Kommunalbestyrelsen

31-10-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Mogens Brauer (C), sag 149-167

Sager 149 - 167

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Regulativ for husholdningsaffald i høring
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ny tilvalgsordning for nedgravning af affaldsbeholdere skal implementeres i Regulativ for husholdningsaffald. Inden regulativet kan endelig godkendes, skal det sendes i fire ugers offentlig høring.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers høring.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 78:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 175:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2023 (sag nr. 104) blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny frivillig ordning og et nyt affaldsgebyr, som omfatter etablering og nedgravning af affaldsbeholdere. Før den nye ordning for nedgravning af affaldsbeholdere kan træde i kraft hos de private husstande, skal den være beskrevet i Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Der er derfor udarbejdet et nyt regulativ, hvor ordningen er beskrevet i nyt Bilag 3 og som tilføjelse i paragraf om beholdere til de affaldsordninger den vedrører (§10.4, §11.4, §12.4, §13.4, §14.4, §15.4, §16.4 og §19.4).

Udover tilføjelsen, der vedrører den nye ordning, er der en mindre ændring i § 27.1 om storskrald, hvor der er tilføjet en maksimal vægt på 25 kg for stort metal. Vægtbegrænsningen er den samme som for træmøbler og småt forbrændingsegnet affald.

Alle tilføjelser fremgår med rød tekst i forslaget til nyt regulativ for husholdningsaffald (Bilag).

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde nr. den 20. juni 2023 (sag nr. 104).

Tidsplan

Forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i fire ugers høring i november 2023.
Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald i februar 2024.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune Regulativ for husholdningsaffald i høring

Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationen 2024
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af fællesordningen til Genbrugsstationen i 2024.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen 2024, godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 77:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, kaldet fællesordningen. Bestyrelsen i Vestforbrænding har på deres møde nr. 437 den 17. maj 2023 godkendt gebyrerne for 2024, og kommunerne i fællesordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrerne, for at disse er gyldige.

Gebyrerne fastholdes uændret i forhold til 2023. Årsagen er, at der ikke er lavet en brugerundersøgelse i 2022, da gebyrstrukturen i 2023 ville blive væsentligt forandret (betaling baseret på nummerpladeaflæsning og udfasning af årskort). De foreslåede gebyrer er derfor baseret på tidligere års brugerundersøgelser.

Når det vurderes, at virksomhederne har tilpasset sig det nye betalingsprincip via nummerpladeaflæsning, vil der blive gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for kommende gebyrforslag.

Biler med udenlandske nummerplader er ikke registreret i Motorregistreret. Betaling med nummerpladeaflæsning har derfor medført, at der oprettes et særskilt gebyr for virksomheder, der afleverer erhvervsaffald i biler med udenlandske nummerplader.

Bestyrelsen vedtog følgende gebyrer. Gebyrerne for 2023 er, til sammenligning, skrevet i parentes.

Engangsbillet
Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen. Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via nummerpladeaflæsning pr. besøg. Priser ekskl. moms:

Personbil 108 kr. (108 kr.)
Kassebil 144 kr. (144 kr.)
Ladvogn 184 kr. (184 kr.)
Biler der ikke er registreret i Motorregisteret: 144 kr. (Nyt gebyr)

Farligt affald
Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper. Pris ekskl. moms:

60 kr. (60 kr.) for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Opsummering
Gebyrerne for virksomhedernes adgang til genbrugsstationen i 2024 fastholdes uændret i forhold til 2023.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).
Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2024.

Bilag

Bilag 1: Indstilling - Gebyrforslag 2024

Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 145 – Karrébyen, med tilhørende designmanual den 25. juni 2019.

Tillæg 5 omhandler en ændring af afgrænsningerne af delområde A og C samt et nyt delområde C1. Tillægget omhandler desuden en specificering af, hvor stort et etageareal det er tilladt at bygge i delområde A, C, C1 og G. Lokalplantillægget er i overensstemmelse med de oprindelige planer og designmanual.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 – Karrébyen med Miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 – Karrebyen ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 76:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 173:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 5 til Lokalplan 145 har til formål, at sikre en sammenhængende udvikling af Gartnerbyen.

På baggrund af at antallet af børn i daginstitutionsalderen stiger i kommunen, er det besluttet at afsætte midler i Rødovre Kommunes budget til en daginstitution i Gartnerbyen. Planlægningsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt at placere en daginstitution op mod Tæbyvej. Med forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 sikres mulighed for at planlægge for en daginstitution med op til 10 grupper i bykernen i delområde A.

For at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til at planlægge for en fornuftig bebyggelsesplan i varierende etager i delområde C, flyttes grænsen mellem delområde A og delområde C. Delområde A vil dermed omfatte en kommende daginstitution samt Radius' transformerstation og danne overgang mellem bebyggelsen nord for Tæbyvej og Gartnerbyens højere bebyggelse. I delområde C opnås dermed bedre muligheder for at skabe en sammenhængende bebyggelsesplan for de kommende boliger.

Planlægning for en daginstitution i delområde A vil ske i en efterfølgende selvstændig lokalplan.

Ud over ændring af grænsen mellem delområde A og C tilføjes delområde C1 som afgrænser området for en særskilt bebyggelse i bykernen på maks. 6 etager og 1.500 m².

Lokalplantillægget præciserer endvidere, hvor meget etageareal, der kan opføres i delområderne A og C samt G, hvor bla. ny administrationsbygning skal opføres. Etagearealerne i de nævnte delområder er beregnet på grundlag af de eksisterende maximale bebyggelsesprocenter. Det samlede etageareal i delområderne fastholdes således, og tillægget drejer sig blot om at oversætte de gældende bebyggelsesprocenter til konkrete tal for etageareal.

Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 er vedlagt som Bilag 1.

Miljøscreening af Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 er vedlagt som Bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på sagens nuværende stade.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – oktober 2023.
Offentliggørelse af forslag – november 2023.
Offentlig høring i fire uger –november/december 2023.
Endelig vedtagelse – februar 2024.
Offentliggørelse – marts 2024.

Bilag

Bilag 1: Miljøscreening af Tillæg 5 til Lokalplan 145 - nyeste
Bilag 2: Forslag til Tillæg 5 til Lokalplan 145 - 02.10.23-web

Ansøgning om tillægsbevilling til udbygning af fjernvarme
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygning i området Espely-Valhøj samt i eksisterende fjernvarmenet oplever fortsat tilgang af nye fjernvarmekunder.
Der søges en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. og samtidig søges en negativ anlægsbevilling på 14.000.000 kr. i 2023 på bevilling Syd for Roskildevej, der er forsinket.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en tilllægsbevilling til anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes et rådighedbeløb på 5.000.000 kr. i 2023 til fortsat fjernvarmeudbygning i Espely-Valhøjkvarteret. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen samt
 2. at der i 2023 gives en negativ anlægbevilling på 14.000.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget til fjernvarmeudbygningen Syd for Roskildevej. Bevillingen tilgår kassebeholdningen i 2023.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 79:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 176:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 er der oplevet stigende priser på fjernvarmearbejder. Særligt bortkørsel af jord, køb af grus og stabilgrus samt asfalt har oplevet stærkt stigende priser i løbet af året. Samtidig er en stor del af stikkene i Espely-Valhøj udbygningen blevet udført efter entreprenøren var færdig på vejene med hovedledningerne. Det skyldes mange sene tilmeldinger fra kunderne. Det er stærkt fordyrende at udføre stik på denne måde.

Udbygning i området syd for Roskildevej er udsat grundet manglende tilbud fra entreprenører. Udbygningen sendes i nyt udbud i løbet af efteråret med forventet opstart i januar 2024. En stor del af den samlede afsatte bevilling kan derfor ikke blive anvendt i 2023. En del af bevillingen anvendes til at finansiere tillægsbevillingen vedrørende Espely-Valhøj kvarteret i 2023. En del af bevillingen er brugt til detailprojektering og udbud, samt tilslutning af kunder på Hendriksholms Boulevard, hvor der i forvejen var anlagt hovedledning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 2068 af 16. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er takstfinansieret og tillægsbevilling på 5.000.000 kr. kan afskrives over 30 år i stil med Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings øvrige anlægsinvesteringer. Området er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser om økonomisk at hvile-i-sig-selv.

Som følge af nyt udbud og forsinkelse af fjernvarmeudbygningen Syd for Roskildevej bliver bevilling på 29.000.000 kr. ikke anvendt i 2023 og foreslås dels anvendt til finansiering af tillægsbevilling til Espely/Valhøj udbygningen i 2023 på 5.000.000 kr. Det forventes at en del af forsinkelsen kan indhentes i 2024, hvorfor 15.000.000 kr. bibeholdes og forventes overført i overførselssagen. De sidste 9.000.000 kr. tilgår kassen.

Den forventede anlægsudgift til udbygning i området Espely-Valhøj vil med tillægsbevillingen på 5.000.000 kr. være på 51.000.000 kr.

For udbygningsområdet Syd for Roskildevej betyder det, at bevillingen til udbygningen reduceres med 14.000.000 kr. Det vil i forbindelse med budgetlægningen for 2025 blive vurderet, om de 14.000.000 kr. skal tilføres projektet igen.

Der er mulighed for, i henhold til lånebekendtgørelsen, at optage lån til udbygning af fjernvarme. Der vil ske en endelig beregning af, hvor meget det er muligt at låne for alle udbygningsområder i starten af 2024 og vil blive fremlagt i særskilt sag.

Udgiften på 5.000.000 kr. og mindreudgiften på 14.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Konverteringerne til fjernvarme sker løbende henover resten af 2023.

Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelse af M3
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vejdirektoratet har sendt miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af M3 i høring. I miljøkonsekvensvurderingen lægges op til, at hastighedsnedsættelse til 90 km/t skal være eneste støjreducerende tiltag i forbindelse med kapacitetsudvidelsen. I Rødovre Kommunes høringssvar argumenteres der for nødvendigheden af yderligere støjreducerende tiltag herunder støjværn på hele strækningen mellem Jyllingevej og Roskildevej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vedlagte høringssvar omkring kapacitetsudvidelsen af M3 afgives til Vejdirektoratet.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 80:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kapacitetsudvidelsen på Motorring 3, er en del af aftalen ”Infrastrukturplan 2035”. Som en del af denne aftale har Vejdirektoratet udført en miljøkonsekvensvurdering (MKV), hvor mulighederne for at reducere støjen bliver undersøgt dybtgående. MKV'en er sendt i offentlig høring fra 15. september 2023 til 13. november 2023.

Projektforslaget indeholder i store træk permanent inddragelse af eksisterende nødspor til kørsel, smallere vognbaner, ændringer af afmærkninger, tilpasninger af trafikledelsessystemet til de nye forhold samt forstærkning af belægninger og bærelag på delstrækninger. Som følge af de omfattende ændringer af afmærkning og vejvisning etableres ligeledes nyt slidlag på hele stækningen.

Som følge af udbygningen har Vejdirektoratet besluttet, at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager arbejdes videre med en hastighedsfastsættelse på 90 km/t. Der vil være afledte effekter som følge af hastighedsfastsættelsen på flere forhold, herunder rejsetidsgevinster, trafiksikkerhed og støj.

Miljøkonsekvensvurderingen
Projektets formål er at skabe mere kapacitet på Motorring 3. MKV’en skal belyse de miljømæssige konsekvenser af motorvejsudbygningen. Herudover er der foretaget undersøgelser og vurderinger af mulige afværgetiltag.

Da kapacitetsudvidelsen af Motorring 3 i høj grad handler om justeringer på eksisterende arealer, vurderes påvirkningerne fra projektet at have en begrænset effekt på miljøet. MKV'en viser, at projektet kan gennemføres uden væsentlige negative miljøpåvirkninger af de undersøgte parametre.

Støj
I MKV'en vurderes, at projektet i sig selv ikke medfører en væsentlig øget støjpåvirkning af vejens naboer. Trafikken på Motorring 3 vil stige i de kommende år uanset om motorvejen udbygges eller ej. Trafikken på motorvejen øges i myldretidsperioderne, når kapaciteten for motorvejen øges - som følge af bedre fremkommelighed, men samtidig forudsætter projektet at hastigheden nedsættes til 90 km/t af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

På den ene side vil trafikstigningen frem til 2025 medføre en lille stigning i støjen, mens hastighedsreduktionen vil medføre et lille fald i støjen. Støjkonsekvensanalyserne viser, at støjpåvirkningen i 2035 med udbygning af vejen og nedskiltet hastighed til 90 km/t vil være sammenlignelig med støjpåvirkningen i dag. Rødovre Kommune stiller i høringssvaret spørgsmålstegn ved, hvorvidt scenariet for 2035 holder, da erfaringer viser, at udvidelse af motorveje i større byområder medfører mere trafik.

Til trods for denne vurdering er der undersøgt en række mulige støjforbedrende tiltag, som kan reducere antallet af støjbelastede boliger i forhold til i dag. Nogle af disse indgår i projektet som mulige tilvalg (ingen i Rødovre Kommune). Andre er undersøgelser, der er mere overordnet behandlet (støjskærmsløsninger, overdækning, belægning og yderligere hastighedsnedsættelse).

MKV'en har særligt fokus på støj, da støjpåvirkningerne allerede i dag mange steder overstiger de vejledende grænseværdier. MKV'en indeholder en bred vifte af mulige virkemidler til reduktion af støj langs Motorring 3. Som led i arbejdet er de mest realistiske støjvirkemidler prioriteret og underkastet nærmere analyser. Resultaterne at disse analyser er sammenfattet og præsenteret i rapporten: "Øget kapacitet på M3, Vejstøjen langs Motorring 3 og analyse af muligheder for at reducere støjen".

I rapporten vurderes følgende virkemidler til reduktion af støj:

Støjafskærmningsløsninger

 • 8 m høje støjskærme langs motorvejens yderrabat.
 • ”Hamborgskærme” langs motorvejens yderrabat. ”Hamborgskærme” er 9 meter høje. støjskærme, der bøjer 5 meter ind over motorvejen.
 • ”Hamborgskærme” langs motorvejens yder- og midterrabat.
 • Overdækning af motorvejen.
 • 4 m høje støjskærme i motorvejens midterrabat.

Reduktion af dækvejbanestøj

 • Etablering af støjdæmpende drænasfalt.
 • Hastighedsreduktion til 80 km/t inkl. automatisk trafikkontrol.

I den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035” er der i projektet på Motorring 3 ikke afsat midler, der er tilstrækkelige til at realisere en generel afhjælpning af den støjbelastning, der er i dag. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Rødovre Kommune afgiver et høringssvar, hvor nødvendigheden af yderligere støjreducerende tiltag beskrives.

Det ligger allerede fast, at der kommer støjværn mellem Motorvejskrydset Jyllingevej og Rødovre Parkvej, men det er langt fra nok. I høringssvaret gøres klart, at støjværnet skal løbe hele vejen langs Motorring 3 i Rødovre også langs Vestvolden ved Irmabyen på den 1.200 m lange strækning mellem Rødovre Parkvej og Roskildevej. Fra Islev i nord til Roskildevej i syd ønsker Rødovre, at støjværn forhøjes til 9 m skærme eller at Motorring 3 overdækkes.

I høringssvaret bør det understreges, at Rødovre er en lille kommune med begrænsede grønne arealer til rådighed. Vores største rekreative område, Vestvolden, ligger helt op til M3. Borgere der bor i støjbelastede områder, har behov for at have grønne rekreative områder, hvor de kan opholde sig, uden at være udsat for sundhedsskadelig støj.

Det skal ligeledes slås fast, at der er brug for handling nu, inden det er for sent. Når kørebanen skal udnyttes i sin fulde bredde betyder det, at det er nu muligheden for etablering af støjværn skal udnyttes, da det nærmest vil være umuligt at bygge nye støjværn, når først udvidelsen er gennemført. Derfor er det i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, at M3 skal fremtidssikres i en sådan grad, at vores borgere i hovedstadsregionen får en mærkbar reduktion af støjen. Derfor bør højere støjværn eller overdækning samt støjreducerende asfalt på hele strækningen indgå i projektet fra begyndelsen.

Lov- og plangrundlag

Infrastrukturplan 2035.
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter endt høringsfrist 13. november 2023 udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat samt en indstilling til transportministeren. Herefter vil der ske en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via en anlægslov. Hvis Folketinget beslutter at gennemføre projektet via en anlægslov, og projektet finansieres, kan projektet sættes i gang, når anlægsloven er vedtaget, og der er bevilget penge.

Bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport af kapacitetsudvidelsen af M3
Bilag 2: Vejstøjen langs Motorring 3 og analyse af muligheder for at reducere støjen
Bilag 3: Rødovre Kommunes høringssvar til Miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen på M3

Ansøgning om køb af navneretten til Espelundens Stadion
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta ansøger om lov til at købe navneretten til Espelundens Stadion med henblik på videresalg til en kommerciel samarbejdspartner i perioden 01.01.2023 - 31.12.2026.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til aftale mellem Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune om køb af navneretten til Espelundens Stadion godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 38:

Anbefales med 3 stemmer for (C + SF + A) og 1 imod (Ø).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 178:

Indstilles godkendt med stemmerne 4 for og 1 imod. For stemte A og C. Imod stemte Ø.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, C, F og V ) og 2 imod (Ø).

Sagsfremstilling

Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta ansøger om køb af navnet på Espelundens Stadion med henblik på videresalg til en kommerciel samarbejdspartner som led i en sponsoraftale.

Green Entertainment A/S og Boldklubben Avarta foreslår, at der indgås en aftale mellem Rødovre Kommune og Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta med følgende indhold:

 • Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta køber navnerettighederne til Espelundens Stadion for en 4-årig periode.
 • Det nye navn skal fremgå af indgangspartiet til stadion samt skiltet/informationstavlen på Korsdalsvej 100.
 • Navneændringen skal fremgå af al kommunikation fra Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta samt øvrige brugere. I forhold til trafikal skiltning og i kommunalt kommunikation vil stadionet forsat omtales "Espelundens Stadion/Espelundens Idrætsanlæg".
 • Rødovre Kommune skal godkende navnet, så det er foreneligt med sport og idræt, samt grafisk udformning og opsætning af skilte.

Salg af navneretten skal indgåes på markedsvilkår. Børne- og Kulturforvaltningen har efterspurgt ny vurdering hos forskellige firmaer. Dette har imidlertid ikke været muligt. Derfor har Børne- og Kulturforvaltningen taget udgangspunkt i den tidligere vurdering fra 2019 og pris- og lønreguleret denne takst, så det kommer op på nuværende prisniveau. Værdien af navneretten har ikke ændret sig nævneværdigt (samme produkt og rammer, dog er klubben i mellemtiden rykket ned til 3. division). Markedsværdien for 2023 er derfor sat til 25.878 kr. pr. år.

Det foreslås, at der udarbejdes en aftale mellem Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune om køb af navneretten til Espelundens Stadion med henblik på videresalg til Green Entertainment A/S, som er Boldklubben Avartas sponsor.

Købsaftalen skal blandt andet indeholde følgende:

 • Borgere, som er bosat i Rødovre Kommune, vil kunne bestille fribilletter via boldbillet.dk til to kampe om året, en kamp i efterårssæsonen og en kamp i forårssæsonen, som har en værdi af 25.000 kr. Den frie adgang til billetterne to gange om året har til formål at understøtte kommunens generelle indsats med at fremme interessen for at dyrke idræt.
 • Kommunen får mulighed for at annoncere gratis i Green Entertainment A/S, Boldklubben Avartas kampprogram efter nærmere aftale.
 • Rødovre Kommune skal godkende navnet, den grafiske udformning af dette og opsætning af skilte med videre.
 • Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta afholder alle udgifter i forbindelse med opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af skilte m.v., som er omfattet af aftalen.
 • Rødovre Kommune vil forsat benytte navnet Espelundens stadion/idrætsanlæg i trafikal skiltning og i den kommunale kommunikation m.m.
 • Aftalen træder i kraft den 01.11.2023 og løber frem til den 31.12.2026.

Lov- og plangrundlag

I henhold til lov 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, gives der adgang for kommunen til supplerende finansiering af de opgaver, som kommunen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der er gældende for den offentlige myndighed.

Loven giver adgang til opsætning af reklamer på alle kommunens faste aktiver, såsom bygninger, grunde, kørekøjer, inventar med videre. Reklamering kan ske på både fast ejendom og løsøre, som ejes af kommunen, men ligeledes på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt både ud- og indvendigt.

Salg af reklameplads skal ske på markedsvilkår, og kommunen skal gøre sig rimelig bestræbelser på at sikre sig, at salget sker på markedspriser.

Økonomiske konsekvenser

Betalingen sker ved, at Green Entertainment A/S, Boldklubben Avarta giver gratis adgang til Rødovre Kommunes borgere til to kampe årligt (en kamp om efteråret og en kamp om foråret) til en værdi af 25.000 kr. Dertil kommer gratis annoncering for Rødovre Kommune i Green Entertainment A/S, Boldklubben Avartas kampprogram.

Tidsplan

Aftalen træder i kraft pr. 01.11.2023

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om køb af navneretten Green Entertainment - Boldklubben Avarta
Bilag 2: MKGT Værdifastsættelse
Bilag 3: Aftale mellem Green Entertainment AS, Boldklubben Avarta og Rødovre Kommune

Ansøgning om en udgiftsneutral tillægsbevilling til særudstilling på Heerup Museum
Sag nr. 156

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Heerup Museum har modtaget fondsmidler fra fire fonde på i alt 225.000 kr. fra henholdsvis Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond til særudstillingen "SOL OG MÅNE. Henry Heerup - Julie Nord Grafik".

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgifts- og tilhørende indtægtsbevilling på 225.000 kr. til Heerup Museum.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 41:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 177:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Støtten fra Augustinus Fonden på 75.000 kr, Beckett-Fonden på 75.000 kr., Grosserer L.F. Foghts Fond på 50.000 kr. og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond på 25.000 kr. skal anvendes til efterårsudstillingen 2023 på Heerup Museum "SOL OG MÅNE. Henry Heerup - Julie Nord Grafik". Udstillingen præsenterer en visuel dialog mellem Henry Heerup og samtidskunstner Julie Nord. Julie Nord viser for første gang sin samlede produktion af grafiske tryk skabt gennem to årtier, herunder tre helt nye litografier, i dialog med et udvalg af Heerups grafik fra museets samling. Julie Nord har sammen med museet udvalgt Heerups værker, og udstillingen sætter fokus på fælles temaer samt den grafiske kunsts særlige teknik, udtryk og folkelige kvaliteter.

Julie Nords primære medie er originaltegningen, men gennem årene har hun sideløbende opnået stor anerkendelse for sine grafiske tryk. Som Heerup har det bidraget til hendes store udbredelse og Nord anses i dag som en af samtidens fornyere indenfor det grafiske tryk. Mødet mellem deres værker giver anledning til at reflektere over grafikkens betydning for kunstens rolle, men også over kunstnernes fælles interesser for, men også væsensforskellige tilgange til fantasi, barnets univers, naturen og dagligdagens symboler.

Udstillingen er åben fra 29. september 2023 til 21. januar 2024.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre kommune.
Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %.
Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.35 kulturel virksomhed.

Kulturaftale 2025-2028 – Første interessetilkendegivelse
Sag nr. 157

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som varslet på mødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2023, skal der gives en første tilkendegivelse af, om Rødovre Kommune ønsker at fortsætte partnerskabsaftalen med Kulturmetropolen for 2025-2028. Den endelige beslutning træffes først i efteråret 2024.

Indstilling

Børne- og Kulturudvalget indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget giver en første tilkendegivelse af, om Rødovre Kommune ønsker at fortsætte partnerskabsaftalen med Kulturmetropolen for 2025-2028.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 42:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 179:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen for 2021-2024 med Kulturministeriet og syv andre kommuner. Kommunerne er Albertslund, Furesø, Halsnæs, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre.

Kulturmetropolen skal frem mod 2025 forhandle en ny kulturaftale på plads med Kulturministeriet, herunder også om den statslige medfinansiering og øvrige kommuners deltagelse. Kulturmetropolens sekretariat ønsker derfor en indledende tilkendegivelse af, om kulturaftalens kommuner ønsker at forlænge partnerskabet for 2025-2028.

Hvad er Kulturmetropolen
Formålet med Kulturmetropolen er at skabe flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud til alle Kulturmetropolens borgere. Det er grundlæggende tanken, at Kulturmetropolen skal bidrage til at løfte indsatser lokalt, som kommunerne ellers kan have svært ved at løfte alene. Det kan også være indsatser, som kommunerne kan få sparring til, kompetenceløft af og/eller på anden vis kvalificeret hjælp til gennem kultursamarbejdet.

Kulturmetropolen giver anledning til samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne både politisk, administrativt og på institutionsniveau. Derudover medvirker kultursamarbejdet også til, at der skabes nye kontakter og netværk mellem forskellige kommunale aktører, forvaltninger og institutioner lokalt.

Kulturmetropolen har samlet de otte deltagende kommuners kulturinstitutioner, kompetencer og erfaringer i tre indsatser:

 • Musik
 • Unge
 • Kultur og sundhed (’Et bedre liv med kultur’)

I Musikindsatsen skabes projekter med national relevans med fokus på bl.a. unge, kvindelige udøvende og skabende musikere og på, at musikaktørerne når endnu flere målgrupper. Det gøres ved at videreudvikle talentudviklingsforløb som ”Urban Grrls” og ”Suburban Grrls” lokalt, hvor bl.a. unge fra Rødovre har deltaget – og hvor medarbejdere fra forvaltningen samt ledere fra Kulturhuset Viften og Rødovre Musikskole løbende har været involveret sammen med regionale og nationale musikaktører.

I Ungeindsatsen understøtter Kulturmetropolen eksisterende ungefællesskaber og unges egne interesser for alle former for kunst og kultur. Bl.a. ved at skabe rammerne for ung-til-ung festivalen ’RÅ’, der både involverer unge fra Rødovre samt de klubber og andre aktører, som de unge er i berøring med i deres fritid i Rødovre.

I kultur- og sundhedsindsatsen (’Et bedre liv med kultur’) arbejdes der i krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Her arbejdes for at øge borgernes livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt gennem kulturelle aktiviteter. Lokalt har Rødovre herigennem fået kvalificeret Rødovres opstart og evaluering af første forløb ’Kulturvitaminer’ målrettet borgere langt fra arbejdsmarkedet. Og siden har Rødovre Kommune gennem fondsbevillinger fra Kulturmetropolen igangsat fire årlige forløb med hhv. skrivekunst og billedkunst for sårbare unge og andre udsatte borgere i Rødovre. Forløbene er afholdt af professionelle forfattere og billedkunstnere i samarbejde med lokale medarbejdere fra Rødovre Bibliotek, Heerup Museum, Rødovregård og Jobcenteret i Rødovre. Disse kulturtilbud fungerer som brobygning til andre tilbud på bl.a. Rødovre Bibliotek. De fungerer også som supplerende tilbud for tidligere kursister af Kulturvitaminer, som gerne vil fortsætte i andre tilbud efter endt Kulturvitaminforløb.

Udvikling af kommende kulturaftale
Kulturaftalen for Kulturmetropolen 2021-2024 bygger oven på kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturmetropolen 2016-2019 og tillægsaftalen fra 2020.

Kommunerne i Kulturmetropolen er pt. inddraget i en proces med lokale aktørinddragelser, som har indflydelse på, hvordan kulturaftalerne fra 2025-2028 fagligt kommer til at se ud. I kulturaftalen for 2025-2028 skal der bygges videre på de resultater, der er opnået i Kulturmetropolen indtil nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Rødovre Kommune har i den forbindelse fokus på at samtænke Rødovres relevante strategiske indsatser, politikker og handleplaner med den kommende kulturaftale.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende finansieringsmodel for Kulturmetropolen koster Rødovre Kommune 2,75 kr. pr. borger, dvs. årligt 118.544 kr. Som følge af befolkningstilvækst samt pris- og lønfremskrivning kan vi regne med en mindre forøgelse i 2025, så det årligt vil koste Rødovre Kommune ca. 127.160 kr. at fortsætte partnerskabsaftalen. Prisen er betinget af de øvrige kommuners fortsatte deltagelse.

Med kulturaftalen følger en statslig medfinansiering på 1.5 mio. kr. årligt til Kulturmetropolens arbejde. Herudover er der i den nuværende kulturaftale bevilget yderligere ca. 320.000 årligt fra fonde til forskellige projekter.

Tidsplan

Rødovre Kommune vil første gang blive spurgt ind til en foreløbig interessetilkendegivelse på et politisk styregruppemøde med Kulturmetropolen den 27. oktober 2023 foruden en endelig tilkendegivelse i efteråret 2024.

Kulturaftalen Kulturmetropolen 2025-2028 bliver først en realitet, når de øvrige kommuner har meldt endeligt tilbage, og forhandlinger med Kulturministeriet er overstået. Dette forventes at falde på plads i slutningen af 2024.

Anlægsbevilling - udearealer Rødovre Skole
Sag nr. 158

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til renovering af udearealer på Rødovre Skole. Der ansøges nu om en anlægsbevilling samt at orientering om projektet og tidsplan godkendes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2023 til Rødovre Skole, renovering af udeareal samt
 2. at orientering om projektet og tidsplan godkendes.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 66:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 180:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2023 blev der afsat 4,1 mio. kr. til renovering af udearealerne på Rødovre Skole.

Projektet er afgrænset til primært at fokusere på at forbedre og renovere den store skolegård samt 'haven' ud mod Rødovrevej.

I skolegården er der behov for at skabe opholdsmuligheder til udskolingseleverne samt aktiviteter for mellemtrinnet.

Der vil derfor blive arbejdet med at aktivere 'døde zoner' i skolegården.

Ud for Nordfløjen vil der blive etableret rum til udskolingselever, og foran Læringscenteret vil der blive aktiviteter for mellemtrinnet (se evt. bilag).

Eleverne skal inddrages i den videre proces og være med til at vælge de rigtige løsninger.

Haven bærer præg af mange års slitage og kan udnyttes langt bedre, end den bliver i dag.

Haven er primært målrettet indskoling og SFO, men i forbindelse med renoveringen vil der blive arbejdet med læringsrum, som også kan bruges af de større elever i eksempelvis madkundskab og biologi. Følgende løsninger vil blive søgt indarbejdet i projektet:

 • Udekøkken
 • Højbede
 • Bålsted
 • Insekthotel

Der har været afholdt indledende møder omkring renovering af udearealerne med skoleledelsen, udvalgte lærere og pædagoger, forældrerepræsentanter samt repræsentanter fra forvaltningen. Eleverne vil som tidligere nævnt løbende blive inddraget i processen.

Der er enighed om, at det er vigtigt, at der i renoveringsprojektet er en rød tråd og en sammenhæng til skolens eksisterende områder i dag, da skolen er karakteristisk ved sine mange forskellige og delvist bevaringsværdige bygninger midt i det gamle Rødovre. Udearealerne er, som bygningerne, karakteriseret af mange forskellige uderum, som historisk knytter sig til bygningerne.

Forvaltningen er opmærksom på de analyser, som er foretaget på både inde- og udearealerne i forbindelse med en fremtidig ud- og ombygning af skolen. Idéer og tanker omkring eksempelvis udskolingen vil blive koblet til projektet i det omfang, det kan lade sig gøre.

Arbejdet med de øvrige udearealer (ny indskolingsbygning)
Arbejderne med de øvrige udearealer i forbindelse med opførelsen af Havehuset er afsluttet. Der har imidlertid været større problemer med vand på boldbanen end hidtil i forbindelse med byggeprojektet. Det våde område har været afskærmet af byggehegn for at undgå, at der blev slæbt for meget mudder indendørs. Byggehegnet blev taget ned i uge 37, da der i sommerferien er blevet lagt ekstra dræn i området. Efter at drænene er blevet lagt, har der endnu ikke været nok regn til at teste effekten, men der er en forventning om, at boldbanen ikke vil blive oversvømmet i samme grad som tidligere. Græsset i det tidligere afspærrede område vil blive klippet i lighed med resten af banen.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 66 for Rødovre Landsby.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2023 afsat 4,1 mio. kr. til renovering af udearealerne på Rødovre Skole.
Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering, myndighedsbehandling og udbud: Fra efterår 2023 til forår 2024.
Udførelse: Forår/sommer 2024.
Ibrugtagning: Sensommer/efterår 2024.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Rødovre Skole

Endelig afrapportering af brugerundersøgelsen i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 159

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med budget 2023, at gennemføre en brugerundersøgelse blandt de borgere, der er tilknyttet Jobcentret. Formålet er at belyse graden af tilfredshed på en række parametre i mødet med Jobcentret og i selve sagsbehandlingen. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatet af brugerundersøgelsen samt handleplan på de områder, hvor Rambøll A/S peger på indsatsområder, der kan øge tilfredsheden.

Indstilling


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at det samlede resultat af brugerundersøgelsen tages til efterretning samt
 2. at handleplan for indsatsen godkendes.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 39:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 184:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelsen er gennemført af Rambøll A/S i foråret 2023. Den endelige afrapportering forelægges hermed (bilag).

Brugerundersøgelsen viser graden af tilfredshed på udvalgte områder, og er belyst gennem et udsendt spørgeskema til 1.700 brugere af Jobcentret, et kommentarspor samt tre fokusgruppeinterviews med i alt 25 borgere.

I alt 761 borgere, fordelt på de enkelte ydelseskategorier, har svaret på spørgeskemaet, hvilket udgør en svarprocent på 45. Undersøgelsen omhandler tre temaer:

 • Den generelle oplevelse af Rødovre Jobcenter
 • Dialog med Jobcentret
 • Medindflydelse og fremskridt

Svarene er opdelt i procentvise andele af tilfredshed (markeret med grøn), hverken eller (markeret med gul) og utilfredshed (markeret med rød).

Rambølls brugerundersøgelse identificerer tilfredshedsgraden generelt og blandt de enkelte ydelsesgrupper. Endelig anvendes en ”relative weight-analyse” til at identificere den generelle tilfredshed kombineret med, i hvor høj grad det enkelte forhold/spørgsmål har betydning for borgerens samlede tilfredshed. Her angives således også, hvor en forbedret indsats kan øge den samlede tilfredshed.

Brugerundersøgelsen inddrager ikke sociologiske baggrundsforklaringer, så som borgerens historik i Jobcentret eller arketyper, samt kompleks lovgivning med videre som forklaringsårsager til, at svarene fordeler sig som de gør. De eventuelle årsager søger forvaltningen at bidrage med, på baggrund af viden og erfaringer, i forbindelse med kommenteringen af handleplanen.

Forvaltningens generelle bemærkninger
Det er forvaltningens vurdering, at svarprocenten er tilfredsstillende, og således er egnet til at identificere betydningsfulde indsatsområder. Forvaltningen noterer sig, at mere end halvdelen af borgerne (54 pct.) er tilfreds eller meget tilfreds med den generelle oplevelse af mødet med Rødovre Jobcenter, at 21 pct. er neutrale, men også at op til 25 pct. er utilfredse i forskellig grad inden for de enkelte ydelser.

Forvaltningen noterer sig, at den højeste andel af tilfredse, og mindste andel af utilfredse, omhandler spørgsmålet om dialogen og samarbejdet mellem borger og sagsbehandler. Særligt, at 73 pct. oplever at blive mødt med venlighed og imødekommenhed, mens 11 pct. oplever det modsatte. Det er forvaltningens vurdering, at netop dette forhold er en betingelse for i øvrigt at skabe et tillidsfuldt samarbejde med gode resultater.

Forvaltningen noterer sig, at der generelt, og på alle ydelsesområder, er en relativ stor andel, der udtrykker tilfredshed med mødet med Jobcentret, og at der således ikke er helt generelle udfordringer i mødet med borgerne.

Det er særligt noteret, at en relativ stor andel borgere ikke mener, at forløbet i Rødovre Jobcenter bringer dem tættere på job eller uddannelse, og at en indsats på dette område kan øge tilfredsheden betydeligt. Det er også noteret, at det særligt er blandt borgere på ydelser, der oftest er omfattet af længere og mere komplekse sagsforløb, at utilfredsheden er størst. Det omhandler særligt borgere på ydelserne; aktivitetsparat kontanthjælp, jobafklaring og ressourceforløb.

I den forbindelse er det vigtigt at læse brugerundersøgelsens resultater i sammenhæng med, at der er vilkår i sagsbehandlingen, som har en stor betydning for borgerens oplevelse, men som Jobcenteret ikke har indflydelse på. Det gælder eksempelvis lovgivningen, hvor der skal gennemføres et fast antal myndighedssamtaler, og iværksættes bestemte typer aktiviteter, inden for afgrænsede tidsperioder. Det gælder også ydelsesstrukturen, der sætter rammerne for borgernes ydelser. Det kan også gælde ventetider til lægefaglige arbejdsevnevurderinger eller lignende.

Handleplan
Forvaltningen har systematisk gennemgået alle spørgsmål i brugerundersøgelsen med supplerende fokusgruppeinterviews og de svar, der er angivet her. På baggrund af resultater, og analyse af virksomme indsatsmuligheder, iværksættes en handleplan.

Forvaltningen har, med udgangspunkt i analyserapportens prioriteringskort, således udpeget væsentlige indsatsområder og sagsbehandlingsskridt med mere, der vurderes at kunne øge tilfredsheden på enkelte områder/spørgsmål, men også på tværs af flere spørgsmål. Indsatsområderne omhandler dels de af Rambøll udpegede anbefalinger, men også øvrige områder inspireret af kommentarsporet og fokusgruppeinterviews, som forvaltningen vurderer væsentlige. Dels for at fastholde positive oplevelser blandt borgerne, og dels for at øge tilfredsheden på mere kritiske områder.

Handleplanens fem fokuspunkter er følgende:

 1. Dialogen med Jobcenteret.
 2. Oplevelsen af et forløb, der styrker muligheden for job og uddannelse.
 3. Hensynet til borgerens samlede situation i sagsbehandlingen.
 4. Tydelige mål og sammenhæng i forløbet.
 5. Øvrige opmærksomhedspunkter.

Implementering og opfølgning
I 4. kvartal 2023 – 1. kvartal 2024 kvalificeres det samlede materiale, såvel som de væsentligste anbefalinger i prioriteringskortet, gennem en intern proces blandt medarbejderne i Jobcentret. Processen vil udbygge, nuancere og konkretisere den skitserede handleplan såvel som de mere konkrete fokuspunkter på de enkelte ydelsesområder. Handleplanen udmøntes således blandt andet ved:

 • Seminarer og møder i Jobcentret med henblik på at styrke faglig udvikling i forhold til brugerundersøgelsens resultater.
 • Præciseringer i arbejdsgange og i Jobcentrets retningslinjer for god sagsbehandling samt ved præcisering af funktionsbeskrivelser.
 • Uddybende fokusinterviews, og andre metoder, der bidrager til mere viden.
 • Implementering af nye erfaringer og viden i den fremtidige indsats.
 • Det bør overvejes, om brugerundersøgelsen skal gentages – eksempelvis i 2025, dog med overvejelser om ny tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen i erindring.

På mødet uddyber Rambøll A/S deres resultater, og der vil være mulighed for at stille tekniske og opfølgende spørgsmål. Efterfølgende tages en dybdegående og faglig drøftelse mellem Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Intern proces blandt medarbejderne iværksættes fra november 2023, mens den endelige handleplan implementeres gennem 2024.

Bilag

Bilag 1: Brugerundersøgelse_Rødovre_Jobcenter_2023 - Resultatpræsentation V4.pdf
Bilag 2: Handleplan - Brugerundersøgelsen 2023

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024-2025 og ændring af rammerne for fremtidig ferieplanlægning
Sag nr. 160

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024/2025. Forvaltningen indstiller samtidig, at de overordnede rammer for ferieplanen justeres pga. afskaffelsen af Store Bededag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der fremover planlægges med 201 skoledage i Rødovre Kommune samt
 2. at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 godkendes.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 68:

Anbefales med 4 stemmer for (A + F) og 1 imod (C).
C stemmer imod punkt 2, idet 1. maj og 5. juni ønskes sendt til afstemning hos forældrene.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 181:

Forslag 1: Indstilles godkendt.
Forslag 2: Indstilles godkendt med stemmerne 4 for og 1 imod. For stemte A og Ø. Imod stemte C.

Beslutning

Forslag 1: Godkendt.
Forslag 2: Godkendt med 13 stemmer for (A, F og Ø) og 5 imod (C og V)

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdede som vanligt ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 til Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2023 (sag nr. 26). Ferie- og fridagsplanen var i høring i skolebestyrelserne i januar 2023 og tog udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • at der skal være 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Børne- og Skoleudvalget besluttede dog at udskyde den endelige behandling af ferie- og fridagsplanen 2024/2025, idet Folketinget i samme periode behandlede og vedtog ’Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag’. Loven medfører, at Store Bededag fra 2024 vil være en almindelig, ekstra arbejdsdag. Ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 fremlægges derfor nu på ny sammen med en indstilling om at indføre en ekstra skoledag i Rødovre Kommune fremadrettet.

201 skoledage
På baggrund af drøftelser i skoleledergruppen og med Rødovre Lærerforening og BUPL indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at der fremover planlægges med 201 skoledage i stedet for 200 skoledage i Rødovre Kommune. På den måde vil kommunen leve op til Folketingets beslutning. Den fremtidige planlægning vil dermed tage udgangspunkt i følgende, hvor kun den første linje er ændret:

 • at der skal være 201 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Den ekstra skoledag vil ikke have betydning for elevernes samlede timetal, som derfor heller ikke vil være i fare for at overstige den maksimale fastsatte grænse. Det skyldes, at timerne for den ekstra fredag fordeles henover det samlede skoleår. Dertil kommer, at skolerne har benyttet sig af muligheden for at konvertere et antal understøttende undervisningstimer til to-lærertimer på en del klassetrin. Der er derfor en stor andel af elever, som allerede har fået reduceret deres timetal og skoledag.

Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen foretage en justering af bilag 2 i styrelsesvedtægten for Rødovre Kommunes skoler, hvor rammen for ferieplanen er beskrevet.

Høring af ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025
Ferie- og fridagsplanen har været i høring i januar 2023, og Børne- og Kulturforvaltningen bemærker, at høringen foregik, inden ferieplanen blev justeret med en ekstra skoledag pga. afskaffelsen af Store Bededag.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget udtalelser fra skolebestyrelserne på de seks almene folkeskoler, Ungecenter2610, Skole-MED-udvalget og Rødovre Lærerforening. Der er ikke modtaget høringssvar fra BUPL og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Skolebestyrelserne på Islev Skole, Valhøj Skole, Hendriksholm Skole, Rødovre Skole og Rødovre Lærerforening har taget ferie- og fridagsplanen til efterretning uden konkrete ændringsforslag. Dog bemærker bestyrelsen på Hendriksholm Skole, at såfremt Store Bededag afskaffes, ønsker bestyrelsen at blive inddraget i, hvordan dette implementeres på skolen. Børne- og Kulturforvaltningen henviser her til, at Folketinget overordnet har taget stilling til og valgt Store Bededag som den ekstra arbejdsdag.

Bestyrelsen på Rødovre Skole bemærker bl.a., at de fortsat er optaget af vinterferiens placering, og at bestyrelsen har drøftet muligheden for en 'flexferie', hvor forældre og personale selv kan vælge, hvornår de vil afholde vinterferie over en periode på fx tre uger. Rødovre Lærerforening argumenterer for, hvorfor de ikke ønsker, at der rykkes på feriedagene i forbindelse med sommerferien.

Skolebestyrelserne på Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 kommer med konkrete forslag til flytning af enkelte dage. Dog er de tre bestyrelser ikke enige i hvilke dage, der skal flyttes. På Nyager Skole ønskes sommerferien forlænget med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Årsagen er, at skolebestyrelsen ønsker en mere ensartet længde på sommerferien fra år til år. Skolebestyrelserne på Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 ønsker, i modsætning til Nyager Skole, at forkorte sommerferien med en dag (den 7. august). Tinderhøj Skole foreslår, at feriedagen i stedet placeres den 2. maj, mens Ungecenter2610 foreslår, at den placeres den 6. juni.

Skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole foreslår endvidere, at Store Bededags-fridagen flyttes til den 6. juni. Her henviser forvaltningen også til ovenstående sagsfremstilling.

Skole-MED-udvalget er ikke nået til enighed om et samlet høringssvar. En del af udvalget ønsker at fastholde det udsendte forslag med bemærkningen om, at eleverne får en god og rolig start i uge 32 med to dages skolegang. En anden del af udvalget ønsker at forlænge sommerferien med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Den primære argumentation for dette er knyttet til afvikling af pædagogernes ferie.

På baggrund af høringssvarene og de konkrete forslag til ændringer, som peger i forskellige retninger, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at den vedlagte ferie- og fridagsplan godkendes uden yderligere ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i forbindelse med Store Bededag er håndteret i budget 2024.

Tidsplan

Ferie- og fridagsplanen vedrører skoleåret 2024/2025 og udsendes efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Ændringen vedr. 201 skoledage vedrører alle fremtidige ferie- og fridagsplaner.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar
Bilag 2: Feriekalender 2024-2025.pdf

Konkurrenceprogram for et nyt dagtilbud på Horsevænget
Sag nr. 161

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har udarbejdet en langsigtet anlægsinvesteringsplan frem til 2034 for Dagtilbudsområdet, herunder etablering af et nyt dagtilbud i 2027 på Rødovrevej 367/Horsevænget 9. Forundersøgelserne til et nyt dagtilbud er nu gennemført og der er udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der er udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at konkurrenceprogrammet godkendes som udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven med et nyt dagtilbud på Horsevænget,
 2. at nedrivning af ejendom på Horsevænget 9 godkendes samt
 3. at tidsplanen godkendes.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 70:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 183:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminaret i 2021 sat som ambition, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 blev principperne for en dagtilbudsplan godkendt. Dagtilbudsplanen skal sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende pædagogiske rammer under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Rødovre Kommune har udarbejdet en langsigtet anlægsinvesteringsplan/rækkefølgeplan for kapacitetsudvidelserne frem til 2034 for Dagtilbudsområdet, herunder om etablering af et nyt dagtilbud Horsevænget i 2027 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Dagtilbuddet på Horsevænget skal være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser som følge af den generelle befolkningstilvækst samt genhusningsbehov de kommende år.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev der bevilget 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til en forundersøgelse om et nyt dagtilbud Horsevænget. Forundersøgelserne er nu gennemført, og Teknisk Forvaltning har for Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et konkurrenceprogram som udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven.

Det foreslåede konkurrenceprogram har været forelagt den nedsatte styregruppe med børne- og skoleudvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen og brugerrepræsentanter. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at konkurrenceprogrammet godkendes.

Udbud af totalrådgiveropgaven kan herefter gennemføres i efteråret og vinteren 2023-2024. Det vedlagte udkast til konkurrenceprogram vil være en del af et udbudsmateriale, som sendes til tre totalrådgiverteams, som udvælges af Teknisk Forvaltning efter prækvalifikation (EU-udbud). De udvalgte tre totalrådgiverteams skal herefter i udbuddet give deres forslag til et nyt dagtilbud, som opfylder kravene i udbudsmaterialet. En dommerkomité vurderer tilbuddene og indstiller, mens styregruppen godkender resultatet af udbuddet.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen orienterer herefter Kommunalbestyrelsen om udbudsresultatet primo 2024. Kommunalbestyrelsen får i den forbindelse forelagt forslag til frigivelse af anlægsmidler.

Det vindende totalrådgiverteam skal efterfølgende projektere og udbyde anlægsopgaven i hovedentreprise. Styregruppen og Kommunalbestyrelsen får i den forbindelse forelagt forslag til hovedprojekt, der indgår i et udbud af hovedentreprisen. En dommerkomité vurderer tilbuddene og indstiller, mens styregruppen godkender resultatet af udbuddet. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen orienterer herefter Kommunalbestyrelsen om udbudsresultatet. Dommerkomitéen består af Børne- og Skoleudvalgsformand Flemming Østergaard Hansen, sekretariatschef i Børne- og Kulturforvaltningen Nikolaj Uffo Steen Marker, Stadsarkitekt Solveig Bergmann Nielsen, projektleder i Teknisk Forvaltning Tine Larsen, arkitekt i Teknisk Forvaltning Anne-Amalie Sofia Høegh-Guldberg Fenger, dagtilbudsleder i Børnehuset Græshoppen Mette Harder samt Arbejdsmiljørepræsentant i Børnehuset Græshoppen Helene Møbjerg Boslev Kristensen. Dommerkomitéen understøttes i sit arbejde af eksterne rådgivere.

Forundersøgelserne og konkurrenceprogrammet
Det midlertidigt lukkede børnehus på matriklerne var en del af Horsevænget-bebyggelsen, som i kommuneplan 2022 er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. På baggrund af forundersøgelserne vurderes det, at et nyt dagtilbud på Horsevænget med den givne økonomiske ramme, de pædagogiske mål og med tilstrækkelig hensyn til kulturmiljøet vil kunne rumme 8-9 børnegrupper. Forundersøgelserne har afdækket den nærmere tidsplan, og det vurderes, at dagtilbuddet kan være klar til ibrugtagning primo 2027.

Der er i dag selvstændig bebyggelse på både Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Da der ønskes et fysisk sammenhængende dagtilbud, anbefaler Teknisk Forvaltning at nedrive bebyggelsen på Horsevænget 9. Bebyggelsen ud mod Rødovrevej bevares delvist og renoveres, så bygningen ikke ændrer facadeudtryk og dermed bevares kulturmiljøet. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler på den baggrund, at ejendommen på Horsevænget 9 nedrives.

Bæredygtighed er et af pejlemærkerne i Dagtilbudsplanen, som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udvalgt det nye dagtilbud Horsevænget som pilotprojekt i forbindelse med kommunens arbejde med bæredygtighed. Planen er, at der i forbindelse med projektet høstes erfaringer med hvilke bæredygtighedstiltag, der kan realiseres, og hvilke der må fravælges med de givne økonomiske rammer og øvrige pejlemærker. Det er ambitionen, at der med til- og fravalg af bæredygtighedstiltag er transparens i forhold til både miljøeffekt og økonomi. Udbudskriterierne udformes, så flest mulige bæredygtighedstiltag kan gennemføres inden for den økonomiske ramme.

Der henvises til det vedlagte bevillingsnotat og konkurrenceprogram.

Lov- og plangrundlag

Matriklerne er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, og den foreslåede nedrivning af dele af de eksisterende bygninger er ikke i sig selv lokalplanpligtige. Etablering af et nyt dagtilbud kan muligvis være lokalplanpligtigt afhængigt af omfanget af nybyggeri. Dette afklares, når totalrådgiver er udpeget.

Teknisk Forvaltning iværksætter de nødvendige forundersøgelser og eventuelle forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen med henblik på, at der skabes tilstrækkelig byggemulighed.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev der bevilget 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til en forundersøgelse om et nyt dagtilbud Horsevænget. Der er i budget 2024 afsat 4,1 mio. kr. og afsat hhv. 16,5 mio. kr. og 45,1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2025 og 2026.

Børne- og Kulturforvaltningen kan primo 2024 overfor Kommunalbestyrelsen foreslå, at den i budget 2024 afsatte anlægsbevilling frigives, og at de afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2025-2026 frigives som straksbevillinger.

Den samlede anlægsramme 2023-2026 er på 68,7 mio. kr. Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Det anbefales, at nedenstående tidsplan godkendes:

2023-2024: Forundersøgelser, udbud af totalrådgiveropgaven mv. Behandling i kommunalbestyrelsen i oktober 2023.
2024: Totalrådgiver udpeges og behandling i kommunalbestyrelsen primo 2024.
2024-2025: Projektering og eventuel forslag til lokalplan, med tilhørende behandling i Kommunalbestyrelsen.
2025: Hovedentreprise og behandling i Kommunalbestyrelsen.
2025-2027: Opførelse af et nyt dagtilbud.
Primo 2027: Ibrugtagning.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsnotat - konkurrenceprogram Horsevænget
Bilag 2: Konkurrenceprogram Horsevænget

Anlægsregnskab - Lokaleanalyse på Skoleområdet
Sag nr. 162

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i budget 2022 til Børne- og Skoleudvalget til lokaleanalyser på Skoleområdet. Analyserne indgår i den langsigtede investeringsstrategi for skoleområdet. Lokaleanalyserne er nu gennemført og projektet viser en mindreudgift på 4.000 kr. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for lokaleanalyse på skoleområdet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 4.000 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. oktober 2023, pkt. 69:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 182:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes demografiske udvikling betyder, at der de kommende 10 år er behov for at udvide kommunens skoler. Derudover har kommunen besluttet et klasseloft på 24 børn pr. klasse. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminaret i 2021 derfor sat som ambition, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede anlægsinvesteringsplaner for Skoleområdet.

Der blev med budget 2022 afsat en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til en lokaleanalyse på Skoleområdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021 blev der til lokaleanalysen på Skoleområdet givet en anlægsbevilling på de 2,2 mio. kr., som var afsat på Budget 2022. Valhøj Skole er undtaget i denne sammenhæng, da skolen har gennemgået en tilsvarende proces i forbindelse med det igangværende forløb omkring udbygning og ombygning af skolen.

Børne- og Kulturforvaltningen har fået NERD Architects, som er specialiseret i uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, til at gennemføre lokaleanalyserne. Analyserne er nu gennemført. Resultatet af analyserne er blevet præsenteret på Kommunalbestyrelsens temadag den 28. januar og Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27. april 2023 og er desuden beskrevet i sagen om ”Godkendelse af pejlemærker for Skoleplanen”, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2023.

I forbindelse med Budget 2024 har Børne- og Kulturforvaltningen, på baggrund af lokaleanalyserne, udarbejdet en langsigtet og fleksibel rækkefølgeplan, der omfatter Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole. Der henvises til sag om ''Rækkefølgeplan på Skole- og Dagtilbudsområdet” på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 2.200.000 kr.
Forbrug i alt: 2.196.000 kr.
Mindreudgift: 4.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2. Generelle retningslinjer, Budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på de afsatte og forbrugte 2,2 mio. kr. vedrører Hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.
Mindreudgiften på 4.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af omlægning til fælles skoledistrikt
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Undervisningsministeriet har imødekommet ansøgningen om et fælles skoledistrikt, som Børne- og Kulturforvaltningen fremsendte i juni 2023 på baggrund af behandling i Kommunalbestyrelsen samt opbakning fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at Rødovre Kommune overgår til at have et fælles skoledistrikt fra og med indskrivningen til kommende børnehaveklasse 2024/2025 til og med skoleåret 2027/2028.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 26. oktober 2023, pkt. 73:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2023 (sag nr. 77) at sende forslag om at omlægge de seks nuværende skoledistrikter til et fælles skoledistrikt i høring i de seks almene skolers bestyrelser. Høringssvarene blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2023 (sag nr. 47). På baggrund af den politiske behandling samt en fælles opbakning fra skolebestyrelserne (bilag 2), indsendte Børne- og Kulturforvaltningen den 14. juni 2023 ansøgningen (bilag 1) til Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet har nu behandlet ansøgningen, som er imødekommet, dog med en begrænset periode til og med skoleåret 2027/2028. Det er et år mindre, end Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt. Det skyldes, at de øvrige kommuners igangværende forsøg med skoledistrikter udløber på dette tidspunkt, og at ministeriet dermed har grundlag for at foretage en samlet opfølgning af den indhentede viden fra de igangsatte forsøg til brug for evt. lovændringer.

I afgørelsen (bilag 3) har Børne- og Undervisningsministeriet lagt vægt på Rødovre Kommunes ønske om at styrke forældretilfredsheden, højere undervisningskvalitet, bevarelse af skolernes lokaldemokrati og bedre kapacitetsudnyttelse, samt de fire nye fordelingskriterier:

 • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
 • Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
 • Alle børn er sikret plads på en skole inden for 2 km.
 • Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig.

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden lagt vægt på regeringens politiske prioriteter, som blandt andet handler om at fjerne unødig bureaukrati på folkeskoleområdet og styrke friheden til at finde gode løsninger lokalt. Som eksempel er der i afgørelsen fremhævet, at forældre i dag ikke altid oplever, at reglerne om skoledistrikter og frit skolevalg reelt giver forældrene de tilsigtede rettigheder. Det gælder blandt andet, når skoledistrikterne løbende ændres af hensyn til kommunernes muligheder for at fordele elever.

Omlægningen til fælles skoledistrikt skal evalueres i relation til ministeriet i hhv. en midtvejsevaluering, som skal være færdig senest i juni 2026 samt en slutevaluering senest i september 2028. Derudover vil Børne- og Kulturforvaltningen nedsætte en følgegruppe på tværs af skolebestyrelserne, som kan fungere som sparringspartner for forvaltningen over de kommende år.

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2024/2025 vil blive igangsat efter sagens behandling i kommunalbestyrelsen, og indskrivningen vil foregå i ugerne 45, 46 og 47.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omlægningen til fælles skoledistrikt vil gælde fra indskrivningen til børnehaveklasse, skoleåret 2024/2025 frem til og med skoleåret 2027/2028.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Ansøgning om forsøgsordning med fælles skoledistrikt i Rødovre Kommune
Bilag 2: Bilag 2 - Samlet formandsudtalelse vedr omlægning til et fælles skoledistrikt
Bilag 3: Bilag 3 - Afgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet

Fremrykning af anlægsbevilling - Ny bygning til rådhusfunktioner
Sag nr. 164

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den 27. september 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at entrepriseformen ifm. udbuddet af ny bygning til rådhusfunktioner blev ændret til en hovedentreprise for at sikre en fremdrift i projektet. Det har som konsekvens, at Rødovre Kommune skal afholde udgifterne til rådgiverfunktionen i forbindelse med detailprojekteringen i stedet for, at de bliver afholdt af entreprenøren. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. i 2023. De 20,0 mio. kr. fremrykkes fra rådighedsbeløb, afsat til projektet, i 2026.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en fremrykket anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til Økonomiudvalget og der afsættes et rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. i 2023, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 188:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sagnr. 154, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2021, blev WERK udpeget til at være totalrådgiver for projektet om ny bygning til rådhusfunktioner. På den baggrund blev 5,0 mio. kr. bevilget på den sag og 4,3 mio. kr. bevilget den 23. november 2021 til dels udarbejdelse af byggeprogram, samt projektforslag og udbudsprojekt.

For at minimere risiciene ved byggeriet af ny bygning til Rådhusfunktioner, besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022 og igen den 31. januar 2023 at udsætte udbuddet af ny bygning til rådhusfunktioner. Det blev vurderet hensigtsmæssigt, for at bevare fremdriften i projektet, at omdanne udbudsformen fra en totalentreprise til en hovedentreprise, da materialepriserne var høje, der var forsyningsudfordringer og det var vanskeligere at finde kvalificeret arbejdskraft. Udskydelsen af projektet bevirkede, at der skulle indgås en revideret aftale med totalrådgiveren WERK.

Som følge af ændringen af udbudsformen fra totalentreprise til hovedentreprise skal kommunen betale for den fulde rådgiverydelse frem til udbuddet af projektet. Ændringen af udbudsformen ændrer ikke ved projektets samlede økonomi, men bevirker, at en del af det afsatte beløb i 2026 fremrykkes til 2023.

Ud fra nuværende oplevelser med udbudspriser, virker markedspriserne til at være mere stabile, hvilket også har en positiv indvirkning på risikoniveauet. Det bakkes ligeledes op af inflationstallene, som er aftagende, og de økonomiske fremtidsscenarier jf. blandt andet Nationalbanken.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 1051 af 15. oktober 2019, kap. 1).

Økonomiske konsekvenser

Med tillægsbevillingen vurderes den samlede anlægsudgift til ny bygning til rådhusfunktioner ikke at blive ændret. Forskellen mellem valget af totalentreprise og hovedentreprise har indflydelse på, hvornår kommunen betaler rådgiverudgiften. Udgiften til rådgiver ved valg af hovedentreprise er allerede indregnet i budgetopfølgningen på anlæg for 2023.

Med bevillingen på 20,0 mio. kr., vil den samlede anlægsbevilling til projektet være 29,3 mio. kr. Af de tidligere bevillinger, blev der givet 5,0 mio. kr. den 28. september 2021 og 4,3 mio. kr. den 23. november 2021. Begge bevillinger omhandlede finansiering af udgifter til rådgivning, herunder udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og udbudsprojekt.

Der forventes fortsat udgifter i mindre omfang til rådgivning i forbindelse med udbuddet og licitationen. Når licitationen er afsluttet, og der er fundet en vinder af projektet, vil budgettet blive opdateret.

Med denne bevilling på 20,0 mio. kr. vil projektet ny bygning til rådhusfunktioner blive reduceret tilsvarende i budgetforslaget for 2026.

Udgiften til 20,0 mio. kr. vedrører hovedfunktion 6.45 - Administrativ organisation.

Tidsplan

Ingen.

Hovedstadens Letbane - Mandat til ekstraordinært interessentskabsmøde
Sag nr. 165

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Når Hovedstadens Letbane (herefter HL) går i drift, er der en række opgaver, der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i funktion på det tidspunkt. HL anbefaler Metroselskabet som forretningsfører. Sagen forelægges med det formål, at give borgmesteren mandat til at stemme for styregruppens indstilling på et ekstraordinært interessentskabs møde.

Indstilling

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at give Borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for HL:
  A) at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane overgår til drift,
  B) at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører,
  C) at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter,
  D) at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er) samt
 2. at borgmesteren sammen med de øvrige interessenter, efter behandling af sagen på interessentskabsmøde, fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens Letbane sættes i drift.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane, indtil letbanen tages i brug til passagerdrift, idet dette er fastsat ved lov, jf. § 5, stk. 1, i lov om letbane, jf. § 8, stk. 3, i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Metroselskabets lovbundne opgave som direktion for HL, herunder at stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for den daglige drift, ophører dermed, når letbanen tages i brug til passagerdrift. Det er herefter op til bestyrelsen og ejerne i HL at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven og driften for/i interessentskabet. Denne sag afklarer kommunens mandat til at godkende beslutning på et ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane ultimo 2023.

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i funktion på det tidspunkt. Derfor har HL fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i HL. Resultatet af undersøgelserne er vedlagt som bilag 1 og 2 (Notat om driftsorganisation og governance for Hovedstadens Letbane; Henlagt ved lov – Forretningsførermodellen, begge fra Kammeradvokaten).

Som konsekvens af undersøgelserne har en styregruppe nedsat blandt ejerne til formålet fået vurderet henholdsvis Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for HL i en driftssituation. Vurderingen er gennemført af konsulenterne fra FORSKEL og med bidrag fra de to mulige forretningsførere, som har bidraget kvalificeret og konstruktivt og udtrykt tilfredshed med den gennemførte proces. Vurderingen er vedlagt som bilag 3 og 4 "Samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane samt bilag). De tre væsentligste pointer i rapporten er:

 • FORSKEL vurderer, at begge selskaber kan løse opgaven.
 • Rapporten indeholder en anbefaling om at vælge Metroselskabet som forretningsfører for HL, når letbanen overgår til drift.
 • HL har travlt med at få valgt forretningsfører, få lovhjemmel på plads og få etableret driftsorganisationen.

Anbefalingen om valg af Metroselskabet som forretningsfører beror primært på at sikre en god overgang fra anlæg til drift, herunder håndtering af claims samt reduktion af risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser.

Der vil således være større sikkerhed for, at Metroselskabet vil kunne etablere en driftsorganisation - bl.a. baseret på de erfaringer, Metroselskabet har fra anlæg af letbanen - i god tid inden driftsstarten samt størst mulige kompetence – og omkostningssynergier i driftsorganisationen i de første af letbanens driftsår.

På den baggrund har HL’s bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til interessentskabet, at Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane efter letbanen går i drift.

Administrationen anbefaler på baggrund af den gennemførte proces og de gennemførte undersøgelser, at Kommunalbestyrelsen giver Borgmesteren mandat til at tiltræde valg af MS som forretningsfører for HL og den videre proces ift. lovgivning mv. med henvendelse til staten om igangsætning.

Endvidere anbefaler administrationen, at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation (bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune) fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

Jv. de fastlagte målsætninger for Hovedstadens Letbane og behovet for opfølgning på disse, er det også administrationens anbefaling, at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).

Lov- og plangrundlag

Jf. § 5, stk. 1, i lov om letbane, jf. § 8, stk. 3, i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat om driftsorganisation for HL.pdf
Bilag 2: Forretningsførermodellen - henlagt ved lov.pdf
Bilag 3: Samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører
Bilag 4: Bilag_til samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører FORSKEL

Hovedstadens Beredskab - Justering af budgetfordelingsnøgle
Sag nr. 166

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til justering af Budgetfordelingsnøglen er grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner og i en regulering vedrørende det forhold, at Hovedstadens Beredskab fra 1. februar 2023 ikke længere har drevet ambulancetjeneste.

Indstilling

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at forslag til budgetfordelingsnøgle mellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab for budget 2024 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. oktober 2023, pkt. 190:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af de justeret budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende det forhold, at Hovedstadens Beredskab fra 1. februar i år ikke længere driver ambulancetjeneste.

Det følger af § 6 stk. 5 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget. Da den foreslåede justering også er begrundet i bortfald af ambulancetjenesten, skal justeringen politisk godkendes af ejerkommunerne.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår nedenfor og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

Ændring af budgetfordelingsnøgle fra 2023 til 2024 (alle tal i pct.):

Albertslund justeres fra 1,82 til 1,81
Brøndby justeres fra 2,00 til 1,98
Dragør justeres fra 1,15 til 1,14
Frederiksberg justeres fra 8,44 til 8,35
Glostrup justeres fra 1,34 til 1,33
Hvidovre justeres fra 3,01 til 2,98
København fra 80,01 til 20,21
Rødovre fra 2,23 til 2,21

Lov- og plangrundlag

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Økonomiske konsekvenser

Ændring i ejerandelen på 0,02 % svarer til ca. 82.000 kr. i mindreudgift for Rødovre Kommune.

Diverse
Sag nr. 167

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.