Kommunalbestyrelsen

20-03-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 23 - 45

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om bevilling til fortsat fjernvarmeudbygning i området Valhøj (etape IrmaByen)
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udbygning med fjernvarme i området Valhøj, etape IrmaByen forventes at blive netto 5,7 mio. kr. dyrere end budgetteret, da budgetforudsætningerne har vist sig ikke at holde. Merudgiften forventes fordel med 3,0 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019.

Derfor søges der om en tillægsbevilling på netto 5,7 mio. kr. til dækning af fortsat gennemførelse af fjernvarmeudbygning i området Valhøj, etape IrmaByen. Der er i budget 2018 afsat rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme på 20 mio. kr. Fordyrelsen af Valhøj, etape IrmaByen, forventes at kunne holdes indenfor de 20 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på netto 5,7 mio. kr. svarende til en samlet anlægsbevilling på 40,4 mio. kr. til fortsat gennemførelse af fjernvarmeudbygning i området Valhøj, etape IrmaByen,
 2. at der i 2018 gives en negativ anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej svarende til en samlet anlægsbevilling på 35 mio. kr, samt
 3. at der i budget 2019 afsættes et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. til Valhøj, etape IrmaByen.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. marts 2018, pkt. 24:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 06. marts 2018, pkt. 5:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2013 (sag nr. 19) blev projektforslaget for fjernvarmeudbygning i området Valhøj endeligt godkendt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015 (sag nr. 43) blev anlægsbevillingen for fjernvarmeforsyning af området Valhøj, etape IrmaByen godkendt.

Ved ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i IrmaByen var projektudvikleren ikke endelig klar over, hvordan eller hvornår de enkelte byggefelter ville blive bebygget. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning  (RKF) havde tilsvarende ikke et fuldt overblik over, om bygherrerne ønskede blokcentraler eller direkte tilslutning til kunderne. Det har vist sig, at der er en væsentligt anden fordeling af blokcentraler og direkte tilsluttede kunder end forudsat i RKF's budgetlægning.

Derudover har flere aktiviteter på samme tid på byggefelterne betydet, at byggeprocessen ikke har været optimal for RKF's entreprenører, hvilket også har medført øgede omkostninger.

Fordeling af blokcentraler og direkte tilsluttede kunder på de resterende byggefelter, er udtryk for en forventning fra RKF's side. Hvordan de enkelte bygherrer ønsker de resterende byggefelter forsynet med fjernvarme og i hvilken takt, er ikke kendt for RKF på nuværende tidspunkt.

RKF vurderer på grundlag af erfaringer med den indtil nu bebyggede del af IrmaByen, at udbygningen samlet set kan blive op til 5,7 mio. kr. dyrere. Der er stadig usikkerhed om, hvornår IrmaByen er endeligt udbygget med fjernvarme.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for fjernvarmeudbygningen på Højnæsvej i juni 2014, var merforbruget på ca. 3,5 mio. kr. grundet en større tilslutning end forventet, nemlig 100 %. Dette merforbrug blev dækket af RKF udbygningsplan 2014, bevilling fjernvarmeudbygning af Valhøj. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 (sag nr. 144). Dette er hovedårsagen til behovet for tillægsbevillingen. Det vurderes ud over dette, at der er behov for yderligere 2,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Varmeplan 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).

Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).

Anlægsbevilling (etape IrmaByen) givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015 (sag nr. 43).

Anlægsbevilling fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej givet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 89).

Økonomiske konsekvenser

Den forventede anlægsudgift til fjernvarmeudbygning i området Valhøj (etaperne 0, 1A og IrmaByen) øges med netto 5,7 mio. kr., svarende til -672.000 kr. i indtægt og 6.372.000 kr. i udgift, til i alt 40,4 mio. kr.

Udgiften på 5,7 mio. kr. finansieres af anlægsmidler fra fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej med 3 mio. kr. i 2018 og med 2,7 mio. kr. som indarbejdes i budget 2019.

RKF er takstfinansieret og tillægsbevillingen på 5,7 mio. kr. kan afskrives over 30 år i stil med øvrige RKF anlægsinvesteringer.

Udgiften på 5,7 mio. kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Anlægsperiode: 2018-2021. IrmaByen forventes fuldt udbygget. Stikledninger og centraler tilsluttet.

Buslinjer i Rødovre Kommune - Bynet 2019
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Movia har sammen med kommunerne i Region Hovedstaden udarbejdet et forslag til et nyt bynet for Storkøbenhavn i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen i 2019. Forslaget medfører udgiftsstigninger på 5,2 mio. kr. for Rødovre kommune. Teknisk Forvaltning har sammen med Movia udarbejdet mulige forslag til besparelses- og forbedringstiltag for busdriften.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget til Bynet 2019 godkendes,
 2. at besparelses- og forbedringsforslagene tages til efterretning, samt
 3. at de forventede udgiftsstigninger til busdriften på 3,8 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 og fremefter, indarbejdes i budget 2019.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. marts 2018, pkt. 19:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 32:

Indstilles godkendt, idet der ønskes stop for linje 200S ved Islevhusvej/Islevbrovej.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Movia har sammen med administrationerne i kommunerne i Region Hovedstaden udarbejdet et forslag til et nyt bynet for Storkøbenhavn i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen i 2019. Det strategiske busnets ruteføring, som indeholder A-, og S-busser blev principgodkendt i forbindelse med Movia Trafikplan 2016. Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 29. november 2016, sag nr. 165 høringssvar til denne Trafikplan.  

I 2017 har Movia sammen med administrationerne i hovedstadskommunerne samt Region Hovedstaden udarbejdet et samlet forslag til Nyt Bynet.

Arbejdet tager udgangspunkt i en uændret økonomi for Movia samt at sikre et busnet, som er genkendeligt for de daglige brugere af busnettet. Samlet er der for busnettet i forslaget blevet reduceret over 200.000 bustimer i forhold til det nuværende busnet i 2018.

I Rødovre indeholder det nye busnet få ændringer. Se bilag 1 og 2 for nærmere beskrivelse af ændringer for alle buslinjerne og oversigtskort af busruterne i Rødovre.

Ændringerne i Rødovre består af en omlægning af 9A via Korsdalsvej, Rødovre Parkvej og Rødovrevej i stedet for af Tårnvej og Jyllingevej. Buslinje 132 overtager 9A's rute på Tårnvej og Jyllingevej. Buslinje 13 flyttes fra Korsdalsvej og Rødovre Parkvej til Roskildevej og Tårnvej, samt afkortes til Rødovre Centrum og kører ikke videre til København. Busfrekvensen for 132 hæves mellem Hvidovre Station og Rødovre Centrum. Det sikrer næsten samme busbetjening for den strækning ind mod København, hvor buslinje 13 udgår, samt giver en bedre busbetjening langs Hvidovrevej. Buslinje 21 omlægges af Roskildevej og Randrupvej, da kørsel over Damhustorvet er blevet ensrettet. I aftentimerne hæves frekvensen for buslinje 21.

Det nye busnet medfører en større stigning i udgifterne til busdriften. Udgiftsstigningen skyldes faldende passagerindtægter, som begrundes i en overførsel af buspassagere til de nye metroforbindelser. Samlet forventes der i Rødovre Kommune ikke et passagertab for buslinjerne, men da buslinjerne næsten alle kører gennem København og Frederiksberg, kommer buslinjerne til at få et stort passagertab i indre by til de nye metrostationer. Det giver samlet for buslinjerne en dårligere økonomi, og tilskudsbehovet for buslinjerne stiger.

For Rødovre Kommune medfører det en forventet udgiftsstigning i forhold til budget 2018 på 5,2 mio. kr. Stigningen i 2019 udgør ca. 3,8 mio. kr., da det nye busnet kun er gældende i 5 måneder af 2019.

De økonomiske konsekvenser er dog præget af store usikkerheder, da de afhænger meget af, hvordan bus- og metropassagerne reagerer med hensyn til deres valg af transportmiddel og rejserute, når en ny metroring og et nyt busnet er en realitet. Hertil kommer usikkerheder i forhold til fordelingen af passagerindtægter mellem busser, metrolinjer og DSB, når passagerne skifter mellem de tre transportmidler.

I den politiske aftale for metroen skulle en del af udgifterne til etableringen finansieres ved, at metroen fik en større andel af de samlede fælles passagerindtægter end den faktiske andel af rejser internt i hovedstadsområdet. Aftalen skulle være økonomisk neutral for busdriften. Det har imidlertid vist sig, at modellen ikke er økonomisk neutral for busdriften. Movias bestyrelse har arbejdet for, at der skabes en løsning fra 2018 og frem, således at Movia ikke skal håndtere et utilsigtet indtægtstab. Movia har opgjort, at det årlige tab på grund af modellen med dobbeltfaktorer er ca. 35 mio. kr. i 2019 og ca. 41 mio. kr. i 2020. Såfremt "dobbeltfaktormodellen" ophæves, vil der være en tilsvarende stigning i Movias indtægtsandel i Hovedstadsområdet. For Rødovre skønnes en ophævelse at medføre en indtægtsstigning på ca. 0,7 mio. kr. for buslinjerne, som kører i kommunen. Dette indgår ikke i den forventede økonomi for 2019, da der afventes en beslutning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om en evt. ophævelse af "dobbeltfaktormodellen".

Besparelsesmulighed
Teknisk Forvaltning har sammen med Movia gennemgået busnettet for at se på mulige besparelser på busdriften, som kan implementeres i forbindelse med Bynet 2019. Tilsammen er der udarbejdet forslag til besparelser på ca. 5,5 mio. kr.

Forslagene omhandler en generel reduktion af busfrekvensen for 7A ( i dag 6A) og 161 samt en reduktion af busfrekvensen for 9A og 132 om aftenen. Reduktionerne forventes at give et passagertab på ca. 65.000 påstigninger pr. år og en årlig besparelse på 1,21 mio. kr. Et større besparelsesforslag er en sammenlægning af buslinjerne 142 og 161 i Rødovre, som kører fra Rødovre Centrum til Skovlunde Station. Det forslag kan forventningsmæssigt give en årlig besparelse på op til 4,3 mio. kr. Det forslag medfører, at kærene kun vil have busbetjening af 848 samt at Slotsherrensvej og Bjerringbrovej ikke vil have nogen direkte busforbindelser til Rødovre Centrum.

Udvidelsesmulighed
Der er på tilsvarende vis set på mulige forbedringer af busdriften, som kan implementeres i forbindelse med Bynet 2019. I alt er der udarbejdet udvidelsesforslag for 14,9 mio. kr.

Forslagene til forbedring af busdriften omhandler frekvensforøgelse af buslinje 132, 142, 161 og 848. Disse buslinjer dækker lokale behov i Rødovre og forbinder Rødovre til de til nærliggende S-tog stationer. Frekvensforøgelsen består af opgradering af driften til 15 min. drift for linje 132, 20 min. drift for linje 142 og 161 og 1 times drift for linje 848, hvor kørslen forlænges til kl. 18 og sidste tur forlænges til Vestbadet. Yderligere er der regnet på en forlængelse af den fremtidige linje 7A, hvor den betjener Islevdalvej i forbindelse med en kommende letbanestation.

Forslagene til både reduktioner og udvidelser er udarbejdet med baggrund i forvaltningens og Movias bedste skøn pt. Udviklingen i passagertal og trafikale mønstre vil blive fulgt nøje i tilslutning til Metro Cityringens åbning og fremadrettet i forhold til fremtidige trafikbestillinger.

Samlet oversigt over besparelses- og udvidelsesmuligheder:

Buslinje

Besparelse

Udvidelse

7A

500.000 kr.

8,0 - 10,0 mio. kr.

9A

350.000 kr.

132

140.000 kr.

1,0 - 1,4 mio. kr.

142

0,4 - 0,6 mio. kr.

161

220.000 kr.

1,4 - 1,6 mio. kr

142/161 sammenlægning

3,9 - 4,3 mio. kr.

848

1,0 - 1,3 mio. kr.


Alle forslagene er udybet i bilag 3. Alle buslinjer med ændringsforslag er tværkommunale buslinjer på nær 848. Ændringer med økonomiske konsekvenser for andre kommuner kræver, at de pågældende kommuner giver deres samtykke til implementering af ændringerne.

Lov- og plangrundlag

Movia's Trafikplan 2016.

Bynet 2019.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 forventes en udgiftstigning til Movia på 3,8 mio. kr. i forhold til budget 2018. I 2020 og fremadrettet forventes det at stige til 5,2 mio. kr.

Usikkerheden om fremtiden for "dobbeltfaktormodellen" kan påvirke den samlede økonomi for 2019, 2020 og fremadrettet. Såfremt modellen ophæves af Folketinget forventes udgiftstigningen at blive reduceret med op til 0,7 mio kr årligt.

I gennemgang af busnet 2019 er der fundet besparelsesforslag på busdriften på 5,5 mio. kr. og forslag til driftsforøgelser på 14,9 mio. kr.

Tidsplan

Busnet 2019 gælder fra den 1. august 2019.

Bilag

Bilag 1: Nyt Bynet i Rødovre Kommune
Bilag 2: Kommunekort over busruter i Rødovre
Bilag 3: Rødovre Kommune Bynet 2019 - Notat

Analyse af busforbindelser til og fra Islev i forbindelse med etablering af letbanen
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2018 er der vedtaget en budgetresolution om en analyse af busforbindelser til og fra Islev efter etableringen af letbanen. Forvaltningen har i samarbejde med Movia set på forskellige muligheder for at styrke den kollektive busbetjening af Islev i forbindelse med åbningen af Letbanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at sagsfremstillingen tages til efterretning.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. marts 2018, pkt. 20:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 33:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i forbindelse med gennemgang af Bynet 2019 set på forskellige muligheder for øget busdrift i Islev. Undersøgelsen har taget afsæt i det kommende busnet (Bynet 2019). Fokus har været et generelt løft af busbetjeningen af Islev i forhold til adgang til trafikknudepunkter, f.eks. S-togstationer og Rødovre Centrum. Herudover har der været et specifikt fokus på busbetjeningen af Islevdal erhvervskvarter, som med den nye lokalplan 142 forventes udviklet til et erhvervsområde med flere arbejdspladser end i dag.

Movia har undersøgt omkostningerne ved følgende forbedringsforslag:

 • Forlængelse af 7A til letbanestation via Jyllingevej og Islevdalvej.
 • Frekvensforøgelse af 132 Rødovre Centrum – Tingbjerg, samme driftsfrekvens som fra Hvidovre Station til Rødovre Centrum.
 • Frekvensforøgelse af 142 fra 30 min til 20 min drift.
 • Frekvensforøgelse af 161 fra 30 min til 20 min drift Rødovre Station – Herlev Station.
 • Frekvensforøgelse af 848, hvor driften øges til 1 times drift og forlænges til kl. 18 og sidste tur forlænges til Vestbadet.

En forlængelse af 7A via Islevdalvej vil sikre god forbindelse mellem letbanen, erhvervsområdet og videre til resten af Rødovre. Yderligere vil det understøtte letbanestationen som et samlingspunkt for kollektiv trafik i Islev og nabokommunerne til Rødovre. Opgradering af busbetjeningen langs Islevdalvej vil også understøtte en større udnyttelse af erhvervsområdet. Det gælder særlig for den nordlige del af Islevdalvej, hvor Lokalplan 142 lægger op til en gradvis udskiftning er produktionserhverv til kontorerhverv. Det er mere personale tunge erhverv, hvor der er et større dagligt transportbehov. En opgradering af busbetjeningen vil understøtte, at tranportbehovet kan dækkes af den kollektive trafik i stedet for biltrafik.

I det østlige Islev kører buslinje 132 som betjener Rødovrevej, Jyllingevej, Slotsherrensvej og Tårnvej. Primært i Rødovre kører buslinjen mellem Husum Station og bykernen. En forøgelse af afgange vil dermed øge adgangen for borgerne til S-tog og til de offentlige funktioner i bykernen. Heraf betjener 132 Rødovrevej, hvor der tæt på strækningen ligger mindre erhverv, almennyttige etageboliger, tre børneinstitutioner og et plejehjem.

Buslinjen 142 betjener Rødovre primært ad Jyllingevej og den sydlige del af Islevdalvej op til Erhvervsvej. Dens passagergrundlag er hovedsagelig trafik mellem Jyllingevej Station, metrolinjer i København og Ejby industriområde. En opgradering af denne buslinje vil understøtte bedre adgang til metroforbindelsen og industriområdet. På sigt forventes det, at 142 kommer til at betjene en letbanestation i Glostrup, som betjener erhvervsområdet. Islevdalvej og Jyllingevej vil via denne buslinje på sigt så blive bundet op på en letbanestation.

Nord-syd i Rødovre kører buslinje 161, som kører mellem Rødovre Station og Herlev Station fra august 2019. Linjen medvirker til at skabe en forbindelse mellem Islev og Kærrene ved Rødovre Station. Nord for Jyllingevej kører bussen ad Bjerringbrovej og sikrer lokalbetjening af denne vejstrækning, hvor der ligger både parcelhuse og erhvervsvirksomheder. En forbedring af denne buslinje vil give bedre forbindelser for Islev sydpå for boligområdet ved Bjerringbrovej samt den nærved liggende Rådmands Billes Vej og en børneinstitution.

Det kan også overvejes i forbindelse med en forlængelse af 7A om 161 skal omlægges ad Tårnvej og Slotsherrensvej til "Rødovre Nord" letbanestationen. Det vil give øget busbetjening langs Slotsherrensvej, som på delstrækningen Bjerringbrovej-Tårnvej kun er bundet op til resten af Rødovre via 848. Ved denne omlægning gives der direkte adgang til Rødovre Centrum og til de offentlige funktioner i bykernen. Buslinje 161 vil dog så ikke kunne betjene Bjerringbrovej og brugerne på den strækning vil skulle gå op til 500 m mere for at fange 7A i stedet.

Forvaltningen har også kigget på en forøget frekvens for servicebussen 848. Servicebussen betjener særligt Brunevang, Islevbadet, Slotsherrens Vænge og Fortvej som den eneste buslinje. Servicebussens rute adskiller sig ved, at den er tilpasset efter områder med mange ældre borgere og kommunale servicetilbud. En forbedringen af denne buslinje vil ikke nødvendigvis give mange flere buspassagerer, men vil øge adgangen for særlig de ældre borgere til de kommunale servicetilbud.

Samlet giver forslagene en driftsforøgelse af busdriften på op til 14,9 mio. kr. En uddybende beskrivelse af forslagene fremgår af bilag 3 i sagnr. 19 om Bynet 2019.

Det må forventes, at det samlede stategiske bynet i hovedstaden vil blive revideret i forbindelse med åbningen af Letbanen - i lighed med, at åbningen af Metrocityringen har resulteret i bynet 2019. Det må således forventes, at rammerne for busforbindelserne til Islev vil være anderledes, når Letbanen åbner. Det åbner mulighed for, at busbetjeningen kan forbedres yderligere i sammenhæng med nabokommunernes eventuelle behov for at sikre adgang til Letbanen.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2018.

Økonomiske konsekvenser

De forskellige forslag til forbedring af busdriften medfører samlet en udgiftsstigning på op til 14,9 mio. kr. pr. år.

Tidsplan

Letbanen forventes at være i drift fra andet halvår af 2024.

Bycykler i Rødovre
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2018 er der afsat penge til, at der i Rødovre kommune kan indføres bycykler. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til placering af de kommende bycykler i kommunen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at placeringerne af bycykler godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. marts 2018, pkt. 22:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 34:

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A, Ø) og 1 imod (V).

Beslutning

Godkendt med 18 stemmer for (A, C, F, O, Ø) og 1 imod (V).

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 1,3 mio kr. til anlæg og drift af bycykler i Rødovre. Bycyklerne findes idag allerede i København og på Frederiksberg, og cyklerne i Rødovre vil indgå i et samlet cykelnetværk for de tre kommuner. Ved indgåelse af en kontrakt om bycykler binder Rødovre sig for en 8 årig kontraktperiode.

Brugerne af bycykler logger ind med deres profil på bycyklen via en tilknyttet tablet, som sidder på cyklen. Profilen oprettes via internettet på computeren eller på telefonen. Til hver brugerprofil skal der tilknyttes et kreditkort. Selve login kan ske via pinkode eller rejsekort. Ved afslutning af turen skal cyklen afleveres i en af dockingstationerne. I tilfælde af pladsmangel kan en cykel dog godt registreres som afleveret, hvis den placeres umiddelbart ved siden af en af stationerne. Det er muligt ved midlertidig stop at låse cyklen i et begrænset tidsrum, for eksempel i forbindelse med et møde eller indkøb.

Ved placering i dockingstationerne oplades bycyklernes batteri og tablet. Bycykelfonden flytter i løbet af døgnet bycykler rundt efter behov, så der altid er ledige cykler ved de forskellige placeringer i kommunerne. Det sker dog ikke om natten.

De nye bycykler skal placeres på forskellige lokationer i kommunen for at skabe et netværk af bycykler, som brugervenligt og tilgængeligt. Teknisk Forvaltning har sammen med Bycykelfonden udpeget følgende steder som forslag til placering af bycyklerne, se bilag 1 for placeringerne på kort over kommunen.

 • Busstop Jyllingevej/Tårnvej
 • Damhustorvet/Damhuskroen     
 • Rødovrehallen
 • Islev Torv              
 • Nørrekær/Vestbadet
 • Rødovre Rådhusplads/Rødovre Centrum
 • Rødovre st.
 • Rødovre Stadionhal
 • Ved Teknisk skole på Tæbyvej

De foreslåede placeringer er udpeget med afsæt i ønsket om en bred dækning af kommunen, og er placeret tæt på rejsemål med mange daglige brugere, således at bycyklerne kan indgå i den samlede rejse/transport. Samlet skal der på de foreslåede placeringer opsættes 192 dockingstationer og opstilles ca. 100 bycykler. De præcise placeringer på de udpegede steder er ikke på nuværende tidspunkt endelig afklaret, da der skal afklares flere praktiske detaljer, som placering af strømforsyning, og hvordan der sikres bedst mulige adgangsforhold til cyklerne mv. Placeringen af cyklerne skal eventuelt skiltes for at sikre synligheden for de brugere, som ikke er stedkendt i Rødovre. Disse skilte skal tilpasses kommunens designmanual og skiltepolitik.

Det er muligt for private virksomheder at deltage i ordningen. Her kan de private med støtte fra Rødovre kommune få anlagt ekstra dockingstationer med bycykler ved deres virksomheder eller i forbindelse med byudviklingsprojekter. Det vil være med til at kunne udvide netværket med flere bycykler og placeringer i Rødovre over kontraktperioden. Mulige eksempler på sådanne udvidelser kan være den kommende letbanestation, Islevdal Industriområde, IrmaByen, Espelunden og Absalon Camping. En sådan udvidelse medfører en forøgelse af den årlige betaling til Bycykelfonden.

Kommunen kan som virksomhed benytte bycyklerne som et alternativ transporttilbud for medarbejderne i stedet for biler. Cyklerne kan benyttes til korte rejser med arbejdsformål i Rødovre, Frederiksberg og København. Det kunne potentielt erstatte en rejse med kollektiv transport eller bil og bidrage til et mindre CO2-forbrug fra kommunens transportbehov.

Lov- og plangrundlag

Budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der givet en driftsbevilling på 1,3 mio. kr. til bycykler.

Ved indtrædelse i samarbejdet om bycykler forpligter kommunen sig i en 8 årig periode at betale 1,3 mio. kr. årligt til Bycykelfonden til drift og vedligehold af bycyklerne. Det er muligt i kontraktperioden at udvide aftalen, såfremt der ønskes flere bycykler og flere placeringer i kommunen. Det medfører dog en forøgelse af betalingen til Bycykelfonden.

Kommunen kan som erhvervsvirksomhed have et erhvervsabonnement til brug af bycykler for kommunens medarbejdere.

Tidsplan

Kontrakten med Bycykelfonden forventes indgået i april 2018, og en indvielse forventes at kunne finde sted i juni 2018.

Kontraktperioden løber over 8 år frem til 2026.

Bilag

Bilag 1: Bycykler i Rødovre - Placering

Nyt bestyrelsesmedlem til HOFOR og BIOFOS
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På det konstituerende møde 5. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen at indstille borgmester Erik Nielsen til valg til bestyrelserne for HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og BIOFOS A/S. På samme møde blev Michel Berg valgt som suppleant. Borgmesteren ønsker at udtræde af disse bestyrelser, og derfor skal Rødovre Kommune indstille et nyt bestyrelsesmedlem.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og BIOFOS A/S. 


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 35:

Michel Berg (A) indstilles valgt som nyt bestyrelsesmedlem til HOFOR og BIOFOS.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde 5. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen at indstille borgmester Erik Nielsen til valg til bestyrelserne for HOFOR Vand Holding A/S (sag nr. 18), HOFOR Spildevand Holding A/S (sag nr. 19) og BIOFOS A/S (sag nr. 20). På samme møde blev Michel Berg valgt som suppleant. Borgmesteren ønsker at udtræde af disse bestyrelser, og derfor skal Rødovre Kommune indstille et nyt bestyrelsesmedlem. Der afholdes ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2018.

Bestyrelserne i HOFOR
I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til selskabets bestyrelse. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Det er intet krav, at det indstillede medlem er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende fra og med den ordinære generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i 2018 og til og med den ordinære generalforsamling i 2020. Altså for en periode på 2 år. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

I henhold til ejeraftalerne vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til bestyrelserne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S. Ved konstitueringen 5. december 2017, blev Michel Berg valgt til suppleant.

Opgaver
Formålet er at drive vandforsyning i ejerkommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4-5 møder om året.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af HOFOR A/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmerne og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning.

Bestyrelsen i BIOFOS
I henhold til ejeraftale for BIOFOS A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til bestyrelsen. Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabets generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Det er intet krav, at bestyrelsesmedlemmet er medlem af Kommunalbestyrelsen. Det vil være hensigtsmæssigt at udpege samme medlem som er udpeget til HOFOR Spildevand Holding A/S, da der er tale om indirekte ejerskab. Ved konstitueringen 5. december 2017, blev Michel Berg valgt til suppleant.

Valget er gældende fra og med den første generalforsamling i 2018 og frem til den første generalforsamling i 2022. Indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

Opgaver
Formålet er at drive renseanlæg, som behandler spildevand fra ejerkommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Frederiksberg, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det påkrævet. Der har hidtil været afholdt 4-5 møder om året.

Sekretariatsbetjening
Udsendelse af dagsorden, referater med videre varetages af BIOFOS A/S, mens intern orientering til Teknik- og Miljøudvalget, bestyrelsesmedlemmerne og Kommunalbestyrelse varetages af Teknisk Forvaltning.  

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S.
Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S.
Ejeraftale for BIOFOS A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget er gældende fra den næste generalforsamling i de respektive selskaber jævnfør sagsfremstillingen.

Omlægning af opvisningsbanen i Espelunden
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2018 afsat 3.800.000 kr. til omlægning af den eksisterende opvisningsbane i Espelunden.

Godkendelse af forslag til gennemførelse af omlægningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes samt
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern rådgiver.


Kultur- og Fritidsudvalget, 06. marts 2018, pkt. 13:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennem de senere år har der været problemer med vand på opvisningsbanen, der blev anlagt i 1984.

Der har været foretaget flere tiltag for at afhjælpe problemet, herunder spuling af hoveddræn. Fotografering af hoved- og omfangsdræn har vist, at disse ikke fungerer optimalt.

Endvidere har graveprøver vist, at der nederst i en dybde fra 30 - 50 cm ligger et lag bestående af sandblandet lerjord med et højt siltindhold på 15%.

20- 30 cm nede findes samme jordtype, men iblandet sand af varierende mængde. Begge lag var nærmest som stabilgrus og uigennemtrængeligt for vand.

De øverste 20 cm består af den topdressing, der gennem årene er tilført banen, og laget var ved undersøgelsen vandmættet.

Forslag til omlægning af den eksisterende opvisningsbane
Teknisk Forvaltning foreslår, jfr. vedlagte oplæg, at der etableres et nyt automatisk vandingsanlæg i opvisningsbanen, og nyt drænsystem, der omfatter omfangsdræn, hoveddræn og sidedræn.

Endvidere foreslås det, at det eksisterende vækstlag forbedres således, at jorden løsnes i de øverste 50 cm og forbedres med tilførsel af sand.

Det er vurderingen, at en forbedring af vækstlaget samtidig med etablering af nyt drænsystem vil betyde, at banen kan anvendes som en bane i almindelig standard, hvis jorden fremover løsnes 1 - 2 gange årligt.

Efter jordarbejderne færdiggøres banen med rullegræs, og vil dermed kunne ibrugtages ca. 6 uger efter anlæggelse.

Omlægningen omfatter kun selve banen. Eksisterende hegn, dommerbygning og tribune tænkes bibeholdt. Omlægningen kan dog berøre eksisterende arealer, der efterfølgende vil blive retableret.

Der vil til opgaven blive tilknyttet en ekstern rådgiver, der har erfaring med renovering af stadionbaner.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste og økonomioversigt.

Hydridbane
Der har fra brugernes side været udtrykt ønske om en hybrid-løsning i stedet for en traditionel omlægning af banen.

Hybrid-løsningen består af en kombination af kunstgræs og naturligt græs, og udgiften anslås til ca. 7,4 mio. kr.

Denne løsning omfatter nyt vækstlag på hele græsarealet, hybridløsning med færdiggræs inden for spilleareal og færdiggræs uden for hybridareal, nyt automatisk vandingsanlæg i opvisningsbanen, og etablering af nyt drænsystem, der omfatter omfangsdræn, hoveddræn og sidedræn.

Anlæggelse af hybridbane vil ikke kunne etableres inden for den afsatte anlægsbevilling.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Opvisningsbanen er placeret inden for Vestvoldsfredningen, der reguleres i henhold til den gældende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017-2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 3.800.000 kr. til omlægning af banen.

Herudover vil der være en årlig driftsudgift på 50.000 kr. til dybdeluftning af banen 1 - 2 gange årligt.

Tidsplan

Projektering og udbud:

April - maj 2018

Anlægsperiode:

Juni - september 2018

Ibrugtagning:

Ultimo oktober 2018


Ved valg af rullegræs kan banen ibrugtages ca. 6 uger efter anlæggelse.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 7. februar 2018

Anlægsregnskab for renovering af Islevbadets bassin og vandbehandling
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget 10.350.000 kr. til renovering af Islevbadets bassin og vandbehandling. Der er forbrugt 10.169.488 kr., svarende til et mindreforbrug på 180.512 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 180.512 kr. tilgår kassebeholdningen.


Kultur- og Fritidsudvalget, 06. marts 2018, pkt. 14:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 38:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Islevbadets bassinkonstruktioner er blevet renoveret og vandbehandlingsanlægget er udskiftet, så det opfylder de gældende hygiejne- og miljøkrav.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 180.512 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 6. februar 2018

Anlægsregnskab for ombygning på Hendriksholm Skole
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 og 2016 bevilget i alt 17.085.000 kr. til ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole samt udvidelse af nordre sal og etablering af støjmur. Der er forbrugt 17.846.706 kr., svarende til et merforbrug på 761.706 kr.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 761.706 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Børne- og Skoleudvalget, 06. marts 2018, pkt. 16:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolens indskolingsområde er udvidet og ombygget til 12 store klasselokaler og forbedret med ventilation og solafskærmning.

Endvidere er skolens nordre sal/Teatersalen blevet udvidet med ca. 50%, så det nu er muligt at samle hele indskolingsområdet.

De udendørs arealer er genetableret efter byggeriet med nye cykelstativer mv., og der er etableret støjskærm mod Tårnvej.

Merforbruget skyldes, at der har været forholdsvis mange uforudsete omkostninger, herunder udgifter til miljøsanering, ekstra fundering i forbindelse med udvidelse af salen samt udgifter vedrørende forlængelse af byggepladsdrift.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 761.706 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 6. februar 2018

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2016/2017
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2016/2017. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med kommunens skoler og fremlægges hermed.

Indstilling

  Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at kvalitetsrapporten 2016/2017 tages til efterretning, og
 2. at resultaterne indgår i Rødovre Kommunes videre udvikling af skolerne med fortsat fokus på høj faglighed, læring og trivsel.


Børne- og Skoleudvalget, 06. marts 2018, pkt. 21:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 40:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Årets kvalitetsrapport viser, at skolerne tager opgaven omkring elevernes læring og trivsel alvorligt, og at Rødovre Kommune har gode skoler, hvor personale, ledelse og bestyrelser dagligt gør en stor indsats.

Rødovre Kommune har skoler, der summer af liv og spændende aktiviteter med elevernes læring for øje. For året kan nævnes Mediepatruljen, der understøtter skolernes digitale arbejde, arbejdet med 'Leg på streg' i skolegården til fremme af bevægelse og ikke mindst udviklingen af en plan for arbejdet med Åben skole.

Kvalitetsrapporten bygger på data fra LIS, Undervisningsministeriets eget data-warehouse. Størstedelen af disse data hentes i skolernes administrative systemer, og Børne- og Kulturforvaltningen har løbende fokus på validering og en ensrettet tilgang til skolernes anvendelse af de administrative systemer.

Igennem de seneste år er der udviklet handleplaner indenfor bl.a. læsning og matematik, begge områder som fordrede et fagligt løft. I denne rapport kan man, via de kontinuerlige testresultater i de nationale test, se en positiv udvikling. Særligt 6. årgang kan fremhæves i matematik og 8. årgang kan fremhæves i læsning. Skolerne oplever generelt et stabilt niveau i de nationale tests set i forhold til tidligere år. Alt i alt viser resultaterne af de nationale tests, at arbejdet med den kommunale målsætning om en kontinuerlig udvikling med særligt fokus på top og bund er godt i gang, både hvad angår dansk og matematik.

96 % af kommunens 9. klasseelever har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve, hvor landstallet er på 91 %. Samlet set ligger Rødovre Kommune en smule under landsgennemsnittet ift. det samlede karaktergennemsnit i henholdsvis dansk, matematik og de bundne prøvefag. Den høje andel af elever, der aflægger afgangsprøver, vurderes som overordentlig positivt, idet dette er den direkte adgangsvej til en ungdomsuddannelse, men det kan samtidig have en betydning for det samlede karaktergennemsnit, når flere af de bogligt svagere elever aflægger prøverne.

Ved afgangsprøverne ligger skolernes samlede karaktergennemsnit på 6,8 i dansk til sammenligning med landsgennemsnittet, som ligger på 6,9.  I matematik ligger skolernes samlede karaktergennemsnit på 5,9 i matematik og landsgennemsnittet på 6,7. I de bundne prøvefag ligger skolerne på 6,9, og landsgennemsnittet på 7,0. Med afsæt i den socioøkonomiske reference præsterer tre skoler som eller lidt over forventet, mens de resterende skoler ligger en smule under den socioøkonomiske reference. 

Den nationale trivselsmåling viser, at langt de fleste elever, 97 %, i Rødovre Kommune er glade for deres klasse, og 98 % er glade for deres lærere.

Inklusionsgraden i Rødovre Kommune ligger stabilt på 93 %.

95 % af eleverne vurderes at være uddannelsesparate efter 9. klasse, hvilket er en stigning fra 91 % i 2015/2016 og 90 % i 2014/2015.

Der er lokale udsving, og Kvalitetsrapporten og dens resultater vil danne afsæt for opfølgende møder mellem Børne- og Kulturforvaltningen og de enkelte skolers ledelser, hvor de respektive skolers resultater og fremtidige tiltag vil blive drøftet.

Der henvises i øvrigt til sammenfatningen af "Kvalitetsrapport 2016/2017 for Rødovre Kommune" samt de enkelte skolers rapporter, der er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 698.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vestegnens HF og VUC
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen i Vestegnens HF & VUC.

Udpegningen er gældende for en 4 årig periode fra 1. maj 2018 til og med den 30. april 2022.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) udpeges, idet udpegningen følger konstitueringen.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Vestegnens HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med afdelinger beliggende i Albertslund og Rødovre Kommuner, Region Hovedstaden. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter for det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Undervisningsministeriet herom, der er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift. Bestyrelsen ansætter og evt. afskediger institutionens leder samt godkender øvrigt personale efter indstilling. Endvidere fastlægger bestyrelsen institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter.

Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer har stemmeret og 2 medlemmer er uden stemmeret.

5 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af Albertslund Kommune

1 medlem, der udpeges af Rødovre Kommune

1 medlem, der udpeges af Professionshøjskolen UCC

1 medlem, der udpeges af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening

1 medlem, der udpeges ved selvsupplering med kompetencer, der komplementerer kompetencerne i den tiltrædende bestyrelse, så der i bestyrelsen findes kompetencer indenfor uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, jura, økonomi, erfaring fra erhvervsskolesektoren og voksenuddannelsespolitik.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Mødeaktivitet
Der afholdes mindst 4 møder årligt.

Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjening foretages af institutionens leder.

Lov- og plangrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., nr. 575 af 9. juni 2006.

Jf. lovbek. nr. 1143 af 23. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Bilag

Bilag 1: VUC geografisk område
Bilag 2: Vedtægt for Vestegnen HF & VUC

Indstilling af medlemmer til Integrationsrådet
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022 godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes, samt
 2. at udpegede medlemmer fra organisationer, bestyrelser og råd godkendes, og at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling.  


Beskæftigelsesudvalget, 06. marts 2018, pkt. 11:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 42:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. december 2010 (sag nr. 269) procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune (se bilag 1).

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført den vedtagne procedure, samt anmodet organisationer, råd og udvalg om at udpege repræsentanter og suppleanter. Rødovre Kommune har desuden i samarbejde med det nuværende Integrationsråd, afholdt informationsmøde den 7. februar 2018 for interesserede borgere.

Fristen for personlig indstilling var den 20. februar 2018. Borgere som har meldt deres interesse og som repræsenterer den ønskede mangfoldighed og engagement og som opfylder de formelle kriterier for opstilling til Integrationsrådet er vedlagt i bilag 2.

I alt er der indkommet ni personlige indstillinger til Integrationsrådet. I bilaget er angivet borgernes navn, etniske oprindelse, køn, alder, uddannelse og arbejde.

På baggrund af disse oplysninger har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at den samlede gruppe af kandidater på bedst mulige måde tilgodeser etnisk mangfoldighed, ligestilling mellem køn, uddannelses- og erhvervsmæssig mangfoldighed og engagement i samfundslivet – herunder deltagelse i foreningsliv mv.

Ligeledes findes der i bilaget en oversigt over de udpegede fra organisationer, bestyrelser og udvalg og tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

To af organisationerne, bestyrelserne og rådene har endnu ikke meldt tilbage med en repræsentant. Det indstilles, at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling. Dansk Arbejdsgiverforening har meldt tilbage at man ikke ønsker at indstille en repræsentant til Integrationsrådet.

Integrationsrådet afholder konstituerende møde den 12. april 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budget 2018 – Integrationsrådets aktiviteter.

Tidsplan

Medlemmerne er udpeget for perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2022. 

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Rødovre integrationsråd
Bilag 2: Oversigt over indstillinger til udpegning af medlemmer i Integrationsrådet

Indgåelse af samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der indledes drøftelser med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter med henblik på indgåelse af aftale fra 1. januar 2019 om varetagelse af danskundervisning til voksne udlændinge.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsforvaltningen indleder drøftelser med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter med henblik på at indgå aftale om danskuddannelse til voksne udlændinge gældende fra 1. januar 2019.


Beskæftigelsesudvalget, 06. marts 2018, pkt. 12:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune er forpligtet til at tilbyde danskundervisning til voksne udlændinge gennem aftale med en udbyder af danskuddannelse. Rødovre Kommune har siden 2004 haft aftale med Herlev og Ballerup kommune om Ballerup Sprogcenter som udbyder af danskuddannelse.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 15. august 2017 (sag nr. 32) ikke at forlænge kontrakten med Ballerup Sprogcenter, når denne udløber den 31. december 2018. Det blev ligeledes besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle afdække mulighederne for et nyt samarbejde med udbyder af danskuddannelse.  

Denne aftale er opsagt med begrundelse i, at langt den overvejende andel af kursister fra Rødovre Kommune modtager undervisning på øvrige sprogcentre som følge af fritvalgsordningen. Ballerup Kommune har været driftskommune for Ballerup Sprogcenter, og har ligeledes meddelt ophør af samarbejdet med Ballerup Sprogcenter.

Ifølge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal Rødovre Kommune sende danskundervisningen i udbud, hvis ikke der oprettes eget sprogcenter eller etableres driftsaftale med et andet kommunalt sprogcenter. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at oprettelse af eget sprogcenter ikke er realistisk begrundet i relativt lille eget kundegrundlag og relativt stort antal udbydere af danskundervisning i hovedstadsområdet.

I løbet af 2017 var der 435 borgere fra Rødovre Kommune, der deltog i sammenlagt 593 danskuddannelsesforløb og arbejdsmarkedsrettet danskundervisningsforløb.

255 af 593 forløb i 2017 foregik ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup, de restende forløb fordelte sig på 12 andre sprogskoler, hvoraf det sprogcenter, der havde flest forløb efter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, var IA Sprog i København med 123 forløb i 2017. Social- og Sundhedsforvaltningen anslår, at cirka 90 pct. af de borgere, der modtager danskuddannelse, er omfattet af fritvalgsordningen og dermed frit kan vælge sprogcenter uafhængigt af, hvilken udbyder Rødovre Kommune indgår aftale med.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i øvrigt afdækket samarbejdsmulighederne blandt sprogcentre i regionen, og vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Geografisk nærhed,
 • Faktisk kapacitet,
 • Fagligt niveau, samt
 • Økonomisk konkurrencedygtighed.

Geografisk nærhed:
Forvaltningen har vægtet den geografiske nærhed, da transport og transporttid til tilbudsstedet ikke skal være en hindring for borgerne. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter ligger i Glostrup tæt på Rødovre og ovenstående tal viser, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er borgernes foretrukne valg.

Faktisk kapacitet:
Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelsesniveauer med i alt seks moduler. Social- og Sundhedsforvaltningen har vægtet, at den samme udbyder kan tilbyde alle tre uddannelsesniveauer, at der er undervisning på flere tidspunkter af dagen af hensyn til borgere, der er i arbejde eller i virksomhedstettet aktivitet, og at udbyderen kan rumme alle borgere, som Rødovre Kommune er forpligtet til at tilbyde danskundervisning til.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem møder med ledelsen af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter sikret sig, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter kan levere alle tre typer danskuddannelse, samt at der afholdes kurser med start på forskellige tidspunkter af dagen. Derudover har Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter kapacitet til at rumme alle borgere, som Rødovre Kommune potentielt skal tilbyde danskuddannelse til.

I 2017 skulle Rødovre Kommune tilbyde danskuddannelse 1-3 samt arbejdsmarkedsrettet dansk. 39 pct. af de danskundervisningsforløb, som kursister fra Rødovre Kommune deltog i, var danskuddannelse 2 moduler, efterfulgt af 32 pct. som deltog i danskuddannelse 3 moduler, kun 6 pct. deltog i danskuddannelse 1 moduler. De resterende 23 pct. var arbejdsmarkedsrettet dansk, som ikke længere skal afholdes.

Fagligt niveau:
Der er flere variabler at vurdere fagligt niveau på så som for eksempel; andel der har afsluttet alle moduler, andel der består prøven, andel der har opnået det sidste modul, antal gennemførte lektioner pr. modul, prøvens karaktergennemsnit, antal skemalagte lektioner for uddannelsen, forventet varighed pr. modul, forventet varighed til beskæftigelse/uddannelse.  Fagligt set er det vigtigt, at kursister hurtigst muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Derfor har Social- og Sundhedsforvaltningen prioriteret, at den forventede varighed til beskæftigelse og/eller uddannelse er lav, samt at kursister gennemfører danskprøven med relativt gode karakterer.

Ifølge KORAs seneste benchmarkingtest (2016) ligger Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i anden øverst kvintil i landet vedrørende forventede varighed til beskæftigelse og/eller uddannelse. Der er ingen af de nærliggende sprogcentre, der ligger i øverste kvintil. Jævnfør samme benchmarking ligger Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i øverst kvintil vedrørende danskprøve karaktergennemsnit.

Økonomisk konkurrencedygtighed:
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har generelt modultakster der er 4 til 11 pct. billigere end den nuværende leverandør. På baggrund af en vurdering af priserne i øvrigt, blandt sprogcentre i det geografiske nærområde, er det ikke forvaltningens vurdering, at der er en reel besparelse ved at sende opgaven med danskuddannelse i udbud fremfor at indgå i et tværkommunalt samarbejde, når der foretages en sammenligning af de nuværende modulpriser.  Den økonomiske konkurrencedygtighed skal også ses i lyset af fritvalgsordningen og den deraf begrænsede indflydelse på omkostningerne.

Modultakster

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

34.950

19.150

14.100

Københavns Kommunes Sprogcentre

34.500

21.980

14.900

Ballerup Sprogcenter

36.300

21.200

14.900

Høje Taastrup

36.062

21.821

16.662


Samlet vurdering:
På baggrund af ovenstående er det Social- og Sundhedsforvaltningens anbefaling, at Rødovre Kommune søger samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Aftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om at indtræde i det eksisterende samarbejde mellem Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør Kommuner skal godkendes af samtlige kommuner på møde i kommunalbestyrelsen. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at den endelig aftale forelægges til godkendelse i september/oktober 2018. 

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov 705 af 08.06.2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til danskuddannelse afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

Endelig aftale forelægges Kommunalbestyrelsen på møderækken i september/oktober 2018.

Ny aftale om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal træde i kraft 1. januar 2019.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør i resultatrevisionen for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2017 i Rødovre Kommune. Redegørelsen opgør dels graden af målopfyldelse for Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for 2017 og kommenterer i øvrigt udviklingen indenfor de strategiske pejlemærker, som er prioriterede i beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen for 2017 godkendes.


Beskæftigelsesudvalget, 06. marts 2018, pkt. 13:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål for beskæftigelsesindsatsen som en andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Målet fastsættes som et samlet mål for udviklingen i alle ydelser under ét og som delmål for de enkelte forsørgelsesydelser.

Med en samlet andel af arbejdsstyrken i december 2017 på 21, 8 pct. er målet for beskæftigelsesindsatsen i 2017 på 21,1 pct. ikke nået. Årsagen til årets resultat skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af forsikrede ledige, hvor målet var en andel på 2,8 pct. Resultatet i december 2017 var på 3,6 pct.

Målene på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb og førtidspension er nået med et samlet resultat, der er 0,4 pct. point bedre end målene for 2017. Den kalkulerede stigning på 0,2 pct. point i andelen af ressourceforløb og fleksjob er realiseret med 0,1 pct. flere i fleksjob end målsat for 2017. Målet om en andel på ledighedsydelse på 0,5 pct. er med en andel på 0,6 pct. ikke nået.

Trods årets resultat har Rødovre fortsat en andel af arbejdstyrken på offentlig forsørgelse, der ligger 3,8 pct. point lavere end gennemsnittet i den sammenlignelige klynge af i alt 27 kommuner, svarende til ca. 680 fuldtids borgere. Den officielle ledighedsprocent blandt alle arbejdsmarkedsparate forsikrede og ikke forsikrede ledige er steget i Rødovre, men ligger på et gennemsnitligt niveau blandt kommuner på Vestegnen.

I 2017 er ledigheden blandt forsikrede medlemmer i A-kasserne steget i en række kommuner på landsplan og faldet i andre. I Rødovre er ledigheden blandt forsikrede steget markant – en udvikling der også ses blandt enkelte øvrige kommuner på Vestegnen. Der er ikke en entydig forklaring herpå.

For at imødegå udviklingen blandt forsikrede ledige har Jobcentret prioriteret flere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det betyder øget fokus på relevant jobsøgning, aktivering, øget virksomhedssamarbejde om praktik og job med løntilskud, samt øget fokus på den enkelte lediges kompetencer og opkvalificering. Jobcentret samarbejder desuden med A-kasser om beskæftigelsesindsatsen og inddrager disse i kampagner på de berørte fagområder. Endeligt øges anvendelsen af private leverandører til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige i en periode.

Udviklingen blandt øvrige modtagere af forsørgelsesydelser har været relativ positiv. Antallet af modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er lavt i Rødovre Kommune. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er dels faldende og dels præget af øget aktiv indsats gennem ressourceforløb, der bl.a. har medført en forventet stigning i antallet af ledige, der tilkendes fleksjob og efterfølgende ansættes i offentlige og private virksomheder.

Andelen af unge på uddannelsesydelse er lav og omfatter stort set alene unge med markante sociale og helbredsmæssige vanskeligheder.

Resultatrevisionen danner grundlag for vurderinger og anbefalinger af ambitionsniveauet for Kommunalbestyrelsens mål i beskæftigelsesindsatsen i 2018, som også er en sag på denne møderække.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. Forslaget fremsættes på baggrund af resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og beskæftigelsesplan for 2017-18 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2018 godkendes.


Beskæftigelsesudvalget, 06. marts 2018, pkt. 14:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Målene er fastsat som kvantitative resultatmål med udgangspunkt i den procentvise andel af borgere på offentlig forsørgelse i december 2017 i forhold til fuldtidspersoner i arbejdsstyrken. Mål og resultat tager udgangspunkt i de vedtagne kommuneklynger indenfor de enkelte ydelser, der har samme rammevilkår. Målene fastsættes i forhold til den samlede andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (hovedmålet) og andelen af borgere på offentlig forsørgelse indenfor de enkelte ydelser (delmål).

Andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse steg med 0,2 pct. point i 2017 til i alt 21,8 pct. Resultatet beror på en relativ stor stigning i andelen af forsikrede ledige. Trods stigningen hører Rødovre fortsat til blandt de kommuner i klyngen med den mest gunstige udvikling med en andel på 3,8 pct. point under gennemsnittet.

Det samlede mål for nedbringelse af offentligt forsørgede i 2018 foreslås fastsat til 21,1 pct. Andelen af offentligt forsørgede nedbringes således med 0,7 pct. point.

Det største fald i offentlig forsørgelse forventes blandt forsikrede ledige og blandt kontanthjælpsmodtagere. Der forventes en mindre stigning i ydelserne ressourceforløb og fleksjob som følge af øget indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet. For ydelserne sygedagpenge, jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp m. fl. er Rødovre blandt de kommuner i klyngen med den mest gunstige udvikling. Det er forventningen, at denne udvikling kan fastholdes.

Den samlede målsætning dækker over den konkrete målfastsættelse på de enkelte ydelser, som fremgår af bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision i marts 2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål i beskæftigelsesindsatsen 2018

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med afslutning af regnskabet for 2017 har Økonomi & Analyse opgjort institutioner og afdelingers over/underskud for 2017 samt indhentet forvaltningernes ønsker til overførsler på områder uden overførselsadgang.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en nettodriftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 559.193 kr., Børne- og Skoleudvalget på -33.793 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 1.276.081 kr., Social- og Sundhedsudvalget på -4.007.233 kr., Beskæftigelsesudvalget på 387.389 kr. samt Økonomiudvalget på 1.818.364 kr.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Én gang årligt, typisk i marts møderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel.
Udgangspunktet er, at der må overføres et samlet overskud på højst 3 pct. af budgetrammen til det efterfølgende regnskabsår. Der kan dog overføres op til 100.000 kr., selv om overskuddet er større end 3 pct. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget til dækning af underskud.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 2 af 4. januar 2018), Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 952 af 5. juli 2017) og kommunens Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ).

Økonomiske konsekvenser

Det samlede finansieringsbehov på 867.997 kr. kan dækkes af driftsbevilling til Monopolbrud, idet de samlede udgifter til Monopolbruddet i 2018 kan afholdes inden for den ansøgte overførte anlægsbevilling.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med afslutningen af regnskabet for 2017 har Økonomi & Analyse opgjort de uforbrugte anlægsmidler, samt indhentet forvaltningernes ønsker til overførsler. Der søges om overførsel af rådighedsbeløb for 101,1 mio. kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en nettobevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 37.730.705 kr., Børne- og Skoleudvalget på 19.051.875 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 31.599.234 kr., Social og Sundhedsudvalget på 14.881.653 kr., samt Økonomiudvalget på -3.116.983 kr.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Én gang årligt, typisk i marts-møderækken, fremlægges en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. Overførsel mellem årene sker ved, at der gives en tilllægsbevilling.

Regnskab 2017 viser en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, søges der om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 på i alt netto 101,1 mio. kr. Overførslerne fremgår af bilaget, hvor de enkelte anlægsprojekters rådighedsbeløb er anført.

Fordeling af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 fordelt på udvalg - nettobevilling.

Teknik- og Miljøudvalget 37,7 mio.kr.
Børne- og Skoleudvalget 19,1 mio.kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 31,6 mio.kr.
Social- og Sundhedsudvalget 14,9 mio.kr.
Økonomiudvalget -3,1 mio.kr.
I alt 101,1 mio.kr.

Overførsel af anlægsprojekter kan primært henføres til følgende større projekter:

Vestbad ud- og ombygning 30,6 mio.kr.
1. etape Damhustorvet etablering 20,0 mio.kr.
Ny daginstitution 7,7 mio.kr.
Islev Skole - Renovering af tagetage 7,6 mio.kr.
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej 7,4 mio.kr.
Træningscenteret i Rødovre renovering og ombygning 5,1 mio.kr.
Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter -10,4 mio.kr.

Ovenstående projekter udgør 68 mio.kr. af de i alt 101,1 mio.kr., der søges overført.

Lov- og plangrundlag

Budget- og Regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling til budget 2018 på i alt 101,1 mio.kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over uforbrugte anlægsmidler 2017, der søges overført til 2018

Optagelse af lån vedrørende budget 2017
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på 35,8 mio. kr. i henhold til det forudsatte i vedtaget budget 2017.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der optages et 25 årigt fastforrentet annuitetslån i Kommunekredit på 35,8 mio. kr.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 48:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 3 imod (C), idet gruppe C ikke ønsker, at der lånes via lånedispensationen.

Sagsfremstilling

I vedtaget budget for 2017 er det forudsat, at optage lån på 35,8 mio. kr. på baggrund af en vurdering af det finansielle behov. Det forudsatte lånebeløb svarer til de udgifter, der vedrører udgifter, som er omfattet af den automatiske låneadgang og dækker energibesparende foranstaltninger, lån til betaling af ejendomsskatter samt en enkelt lånedispensation.

Efter regnskabsafslutningen viser det sig, at udgifterne på de områder, der er omfattet af den automatiske låneadgang har været på godt 31,5 mio. kr. grundet færre udgifter end forudsat på de energibesparende foranstaltninger. Det finansielle behov vurders dog fortsat at være 35,8 mio. kr.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler derfor, at der lånes fuldt ud til de områder, hvor der er automatisk låneadgang , samt at lånedispensationen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet delvist udnyttes, således at der optages et lån på 35,8 mio. kr., som forudsat i budget 2017. I bilag 1 er listet de konkrete projekter, som foreslås lånefinansieret.

Der er i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi indhentet tilbud fra Danske Bank og Kommunekredit på henholdsvis variabelt og fastforrentede lån, og på den baggrund anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at der optages et fastforrentet 25- årigt annuitetslån på 35,8 mio. kr. i Kommunekredit. De to lånetilbud kan ses på KBnettet.

Ved optagelse at et nyt fatsforrentet lån vil fordelingen mellem fast forrentet og variabelt forrentet være på henholdsvis 75,8 procent og 24,2 procent. Dermed efterleves den finansielle strategi, som foreskriver at mindst 30 procent af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet.

Lov- og plangrundlag

Lånet optages efter styrelseslovens §41, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt kommunens finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens langfristede gæld forøges i regnskabsår 2017 med 35,8 mio. kr. med afvikling over budgetterne de næste 25 år. Renter og afdrag på lånet (3. kvartaler) udgør samlet ca. 1,3 mio. kr. i 2018 og udgiften hertil afholdes indenfor det afsatte budget.

Der er betalt afdrag på lån på 41,5 mio. kr. i regnskab 2017.

Nettogælden ultimo 2017 falder med ca. 5,7 mio. kr.

Tidsplan

Lånet optages snarest muligt, idet lånet skal være optaget inden den 30. april 2018.

Bilag

Bilag 1: Optagelse af lån 2017 bilag 1

Beretning nr. 2. løbende revision i perioden november 2017 til januar 2018
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt tiltrædelsesberetning, samt beretning nr. 2. vedrørende løbende revision i perioden november 2017 til januar 2018.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning samt
 2. at beretning nr. 2 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 49:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt tiltrædelsesberetning, samt beretning nr. 2. vedrørende løbende revision i perioden november 2017 til januar 2018.

I tiltrædelsesberetningen redegør revisionen for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Den løbende beretning indeholder en afrapportering af den revision, som er udført i løbet af regnskabsåret. I juni-møderækken fremlægges den afsluttende beretning vedr. regnskabet politisk.  

I den løbende beretning fremgår det, at den hidtil udførte revision vedrørende regnskabsåret 2017, ikke har givet anledning til bemærkninger.  

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (bekendtgørelse nr. 952 af 5. juli 2017).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Beretningen og Kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Tiltrædelsesberetning
Bilag 2: Beretning nr. 2

Udpegning af udlejerrepræsentant og suppleant til Beboerklagenævnet
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal udpege en udlejerrepræsentant og en suppleant til Beboerklagenævnet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen.

Boligforeningen AAB har indstillet Camilla Sverdlin-Højer til hvervet som udlejerrepræsentant, subsidiært som suppleant. Fællesrepræsentationen af Almene Boligselskaber i Rødovre har indstillet Bente Hylleborg, RAB som udlejerrepræsentant og Jørgen Knudsen, Lejerbo Rødovre som suppleant.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger en udlejerrepræsentant og suppleant til Beboerklagenævnet.


Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 50:

Bente Hylleborg indstilles valgt som udlejerrepræsentant med Jørgen Knudsen som suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I konstitueringsmøde den 5. december 2017 blev det ved en fejltagelse besluttet at udpege begge de indstillede kandidater til hvervet som udlejerrepræsentant til Beboerklagenævnet. Der blev ligeledes udpeget suppleant på et ufuldstændigt grundlag, idet den ene af kandidaterne indstillet til hvervet som udlejerrepræsentant subsidiært også er indstillet til hvervet som suppleant.

Det er på baggrund heraf besluttet, at udpegning af udlejerrepræsentant og suppleant skal foretages på ny.

Boligforeningen AAB har indstillet Camilla Sverdlin-Højer til hvervet som udlejerrepræsentant, subsidiært som suppleant for udlejerrepræsentanten i Beboerklagenævnet og har motiveret sin indstilling med, at Camilla Sverdlin-Højer, der er advokat og chef for det juridiske team i Boligforeningen AAB, er specialist inden for almene boligforhold og lejelovgivning generelt og har arbejdet i den almene sektor siden 2013. Camilla Sverdlin-Højer har desuden omfattende erfaring med nævnsarbejde fra sit job i Justitsministeriets Departement, hvor hun har været ansat i otte år. Hun har i den forbindelse været udpeget som juridisk sagkyndig i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Fællesrepræsentationen af Almene Boligselskaber i Rødovre har indstillet Bente Hylleborg, RAB som udlejerrepræsentant og Jørgen Knudsen, Lejerbo Rødovre som suppleant i Beboerklagenævnet og har motiveret sin indstilling med kandidaternes erfaring og kendskab til Rødovre Kommune.

Kandidater til hvervet som udlejerrepræsentant og suppleant i Beboerklagenævnet indstilles af de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Udlejerrepræsentant og suppleant skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret og udpeges for indtil 4 år.

Lov- og plangrundlag

Almenlejelovens § 97, lejelovens § 109.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: AAB - Indstilling til Beboerklagenævnet
Bilag 2: Fællesrepræsentationen af Almene Boligselskaber i Rødovre - Indstilling til Beboerklagenævnet

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Omlægning af opvisningsbanen i Espelunden, økonomioversigt og entreprenører
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.07.