Kommunalbestyrelsen

28-05-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A), suppleant for Lene Due (A)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard (A), sag 75-93
Lene Due (A), sag 75-93
Steen Skriver Rasmussen (A), sag 75-93

Sager 75 - 93

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Lokalplan 129 for Hendriksholmskvarteret samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret har til formål at bevare og fastholde de bærende kvaliteter i lokalplanområdet, og herunder at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for villaerne i lokalplanområdet. Desuden er det lokalplanens formål at modernisere øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som i dag er reguleret af byplanvedtægter og deklarationer.

I tilknytning til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret er der udarbejdet et Kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 omfatter ændring af Rammeområde 7F01 samt en række andre forhold.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes,
 3. at Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt
 4. at Forslag til Lokalplan 129 ikke miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. maj 2019, pkt. 35:

Anbefales.

Et mindretal (C) ønskede følgende mindretalsudtalelse vedlagt lokalplanforslaget:

"§ 6.3: Gruppe C foreslår, at der for hele delområde D, E og F etableres min. 2 P-pladser pr. bolig i tæt-lav bebyggelse og min. 1,5 P-plads pr. etagebolig".


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 92:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Følgende forslag fra gruppe C blev sat til afstemning:

"Gruppe C indstiller til afstemning, at der for hele delområde D, E, F etableres min. 2 p-pladser pr. bolig i tæt lav bebyggelse og min. 1,5 p-plads pr. etagebolig."

Forslaget faldt med 14 stemmer imod (A, F, O, Ø og Claus Gisselmann Olsen) og 3 stemmer for (C).

Indstillingen blev derefter godkendt med 14 stemmer for (A, F, O, Ø og Claus Gisselmann Olsen) og 3 stemmer imod (C).

Sagsfremstilling

Planforslagene er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Derudover er der et behov for at modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for bebyggelser, der i dag reguleres af Byplanvedtægt 2, Tillæg 1 til Byplanvedtægt 2, Byplanvedtægt 20, Byplanvedtægt 22 og Byplanvedtægt 24 samt en række deklarationer/servitutter.

Planforslagenes formål
Udover at udmønte Kommuneplan 2018 og modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, er formålet med lokalplanen generelt at fastholde områdets åbne og grønne karakter, de grønne Boulevarder og det differentierede udtryk med forskellige typer åben-lav boligbebyggelse.

Det er også formålet at give mulighed for etablering af bolig- eller blandet bolig og erhverv i 2-3 etager i enderne af Damhus Boulevard og Randrupvej tættest på Damhustorv/Roskildevej samt på østsiden (delvis vestsiden) af Hvidovrevej.

Der ligger i lokalplanområdet et udpeget kulturmiljø samt bevaringsværdige bygninger. Formålet med lokalplanen er i den forbindelse, at sikre at eventuelle ønsker om ændringer her, sker med respekt for de arkitektoniske kvaliteter og helheden i bebyggelsen.

Der er desuden lagt vægt på en bæredygtig udvikling i lokalplanen. Det betyder, at der i udarbejdelsen af lokalplanens bestemmelser er taget stilling til en række muligheder for integrering af klimatilpasningsløsninger.

Lokalplanens indhold
Bebyggelsens omfang og placering:

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i ni delområder benævnt A, B, C, D, E, F, G, H og I.

Delområde A udgør langt størsteparten af lokalplanområdet. Delområdet omfatter klassiske villakvarterer med haveboliger, der er præget af forskelligartede villaer, parcelhuse og grønne haver.

Lokalplanens bestemmelser for delområde A drejer sig først og fremmest om at fastholde villakvarterene som grønne åben-lav boligområder. Det betyder blandt andet, at der fastsættes en bebyggelsesprocent på maks. 25, og en maks. højde på 1½ etage.

Delområde B omfatter det meste af bebyggelsen langs Damhus Boulevard, som er karakteriseret af villaer og enkelte værksteder og serviceerhverv. Lokalplanens bestemmelser for delområde B drejer sig ligesom i delområde A, om at sikre den grønne og åbne karakter, som også vil være med til at styrke Damhus Boulevardens grønne profil. Her fastsættes ligesom i delområde A en bebyggelsesprocent på 25, men i modsætning til delområde A kan der i delområde B bygges op til to etager.

Delområde C omfatter dobbelthusene ved Hendriksholms Boulevard, der i Kommuneplan 2018 ligger udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanens bestemmelser for delområde C drejer sig om at bevare helheden i bebyggelsen og fastholde eller tilbageføre bebyggelsen til dens oprindelige arkitektur. For at regulere opsætning af garager, faste hegn samt småbygninger der lukker af ud mod Hendriksholms Boulevard, er der udarbejdet særlige bestemmelser. Bestemmelserne giver mulighed for opsætning af åbne carporte men ikke garager. Desuden regulerer bestemmelserne omfanget af småbygninger, der tillades etableret på vestiden af boligerne.

Delområderne D, E, F og G er mindre områder med forskellig etage- eller rækkehusbebyggelse. For nogle af områderne drejer lokalplanen sig om at fastholde den nuværende bebyggelsesform. For andre - langs dele af Hvidovrevej og Randrupvej - drejer lokalplanen sig om at give mulighed for at etablere bolig eller blandet bolig og erhverv i 2-3 etager, med en bebyggelsesprocent på 60.

Delområderne H og I udgøres af Hendriksholms Kirke på Damhus Boulevard hhv. Harrestrup Å, der løber gennem villakvarteret øst for Hvidovrevej.

Vej- og stiforhold:
Lokalplanområdet betjenes af områdets eksisterende veje.

Bestemmelserne i lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres cykelstier langs Hendriksholms Boulevard, Damhus Boulevard og Randrupvej, samt at der kan etableres en stiforbindelse i arealet for Harrestrup Å i tilfælde af, at åen omlægges.

Bæredygtighed:
Lokalplanen sikrer, at området fremadrettet fortsat forbliver et grønt villaområde. Der er i lokalplanen bestemmelser, der fastsætter omfanget af fast belægning på ejendommenes udearealer. Foruden mulighed for nedsivning af regnvand i de grønne haver, gives der med lokalplanen desuden mulighed for at etablere grønne tage, samt iværksætte klimatilpasningsprojekter f.eks. i form af LAR (Lokal afledning af Regnvand) løsninger i forbindelse med vejprojekter.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018
I Kommuneplan 2018 er alle ejendomme langs Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej udlagt til byggeri i min. 2, maks. 3 etager. Ændring af rammebestemmelserne til maks. 2 etager langs Damhus Boulevard og maks. 1½ langs dele af Randrupvej og Hvidovrevej kræver derfor et Kommuneplantillæg.

Hovedændringen i kommuneplantillægget gælder afgrænsningen af rammeområder, der omfatter ejendommene langs henholdsvis Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej. Rammeområderne til villabebyggelse med max 25 % i 1½ etage (2 etager langs Damhus Boulevard) øges, så det i højere grad afspejler de faktiske forhold. Rammeområderne til blandet bolig og erhverv med max 60 % i 2-3 etager reduceres tilsvarende og koncentreres ved krydset Damhus Boulevard/Randrupvej og på den østlige og sydlige del af Hvidovrevej.

Planforslagene skal ikke miljøvurderes
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 og det er vurderet, at planerne ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og i Rødovre Kommunes forvaltninger.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet". 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - maj 2019.
Offentliggørelse af forslag - juni 2019.
Høring i otte uger - fra juni 2019 til august 2019.
Endelig vedtagelse - oktober 2019.
Offentliggørelse - november 2019. 

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 129 - Hendriksholmskvarteret
Bilag 2: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - Hendriksholmskvarteret
Bilag 3: Screening af Lokalplan 129 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - Hendriksholmskvarteret

Forslag til ændrede rammer for Andelshaveforeningen Islev
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Andelshaveforeningen Islevs bestyrelse har ansøgt om at ændre den eksisterende deklaration med bestemmelser om opførelse af byggeri m.m., således at der opnås de samme bebyggelsesmuligheder som ABC-haverne fik med vedtagelsen af den seneste kommuneplanrevision.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rammerne ikke ændres nu, men at de bebyggelsesregulerende bestemmelser for alle kommunens kolonihaver drøftes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision i 2022.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. maj 2019, pkt. 37:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 93:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i løbet af det seneste års tid været i dialog med medlemmer af bestyrelsen for Andelshaveforeningen Islev om fremtidige bebyggelsesmuligheder i haveforeningen. Dialogen sker direkte med bestyrelsen, da haveforeningen ikke er medlem af Kolonihaveforbundet. Forvaltningen har i februar 2019 modtaget ansøgning fra bestyrelsen om ændring af deklarationens bestemmelser om bebyggelsens omfang.

I den nugældende deklaration (tinglyst 23. oktober 2002) indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur i det bebyggede areal. Det bebyggede areal må ikke overstige 12,5 % af haveloddens areal, dog må der maksimalt være 50 m² bebyggelse på hvert havelod. Herudover må der bygges et drivhus på max. 10 m², som ikke indgår i det bebyggede areal.

Haveforeningens bestyrelse ønsker, at haveforeningen kan få de samme retningslinjer som ABC-haverne har opnået, jf. Kommunalbestyrelsens sag nr. 43 fra 28. marts 2017, Forslag til ændret deklaration for Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni ABC. Der ønskes således følgende bygningsregulerende ændringer, som skal erstatte deklarationens afsnit 4.A.:

På det enkelte havelod må opføres bebyggelse på maksimalt 60 m². De 60 m² kan fordeles frit på et kolonihavehus/lukket terrasse og/eller et redskabsskur. Dog må et redskabsskur maximalt være 10 m², og indgår stadig i de 60 m².

Der må etableres et fritliggende drivhus på maksimalt 10 m². Drivhuset medregnes ikke i det bebyggede areal. Derudover må der bygges et legehus på maksimalt 4 m² med en maksimal højde på 1,8 m.

Andelshaveforeningen Islev og ABC-haverne har samme størrelse havelodder med en typisk grundstørrelse på 400 m². I kommuneplanens rammer (Rammeområde 1G08) er indskrevet retningslinjer svarende til den eksisterende deklarations bebyggelsesregulerende bestemmelser.

En eventuel ændring af deklarationen med ændrede bebyggelsesmuligheder vil derfor kræve et kommuneplantillæg, hvor rammerne ændres fra 12,5% til 15%.

Forvaltningens bemærkninger
I Kommuneplan 2018 (vedtaget 26. juni 2018) vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af rammerne for bebyggelse i Rødovres énfamiliehusområder (åben-lav) som konsekvens af et ønske om at undgå fortætning i disse områder for at sikre områdernes åbne og grønne karakter.

Denne beslutning bør tages i betragtning, når vi planlægger for kommunens kolonihaveområder. Derfor vil det synes hensigtsmæssigt at tage en generel drøftelse af kolonihaveområdernes fremtidige bebyggelsesmuligheder i forbindelse med den kommende kommuneplanproces. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Nugældende deklaration
Bilag 2: Ansøgning fra formand Frank Møller

Endelig vedtagelse af Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra 9. november 2018 til 3. januar 2019. Miljørapporten er erstattet af en sammenfattende redegørelse, og planen er nu klar til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kapacitetsplan 2018 vedtages endeligt som et kommunalt fastsat mål for HOFOR samt
 2. at Kapacitetsplan 2018 offentliggøres. 


Teknik- og Miljøudvalget, 14. maj 2019, pkt. 38:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 94:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan, der beskriver en række delprojekter i og omkring åen, og som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2018 (sag nr. 141) at sende Kapacitetsplan 2018 i offentlig høring med en tilhørende miljørapport. Samtidig bekræftede Kommunalbestyrelsen deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet og vedtog at indgå Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å. Aftaletillæg 4 handler primært om implementering af Kapacitetsplan 2018. Samarbejdets øvrige parter har givet tilsvarende tilsagn.

Der er gennemført en offentlig høring i alle ti kommuner. Der er i høringsperioden indgivet ti høringssvar i alt. Der er indgivet høringssvar i kommunerne Ballerup, Herlev, Hvidovre og København. To høringssvar er på vegne af flere kommuner (DN Samråd og Friluftsrådet) og to svar er generelle høringssvar (Banedanmark og Kroppedal Museum).

Der er udarbejdet en samlet sammenfattende redegørelse for de ti kommuner. Redegørelsen beskriver de modtagne høringssvar og reaktionen på svarene. Generelt er høringssvarene positive over for Kapacitetsplanen, og der er ønsker om inddragelse i den videre proces, når planens projekter skal realiseres. Der er konkrete forslag og ideer som kan medtages i den videre planlægning.

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringer i Kapacitetsplan 2018 eller den udarbejdede miljørapport. Kapacitetsplan 2018, Aftaletillæg 4, den sammenfattende redegørelse og de samlede høringssvar er vedlagt mødesagen som bilag. Hvad angår Aftaletillæg 4 er der efter ønske fra nogen af samarbejdets parter blevet tilføjet enkelte præciseringer uden indholdsmæssig betydning i forhold til den udgave, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 25. september 2018. Det drejer sig navnlig om, at den på nuværende tidspunkt gældende fordelingsnøgle for udgifterne nu fremgår direkte af aftalen.

Formuleringen i indstillingen om, at "Kapacitetsplan 2018 vedtages som et kommunalt fastsat mål for HOFOR", er af hensyn til Forsyningssekretariatet. Med denne formulering opnås sikkerhed for, at HOFOR kan opnå tillæg til sine økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet til dækning af sin del af udgifterne til projektet.

Lov- og plangrundlag

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10. maj 2018.
Samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å med tillæg 1-3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. De økonomiske konsekvenser for vandforbrugerne samt det økonomiske rationale bag samarbejdet mv. er gennemgået i Kommunalbestyrelsens sag nr. 141 fra mødet 25. september 2018. Der er ikke sket ændringer i Kapacitetsplan 2018 som følge af den offentlige høring, og dermed er der ingen ændringer i økonomien omkring projektet.

Tidsplan

Kapacitetsplan 2018 forventes at blive vedtaget af alle samarbejdets parter senest i juni 2019. Herefter skal planen realiseres over en periode på 20 år.

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende redegørelse Kapacitetsplan 2018
Bilag 2: Høringssvar samlet Kapacitetsplan 2018
Bilag 3: Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å
Bilag 4: Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Budgetresolution – Mulighed for etablering af støjskærm ved Motorring 3
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Budget 2019 er der vedtaget en budgetresolution: Mulighed for etablering af støjskærm ved Motorring 3 undersøges, eventuelt med kommunal medfinansiering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at sagsfremstillingen tages til efterretning.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. maj 2019, pkt. 40:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 95:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2019 besluttet, at muligheden for etablering af en støjskærm ved Motorring 3 i Rødovre skulle undersøges, eventuelt med kommunal medfinansiering.

I forlængelse af regeringens ”Investeringsplan 2030”, har Teknisk Forvaltning konstateret, at der i den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har lavet, indgår tre strækninger på Vestegnen: Vallensbækvej (Vallensbæk), Hvidovre Strandvej/Mågevej (Hvidovre) og Bygaden (Brøndby). De tre udpegede strækninger indgår alle i Vejdirektoratets ”Støjhandlingsplan for statens veje, 2018-2023” fra 2018. I planen er de tre strækninger udpeget til at skulle prioriteres med støjdæmpende tiltag i form af støjafskærmning.

I samme støjhandlingsplan beskrives Motorring 3 i Rødovre, som en motorvejsstrækning, der ikke vil indgå i Vejdirektoratets videre undersøgelser og prioritering af fremtidige midler til støjafskærmning. Det må konstateres, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke har fundet det relevant at prioritere støjdæmpning på Motorring 3.

Rødovre Kommune har i høringssvar til ”Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023” klart tilkendegivet, at vi er uenige i den udmeldte prioritering vedrørende Motorring 3 i Rødovre. Rødovre Kommune har gentagende gange påpeget støjproblemerne langs Vestvolden, både overfor Vejdirektoratet og relevante ressortministerier.

Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne for eventuelt at etablere støjskærm ved Motorring 3. Der er umiddelbart intet fysisk til hinder for at etablere en sådan støjskærm.

En eventuel kommunal medfinansiering ligger på den konkrete strækning uden for den forpligtelse, som kommunen har som vejmyndighed. Det er Staten og Vejdirektoratet som vejmyndighed, der har forpligtelsen, jf. ordlyden i vejlovens § 8, stk. 1: ”Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver”.

Jf. Vejlovens § 8, stk. 3, har kommunen som vejmyndighed muligheden for at gå ud over sin skal forpligtelse. Vejlovens § 8, stk. 3: ”Vejmyndigheden kan indgå aftaler med anden vejmyndighed fysisk eller juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtelsen i stk. 1.” En sådan aftale vil i så fald være bindende, i dette tilfælde overfor Vejdirektoratet.

Det er forvaltningens anbefaling, at kommunen henholder sig til, at det er staten og dermed Vejdirektoratet, der som vejmyndighed på den konkrete strækning skal løse opgaven med anlæg af en støjskærm. Selvom Rødovre Kommune beslutter en eller anden form for medfinansiering, vil det stadig være op til Vejdirektoratets afgørelse, om de vil indtræde som aftalepart. Såfremt Rødovre Kommune beslutter en eller anden form for medfinansiering, ændrer dette ikke på Vejdirektoratets forpligtelse efter vejloven. Vejdirektoratet kan fortsat undlade at indgå en eventuel aftale. Såfremt en aftale skal indgås, skal det ske efter reglerne i kommunalfuldmagten og de almindelige aftaleretlige forhold.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019.
Lov om offentlige veje m.v., Lov nr. 1520 af 27. december 2014 - § 8, stk. 1-3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Indretning af Ved Sportspladsen 14 til fritidsaktiviteter
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har købt ejendommen Ved Sportspladsen 14 med henblik på indretning af lokalerne til forenings- og fritidsaktiviteter.

Der fremlægges hermed forslag til indretning af lokalerne i den sydvendte del af bygningen, der foreslås anvendt til foreningslokale for Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at indretning af lokaler til fremtidig anvendelse for Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient gennemføres som skitseret samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til indretning af lokaler m.v. på 1,0 mio. kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen.


Kultur- og Fritidsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 21:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 96:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har købt ejendommen Ved Sportspladsen 14 med henblik på indretning af ejendommen til forenings- og fritidsaktiviteter.

Ejendommen blev overtaget pr. 31. december 2018 og vil være til kommunens disposition senest 30. juni 2019.

I første omgang anbefales det at flytte Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient til den del af huset, der ligger tættest på vejen og indkørsel.

Her skal bl.a. etableres niveaufri adgang, ny yderdobbeltdør, nyt køkken, udgang fra køkkenet, og der skal foretages en mindre ombygning af toiletrummet, så det kan anvendes til handicaptoilet. Desuden skal der foretages malerarbejde og diverse følgearbejder.

Ovenstående ændringer er vurderet til at beløbe sig til 720.000 kr. Dertil kommer flytning af petanquebane, flagstang, opstribning af P-båse m.v. til 280.000 kr. I alt 1,0 mio. kr.

Det foreslås, at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndsbud.

Lov- og plangrundlag

Ejendommen er overført til Rammeområde 1D01 Islevbrovej, Islev Skole og omfatter "fritidsformål", jfr. Tillæg til Kommuneplan 2018 af 26. februar 2019.

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juni - august 2019

Udførelse:

September - oktober 2019

Ibrugtagning - indflytning af Orient:

November 2019

 

Bilag

Bilag 1: Forslag til flytning/indretning Orient
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 30. april 2019

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om økonomisk støtte til udstillingsaktiviteter i Ejbybunkeren på 51.000 kr. fra Helen og Ejnar Bjørnows Fond.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 51.000 kr. til Oplevelsescenter Vestvolden.


Kultur- og Fritidsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 22:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 97:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om støtte til videreudvikling af udstillingsaktiviteterne i Ejbybunkeren. Der er bevilliget 51.000 kr. fra Helen og Ejnar Bjørnows Fond.

Projektet sætter særligt fokus på bunkerens (egen) historie og skiftende militære funktioner fra 1954-2001. Projektet gennemføres i andet halvår 2019 i overensstemmelse med Oplevelsescenter Vestvoldens strategi for 2019-2020.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet.

Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: VS Bjørnows Fond

Budgetresolution:Forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetresolutionen i forbindelse med budget 2019 vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen herved for muligheden for at yde kommunal tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune.  

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelsen tages til efterretning samt
 2. at den varslede nye model for voksentandpleje afventes med henblik på at vurdere de muligheder, der herefter åbnes op for.


Børne- og Skoleudvalget, 14. maj 2019, pkt. 37:

Anbefales.


Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 33:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 98:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolutionen vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen for muligheden for at yde tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune samt svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Til møderækken maj 2018 var ligeledes en budgetresolution om "Tandpleje til særligt udsatte borgere" på dagsordenen. Her blev det indstillet, at det i forbindelse med budgetlægningen til 2019 skulle vurderes, om der skulle indsendes en konkret ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende et forsøgsprojekt til den foreslåede målgruppe. Såfremt forsøgsprojektet ønskedes gennemført, blev det vurderet, at de økonomiske konsekvenser ville være i størrelsesordenen 500.000 kr. årligt.

I Social- og Sundhedsforvaltningen ydes der økonomisk hjælp til tandbehandling til udsatte borgere. I 2018 er der brugt ca. 1,3 mio. kr. til denne gruppe (pensionister er ikke medregnet). Udover den økonomiske støtte ydes der i vid udstrækning social støtte til de særligt udsatte, der er omfattet af Servicelovens bestemmelser om Støtte- kontaktperson. Eksempelvis hjælp til at komme til tandlæge, overholde tider m.v. 

Der ydes således allerede betydelig støtte fra Social- og Sundhedsforvaltningen til en stor gruppe af forskellige borgere.

Som beskrevet i sagen fra maj 2018, er det en forudsætning for at få en forsøgsordning godkendt, at det skal bringe ny viden eller erfaring. Dette er en udfordring, idet der allerede er afprøvet en del forskellige satspuljeprojekter og forsøgsordninger rundt om i landet.

Lovgivningen giver ikke umiddelbart kommunerne mulighed for at tilbyde tandpleje til den ønskede gruppe. Der er allerede gennemført ganske mange projekter, der understøtter det faktum, at de svageste og mest udsatte borgere har gavn af, at kommunen tilbyder dem tandpleje. Lovgivningen er dog fortsat ikke blevet ændret.

Tandplejen har derfor i februar 2019 skrevet til Sundheds- og Ældreministeriet og forespurgt om muligheden for at etablere et kommunalt tilbud om tandpleje til udsatte borgere.

Den 26. marts 2019 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet et svar. Af svaret fremgår det, at der i dag ikke er en særskilt hjemmel i sundhedslovgivningen til at igangsætte tandplejetilbud målrettet socialt udsatte. Ligeledes nævner ministeriet, at beskæftigelseslovgivningen kan tages i anvendelse, men den mulighed anvendes allerede af Social- og Sundhedsforvaltningen i dag.

Til slut svarer ministeriet, at regeringen i starten af 2018 har igangsat et arbejde med henblik på at opstille nye rammer for voksentandplejen, herunder i forhold til modeller, som kan understøtte større social lighed i tandsundhed. Regeringen forventer at fremlægge forslag til en ny model for voksentandplejen i løbet af 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor, at denne nye model afventes, hvorefter det bør vurderes, hvilke muligheder, der herefter åbnes op for med henblik på at foretage yderligere indsatser for at forbedre tandsundheden for kommunens udsatte borgere.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2019 og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Svar fra SUM på henvendelse om tandpleje til socialt udsatte

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning, når børn er udsat for overgreb til medarbejdere i Rødovre Kommune til orientering.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handlevejledning, når børn er udsat for overgreb tages til efterretning. 


Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 30:

Indstilles taget til efterretning.


Børne- og Skoleudvalget, 14. maj 2019, pkt. 39:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 99:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge loven om beskyttelse af børn mod overgreb, skal alle kommuner have et beredskab med klare procedurer for, hvordan ansatte, der er i kontakt med børn og unge skal handle, hvis de har mistanke eller viden om overgreb.

Rødovre Kommune har udformet beredskabet som en handlevejledning til medarbejdere i kommunen. Handlevejledningen blev udarbejdet i 2013 og godkendt af Kommunalbestyrelsen, og skal godkendes i hver valgperiode. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning til orientering.

I opdateringen er det blevet præciseret, hvem der skal gøre hvad, når der foretages en underretning, og at der altid skal en leder ind over, inden der tages kontakt til Børne- og Familieafdelingen. Desuden er der lagt vægt på, at underretningen er beskrevet fyldestgørende, og at det er muligt at få vejledning fra Børne- og Familieafdelingen i forhold til dette. Det er præciseret, at medarbejderen skal lave en børnesamtale, der er så objektiv og afklarende som muligt. Derudover er der tilføjet et afsnit om Børnehus Hovedstaden.

Beredskabet skal medvirke til:  

 • at fagpersoner får en tilstrækkelig viden til at reagere,
 • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb,
 • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne,
 • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Beredskabet beskriver, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare procedurer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. Ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Beredskabet er tænkt som et opslagsværk for kommunalt ansatte, der har brug for viden og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som seksuelt.

Det skal sikres, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet bliver så bredt forankret som muligt i det daglige arbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation (DUT-midler) for meropgaver, handlevejledningen medfører i form af flere administrative opgaver, da denne blev indført i forbindelse med budget 2013.

Tidsplan

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Bilag

Bilag 1: Handlevejledning når børn er udsat for overgreb

Budgetresolution: Undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budgetresolutionen for 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 år. Notat med undersøgelsen forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 tages til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 31:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 100:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetresolutionen for 2019 blev beskrevet, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 år.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en undersøgelse, som består af en kort gennemgang af tal, der siger noget om, hvordan de unge har det, en gennemgang af de nuværende indsatser for målgruppen i kommunen og eksternt, en gennemgang af erfaringer fra andre kommuner, samt til sidst en opsamling med anbefalinger om den videre udvikling af indsatsen i forhold til vejledning af unge.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat om behov for anonym psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018/2019
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 godkendes.


Alle udvalg, 14. maj 2019:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2018 har de overordnede fokusområder været udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, hvor der blev gennemført en workshop for direktionen og fagchefer. Resultaterne fra workshoppen kvalificeres yderligere og drøftes på et direktionsmøde 15. maj 2019, så det kan  indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Der er i 2018 fortsat arbejdet med at styrke trivsel og sundhed i kultur og idrætsforeningerne, og der blev i foråret 2019 i samarbejde mellem Børne- og Kulturafdelingen afholdt en konference om sundhedsfremme, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en model i Rødovre inspireret af Aalborg Kommunes "Kulturvitaminer" og at styrke det strukturelle samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der er i 2018 arbejdet med tobaksforebyggelse blandt andet med et mere intensiveret samarbejde i klynge Midt. Kommunens rygestop tilbud viser gode resultater. Der er flere, der tilmelder sig rygestop og særligt cafémodellen "Rødovre kvitter smøgerne" er en succes med 85 % røgfrie ved kursets afslutning. Udfordringen er stadig at få flere deltager til at gennemføre rygestopkurserne.

Der har været afholdt fire forløb "Mental balance", hvor deltagerne ved evalueringen tilkendegiver, at de har fået et positivt udbytte. I 2018 har der fortsat været gode erfaringer  med vægtenheden for børn og unge og deres familier. De gode erfaringer er overført til et pilotprojekt for en individuel model for overvægtige voksne, hvor 10 borgere har deltaget i et pilotprojekt i 2018, foreløbig med gode resultater.

I forhold til kronisk sygdom er det formelle strukturelle samarbejde optimeret i 2018. På kræftområdet er der i forbindelse med "Sammen med borgeren" indsatsen arbejdet med livssituationen: "Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose". Dette arbejde har resulteret i at der arbejdes videre med udvikling af en mentorordning for kræftramte og et "action card" til de medarbejdere i kommunen, der møder børn og deres forældre i situationen, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Disse initiativer beskrives nærmere i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019

Tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2018 en model for tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år (sag nr. 35). Forvaltningen orienterer om det endelige design af ungevejledningen i hhv. Børne- og Kulturforvaltningen og i Social- og Sundhedsforvaltningen, samt om økonomien i den samlede indsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orientering om det endelige design af den kommunale ungeindsats under 25 år tages til efterretning,
 2. at der gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 720.942 kr. til Økonomiudvalget i budget 2019 og en tilsvarende mindreudgift -604.665 kr. til Beskæftigelsesudvalget og -116.277 kr. til Børne- og Skoleudvalget samt
 3. at udgiften som beskrevet under økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budget 2020 og fremefter.


Beskæftigelsesudvalget, 14. maj 2019, pkt. 17:

Anbefales.


Børne- og Skoleudvalget, 14. maj 2019, pkt. 38:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 102:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale ungeindsats under 25 år er tilrettelagt i to enheder. En vejledningsenhed i Børne- og Kulturforvaltningen tilknyttet grundskolen frem til elevens afslutning med en uddannelsesplan, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen tilknyttet Jobcentret for unge, der har forladt grundskolen.

Den samlede ungeindsats omhandler desuden det tværkommunale samarbejde om den nye uddannelsesinstitution Forberedende Grunduddannelse (FGU) som etableres pr. 1. august 2019 jf. Kommunalbestyrensen behandling i maj 2018 (sag nr. 82) , som en bred kreds af Folketingets partier har indgået aftale om. Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen med henblik på, at unge skal rustes til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vejledningsenheden i grundskolen placeres på Ungecenter2610 i tilknytning til ungdomsskolen og 10. klasse skolen m.m. og omhandler de almene uddannelsesforberedende aktiviteter, uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse samt uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Desuden specialvejledning for unge med behov for socialpædagogisk støtte.

Vejledningsopgaven tilknyttet Jobcentret indrettes i et ungeafsnit, og omhandler uddannelsesvejledning i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen for unge, der ikke begynder uddannelse unge, der er frafaldstruet eller frafalder uddannelse, opfølgning på FGU uddannelsesplaner, samt videreførelse af socialpædagogisk støtte til unge med særlige behov – herunder en fast kontaktperson til unge, der har flere berøringer med den kommunale forvaltning.

Der etableres en koordinerende funktion mellem de to forvaltninger, som sikrer overgangen mellem de to vejledningsenheder for de unge, der har særlige behov eller som forventes en indsats videreført efter grundskolen og i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen. Lederne af de to vejledningsenheder har ansvar for drift og udvikling af denne funktion, og der fastlægges et kommissorium, der bl.a. skal sikre, at øvrige berørte afdelinger i kommunen og evt. øvrige relevante aktører inddrages i overgangen og i den videre indsats, i samarbejde med den unge og dennes forældre.

En særskilt vejledningsfunktion tilknyttet grundskolen får særligt ansvar for at følge elever med særlige behov samt i den koordinerede overgang – herunder elever på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) indtil det 18. år.

Den koordinerende funktion har særligt fokus på overgange i forbindelse med skoleårets afslutning, hvor indsatsplaner i god tid tilrettelægges i samarbejde mellem forvaltning, den unge og forældre. Uddannelsesplaner for alle unge samt evt. øvrige forløb og aktiviteter for den enkelte elev registreres i IT systemet UU-vej af vejledningsenheden i grundskolen, og følges op og videreføres af vejledningsenheden i Jobcentret.

I forbindelse med hjemtagelse af opgaverne i Ungdommens uddannelsesvejledning jf. Kommunalbestyrelsens behandling af "Ophør af § 60 selskabet UU-Vestegnen" i august 2018 (sag nr. 127), er der sket virksomhedsoverdragelse af fire medarbejdere samt en leder til Rødovre Kommune. Tre medarbejdere og en leder knyttes til vejledningsenheden i grundskolen og én medarbejder til Jobcentret. Yderligere medarbejdere til den samlede indsats – herunder til understøttelse af nye opgaver i forbindelse med FGU samt til administration og drift af IT system mv. afholdes indenfor den hidtidige økonomiske ramme tillagt det statslige bidrag til kommunen. I overgangsperioden varetager nuværende Ungdommens Uddannelsesvejledning målgruppevurdering til den kommende FGU i forbindelse med uddannelsesplaner for afgangsklasser sommeren 2019 under tilsyn af Rødovre Kommune.

I forbindelse med det endelige design af vejledningsopgaven gennemføres et ”sammen med borgeren” projekt, hvor unge der umiddelbart forventes at begynde uddannelse, unge med ekstra vejledningsbehov og unge med særlige behov samt disses forældre er interviewet om deres nuværende og hidtidige oplevelse af mødet med vejledningsindsatsen, samt om yderligere ønsker til indsats. Et bredt udvalg af kommunale aktører i den samlede ungeindsats i kommunen har gennemført en møderække, hvor den kommende indsats er drøftet. Det er hensigten, at dette forum udvides og fortsat mødes, med henblik på videndeling og faglig udvikling.

Den nedsatte styregruppe med deltagelse af Børne-og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen på ledelsesniveau fortsætter ligeledes i en toårig periode, med henblik på fortsat implementering og evt. justering.   

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilaget "Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år".

Tidsplan

1. august 2019 og fremefter.

Bilag

Bilag 1: Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år

Samarbejde med Hvidovre Kommune om metro til Rødovre og Hvidovre
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre og Hvidovre Kommuner ønsker, at metroen videreføres fra Ny Ellebjerg Station over Hvidovre Hospital til Rødovre Centrum. For at fremme ideen foreslås, at de to kommuner indgår i et strategisk samarbejde med eksterne partnere om at tilvejebringe datagrundlag, analyser, ekstern kommunikation mm. som er nødvendig for, at regeringen og Folketinget vil prioritere en udvidelse af metroen med den ønskede linjeføring.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 1. at Rødovre Kommune arbejder for at få metroen til Rødovre samt
 2. at Rødovre Kommune indgår i flerårigt strategisk samarbejde med Hvidovre Kommune for at fremme af realiseringen af dette mål.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 103:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I de 11 omegnskommuners bidrag til regeringens hovedstadsstrategi peges der på nødvendigheden af at indtænke omegnen til København og Frederiksberg i løsningen af de udfordringer, der følger af hovedstadsområdets fortsatte vækst i borgere og arbejdspladser.

Omegnskommunerne påpeger bl.a. nødvendigheden af, at der investeres i kollektiv transport og infrastrukturløsninger, der effektivt kan sikre hurtig og klimavenlig transport mellem hjem og arbejde.

I de kommende 15 år forventes ca 70.000 nye borgere og mere end 50.000 arbejdspladser i de 11 omegnskommuner. For at imødegå den voldsomme trængsel og miljømæssige påvirkning, som de mange nye borgere vil medføre, foreslår kommunerne bl.a., at der etableres en metrolinje til Vestegnen med en linjeføring fra Ny Ellebjerg station over Hvidovrevej og Hvidovre Hospital og videre til Rødovre Station og Rødovre Centrum.

Rødovre og Hvidovre Kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen af omegnskommunernes forslag fået Metroselskabet til at give et helt overordnet skøn på trafiktal, anlægsøkonomi, drift mm. Det er selskabets vurdering, at linien med ca. 30.000 daglige påstigere vil have en løbende drift, der vil kunne balancere. Til gengæld vil der ikke fra driften kunne skabes overskud til finansiering af anlægsudgiterne, der skønnes til ca. 14 mia.kr. (2017 prisniveau) inkl. 50 pct. korrektionsreserve.

Anlæggelsen af de eksisterende metrolinier i København og Frederiksberg Kommuner er finansieret dels ved kapitalisering af værdistigninger på grunde langs metrolinien, dels ved overskud på den løbende drift. Denne model vil ikke kunne anvendes ved en linjeføring til Rødovre.

Der er behov for at investere massivt i kollektiv trafik i vores område, hvis vi skal løse udfordringerne med trængsel og klimapåvirkning fra transport. Analyser fra Metroselskabet viser, at metro er langt den mest effektive måde at flytte bilister over i kollektiv transport. Derfor vil de to kommuner arbejde for en forlængelse af metroen til Rødovre Centrum via Hvidovre. Det er Rødovre og Hvidovre Kommunes vurdering, at det vil være nødvendigt med statslig medfinansiering og København Kommunes aktive medvirken, hvis metroen skal fortsætte udenfor Københavns Kommune.

Med henblik på at fremme linjeføringen foreslås, at der indledes et flerårigt strategisk samarbejde mellem de to kommuner og eksterne parter. Der vil konkret skulle arbejdes med bl.a. data og analyser, der kan dokumentere trængselsudfordringerne, klimapåvirkninger, vækstpotentialer og -udfordringer og med strategisk kommunikation og kontakt til beslutningstagere.

Der vil være behov for at arbejde med et flerårigt perspektiv, hvor grundlaget for en fremtidig beslutning om metro til vores område gradvist etableres og konsolideres. For indeværende år vil der blive fokuseret på ekstern kommunikation ifm. folketingsvalget og en efterfølgende dialog med den kommende regering samt på igangsætning af analyser, der underbygger forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Der skønnes anvendt 0,3 mio. kr. i 2019 til ekstern bistand. Udgiften finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Personalebarometer 2018
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Personalebarometer 2018 udgives hvert år og indeholder centrale emner inden for det personalepolitiske område. Indholdet er primært beskrivelser af de indsatser, der har været fokus på i 2018, men består ligeledes af statistisk materiale.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Personalebarometer 2018 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 104:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategiens tre fokusområder.

De tre fokusområder er: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling. Igennem disse tre fokusområder gives der et indblik i, hvilke tiltag der i 2018 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med for at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for i sidste ende at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

Emnerne i Personalebarometeret er blandt andet sundhedsordningens indhold, og hvilke initiativer der iværksættes for at nedbringe sygefraværet og øge trivslen for medarbejderne.

Social kapital har været omdrejningspunktet i 2018. Direktionen og Hovedudvalget ønskede at flytte fokus fra sygefravær til arbejdsglæde i form af social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde). Det nye koncept og den første social kapital måling, bliver præsenteret i Personalebarometeret.

Kommunalbestyrelsens mål for 2018 var et samlet sygefravær på max. 4,5 %, hvilket desværre ikke blev nået. Der er brugt ressourcer på en fokuseret og målrettet indsats på de arbejdspladser, hvor der var højt sygefravær, og som dermed ville få størst gavn af indsatsen.

Der gives også et lille indblik i indholdet i kommunens årlige arbejdsmiljøseminarer, hvor temaet var social kapital samt puljen til strategisk kompetenceudvikling, som har til formål at støtte kompetenceudviklingsforløb og uddannelser på tværs af forvaltningerne eller i hele afdelinger.

Afslutningsvis er afsnittet Personale i tal, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

Interne læsere vil kunne få uddybet flere af emnerne på RK-Intra via links i teksten.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2018

Udlodning af provenue fra salg af HMN GasNet P/S
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune modtager 16,3 mio. kr. i provenu fra salget af HMN GasNet P/S.

Indstilling

 Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at 80 pct. af provenuet, svarende til 13 mio. kr., deponeres i 2019. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode samt
 2. at der gives en tillægsbevilling på -3,3 mio. kr., svarende til 20 pct. af provenuet, i 2019, som tilgår kassen. Denne indtægt modregnes i statstilskuddet for 2020, som bliver 3,3 mio. kr. lavere.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 105:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

HMN GasNet P/S er blevet solgt af koncernen HMN Naturgas I/S. I den forbindelse udloddes en del af provenuet fra salget til interessentkommunerne, fordelt efter ejerandel. I 2019 udloddes 1.400 mio. kr. hvoraf Rødovre Kommunes andel udgør 16,3 mio. kr.

I lighed med KB sag om ”Udlodning af provenu fra salget af HMN Naturgas A/S” (sag nr. 67 i aprilmøderækken, 2018), får kommunen samlet set mest ud af pengene ved, at deponere 80 pct. af provenuet, da modregningen i statstilskuddet i så fald bliver mindre.  

Som udgangspunkt modregnes 60 pct. af provenuet i kommunens statstilskud, året efter modtagelsen af provenuet. Denne modregning nedsættes dog til 20 pct. hvis kommunen deponerer 80 pct. af provenuet ved modtagelsen.

For at opnå den reducerede modregning i statstilskuddet skal Rødovre Kommune deponere 13 mio. kr. (80 pct.) ved modtagelse af provenuet i 2019, mens de resterende 3,3 mio. kr. (20 pct.) frit kan rådes over i 2019. I 2020 bliver Rødovre Kommunes statstilskud sænket med 3,3 mio. kr. svarende til 20 pct. af provenuet.

Det deponerede beløb frigives over 10 år med 1/10 om året i perioden 2020 til 2029. Eventuelle renter kan ligeledes frigives en gang om året.

Lov- og plangrundlag

BEK nr. 229 af 12. marts 2019, LOV nr. 1675 af 26. december 2017, LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes økonomi forbedres med netto 13 mio. kr. over perioden 2019 til 2029.

Tidsplan

Ingen.

Fritagelse for stigning i grundskyld
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

SKAT har udsendt nye ejendomsvurderinger i Islevdalkvarteret i forlængelse af den nye lokalplan nr. 142 for udvikling af området. På grund af ændrede anvendelsesmuligheder medfører SKATs nye vurderinger betydelige stigninger for flere grundejere fra 2020.

Kommunalbestyrelsen kan meddele ejerne fritagelse for stigninger i grundskylden, hvis en række betingelser er opfyldt.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om, at ejere af ejendomme i Islevdalkvarteret kan fritages for stigninger i grundskylden, der skyldes ændrede planforhold samt
 2. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at meddele ejere fritagelse for stigninger i grundskylden, hvis betingelserne som beskrevet i sagsfremstillingen er opfyldt.


Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 106:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er 360 ejendomme i Islevdalkvarteret, heraf stiger grundskylden for ca. 120 erhvervsejendomme med mere end 20 procent. Samlet stiger grundskylden for ejendommene i området 12,2 mio. kr. Stigningerne er ulige fordelt, idet grundskylden for enkelte ejendomme firedobles, og er uændret eller stort set uændret for andre ejendomme. Fordelingen af stigningerne er vist i bilag.

For erhvervsejendomme har de stigende grundværdier en afledt effekt i forhold til dækningsafgiften, der beregnes ud fra forskellen mellem en samlet ejendomsvurdering og grundværdien. Samlet set falder kommunens indtægt fra dækningsafgifter med 1,9 mio. kr. som følge af de nye vurderinger. Det betyder, at ejerne af erhvervsejendomme står til en stigning i ejendomsskatterne på netto 10,3 mio. kr. (12,2-1,9) i 2020.

Beløbsmæssigt stiger ejendomsskatten med op til ca. 0,9 mio. kr. for en enkelt ejendom (fra 0,5 mio. kr. til 1,4 mio. kr.).

Betingelser for en eventuel fritagelse
Hvis grundskylden stiger som følge af ændret lokalplan, giver ejendomsskatteloven mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan meddele ejere af ejendomme hel eller delvis fritagelse for stigningen indenfor følgende rammer:

 • Grundværdien for ejendommen skal stige med mere end 20 procent
 • Fritagelsen kan alene gælde den del af stigningen, der skyldes en ændret lokalplan
 • Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang end hvad der var tilladt før den nye lokalplan

Fritagelse kan ske efter konkret ansøgning fra grundejerne og gives for max 10 år fra tidspunktet, hvor grundværdien er ændret. Fritagelsen bortfalder hvis ejendommen sælges eller de ændrede anvendelsesmuligheder tages i brug. I forlængelse af en eventuel fritagelse vil forvaltningen løbende følge op på om betingelserne for fritagelsen stadig gælder.

Fritagelsen skal gælde fra det år, hvor den ændrede vurdering ville få betydning for beskatningen - dvs. fra 2020 for Islevdalkvarteret.

Forvaltningen foreslår, at en eventuel fritagelse begrænses til nettostigningen i den samlede ejendomsskat, da stigningen i grundskylden for en række ejendomme helt eller delvist vil blive opvejet af en lavere dækningsafgift. Desuden foreslås det, at fritagelsen begrænses til den del af stigningen, der overstiger 20 procent af grundskylden.

Forvaltningen foreslår endvidere, at fritagelse meddeles med virkning fra stigningen i 2020 til og med 2024.

En fritagelse for en 5 årig periode giver grundejerne rimelig tid til at tilpasse virksomhedens drift og planlægge, hvordan man kan udnytte de anvendelsesmuligheder som åbningen af Letbanen og den ændrede lokalplan giver.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændret lokalplan er fastsat i Ejendomsskattelovens § 8A.

Økonomiske konsekvenser

De nye ejendomsvurderinger vil få betydning fra budget 2020, og vil umiddelbart forbedre kommunens indtægter fra grundskyld med 12,2 mio. kr. Imidlertid har en forøgelse af indtægterne fra grundskylden betydning for den mellemkommunale udligning i 2020, og det må forventes, at Rødovre Kommune vil miste 11,0 mio. kr. i udligning som følge af det forbedrede indtægtsgrundlag. Det afledte fald i dækningsafgifterne på 1,9 mio. kr. bliver ikke medregnet i udligningen. Derfor er den samlede økonomiske effekt af de stigende vurderinger paradoksalt nok et indtægtstab for Rødovre Kommune på ca. 0,7 mio. kr. Disse ændringer indarbejdes i administrationens budgetoplæg for 2020.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at fritage erhvervsejendommene for stigninger i ejendomsskatten på grundlag af ovenstående betingelser, vil det formindske kommunens indtægtsgrundlag i 2020 med 8,9 mio. kr. En fritagelse kan ikke nå at blive indregnet i Økonomi- og Indenrigsministeriets udligning i 2020, fordi den er baseret på SKATs ejendomsvurderinger pr. oktober 2018. Hvis fritagelserne skal indgå i udligningen i 2021, forudsætter det, at SKAT tilretter ejendomsvurderingerne inden oktober 2019. Det er usikkert, om SKAT kan nå at tilrette alle ejendomsvurderingen inden denne dato. Forudsat at SKAT når denne tilretning, vil den mellemkommunale udligning fra 2021 opveje hovedparten af det forværrede indtægtsgrundlag, så nettotabet ved fritagelsen vil udgøre 0,9 mio. kr. årligt og samlet for 2020-2024 i alt 12,5 mio. kr.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser er det forudsat at samtlige stigninger i ejendomsskatten i området skyldes den ændrede lokalplan. For enkelte ejendomme kan stigningen skyldes ombygninger eller andre ændringer, hvor Kommunalbestyrelsen ikke kan fritage grundejeren fra stigningen.

Tidsplan

De økonomiske konsekvenser af en eventuel fritagelse indarbejdes i budget 2020 (2021-2023).

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser af nye ejendomsvurderinger i Islevdalkvarteret

Diverse
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Opførelse af Musikskole og Café ved Viften - licitationsresultat
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.15.