Kommunalbestyrelsen

27-11-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Birgitte Glifberg (A), Suppleant for Brian Møller (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 172-187
Kenneth Rasmussen (F), sag 172-187

Sager 172 - 187

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 172

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af låneramme 2019-2020 til I/S Vestforbrænding
Sag nr. 173

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af foreløbig låneramme 2019-2020 på 353,0 mio. kr. til forventede investeringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 353,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr. samt
 2. at lån optages pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3. 


Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 83:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 199:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i brev af 10. oktober 2018, anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme 2019-2020 på 353,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2019 på 159,0 mio. kr. og i 2020 på 194,0 mio. kr. Lånerammen er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 414 den 19. september 2018.

I henhold til § 10 i Vestforbrændings vedtægter, vedrørende godkendelse af låneansøgninger, samt § 2, stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse, skal låneoptagelse i et specifikt regnskabsår være godkendt senest 30. april i det efterfølgende regnskabsår. Derfor skal Vestforbrænding søge om låneoptagelse i god tid inden årets udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder. Låneramme 2019-2020 skal finansiere forventede strategiske og driftsmæssige investeringer, som er godkendt på tidligere bestyrelsesmøder og listet op nedenfor.

Strategiske investeringer
Solhusene Bagsværd: Udbygning af fjernvarme til at forsyne en ny bebyggelse iht. lokalplan, som er første etape af Købmandsbyen i Bagsværd Bypark. Investeringen er på 11 mio. kr. i 2019, og kunderne betaler en del af investeringen i form af tilslutningsbidrag og byggemodning for 2 mio. kr.

Firskovvej, Lyngby: Området er et godkendt fjernvarmeområde i Lyngby Kommune. Der er lavet en helhedsplan for området, der inkluderer en vejforlængelse af Firskovvej mod Jægersborgvej grundet forestående lukning for biltrafik på Klampenborgvej pga. den kommende letbane. Kommunens projekt for forlængelse af vejforløbet planlægges afsluttet senest februar 2019. Fjernvarmerør skal gerne lægges i jorden inden afslutning af kommunens øvrige arbejder, da der ikke må opgraves de næste fem år fra vejen er etableret. Beløbet er 23,5 mio. kr. i 2020.

Driftsmæssige investeringer
Kraftvarmeanlæg, anlægsudgifter: Forventede indstillinger vedr. udskiftning af nedslidte komponenter på anlæggene. 33,0 mio. kr. i 2019 og 32,0 mio. kr. i 2020.

Varmenet, tilslutning til eksisterende net: Forventede investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder og omlægning under Herlev Midtpunkt. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris. 70,0 mio. kr. i 2019 og 37,5 mio. kr. i 2020.

Bygninger, kraftvarmeanlæg: Forventede indstillinger vedr. en række forbedringer af produktionsbygninger og silo mv. i Glostrup. 22,0 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020.

Røggaskondensering, anlæg 6: Indstilling om etablering af røggaskondensering på anlæg 6, herunder opgradering af Lundebjerg vekslerstation. 25,0 mio. kr. i 2019 og 95,0 mio. kr. i 2020.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af den 8. marts 2012.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10
Bilag 2: Pkt. 3.g. Låneramme 2019-2020
Bilag 3: Brev: Låneramme 2019 2020 borgmesterkontoret
Bilag 4: Brev: Låneramme 2019 2020 tekniske chefer

Gebyr for virksomheders brug af Genbrugsstationen i 2019
Sag nr. 174

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til Genbrugsstationen i 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen i 2019, godkendes.  


Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 84:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 200:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Vestforbrændings bestyrelse anmoder om, at kommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer. De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser, hvor den seneste undersøgelse er gennemført juni 2018.

Takster for engangsbilletter og liberalt erhverv (max. 8 besøg) er uændrede i forhold til 2018, mens de øvrige takster er steget i forhold til 2018. Den væsentligste årsag til at der indstilles en takststigning på årskort, i forhold til 2018, er, at den seneste brugerundersøgelse indikerer, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner, fx byggeaffald og eternit, end tidligere, samtidig med at nogle af de større fraktioner som fx træ er blevet dyrere at få behandlet. Takststigningen på farligt affald afspejler en generel stigning i behandlingsomkostningerne for denne affaldstype.

Gebyrerne i 2019 bliver som følger (gebyr i 2018 angivet i parantes):

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen. Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms pr. besøg ekskl. moms:

Personbil 100 kr. (100)

Kassebil 150 kr. (150)

Ladvogn 200 kr. (200)

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet. Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 7.100 kr. (5.500)

Kassebil 9.800 kr. (8.700)

Ladvogn 16.400 kr. (13.500)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.900 kr. (3.000)

Kassebil 5.400 kr. (4.800)

Ladvogn 9.000 kr. (7.400)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 800 kr. (800)

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.800 kr. (3.200)

Kassebil 6.200 kr. (5.900)

Ladvogn 11.900 kr. (11.400)

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

 • Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

 • Dyrlæger, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, au-toværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år
 • Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

50 kr. (40) for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2019.

Skovly - renovering af tage, pejsestue og mødelokaler
Sag nr. 175

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af dispositionsforslag vedrørende tagudskiftning og mødelokaler mv. på Skovly.

Der er afsat i alt 10.674.500 kr. til udskiftning af tagene på Skovly, renovering af pejsestue og mødelokale samt projektering og opførelse af tilbygning.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan vedrørende etape 1 godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der arbejdes videre med etape 2 som beskrevet.


Kultur- og Fritidsudvalget, 13. november 2018, pkt. 50:

Anbefales med bemærkning om at taget udskiftes med tagpap med lister i stedet for stålplader, samt at der ikke inddrages værelse til toiletter.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 201:

Indstilles godkendt, idet taget udskiftes med tagbeklædning af rød vingetegl, samt at der ikke inddrages værelse til toiletter.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tagene på Skovly trænger til udskiftning, da de er i ringe stand med tilbagevendende reparationer.

For at forbedre faciliteterne på Skovly foreslås mødelokalet på 1. sal (skolestuen) samtidig renoveret og ombygget til et mere rummeligt møde- og aktivitetslokale, og pejsestuen foreslås ombygget, så den bliver mere brugbar og fleksibel.

Da man i dag kun kan bruge toiletterne på soverummene, er der behov for at etablere toiletter med adgang fra fællesområderne. Det foreslås derfor at inddrage et soverum i gavlen i sovefløjen og indrette dette til toiletter.

For at kunne tilbyde flere faciliteter til de mange brugere af Skovly foreslås det, at der opføres en ny bygningsfløj med et stort møde- og aktivitetsrum med garderobe og toiletter på det åbne areal mod nord. Den nye bygning opføres direkte sammen med spisestuen og vil derfor opleves som en naturlig udvidelse af det nuværende bygningsanlæg og vil kunne bruges uafhængigt af de øvrige faciliteter.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte dispositionsforslag til tagudskiftning og mødelokaler mv. i samarbejde med ekstern rådgiver og Børne- og Kulturforvaltningen.

Forslaget er opdelt i to etaper, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Etape 1:
Udskiftning af tagene.

Ombygning/renovering af det nuværende møde- og aktivitetslokale på 1. sal over pejsestuen (skolestuen).

Ombygning af pejsestuen, så den bliver mere brugbar og fleksibel.

Ombygning af et soverum til toiletter med direkte adgang fra fællesarealerne.

Opstart af forprojektering til opførelse af ny tilbygning mod nord.

Der er en igangsat dialog med Egedal Kommune, og det forventes, at disse arbejder kan igangsættes, uden at landzone- og fredningsmyndigheder skal give tilladelse.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Etape 2:
Projektering og opførelse af ny bygningsfløj med møde- og aktivitetsrum mv. nord for eksisterende spisesal.

Teknisk Forvaltning fremsender byggeandragende til Egedal Kommune i foråret 2019 om opførelse af ny tilbygning.

Til dette projekt med tilbygning af Skovly skal der gives tilladelse fra landzone- og fredningsmyndigheder, og der forventes en behandlingstid på ca. et halvt år.

Herefter vil der blive fremlagt ny mødesag vedrørende forslag til opførelse af ny bygningsfløj.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Egedal Kommunes myndighed.
Fredningsmyndigheden.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 10.674.500 kr. til renovering og udvidelse af Skovly, fordelt således:

Der er under drift i budget 2018 afsat i alt 4.690.000 kr. til udskiftning af tagene på Skovly og renovering af pejsestue og eksisterende mødelokale samt projektering af ny mødesal.

I budget 2019 er der under drift afsat 5.984.500 kr. til opførelse af ny mødesal.

Teknisk Forvaltning anslår, at de samlede udgifter til gennemførelsen fordeler sig med ca. 6,1 mio.kr. til etape 1, og ca. 4,5 mio kr. til etape 2.

Der er i tidsplanen indregnet, at driften af Skovly kan fungere i hele udførelsesperioden.

Tidsplan

Projektering og udbud:

November - december 2018

Udførelse etapevis:

Januar - november 2019

 

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 24. oktober 2018
Bilag 2: Dispositionsforslag af 19. oktober 2018
Bilag 3: Notat - Projektændringer
Bilag 4: Skovly - Illustrationer af tagbeklædning - 20.11.2018.pdf

Rødovre Stadionhal, opførelse af ny omklædningsbygning
Sag nr. 176

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag vedrørende etablering af ny omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal.

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat 10.860.000 kr. til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 10.860.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 10.860.000 kr. i 2019 til projektet.


Kultur- og Fritidsudvalget, 13. november 2018, pkt. 51:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 202:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Omklædningsbygningen ved Rødovre Stadionhal er medtaget af betydelige sætningsskader.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og den nedsatte projektgruppe udarbejdet vedlagte forslag til opførelse af ny omklædningsbygning til erstatning for den eksisterende, der nedrives.

Forslaget omfatter opførelse af ny omklædningsbygning på 433 m2 med samme placering som eksisterende bygning vest for Stadionhallen.

Bygningen opføres som muret bygning med fokus på driftsvenlige materialer og overflader.

Den indrettes med syv omklædningsrum med hver sit baderum og toilet, og der bliver adgang til rummene både inde- og udefra.

Under byggeriet etableres fem midlertidige omklædningsrum i pavilloner placeret på parkeringsarealet vest for den nye hal.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2018 givet en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering af ny omklædningsbygning.

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 bevilget 10.860.000 kr. til opførelse af ny omklædningsbygning, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør i alt 11.860.000 kr.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 00.32 Stadion og idrætsanlæg.

Tidsplan

Projektering:

Maj - november 2018

Udbud:

December 2018

Udførelse:

Marts - november 2019

Ibrugtagning:

December 2019

 

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 25. oktober 2018
Bilag 2: Forslag til etablering af ny omklædningsbygning

Deltidspladser og kombinationstilbud
Sag nr. 177

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler implementeringen af de nye regler i dagtilbudsloven for så vidt angår deltidspladser og kombinationstilbud.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forvaltningens forslag til retningslinjer for anvendelse af kombinationstilbud godkendes,
 2. at forvaltningens forslag til retningslinjer for anvendelse af deltidspladser godkendes,
 3. at forvaltningens forslag til takster for deltidspladser og kombinationstilbud godkendes, jf. tabel 1 og 2 samt
 4. at forvaltningens forslag om klagemuligheder til formanden for Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med tildeling af hhv. kombinationstilbud og deltidspladser godkendes.


Børne- og Skoleudvalget, 13. november 2018, pkt. 85:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 203:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag om implementering af den ændrede dagtilbudslov behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. august 2018 har forvaltningen udarbejdet retningslinjer og takster for deltidspladser og kombinationstilbud i kommunens dagtilbud.

Deltidspladser
Efter den nye dagtilbudslov skal det fra 1. januar 2019 være muligt for forældre på barsel at benytte sig af deltidspladser på 30 timer ugentligt til reduceret forældretakst. Pladserne kan benyttes af husstandens øvrige børn i det dagtilbud, de er eller bliver indmeldt i.

Forvaltningen foreslår, at Rødovre Kommune fastsætter tidsrummet for pasning til kl. 09.00 – 15.00. Dette for at sikre, at barnet har mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som finder sted i institutionernes dagligdag.

Forvaltningen foreslår derudover, at Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer om, at forældre, der ansøger om en deltidsplads, skal indgive ansøgningen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes, og at perioden for benyttelse af deltidspladsen skal være fra d. 1. i en måned til den sidste hverdag i en måned, jf. i øvrigt bilag 2.

Visse daglige tilbud vil være de samme for en fuldtids- og deltidsplads, fx mad, forældrekonsultationer, gennemførelse af sprogvurderinger osv. Dette gælder også for kombinationstilbud, jf. nedenfor.

Kombinationstilbud
I forbindelse med den nye dagtilbudslov blev det vedtaget, at forældre til børn i dagtilbud med et dokumenteret arbejdsrelateret behov skulle kunne benytte sig af et kombinationstilbud. Dette tilbud retter sig mod forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid og består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med økonomisk tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.

Et kombinationstilbud skal bestå af minimum 10 timers fleksibel pasning og op til 39 timers pasning i barnets sædvanlige dagtilbud mellem kl. 7 og 17 mandag til torsdag samt 7 og 16 om fredagen. Pasningen i dagtilbud skal foregå inden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.

Forvaltningen foreslår, at den gennemsnitlige fordeling af timer om ugen i henholdsvis fleksibel pasning og barnets dagtilbud udregnes på baggrund af en kalendermåneds behov i lighed med øvrige takstberegninger ved dagtilbudsplads og privat pasning.

Dette blandt andet for at understøtte dagtilbuddets mulighed for at planlægge de bedste rammer for barnets ophold i institutionen, både med hensyn til pædagogiske aktiviteter og barnets tilknytning til personalet.

Nærmere retningslinjer for tildeling og anvendelse af kombinationstilbuddet fremgår af bilag 2.

Det foreslås endelig, at administrative afgørelser i forbindelse med anvendelse af kombinationstilbud kan indbringes for formanden for Børne- og Skoleudvalget i lighed med øvrige visitationsafgørelser.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Takst for deltidspladser
Ifølge loven skal der være en reduceret takst ved deltidspladser. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i, at en deltidsplads udgør 30 timer om ugen, men i lighed med fuldtidspladser ikke udnyttes fuldt ud, jf. nærmere beregninger i bilag 1.

Taksten for en deltidsplads er derfor beregnet som en 80,6% af en fuldtidstakst.

I institutioner, hvor der er frokostordning for børnehavebørnene, betales dog samme frokosttakst som ved fuldtidspladser. Taksterne ses nedenfor.

Tabel 1. Takster i 2019 i daginstitutioner, pr. måned

 

Dagpleje

Vuggestue

Børnehave

Takst for fuldtidsplads

3.248 kr.

3.419 kr.

1.921 kr.

Takst for deltidsplads

på 30 timer om ugen

2.617 kr.

2.754 kr.

1.548 kr.

Forskel mellem fuldtids-

og deltidsplads

632 kr.

665 kr.

374 kr.

 

Takst for kombinationspladser
Takst for kombinationsplads udregnes pr. time i dagtilbud om ugen. Hvor timetallet er et gennemsnit set over 30 dage. I institutioner med frokostordning til børnehavebørn udregnes taksten for frokostordningen på baggrund af de konkrete dage, hvor barnet er i dagtilbud ved frokosttid.

Taksten for en kombinationsplads er beregnet pr. time med udgangspunkt i taksten for en deltidsplads, jf. eksempler i tabel 2. Dog således at der maksimalt kan betales samme takst som for en fuldtidsplads.

Tilskud til en fleksibel pasningsordning er beregnet på samme måde som kommunens tilskud til en privat pasningsordning. For en fuld takstoversigt jf. bilag 1.

Tabel 2. Kombinationspladser - takster og tilskud pr. måned

Timer i dagtilbud/timer

i fleksibel pasning

Vuggestue

Børnehave

Månedligt tilskud pr. time

om ugen i fleksibel pasning

137 kr.

75 kr.

38 timer om ugen i

dagtilbud.

11 timer om

ugen i fleksibel pasning.

3.419 kr.

i dagtilbudstakst.

1.504 kr.

i tilskud

til fleksibel

pasning.

1.921 kr.

i dagtilbudstakst.

822 kr. i tilskud

til fleksibel

pasning

30 timer om ugen i

dagtilbud.

19 timer om ugen i

fleksibel pasning.

2.754 kr.

i dagtilbudstakst.

2.598 kr.

i tilskud til fleksibel

pasning.

1.548 kr. i

dagtilbudstakst.

1.420 kr.

i tilskud

til fleksibel

pasning.


Der forventes ikke den store efterspørgsel på de nye tilbud. I 2019 er der derfor taget udgangspunkt i et gennemsnit på 48 børn i deltidspladser, fordelt på 40 børnehavebørn og 8 vuggestue- og dagplejebørn. Desuden er beregnet 3 børn i kombinationspladser. Kommunen har fået tilført DUT-midler, som er tilgået Dagtilbudsområdet i budget 2019 og frem. Udgiften til pladserne vil kunne dækkes inden for DUT-midlerne.

Tidsplan

1. juli 2018 – lovgivningen om mulighed for kombinationstilbud trådt i kraft.
1. januar 2019 – lovgivning om mulighed for deltidsplads træder i kraft.
August 2019 – Forvaltningen orienterer om foreløbige udgifter til deltidspladser og kombinationstilbud for første halve år af 2019.

Bilag

Bilag 1: Takster i 2019 for deltidspladser og kombinationstilbud
Bilag 2: Retningslinjer for deltidspladser og kombinationstilbud

Dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens
Sag nr. 178

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået støtte til et kursusforløb til yngre med demens fra Sundhedsstyrelsens puljemidler til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. På den baggrund fremlægges hermed en bevillingssag.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på den baggrund om en udgiftsneutral bevilling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 og 2019 gives tillægsbevillinger på 0 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, svarende til en udgift i 2018 på 16.161 kr. og i 2019 på 20.569 kr. til kursusforløb til yngre med demens - og med tilhørende indtægter fra tilskud fra Sundhedsstyrelsen.


Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 65:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Rødovre Kommunes demenshandleplan, godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2017(sag nr. 73) og dialogmødet i forbindelse med formuleringen af handleplanen, var der et ønske om et særligt tilbud til yngre med demens.

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Under handlingsplanens fokusområde 3 ” Støtte til mennesker med demens og pårørende” er en ansøgningspulje til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre borgere med demens.Puljen løber over knap 2 år.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået midler fra ansøgningspuljen til at gennemføre et kursusforløb bestående af otte lektioner målrettet yngre borgere med demens. I de første fire lektioner er en stor del af indholdet tilrettelagt på forhånd af demenskoordinatoren på baggrund af samtaler med borgere og deres pårørende. Indholdet vil være en blandning af sociale/kulturelle aktiviteter, oplæg om emner relateret til demens. De sidste fire lektioner planlægges på baggrund deltagernes konkrete ønsker. Der kan deltage seks borgere på et kursusforløb.

Tilbuddet afsluttes med en samlet evaluering og en vurdering af et fremtidigt tilbud. Der er bevilget 36.730 kr., der dækker udgifter til aktiviteter, forplejning, transport og frikøb af medarbejdere.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes demenshandleplan.
Den nationale demenshandleplan.
Satspuljeaftalen 2016-2019.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på 16.161 kr. i 2018 og 20.569 kr. i 2019 til kursusforløb til yngre med demens vedrører hovedfuntion 5.30 Tilbud til ældre.  

Tidsplan

Opstart ultimo november 2018.
Afsluttes marts 2019.
Evaluering og anbefalinger til fremtidigt tilbud forelægges Social- og Sundhedsudvalget i maj 2019.

Huslejefastsættelse 2019 - Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken, Ældrecenter Broparken
Sag nr. 179

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af huslejer i 2019 for Slotsherrens Vænge 6, Ældrecentret Broparken og Ældreboligerne Broparken.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at huslejer i 2019 på 922 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken, på 1.578 kr. pr. m2 i Ældrecentret Broparken og 1.344 kr. pr. m2 i Slotsherrens Vænge 6 godkendes.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 205:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag for 2019 for Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecentret Broparken. Af budgetforslagene fremgår det:

 • at budgettet for Ældreboligerne Broparken øges fra 3.321.000 kr. i 2018 til 3.485.000 kr. i 2019. Budgettet, som er godkendt på afdelingsmøde den 18. september 2018, betyder, at huslejen stiger med 4,97 pct. fra 878 kr. til 922 kr. pr. m2, idet henlæggelserne er hævet i en langsigtet plan til udskiftninger af vandrør, vinduer og facader.
 • at de budgetterede udgifter for Slotsherrens Vænge 6 øges fra 5.357.000 kr.  i 2018 til 5.530.000 kr. i 2019 som følge af øgede udgifter til el, idet en gennemgang af afdelingens regnskaber har vist, at elregningerne i de foregående år har været betalt over kommunens budget. Huslejen øges fra 1.280 kr. til 1.344 kr. pr. m2 svarende til en stigning på 4,99 pct. Afdelingen har ikke haft huslejestigninger siden afdelingen blev taget i brug i 2012. Huslejestigningerne i 2019 har været forelagt på afdelingsmødet den 18. september 2018.
 • at DAB har øget budgettet for Ældrecentret Broparken med 4,99 pct. fra 7.941.000 kr. i 2018 til 8.337.000 kr. i 2019 som følge af øgede henlæggelser til renovering og forbedringsarbejder. Budgettet betyder, at huslejen øges fra 1.503 kr. i 2018 til 1.578 kr. pr. m2 i 2019. Huslejestigningerne i 2019 har været forelagt på afdelingsmødet den 18. september 2018.  

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejerne er varslet med tre måneders varsel til ikrafttræden d. 1. januar 2019.

Bilag

Bilag 1: 3015 Ældreboligerne Broparken - budget 2019
Bilag 2: 3054 Ældrecentret Broparken - budget 2019
Bilag 3: 3064 Slotsherrens Vænge 6 - budget 2019

Beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020
Sag nr. 180

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020. Beskæftigelsesplanen indeholder strategier for den prioriterede beskæftigelsesindsats i perioden, og har udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på møde den 11. september 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020 godkendes.


Beskæftigelsesudvalget, 13. november 2018, pkt. 48:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 206:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen omhandler den prioriterede beskæftigelsesindsats i Rødovre Kommune i 2019 og 2020. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier for den indsats, der modsvarer udfordringer på arbejdsmarkedet generelt på landsplan og regionalt, samt specifikt i Rødovre. Planen omhandler den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats.

Forslag til beskæftigelsesplan tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger om landsdækkende mål, som emnemæssigt overvejende er en videreførelse af tidligere års indsatsområder, og dermed også er implementeret i Rødovre Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at disse emner er dækkende for Rødovre Kommunes udfordringer. Dog foreslår forvaltningen tillige strategier for implementering af lov om kommunal indsats for unge under 25 år samt etablering af Forberedende Grunduddannelse under overskriften: Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Prioriterede områder i beskæftigelsesindsatsen
Ministerens målsætninger er:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres)
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft(videreføres)
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
 • Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

Ministeren har bebudet endnu et nyt mål som udmeldes i efteråret:

 • Flere handicappede skal i beskæftigelse

Forvaltningen foreslår yderligere som kommunalbestyrelsens mål:

 • Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse

Det skal bemærkes, at målsætninger og strategier ikke omhandler samtlige indsatsområder i Jobcentret, men alene dem, der må anses som særligt prioriterede i den kommende periode. Det er Social- og Sundhedsfovaltningens vurdering, at nuværende strategier i Jobcentret generelt modsvarer kravene til beskæftigelsesindsatsen og forventningen om resultater.

Den to-årige beskæftigelsesplan understøttes af en årlig beslutning i Kommunalbestyrelsen om de kvantitative mål for andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse – samlet og indenfor de enkelte ydelser. Beslutningen om målfastsættelse sker igen på møderækken i marts 2019 på baggrund af den årlige resultatrevision for målopfyldelse i 2018 og igen i 2019. Det er Beskæftigelsesministerens intention i forbindelse med aftale om afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet, at benchmarking sker med udgangspunkt i kommunens egne rammevilkår og således ikke med de kommuner med samme rammevilkår i klyngerne.

Kommunalbestyrelsens løbende opfølgning på beskæftigelsesplanen og dens resultater sker i forbindelse med den kvartalsvise redegørelse for udviklingen, som fremlægges i Beskæftigelsesudvalget. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Økonomiske konsekvenser

Jf. budget 2019 og 2020.

Tidsplan

2019 og 2020.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020 (tilrettet)

Samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter som udbyder af danskundervisning
Sag nr. 181

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens besluttede den 20. marts 2018 (sag nr. 35) at indgå samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter fra 1. januar 2019. Brøndby Kommune som er driftskommune har anmodet om, at den formelle aftale med Rødovre Kommune først indgås pr. 1. januar 2020, hvor øvrige kommuner i driftssamarbejdet overgår til ny aftale. Baggrunden er nye betalingsregler, der skal træde i kraft senest i 2020. Borgere i Rødovre kan i praksis fortsat modtage danskundervisning i 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter indgås med virkning fra 2020. 


Beskæftigelsesudvalget, 13. november 2018, pkt. 49:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nye betalingsregler for afregning af danskuddannelse ændres fra en 50/50 ordning til 30/70 ordning, hvilket betyder, at 30 procent af udgiften betales ved opstart og 70 % ved gennemførelse. Dette ændrer hele finansieringsgrundlaget for sprogskoler, senest i år 2020 – eller ved aftale ændringer. De øvrige kommuner i samarbejdskredsen om Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter vil således blive påvirket af en aftale med Rødovre Kommune ved indgåelse i 2019 ved en kompliceret udligningsordning, ligesom sprogskolens egen økonomi påvirkes i negativ retning året før planlagt.

Brøndby Kommune har derfor anmodet Rødovre Kommune om i praksis at fortsætte det nuværende samarbejde om danskuddannelse, men udskyde den egentlige samarbejdsaftale til 2020, hvor de øvrige kommuner også overgår til ny aftale.

Det er den juridiske vurdering, at det formelle aftalegrundlag er på plads i Rødovre Kommune, da samarbejdet om danskuddannelse med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i praksis er foregået i en årrække.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling, at ønsket fra Brøndby Kommunes efterkommes, så den formelle samarbejdsaftale indgås med virkning fra 2020 sammen med de øvrige kommuner, som er Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Herlev og Ballerup.  

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2019 – 2020.

RAB, afdeling Sibeliusparken, ansøgning om principgodkendelse af sammenlægning af boliger
Sag nr. 182

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB har ansøgt om principgodkendelse af sammenlægning af supplementsværelser med nabolejemål i boligselskabets afdeling Sibeliusparken.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen om principgodkendelse af sammenlægning af ledige supplementsværelser med nabolejemål i Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Sibeliusparken godkendes samt
 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende nedlæggelse af boligerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen af boligselskabets ansøgninger om sammenlægning af konkrete lejemål.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 209:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Sibeliusparken har 333 lejemål, hvoraf 39 er opført som værelser med eget badeværelse men uden selvstændigt køkken. Der er således ikke tale om et-værelses boliger, men enkeltværelser, hvor det oprindeligt har været tanken, at værelserne skulle være selvstændige boliger, f.eks. som første bolig for unge, der ønskede at flytte hjemmefra. Værelset skulle nemt kunne tilknyttes nabolejligheden, hvilket der er taget højde for i byggeriet i form af en blændet døråbning i væggen mellem supplementsrummene og nabolejlighederne.

Begrundelsen for ønsket om sammenlægningen er, at det vil give afdelingen og selskabet mulighed for at tilbyde flere større boliger. Forslaget har været behandlet på afdelingsmødet den 8. maj 2018 og af Rødovre Almennyttige Boligselskabs bestyrelse den 30. maj 2018. De lejemål, hvor en sammenlægning kunne blive aktuel, vil kunne udvides med 20-23 m2 til en lejelighedsstørrelse på 105-120 m2. Huslejen for henholdsvis værelset og nabolejemålet vil blive lagt sammen, hvorfor sammenlægningen ikke vil påvirke afdelingens indtægtsniveau. Udgiften til sammenlægningen vil være ca. 10.000 kr. pr. bolig, som betales af afdelingen over langtidsbudgettet.

Sammenlægningen sker efterhånden som supplementsrummene bliver ledige og under forudsætning af, at lejerne af nabolejemålene ønsker udvidelsen af deres lejemål. Ønsker lejeren af nabolejemålet ikke dette, vil supplementsrummet blive genudlejet. Boligselskabet skønner, at det i givet fald vil dreje sig om ca. én sammenlægning hvert andet år.

DAB har supplerende oplyst, at der ikke er stor efterspørgsel på supplementsrummene, men at de dog alle bliver lejet ud. Dette kan blandt andet skyldes, at der ikke kan opnås boligstøtte til boliger uden eget køkken. DAB har endvidere oplyst, at det vil være meget omkostningstungt at indrette supplemetsrummene som egentlige et-værelseslejligheder med eget tekøkken, da der skal etableres yderligere kloak i boligen.

Boligselskabet søger alene om Kommunalbestyrelsens principgodkendelse til sammenlægning af lejemålene. Der vil blive fremsendt konkrete ansøgninger om sammenlægning, herunder nedlæggelse af helårsbolig i medfør af boligreguleringsloven og ansøgning om byggetilladelse, når det bliver aktuelt.

Kommunalbestyrelsen vil ved behandlingen af denne sag i princippet tage stilling til, om supplementsrummene må nedlægges som selvstændige boliger. Samtykke til nedlæggelse af de berørte boliger vil derfor være en ren formalitet, hvorfor det foreslås, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknisk Forvaltning til at godkende nedlæggelse af boligerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen af boligselskabets ansøgninger om sammenlægning af konkrete lejemål.

Lov- og plangrundlag

Ifølge lov om almene boliger § 28, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation. Godkendelse af sammenlægning af boliger må kun gives, hvis boligen efter sammenlægningen ikke overstiger 140 m².

Efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) § 49, må en helårsbolig ikke nedlægges uden Kommunalbestyrelsens samtykke. Samtykke kan ikke nægtes, hvis den bolig, der tilvejebringes ved sammenlægningen, er under 130 m2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

RAB, afdeling Islevtoften II, helhedsplan, skema B
Sag nr. 183

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB anmoder om godkendelse af skema B-ansøgning vedrørende helhedsplan og renovering i boligselskabets afdeling Islevtoften II.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema B vedrørende renovering og forbedringsarbejder i Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Islevtoften II, med en samlet anskaffelsessum på 430.230.950 kr. godkendes samt
 2. at den samlede låneramme på 393.353.846 kr. godkendes.


Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 210:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21. juni 2016 skema A vedrørende renoveringsarbejder samt forbedringsarbejder i forbindelse med helhedsplan for Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Islevtoften II. På grund af uforudsete forhold i projektet blev Kommunalbestyrelsen efterfølgende på kommunalbesyrelsesmødet den 20. juni 2017 orienteret om ændringerne i helhedsplanen, hvor antallet af ombyggede boliger, tilgængelige boliger og moderniserede boliger blev justeret. Endvidere blev der foretaget besparelser i projektet af hensyn til overholdelse af den maksimale ramme for støtte fra Landsbyggefonden.

Helhedsplanen og renoveringssagen omfatter følgende arbejder: Etablering af 18 tilgængelighedsboliger, 18 ombyggede og sammenlagte boliger med nye boligtyper til følge, 60 moderniserede boliger, delvis renovering af facader, etablering af nye terrændæk og nye isolerede tage på rækkehusbebyggelsen samt ombygning eller renovering og modernisering af køkken og bad i hele bebyggelsen. Endvidere etableres ventilation med varmegenvinding i alle boliger og udearealer forskønnes.

Efter afholdelse af licitation i fagentreprise har Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB opgjort projektets samlede anskaffelsessum til 430.230.950 kr. hvoraf de støttede arbejder/renoveringssagen udgør 265.042.399 kr. og de ustøttede forbedringsarbejder 165.188.551 kr. I forhold til skema A er anskaffelsessummen for den støttede del 19.124.097 kr. højere og den ustøttede del 7.079.783 kr. Projektets samlede merudgift udgør 26.203.880 kr. Boligselskabet har oplyst, at årsagen til afvigelsen primært skyldes indeksering og øgede omkostninger til genhusning.

Projektet gennemføres dels som en renoveringssag, som finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden betaler ydelsesstøtte og kommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden garanterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse, som forventes at udgøre 94%.

De ustøttede forbedringsarbejder på 165.188.551 kr. finansieres således:

 • 128.311.447 kr. ved optagelse af realkreditlån
 • 7.000.000 kr. ved tilskud fra dispositionsfonden
 • 6.010.000 kr. via egen trækningsret
 • 4.520.000 kr. via fællespuljen
 • 17.347.104 kr. fra henlæggelser
 • 2.000.000 kr. kapitaltilførsel efter 5-dels ordningen, hvoraf kommunen betaler 1/5.

I forhold til skema A er den højere anskaffelssum for de ustøttede arbejder finansieret ved et større træk på afdelingens henlæggelser, der ved skema A udgjorde 10.000.000 kr.

Den foreløbigt beregnede husleje, der ved skema A blev godkendt til 998 kr./m2, påvirkes ikke af den højere anskaffelssum.

Kommunens godkendelse skal efterfølgende fremsendes til Landsbyggefonden til godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Ifølge lov om almene boliger kapitel 7. Driftstøtte, kan Landsbyggefonden yde tilskud efter bestemmelserne i § 90 mfl. og kommunen kan yde garanti for lån efter § 98.

Boligorganisationens lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i medfør lovens § 29, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 400.000 kr., som er indarbejdet i kommunens budget 2018.

Udgiften vedrører hovedfunktion 08.32 Grundkapitalindskud (indskud til Landsbyggefonden)

Kommunal garantiforpligtelse for de støttede realkreditlån er på 265.042.399 kr. Garantiprocenten er pt. opgjort til ca 94%.

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt den 11. januar 2019 og forventes afsluttet 1. april 2022.

Bilag

Bilag 1: Skema B ansøgning inkl. bilag, Islevtoften II.

Diverse
Sag nr. 184

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. renovering og ombygning af Skovly
Sag nr. 185

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. opførelse af ny omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal
Sag nr. 186

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 187

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.50.