Kommunalbestyrelsen

26-11-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 157 - 170

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 157

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen
Sag nr. 158

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Brian Møller (A) har anmodet om at udtræde af Kommunalbestyrelsen på grund af helbredsmæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen forelægges derfor beslutningssag herom, samt orientering om valggruppens besættelse af ledige udvalgsposter.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at Brian Møllers ønske om udtræden af Kommunalbestyrelsen imødekommes,
 2. at Birgitte Glifberg erklæres valgbar og indtræder i Kommunalbestyrelsen for resten af valgperioden samt
 3. at udpegninger foretaget af valggruppen A, F, O, Ø og UP tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brian Møller har ved mail af 30. oktober 2019 anmodet Borgmesteren om at udtræde af Kommunalbestyrelsen som følge af helbredsmæssige årsager.

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om et medlem kan fritages for sit medlemskab. Ifølge § 103 i lov om kommunale og regionale valg, kan et medlem efter anmodning fritages på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller hvis medlemmet har anden rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder en stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. § 91 og § 104 i lov om kommunale og regionale valg. De ikke valgte kandidater til kommunalvalget i 2017 er stedfortrædere for de valgte af samme parti. Stedfortrædere indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmeantal. Birgitte Glifberg (A) er 1. stedfortræder og står dermed til at indtræde som stedfortræder for Brian Møller (A).

En udtræden af Kommunalbestyrelsen betyder samtidig en udtræden af de udvalg, nævn og lignende, som denne er valgt til i kraft af sit medlemskab af Kommunalbestyrelsen. De ledige pladser skal besættes af den samme valggruppe, som valgte den pågældende ind. Ved uenighed om hvem der skal udpeges som nyt medlem, træffes afgørelsen ved flertalsvalg i valggruppen, jf. § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Det betyder, at valggruppe A, F, O, Ø og UP skal besætte de ledige pladser som følge af Brian Møllers udtræden af Kommunalbestyrelsen.

Brian Møller har følgende pladser:

 • medlem af Social- og Sundhedsudvalget
 • medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • medlem af Folkeoplysningsudvalget
 • suppleant Hegnsynet
 • suppleant Vestbad
 • suppleant Børn- og Ungeudvalg

Valggruppe A, F, O, Ø og UP har på den baggrund valgt, at Birgitte Glifberg indtræder på følgende pladser:

 • medlem af Social- og Sundhedsudvalget
 • medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • medlem af Folkeoplysningsudvalget
 • suppleant Hegnsynet
 • suppleant Vestbad

Valggruppe A, F, O, Ø og UP har samtidig valgt, at Flemming Lunde Østergaard Hansen indtræder som suppleant i Børn- og Ungeudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340 - endelig vedtagelse
Sag nr. 159

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 8. august 2019 til og med den 3. oktober 2019. I perioden er der indkommet syv høringssvar.

Der er ikke foretaget nogen ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 vedtages samt
 2. at Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 vedtages.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2019, pkt. 81:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 187:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 147 og tillæg 4 til Kommuneplan 2018 giver mulighed for at opføre en ny bygning med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave i 1. sals højde, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken.

Høringssvar
Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode indkom syv høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre og Banedanmark.

Høringssvarene ses i Bilag 4.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Træer og beplantning, vareindlevering, kæledyr samt åbenhed og synlighed. Generelt skriver alle, at de er positive overfor udviklingen. 

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 147 vedtages.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentliggørelse – december 2019. 

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340
Bilag 2: Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340
Bilag 3: Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Bilag 4: Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340
Bilag 5: Miljøscreening af Lokalplan 147 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2018
Bilag 6: Personopdelt høringsskema med indsigelser - endelig vedtagelse
Bilag 7: Samlede høringssvar - uden emails - endelig vedtagelse

Gebyr for virksomheders brug af Genbrugsstationen i 2020
Sag nr. 160

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til Genbrugsstationen i 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen i 2020, godkendes.  


Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2019, pkt. 82:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 188:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, kaldet Tilmeldeordningen. Vestforbrændings bestyrelse anmoder om, at interessentkommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer.

De foreslåede gebyrer for 2020 er uændrede i forhold til gebyrerne for 2019 og er som følger ekskl. moms:

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen. Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms pr. besøg ekskl. moms:

Personbil 100 kr.
Kassebil 150 kr.
Ladvogn 200 kr.

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet. Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 7.100 kr.
Kassebil 9.800 kr.
Ladvogn 16.400 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.900 kr.
Kassebil 5.400 kr.
Ladvogn 9.000 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 800 kr.

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.800 kr.
Kassebil 6.200 kr.
Ladvogn 11.900 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

 • Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

 • Dyrlæger, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, au-toværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år
 • Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere.

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

50 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2020.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Sag nr. 161

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Staten har udpeget indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, og Rødovre Kommune skal jævnfør lovgivningen vedtage en indsatsplan, som dækker de udpegede områder. Der skal tages stilling til indsatsplanen, som herefter skal sendes i offentlig høring i 12 uger før den endelige vedtagelse. Indsatsplanen er miljøscreenet, og der er truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. november 2019, pkt. 83:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af den statslige grundvandskortlægning har Naturstyrelsen udpeget indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Jævnfør bekendtgørelsen skal kommunerne herefter udarbejde en indsatsplan for de udpegede områder. Formålet med indsatsplanen er at identificere de vigtigste trusler mod den fremtidige vandforsyning i kommunen, samt hvilke indsatser der skal gøres for at afværge truslerne.

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indeholder en beskrivelse af rammerne og baggrunden for indsatsplanen samt den statslige grundvandskortlægning af Rødovre Kommune. Planforslaget indeholder desuden en beskrivelse af de vigtigste trusler mod grundvandets kvalitet. Der foreslås indsatser inden for følgende områder:

 • Forurenede grunde
 • Forebyggelse af ny forurening på virksomheder
 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Glatførebekæmpelse
 • Pesticider
 • Nedsivning af regnvand
 • Jordvarme mv.
 • Boringer og brønde
 • Indvindingsbetinget forringelse.

En del af de foreslåede indsatser er en beskrivelse af, hvad der allerede gøres for at beskytte grundvandet. Denne eksisterende indsats skal naturligvis fortsætte og indgår derfor i planen. Der foreslås også nye indsatser herunder:

 • opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde
 • at undersøge, om anvendelsen af organiske tømidler i stedet for traditionelt vejsalt kan udvides til stier i parker og andre grønne arealer
 • øget fokus på tilsyn med byggepladser
 • kampagner for at motivere private grundejere til ikke at anvende pesticider.

Det er et krav i lovgivningen, at kommunerne skal nedsætte et koordinationsforum (Grundvandsforum) til at bistå med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. På mødet 29. september 2015 (sag nr. 165) vedtog Kommunalbestyrelsen, hvem der skulle inviteres til at deltage i Grundvandsforum, og at kompetencen til at drive Grundvandsforum blev uddelegeret til Teknisk Forvaltning. Arbejdet med indsatsplanen afventede herefter den statslige udpegning af indsatsområder, som skete 19. marts 2018.

Teknisk Forvaltning afholdt møde i Grundvandforum 27. juni 2019. På mødet deltog HOFOR, Region Hovedstaden og repræsentanter for Fællesrepræsentationen af almennyttige boligselskaber i Rødovre. De bemærkninger, der kom på mødet, og som medlemmer af Grundvandsforum efterfølgende har sendt til Teknisk Forvaltning, er indarbejdet i planforslaget. Når planforslaget har været i offentlig høring i 12 uger, skal Grundvandsforum have mulighed for igen at udtale sig om planen inklusive de ændringer, som høringen måtte give anledning til. Først herefter kan planen endeligt vedtages.

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er blevet miljøscreenet, og konklusionen er, at planen ikke skal miljøvurderes. Berørte myndigheder, herunder nabokommuner, er blevet hørt om afgørelsen og havde ingen bemærkninger hertil. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen skal offentliggøres samtidig med høringen om planen.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februar 2018.
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 681 af 2. juli 2019.
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, BEK nr. 1420 af 28. november 2018.
Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr. 912 af 29. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de indsatser, der skal udføres af Rødovre Kommune, afholdes som udgangspunkt inden for de eksisterende budgetter.

Tidsplan

Planen skal i offentlig høring i 12 uger i november 2019 til februar 2020. Det er et lovkrav, at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal være vedtaget senest 2 år efter den statslige udpegning af indsatsområder, dvs. senest 19. marts 2020. Der er ingen lovbestemt frist for den endelige vedtagelse af planen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Strategisk samarbejde om Børn og Unge i idrætsforeninger
Sag nr. 162

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

DGI Storkøbenhavn har rettet henvendelse til de otte kommuner på Vestegnen og inviteret kommunerne til et strategisk samarbejde om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale idrætsfællesskaber.

Den strategiske satsning skal styrke idrætsforeningernes børne- og ungearbejde, og der vil være fokus på initiativer, som kan bidrage til idrætsforeningernes aktivitetsudvikling og organisatoriske styrke.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives tilsagn om, at Rødovre Kommune indgår i et nærmere aftalt strategisk samarbejde om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale idrætsfællesskaber samt
 2. at den kommunale medfinansiering på op til 250.000 kr. pr. år i en 4-årig periode afholdes af Folkeoplysningsudvalgets ramme.


Kultur- og Fritidsudvalget, 12. november 2019, pkt. 43:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 190:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I august måned 2019 har DGI Storkøbenhavn rettet henvendelse til samtlige kommuner på Vestegnen om et strategisk samarbejde om børn og unge i forening.

DGI ønsker sammen med kommunerne på Vestegnen at igangsætte en række udviklingstiltag som sikrer, at flere børn og unge bliver en del af de lokale idrætsfællesskaber. Børn og unge skal bevæge sig, involvere sig og lære at indgå i et aktivitetsfællesskab sammen med andre.

På Vestegnen er idrætsforeningernes tag i befolkningen markant under landsgennemsnittet, og rigtig mange børn og unge forpasser muligheden for at være en del af et idrætsfællesskab. Særligt pigerne på vestegnen står udenfor foreningsfællesskabet.

Med samarbejdet ønsker DGI at bidrage til at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel med fokus på tre temaer:

 1. Idræt for hele familien
 2. Teenagefrafald og
 3. Fysiske rammer for idræt og foreningsliv

Den stategiske satsning skal styrke idrætsforeningernes børne- og ungearbejde, og der vil være fokus på initiativer, som kan bidrage til idrætsforeningernes aktivitetsudvikling og organisatoriske styrke.

DGI´s hovedbestyrelse har i foråret 2019 afsat 8 mio. kr. de næste 4 år til nye udviklingsinitiativer i de otte kommuner på Vestegnen med det formål at få flere børn- og unge ind i idrætsforeningerne.

Tilsagnet fra DGI`s hovedbestyrelse til projekt "Børn og Unge i forening" er betinget af, at de otte kommuner samlet bidrager med i alt 8 mio. kr. i medfinansiering til aktivitetsrettede tiltag gennem projektperioden, ligesom det forventes, at der kan tilføres midler via fundraising samt kommunespecifikke anlægsudgifter.

For Rødovre Kommunes vedkommende vil det betyde en medfinasiering på op til 250.000 kr. om året i en 4-årig periode.

Om processen og organiseringen kan det oplyses, at DGI Storkøbenhavn i september måned har haft en dialog med Børne- og Kulturforvaltningen i Rødovre Kommune, hvor de fælles indsatsområder blev drøftet. En lignende samtale har fundet sted i de øvrige kommuner.

På baggrund af disse samtaler er det tanken, at der skal udarbejdes et aftalegrundlag, som skal danne udgangspunkt for opstart af konkrete aktiviteter fra januar 2020.

For så vidt angår organiseringen vil DGI Storkøbenhavn have den overordnede projektledelse og ansvaret for projektets samlede fremdrift, sikre samtidig koordinering og facilitere de indsatser, som går på tværs af flere kommuner. For de kommunespecifikke indsatser samarbejder DGI´s projektledere og udviklingskonsulenter direkte med lokalforeninger og kommunale medarbejdere med henblik på at sikre smidig og effektiv opgaveløsning.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at projektet vil være med til at fremme og løfte foreningsdeltagelse af børn og unge i Rødovre Kommune.

Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at de tre indsatsområder passer særdeles godt med de indsatsområder, der fremgår af kommunens folkeoplysningspolitik.

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2019.

Folkeoplysningsudvalget har anbefalet sagen.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

DGI Storkøbenhavn har reserveret 8 mio. kr. over de næste 4 år til de konkrete indsatser til de otte kommuner på Vestegnen.

Det forventes, at der kan tilføres yderligere midler via fælles fundraising på 4 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering udgør 250.000 kr. pr. år i en 4-årig periode.

Tidsplan

Projektet forventes at starte januar 2020.

Bilag

Bilag 1: Strategisk samarbejde om børn og unge i forening

Ansøgning om køb af navneretten til Espelundens Stadion
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta ansøger om lov til at købe navneretten til Espelundens Stadion med henblik på videresalg til en kommerciel samarbejdspartner i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021 med mulighed for option for yderligere et år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til aftale mellem Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune om køb af navneretten til Espelundens Stadion godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalget, 12. november 2019, pkt. 44:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 191:

Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A og Claus Gisselman Olsen) og 1 imod (Ø).

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer for (A, C, F, O og Claus Gisselmann Olsen) og 2 imod (Ø).

Sagsfremstilling

Ved ansøgning af 21. oktober 2019 ansøger Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta om muligheden for at købe navnet på Espelundens Stadion med henblik på videresalg til en kommerciel samarbejdspartner som led i en sponsoraftale.

Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta har på nuværende tidspunkt ingen konkret aftale, men er i forhandling med en interesseret sponsor. Sponsoraftalen indbefatter brug af navneretten til Espelundens Stadion og forudsætter, at kommunen mod betaling indvilliger heri.

Som følge af ovenstående foreslår Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta, at der indgås en aftale mellem Rødovre Kommune og Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta med følgende indhold:

 • Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta køber navnerettighederne til Espelundens Stadion af Rødovre Kommune for en 2-årig periode med option på yderligere et år.
 • Det nye navn skal fremgå af indgangspartiet til stadion samt skiltet/informationstavlen på Korsdalsvej 100.
 • Navneændringen skal fremgå af al kommunikation fra Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta samt øvrige brugere. I forhold til trafikal skiltning og i kommunal kommunikation vil stadionet fortsat omtales "Espelundens Stadion/Espelundens Idrætsanlæg".
 • Rødovre Kommune skal godkende navnet, så det er foreneligt med sport og idræt, samt grafisk udformning og opsætning af skilte.

Det er en forudsætning, at aftalen om salg af navneretten indgås på markedsvilkår. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor bedt et markedsføringsfirma om at vurdere markedsværdien af den ønskede aftale, og det kan oplyses, at den samlede markedsværdi er vurderet til 22.600 kr. pr. år.

Opgørelsen over de enkelte værdifastsættelser er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at der udarbejdes en aftale mellem Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune om køb af navneretten til Espelundens Stadion med henblik på videresalg til Green Entertainment A/S, Boldklubben Avartas sponsor.

Købsaftalen skal blandt andet have følgende indhold:

 • Rødovre Kommune modtager 325 fribilletter pr. år svarende til den vurderede markedsværdi.
  Billetterne giver adgang til hjemmekampe efter nærmere aftale med Børne- og Kulturforvaltningen.
  Uddeling af billetterne har til formål at understøtte kommunens generelle indsats med at fremme interessen for at dyrke idræt.
 • Kommunen får mulighed for at annoncere gratis i Green Entertainment A/S, Boldklubben Avartas kampprogram efter nærmere aftale.
 • Rødovre Kommune skal godkende navnet, den grafiske udformning af dette og opsætning af skilte med videre.
 • Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta afholder alle udgifter i forbindelse med opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af skilte med videre, som er omfattet af aftalen.
 • Rødovre Kommune vil fortsat benytte navnet Espelundens Stadion/Espelundens Idrætsanlæg i trafikal skiltning og i den kommunale kommunikation med mere.
 • Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og løber til 31. december 2021.

Lov- og plangrundlag

I henhold til lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, gives der adgang for kommunen til supplerende finansiering af de opgaver, som kommunen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der er gældende for en offentlig myndighed.

Loven giver adgang til opsætning af reklamer på alle kommunens faste aktiver såsom bygninger, grunde, køretøjer, inventar med videre. Reklamering kan ske på både fast ejendom og løsøre, som ejes af kommunen, men ligeledes på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt både ud- og indvendigt.

Salg af reklameplads skal ske på markedsvilkår, og kommunen skal gøre sig rimelige bestræbelser på at sikre sig, at salget sker til markedspriser.

Økonomiske konsekvenser

Betaling sker ved, at Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta tildeler Rødovre Kommune 325 fribilletter pr. år efter nærmere aftale.

Dertil kommer værdien af gratis annoncering i Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta kampprogram, hvilket imidlertid ikke er værdisat.

Tidsplan

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra Avarta om køb af navneretten - 21.10.2019
Bilag 2: Indgang stadion med sponsornavn
Bilag 3: Aftale mellem Green Entertainment AS, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune
Bilag 4: MKGT Værdifastsættelse

Kulturaftale Kulturmetropolen - forlængelse med et år
Sag nr. 164

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturministeren har forlænget den statslige finansiering af den nuværende Kulturmetropolen 2016-2019 med et år, så Kulturmetropolens nuværende aftale med staten først udløber i 2020. Der skal tages stilling til, hvorvidt Rødovre Kommune ønsker at deltage i kulturaftalens etårige forlængelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune deltager i den etårige forlængelse af kulturaftalen for 2020.


Kultur- og Fritidsudvalget, 12. november 2019, pkt. 45:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 192:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

For perioden 2016-2019 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været tre indsatsområder:

 • Festivaler og events
 • USKIK – Unge i Samskabelse med Kulturlivet
 • Musikmetropolen

Gennem indsatsområderne Festivaler og events samt USKIK arbejder Rødovre Kommune især om samskabelse mellem unge, kulturfaglige medarbejdere i kommuner og kulturinstitutioner i hele kulturregionen. Blandt andet i forbindelse med events, for eksempel til Golden Days Festivalerne, Kulturnatten i Rødovre 2017 og 2018 samt senest til Rødovredagen 2019, hvor unge fra Kulturmetropolen har samarbejdet med professionelle kunstnere og borgere om at skabe kunst, musik, film og upcycling af møbler og tøj.

Gennem indsatsområdet Musikmetropolen er Rødovre Musikskole og Kulturhuset Viften ligeledes løbende involveret. Eksempelvis har Viften deltaget i udviklingen af innovative publikumsinvolverende formater for blandt andet at tiltrække nye målgrupper, mens elever fra Rødovre Musikskole deltager i Kulturmetropolens udbudte sangskriverstævner med stort udbytte.

Med Kulturmetropolen er der skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem for eksempel kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.  

Det vurderes relevant at fortsætte arbejdet i en etårig forlængelse, herunder at skabe faglig sparring, netværk og kompetenceudvikling. Det er ligeledes relevant, at der fortsat er fokus på udvikling og indsatser, som kommunerne og kulturaktørerne ikke altid selv kan løfte, og på indsatser som for eksempel er svar på en udfordring eller et behov generelt eller specifikt hos flere kommuner og kulturaktører.

Finansiering
Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og staten. Til grundfinansieringen betaler staten og kommunerne 50 % hver. I den nuværende aftale er Kulturmetropolens grundfinansiering gennemsnitligt 3.777.500 kr. årligt. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU.

Ny kulturaftale for 2021-2024
Efter den etårige forlængelse følger en ny fireårig kulturaftale.  Arbejdet med at udvikle indholdet for en kommende fireårig kulturaftale er færdigformuleret og vedtaget i den politiske styregruppe med følgende tre indsatsområder (se bilag 1):

 • Musikindsats
 • Ungeindsats
 • Kultur & sundhed

Kulturminister Joy Mogensen har dog den 5. september 2019 sendt brev ud til kulturregionerne, hvori hun annoncerer, at hun forlænger den statslige medfinansiering af de nuværende kulturaftaler med et år, før der bliver indgået nye fireårige aftaler (se bilag 2). Der vil i forlængelsen være mulighed for at tage hul på det nye indsatsområde Kultur og Sundhed, så 2020 kan bruges på at forberede den kommende Kulturmetropolen 2021-2024.

Rødovre Kommunes deltagelse i Kulturmetropolen i den kommende fireårige periode 2021-2024 vil blive behandlet i løbet af 2020.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

På et politisk styregruppemøde i Kulturmetropolen den 30. august 2019 blev det besluttet, at den kommunale finansiering fremover er 2,75 kr. per indbygger med et minimumsbeløb på 90.000 kr.

Det betyder, at Rødovre Kommunes finansiering forventes at stige fra 80.000 kr. til ca. 110.000 kr. i 2020. Der er allerede afsat 80.000 kr. årligt til kulturaftalen på budgettet. De resterende ca. 30.000 kr. vil blive finansieret inden for den samlede ramme på kultur- og fritidsområdet.  

Tidsplan

Rødovre Kommunes deltagelse i Kulturmetropolen i perioden 2021-2024 vil blive behandlet i løbet af 2020.

Bilag

Bilag 1: 1a - Indsatsområdet Et bedre liv med kultur
Bilag 2: 1b - Kulturmetropolens Musikindsats
Bilag 3: 1c - Kulturmetropolens Ungeindsats
Bilag 4: 2 - Brev fra Kulturministeren
Bilag 5: 3 - Ny model for det kommunale tilskud

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Heerup Museum til efterårsudstillingen
Sag nr. 165

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Heerup Museum har i 2019 modtaget 35.000 kr. fra Augustinus Fonden til dækning af udgifter i forbindelse med efterårsudstillingen "Henry Heerup & Gert Mathiesen".

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 35.000 kr. til Heerup Museum.


Kultur- og Fritidsudvalget, 12. november 2019, pkt. 46:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 193:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Heerup Museum afvikler sin efterårsudstillling "Henry Heerup & Gert Mathiesen" i perioden 13. september 2019 - 26. januar 2020.

Med udstillingen ønsker Heerup Museum at fremhæve den internationale side af kunstneren Henry Heerup. Udstillingen sammenstiller de to folkelige og farverige billedkunstnere Henry Heerup og danskamerikaneren Gert Mathiesen. I udstillingen kan man følge de to kunstneres udtryk og se dem mødes i en eksplosion af ornamentale, symbolske og farverige billeder.

Heerup Museum har søgt fondsmidler til dækning af udgifter i forbindelse med efterårsudstillingen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fodsmoms af tilskuddet på 17,5 %.

Bevillingen vedrører hovedfunktionen 03.35 kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Ny tilsynsramme for Dagtilbudsområdet
Sag nr. 166

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af de dagtilbud, der er beliggende i kommunen. Herudover er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at offentliggøre en ramme for og en beskrivelse af omfanget af det tilsyn, der finder sted på Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ”Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet” samt skabelon for tilsynsnotat godkendes
 2. at kompetencen til at gennemføre det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene i Rødovre Kommune delegeres til Dagtilbudsområdet samt
 3. at procedure for offentliggørelse af oplysninger vedrørende tilsyn på Dagtilbudsområdet godkendes.


Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2019, pkt. 77:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 194:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I den nye Dagtilbudslov stilles der en række krav til det kommunale tilsyn på Dagtilbudsområdet. For at tilgodese disse krav har Dagtilbudsområdet videreudviklet tilsynskonceptet i Rødovre Kommune.

For de kommunale, selvejende og private institutioner samt den kommunale dagpleje skal det pædagogiske tilsyn sikre, at dagtilbudslovens pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer og de tilhørende 12 pædagogiske mål omsættes både i praksis og i dokumentation i form af en pædagogisk læreplan.

Fremadrettet anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at det pædagogiske tilsyn opdeles i tre typer:

 • Det løbende tilsyn, der baserer sig på det daglige samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbuddene samt mødevirksomheden og besøgsaktiviteter i forskellige forbindelser.
 • Det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn, som gennemføres for hvert dagtilbud mindst hvert andet år.
 • Det uanmeldte tilsyn kan være som en stikprøvekontrol eller kan tage udgangspunkt i en bekymring, som forvaltningen er blevet gjort opmærksom på.

Private institutioner er omfattet af det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn samt det uanmeldte tilsyn.

”Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet” omfatter ligeledes bygnings-, brand-, legeplads- og hygiejnetilsyn.

Retningslinjer vedrørende de private pasningsordninger er behandlet og godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019.

Det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn:

Der har det seneste år været stort fokus på kvaliteten af de planlagte kommunale pædagogiske tilsyn. Kommunen er forpligtet til at føre kontrol med dagtilbuddene, men skal også sikre udviklingen af kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Derfor har Dagtilbudsområdet valgt at udvikle det fremtidige pædagogiske tilsynskoncept i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudsledergruppen. Arbejdsgruppen har haft særligt fokus på de udviklingsmuligheder, der ligger i tilsynsarbejdet. Resultatet af gruppens arbejde er skabelon for det pædagogiske tilsynsnotat samt forslag til den nye ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet. Begge dokumenter er vedlagt sagen (Bilag 1 og 2).

I det planlagte, systematiske og udviklingsorienterede tilsyn stræbes der efter en balance mellem kontrolfunktionen og udviklingsperspektivet:

 • Kontrolfunktionen i tilsynet består af observationer i det enkelte dagtilbud: De pædagogiske konsulenter gennemfører observationer af den pædagogiske praksis på stueniveau. Alt efter dagtilbuddets størrelse bruger konsulenterne mellem en halv til en hel dag på at observere den daglige pædagogiske praksis og på at være i dialog med de faglige fyrtårne og lederen i dagtilbuddet.
 • Udviklingsperspektivet i tilsynet omhandler udvikling af den pædagogiske praksis og kvalitet, som med afsæt i tilsynet skal videreudvikles af det enkelte dagtilbud. Efter tilsynet gennemføres en samtale med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske konsulent og dagtilbuddets ledelsesteam deltager i mødet. På mødet udarbejdes der en handleplan, som afspejler de observationer og refleksioner, som blev identificeret på tilsynet.

Afrapporteringen fra tilsynet til dagtilbuddets leder og dagtilbudschefen sker via en intern rapport, der er struktureret efter tilsynsskabelonen, jf. bilag 1.

For at skabe den nødvendige gennemsigtighed for forældrene, offentliggøres konklusionerne fra tilsynsrapporten på dagtilbuddets hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Der planlægges evaluering af tilsynskonceptet i efteråret 2021.

Bilag

Bilag 1: Ramme for tilsyn
Bilag 2: Tilsynsskabelon for pædagogiske tilsyn i Rødovre Kommune 2019

Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp
Sag nr. 167

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsatte på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2019 forslag om at omlægge de nuværende to skovbørnehaver i kommunen, så de pr. 1. maj 2020 bliver en integreret del af institutionerne Skanderup og Søtorp. Samtidig omdannes Søtorp og Skanderup til skovprofilinstitutioner. På denne måde får flere af kommunens børn gavn af de to skovtilbud. Det blev endvidere foreslået, at Friluftsbørnehaven Valhøj sammenlægges med det øvrige Skanderup i Skanderups nuværende lokaler. Forslaget har været i høring, og forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget nogle justeringer. Det endelige forslag fremlægges hermed.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget om nye profilinstitutioner, hvor alle børnehavebørn på skift kommer i skoven, og der bliver én venteliste pr. institution, godkendes,
 2. at forslaget om sammenlægning af Friluftsbørnehaven Valhøj og Børneinstitutionen Skanderup i Skanderups lokaler godkendes samt
 3. at besparelsen på 214.000 kr. på bygningsdrift ved fraflytning af Valhøjs lokaler indarbejdes i budget 2021 og fremefter.


Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2019, pkt. 78:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 195:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremsatte sag nr. 62 "Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp" (bilag 1) på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2019. Udvalget sendte sagen i høring, og Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende modtaget seks høringssvar inklusive fire bilag (bilag 2). Der har været en måneds høring, og både de faglige organisationer, MED-udvalgene i begge institutioner samt forældrebestyrelserne i begge institutioner har indgivet høringssvar inden for fristen. 

For de fleste af høringssvarene gør det sig gældende, at man er åben over for den nye model med profilinstitutioner, dog udtaler særligt forældre til børn i Skanderups skovtilbud bekymring for, at den nye model vil blive et mindre attraktivt tilbud sammenholdt med de nuværende skovtilbud. Derudover udtrykkes der også i nogle af høringssvarene bekymring for børn og medarbejderes tarv under selve omlægningsprocessen, og der efterspørges opkvalificering af personalet.

Børne- og Kulturforvaltningen har taget høringssvarene til efterretning, og på baggrund heraf har forvaltningen foretaget nedenstående tilføjelser til det oprindelige forslag.

Profilinstitutioner
I det oprindelige forslag blev de nye institutionsprofiler kaldt for skovprofiler. På baggrund af et forslag fra MED-udvalget i Skanderup-Valhøj foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at institutionernes profiler kaldes naturprofiler.

Normeringer og ressourcer
MED-udvalget i Skanderup-Valhøj, forældrebestyrelsen i Skanderup-Valhøj samt Søtorps forældrebestyrelse ser gerne, at flere børn kan komme i skoven.

Antallet af børn i Skanderup med højere normering til skov kan øges fra 20 til 24 børn, mens antallet af børn i Søtorp fastholdes, og dermed opjusteres der samlet set med fire pladser. Med denne justering kan børn og medarbejdere fra begge institutioner fortsat transporteres samlet i én fælles bus, og institutionerne vil fortsat kunne benytte deres nuværende lejemål inden for rammerne af de nuværende lejekontrakter.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler desuden, at pladserne i Valhøj friluftsbørnehave nedlægges, og at de resterende børn og personale pr. 1. maj 2020 vil indgå i den nye profilinstitution Skanderup.

I flere høringssvar adresseres ønsker om ekstra ressourcer og opkvalificering i forbindelse med omlægningsprocessen. Forvaltningen anbefaler, at de driftsmidler i 2020, der ikke anvendes til Valhøjs højere normering, prioriteres til flytning, omlægningsproces og indkøb af inventar med videre. Driftsmidlerne svarer til cirka 275.000 kr, når de fire ekstra skovpladser i Skanderup er fratrukket.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår desuden, at ledelserne i Søtorp og Skanderup igangsætter hver deres omlægningsproces med inddragelse af personale og MED-udvalg. Forældrebestyrelserne inddrages i udarbejdelsen af overordnede, lokale principper, som institutionens ledelse og medarbejdere kan udfolde i det daglige arbejde. Forvaltningen stiller relevante konsulenter til rådighed i forløbet for at sikre stabilitet for børn og medarbejdere. Dagtilbudsområdet råder desuden over en naturkonsulent, der i samarbejde med medarbejdere med særlige kvalifikationer inden for skov- og naturarbejdet, kan bidrage til opkvalificering af institutionernes øvrige medarbejdere.

Institutionerne har, inden for de politisk vedtagne rammer, råderum til selv at træffe beslutninger om de bedste løsninger for deres institutioner med udgangspunkt i blandt andet deres børnegrupper, medarbejdere og fysiske rammer. Forvaltningen kan i den forbindelse inddrages i det omfang, det ønskes.

Udendørsfaciliteter og flytning af Friluftsbørnehaven Valhøj
I flere høringssvar er der udtrykt ønske om, at inventar og materialer fra Friluftsbørnehaven Valhøj kan flyttes til Skanderups matrikel i Rødovre og lejemålet i skoven, samt at Skanderup blandt andet får opført et cykelskur. For Søtorps vedkommende ønsker forældrebestyrelsen blandt andet en bålhytte og højbede til legepladsen.

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme de fremsatte ønsker. Udgifter i forbindelse med flytningen af bålhytte med videre fra Valhøj til Skanderup afholdes af Børne- og Kulturforvaltningen inden for rammen af de 275.000 kr.

Omlægning af ventelisterne
Forældrebestyrelsen i Søtorp beder i deres høringssvar om, at forvaltningen uddyber, hvorvidt den nuværende organisering af skovtilbuddene og ventelisterne hertil kan anses for at stride imod dagtilbudsloven.

Forvaltningen henviser til sag nr. 34 på Børne- og Skoleudvalgsmødet 14. maj 2019, bilag 3 ”Ventelister til skovbørnehaver”. Her fremgår det, at der har været interne ventelister i Søtorp og Skanderup til de to skovgrupper, hvilket har haft den konsekvens, at der ikke har været gennemsigtighed om blandt andet placering på de ordinære, eksterne ventelister. Dette er i strid med dagtilbudlovens intention om gennemsigtighed på ventelisterne, og det er derfor nødvendigt at nedlægge de interne ventelister. Dette kan løses med omlægning til profilinstitutioner, hvor der kun vil være én venteliste pr. institution.

Stop for ind- og opskrivning
Hvis Kommunalbestyrelsen godkender sagen, lukkes ventelisterne til Friluftsbørnehaven Valhøj, Søtorp Skov og Skanderup Skov endeligt. Der vil fortsat ikke blive indskrevet børnehavebørn i Børneinstitutionen Skanderup frem mod 1. maj 2020 for at sikre plads til børnene fra Valhøj.

Konsekvenser for allerede indskrevne børn
Alle indskrevne børn i Søtorp og Skanderup vil pr. 1. maj 2020 gå i en profilinstitution med et øget fokus på natur og skov i børnelivet. Det sker som en naturlig konsekvens af, at flere børn og medarbejdere kommer i skoven som en del af et rul.

Skov- og  naturprofilen implementeres som en del af de enkelte institutioners øvrige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der tages udgangspunkt i hjemmeinstitutionens pædagogiske initiativer og aktiviteter.  

Når Søtorp Skov er integreret i Børneinstitutionen Søtorp vil alle børnehavebørn være omfattet af den frokostordning, som i 2019 er opstartet i Søtorp.

Familier med børn i de berørte institutioner vil få fortrinsret til ledige pladser i kommunens øvrige dagtilbud, hvis de ikke ønsker at fortsætte i naturprofilinstitutionerne.

Konsekvenser for nuværende medarbejdere
Ledelsesstrukturen tilpasses den nye organisering i de to institutioner. I den sammenlagte institution Skanderup, bestående af den tidligere Friluftsbørnehaven Valhøj, Skanderup Skov og Børneinstitutionen Skanderup, kan det blive nødvendigt at omplacere enkelte medarbejdere. Dette forventes at kunne ske inden for Dagtilbudsområdet, hvor der til stadighed er ledige stillinger.

Der ydes funktionstillæg til personale, der arbejder i skovgrupper, jf. nuværende forhåndsaftaler. Med den nye struktur i institutionerne skal særlige tillæg genforhandles for fremtidige ansættelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der vil muligvis være en mindre merindskrivning i Skanderup i 2020, hvis alle børn ønsker at forblive i det nye profiltilbud Skanderup. Merindskrivningen afregnes på almindelig vis, hvor institutionen tildeles fuldt budget til de ekstra børn.

Som beskrevet anbefaler forvaltningen, at de driftsmidler i 2020, der ikke anvendes til Valhøjs højere normering, prioriteres til flytning, omlægningsproces og indkøb af inventar med videre. Driftsmidlerne svarer til cirka 275.000 kr.

Ved fraflytningen af Valhøjs lokaler vil der fra 2021 være en nettobesparelse på i alt 214.000 kr. på bygningsdriften til energi, rengøring med videre. Besparelsen vedrører Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og udgør henholdsvis 157.000 og 57.000 kr. Besparelsen på bygningsdriften vil blive indarbejdet i budget 2021 og fremefter. Budgettet ligger på hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

De nyeste befolkningsprognoser viser, at udviklingen i antallet af 3-5-årige fra 2019 til 2020 er uændret, men vil stige igen fra 2021. Det forventes, at de nyåbnede institutioner, Espelunden og Kæret, kan modtage det stigende antal børnehavebørn fra 2021, hvorfor friluftsbørnehavens pladser kan udfases.

Tidsplan

December 2019 - april 2020: Proces for omplacering af børn og personale.
1. maj 2020: Omlægningerne træder i kraft.

Bilag

Bilag 1: Forslag vedrørende omlægning af skovtilbuddene i Skanderup-Valhøj og Søtorp
Bilag 2: Høringssvar

Indtægtsbevilling - Frikøb af hjemfaldsklausul
Sag nr. 168

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Efterbetaling af udestående frikøbsbeløb fra AAB.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en indtægtsbevilling på -2.051.113 kr., svarende til det udestående frikøbsbeløb, som tilgår kassebeholdningen.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 196:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligselskabernes Landsforening og en række af omegnskommunerne indgik i 2014 en aftale om, at boligselskaberne kunne frigøres af de tilbagekøbsklausuler, der var tinglyst på deres ejendomme, mod betaling af et betydeligt reduceret frikøbsbeløb. På den baggrund indgik kommunen individuelle frikøbsaftaler med samtlige boligselskaber i 2015. Indtægtsbevillinger blev givet i den forbindelse og for AAB, afd. 43’s vedkommende, blev der i februar 2015 givet en indtægtsbevilling på -11,2 mio.kr.

Efterfølgende har det vist sig, at ikke alle afd. 43's matrikelnumre indgik i beregningen af frikøbsbeløbet, som derfor var sat for lavt. Frikøbsbeløbet er nu korrigeret og restbeløbet inklusive tilskrevne renter, i alt på ca. 3,4 mio.kr. er betalt af AAB. Da Københavns Kommune har subsidiær tilbagekøbsret tilgår 40% af beløbet svarende til 1,3 mio. kr. Københavns Kommune og 60% svarende til 2,1 mio. kr. tilgår Rødovre Kommune. Med det efterbetalte beløb aflyses hjemfaldsforpligtelsen for de resterende matrikelnumre, 8 eø, 8 eæ og 8 gn alle af Rødovre by, Hendriksholm.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelse af kassebeholdningen med 2.051.113 kr. 

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab for provenuet fra salg af KMD-ejendomme
Sag nr. 169

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der aflægges anlægsregnskab for Rødovre Kommunes andel af provenuet fra salg af KMD-ejendomme.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for provenuet fra salg af KMD-ejendomme godkendes samt
 2. at merindtægten på 238.931 kr. tilgår kassebeholdningen.


Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes andel af provenuet fra salg af KMD-ejendomme blev i 2015 opgjort til 5.924.244 mio. kr. og er blevet udbetalt i rater i perioden 2015-2019. Ved frasalget oprettede KL en særskilt pulje på 24 mio.kr., finansieret af det samlede provenu, til evt. fremtidige juridiske tvister forbundet med frasalget. Frasalget gav ingen tvister, hvorfor hele puljen udbetales til kommunerne i 2019. Rødovres andel af puljen udgør 238.931 kr.

I august 2015 (sag nr. 150) besluttede KB at følge KLs bestyrelses anbefaling om at anvende provenuet fra salget af KMDs ejendomme til at finansiere implementering af monopolbruddet. Derfor blev der bevilget både en indtægtsbevilling på -5.924.244 kr. og en udgiftsbevilling på 5.924.244 mio.kr. til implementering af monopolbruddet.

Da provenuet af salget nu er endelig opgjort, kan der aflægges anlægsregnskab for indtægtsbevillingen på -5.924.244 kr. Det er ikke muligt at aflægge anlægsregnskab for udgiftsbevillingen til implementering af monopolbruddet, da denne implementering langt fra er tilendebragt. Dette skyldes, at KOMBITs oprindelige tidsplan for implementeringen er forsinket, fordi leverandørerne ikke har kunnet levere systemerne til tiden.

Den oprindelige indtægtsbevilling er -5.924.244 kr. Kommunen har for perioden 2015-2019 fået indtægter for 6.163.175 kr., hvilket svarer til en ekstra indtægt på 238.931 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelse af kassebeholdningen med 238.931 kr.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 170

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.45.