Kommunalbestyrelsen

26-02-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 17-29
Claus Gisselmann Olsen (V), sag 17-29

Sager 17 - 29

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14 - endelig vedtagelse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14 har været i offentlig høring i fire uger fra den 8. november til den 6. december 2018. I perioden er der indkommet to høringssvar.

Der foreslås på denne baggrund, at foretage to ændringer i det endelige tillæg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 05. februar 2019, pkt. 7:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2018 (sag nr. 158), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i fire uger.

Kommuneplantillægget har til formål, at danne plangrundlag for en ændring af anvendelsen i den eksisterende erhvervsbygning på ejendommen Ved Sportspladsen 14, til klubhus/foreningshus for lokale foreninger, organisationer og lignende grupper, som kan afholde klubaktiviteter og sociale arrangementer.

Kommuneplantillægget overfører ejendommen Ved Sportspladsen 14 (matr. nr. 6s Islev By, Islev) fra Rammeområde 1B11 Ved Sportspladsen til Rammeområde 1D01 Islevbrovej - Islev Skole. Dermed ændres rammeafgrænsningen for hhv. Rammeområde 1B11, som er udlagt til boligområde for tæt-lav bebyggelse og Rammeområde 1D01, som er udlagt til offentligt formål for undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m.

I forbindelse med tillægget er anvendelsen af Rammeområde 1D01 udvidet til også at omfatte "fritidsformål" og der er fastlagt en minimumsnorm for parkering på ejendommen Ved Sportspladsen 14.

Den ændrede anvendelse vurderes ikke at være omfattet af Planlovens § 13 stk. 2 og der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan.

Planen er ikke miljøvurderet
Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som kommuneplantillægget giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

Høringssvar
I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler anvendelsen, brugergruppe, åbningstider og -dage, parkering samt klagemulighed.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at tillægget vedtages med følgende ændringer:

 1. I redegørelsen på, side 2, tilføjes mere beskrivelse af nærmiljøet til ejendommen. 
 2. På side 8 (i skemaet) er parkeringsnormen fastlagt som minimumsnorm, således at parkeringsnormen for biler på ejendommen Ved Sportspladsen 14 er: Min. 1 p-plads pr. 50 m2 klubhus/foreningshus. Dette vil give mulighed for, at udnytte arealet fuldt ud i disponeringen af udearealerne på ejendommen. 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i fire uger - fra den 8. november til den 6. december 2018.
Endelig vedtagelse - februar 2019.
Offentliggørelse - marts 2019.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Kommuneplan 2018 Ved Sportspladsen 14
Bilag 2: Høringsskema med høringssvar - 2 stk
Bilag 3: Indsendte høringssvar

Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej / Viemosevej - endelig vedtagelse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej har været i høring i otte uger fra den 11. oktober til den 6. december 2018. I perioden er der indkommet i alt tre høringssvar. Der foreslås på denne baggrund én ændring i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej vedtages endeligt med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 05. februar 2019, pkt. 8:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september 2018 (sag nr. 142), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen danner plangrundlag for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej/Viemosevej med tilhørende parkeringsplads på terræn samt udendørs vareoplag (til blomster, frugt og grønt m.m.). Lokalplanen er i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2018, som vil styrke Islev bymidte med centerfunktioner, der kan skabe mere synligt byliv ved Islev Torv og langs Islevbrovej.

Den nye bygning vil markere hjørnet, styrke forbindelsen til Islev Torv og skabe en bymæssig ankomst til Islevs bydelscenter.

Bygningen skal fremstå i et lyst udtryk med store vinduespartier, der vil synliggøre livet i og uden for butikken. Den sydlige facade langs Islevbrovej vil delvist fremstå med beplantning på espalier, som sammen med forarealets beplantning, belægning og belysning skal tilpasses de eksisterende forhold langs ID-linjen, som er et væsentligt byplanmæssigt træk i Helhedsplanen for udviklingen i Islev. Den nye 1.200 m2 store bygning opføres med en facadehøjde på hhv. 5 m og 7 m. Højeste del af bygningen vil markere hjørnet og danne en høj facade langs Viemosevej samt langs en del af Islevbrovej og en del af parkeringsarealet. Se facadeopstalter i lokalplan, på Kortbilag 4.

Planen er ikke miljøvurderet
Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planen giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i planen sikret mulighed for etablering af støjreducerende foranstaltning i østlige og nordlige naboskel, som vil kunne minimere støjgener til naboerne, i forbindelse med varelevering og affaldsafhentning.

Høringssvar
Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej med tilhørende miljøscreening har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode er der indkommet tre høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere, som bor i Islev.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Trafik på Viemosevej, to dagligvarebutikker med ind- og udkørsel til Viemosevej med støj- og lugtgener for beboere på Viemosevej 2 og støjgener fra parkeringspladsen med manglende støjforanstaltning i nordlige naboskel. Derudover er der positive bemærkninger til en ekstra dagligvarebutik og butikkens arkitektur samt effekten på bylivet i Islev.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændring: I § 10.3.2 tilføjes en sikring af muligheden for, at bygherre skal etablere støjskærm i skel, hvis det vurderes nødvendigt, for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier i forhold til både østlige- og nordlige naboer.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Lokalplan 135 har været i offentlig høring i otte uger - fra den 11. oktober til den 6. december 2018.
Endelig vedtagelse - februar 2019.
Offentlig bekendtgørelse - marts 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej / Viemosevej
Bilag 2: Høringsskema med høringssvar - 3 stk
Bilag 3: Indsendte høringssvar

Nye 40 km/t hastighedszoner
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2018 er der afsat penge til at arbejde med udvidelse af hastighedszoner på villavejene i Rødovre Kommune. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 6. marts 2018 en procesplan for dette arbejde. Herunder hvordan borgerne sammen med forvaltningen fik mulighed for at involvere sig i arbejdet. Udkommet af de afholdte workshops, er efterfølgende blevet gennemgået og bearbejdet i følgegrupper bestående af repræsentanter fra de 4 workshops. Resultatet af arbejdet forelægges Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget med udvidelse af 40 km/t hastighedszoner godkendes samt
 2. at forslagene til ændring af eksisterende hastighedszoner samt andre input fra processen tages til efterretning.


Teknik- og Miljøudvalget, 05. februar 2019, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Følgende forslag fra liste C blev sat til afstemning:

"Forvaltningen udarbejder en prioriteret prisliste over de trafikdæmpende tiltag, som firmaet Viatrafik har verificeret og fremstillet i den alternative plan."

Forslaget faldt med 13 stemmer imod (A, F og Ø) og 4 stemmer for (C og O).

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I 2018 har Teknisk Forvaltning arbejdet med udvidelse af 40 km/t hastighedszoner på de offentlige villaveje i kommunen. En hastighedszone er en afgrænset lokal del af vejnettet, hvor der er indført en særlig hastighedsgrænse, som er anderledes end byzonens generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Indenfor disse zoner er den lokale hastighedsgrænse nedsat, og der kan være udført tiltag på vejnettet, som understøtter et lavere hastighedsniveau for den kørende trafik. Udformningen og anlæggelsen af hastighedszoner kræver involvering af både kommunen som vejmyndighed og politiet som færdselsmyndighed. Indførelsen af et lavere hastighedsniveau på lokale veje, kan give en forbedring af trafiksikkerheden, da et lavere hastighedsniveau formindsker bremseafstanden og skadesgraden ved uheld. Et lavere hastighedsniveau bidrager desuden til øget tryghed blandt bløde trafikanter og beboerne langs villavejene.

Rødovre Kommune har tidligere arbejdet med hastighedszoner i udvalgte boligområder. Et arbejde der blandt andet førte til, at Nygårdskvarteret blev en samlet hastighedszone, og at der blev udført hastighedsdæmpende tiltag på mange af kommunens lokale fordelingsveje. I 2018 blev der afsat penge til en yderligere udvidelse af andelen af villaveje, der er omfattet af hastighedszoner med højst 40 km/t. I det fortsatte arbejde med hastighedszoner, er der taget udgangspunkt i de villaveje, der er klassificeret som lokale boligveje eller lokale fordelingsveje i "Trafikplan 2016". De større veje indgår ikke i arbejdet, da disse vejes funktion er at modtage og afvikle den gennemkørende trafik, samt håndtere den ind- og udgående trafik fra villaområderne. Private fællesveje indgår heller ikke i arbejdet med hastighedszonerne.

Den største værdi af de nye hastighedszoner, vurderes at være en forbedring af trygheden langs villavejene. Dette forhold er væsentligt, da tryghed understøtter og øger lysten til at færdes som fodgænger eller cyklist. Tryghed er også et væsentligt parameter i forhold til, hvornår skolebørn selv begynder at færdes til og fra skole. På mange af villavejene i Rødovre kører de fleste bilister i dag allerede omkring de 40 km/t, uden hastighedsdæmpende tiltag. Det er derfor begrænset, hvor meget effekt hastighedszonerne vil have på det generelle hastighedsniveau på villavejene. Zonernes hastighedsdæmpende tiltag vil dog have en effekt på de bilister, som i dag vælger at køre hurtigere end 40 km/t. Derudover kan zonerne medvirke til, at gøre villavejene mindre attraktive for bilisters gennemkørsel mellem de større veje. På mange villaveje udgør disse to typer bilister en mindre andel af den totale mængde trafik.

I udformningen af forslaget til de nye hastighedszoner har Teknisk Forvaltning givet borgerne mulighed for at involvere sig i arbejdet. Dette er sket ved afholdelse af 4 geografisk opdelte workshops, med fokus på vejnettet i det enkelte område. Borgerne har bidraget med deres lokalkendskab til brugen af vejnettet, og hjulpet forvaltningen med at belyse konkrete behov og problemstillinger.

Samlet har der på de 4 workshops deltaget ca. 100 borgere, som er kommet med input, bemærkninger og forslag til både nye og eksisterende hastighedszoner i kommunen. På de afholdte workshops, havde de fremmødte mulighed for at melde sig til en følgegruppe.

Forslagene og inputtene har ikke kun vedrørt hastighedsdæmpende tiltag, men også forslag til vejlukninger og ombygning af vejprofiler. Samlet er der kommet input og forslag til hastighedsdæmpende tiltag, som ud fra en foreløbig vurdering vil koste ca. 20 mio. kr at realisere. Hertil er der kommet yderligere forslag til vejlukninger, hastighedsnedsættelse på de større trafikveje, anlæggelse af cykelsti og ombygning af boligveje til lege- og opholdszoner, der ikke er prissat. Borgerne er sammenlagt kommet med 291 input og bemærkninger, som kan læses i bilag 1.

Efter yderligere input og i dialog med følgegrupper er forslagene blevet behandlet. Teknisk Forvaltning har derefter foretaget en prioritering af forslagene ud fra den økonomiske ramme, og således at flest muligt af kommunens villaveje fremtidigt vil være beliggende i en hastighedszone. Dette forslag blev i december 2018 forelagt følgegrupperne. Processen med prioritering af de mange forslag og input fremgår af bilag 2 og 3.

Nye zoner og tiltag
De nye hastighedszoner omfatter primært Hendriksholmskvarteret, Rødovre Villaby, Tinderhøj Vænge, samt Viemosevej og Nørrevang i Islev. Områder som er kendetegnet ved at være større samlede parcelhusområder. De forslåede tiltag består af anlæggelse af bump med eller uden cykelsluser samt vejindsnævringer på vejstrækningerne. I hvert område arbejdes der efter en type tiltag, så der skabes et ensartet udtryk af boligområdes vejudformning. Her kan bl.a. nævnes Hendriksholmskvarteret, hvor der foreslås vejindsnævringer som tiltag i området og Viemosevej-Sommerfuglevej, hvor der foreslås en ombygning af de eksisterende bump, som er i dag er bygget til 50 km/t.

Forvaltningens samlede forslag for de nye hastighedszoner og konkrete typer hastighedsdæmpende tiltag fremgår af bilag 4.

Hvis forslaget til de nye hastighedszoner godkendes af Kommunalbestyrelsen vil Teknisk Forvaltning begynde myndighedsbehandlingen med politiet angående midlertidig godkendelse af hastighedszonerne og evalueringsprocessen. Ved politiets myndighedsbehandling kan der forekomme mindre tilpasninger i forhold til antal og placering af tiltag og skiltning af hastighedszoner.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af færdselsloven § 42 stk. 5.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 136-147.
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018, sagnr. 21.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 for Rødovre Kommune blev der afsat en driftsbevilling på 5,0 mio. kr. til udvidelse af hastighedszonerne på de offentlige villaveje i Rødovre. Hele bevillingen blev ikke brugt i 2018. I forbindelse med overførselssagen mellem 2018 og 2019 søges den resterende bevilling overført til finansiering af anlæggelse og evaluering.

Tidsplan

Anlæggelsen og evalueringen af hastighedszoner udføres i løbet af 2019 med forventet endelig godkendelse af politiet ved udgangen af 2019.

Bilag

Bilag 1: Workshops - samlede borgerkommentarer og bemærkninger
Bilag 2: Referat af 1. følgegruppemøde
Bilag 3: Referat af 2. følgegruppemøde
Bilag 4: 40 km/t Hastighedszoner samlet forslag til nye hastighedszoner og tiltag

AOF Rødovre og RødovreKanalen - Anmodning om eftergivelse af gæld til Rødovre Kommune
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

AOF Rødovre ansøger om eftergivelse af gæld på 270.000 kr. og RødovreKanalen ansøger om eftergivelse af gæld på 155.351 kr. til Rødovre Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningen om eftergivelse af gæld på 270.000 kr. til AOF Rødovre imødekommes,
 2. at ansøgningen om eftergivelse af gæld på 155.351 kr. til RødovreKanalen imødekommes samt
 3. at beløbene afskrives.


Kultur- og Fritidsudvalget, 05. februar 2019, pkt. 8:

 1. Eftergivelse af gæld på 270.000 kr. (AOF) anbefales med 3 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (C og O)
 2. Eftergivelse af gæld på 155.351 kr. (RødovreKanalen) anbefales
 3. Beløbene anbefales afskrevet.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 27:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling indstilles godkendt med 3 stemmer for (A og Ø) og 1 stemme imod (V).

Beslutning

Ad. 1
Godkendt med 13 stemmer for (A, F og Ø) og 4 stemmer imod (C og O).

Liste O har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Liste O ønsker sagen udsat, da der er divergerende oplysninger fra AOF i fht. Forvaltningens oplysninger vedr. AOF's regnskab for 2017."

Ad. 2
Godkendt.

Ad. 3
Godkendt.

Sagsfremstilling

AOF Rødovre
AOF Rødovre har, i brev modtaget den 26. november 2018, ansøgt om eftergivelse af gæld på 270.000 kr. til Rødovre Kommune.

Det fremgår af ansøgningen, at aftenskolen er i en god udvikling. Aftenskolen lægger bl.a. stor vægt på at tilbyde udsatte grupper, f.eks. diabetes- og kolsyge, kurser. Ligesom aftenskolen har opstartet mange andre kurser, som de ikke tidligere har udbudt.

Ifølge AOF har aftenskolen brug for betydelige ressourcer, såvel menneskelige som økonomiske til at sikre denne udvikling fremover.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at aftenskolen skal fraflytte deres nuværende lokaler i Gunnekær den 1. juli 2019, idet udlejer ønsker at bygge boliger i området.

AOF Rødovre forventer at flytte ind i Foreningshuset, og i den forbindelse vil der være en del udgifter til indretning af lokalerne m.v.

Det kan oplyses, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. april 2011 besluttede at yde AOF Rødovre et ektraordinært rentefri lån på 450.000 kr. Lånet skulle tilbagebetales med 45.000 kr. årligt, første gang den 1. januar 2013.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. december 2012 imødekommet en ansøgning fra aftenskolen, om at udskyde tilbagebetalingstidspunktet til den 1. januar 2015.

AOF Rødovre har pr. 31. december 2017 en samlet gæld på 3.627.704 kr., jf. årsrapport 2017.

RødovreKanalen
RødovreKanalen har i brev af 10. december 2018 ansøgt om eftergivelse af gæld på 155.351 kr. til Rødovre Kommune.

Det fremgår af ansøgningen, at lokalradioen med virkning fra 1. januar 2019 får mulighed for at søge Radio- og TV-nævnet om, at kunne sende ikke kommerciel og reklamefri lokalradio på mandage og onsdage aftener.

Det betyder, at flere frivillige vil kunne producere og sende fra RødovreKanalens studie i Foreningshuset

- ikke mindst borgere, som er på arbejde i dagtimerne og store børn og unge, som er i skole om dagen. Radioens sendetid vil kunne øges fra 32 ugentlige timer til 40 timer.

Denne udvidede sendetid medfører bl.a. øgede udgifter til KODA og Gramex. Lokalradioen ønsker endvidere at bruge flere penge på at fortælle borgerne - nye som nuværende - om lokalradioens virke og muligheder.

Det kan oplyses, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 31. maj 2011 besluttede at yde RødovreKanalen et rentefrit lån på 388.380 kr. Lånet tilbagebetales med 38.838 kr. årligt, første gang den 1. januar 2013.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. juni 2018 imødekommet en ansøgning om nedsættelse af det årlige afdrag til 20.000 kr.

Foreningen RødovreKanalen har pr. 31. december 2017 en beholdning på 10.038 kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 1. november 2018 har AOF Rødovre en restgæld på 270.000 kr. Det samlede lån på 450.000 kr. har siden den 1. januar 2015 været afdraget med 45.000 kr. om året.

Pr. 1. november 2018 er restgælden på RødovreKanalens lån 155.351 kr. Det samlede lån på 388.380 kr. har siden den 1. januar 2013 været afdraget med 38.838 kr. om året.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om eftergivelse af gæld - AOF
Bilag 2: AOF Rødovre regnskab 2017
Bilag 3: Ansøgning om eftergivelse af gæld - RødovreKanalen
Bilag 4: Foreningsregnskab - RødovreKanalen

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Heerup Museum til forårsudstillingen
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Heerup Museum har i 2019 modtaget samlet 140.000 kr. fra to fonde til dækning af udgifter i forbindelse med forårsudstillingen "Naturens Hårdkogte Stenkunst af Henry Heerup". Lemvigh Müller Fonden støtter med 85.000 kr. og Beckett Fonden støtter med 55.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 140.000 kr. til Heerup Museum.


Kultur- og Fritidsudvalget, 05. februar 2019, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Heerup Museum afvikler sin forårsudstilling "Naturens Hårdkogte Stenkunst af Henry Heerup " i perioden 7. februar 2019 til 16. juni 2019.

Med udstillingen ønsker Heerup Museum at give et bredt publikum indblik i og glæde ved Heerups mange stenskulpturer. Stenskulpturerne blev til i Heerups atelier og have i Rødovre. Museet vil gendigte Heerups have ved hjælp af indlån af kunstværker og store fotos fra haven for at give museets gæster en helhedsoplevelse af kunstnerens værksted.

Heerup Museum har søgt fondsmidler til dækning af udgifter i forbindelse med forårsudstillingen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %.

Bevillingen vedrører hovedfunktionen 03.35 kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab for renovering af skolernes legepladser
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget i alt 10.850.000 kr. til renovering af legepladser på skolerne.

Der er forbrugt i alt 10.816.363 kr., svarende til et mindreforbrug på 33.637 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 33.637 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.


Børne- og Skoleudvalget, 05. februar 2019, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev skolernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer udover de investeringsforslag, der var indeholdt i handleplanen for skoleudbygning.

Vedlagt oversigt af 20. november 2015 med vurdering af legepladsernes tilstand og forslag til forbedringer.

Forbedringerne er nu afsluttet og udført som nævnt i oversigten.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte anlægsregnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 33.637 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 5. december 2018
Bilag 2: Oversigt legepladser på skolerne 20. november 2015

Anlægsregnskab for renovering af legepladser på børneinstitutionerne
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget i alt 9.550.000 kr. til renovering af legepladser på børneinstitutionerne.

Der er forbrugt i alt 9.504.013 kr., svarende til et mindreforbrug på 45.987 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 45.987 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018. 


Børne- og Skoleudvalget, 05. februar 2019, pkt. 10:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som oplæg til budget 2016 blev børneinstitutionernes legepladser gennemgået med henblik på behov for forbedringer.

Vedlagt oversigt af 15. december 2015 med vurdering af legepladsernes tilstand og forslag til forbedringer.

Forbedringerne er nu afsluttet og udført som nævnt i oversigten.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte anlægsregnskab.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 45.987 kr. tilgår kassebeholdningen i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 5. december 2018
Bilag 2: Oversigt legepladser på børneinstitutionerne af 15. december 2015

Overgang fra børnehave til skole
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er ny lovgivning vedrørende overgangen fra børnehave til skole. De nye bestemmelser skal bidrage til større kontinuitet i overgangen mellem dagtilbuddene og skolerne. Ændringerne pålægger SFO'erne at arbejde med enten temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen, når de kommende skolebørn starter i SFO i maj måned og frem til skolestart.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at SFO'erne fra børnenes opstart d. 1. maj arbejder med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.


Børne- og Skoleudvalget, 05. februar 2019, pkt. 12:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er en ny lovgivning på området (bilag 1), som skal bidrage til større kontinuitet i overgangen mellem børnehave og skole. Ændringerne medfører, at SFO'erne fra opstart af de kommende skolebørn i maj måned og frem til skolestart skal vælge enten at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i Rødovre Kommune arbejdes efter de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen. De fleste daginstitutioner ”leverer” børn til flere forskellige skoler, hvilket vil gøre det problematisk direkte at videreføre daginstitutionernes arbejde med temaerne i de pædagogiske læreplaner til SFO'erne. Herved fastholdes også, at der er én skolestart. Skolerne skal sikre, at der er kontinuitet ved bl.a. at de pædagoger, der modtager børnene ved opstarten i maj måned ligeledes er de pædagoger, der indgår i børnehaveklassen. I forhold til sammenhæng og helhed er det derfor oplagt, at SFO'erne arbejder efter de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

Børne- og Skoleudvalget indstillede og godkendte i november 2016 sag nr. 90 "Ny fælles procedure for en ensartet overgang fra daginstitutionen til skole/SFO", hvilket fortsat er gældende. Med den nye lovgivning og erfaringerne fra de sidste to år er der nedsat en arbejdsgruppe med ledere fra daginstutioner, SFO'er og konsulenter fra Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har afholdt første møde d. 10. januar og vil i foråret 2019 gennemgå og tilrette de fælles temaer og skabeloner, så de bliver tilpasset den nye lovgivning.

Arbejdsgruppen har også til opgave at komme med forslag til at optimere samarbejdet yderligere mellem dagtilbud og SFO, og derved sikre kontinuitet for børnene med personalets indsats ved overgangen. Målet er at skabe større praksisforståelse og kendskab mellem personalet i dagtilbud og SFO, en indsigt som skal sikre en mere tryg og tydelig overgang for børnene med læringsfællesskaber mellem dagtilbud og skole.

Materialet, der blev udarbejdet med sagen i 2016, og som der fortsat arbejdes med, og som ovenstående arbejdsgruppe vil kvalificere yderligere i foråret 2019, kan ses i bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.
Dagtilbudsloven.
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gældende fra børnenes overgang til SFO d. 1. maj 2019.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ny lovgivning vedrørende overgang børnehave til skole
Bilag 2: Bilag 2 - Oversigt over materiale til brug i overgangen fra børnehave til skole

Uvildig analyse af Rødovre Kommunes udgifter til administration og ledelse
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Budget 2019 indeholder en resolution om at gennemføre en uvildig analyse af kommunens udgifter til administration og ledelse. Konsulentfirmaet Index100 har stået for den uvildige analyse, hvor Rødovre Kommunes administrationsudgifter sammenlignes med Herlev, Hvidovre og Ballerup.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Index100s rapport "Uvildig analyse af udgifter til administration og ledelse" tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 32:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Index100 har sammenlignet kommunernes udgifter til administration og ledelse ud fra en opdeling i centrale og decentrale udgifter. De tre sammenligningskommuner er udvalgt, fordi de alle er sammenlignelige med Rødovre, hvad angår udgiftsbehov til administration og ledelse.

Analysen tegner helt overordnet følgende billede af Rødovre Kommunes administrationsudgifter:

 • Rødovre Kommunes samlede udgifter til central og decentral administration svarer nogenlunde til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner.
 • I forhold til sammenligningskommunerne har Rødovre en relativt billig central administration (laveste udgifter pr. indbygger) og en relativt dyr decentral administration.
 • De lave udgifter til central administration skyldes både lave administrative personaleudgifter og lave udgifter til køb af administrative varer og tjenesteydelser.
 • De lave centrale personaleudgifter skyldes, at antallet af årsværk er relativt lavt i Rødovre Kommune. Gennemsnitslønningerne for det administrative personale er på niveau med gennemsnittet i sammenligningskommunerne.
 • Det lave antal administrative årsværk i den centrale administration skyldes især et relativt lavt antal akademikere, set i forhold til de tre sammenligningskommuner.

Den anvendte opgørelse bygger overordnet på samme metode som Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og kombination med løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Index100 har i samarbejde med kommunerne valideret nøgletallene og korrigeret for forskelle i konteringspraksis for at sikre den bedst mulige sammenlignelighed. Korrektionerne er beskrevet i afsnit 4.2 Metode og datagrundlag. Historisk har Rødovre Kommunes nøgletal for administration ligget over f.eks. Herlev, men i de sidste år er dette billede skiftet, således at vi nu ligger under Herlev fsva. udgifter pr. indbygger til central ledelse og administration.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Uvildig administrationsanalyse

Styringsdialog med boligorganisationerne
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I perioden oktober 2018 til januar 2019 har forvaltningen gennemført styringsdialogmøder med alle almene boligorganisationer, der enten har hjemsted eller boligafdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre en redegørelse for de gennemførte styringsdialogmøder.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 33:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styringsdialogen udgør en vigtig del af kommunens tilsyn og i samarbejdet med de almene boligorganisationer. Styringsdialogen er det formelle forum, hvor kommunen og boligorganisationen drøfter udfordringer i boligorganisationen og samarbejdet generelt og gør status over boligorganisationens drift, herunder økonomi, bygnings- og boligmæssige forhold og beboernes trivsel.

Grundlaget for drøftelserne på styringsdialogmøderne er boligorganisationernes årsregnskaber, styringsrapporterne og konkrete verserende sager. For boligorganisationerne er der i almenboligloven opstillet en række målsætninger, hvorefter boligorganisationerne skal sikre: En forsvarlig og effektiv drift, økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger og beboerdemokrati samt bæredygtighed ved renoveringer og nybyggeri. Disse målsætninger har været omdrejningspunktet for drøftelserne på alle styringsdialogmøderne.

Drøftelserne på dialogmøderne giver indtryk af, at alle boligorganisationer i det store hele lever op til de opstillede målsætninger. Ingen af boligorganisationernes regnskaber har givet anledning til krititske tilsynsbemærkninger, dog er der ifølge styringsrapporterne et uforløst effektiviseringspotentiale på driften i næsten alle afdelingerne. Det er imidlertid ikke nødvendigvis udtryk for, at driften ikke er effektiv, men kan f. eks. skyldes bogføringspraksis eller et aktivt tilvalg af tryghedsskabende og fordyrende elementer så som flere gårdmænd, ekstra belysning etc. Alle boligorganisationer arbejder løbende på at effektivisere driften, hvor det er muligt og hvor det giver mening for beboerne.

Ingen boligorganisationer har udlejningsvanskeligheder og generelt er der en oplevelse af god trivsel i afdelingerne og aktiv deltagelse i beboerdemokratiet. Visse afdelinger har mindre udfordringer med beboersammensætningen, men ikke noget der giver anledning til særlige tiltag udover opmærksomhed på udviklingen.

Flere afdelinger er enten igang eller står lige foran større renoveringsprojekter med eller uden støtte fra Landsbyggefonden. Om end disse projekter er vanskelige og tunge at drive, er de i fremdrift. Mange afdelinger har en alder, hvor større istandsættelses- og moderniseringsarbejder trænger sig på. Det er derfor forventningen, at kommunen i de kommende år vil skulle tage stilling til sådanne projekter herunder de byggetekniske, økonomiske, leje- og udlejningsmæssige konsekvenser.

Boligorganisationerne har generelt fokus på bæredygtighed, og der arbejdes flere steder med affaldssortering, LAR-projekter og energibesparende tiltag.

Der er udarbejdet et notat om "Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer i 2018", hvortil der henvises for de nærmere detaljer for dialogmøderne med de enkelte boligorganisationer.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 164, stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 112.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Redegørelsen lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1: Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer.

Optagelse af lån
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på 44,7 mio. kr. som forudsat i vedtaget budget 2018. Herudover optagelse af lån på indefrosset grundskyld i 2018 på 7,8 mio. kr.

Indstilling

 Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at der optages 25 årig fastforrentet annuitetslån i KommuneKredit på 44.679.000 kr. samt
 2. at der optages ét 10 årigt stående lån i KommuneKredit på 7.812.433 kr.


Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 14 stemmer for (A, F, O, Ø) og 3 imod (C).

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2018 er det forudsat, at optage lån på 44,7 mio. kr. på baggrund af en vurdering af det finansielle behov. Efter regnskabsafslutningen viser tallene, at udgifterne på områderne for den automatiske låneadgang er 26,1 mio. kr og på det ordinære område, hvor kommunen har fået en lånedispensation på 21 mio. kr., er 23 mio. kr.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at låneoptaget svarer til det samlede budgetterede beløb på 44,7 mio. kr. henholdsvis 23,7 mio. kr. på den automatiske låneadgang samt 21 kr. på det ordinære område.

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er indhentet tilbud fra Danske Bank og fra KommuneKredit. Efter at have sammenholdt tilbuddene anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at der optages 25 årig fastforrentet annuiteslån i KommuneKredit. Lånetilbuddene kan ses på KB-nettet.

Kommunens finansielle strategi foreskriver, at mindst 30 % af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet. Kommunens fordeling er 75,97 % fastforrentet og 24,03 % variabelt. Kommunen efterlever således den finansielle strategi.

I foråret 2018 vedtog Folketinget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for perioden 2018-2020. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at de overdrages til SKAT i 2021. Kommunen har mulighed for at finansiere fastfrysningen hos Kommunekredit.

Derfor anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at kommunen optager et lån svarende til den samlede indefrosne grundskyld i 2018 på 7,8 mio. kr. som et årigt stående lån (lån uden afdrag) med variabel rente. Lånetilbuddet kan ligeledes ses på KB-nettet.

I budget 2018 er der ikke forudsat låneoptag på den indefrosne grundskyld på 7,8 mio. kr., da denne mulighed først opstod efter vedtaget budget 2018. I budget 2019 er der forudsat låneoptag den indefrosne grundskyld på 15,1 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages efter den kommunale styrelseslov § 41 (lovbekendtgørelse nr. 1031 af 06. juli 2018) og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013) samt lov nr. 278 af 17. april 2018 vedrørende den midlertidige indefrysningsordning. Herudover henvises til kommunens finansielle strategi. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunens langfristede gæld forøget i regnskab 2018 med 44,7 mio. kr. med afvikling over budgetterne de næste 25 år. Renter og afdrag på lånet i 2019 udgør samlet ca. 1,6 mio. kr. som kan afholdes indenfor det afsatte budget. Der er betalt afdrag på lån i regnskab 2018 på 33,9 mio. kr.  

Lånet på den indefrosne grundskyld på 7,8 mio. kr. overdrages til SKAT i 2021.

Tidsplan

Lånene optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Lånemulighed opgørelse

Diverse
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.30.