Kommunalbestyrelsen

29-10-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A), Suppleant for Brian Møller (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 141-154

Sager 141 - 154

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret har sammen med Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 været i offentlig høring i otte uger fra den 6. juni 2019 til den 1. august 2019. I perioden er der kommet 49 høringssvar til planforslagene fra enkeltpersoner og fra Hendriksholm Kirke. På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret vedtages samt
 2. at Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 73:

Anbefales med 3 stemmer for (A ) og 1 imod (C).

Liste C indstiller til afstemning, at lokalplanforslag 129, sendes i fornyet høring grundet væsentlige ændringer i parkeringsnormen, §6, stk. 3.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 168:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, Ø, Claus Gisselmann Olsen UP) og 3 imod (C).

Sagsfremstilling

Planforslagene er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Desuden skal planerne sikre, at de bærende kvaliteter der kendetegner og skaber helhed i området bevares.

Høringssvar
Lokalplanområdet omfatter ca. 850 ejendomme. I høringsperioden er der indkommet 49 høringssvar til de to planforslag fra enkeltpersoner og fra Hendriksholms Kirke. Der er desuden indkommet ét høringssvar en uge efter fristen. Høringssvaret er ikke behandlet, men omhandler § 11.5 vedrørende stiforbindelse i Harrestrup Å tracéet, som er vurderet i forbindelse med de andre indkomne høringssvar.

I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv  holdning til intentionerne omkring grønne boligområder, åben-lav bebyggelse og en mangfoldig arkitektur. Mange af høringssvarene mener dog, at en række af lokalplanbestemmelserne er i modstrid med disse intentioner. Temaerne i høringssvarene går hovedsageligt på: bebyggelsesprocent, byggelinje og forareal (herunder hegn, beplantning og placering af småbygninger), etageantal samt materialer. I 22 af høringssvarene gøres der desuden indsigelse mod muligheden for en stiforbindelse i Harrestrup Å tracéet, hvis åen omlægges. Alle høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings besvarelser af høringssvarene vedlagt sagen.

Nedenfor følger foreslåede ændringer til Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret. Høringssvarene har ikke medført forslag til ændringer i Tillæg 3 til Kommuneplan 2018.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende tilføjelser eller ændringer:

 • § 6.6 – Tilføjelse af note med følgende tekst: ”Det er tilladt med kortvarig/midlertidig parkering ved af- og pålæsning f.eks. i forbindelse med flytning eller klargøring/pakning inden rejse”.
 • § 7.1 og 7.2 – Note med følgende tekst tilføjes til bestemmelserne: "Højde: For delområde A og B gælder desuden, at der ved efterisolering af tage på gamle huse, gives mulighed for maks. 25 cm overskridelse af den maksimale tilladte bygningshøjde".
 • § 8 - Note med følgende tekst tilføjes til bestemmelserne: "Lokalplanen indeholder ikke nærmere bestemmelser om materialer og farver for beboelseshusenes facader. Det skyldes ønsket om at fastholde boligområdets nuværende, varierede byggeskik, hvilket er udtrykt i lokalplanens formål om at sikre de bærende kvaliteter".
 • § 8.3.1 – Note med følgende tekst tilføjes bestemmelsen: ”Med jordfarver menes: En brunlig farve i nuance mellem lys og mørk rødbrun, gråbrun eller gulbrun. Jordfarverne skal fremstå som dæmpede farver. Danske jordfarver: Lys okker: Gulbrun farvetone, Mørk okker: Gråbrun til mørkebrun, Rå umbra: Grå til grøn farvetone, Brændt umbra: Rødbrun til brunsort, Terra di sienna: Mat lysegul til brun farvetone, Kesselerbrunt: Brun lasurfarve”.
 • § 10 – Indledende tekst slettes, idet de forhold der omtales, er reguleret i § 10.1, 10.2 og 10.3.
 • § 11.2 – I første afsnit af bestemmelsen tilføjes: "eller anden havebeplantning”.
 • § 13.1 – Præcisering af note til § 13.1 til følgende: "Kommunen kan dispensere for huse, der overvejende forsynes med alternativ energi, jf. Energiministeriets cirkulære af 6. maj 1994.".
 • § 13.3 – I overskriften til bestemmelsen indsættes ”o.lign. tekniske anlæg” efter ”Ventilationsanlæg, varmepumper”. Desuden er teksten ”Tekniske anlæg må ikke placeres på facade mod vej og skal være til mindst mulig gene for omgivelserne” ændret til: Ventilationsanlæg, varmepumper og lign. tekniske anlæg skal visuelt afskærmes fra vej. Afskærmningen skal tilpasses husets farvesætning. Evt. kan afskærmning etableres ved beplantning, fx. begrønnet espalier”.

Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer herunder følgende præciseringer:

 • Side 5 - Lovhenvisning til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer er rettet til: LBK nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer.
 • § 1 – Pkt. 3 præciseres med følgende: teksten ”herunder at” erstattes med ”ved kun at tillade”.
 • § 3.1 og 3.2 – Præciseres med tilføjelse af en note til § 3.1 og 3.2 med følgende tekst: Ènfamiliehuse betyder bl.a. at dobbelthuse ikke tillades indenfor Delområde A og B.
 • § 8.3 – Notetekst til bestemmelsen § 8.3 ”Udestuer regnes som boligareal og kræver byggetilladelse” slettes og erstattes med ”Udestuer kræver altid byggetilladelse og medregnes i bebyggelsesprocenten, men indgår ikke i boligarealet”.
 • § 15 – Lovhenvisning tilføjes med følgende tekst: ”jf. Planlovens § 15”.

I vurderingsprocessen omkring parkering er Teknisk Forvaltning blevet opmærksom på, at formuleringen af parkeringsbestemmelsen er uklar. Delområderne D, E, F er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Det hele ligger i stationsnært område. I henhold til Kommuneplan 2018 er parkeringsnormen her sat til maks. 1 P-plads pr. bolig. Bestemmelsen foreslås præsiceret som følger:

 • § 6.3 – Det første afsnit frem til teksten om cykelparkering slettes, og erstattes med følgende tekst: "For delområderne D, E og F skal der, og må der maks. anlægges én parkeringsplads pr. bolig".  

Desuden anbefales det at parkeringskravet til erhverv korrigeres. I planforslaget var der ikke taget højde for, at området i Fingerplan 2019 har status som knudepunktsstation. Parkeringskravet for erhverv ved knudepunktsstationer er maks. 1 P-plads pr. 150 m2. I planforslaget var parkeringsnormen for erhverv i delområde D, E og F sat til 1 P-plads pr. 100 m2.

Bestemmelsen for erhverv i lokalplanforslaget lyder som følger: "Erhverv: Der skal anlægges én parkeringsplads pr. 100 m2 og 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv".

 • Bestemmelsen foreslås ændret til: "Erhverv: Der skal og må maks. anlægges én parkeringsplads pr. 150 m2 etageareal erhverv og 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv". 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019).
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om Livet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplan og Kommuneplantillæg har været i høring i otte uger - Fra den 6. juni 2019 til den 1. august 2019.
Endelig vedtagelse - oktober 2019.
Offentliggørelse - november 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret - endelig vedtagelse - Digital
Bilag 2: Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret - Endelig vedtagelse
Bilag 3: Personopdelt høringsskema med kommentarer
Bilag 4: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret
Bilag 5: Høringssvar til Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

Godkendelse af leasingaftale af tre skraldebiler
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af aftale om leasingfinansiering af tre dieselskraldebiler til en samlet udgift på 5.320.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der indgås en leasingaftale, der kan førtidsindfries, på 5.320.000 kr til finansiering af to stk. etkammerkomprimator-dieselbiler og en storskrald-diesellastbil.


Teknik- og Miljøudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 74:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 169:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019 (sag nr. 32) blev der orienteret om, at der indgås en aftale om leje eller leasing af de skraldebiler som håndterer de affaldstyper, der kræver længst køreradius. Teknisk Forvaltning har efterfølgende vurderet, at leasing er den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Det drejer sig om to stk. etkammerkomprimator-dieselbiler og en storskrald-diesellastbil. Den samlede udgift til disse biler beløber sig til kr. 5.320.000.

Fordelen ved at lease dieselbilerne er, at der hen ad vejen er mulighed for at udskifte dieselbilerne med elbiler, i takt med at teknologien udvikles, og elbilernes køreradius bliver større. Aftalen om leasingfinansiering af de tre skraldebiler skal derfor kunne førtidsindfries, dvs. aftalen skal kunne indfries, før den udløber.

Indkøbskontoret skal indhente to tilbud og bemyndiges til at indgå aftale med den leverandør, der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013: ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Rødovre Kommunes indkøbspolitik fra maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

De samlede årlige udgifter til indkøb og leasingfinansiering af skraldebiler følger dem, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. februar 2018 (sag nr. 13).

Tidsplan

Leasingaftalen skal indgås i november-december 2019.

Afslutning af anlægsregnskab - Etablering af signalanlæg på Tårnvej
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af signalanlæg og udarbejdelse af idéoplæg til stationspladsen. I 2017 tilgik en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. kassebeholdningen. Regnskabet viser et merforbrug på 27.966 kr. efter nedskrivning af budgettet. Total set viser projektet en mindreudgift på 2.042.034 kr. Anlægsregnskabet forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at merudgiften på 27.966 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 75:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 170:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2016 bevilget 10,0 mio. kr. til udgifter forbundet med etablering af signalanlæg og udarbejdelse af idéoplæg til stationspladsen. I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 tilgik en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. kassebeholdningen. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anlæg

10.000.000 kr.

Mindreudgift tilgået kassen

2.070.000 kr.

Samlet anlægssum

7.930.000 kr.

Forbrug

7.957.966 kr.

Merudgift

27.966 kr.


Ved gennemførsel af Rødovre Port, Lokalplan 141, er trafikafviklingen sikret ved etablering af to nye signalanlæg på Tårnvej, ved Rødovre Stationsvej og Agerkær. I begge kryds er Tårnvej prioriteret af hensyn til trafikafviklingen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018, tilgik en andel af det uforbrugte rådighedsbeløb, svarende 2.070.000 kr., kassebeholdningen. Anlægssummen for projektet er derfor 7.930.000 kr. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for projektet er afvigelsen mellem anlægssum og forbrug en merudgift på 27.966 kr. Merudgiften indstilles finansieret af kassebeholdningen, hvorefter der samlet set er tilgået kassebeholdningen 2.042.034 kr.

Tidsplan

Ingen.

Rådhus, renovering af adgangsdøre, varelift mm.
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. til renovering af adgangsdøre og ny varelift på rådhuset. Der søges om anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til gennemførelse af projektet. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til Økonomiudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2019 til renovering af adgangsdøre og ny varelift på Rådhuset. 


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 171:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat 1.800.000 kr. til gennemførelse af renovering af indgangene på Rødovre Rådhus. Baggrunden er, at alle indgangene er i ringe stand på forskellig vis og en større renovering er påkrævet.

I det afsatte rådighedsbeløb er der regnet med en ændring af kældernedgangsområdet, der i forslaget blev udvidet og godsliften blev erstattet af en platformslift. På grund af tankerne om den nye administrationsbygning og andre muligheder i forbindelse med denne, er man gået bort fra denne løsning og har i stedet valgt at udskifte godsliften, med forbedret sikkerhed.

Kælderskakt vil blive istandsat med murer- og malerarbejder.

Indgangsdørene skal renoveres, således at de lukker bedre og bliver tætte. Da Rådhuset er en fredet bygning kræver dørene særlig opmærksomhed og skal renoveres specielt, da de er udført i jern og med tiden ruster og bliver skæve.

Bygningsafdelingen varetager opgaven i samarbejde med Rådhuset.

Forslaget omfatter

 • Udskiftning af godslift
 • Murerarbejder i kælderhals
 • Malerarbejder i kælderhals
 • Istandsættelse af 6 stk. døre
 • Udskiftning af kloakrør incl. retablering af arealet nord for rådhuset.

Forslaget indebærer, at trappeskakten og indgangene i perioder må afspærres. Der vil blive sørget for, at afspærringen ikke vil være samtidige. I efteråret 2019 udskiftes godsliften, og der udføres murer og malerarbejder i kælderhalsen. Dernæst opstartes renovering af dørene.

Grundet opgavernes størrelse og karakter udbydes de i underhåndsbud. 

Lov- og plangrundlag

Fredningskendelse af 28. december 1994.

Da opgaverne henhører under almindelig vedligeholdelse, vil der ikke blive ansøgt til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til udførelse af opgaverne.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 1.800.000 kr.

Hvis den foreslåede udførelsesplan følges, vil beløbet blive forbrugt i regnskabsåret med 600.000 kr. i 2019 og 1.200.000 kr. i 2020.

Udgiften på 1.800.000 kr. vedrører hovedfunktion 06.45 Administrativ organisation.

Tidsplan

Udførelse: November 2019 - April 2020.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Hendriksholm Skole
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hendriksholm Skole har formået at løfte karaktergennemsnittet i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klassesprøver i fagene dansk og matematik i skoleåret 2018/2019. Derfor vil skolen modtage et beløb på 1.300.000 kr. fra 'puljen til løft af fagligt svage elever i folkeskolen'.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.300.000 kr. til Hendriksholm Skole.


Børne- og Skoleudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 70:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hendriksholm Skole er deltagende i præmieordningen 'Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen'. Puljen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål, at særlig udvalgte skoler kan modtage et økonomisk præmiebeløb, hvis skolen opnår en reduktion på mindst 10 procentpoint i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik i forhold til baseline.

Baseline for Hendriksholm Skole er 37,68 %. I skoleåret 2018/2019 er andelen af elever, der ikke har opnået mindst 4,0 på 20,93 %. Det betyder en reduktion på i alt 16,74 procentpoint, og skolen har dermed opnået tilskud fra puljen i 2019 på 1.300.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Hendriksholm Skole vil modtage 1.300.000 kr.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling vedrørende udvidelse af Børneinstitutionen Skibet
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På grund af et behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til ombygning og udvidelse af børneinstitutionen Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan og dispositionsforslag ved SEL arkitekter godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager gennemførelsen af projektet med bistand fra ekstern rådgiver,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2019 samt
 4. at det resterende rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019 tilgår kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2020.


Børne- og Skoleudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 71:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 173:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat i alt 32,3 mio. kr. til udvidelse af børneinstitutionen Skibet fordelt med 12 mio. kr i 2019 og 20,3 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget søger om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til forundersøgelser, udarbejdelse af konkret projektforslag, samt forarbejder i området.

De 5 mio. kr bliver fordelt med 4,5 mio. kr. på bygningsområdet og 0,5 mio. kr. på udearealer.

Den nye tilbygning vil komme til at rumme 140 enheder, ca. 100 børn i alderen 0-6 år, fordelt på syv grupperum.

Udvidelsen vil komme til at harmonere med det eksisterende i udtryk og  materialevalg.

Projektet omfatter:

Udvidelse af daginstitutionen med syv grupperum (140 enheder).

Nedrivning af Gymnastik- og idrætsforening Orient.

Udearealer - udskiftning af jord, etablering af adgangsforhold, parkeringsplads og legeplads.

Der tages forbehold for endelig godkendelse af lokalplan 149.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 149 er i høring og forventes godkendt primo 2020.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 afsat 12 mio. kr i 2019 og 20,3 mio. kr. i 2020.

Hvis den foreslåede tidsplan følges vil beløbet blive forbrugt med 5 mio. kr. i 2019, 12,7 mio. kr i 2020 og 14,6 mio. kr i 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Forundersøgelser, udarbejdelse af projektforslag m.v.: efterår 2019.
Flytning/nedrivning af Gymnastik- og idrætsforening Orient: januar-februar 2020.
Politisk godkendelse af projekt samt entreprenørliste: april/maj 2020.
Projektering og udbud: forår/sommer 2020.
Licitationsresultat: september 2020.
Opførelse af byggeri: 2020-2021.
Udbud udearealer forår: 2021.
Ibrugtagning (klar til børn): februar 2022.
Etablering af udearealer 2021-2022.

Bilag

Bilag 1: Dispositionsforslag - Udvidelse af Skibet SEL-Arkitekter
Bilag 2: Bevillingsoplæg Skibet

Sammen med unge
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes med henblik på at udvikle en fælles ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i Rødovre Kommune. Med projektet skal ambitionsniveauet i indsatserne omkring de unge løftes yderligere, og de unge skal gøres livsduelige i relation til både uddannelse og fritidsliv. Inddragelse af de unge vil være omdrejningspunktet i projektet.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at igangsætning af projektet 'Sammen med unge' godkendes.


Børne- og Skoleudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 72:

Anbefales.


Kultur- og Fritidsudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 39:

Anbefales.


Social- og Sundhedsudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 62:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 41:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes på baggrund af analyser og indsatser på området det seneste år. I første omgang førte budgetresolutionen, ’Analyse af sammenhængen for børnene i SFO II/7. klasse og ungdomsklubberne’ (sag nr. 28, april 2018), til et øget fokus på, om Rødovre Kommune tilbyder de unge relevante fritidstilbud, eller om indsatserne omkring de unge skal tilpasses. Efterfølgende blev der på baggrund af sagen, ’Klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur’ (sag nr. 62, august 2018), igangsat et udviklingsforløb med faglig opkvalificering af personalet i ungdomsklubberne. Udviklingsforløbets mål var i højere grad at engagere, involvere og ansvarliggøre de unge i forhold til indflydelse og medbestemmelse i klubberne.

På baggrund af ovenstående er der et ønske om at løfte ambitionsniveauet yderligere i indsatserne omkring de unge i Rødovre Kommune i projektet ’Sammen med unge’.

’Sammen med unge’ er et tæt tværgående samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen med deltagelse af Skoleområdet og SSP, Kultur- og Fritidsområdet, Børne- og Familieafdelingen samt Jobcentret. Forvaltningerne skal i fællesskab udvikle en samlet ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i alderen 13-18/25 år. I projektet vil der være en høj grad af borgerinvolvering, hvor de unge vil få en stemme, som der bliver lyttet til. De unges perspektiver skal inddrages, og der skal udvikles mulige nye roller. 'Sammen med unge' tager afsæt i samme tilgang som Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ' Sammen med borgeren'. Projektet vil derfor også bygge ovenpå de erfaringer, der er herfra. Til det gode børne- og ungeliv i Rødovre hører også muligheden for at deltage i kunst- og kulturlivet. Kunst og kultur skaber forståelse for historie og rødder og kan løfte og skabe fællesskaber på tværs af forskellighed.

Rødovre Kommune er en del af Kulturaftalen, Kulturmetropolen, hvis indsatsområde 'Unge i samskabelse med kulturlivet' (USKIK) handler om at skabe ungefællesskaber med udgangspunkt i kulturelle udtryksformer og samarbejder, baseret på samskabelse som metode.

’Sammen med unge’ har to sideløbende spor. Det ene spor handler om at få indsigt i de unges verden og få deres egne ord på, hvad der er vigtigt for dem i deres liv, og hvad de ønsker i forhold til deres uddannelse, dannelse og udviklingsmuligheder i Rødovre Kommune. Det handler om at se og forstå kommunen gennem de unges oplevelser og få øje på de steder, hvor der kan skabes mere sammenhæng for de unge, og hvor den unges liv er i fokus. Der vil samtidig være fokus på at skabe nye løsninger med de unge for ad den vej at skabe merværdi for den unge og de voksne omkring den unge. Projektet handler endvidere om at indtænke aktører fra det omgivende samfund, blandt andet lokalsamfundets foreninger og virksomheder. En vigtig del af projektet er at give flest mulige unge mulighed for at være en del af det 'almindelige' fællesskab.

Til dette spor er der opstillet følgende mål og ambitioner:

 • Undersøge og afdække de unges behov og herfra gøre det rigtige, så de unges ambitioner understøttes bedst muligt.
 • Afprøve prototyper, der understøtter og udvikler mulige fremtidige løsninger.
 • Skabe mulighed for kreativitet, idéskabelse og iværksætteri.
 • Give mulighed for ungestyrede processer og forløb.
 • I fællesskab at understøtte de unges viden, dannelse og uddannelse.
 • Skabe rammer, så de unge i højere grad etablerer nye fællesskaber på tværs.
 • Styrke ungedemokratiet i kommunen, herunder involvering af det nye ungepanel.
 • Revitalisere indsatser og tilbud for de unge – hvad er det, de efterspørger?

Det andet spor handler om at løfte kompetencerne hos medarbejdere og ledere ved at arbejde på et fælles, tværgående mindset, kendskab til nye metoder for ungeinddragelse og etablering af afsæt for en fælles strategi. Der vil med afsæt i individuelt/teambaserede samskabelsesprojekter skulle formuleres konkrete prøvehandlinger. Det fælles mindset trænes gennem opfølgning på praksiserfaring baseret på aktionslæring.

Kompetenceudvikling for medarbejderne vil blandt andet give viden om:

 • Designmetoder, som giver dem værktøjer til løbende ungeinddragelse.
 • Konkret ny viden om de unges tanker, følelser og interesser.
 • Overblik over og viden om ungeindsatser i kommunen.
 • Mere tværfagligt samarbejde omkring ungeindsatsen.
 • Kendskab til forskning på området – og forståelse for den nye rolle, som medarbejdere og ledere må indtage, når de skal samskabe med de unge.

Udover inddragelsen af de unge, som er projektets omdrejningspunkt, vil der være en høj grad af medarbejderinddragelse samt mulighed for involvering af det politiske niveau. Der vil blive inddraget en proceskonsulent og fremtidsforsker i projektforløbet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen, Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes af centralt afsatte udviklingsmidler.

Tidsplan

Opstart efterår 2019. Projektet forventes at løbe over ca. 12 måneder.

Handleplan for handicappolitikken 2020
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021. Handleplanen er en udmøntning af handicappolitikken og indeholder beskrivelser af prioriterede indsatser for de næste to år.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021 godkendes.


Alle fagudvalg, 08. oktober 2019:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 175:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplan for handicappolitikken tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes Handicappolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2016 (sag nr. 41).

Formålet med handleplanen er at udpege temaer og indsatser, som bidrager til at nå de strategimål, der er udpeget i handicappolitikken. Handleplanen er samtidig en prioritering af, hvilke områder der særligt skal fokuseres på de kommende to år.

Visionen i Rødovre Kommunes Handicappolitik er, at Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål:

 1. Et ligeværdigt liv
 2. Sammenhæng skaber tryghed
 3. Stærke lokale fællesskaber
 4. Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Med afsæt i handicappolitikkens vision og strategimål er der valgt fem indsatsområder i handleplanen 2020 og 2021:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre adgang til job og uddannelse
 3. Tilgængelighed
 4. Læringsfællesskaber i folkeskolen
 5. Medborgerskab.

Handleplanen er udarbejdet i tæt dialog med Handicaprådet.

Handleplanen står ikke alene og er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på handicapområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen, som de er beskrevet i for eksempel Rødovre Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitik og Udsattepolitik.

Sideløbende med udviklingen af handleplan for handicappolitikken er der igangsat en helhedsplan for psykisk sårbare borgere. Helhedsplanen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det tværgående samarbejde omkring mennesker med psykisk sårbarhed, så de oplever, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig indsats. Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020 og 2021.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021

Status på handleplan for udsattepolitikken
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019 godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 61:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 39:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 176:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 15. august 2017 (sag nr. 52) handleplanen for udsattepolitikken. Den 11. september 2018 (sag nr. 54) godkendte Social- og Sundhedsudvalget en midtvejsevaluering af indsatserne i handleplanen.

I handleplanen er der arbejdet med følgende fokusområder:

 • Synliggøre Udsatterådet og tilbud til udsatte
 • Øge stemmeprocenten til kommunalvalget
 • Færre ensomme og flere fællesskaber
 • Flere unge og udsatte borgere har en bolig
 • Flere skal med på arbejdsmarkedet

Fokusområderne er udarbejdet i tæt samarbejde med Udsatterådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på udsatterådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på mødet med Udsatterådet den 29. august 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der kan arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i marts 2020.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Udsattepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for udsattepolitikken

Huslejefastsættelse 2020 - Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken, Ældrecenter Broparken
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelse i 2020 for Slotsherrens Vænge 6, Ældrecentret Broparken og Ældreboligerne Broparken.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at huslejen i 2020 på 954 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken, på 1.578 kr. pr. m2 i Ældrecentret Broparken og 1.410 kr. pr. m2 i Slotsherrens Vænge 6 godkendes.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 177:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag for 2020 for Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecentret Broparken. Af budgetforslagene fremgår det:

 • at budgettet for Ældreboligerne Broparken øges fra 3.485.000 kr. i 2019 til 3.609.000 kr. i 2020. Budgettet, som er godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2019, betyder, at huslejen stiger med 3,47 pct. fra 922 kr. til 954 kr. pr. m2, som følge af øgede henlæggelser. Ifølge lovgivningen skal der nu henlægges efter 20 års vedligeholdelsesplaner, hvor det har været 10 år tidligere. Dette har medført, at der skal henlægges et større beløb end tidligere.
 • at de budgetterede udgifter for Slotsherrens Vænge 6 øges fra 5.530.000 kr. i 2019 til 5.589.000 kr. i 2020 som følge af underskud i regnskab 2018, der betyder, at afdelingen har et mindre opsamlet overskud, som har virket som et tilskud til at holde lejen i ro. Da overskuddet og dermed tilskuddet er faldet, øges huslejen fra 1.344 kr. til 1.410 kr. pr. m2 svarende til en stigning på 4,94 pct., som er godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2019.
 • at budgettet for Ældrecentret Broparken på 8.337.000 kr. i 2019 er uændret i 2020. Budgettet indebærer en uændret husleje på 1.578 kr. pr. m2 i 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejerne er varslet med tre måneders varsel til ikrafttræden den 1. januar 2020.

Bilag

Bilag 1: 3015 Ældreboligerne Broparken - Budget 2020
Bilag 2: 3054 Ældrecentret Broparken - Budget 2020
Bilag 3: 3064 Slotsherrens Vænge 6 - Budget 2020

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler, 2019
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune. Forvaltningen foreslår desuden, at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager. 

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning samt
 2. at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager.  


Beskæftigelsesudvalget, 08. oktober 2019, pkt. 37:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 178:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. 24 virksomheder var omfattet i 2018, jævnfør bilag, og det konkrete samarbejde udmøntes i højere grad gennem aftaler om ordinær rekruttering af nye medarbejdere.

Samarbejdet om praktikforløb og lignende for ledige har været svagt dalende, overvejende på grund af lediges ønske om udnyttelse af andre tilbud blandt den brede vifte af virksomhedsrettede tilbud, som indgår i Jobcentrets samarbejdsportefølje. Som tidligere er der tillige geografiske barrierer og en række vare- og tjenesteydelser, der enten er specialiserede eller pågår i en relativ begrænset tidsperiode. I øvrigt kan særligt de mange klausuler på bygge- og anlægsområdet være vanskeligt at udnytte på grund af det brede udbud af virksomheder med mangel på arbejdskraft.

Jobcentret har i perioden i sit møde med virksomhederne drøftet muligheden for lære- og praktikpladser og opfordret til samarbejde med erhvervsskolerne og praktikpladscentrene. Det er dog ikke muligt, med den nuværende anvendelse af sociale klausuler, hverken at forpligte virksomhederne eller i øvrigt følge op på effekten af drøftelser.

Social og Sundhedsforvaltningen har hidtil anvendt sociale klausuler i udbud i form af krav til ordremodtager om at bidrage til beskæftigelsesindsatsen ved at samarbejde med jobcentret om ledige i virksomhedsrettede tilbud – såkaldt bløde klausuler.

Rødovre Kommune har desuden indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, kommuner på Vestegnen og visse erhvervsskoler, om øgede lære- og praktikpladser på Dansk Byggeris område. Det er forvaltningens vurdering, at dette partnerskab, som har afholdt ét til to møder årligt, har beskæftiget sig med relevante områder, herunder en øget tilgang til erhvervsuddannelser generelt, men at partnerskabet har mistet sit fokus på det oprindelige formål.

Det er Dansk Byggeris forudsætning for at indgå i dette partnerskab, at deltagende kommuner ikke anvender forpligtende sociale klausuler over for virksomheder inden for Dansk Byggeris område i form af fastsatte krav om lære- og praktikpladser – såkaldt hårde klausuler. Flere kommuner på Vestegnen er udgået af partnerskabet på grund af anvendelse af hårde klausuler i udbud.

Sociale klausuler i offentlige udbud er omfattet af vejledningen om samme, jævnfør bilag, og som er opdateret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december 2018. Vejledningen omhandler en forpligtelse i offentlige udbud til ordremodtagers anvendelse af et udmålt antal elever i uddannelses- eller praktikaftale i forbindelse med ordreudførelsen. Opdateringen omhandler en nedsættelse af beløbsgrænsen fra ca. 10 mio. kr. til fem mio. kr. eller mindst fire. mio. kr. i lønomkostninger og med en varighed på mindst seks måneder, samt retningslinjer for kontrol og opfølgning.

Det skal understreges, at anvendelsen af sociale klausuler skal følges, eller ved udeladelse særskilt offentligt begrundes i den enkelte udbudssag – det såkaldte ”følg eller forklar”-princip. En forklaring kan for eksempel være hensynet til økonomi eller deltagelse i ovennævnte partnerskab. Den fastsatte beløbsgrænse mv. gør det i højere grad relevant for Rødovre Kommunes kommende anlægsopgaver og indkøbsopgaver at anvende klausuler om anvendelse af lære- og praktikpladser. Lære- og praktikpladsbehovet generelt kalder desuden på øgede initiativer blandt offentlige udbydere.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager. Det vil medføre, at Rødovre Kommune udtræder af partnerskabet med Dansk Byggeri. 

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Sociale Klausuler 2019
Bilag 2: Opdateret vejledning om sociale klausuler i udbud

RAB, afd. Islevtoften II. Salg af erhvervsdel
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Almennyttige Boligselskab v/DAB har anmodet om godkendelse af frasalg af Islevtoften II's erhvervslejemål, beliggende Fortvej 2. Ejendommen sælges til en privat investor, der ønsker at nedrive den eksisterende butik og opføre en ny og større butik.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender salg af en del af RAB, afd. Islevtoften II's ejendom, benævnt del nr 2 af matr. nr. 12c og del nr. 3 af matr. nr. 12a begge Islev by, Islev, beliggende Fortvej 2.


Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 179:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Rødovre Almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af frasalg af Islevtoften II's erhvervslejemål, som lejes ud til en Nettobutik. Frasalget omhandler del nr. 2 af matr.nr. 12c, Islev by, Islev, med et samlet areal på 2.405 m2, og del nr. 3 afmatr.nr. 12a, Islev by, Islev, med et samlet areal på 56 m2, beliggende Fortvej 2, i alt 2461 m2 af afdelingen ejendom. En del af arealet er parkeringsplads, hvortil beboerne dog fortsat skal have brugsret, som sikres tinglysning af deklaration.

Ejendommen forventes solgt til en privat investor for 6.444.000 kr. med henblik på nedrivning og genopførelse af ny og større butik. Projektet holder sig indenfor de planmæssige bestemmelser. Der er indhentet mæglervurdering af ejendommen, og det vurderes, at salgsprisen er markedskonform.

Salget er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 18. juni 2019 og af selskabsbestyrelsen den 3. juni 2019. Nettoprovenuet tilfalder som udgangspunkt dispositionsfonden, men boligselskabets bestyrelse har besluttet, at nettoprovenuet skal gives tilbage til afdelingen som tilskud til finansiering af Islevtoften II's helhedsplan.

Den årlige lejeindtægt fra erhvervslejemålet udgør 554.000 kr. svarende til 3,86 % af afdelingens huslejebudget. Herfra trækkes dog sparede fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse samt administration. Salgsprovenuet på ca. 6.300.000 kr. vil indgå som en del af finansieringen af den ustøttede del af helhedsplanen for Islevtoften II, hvorefter lånebehovet og den deraf følgende årlige låneydelse falder med ca. 378.000 kr. om året. Når indtægter ved salg, mistede lejeindtægter og sparede drift og vedligeholdelsesudgifter er gjort op anslås frasalget at medføre en mindre merudgift for afdelingen på ca. 48.000 kr. om året svarende til 0,33% af huslejen.  

Det bemærkes, at der ved Kommunalbestyrelsens behandling af denne sag alene tages stilling til myndighedsbehandlingen efter almenboliglovgivningen. Det påtænkte projekt vil blive særskilt byggesagsbehandlet i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 27, hvorefter afhændelse af en almen afdelings ejendom skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages vurderingen efter reglerne i ejendomsvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

DAB har oplyst, at der ikke indestår kommunegaranterede lån, som medfører, at kommunen skal vedstå garantierne som følge af ændringen af afdelingens ejendom.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af salget og det påtænkte projekt afhænger af de nærmere vilkår i købsaftalen mellem boligselskabet og investor.

Diverse
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.15.