Beskæftigelsesudvalget

09-04-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 11 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedsliste for social i perioden 01.03.2019 - 21.03.2019
  2. Orientering om Vestegnsprojektet.
  3. Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2020.
  4. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2019 - 21.03.2019
Bilag 2: Orientering om Vestegnsprojektet
Bilag 3: Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2020

Integrationsrådets redegørelse for 2018
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger Integrationsrådets redegørelse for arbejdet i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede på møde i marts møderækken medlemmerne til Rødovre Kommunes Integrationsråd. De udpegede medlemmer konstituerede sig på møde den 12. april 2018. Lally Parwana blev valgt som formand, mens Nenad Radulovic blev valgt som næstformand.

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde på både det politiske og forvaltningsmæssige niveau om integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet er ligeledes repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab og Folkeoplysningsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2018

Deltagelse i projekt
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om deltagelse i projekt ”Tilbage på sporet”. Sagen indledes af mundtlig fremlæggelse af projektkoordinator Julia Salado-Rasmussen og Inge Storgaard Bonfils om indholdet i projektet og IPS metoden.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om projekt ”Tilbage på sporet” tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om deltagelse i projekt ”Tilbage på sporet”. Sagen indledes af mundtlig fremlæggelse af projektkoordinator Julia Salado-Rasmussen og Inge Storgaard Bonfils om indholdet i projektet og IPS metoden.

Projektet vil afprøve og evaluere en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og behandlingsindsats målrettet unge med symptomer på angst og depression. ”Tilbage på sporet” trækker på den anerkendte beskæftigelsestilgang ’Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)’ samt på viden om forebyggende behandlingsindsatser i danske kommuner, herunder Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression.

Initiativet til Projekt ”Tilbage på sporet” er forankret i Københavns Professionshøjskole, og varetages af forskere ved Institut for Socialt Arbejde og Institut for Sygepleje. Projektet er udviklet i dialog med tre kommuner (København, Bornholm og Rødovre), og NOVO Nordisk Fonden. Projektet søges finansieret af midler fra fonden i kombination med egenfinansiering fra de deltagende kommuner i form af medarbejderressourcer. Projektet løber over fem år med planlagt start 2019. Jobcentret indleder udsøgning af potentielle deltagere, så snart et screeningsværktøj er udviklet, hvilket forventes at være i 2019.

Medarbejdere i Rødovre Kommune vil få mulighed for uddannelse i IPS metoden og løbende sparring fra erfarne IPS konsulenter. Desuden indgår kommunen i et sparringforløb med andre deltagende kommuner. Derudover tilbydes kommunen psykologfaglig sparring på udviklingen af en tidlig forebyggende indsats mod angst og depression.

IPS metoden har hidtil vist gode resultater, og vi vurderer, at op mod 60 pct. af de unge der indgår i interventionen vil komme i uddannelse eller arbejde.

Rødovre Kommune skal indgå i en udviklingsproces, hvor der samarbejdes med forskere og IPS-konsulenter om udvikling og tilpasning af en modificeret udgave af IPS metoden til målgruppen unge 15-24 årige udenfor uddannelse/beskæftigelse og med tegn på angst og/eller depression.

Rødovre Kommune bidrager med et organisatorisk set up, der muliggør en integration af uddannelse/beskæftigelses- og behandlingsindsatser til målgruppen. Denne organisering udvikles som første trin i projektet med støtte for forskningsteamet og IPS konsulenter. 

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2019 - 2023.

Bilag

Bilag 1: Kort projektbeskrivelse
Bilag 2: Kort beskrivelse af IPS

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2018
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om statistik fra Ankestyrelsens behandling af klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2018 samt om Danmarkskort over klagesager på socialområdet generelt, på børnehandicapområdet og på voksenhandicapområdet 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om Ankestyrelsens statistik 2018 for Rødovre Kommune tages til efterretning samt

2. at Danmarkskort over klagesager på socialområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestatisk 2018 for Rødovre Kommune

Ankestyrelsen har i 2018 modtaget 171 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 215 sager.

Der er tale om afgørelser på følgende lovområder:

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og sygedagpengeloven
  • Lov om aktiv socialpolitik og serviceloven
  • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
  • Retssikkerhedsloven
  • Øvrige lovområder

Af de 215 afgjorte sager har Ankestyrelsen stadfæstet 140 sager, ændret/ophævet 26 sager, hjemvist 34 sager og afvist 15 sager.

Stadfæstede afgørelser er, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser. Ændrede/ophævede afgørelser er, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens afgørelser. Hjemviste afgørelser er, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst eller, hvor der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl. Hjemviste afgørelser bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

I 2017 blev der afgjort 169 sager, hvor 104 blev stadfæstet, 21 blev ændret/ophævet, 28 blev hjemvist og 16 blev afvist. Antallet af afgjorte sager, som Ankestyrelsen har stadsfæstet er således steget fra 61 % i 2017 til 65 % i 2018.  

Det samlede antal klager til Ankestyrelsen er faldet med 13 % fra 198 klager i 2017 til 171 klager i 2018. Det samlede antal klager er faldet med 8,5 % på landsplan. Antallet af klager over afgørelser til Ankestyrelsen er højest i forhold til serviceloven, sygedagpengeområdet og lov om aktiv Socialpolitik. Det er især i forhold til Serviceloven, at antal klager er faldet. Ankestatistik 2018 Rødovre Kommune er vedlagt som bilag 1.

Danmarkskortene over klagesager

Børne- og Socialministeriet har den den 7. marts 2019 offentliggjort tre kommunedelte Danmarkskort med statistik over klagesager efter lov om social service behandlet i Ankestyrelsen i 2018. Der er et Danmarkskort for socialområdet generelt, et Danmarkskort over med udvalgte bestemmelser på børneområdet og et Danmarkskort for udvalgte bestemmelser på voksenområdet. Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Danmarkskortene.

I Danmarkskortene anvender Børne- og Socialministeriet begrebet omgørelsesprocenten, som er udtryk for hvor stor en procentdel af klagesagerne, der samlet set bliver enten ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen ud af alle realitetsbehandlede klagesager.

Danmarkskortet på socialområdet generelt

Danmarkskortet som fremgår af bilag 2 omfatter alle klagesager efter lov om social service.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 71 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 25 %. Heraf blev 4 % af klagesagerne ændret og 21 % hjemvist. 75 % af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan er omgørelsesprocenten 36 %, hvoraf 9 % blev ændret og 27 % blev hjemvist.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på børneområdet

Danmarkskortet som fremgår af bilag 3 omfatter klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-401, merudgiftydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 16 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf blev 13 % ændret og 31 % blev hjemvist. 56 % af sagerne blev stadfæstet. På landplan blev 47 % af sagerne omgjort, heraf blev 14 % ændret og 33 % blev hjemvist. 53 % blev stadfæstet.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på voksenområdet

Danmarkskortet som fremgår af bilag 4 omfatter klagesager om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance efter § 96, ledsagelse efter §97 og merudgifter efter § 100. Der indgår både klagesager der hører under Social- og Psykiatriafdelingen og Ældre- og Handicapafdelingen.

 

Opsamling 

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Forvaltningen arbejder fortsat med at ændre tilgangen til klager, nedbringe klagesagsbehandlingstiden og udnytte det udviklingspotientiale, der er i klager.

På Servicelovområdet arbejder både  Ældre- og Handicapafdelingen og Social- og Psykiatriafdelingen efter Ankestyrelsens praksis, og der bliver så vidt muligt givet en forklaring og begrundelse for afgørelserne.

På sygedagpengeområdet har jobcenteret fokus på at formidle og forklare afgørelserne til den enkelte borger. Derudover er der fokus på overgangene, så overlevering til en anden sagsbehandling sker med en aftalt plan for både forsørgelses- og beskæftigelsesindsatsen. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik - Rødovre Kommune 2018

Diverse
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.30