potentielle naturområder (under temaet "Natur og fritid") om, at muligheden for øgning af naturindhold på overskydende arealer fra kirkens jord, i samspil med omkringliggende grønne områder, skal ske i dialog med de kirkelige myndigheder.

Der er indgået aftale med Bolig- og planstyrelsen om, at forslag til ændringer indarbejdes i kommuneplanen jf. aftalenotat af den 22. februar 2022 (se bilag 3). Ændringerne er følgende:

1. Tilføjelse til retningslinje 8.5 Grønt Danmarkskort under temaet ”Natur og fritid”: Til retningslinjerne for 8.5 Grønt Danmarkskort, er der tilføjet seks nye retningslinjer. To retningslinjer som fastlægger prioritering af naturindsats, én retningslinje som fastlægger vægtningen af hensynet til områderne inden for Grønt Danmarkskort og tre retningslinjer som fastlægger sikring af Grønt Danmarkskort mod indgreb. Retningslinjerne er fulgt op med en tilhørende tekst i redegørelsen. Derudover er der tilføjet et nyt afsnit ”De tre nationale kriterier i udpegningen af Grønt Danmarkskort” med en redegørelse for hvordan de tre nationale kriterier er anvendt samt et afsnit ”Kommuneplanens påvirkning” med en redegørelse for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter.

2. Tilføjelse til redegørelsestekst for potentielle naturområder under temaet ”Natur og fritid”: I redegørelsesteksten for Potentielle naturområder (under temaet ”Natur og fritid”) tilføjes et afsnit om, at muligheden for øgning af naturindhold på overskydende arealer fra kirkens jord, i samspil med omkringliggende grønne områder, skal ske i dialog de kirkelige myndigheder.

3. Tilføjelse til redegørelsestekst for kirker og kirkegårde under temaer ”Kulturarv”: I redegørelsesteksten for Kirker og kirkegårde (under temaet ”Kulturarv”) tilføjes, at Rødovre Kommune sammen med de kirkelige myndigheder vil klarlægge, om Grøndalslund Kirke og Rødovre Kirke afkaster beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelseslovens § 19.

Forslag til ændringer som følge af høringssvar fra andre myndigheder og offentlige virksomheder

 • Vejdirektoratet: Bemærkning om fastlæggelse af retningslinjer for stinet, information om at der ikke er udlagt arealreservationer til vejanlæg samt et opmærksomhedspunkt omkring støjplanlægning.
 • Energinet: Bemærkninger knyttet til respektafstand, restriktive servitutter, opmærksomhed på højspændingsjordkabler i rammebestemmelser, præciseringer i redegørelsen samt orientering om igangværende projekter.
 • Movia: Bemærkninger knyttet til det strategiske net, stationsnærhed for en BRT-station ved Rødovre Centrum og fremadrettet mulighed for at etablere garageanlæg i min. miljøklasse 4 til rengøring, vask af busser mv.

Bemærkningerne har givet anledning til følgende forslag til ændringer:

4. Præcisering i redegørelsestekst for højspændingskabler under temaet ”Teknik og miljø”: I redegørelsesteksten om højspændingskabler, er el-anlæggets beliggenhed præciseret, og kW rettet til kV.

5. Ændring af ordlyd i retningslinje 6.3 Højspændingskabler under temaet ”Teknik og miljø”: Ordlyden i retningslinjen for højspændingskabler er ændret og dertil tilføjet, at der skal etableres foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden, hvis høje elektrisk ledende objekter (f.eks. vindmøller, antenner, lysmaster o.l.) placeres nærmere en 50 m fra respektafstanden til jordkablerne.

6. Tilføjelse i rammebestemmelser om tilstedeværelse af el-anlæg (højspændings jordkabler): Retningslinje 6.3 Højspændingskabler, er fulgt op af en tilføjelse i kommuneplanens rammebestemmelser, der gør opmærksom på tilstedeværelsen af el-anlæg (højspændingskabler) i rammeområderne 3G02, 3G03, 4G03, 1T02, 2B11.

7. Tilføjelse til redegørelsestekst for BRT under temaet ”Trafik og mobilitet”: I redegørelsesteksten for BRT (Bus Rapid Transport) tilføjes et afsnit med overskriften ”Anden kollektiv transport” og en orienterende tekst om, at Rødovres kollektive transport fremgår af Rødovre Kommunes Trafikplan.

8. Tilføjelse til redegørelsestekst for stationsnærhed under temaet ”Byudvikling”: I redegørelsesteksten for stationsnærhed, tilføjes en sætning om at Rødovre Kommune i oktober 2021 har modtaget betinget tilsagn om stationsnærhed for BRT-Stationen ved Rødovre Centrum.

9. Ændring og tilføjelse til retningslinje 4.3 under temaet ”Trafik og mobilitet: For at imødekomme planlovskravet § 11a, stk1, nr. 4 om fastlæggelse af den overordnede infrastruktur, er overskriften i retningslinje 4.3 ændret fra Cykelstier til Stinet (stier, cykelstier og supercykelstier) så hele stinettet fastlægges jf. retningslinjekortet. Derudover er tre underpunkter, der fastlægger stinet og kvaliteten af stinettet som helhed, tilføjet retningslinjen 4.3.

Øvrige forslag til ændringer

Fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger, laug, erhvervsejere og politiske partier handler om:

 • Valhøj Erhvervskvarter - rammebestemmelser, afstandszoner, VVM-forhold, trafik, skiltning og ønsker om nye planer (helhedsplan, lokalplan)
 • Rammebestemmelser for blandet bolig og erhverv på Rødovrevej (nord)
 • Kulturmiljøer
 • Grønt Danmarkskort og naturgenopretning
 • Flere grønne områder og byrum, biodiversitet og beplantning samt flere attraktive opholdsarealer
 • Kollektiv transport, BRT (Bus Rapid Transport), metro og stationsplacering
 • Dispensationspraksis ift. lokalplaner
 • Borgerinddragelse, offentlighed, det digitale kommuneplanformat og formidling af indhold
 • Sammenhæng mellem DK 2020 og Kommuneplan 2022-2034
 • Støj og hastighed
 • Haveboligområder og almene boliger
 • Rammebestemmelser for Harrestrup Å
 • Detailhandel (udvidelse af Lokalcenter Nørrekær/Milestedet)
 • Fjernvarme, klimaveje, ladestandere og separat kloakering

Bemærkningerne har givet anledning til følgende forslag til ændringer:

10. Tilføjelse i rammebestemmelserne til Rammeområde 4B20: I rammebestemmelserne tilføjes et opholdsarealkrav på 50% pr. etagemeter (opholdsareal: en ejendom eller et områdes friareal/ubebyggede areal der anvendes eller planlægges anvendt til udendørs ophold, f.eks. i forbindelse med nærrekreative aktiviteter).

11. Tilføjelse til retningslinje 1.2 Byudviklingsområder: her tilføjes at "grønne rum og steder som understøtter biodiversitet" skal være i fokus i udviklingen af byrum og bygninger.

12. Ændring af overskrift og vision for temaet "Natur og Fritid": Overskriften "Natur og fritid" ændres til "Natur og Biodiversitet" og visionen er skærpet.

13. Tilføjelse i 8.8 Potentielle økologiske forbindelser og 8.9 Potentielle naturområder: her indskrives i begge retningslinjer, at beplantningen/tiltag i områderne skal understøtte biodiversitet.

14. Udskiftning af genvej til høringsportalen på forsiden: I de perioder hvor der ikke er kommuneplantillæg i høring, udskiftes genvejen til høringsportalen med en genvej til indholdet for ”Hvad er en kommuneplan” (læsevejledningen) under fanen ”Om planen”.

15. Tilføjelse til afsnittet ”Hvad gælder for dig” under fanen ”Om Planen” og i søgefunktionen "Hvad gælder for mig?": Til afsnittet tilføjes orientering om, at søgningen er begrænset til kommuneplanens indhold samt eventuel lokalplan, og at der derfor godt kan være andre sektorplaner, regulativer, servitutter o.l. der også gælder for en ejendom, som ikke vises.

16. Rettelse i kulturmiljøbeskrivelsen for Damhus Boulevard: På side 10 i kulturmiljøbeskrivelsen for Damhus Boulevard rettes "bøgehæk" til "lindehæk".

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i Kommuneplan 2022 samt en rettelse i rammebestemmelserne for rammeområderne 5F10 og 5F12 i byudviklingsområdet Bykernen. Ændringen gælder arealbetegnelsen som bebyggelsesprocenten beregnes af. Betegnelsen "for den enkelte grund" er ændret til "af området som helhed".

Øvrige bemærkninger

Ud over de konkrete ændringer i Forslag til Kommuneplan 2022-2034, fremhæves her en række temaer fra vurderinger og kommentarer til høringssvarene i bilag 2. Fælles for temaerne er, at de enten har været gennemgående i flere høringssvar, at de omfatter – men også rækker ud over – kommuneplanarbejdet, at det foreslåede er en del af et pågående arbejde, eller omhandler områder, der er stort fokus på i Rødovre Kommune, men ikke kan reguleres i kommuneplanen:

Valhøjs Erhvervskvarter:

I høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2022-2034 er der bl.a. fremsat forslag om at udvide rammeområder der giver mulighed for boligudvikling. Alternativt ønskes hele Valhøjs Erhvervskvarter fastholdt som erhvervsområde. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 15. februar 2022 (sag nr. 22) Erhvervspolitik 2022, hvoraf det fremgår, at størstedelen af Valhøj Erhvervskvarter skal forblive erhvervsområde, og at plangrundlaget for Rødovres to erhvervsområder skal være med til at understøtte nuværende og fremtidige virksomheder, der ønsker at drive virksomhed i byen. Udpegningen i kommuneplanen af områder, som i fremtiden kan omdannes til boliger er derfor begrænset til de rammeområderne 4B20 og 4B21, som ligger ud til henholdsvis Korsdalsvej og ned mod Roskildevej i forlængelse af de eksisterende boligområder. De to nye rammeområders beliggenhed får derved trafikal adgang begrænset til den ydre del af Valhøjs Erhvervskvarter, således at boligtrafikken ind i erhvervsområdet begrænses. Valhøj Erhvervskvarter er i sin helhed udpeget som et byudviklingsområde, og før de to områder 4B20 og 4B21 kan omdannes til boliger, skal der udarbejdes lokalplan(er). I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes analyser af bl.a. støj- og trafikforhold, herunder afvikling af trafik til eksisterende erhverv, forbindelser igennem området og til omgivelserne, behov for klimatilpasning, beplantning, herunder betydningen for biodiversitet og biomasse, værdifulde kulturmiljøer mm.

Arealudlæg til en ny skole:

I høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2022-2034 er der fremsat forslag om at udlægge areal i Valhøj Erhvervskvarter til offentligt areal med mulighed for skole og idræt. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 14. december 2021 (sag nr. 202) igangsættelsen af en lokaleanalyse på skoleområdet, som skal danne baggrund for en langsigtet investeringsplan. På baggrund af analysen vil behovet for evt. nye arealudlæg til skole i Rødovre Kommune blive undersøgt nærmere.

Arealer med mulighed for multihal og andre idrætsfaciliteter:

I høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2022-2034, er der fremsat forslag om at give mulighed for bl.a. multihal og -anlæg og andre tidssvarende idrætsanlæg i flere af Valhøj Erhvervskvarters rammeområder. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 14. december 2021 (sag nr. 201) at afsætte midler til en analyse af mulighederne for etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune, herunder i området omkring Rødovrehallen. På baggrund af analysen vil behovet for evt. nye arealudlæg til idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune blive undersøgt nærmere.

Ladestandere til elbiler:

I høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2022-2034 fremsættes der ønske om udarbejdelsen af en strategi for opsætning af ladestandere, og at en sådan integreres i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 26. april (sag nr. 71) prioritering af indsatser i Klimahandlingsplanen DK2020, hvor indsats nr. 9 er udarbejdelse af en strategi for ladestandere. Rødovre Kommune igangsætter i juni 2022 udarbejdelsen af en sådan ladestanderstrategi, som blandt andet kommer til at udpege offentlige områder til fremtidig opsætning af ladeinfrastruktur i Rødovre. Det er målet, at udbuddet af lademuligheder i Rødovre Kommune skal være med til at fremme udbredelse af el-biler. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke hjemmel i Planloven til at inkludere krav til opsætning af ladestandere i en kommuneplan. Ladestanderstrategien vil derfor, når den er vedtaget, fremgå af infoboksen under fanen ”Trafik og mobilitet” med et direkte link, og vil således indgå direkte i de løbende arbejde med den sammenfattende fysiske planlægning.

Rødovres grønne profil:

I høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2022-2034 er der kommet bemærkninger til Rødovre Kommunes intentioner om at ville styrke den grønne profil, og hvorledes dette giver sig til udtryk i kommuneplanforslaget. Rødovre Kommune er fuldt udbygget og med Rødovrestrategien er det derfor besluttet, at fokus skal være på at prioritere kvaliteten af eksisterende grønne arealer i byen, sikre og fremme grønne kvaliteter i udviklingsområderne samt langs veje og pladser. I kommuneplanens retningslinjer fastlægges denne strategi og prioritering under temaerne "Byudvikling", "Erhverv", "Trafik og mobilitet" og "Natur og Biodiversitet". Gennem den videre planlægning vil Kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, sammen med kommunens øvrige grønne tiltag, derfor være med til at kunne løfte den grønne profil. Herunder udviklingen af en smukkere og grønnere by, som skaber rammer for fysisk og mental sundhed, understøtter udviklingen af gode fællesskaber, giver miljømæssige fordele og øger antallet af planter og dyr. Vejprojektet for de gennemskærende veje, er et konkret igangværende projekt, hvor beplantning sammen med støjreduktion udgør et centralt fokus. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 26. april (sag nr. 71) prioritering af indsatser i Klimahandlingsplanen DK2020, hvor indsatserne 32-42 retter sig imod natur og dyreliv m.m., og på sigt vil skubbe udviklingen i retning af et grønnere Rødovre. Som et konkret eksempel på sammenhæng mellem byudvikling og styrkelse af den grønne profil kan den igangværende udvikling af Bykernen fremhæves; her etableres offentligt tilgængelige grønne gårde, grønne tage og et nyt, grønt hovedstrøg, der både tilbyder nye rekreative muligheder, øger biomassen og bidrager til biodiversiteten i et centralt beliggende område, der tidligere var et nedslidt erhvervskvarter. På baggrund af høringssvarene, foreslås desuden, at man i det fremtidige udviklingsområde Valhøjs Erhvervskvarter, fastsætter et minimums opholdskrav i rammebestemmelserne for det vestliggende boligområde (Rammeområde 4B20) til min. 50% pr. etagemeter. Det er 10 procentpoint mere end kravet på 40% pr. etagemeter, som er det krav der stilles til etagebebyggelse i de generelle rammer. Når der skal udarbejdes en lokalplan for området, vil der kunne stilles yderligere krav omkring offentlig tilgængelighed til området samt graden og karakteren af områdets udehopholdsarealer.

Kulturmiljøer:

Udpegningen af de 15 kulturmiljøer i Forslag til Kommuneplan 2022 har givet anledning til, at der i flere høringssvar er udtrykt bekymring for konsekvenserne af eventuelle restriktioner, dette vil medføre. Blandt andet i forhold til ønsker om tilbygning, ombygning, nedrivning o.l. Kommuneplanens udpegning giver ikke direkte hjemmel til at håndhæve de anbefalinger, der fremgår af kulturmiljøbeksrivelserne. Anbefalingerne har status af vejledning, hvor der ved ændringer bør tages hensyn til kulturmiljøets bærende værdier, som der er redegjort for i kulturmiljøbeskrivelsen. Anbefalingerne kan – hvis det er relevant – indgå i en dialog mellem forvaltning og grundejere, som ønsker at ændre deres hus. Ønskes anbefalingerne håndhævet ad juridisk vej, skal de indgå i en lokalplan, hvor dette fremgår.

Registrering, kulturmiljøbeskrivelser og udpegningen af kulturmiljøerne, herunder den fortælling der er vægtet i prioriteringen af de udvalgte kulturmiljøer i Kommuneplan 2022, er foretaget af et eksternt konsulentteam i samarbejde med en følge- og projektgruppe bestående af repræsentanter fra lokale foreninger og museer, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer, Oplevelsescentret Vestvolden, Lokalhistorisk forening, Forstadsmuseet og Kroppedal Museum samt relevante tværfaglige medarbejdere fra Rødovre Kommune.

Ved beslutning om udarbejdelse af en lokalplan for et område der indgår i et udpeget kulturmiljø, vil dette ske med afsæt i en startredegørelse og efterfølgende lokalplanproces i dialog med grundejerforeningerne/berørte borgere og andre relevante parter.

Borgerinddragelse:

Flere høringssvar fremhæver ønsket om mere inddragelse og større offentlighed i arbejdet med kommuneplanen. I forbindelse med igangsætningen af arbejdet med revision af Rødovrestrategien vil processen for udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan blive evalueret med henblik på at styrke inddragelse af borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige i det fremtidige arbejde med kommunens planer, strategier og programmer.

Link til Kommuneplan 2022

Kommuneplan 2022 - Sammen om et bæredygtigt Rødovre tilgås via følgende link:

http://rk.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=5

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - juni 2022

Offentliggørelse - juli 2022.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar (i fuld længde)
Bilag 2: Svarskema - Høringssvar Kommuneplan 2022
Bilag 3: Frafald indsigelse Rødovre Kommuneplan 2022
Bilag 4: Statens bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2022

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2022
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen tog på sit møde den 22. juni 2021 (sag nr. 124) bedømmelsen af arkitektkonkurrencen om Ny bygning til rådhusfunktioner til efterretning. Vinderforslaget, som blev offentliggjort dagen efter, er udarbejdet af et konsortium bestående af Werk Arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører og BE Hamburg. Siden offentliggørelsen har Rødovre Kommune arbejdet tæt sammen med vinderne om at udvikle og detaljere projektet, så det bedst muligt bidrager til at realisere visionen om at udvikle Bykernen til en levende og bæredygtig centralt placeret ny bydel.

Tillæg 3 til Lokalplan 145 etablerer det planmæssige grundlag for realisering af Ny bygning til rådhusfunktioner, bebyggelsen af nabogrunden mod Tårnvej som foreslået i arkitektkonkurrencens vinderforslag, forenkler realiseringen af en fælles parkeringsløsning disse to projekter imellem, samtidig med at det reviderer afgrænsningen af Lokalplan 145 i overensstemmelse med konsekvenserne af arealoverdragelserne Rødovre Kommune og ejerne af nabogrunden imellem.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 2. at Forslag til Tillæg 3 Lokalplan 145 - Karrébyen med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 3. at Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 - Karrébyen ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 42:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, idet den offentlige høring forlænges til 6 uger fra den 28. juni til den 9. august 2022.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har arbejdet tæt sammen med Werk Arkitekter om at udvikle den nye bygning til rådhusfunktioner, så det bedst muligt bidrager til at realisere Kommunalbestyrelsens vision for området. En del af visionen var en fælles udvikling af kommunens bygning og bebyggelsen af nabogrunden mod Tårnvej. Dette kommer bl.a. til udtryk i en fælles parkeringsløsning to projekter imellem.

Tillæg 3 til Lokalplan 145 behandler sammenlægning af to delområder (G og H) til delområde G. Sammenlægningen fordeler byggemulighederne for området uden at ændre det samlede antal etage m2, som forbliver ca. 15.000.

Dette arbejde har omfattet en undersøgelse af mulighederne for også at realisere den bebyggelse, som i vinderforslaget blev foreslået på nabogrunden vest for Ny bygning til rådhusfunktioner - mod Tårnvej (matrikel nr. 7mx, hvor den bygning, der tidligere husede Sundhedscentret, og som nu er indrettet til midlertidig husning af daginstitutionen Solen, ligger). Undervejs i arbejdet er endvidere indgået en aftale med ejeren af grunden nord for Ny bygning til rådhusfunktioner (matrikel nr. 7ao, som ejes af Centrumkontorene RK 2020 ApS ved Casa A/S, og hvor opførelsen af en beboelsesejendom pt. pågår), om en gensidig overdragelse af arealer med henblik på at tilvejebringe et bedre byrum de to bygninger imellem end det oprindeligt var muligt, hvilket er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 25. januar 2022 (sag nr. 5).

Afgrænsningen af delområde E ændres, så det tilpasses den nye matrikelgrænse for matrikelnr. 7ao (vinkelgrunden øst og syd for børneinstitutionen Solen).

Tillæg 3 til Lokalplan 145 indeholder desuden en justering af bestemmelserne om etagehøjder, således at de fastsatte etagehøjder kun gælder for etageboligbebyggelse og ikke for erhvervsbyggeri (de facto administrationsbygningen). Justeringen skyldes behovet for højere etager i administrationsbygningen, så der bl.a. kan etableres den nødvendige ventilation i arbejdslokalerne. Det skal bemærkes, at Lokalplan 145 giver mulighed for op til 6 etager, men at administrationsbygningen kun er i 5 etager. Den samlede højde på administrationsbygningen vil dermed ikke overstige boligbyggerierne i 6 etager.

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 145 er vedlagt som Bilag 1.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 udvider grænsen for rammeområde 5F10 til også at indeholde matrikelnr. 7mx (det tidligere Sundhedscenter), som hidtil har ligget i rammeområde 5F12. Ændringen muliggør Tillæg 3 til Lokalplan 145, hvor der fastsættes en bebyggelsesprocent på 150 for delområde G.

Miljøscreening er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes:

Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2022 er vedlagt som link.

http://rk.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=5

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2022

Rødovre strategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentlig høring i 4 uger fra den 28. juni 2022 til den 26. juli 2022

Endelig vedtagelse 27. september 2022

Offentliggørelse oktober 2022.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 3 til Lokalplan 145
Bilag 2: Miljøscreening af tillæg 3 til Lokalplan 145 og tillæg 1 til Kommuneplan 2022

Forslag til fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

De otte kommuner langs Harrestrup Å-systemet har i samarbejde udarbejdet forslag til Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet vil samle og afløse syv ældre vandløbsregulativer. Der er desuden udarbejdet et udkast til miljørapport for fællesregulativet samt udkast til en væsentlighedsvurdering for Natura2000-området Kalveboderne. Forslag til fællesregulativet og de to vurderinger skal sendes i offentlig høring.

Sagen forelægges til orientering i Klima- og Naturudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til fællesregulativet samt tilhørende miljøvurdering og væsentlighedsvurdering sendes i offentlig høring samt
 2. at Teknisk Forvaltning i denne sag delegeres beslutningskompetencen i den videre proces for fællesregulativet, miljøvurdering og væsentlighedsvurdering.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 7. juni 2022, pkt. 18:

Orientering taget til efterretning.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 43:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 117:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fællesregulativet

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen.

Der er samtidigt i både Rødovre og øvrige kommuner et behov for at få opdateret regulativet i forhold til virkeligheden med hensyn til udvidede og indskrænkende broer og underføringer. De eksisterende byggelinjer er videreført, og der lægges med ændringerne ikke op til ændringer i forløbet gennem Rødovre, men der foretages nogle justeringer i forhold til oprensningskrav etc.

Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument - et lovpligtigt værktøj for vandløbsmyndighedens administration, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ. Da fællesregulativet skal anvendes som administrationsgrundlag for vandløbsmyndigheden, er det af overvejende teknisk karakter, og kan derfor være vanskeligt at tilgå for lægmand.

Fællesregulativet vil erstatte de syv gældende vandløbsregulativer, der er fra 1996-2000. Med fællesregulativet vil vandløbenes skikkelse blive ændret fra geometrisk til teoretisk skikkelse, dvs. fra "kanal-form" til at tillade mere naturlig variation. Herved sikres vandløbenes vandføringsevne samtidig med, at der gives mere plads til naturlig vandløbsdynamik og dyre- og planteliv. Oprensningsbehov forventes deraf reduceret, mens behov for kontrol og dokumentation af vandføringsevne forøges. Fællesregulativet vil desuden ensarte rammerne for vedligeholdelsen, mens antallet af årlige grødeskæringer ikke ændres.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet et udkast til miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Natura 2000, Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet udkast til en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Lov- og plangrundlag

Vandløbsloven, Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019

Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021

Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af fællesregulativet vil reducere udgifter til oprensning, men forøge udgifter til kontrol. Alle udgifter afholdes indenfor eksisterende driftsbudget for vandløb.

Tidsplan

Tidsplanen for offentlighedsfasen for fællesregulativet og miljøvurderingen er:

8 ugers offentlig høring af fællesregulativ og miljø- og væsentlighedsvurdering igangsættes 1. juli 2022 og løber frem til slut uge 37 (16. september 2022)

Herefter indarbejder kommunerne eventuelle høringssvar, således at kommunerne kan påbegynde godkendelse af fællesregulativet fra og med uge 41, 2022.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Fællesregulativ
Bilag 2: Miljøvurdering af Fællesregulativ
Bilag 3: Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Udskiftning af dieselskraldebiler til elskraldebiler
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at lease yderligere en el-skraldebil til indsamling af drikkekarton foreslår Teknisk Forvaltning at udskifte to gamle dieselskraldebiler til elskraldebiler. Hermed opnås synergien ved et samlet og større EU-udbud. Udskiftningen af de to dieselskraldebiler til elskraldebiler er en af de vedtagne indsatser i DK2020-klimahandlingsplanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at udbud på tokammer elskraldebil og udskiftning af to gamle dieselskraldebiler til elskraldebiler sker ved at gennemføre udbud på tre elskraldebiler samt
 2. at udgiften på netto 0 kr. svarende til en udgift på 0,3 mio. kr. og en tilhørende indtægt på 0,3 mio. kr., som beskrevet i sagsfremstillingen vil blive indarbejdet i budget 2024 og frem.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 44:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 26. april 2022 (sag nr. 71) godkendt, at de 50 foreslåede indsatser i Rødovre Kommunes DK2020 projekt skal udgøre grundlaget for det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

En af de 50 indsatser handler om omstilling til eldrevne skraldebiler (indsats nr. 16). I denne indsats er det bl.a. beskrevet, at de to ældste skraldebiler i affaldsindsamlingen er fra 2012-2013, og at de er købt brugt. De to biler vil umiddelbart være de første, som står til udskiftning, og det vil være det første skridt i indsats 16 under Rødovre Kommunes DK2020-projekt med omstilling til eldrevne skraldebiler.

I sagen om anlægsbevilling til indkøb og leasing af skraldebiler på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019 (sag nr. 32) vurderede Teknisk Forvaltning, at fordelen ved at lease tre af de nye skraldebiler, der kører på diesel er, at Rødovre Kommune ikke binder sig til dieselskraldebiler i otte år, som er den normale afskrivningsperiode for en dieselskraldebil. Derimod er der mulighed for hen ad vejen at udskifte de lejede/leasede dieselskraldebiler med nye elskraldebiler i takt med, at teknologien på markedet for elskraldebiler udvikles og elbilernes køreradius derved bliver større. Udviklingen på markedet for elskraldebiler er i fuld gang, og en udskiftning af dieselbiler til el er nu en reel mulighed, men Teknisk Forvaltning vil hellere fokusere på udskiftning af de ældste og brugte dieselskraldebiler, som det er beskrevet i indsats 16 i Rødovre Kommunes DK2020 projekt, fremfor at starte med de tre leasede dieselbiler. De to ældste skraldebiler har Euronorm V, og forurener væsentlig mere end de tre leasede dieselskraldebiler, der har Euronorm VI. Der er således en miljømæssig god grund til at starte med udskiftning af de ældste dieselbiler. Serviceudgifterne til drift og vedligehold på disse biler er nu også på et niveau, hvor det ikke længere giver mening at holde dem kørende.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 31. maj 2022 besluttet at købe en tokammer elskraldebil, i forbindelse med implementering af indsamlingsordning for mad- og drikkevarekarton sammen med plast. Indkøbet af en tokammer elskraldebil skal ske via et EU-udbud.

Gennemførelsen af et EU-udbud er en krævende proces, både tidsmæssigt og økonomisk. Udskiftningen og leasing af skraldebiler skal ske ved EU-udbud, og derfor vurderer Teknisk Forvaltning, at det vil skabe god synergi og være mest omkostningseffektivt, hvis der laves et samlet udbud på alle tre biler, da der er tale om udbud på elskraldebiler med stort set de samme specifikationer og krav. Hvis udskiftningen af de to gamle dieselbiler startes op nu, vil de være mere end 10 år gamle, når udskiftningen sker. Der forventes en leveringstid på op mod to år for nye elskraldebiler.

Traditionelt regnes levetiden på en dieselskraldebil at ligge omkring otte år, og derfor følger der en del udgifter til service og vedligeholdelse af de gamle skraldebiler.

Hvis de nye elskraldebiler leases forventes der kun at være en ekstra udgift på 0,15 mio. kr. pr. bil, ved udskiftningen af de gamle biler. Hvis de alternativt udskiftes til nye dieselskraldebiler, vil det ikke medføre en merudgift pga. gevinsten ved færre udgifter til drift og vedligehold. Det vil imidlertid have betydning miljømæssigt, da bilerne vil gå fra Euromnorm V til Euronorm VI, som er minimumskrav til nye dieselbiler.

Teknisk Forvaltning bemyndiges til at igangsætte et EU-udbud og indgå kontrakt på anskaffelse af to elskraldebiler sammen med anskaffelse og udbud på tokammer elkompromatorbil, som besluttet på mødet den 31. maj 2022.

Indkøbskontoret vil indhente to tilbud på leasing af de anskaffede biler og bemyndiges til at indgå aftale med den leverandør, der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013: ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Rødovre Kommunes indkøbspolitik fra maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område. 

Indkøb af to elskraldebiler medfører en anslået ekstraudgift til leasing på 0,3 mio. kr. pr. år, der dækkes af en tilsvarende indtægt fra affaldsgebyrerne på 0,3 mio. kr. der vil blive indarbejdet i budget for 2024 og fremefter. 

Indtægter og udgifter vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

December 2022: Sag om godkendelse af leasing aftale på indkøb af tokammer elkomprimatorbil og to elskraldebiler.

Igangsættelse af forundersøgelse af BRT på linje 200S
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med forundersøgelser for BRT mellem Avedøre til Gladsaxe ad Tårnvej, samt udarbejdelse af forslag til finansiering og byrdefordeling for etablering af BRT-anlæg. I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til Tårnvej - analyse og disponering af vejareal samt forprojektering, som er straksbevilget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune deltager i fælles forundersøgelse om etablering af BRT-linjer på linje 200S fra Avedøre til Gladsaxe,
 2. at der for linje 200S iværksættes en forberedende undersøgelse, jf. forslag til kommissorium samt
 3. at Rødovre Kommune sammen med øvrige beliggenhedskommuner samt Region Hovedstaden i efteråret 2022 udarbejder et eller flere forslag til principper for finansiering og byrdefordeling for etablering af BRT-anlæg.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 45:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 119:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

BRT er højklassede bussystemer med højt serviceniveau og hyppige afgange. BRT kører som udgangspunkt i egne vognbaner med signalprioritering i signalkryds og dermed høj rejsehastighed og pålidelighed. Stoppestederne på BRT-linjer har karakter af stationer med niveaufri ind- og udstigning, og BRT-busserne vil være eldrevne ledbusser med høj passagerkomfort. BRT er dermed et højklasset kollektivt transportsystem, der kan tiltrække og transportere væsentligt flere passagerer end ordinære buslinjer. BRT er udbredt mange steder i såvel Europa som den øvrige verden. Den første danske BRT strækning (Plus-bus) åbner i Aalborg i 2023.

I samarbejde mellem beliggenhedskommunerne, Region Hovedstaden og Movia er gennemført mulighedsstudier, der screener de trafikale og økonomiske effekter af BRT-linjerne. Her indgik 200S langs Tårnvej som en BRT linjeføring. Se bilag 1.

Anlæggelsen af en BRT-linje medfører, at der ved udpeget stationer kan ansøges om, at oplandet til stationen vil være omfattet af stationsnærhedsprincippet, når der skal udarbejdes Kommuneplan og lokalplaner for området. Det har Rødovre Kommune tidligere gjort og fået tilsagn om for stoppet ved Rødovre Centrum. Dette er indarbejdet i kommunens planer for Bykernen i forbindelse med den igangværende byudvikling. Stationsnærhedsprincippet er først gældende for kommuneplanlægning, når BRT er færdiganlagt. Det medfører derfor umiddelbart ikke yderligere byudvikling.

I juni 2021 indgik Folketinget aftale om en infrastrukturplan. I planen indgår statslig medfinansiering af indtil halvdelen af etablering af 200S med op til 525 mio.kr. Desuden vil staten udføre og finansiere de nødvendige VVM-undersøgelser (forundersøgelser).

Der er indgået aftale mellem staten, regionen og beliggenhedskommunerne om i fællesskab at finansiere en forberedende undersøgelse af BRT på 200S. Rødovre Kommune har i investeringsoversigten for budget 2022 givet en straksbevilling på 1,0 mio. kr. i anlægsbevilling til medfinansiering.

Forslag til kommissorium til undersøgelsen er vedlagt som bilag 2.

I undersøgelsen skal der vurderes alternative linjeføringer, ligesom der skal være særlig opmærksomhed om at skabe optimale skifteforhold til S-togsstationerne i Friheden, Rødovre og Husum.

Den forberedende undersøgelse planlægges iværksat senest ved årsskiftet 2022-23 og afsluttet i starten af 2024. Denne undersøgelse skal koordineres med en forventet sideløbende udredning om letbane eller BRT fra Gladsaxe Trafikplads ad Frederikssundsvej til Nørrebro St.

BRT-kommunerne og Region Hovedstaden har indgået i en tæt dialog med Transportministeriet om, hvilke rammebetingelser, der skal være til stede, for at kommunerne og region kan deltage i BRT-projekter. Borgmestre og regionsrådsformand afholdte møde med ministeren om sagen 9. marts, og på baggrund heraf er parterne blevet enige om et forståelsespapir (Bilag 3), der fastlægger,

 • at den kommunale medfinansiering sker uden for det kommunale anlægsloft,
 • at lokale parter kan lånefinansiere deres anlægsudgifter til BRT med tilbagebetaling over 40 år og
 • at der er symmetri i risikoen på anlægsprojektet.

Transportministeriet har tilkendegivet at arbejde efter en endelig afklaring af disse forhold inden årets udgang. Det er dog ikke lykkedes at få en endelig tilbagemelding fra Transportministeren vedr. stillingtagen til forståelsespapir samt kommissorium for forberedende undersøgelse på linje 200S.

En del af udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget er at igangsætte et udredningsarbejde om fordeling af den lokale anlægsfinansiering. Dette er erfaringsmæssigt en længere proces, og det er derfor relevant at dette igangsættes i god tid, således at finansieringsnøglerne kan indgå i det fremtidige beslutnings- og efterfølgende aftalegrundlag. Beliggenhedskommunerne og regionen har derfor aftalt at påbegynde dette arbejde efter sommerferien 2022 med henblik på at udarbejde et eller flere forslag til byrdefordeling inden årets udgang.

For BRT-linjer i hovedstadsregionen vil det typisk gælde, at linjerne går på tværs af kommunegrænser og ligeledes berører statsveje, samtidig med at Region Hovedstaden finansierer driften på linjerne. Dette indebærer, at projektet vil inddrage flere kommuner, regionen og staten. Der vil derfor på et senere tidspunkt være behov for stillingtagen til den mest hensigtsmæssige model for den politiske styring af tværgående BRT-projekter. Det er derfor i forståelsespapiret aftalt, at en afklaring af dette skal være på plads, samtidig med, at der evt. træffes endelig beslutning om etablering af de enkelte BRT-linjer.

Lov- og plangrundlag

Ansøgning om stationsnærhed ved BRT-station, Rødovre Centrum, Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, sag nr. 112

Aftale om Infrastrukturplan 2035

Budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2022 er der givet en straks anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Tårnvej - analyse og disponering af vejareal samt forprojektering.

Udgiften på 1.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Den samlet anlægsramme for BRT på linje 200S (Avedøre-Gladsaxe Trafikplads) er tidligere blevet anslået til at være 1.050 mio. kr. I aftaleteksten for Infrastrukturplan 2035 tilkendegives en statslig medfinansiering på 525 mio. kr. til omdannelse af linje 200S til BRT.

Tidsplan

 • Ultimo 2022: Afklaring af lokale parters anlægs- og lånerammer samt symmetri i anlægsrisiko
 • Primo 2023-medio 2024: Gennemførsel af forberedende analyse
 • Efteråret 2022 til ultimo 2024: Forventet sideløbende udredning om letbane eller BRT på Frederikssundsvej
 • Ultimo 2024-primo 2025: Politisk afklaring om VVM for BRT 200S i sammenhæng med afklaring af VVM om letbane eller BRT på Frederikssundsvej
 • Medio 2025: Fastlæggelse af kommissorium for VVM-undersøgelsen og igangsættelse af rådgiverudbud
 • Sensommer-efterår 2025: VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase
 • Ultimo 2026: Offentlig høring af VVM-undersøgelsen
 • Primo 2027: Endelig VVM-rapport offentliggøres
 • 2027: Politisk afklaring, beslutning og forhandling om anlæg af BRT-linje, herunder afklaring af fordeling af lokal finansiering, organisering m.v.
 • 2028-2033: Projektering og anlæggelse af BRT.

Parterne er enige om, at der skal løbende arbejdes for at optimere denne tidsplan, så beslutningsgrundlag kan færdiggøres hurtigst muligt.

Bilag

Bilag 1: Movias materiale om BRT
Bilag 2: Udkast til kommissorium for forberedende analyse 200S
Bilag 3: Forståelsespapir for BRT på linje 200S og linje 400S for kommuner, region og Transportministeriet

Fremrykning af bevilling for støjreducerende belægning på Jyllingevej
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I projektet for støjreducerende belægning på Jyllingevej og derigennem mere biodiversitet på strækningen blev det beskrevet, at den største del af projektets økonomi ville blive brugt i 2023, hvorfor hele projektets bevilling på 16 mio. blev søgt. For at få en sammenhæng mellem bevillingen og rådighedsbeløbet, samt sikre at der i 2022 er tilstrækkeligt rådighedsbeløb til de forventede udgifter, søges 11 mio. kr. fra 2023 fremrykket til 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. i 2022 til Støjreducerende belægning på Jyllingevej, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 46:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet for støjreducerende belægning på Jyllingevej indgår i prioriteringskataloget for de gennemskærende veje, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021. I prioriteringskataloget blev der oplistet principper for udbredelsen af støjreducerende belægninger på kommunens gennemskærende veje og reducere barriereeffekten af vejene i kommunen ved indarbejdelse af et grønt udtryk og mere biodiversitet.

Med indarbejdelse af principperne i projektet om støjreducerende belægning på Jyllingevej bliver biodiversiteten hævet væsentligt.

I bevillingssagen om støjreducerende belægning på Jyllingevej, som var på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2022, blev projektets tre etaper beskrevet. Projektet første etape, fra Motorring 3 til kolonihaverne, og tredje etape, fra Rødovrevej til kommunegrænsen til København, vil bevirke en større biodiversitet på strækningen.

Med denne flytning af rådighedsbeløbet vil det økonomisk være muligt at lave en større del af arbejdet i 2022. Færdiggørelsen af hele strækningen med udlægning af asfalt sker dog stadig først i 2023, da asfaltarbejdet er det sidste, der skal udføres, og her må temperaturerne ikke være for lave. Samtidig skal plantning af træer ske sent efterår til tidligt forår for at give træerne gode muligheder for at etablere sig. Hvis vi får en mild vinter, er det muligt at plante træer det meste af vinteren og dermed komme hurtigere i mål med den grønne del af projektet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2022 - langsigede investeringsoversigt

Beslutningssag på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

I bevillingssagen for ovenstående projekt, sag nr. 43 af Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2022, blev givet en bevilling på 16,0 mio. kr., svarende til hele projektets økonomi. I vedtaget budget 2022 er der placeret 5,0 mio. kr. i 2022. Udgiften på 11,0 mio. kr. i 2022 vedrører hovedfunktionen 2.28 Kommunale veje.

Der forventes afledt drift for 100.000 kr. pr. år, ved afslutningen af projektet. Den afledte drift vedrører primært pleje af de grønne arealer.

Tidsplan

Ingen.

Hovedstadens Beredskab, godkendelse af fortsat brug af repo-forretninger
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger. Godkendelsen udløber med udgangen af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen påny med henblik på en forlængelse af godkendelsen frem til udgangen af 1. halvår 2026.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 121:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på mødet den 11. januar 2017 en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger jf. bilag 1.

En repo-forretning er et salg af et værdipapir (fx en obligation) og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fremtidig terminsdato. En repo-forretning er identisk med et kort lån. Man fremskaffer således billig likviditet via et værdipapir.

Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner svarer til ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik
Bilag 2: Notat om repo-forretninger

Hovedstadens Beredskab, Godkendelse af kassekredit
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab må oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Det følger af vedtægternes § 8 stk. 1, at beslutninger om lån skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges dette til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grundet den helt særlige økonomiske situation for 2022, som Hovedstadens Beredskab befinder sig i dels grundet de økonomiske konsekvenser af COVID-19 dels grundet tabet af ambulancetjenesten har Hovedstadens Beredskab været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause, som gør at der ikke er likviditet til at igangsætte en række særligt kritiske projekter.

Som alternativ til en merbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2022 til disse særligt kritiske projekter har Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttet, at etablere en kassekredit mhp. en midlertidig finansiering af disse merudgifter i 2022, samtidig med at meromkostningerne indarbejdes i form af en forøgelse af driftsbidraget i budget 2023.

Hovedstadens Beredskab kan optage en kassekredit på maksimalt 125 kr. pr. indbygger i selskabets ejerkommuner, uden af dette kommer til at påvirke Hovedstadens Beredskabs ejerkommuners låneramme, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 9.

Hovedstadens Beredskab har indhentet et tilbud fra Nordea, hvoraf det fremgår, at selskabet kan få en kassekredit mod et gebyr på 0,5 pct. og en variabel rente, der medio marts 2022 lød på 0,4 pct.

Det er aftalt med Nordea, at det er muligt at starte med en kassekredit på 10 mio. kr. og så justere den løbende op til eventuelt 20 mio. kr., hvis dette behov skulle opstå.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 30. april 2022 en godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af beslutningen, at meromkostningerne indarbejdes i form af en forøgelse af driftsbidraget i budget 2023.

Da meromkostningerne på nuværende tidspunkt ikke kendes, kendes de økonomiske konsekvenser heller ikke.

Såfremt Hovedstadens beredskab udnytter den samlede kassekredit på 20 mio.kr., vil det for Rødovre Kommune betyde en ekstraudgift på ca. 430.000 kr. ex. gebyr og renter i 2023. Såfremt beløbet kendes inden deadline for de tekniske ændringer for budget 2023, vil beløbet blive indarbejdet som teknisk ændring i Budget 2023. Alternativt vil der blive søgt om en tillægsbevilling i 2023.

Tidsplan

Ingen.

Forhåndsgodkendelse af Klimahandlingsplan - DK2020
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som led i Rødovre Kommunes deltagelse i DK2020-projektet skal kommunen udarbejde en klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen skal sikre, at Rødovre Kommune er CO2-neutral i 2050 og modstandsdygtig over for klimaforandringer i fremtiden. Før klimahandlingsplanen kan godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og derefter af C40, skal den forhåndsgodkendes eksternt af CONCITO, som er fagligt sekretariat for DK2020-projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til Klimahandlingsplan godkendes.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 7. juni 2022, pkt. 17:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 123:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet 29. september 2020 (sag nr. 176) vedtog Kommunalbestyrelsen, at Rødovre Kommune skulle tilslutte sig DK2020-projektet og udarbejde en klimahandlingsplan med mål for reducering af CO2-udledningen og klimatilpasning. Ambitionen er, at Rødovre har reduceret den samlede CO2-udledning med 70 % inden 2030, og at Rødovre i 2050 er CO2-neutral. Arbejdet blev allerede sat i gang med Rødovrestrategien og arbejdet med FN’s verdensmål. Klimahandlingsplanen bliver således en del af udmøntningen af Rødovrestrategien. Planen skal styrke det fremtidlige arbejde og være et vigtigt redskab i arbejdet med en mere bæredygtig udvikling. Kommunalbestyrelsen forpligter sig med klimahandlingsplanen til at implementere de indsatser, der er beskrevet i planen, og skabe de forandringer, som er nødvendige for, at Danmark kan overholde Parisaftalen. På mødet 26. april 2022 (sag nr. 71) godkendte Kommunalbestyrelsen prioriteringen af de i alt 50 indsatser i klimahandlingsplanen. Indsatserne er inddelt i syv hovedtemaer:

 • energi
 • erhverv
 • grøn mobilitet
 • varmeplanlægning
 • affald
 • klimatilpasning og biodiversitet
 • forbrug

Under hver indsats er aktører, mål, faser, økonomi og potentiale for CO2-reduktion beskrevet. I klimahandlingsplanen arbejdes videre med FN´s verdensmål. Verdensmålene sætter fokus på synergier, så indsatserne skaber merværdi som for eksempel sundhed, trivsel og stærke sociale fællesskaber. Indsatserne i klimahandlingsplanen vil derfor ikke udelukkende fremme bæredygtighed, sænke CO2-udledningen og klimatilpasse byen, men vil i mange tilfælde også bidrage med f.eks. sundhedsmæssige merværdier.

Klimahandlingsplanen er inddelt i tre søjler i overensstemmelse med den internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF), som skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af kommunernes klimahandlingsplaner.

Søjle 1 beskriver den langsigtede version om at blive CO2-neutral, og hvordan kommunen vil samarbejde og inddrage aktører og borgere i arbejdet, herunder blandt andet virksomheder og særligt udsatte borgere. Det beskrives, hvordan Klimahandlingsplanen spiller sammen med andre planer, strategier og politikker. Endvidere beskrives, hvordan der arbejdes videre med FN´s verdensmål og sikres merværdi og synergi med f.eks. Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Søjle 2 beskriver Rødovre Kommune, herunder at kommunen er en bykommune, befolkningstilvækst og befolkningssammensætning samt kommunens administrative struktur. CO2-udledningen for Rødovre som geografisk område opgøres og der opstilles scenarier for CO2-reduktion. Endvidere beskrives risiko for og konsekvenser ved klimaforandringer såsom øget hyppighed og styrke af oversvømmelser i forbindelse skybrud.

Søjle 3 indeholder de 50 indsatser samt beskrivelse af monitorering af planen.

Kommunalbestyrelsen vil årligt få forelagt en evaluering af fremskridtene i indsatserne og et CO2-regnskab. Der skal tages højde for, at data til CO2-regnskabet grundet forsinkelser i data, ikke kan afspejle det pågældende år det rapporteres i. Klimahandlingsplanen er endvidere en dynamisk plan, og den skal derfor jævnligt opdateres i forhold til både de nationale og regionale forpligtelser og den teknologiske udvikling. Planen vil blive revideret og opdateret hvert 5. år, første gang i 2027.

Klimahandlingsplanen er vedlagt som Bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Rødovrestrategien 2020

CO2-handlingsplan 2021-2022.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune skal afsætte betydelige ressourcer internt og på tværs af forvaltningerne til gennemførelse af indsatserne i Klimahandlingsplanen. Behovet for ressourcer står beskrevet under hver af indsatserne i bilaget.

På mødet 26. april 2022 (sag nr. 71) blev prioteringen af indsatserne prioriteret. Hovedparten af indsatserne planlægges sektorvis, og en del er der allerede afsat midler til. De indsatser, hvor der endnu ikke er afsat midler, vil indgå i de kommende budgetdrøftelser, så Rødovre Kommune kan nå målet om CO2-neutralitet i 2050.

Tidsplan

Klimahandlingsplanen skal forhåndsgodkendes eksternt af CONCITO i juni 2022. Klimahandlingsplanen fremlægges derefter for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i september 2022 og vedtages endeligt af CONCITO og C40 i slutningen af oktober 2022.

Bilag

Bilag 1: DK2020 klimahandlingsplan

Tillægsbevilling - Forundersøgelse til udbedring af jordvold ved Rødovre Skole
Sag nr. 113

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er konstateret at en jordvold i matrikelskel mellem Rødovre Skole og Rødovre Boligselskab over tid er blevet ustabil, hvilket bevirker, at asfalteret vej mellem Gunnekær nummer 25 og 33 er udsat for gradvis erodering. Der søges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelse og udarbejdelse af materiale, der kan danne grundlag for udbedring af terrænet og fordeling af udgifterne mellem Rødovre Kommune og boligselskabet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Klima- og Naturudvalget og afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til forundersøgelse af ustabil jordvold i 2022, som finansieries af kassebeholdningen.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 7. juni 2022, pkt. 19:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 124:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jordvold langs brandvej tilknyttet Rødovre Boligselskabs lejligheder på Gunnekær mellem nummer 25 og 33 er ustabil, hvilket bevirker en forøget risiko for at brandvejen, der ligger op til jordvolden, eroderer. For at højne vidensgrundlaget forslås tilkøb af ekstern rådgiver, hvis opgave er at fastslå omfanget af problemet og mulige løsningsmodeller. Da udfordringen er placeret i matrikelgrænsen mellem Rødorve Kommune og boligselskabet kan en ekstern rådgivning være behjælpelig med at finde en fornuftig fordeling af udgifterne til udbedringer mellem kommunen og boligselskabet.

Rødovre Kommune har været i dialog med repræsentanter for boligselskabet. Den dialog vil blive opretholdt gennem projektets levetid, da udfordringen er over skelgrænsen.

Ved eventuel reetablering af området, kan arealet benyttes til f.eks træplantning.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstern rådgivning estimeres til 0,5 mio.kr., udgiften vedrører 00.28 Fritidsområder.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab for Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2021
Sag nr. 114

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling i 2020 på 6,0 mio. kr. til Energitiltag i kommunale bygninger. Tiltagene er udarbejdet, og anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 85.487 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 7. juni 2022, pkt. 20:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2020 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 6,0 mio. kr. Regnskabet for bevillingen er anført nedenfor:

Bevilling: 6.000.000 kr.
Forbrug: 6.085.487 kr.
Merforbrug: 85.487 kr.

Jf. sagen var bevillingen øremærket til nedenstående energiforbedrende tiltag, samt medfinansiering til energiforbedrende tiltag i andre sager.

 1. Etablering/udvidelse af den centrale styring (CTS)
 2. Udskiftning/renovering af ældre ventilationsanlæg
 3. Udskiftning af belysning til LED
 4. Efterisolering af klimaskærm
 5. Andre tiltag som afklares i løbet af året.

En opgørelse over de enkelte tiltags energibesparelse og forventede økonomiske besparelse er vedlagt som bilag.

De gennemførte tiltag i 2021 forventes at afstedkomme en energibesparelse på hhv. 421 MWh varme og 117 MWh el, svarende til en reduktion af Rødovre Kommunes CO2 udledning med 56 ton pr. år. I bevillingssagen af 15. december 2020 var estimatet 81 tons.

Baggrunden for den forventede realiserede CO2 besparelse er mindre end oprindeligt estimeret, kan primært tilskrives et enkeltstående projektet, som krævede en mere omfattende teknisk installation. Tiltagene bidrager til Rødovre Kommunes årlige reduktion af CO2-udslip. Effekten af tiltagene er beskrevet nærmere i Rødovre Kommunes grønne regnskab for 2021.

CO2 reduktionen kan som følge af de udførte energitiltag variere mere end først antaget. Dette skyldes en beregning af miljøpåvirkningen via en variabel emissionsfaktor oplyst af forsyningsselskaberne. Emissionsfaktorerne bliver opdateret løbende, hvilket kan påvirke resultatet for miljøaftrykket.

Rent teknisk er den midlertidig variabel emissionsfaktor, udgivet af Energinet til beregning af CO2-udledningen fra el. CO2-udledningen afhænger af energisammensætningen, da andelen af den ved-varende energiproduktion og udveksling med nabolande kan variere i forbindelse med elproduktionen. En midlertidig emissionsfaktor afspejler derfor den forventede energisammensætning her og nu.

Efterisolering af klimaskærm blev nedprioriteret til fordel for projektet på tandplejehuset, da indeklima udfordringerne var store og projektet udviklede sig.
Efterisolering af klimaskærm blev udført ved udskiftning af ruder på hovedbiblioteket, dog i en mindre skala end forventet.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære om Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2
Rødovre Kommunes byggestyringsregler
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 128 af 1. Februar 2019).

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for bevillingen viser et merforbrug på 85.487 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, blev der indarbejdet en effektivisering på 500.000 kr. årligt. Med udarbejdelsen af energitiltagene på de enkelte bygninger følger en tilsvarende økonomisk effektivisering. I vedhæftede bilag er de respektive institutioners energieffektiviseringer beskrevet. De anførte effektiviseringer vil blive fordelt ud på de respektive institutioner i 2022 og fremefter. Jf. bilaget er der fundet effektiviseringer for samlet set 485.533 kr.

Som anført i bevillingssagen af den 15. december 2020 er det muligt at optage lån til finansiering af energiforbedrende tiltag. Den aktuelle lånefinansiering, herunder afdrag og renter, af Energitiltag i kommunale bygninger er indeholdt i sagen om optagelse af lån. Udgiften til etablerede energitiltag i kommunale bygninger indgår som en del af kommunens samlede mulighed for optagelse af lån på baggrund af regnskab 2021.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for energitiltag i kommunale bygninger 2021 besparelser
Bilag 2: Anlægsregnskab for energitiltag i kommunale bygninger 2021

Tillægsbevilling Rødovre Skole udearealer
Sag nr. 115

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022 til udearealerne på Rødovre Skole efter udbygningen af indskolingen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til udearealerne på Rødovre Skole, og afsættes rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022, pkt. 41:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 126:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2019 blev der givet en anlægsbevilling til en ny tilbygning på Rødovre Skole. Baggrunden var en forventning om en øget tilgang på ca. 100 elever inden for de kommende år og deraf følgende behov for fire børnehaveklasser fra 2021.

Der blev nedsat en projektgruppe bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget, repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Skole og skolebestyrelsen samt Teknisk Forvaltning, der udarbejdede forslag til en udvidelse af skolen med en tilbygning på ca. 500 m2 mod vest ved Ny vestfløj med fire klasselokaler samt toiletter, fællesområde og birum til rengøring m.v.

Byggesagen har været forbundet med en række udfordringer og forsinkelser. Der har været udfordringer i samarbejdet med håndværkerne, og der har været en række forsinkelser på materialer som følge af Covid-19. Da byggeriet stod færdigt viste det sig derudover, at der var flere håndværksmæssige fejl i bygningen, som skulle udbedres, inden bygningen kunne tages i brug, og som der efterfølgende er blevet arbejdet på løbende. Samtidig er der opstået udfordringer med vand på en stor del af boldbanen, da drænrørene er blevet ødelagt på grund af etablering af byggeplads. Endelig har byggeriet betydet, at flere af de tidligere legeområder er fjernet, og der er behov for at genetablere dem andetsteds.

Ovennævnte udfordringer har været til stor gene for skolens hverdag, og forvaltningen har igennem hele perioden været i tæt dialog med skolens ledelse samt skolebestyrelsen for at få rettet op på skaderne. Forvaltningen har på baggrund af de omfattende gener for skolen været nødsaget til at etablere en række løsninger, heraf nogle midlertidige, således at børnene kan være på indendørs og udendørs områder på skolen.

Udbedringer af arealer i forlængelse af byggeriet:

Boldbanen:

Der er etableret dræn ved arealet nord for bygningen, hvor der tidligere har været byggeplads og jorden er blevet grubet (løsnet og luftet). Der er blevet sået græs, og området forventes at kunne tages i brug i løbet af juni måned.

Areal vest for bygningen:

På arealet vest for bygningen er der etableret en ny legeplads som erstatning for de legeredskaber, som blev fjernet i forbindelse med byggeriet. Følgende redskaber er opsat:

• Snurretop/karrusel

• Redegynge

• Hængekøje

• Balancestubbe og balance bom

Areal langs mellemtrins-bygningen:

Efter aftale med skolen og forvaltningen er der allerede nu opsat nogle midlertidige legeredskaber.

Derudover etableres der terrænmur, beplantning og lægges nyt faldsand i området vest for Havehuset.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling samt afsættelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022 til udearealerne på Rødovre Skole, som finansieres af kassebeholdningen.

Udgiften på 1,5 mio. kr. vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at den ødelagte del af boldbanen bliver klar til brug i løbet af juni 2022. Arealet vest for bygningen forventes klar inden skolestart 2022 undtaget beplantning, som først kan ske i løbet af efteråret.

Det har været nødvendigt at igangsætte store dele af arbejdet vest for bygningen samt renovering af boldbanen af hensyn til børnene. Derudover er det blevet etableret nogle midlertidige legeredskaber til brug for bl.a. de børn, som startede 1. maj 2022.

Anlægsbevilling - Renovering af gårdhaver på Nyager Skole
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om anlægsbevilling til renovering af gårdhaverne på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at udarbejdelse af projektforslag igangsættes,
 2. at tidsplan godkendes samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2022 til renovering af gårdhaverne på Nyager Skole.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022, pkt. 42:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 127:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tre ud af fire små gårdhaver på Nyager Skole fremstår i dag meget nedslidte. Den fjerde gårdhave blev renoveret i 2014. Skolen ønsker de små gårdhaver indrettet til leg og læringsrum med forskellige faglige understøttelsesmuligheder, bl.a. for faget Natur og Teknik, og gerne med overdækning på mindre arealer. Ønsket om renovering af gårdhaverne indgår i skolehelhedsplanen.

I samarbejde med Nyager Skole har Teknisk Forvaltning i foråret 2022 konkretiseret ønskerne til, hvad gårdhaverne skal kunne. Herudover har en udvalgt klasse på skolen været involveret i at give bud på indretningen. Forslaget omhandler en renovering af gårdhaverne med udskiftning af belægning mv. samt en indretning, der bidrager til udendørs leg, læring og ophold.

Der træffes aftale med en rådgiver om udarbejdelse af forslag ud fra brugernes ønsker. Forslaget præsenteres til kommentering for skolen inden projektering og anlæg. Anlægsarbejdet udføres med mindst mulig gene for personale og elever.

Med hensyn til entreprenørliste, udbudsform og projektøkonomi henvises til det lukkede dagsordenspunkt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af renovering af gårdhaverne på Nyager Skole er anslået til 3,2 mio. kr. Der er på investeringsoversigten i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til renovering af gårdhaverne på Nyager Skole.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til renovering af gårdhaverne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Udgifterne på 3,2 mio. kr. til anlæg vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektets økonomi ud fra den risikomodel, som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for den 26. april 2022. Ud fra den nuværende viden vurderes risikoen at være lav. Ingen af risikokriterierne udgør en høj risiko.

Tidsplan

Udarbejdelse af skitseforslag: august-september 2022.

Fremlæggelse for skolen: september 2022.

Projektering og udbud: september-november 2022.

Udførelse: december 2022 - april 2023.

Ibrugtagning: april/maj 2023.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Bevillingsnotat - anlægsbevilling (åben dagsorden) - renovering af gårdhaverne på Nyager

Valhøj Skole ud- og ombygning
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af den stigende befolkningstilvækst i Rødovre Kommune blev det i 2019 besluttet at udvide og ombygge Valhøj Skole.

Der blev afsat 150 mio. kr. til projektet. På grund af prisstigninger i byggebranchen de seneste år har der vist sig et behov for at øge anlægsbevillingen til Valhøj Skole. Forvaltningen foreslår derfor, at der i budget 2023 afsættes flere midler til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orientering om økonomi og projekt vedrørende Valhøj Skole udbygning/ombygning tages til efterretning.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022, pkt. 43:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 128:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 i alt afsat 150 mio. kr. til ud- og ombygning af Valhøj Skole inklusiv opførelse af ny multihal grundet en øget befolkningstilvækst i Rødovre Kommune. Skolen udbygges med ét ekstra spor, så det bliver en firesporet skole i stedet for tresporet skole, som den er i dag.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der samlet set er behov for ca. 215 mio. kr. til projektet. Det er 65 mio. kr. mere end hvad der p.t. er afsat i budgettet.

Prisstigningen skyldes primært:

 • Prisstigning pr. m2 fra 26.000 kr. pr. m2 til i dag 33.000 kr. pr. m2. Stigningen svarer til gennemsnits m2-pris for skolebyggerier i DK i 2022. Prisstigningerne giver en forøget udgift på 40 mio. kr.,
 • Budgetaftale om ændret klasseloft fra 28 elever pr. klasse til 24 elever pr. klasser,
 • Behovet for at udvide og ombygge er større end først antaget. Arealet er vokset med ca. 19 pct. svarede til 33 mio. kr.,
 • Der bygges til i alt 1000 elever (42 lokaler, hvilket svarer til behovet i skoleåret 2032/33, hvor det topper med 983 elever (39 klasser)). Skolen får således ét spor ekstra samt plads til tre idrætsklasser.

I den forbindelse har forvaltningen kigget på økonomien og periodiseringen af denne. Den nuværende periodisering foreslås ændret som vist i nedenstående oversigt:

Afsat i budget 2022 (nuværende periodisering):

 • 2022: 42,7 mio. kr.
 • 2023: 47 mio. kr.
 • 2024: 15 mio. kr.

Forslag til ny periodisering:

 • 2022: 42,7 mio. kr. som forventes overført til 2023
 • 2023: 12,3 mio. kr.
 • 2024: 47 mio. kr.
 • 2025: 49 mio. kr.
 • 2026: 17,7 mio. kr.

Da der er tale om en væsentlig forøgelse af anlægsbevillingen, undersøger Teknisk Forvaltning på nuværende tidspunkt i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og skolens ledelse, mulighederne for eventuelle besparelser i projektet med særligt fokus på, hvorvidt kapaciteten kan tænkes anderledes, og der dermed kan bygges færre lokaler end det nuværende projekt indeholder. Afdækningen ser blandt andet på:

 • Projektet generelt; er der elementer, der kan udelades eller ændres,
 • øget sambrug mellem SFO og skole,
 • afklaring af om der fortsat skal være modtageklasser på skolen,
 • behovet for kapacitet i Center for Specialtilbud (i daglig tale Centeret) på skolen,
 • den fremtidige placering af klubben samt
 • anvendelsen af det Hvide hus på sigt (den nuværende SFO).

Der ses samlet set en vækst i børnetallet i hele kommunen, som er nødvendig at tage højde for. Overvejelserne om besparelser og færre m2 i projektet på Valhøj Skole sker derfor med udgangspunkt i det samlede skoleområde og kapaciteten på tværs af alle skoler. Udover den generelle befolkningsvækst ses også en vækst i antallet af børn med særlige behov, hvilket har betydning for Centeret på Valhøj skole, hvor forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at opretholde og muligvis udvide centeret for at undgå at sende børn ud af kommunen til eksterne tilbud.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler og lokalplan 151.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 150 mio. kr. til ud- og ombygning af Valhøj Skole inklusiv opførelse af ny multihal.

Samlet set er der i alt behov for ca. 215 mio. kr. Det er 65 mio kr. mere end hvad der p.t er afsat i budgettet.

Forvaltningen foreslår derfor, at der i budget 2023 indarbejdes følgende beløb:

2023: 12,3 mio. kr.

2024: 47 mio. kr.

2025: 49 mio. kr.

2026: 17,7 mio. kr.

I alt: 126 mio. kr.

Følgende beløb er blevet bevilget:

 • 1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019.
 • 6,6 mio. kr. på Kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2019.
 • 38,2 mio. kr. på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Ud- og ombygningen af Valhøj Skole forventes færdig i løbet af 2025. Udearealer skal tilpasses når bygningen står færdig. Derfor er udearealerne formentlig først helt klar i løbet af 2026.

Budgetresolution om flere unge i erhvervsuddannelse
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af budgetresolutionen fremlægges forslag om en sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at de beskrevne indsatser EUD Run og Skillskaravanen fortsætter,
 2. at al uddannelsesvejledning på skoleområdet tager afsæt i en sammenhængende plan, som gøres digitalt tilgængelig,
 3. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne godkendes for en femårig periode samt
 4. at økonomien omkring budgetresolutionen Flere unge i erhvervsuddannelse indgår i budgetprocessen for 2023.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2022, pkt. 47:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 129:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen skal på baggrund af budgetresolution fra Budget 2021 ’Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse’ undersøge muligheden for afvikling af en erhvervsmesse og andre relevante initiativer i samarbejde med nabokommuner mhp. at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der skal i tilknytning til undersøgelsen afholdes et åbent temamøde i Børne- og Skoleudvalget for Kommunalbestyrelsen om undersøgelsen.

Afprøvning af EUD Run og Skillskaravanen
Børne- og Kulturforvaltningen har afdækket mulighederne for afholdelse af en erhvervsmesse med henblik på at få flere unge i erhvervsuddannelse. Der er dels afprøvet to forskellige alternative messemodeller, og dels er de unge i Rødovre Kommune blevet hørt i forhold til deres ønsker og behov. I indeværende skoleår har alle kommunens 7. klasser afprøvet et såkaldt EUD Run med besøg på fem forskellige arbejdspladser i Rødovre. Her mødte de unge repræsentanter fra forskellige erhverv, der fortalte om deres arbejde og uddannelsesbaggrund.

Ungecenter 2610 har derudover i indeværende skoleår afprøvet Skillskaravanen, der er et forløb, som erstatter Skillsmessen, der tidligere blev afviklet i Bella Center. Skillskaravanen er et vejledningsforløb målrettet erhvervsuddannelserne, og hvor ung-til-ung vejledning er det bærende element.

Skillskaravanen er bygget op i tre faser ud fra karrierelæringsprincippet bestående af en førfase, hvor eleverne bliver mødt af flere unge og faglærte rollemodeller. En anden fase, hvor eleverne besøger to ud af 4-6 værksteder bemandet af faglærte rollemodeller. I den tredje fase drøfter eleverne uddannelsesvalg ud fra en række cases. Valhøj Skoles 8. klasser skulle også have afprøvet forløbet, men det blev desværre aflyst som følge af Covid-19 restriktioner.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at EUD Run såvel som Skillskaravanen både er i tråd med de unges ønsker omkring vejledning (se også nedenfor), og kan erstatte nogle af de kollektive vejledningstimer. Begge tiltag er evalueret meget positivt af de unge, og ligger i tråd med de unges øvrige udsagn om ønsker for fremtidig vejledning. Ligeledes vurderes det, at forløbene bidrager med målrettet viden og læringsorienteret vejledning om erhvervsuddannelser, som understøtter de unges viden om og valg af erhvervsuddannelser.

Det er således forvaltningens vurdering, at de beskrevne indsatser langt bedre vil imødegå de unges ønsker og være mere effektfulde end afholdelse af en egentlig erhvervsmesse.

Hvad siger de unge?

Uddannelsesvejledningen er en del af arbejdet med En ung Strategi, der via ungeinddragelse løbende giver vigtig viden om, hvad de unge i Rødovre ønsker og tænker omkring bl.a. vejledning og uddannelsesvalg. I den forbindelse har forvaltningen gennemført en omfattende kvalitativ analyse og proces med inddragelse af flere end 160 unge, der tilsammen udgør et omfattende kvalitativt datamateriale, som har bibragt ny viden og mange relevante indsigter i forhold til, hvad de unge ønsker.

Kontret er unge på alle skoler i Rødovre Kommune blevet interviewet om, hvad de savner nu, hvad de ønsker af fremtidens vejledning, og hvordan de ønsker deres forældre involveret i beslutningen omkring deres valg af ungdomsuddannelse.

Resultatet er, at de unge ønsker:

 • Forældremøder på en anden måde (de unge ønsker, at deres forældre får mere og samme viden om uddannelsessystemet, men de vil ikke have deres forældre med ud)
 • Mere vejledning og vejledning på en anden måde
 • At vejledningen også kan være tilstede i de unges interessefællesskaber uden for skolen eksempelvis på klubområdet
 • At møde andre unge, der hvor de unge er uden for skolen (ung til ung vejledning)
 • At samskabe med andre unge og med partnerskaber fra erhvervslivet
 • Mere viden om, hvad en erhvervsuddannelse er og hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse – både det positive og det negative.

Hjemtagning af uddannelsesvejledningen og sammenhængende vejledningsplan

I 2019 blev uddannelsesvejledningen hjemtaget til Rødovre Kommune. Perioden herefter er bl.a. brugt på at skabe forankring via et øget samarbejde med skolerne, ungeenheden i jobcenteret og Børne- og Familieafdelingen. Etableringen og udformningen af Den kommunale ungeindsats (KUI) er en styrke i Rødovre Kommunes vejledning, fordi den er baseret på et stærkt samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger. Grundskole- og specialvejledningen er forankret under skoleområdet, mens ungevejledningen er forankret i ungeenheden i jobcenteret. KUI Rødovre har udviklet ”Unge på vej” - en vejledningsindsats, hvor der samarbejdes om en håndholdt overgang ud af grundskolen for de unge, der kan få svært ved at påbegynde eller fastholde en uddannelse. På nuværende tidspunkt er der således etableret et lokalt forankret grundlag, der sikrer tæt samarbejde med alle grundskoler og understøtter udviklingen af en sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen med udgangspunkt i både lokal borgerinddragelse (Sammen med Unge) og de lovbaserede tiltag.

Tidlig og læringsbaseret vejledning

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af forskning og elevernes inputs, at den sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen i Rødovre suppleres med læringsorienterede forløb allerede tidligt i skoleforløbet. Helt konkret foreslås det, at vejledningen starter allerede i 6. klasse, hvilket er et år tidligere end de lovbestemte retningslinjer tilskriver.

Tidlig og læringsorienteret vejledning ændrer ikke ved den samlede andel af unge, der vælger en ungdomsuddannelse, men det øger antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. En rapport fra 2018 udgivet af EVA – Danmarks Evalueringsinstitut konkluderer, at de unge reelt har truffet deres valg om ungdomsuddannelse allerede i 8. klasse. Samtidig viser undersøgelser, at jo tidligere man påbegynder vejledning, jo mere åbne er de unge over for at udvide deres horisont for at kunne træffe et valg, der peger mod en erhvervsuddannelse. Der findes i dag ikke reel vejledning på 7. årgang, men kun den lovbestemte korte introduktion til, hvilke vejledningsaktiviteter, der vil komme i 8. klasse. Ved at investere i mere intensiv og læringsbaseret vejledning med obligatoriske læringsforløb lagt ind i den sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen allerede fra 6. og 7. klasse, er det Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det vil styrke de unge i deres valgproces.

Rødovre Kommune har de seneste to år udbudt det eksterne vejledningsforløb ”Sammen handler vi på fremtiden” i 7. klasse og i år desuden gennemført et prøveforløb for på 6. årgang, hvor to klasser har deltaget i forløbet ”Sammen passer vi på fremtiden”. Førstnævnte er et erhvervsrettet undervisningsforløb inden for iværksætteri, handel og servicefag, mens sidstnævnte er et undervisningsforløb, der omhandler læring inden for omsorg og de social- samt sundhedsfaglige uddannelser. Begge forløb indeholder besøg og undervisning på de relevante erhvervsuddannelser, virkelighedsnært indhold, hvor de unge i det ene forløb løser konkrete opgaver i en Føtex butik og i det andet forløb interviewer lokale seniorer i Frivillighedscentret eller på et lokalt plejehjem. Forløbene åbner samfundet for de unge og giver dem en dybere indsigt i, hvilke emner og jobområder, erhvervsuddannelserne retter sig mod.

Rødovre Kommune har fået mulighed for gradvist at overtage og hjemtage konceptet omkring og afviklingen af erhvervsforløbene fra den nuværende udbyder, Ungdomsbyen. Det vil give mulighed for at forankre forløbene lokalt i Rødovres uddannelsesvejledning og sikre, at kommunens egne vejledere og de unge får en unik mulighed for over en længere periode at få et dybere kendskab til hinanden og dermed opnå bedre mulighed for at understøtte og kvalificere de unges valgproces. Uddannelsesvejlederne vil endvidere få mulighed for at formidle viden om karrierelæring til forældrene ved forældremøder allerede i 6. og 7. klasse og dermed kvalificere forældrene i at kunne understøtte de unge i deres afklarings- og valgproces.

Styrkelse af de lovbestemte vejledningsaktiviteter

For at styrke vejlederkorpset i at kunne give den bedst mulige vejledning i forhold til erhvervsuddannelserne, der løbende ændrer sig, er det hensigtsmæssigt at opdatere vejledernes specifikke viden på området. Uddannelsesvejledningen har indgået et partnerskab med Next Ishøj og Next Ballerup og har pt. ansøgt en pulje i Børne- og Undervisningsministeriet om faglig opkvalificering specifikt i forhold til EUD (erhvervsuddannelserne).

I forhold til de lovbestemte vejledningsaktiviteter (eksempelvis Skills), hvor 8. klasserne besøger forskellige erhvervsuddannelser, er det ønsket fremadrettet at tilknytte vejledningsressourcer før og efter disse besøg. Det vil styrke de unges forforståelse og udbytte af aktiviteterne, som ellers står relativt isolerede uden introduktion og opfølgning.

De lovbestemte vejledningsaktiviteter er og har i høj grad været informationsbaserede forløb. I Rødovre Kommune er det ambitionen fremadrettet at udbrede og styrke de læringsbaserede vejledningsforløb i samarbejde med skolerne.

Læringsfællesskaber for alle

Sideløbende med de lovbestemte og læringsbaserede vejledningsforløb er arbejdet med Læringsfællesskaber for alle (LFA) en væsentlig faktor i forhold til at nå i mål med at få alle unge i uddannelse. Vi ved fra forskningen, at børn uden for de almene fællesskaber i folkeskolen har langt dårligere chancer for at få en uddannelse og senere beskæftigelse. Eksempelvis ved vi, at mere end halvdelen af de elever, der gik i 9. klasse i et specialtilbud i skoleåret 2012/2013 fire år efter endt skolegang, hverken har taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og kun 20 procent af den samme gruppe er i job. Det overordnede mål med LFA er at få alle unge i uddannelse og indsatserne i LFA har derved som formål at løfte endnu flere børn fagligt og øge deres trivsel i folkeskolen og dermed i sidste ende øge deres chancer i livet.

Søgetal til erhvervsuddannelser i Rødovre pr. ultimo marts 2022

11,9 % af de unge, der har bopæl i Rødovre Kommune har i 2022 valgt en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. klasse, mens andelen der har valgt en erhvervsuddannelse i forlængelse af 10. klasse er 24.3 %. På landsplan er de tilsvarende andele henholdsvis 18,1 % efter 9. klasse og 21,8 % efter 10. klasse.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet skal Kommunalbestyrelsen på baggrund af de opgjorte søgetal, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at følgende måltal er gældende for Rødovre Kommune for en 5-årig periode:

 • Gymnasiale uddannelser 79%
 • EUD (erhvervsuddannelser EUD og EUX) 15%
 • FGU og øvrige 3,4%
 • Øvrigt 2,6 %

Ved at fastlægge Rødovre Kommunes måltal for en femårig periode ad gangen, vil det være muligt løbende at vurdere progressionen og om vejledningsindsatserne over tid giver udslag i de faktiske søgetal. Det vil ligeledes være muligt at justere og sætte ind med fokuserede tiltag, hvis søgetallene mod forventning falder. Ligger det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 %, skal kommunen udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Lov- og plangrundlag

Søge- og måltal LBK nr. 1659 af 11/08/2021 og Sammenhængende plan for vejledning LBK nr. 1659 af 11/08/2021 i Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Børne- og Undervisningsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Ved mere og tidlig vejledning vil der være ekstra udgifter til samarbejdet med erhvervsskolerne, udgifter til at afvikle forløb og udgifter i forbindelse med overgangen til hjemtagning af de tidligere eksternt udbudte forløb. Opgaven forudsætter varig budgetforøgelse på 300.000 kr.

Bevillingen vedrører funktion 03.22 Folkeskole m.m.

Tidsplan

Søge og måltal offentliggøres i forlængelse af indstilling om fastsættelse af søge- og måltal og KBs beslutning herom.

Den sammenhængende plan for uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune offentliggøres digitalt i forbindelse med skoleårets begyndelse – første gang august 2022.

Bilag

Bilag 1: Udkast til aktiviteter der skal fremme søgningen til erhvervsuddannelser

Revisionsberetningen vedrørende Årsregnskab 2021
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO) har fremsendt Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsaftalen og Revisionsberetning nr. 10 vedrørende Årsregnskab 2021.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionsaftalen godkendes,
 2. at Revisionsberetning nr. 10 vedrørende Regnskab 2021 godkendes samt
 3. at Årsregnskab 2021 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 130:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 9 vedrørende den indgående revisionsaftale mellem BDO og Rødovre Kommune.

Årsagen til denne beretning er, at der pr. 1. januar 2022 er valgt ny kommunalbestyrelse. I beretningen redegør revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik for deres opfattelse af samarbejdet og lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Administrationen fremhæver følgende, som vedrører opgaver og ansvar:

At, det er kommunalbestyrelsen som har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt.
At, det er kommunalbestyerelsens overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien.
At, det er kommunalbestyrelsens opgave at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler, så vidt muligt, forebygges og opdages.
At, kommunalbestyrelsen skal give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisionen af kommunen.

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 10 vedrørende Regnskab 2021.

Det fremgår af revisionsberetningen afsnit 1.3.2, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Det fremgår af revisionsberetningen afsnit 2, at det er revisionens samlede vurdering, at Rødovre Kommune har en bæredygtig drift, samt at kommunen har et tilstrækkeligt likvidt beredskab.

Afsnit 1.3.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger (samt afsnit 9.2.3 og afsnit 9.4)

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn
Administrationen er enig i, at kvaliteten i sagerne på dette område endnu ikke er tilfredsstillende, på trods af de skridt, der er taget til forbedringer. Dette har også sammenhæng med, at 2021 har været præget af bemandings- og rekrutteringsudfordringer. Området er nu tilstrækkeligt bemandet, og der er truffet aftale med BDO om gennemgang af en del af sagerne på området, samt efterfølgende sparring med sagsbehandlere og ledelse, bistand til arbejdsgangsprocedurer og afholdelse af workshop.

Afsnit 9.2.2 Forretningsgange mv.

Administrationen tager revisionens anbefalinger til efterretning herunder, at der udarbejdes en beskrivelse og en løbende opfølgning af det tilrettelagte ledelsestilsyn i Social- og Borgerservice.

Afsnit 9.2.3 Personsager
Administrationen er enig med revisionen i, at der har været anledning til opstramninger i sagsadministrationen på områderne fleksjob, løntilskud til førtidspensionister samt merudgifter til voksne.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 42, stk. 4 (LBK nr. 47 af 15. januar 2019).

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. §§ 6 og 8 (BEK nr. 1051 af 15. oktober 2019)

Jf. lov om kommunernes styrelse, 42 b. skal revisionsberetningerne sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. I denne sammenhæng lægges revisionsberetningerne på KB-nettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommunalbestyrelsens afgørelse skal sammen med årsregnskab og revisionsberetninger sendes til Ankestyrelsen senest inden udgangen af august måned. Samtidig sendes kommunalbestyrelsens afgørelse til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Tiltrædelsesberetning - 01.06.2022
Bilag 2: Årsberetning 2021 Rødovre Kommune - 01.06.2022
Bilag 3: Påtegning årsregnskab RØDOVRE 2021- 01.06.2022
Bilag 4: Regnskab 2021

Forslag til mødetidspunkter for fagudvalg
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af oprettelsen af et nyt fagudvalg i marts 2022, og et generelt behov for at justere på enkelte fagudvalgs mødetidspunkter, fremlægges forslag til nye mødetidspunkter for fagudvalgene for 2. halvår 2022.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at de nye mødetidspunkter beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af oprettelsen af et nyt fagudvalg, Klima- og Naturudvalget, og et generelt behov for at justere på enkelte fagudvalgs mødetidspunkter fremlægges forslag til reviderede mødetidspunkter for 2. halvår 2022.

Tirsdag fastholdes som den dag, hvor alle fagudvalgsmøder afholdes. Det foreslås, at mødetidspunkterne for fagudvalgene fremover afholdes på følgende tidspunkter:

 • Teknik- og Miljøudvalget: tirsdag kl. 19.30 (nyt tidspunkt)
 • Kultur- og Fritidsudvalget: tirsdag kl. 18.00 (nyt tidspunkt)
 • Børne- og Skoleudvalget: tirsdag kl. 16.00 (ingen ændring)
 • Social- og Sundhedsudvalget: tirsdag kl. 8.00 (ingen ændring)
 • Beskæftigelsesudvalget: tirsdag kl. 14.30 (ingen ændring)
 • Klima- og Naturudvalget: tirsdag kl. 18:00 (nyt tidspunkt)

Mødeplan for 2022 er tilrettet med de nye tidspunkter og vedlagt som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Nye mødetidspunkter effektureres fra og med august 2022.

Bilag

Bilag 1: Mødeplan for 2. halvår 2022

Diverse
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste, udbudsform og projektøkonomi - renovering af gårdhaverne på Nyager Skole
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.10.