Børne- og Skoleudvalget

15-11-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 84 - 97

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Ungecenter2610 orienterer om tur til Grønland

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for BSU for perioden 23.september til 1. november 2016.

Tinderhøj Skole, H-fløj og Hovedbygning - licitationsresultat, ansøgning om tillæg til anlægsbevilling
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i møder i marts og august 2016 givet anlægsbevilling til gennemførelse af ombygning på Tinderhøj Skole med i alt 8.790.000 kr., fordelt med 7.390.000 kr. til ombygning af H-fløjen og 1.400.000 kr. til etablering af basisrum mv. i Hovedbygningen.

Orientering om licitationsresultatet og forslag til gennemførelse af projektet.

Den samlede udgift efter licitationen beløber sig til 12.314.216 kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til merudgiften, hvorfor der søges et tillæg til rådighedsbeløbet på i alt 3.524.216 kr.

Der søges en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 3.524.216 kr., der finansieres af kassebeholdningen, hvorefter den samlede bevilling udgør 12.314.216 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages til efterretning,
 2. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 3.524.216 kr., der finansieres af kassebeholdningen samt
 3. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3.524.216 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016 givet en projekteringsbevilling på 880.000 kr., og på mødet den 30. august 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 7.910.000 kr. til ombygning af H-fløjen og Hovedbygningen, svarende til en samlet anlægssum på 8.790.000 kr.

Der blev afholdt licitation den 7. oktober 2016, og den samlede økonomi for gennemførelse af projektet blev 12.314.216 kr., hvilket er 3.524.216 kr. højere end den afsatte anlægsbevilling.

Forklaringen skyldes bl.a. særlige forhold i forbindelse med miljø og kloak, da det vil være nødvendigt at flytte og separere kloakken (regnvand/spildevand) i forbindelse med byggeriet. Herudover er udgiften til miljøsanering væsentlig højere end forventet i forhold til den foreliggende screening.
Endvidere er der i projektet medtaget udgift til nødvendig solafskærmning mod syd i H-fløjen.

Derudover er prisniveauet på tilbuddene højere end forventet formentlig på grund af generelt stigende priser i byggeriet.

Ombygningen har været udbudt i syv fagentrepriser, hvoraf de tre fagentrepriser er gået til håndværkere i Rødovre.

For at nedbringe merudgiften kan man undlade den planlagte ombygning af 1. og 2. sal i Hovedbygningen og undlade etablering af solafskærmning i H-fløjen samt diverse besparelser vedrørende tilpasninger, asfaltarbejder og byggeplads.
Der ville hermed kunne opnås en besparelse på 2.351.627 kr. i forhold til det samlede licitationsresultat.
Den samlede økonomi efter besparelser beløber sig til 9.712.589 kr., svarende til en merudgift på 922.589 kr. i forhold til den afsatte anlægsbevilling på 8.790.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet en anlægsbevilling på i alt 8.790.000 kr. til ombygning af H-fløjen og Hovedbygningen.

Der søges om et samlet tillæg til anlægsbevillingen på 3.524.216 kr. til gennemførelse af projektet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.314.216 kr.

Tidsplan

Den tidligere tidsplan tilpasses således, at udførelsen af projektet starter i december 2016 i stedet for oktober 2016.
Der forventes en ibrugtagning i juli måned 2017 i stedet for juni 2017.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings økonomioversigt af 1. november 2016

Tinderhøj Skole, udearealer ved H-fløj - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.430.000 kr. til retablering og renovering af udearealerne efter den igangværende ombygning af H-fløjen.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet august 2014.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.430.000 kr. til gennemførelse af opgaven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.430.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

I helhedsplanen for skoleudbygning af Tinderhøj Skole er medtaget retablering og renovering af udearealerne ved H-fløjen.

Udearealerne mellem "fingrene" er nedslidte med dårlig belægning og uden egentlige funktioner, og benyttelsen er derfor ringe. Fingrene har et stort potentiale både til ophold og leg, men også som udeundervisningsrum og værksteder.

Forslag:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Tinderhøj Skole udarbejdet vedlagte skitseforslag, der tager udgangspunkt i skolens nye grønne profil, hvor de små gårdrum benyttes til ophold for børnene med mulighed for undervisning i natur og teknik.

Det ene gårdrum (Skolegård 1) foreslås etableret med mulighed for dyrkning af grøntsager, hønsehold, kompost mv. Dette giver mulighed for undervisning i naturens kredsløb og planters vækstvilkår.

Det andet gårdrum (Skolegård 2) foreslås etableret med hovedvægten lagt på vand med mulighed for diverse forsøg.

I begge gårdrum tænkes opholdsmulighederne udformet, så de også kan anvendes til undervisning.

Legeområde ved SFO:

På driftsbudgettet i 2016 er der afsat en pulje på i alt 10.850.000 kr. til renovering af legepladser på skolerne, hvoraf der er disponeret 2.300.000 kr. til Tinderhøj Skole til renovering af skolens legeområde ved SFO mod boldbanen og Tårnvej.

Legeområdets areal ligger i direkte tilknytning til de to gårdrum og indgår som adgangsvej i forbindelse med ombygningen af H-fløjen, og legepladsrenoveringen skal derfor koordineres med byggeriet med opstart umiddelbart efter byggeprojektets afslutning.

For at få den bedste helhed og de mest fordelagtige priser tænkes de to projekter udarbejdet og udført i sammenhæng.
Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver 1:1 Landskab, Trekronergade 149A, 2500 Valby.

Den nærmere planlægning og projektering vil ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Tinderhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.
Bygningsreglement i forhold til legeudstyr og adgangsforhold.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til retablering og renovering af udearealerne ved H-fløj er anslået til i alt 1.430.000 kr., hvoraf 120.000 kr. er disponeret til rådgiverydelse.

Udgift til renovering af legeområde ved SFO er anslået til 2.300.000 kr., der er disponeret i den afsatte driftspulje til renovering af legepladser på skolerne.

Tidsplan

Projektering og udbud: december 2016 - marts 2017
Forventet anlægsperiode: april - august 2017

Tidsplanen og udførelsen koordineres i forhold til ombygningen af H-fløjen.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 25. oktober 2016
Bilag 2: Oversigtskort med indtegning af område ved H-fløj samt område for legepladsrenovering
Bilag 3: Skitseforslag til de 2 gårdhaver ved H-fløj af 21. oktober 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - november 2016
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra november 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I november måned vil underskuddet af vuggestuepladser kunne dækkes af et tilsvarende overskud af børnehavepladser. Det har krævet, at nogle institutioner har indskrevet børn svarende til deres max-vip eller lige derover.

Underskuddet af vuggestuepladser fra månederne december 2016 og frem til udgangen af april 2017 vil formodentligt alene kunne dækkes af yderligere merindskrivninger.

Særligt for dagplejen gælder, at der som følge af nyansættelser på nuværende tidspunkt er ledige pladser. Dette skyldes, at forældre har afslået et tilbud om dagplejeplads primært fordi, det ikke er den pasningsform, de har ønsket.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt november 2016 - oktober 2017

Fortsættelse af kulturpædagogordningen i daginstitutionerne i Rødovre
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen indeholder en evaluering af kulturpædagogernes arbejde i 2016 samt forslag til videreførelse af ordningen fra 2017 og efterfølgende år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget tager evalueringen af kulturpædagogernes arbejde i 2016 til efterretning samt
 2. at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til fortsættelse af kulturpædagogordningen i daginstitutionerne i Rødovre Kommune.

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning
Ad.2. Godkendt med 4 stemmer for 8 (A,O og Ø) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

Projektet er hidtil finansieret gennem "puljen til ekstra pædagogisk personale i dagtilbud i 2015 og 2016".

Følgende institutioner har deltaget i projektet: Børnehuset Solsikken, Børnehuset Mælkevejen,Vuggestuen Carlsro, Børnehaven Bybjerget og Vuggestuen Bybjerget.

Forvaltningen har gennemført en evaluering af projektet i sommeren 2016. Der henvises til bilaget "Notat af den 27. september 2016 - Evaluering af kulturpædagogernes arbejde i 2016".
Heraf fremgår det blandt andet: "På baggrund af de indhentede besvarelser og løbende tilbagemeldinger forvaltningen har modtaget, samt observationer de pædagogiske konsulenter har foretaget, er det en samlet vurdering, at kulturpædagogerne i deres arbejde, sammen med institutionernes faste personale, har formået at arbejde med alle institutionernes børn".

De har dels været med til at give børnene oplevelser, som de formodentligt ellers ikke havde fået. Samtidig har de medvirket til at skabe nye rutiner og indgangsvinkler i det pædagogiske arbejde, som har inspireret det pædagogiske personale til at fortsætte, også efter kulturpædagogen var draget videre til en ny institution.
Lederne i de fem institutioner har løbende orienteret om projektet i daginstitutionsområdets ledergruppe, hvor kommunens øvrige ledere har udtrykt håb om på et tidspunkt at få lignende muligheder.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat 1.665.000 kr. til fortsættelse af kulturpædagogordningen i daginstitutionerne.

Det er forvaltningens vurdering, at de resultater, der er opnået inden for projektets rammer, i forhold til udvidelse af børnenes kulturelle horisont og åbning af nye læringsmuligheder, vil kunne bidrage positivt til videreudvikling af den pædagogiske praksis i kommunens andre institutioner.

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at kommunes øvrige børn også bør have glæde af ordningen. Det foreslås derfor, at den kulturpædagogiske indsats fremover udbredes til også at omfatte kommunens øvrige institutioner. Fordelingen af ressourcerne vil dog stadig ske under hensynstagen til de institutioner, som forventes at profitere mest af den ekstra indsats.
På baggrund af ovennævnte evaluering og de indsamlede erfaringer foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at kulturpædagogordningen videreføres som beskrevet.

Filmklip fra Børnehuset Mælkevejens dokumentation for det kulturpædagogiske arbejde fremvises på mødet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.665 mio. kr. i budget 2017 ff. til fortsættelse med kulturpædagogordningen i daginstitutionerne.

Tidsplan

Projektet overgår til et fast indsatsområde fra 1. januar 2017.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af kulturpædagogernes arbejde i 2016
Bilag 2: Spørgeskema til henholdsvis forældre og daginstitutionsledere - evaluering af kulturpædagogprojektet fra 1. januar 2016 og frem.
Bilag 3: Eksempel på dokumentation for kulturpædagogisk arbejde i Børnehaven Bybjerget fra januar - april 2016.

Frokostordning i daginstitutionerne 1. januar 2017 - 31. december 2018
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til dagtilbudslovens § 16 er der i juni 2016 foretaget afstemning i samtlige forældrebestyrelser om fra- eller tilvalg af forældrefinansieret frokostordning for børnehavebørnene i daginstitutionerne for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2010 retningslinjerne for fravalg og etablering af fleksibel forældrefinansieret frokostordning, som trådte i kraft i daginstitutionerne 1. august 2011.

Herefter er der foretaget valg hvert andet år i juni måned for en toårig periode med ikrafttræden den efterfølgende 1. januar.

Ordningen er fortsat forældrefinansieret med 720 kr. pr. måned i 2016 ved 11 måneders betaling og er omfattet af friplads- og søskenderabatordningen.

I lighed med sidste valgperiode er der fortsat frokostordning i Børneinstitutionen Regnbuen, Børnehuset Græshoppen og Børneinstitutionen Rønneholm. Disse institutioner har køkkenfaciliteter, der gør det muligt at tilberede mad til samtlige børn i institutionerne. Der er ikke valgt frokostordning i andre institutioner til den kommende toårige periode.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen da ordningen er forældrefinansieret.

Tidsplan

1. januar 2017 - 31. december 2018.

Overgang fra daginstitution til skole/SFO
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til en ny fælles procedure for en ensartet overgang fra daginstitutionen til skole/SFO.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender den nye fælles procedure for overgang fra daginstitutionen til skole/SFO.
 2. at Børne- og Skoleudvalget tager forvaltningens forslag til fælles tema til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt
Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En daginstitution ”leverer” ofte børn til flere forskellige skoler, ligesom skolerne modtager børn fra forskellige daginstitutioner. Der er derfor brug for dels at etablere en fælles sammenhæng imellem daginstitution og skole og dels at sikre en umiddelbar fællesskabsfølelse børnene imellem.

Det fælles tema

Alle daginstitutioner arbejder på at gøre børnene klar til skolelivet. Men det er forskelligt, hvordan den enkelte daginstitution organiserer sig og griber det an. Det er vigtigt, at børnene oplever en følelse af tryghed, fællesskab og genkendelighed, når de begynder i skole/SFO. Dette kan opnås ved, at alle børn har arbejdet med samme tema i daginstitutionerne. Når børnene begynder i skole/SFO, arbejdes der videre med temaet. Se bilag 1.

Forvaltningen foreslår at der arbejdes med byen Rødovre som det fælles tema ud fra arbejdstitlen: ”Vores Rødovre – arkitektur, rum og form”. Der er samtidig valgt flere forskellige tilgange til emnet:

Idémappe – der er udarbejdet en idémappe til pædagogerne, som skal give inspiration til at arbejde med Rødovre før og nu, arkitektur, rum og form. Idémappen gives også til skole/SFO, hvor man viderefører arbejdet med temaerne fra daginstitutionernes indsatser. Se bilag 2.

Arne i Rødovre – Alle kommende skolebørn får en lille ”pixibog”. I børnehaverne laver alle dialogisk læsning af bogen. Når børnene begynder i skole/SFO, får de igen mulighed for at læse bogen sammen med deres nye venner. Børnene vil opleve, at de kender den samme bog, selvom de kommer fra forskellige daginstitutioner. (Udkast omdeles på mødet).

Arkitektur på og omkring Rådhuspladsen – Alle førskolebørn besøger inden skole/SFO-start Rådhuset, Rådhuspladsen og biblioteket for at undersøge arkitekturen, rummet og formerne. Besøgene gennemføres sammen med forvaltningens formidlingskonsulent, som kan medvirke til at skabe en vis ensartethed.

Fælles sang
Alle børn synger den samme sang – ”Vennesangen” i daginstitutionerne. Når børnene begynder i skole/SFO, synges sangen igen, og børnene kan atter opleve samhørighed, selvom de kommer fra forskellige steder. Se bilag 3.

Tilflyttere vil få adgang til ovenstående materiale, som kan udleveres i forbindelse med skole/SFO-indmeldelse.

Netværksmøde
Hvert år vil de pædagoger, der arbejder med de kommende skolebørn, blive klædt på til opgaven ved et netværksmøde, som afholdes i efteråret.

At være skoleparat
Udover arbejdet med et fælles tema har forvaltningen afstemt forventningerne til det at være skoleparat. Der er i den forbindelse udarbejdet en eksemplarisk inspirationsliste til daginstitutionspædagogerne, som beskriver de elementer, der arbejdes med i daginstitutionerne, og som forældrene kan være opmærksomme på derhjemme. Se bilag 4.

Endelig er der, for at lette det administrative arbejde for både skolerne og daginstitutionerne, udarbejdet to overleveringsskemaer, som udfyldes af børnehaverne og gives videre til skolerne/SFOerne.

Det ene skema er et overleveringsskema, som omhandler hele den børnehavegruppe, der sendes afsted fra børnehave til skole/SFO. Dette skema beskriver det pædagogiske arbejde med de kommende skolebørn inden for emnerne: Vores Rødovre, sociale kompetencer, sproglige kompetencer, motoriske kompetencer m.m. Se bilag 5.

Det andet skema er et overleveringsskema på det enkelte barn, som sendes til barnets distriktsskole. Se bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Plan for det pædagogiske arbejde.
Bilag 2: Bilag 2 Idémappe til aktiviteter til vores Rødovre - arkitektur rum og form.
Bilag 3: Bilag 3 Vennesangen.
Bilag 4: Bilag 4 Overgang fra daginstitution til skole - Sådan gør vi i Rødovre.
Bilag 5: Bilag 5 Gruppeoverlevering fra daginstitution til skole.
Bilag 6: Bilag 6 Daginstitutionens oplysninger til SFO og skole.
Bilag 7: Bilag 7 Oversigt over arbejdsgruppe.

Pædagogiske læreplaner - 0-6 års daginstitutioner - 2016/2018
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Godkendelse af daginstitutionernes pædagogiske læreplaner for perioden 2016-2018, jfr. Dagtilbudslovens § 10.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at daginstitutionernes pædagogiske læreplaner for perioden 2016-2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Det er udgangspunktet, at de pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Samtidig skal der ved udarbejdelsen af læreplanerne tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

De pædagogiske læreplaner beskriver relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, og hvordan læreplanen evalueres. Udover de seks lovpligtige temaer: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, samt kulturelle udtryksformer og værdier, skal det af den pædagogiske læreplan fremgå, hvordan der arbejdes målrettet med inklusion af børn med særlige behov.

Pædagogiske læreplaner udarbejdes for toårige perioder. De aktuelle læreplaner gælder for perioden fra august 2016 til juli 2018.

Daginstitutionerne har skrevet deres pædagogiske læreplaner ud fra en skabelon udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen. Skabelonen er vedlagt som bilag.

Daginstitutionerne har arbejdet seriøst med at udarbejde de lokale pædagogiske læreplaner, hvilket vidner om fagligt engagement og en stolthed over egen virksomhed. De lokale pædagogiske læreplaner viser tydelige tegn på et godt børneliv, hvor bl.a. gode kammeratskaber bliver prioriteret i den pædagogiske praksis.

Der er blandt daginstitutionerne en vis variation i, hvordan den pædagogiske hverdag foldes ud naturligvis med forankring i Børne- og Kulturforvaltningens udmeldte arbejdsgrundlag for læring og læringsmiljø (hvilket fremgår indledningsvis i de lokale pædagogiske læreplaner). Som en naturlig følge af dette har daginstitutionerne mulighed for at udvikle særlige kendetegn og profiler. Børnehuset Græshoppen definerer sig som ”Bevægelses- og Sundhedsinstitution” med et særligt fokus på bevægelse og idræt. Her er et eksempel på hvad Espelundens bakke inviterer til:

”De første par gange går vi op fra den side, der ikke er så stejl, så børnene kan øve sig. Når de bliver mere øvede, tager vi siden fra fodboldbanen, da den er mere stejl og kræver en bedre motorik, balance og det at turde. De der kommer først op, venter pænt på de andre, og når alle er kommet op, sidder vi på toppen og kikker mod institutionen, og taler med børnene om, hvor den ligger. Nogle gange samler vi snegle, andre gange simulerer vi flyvemaskiner mod vinden med åbne arme og i løb. Vi tester vor balanceevne mod den stærke vind. Når vi skal ned, vælger vi altid den stejle side, hvor vi sætter os på numsen og rutsjer ned ad bakken. Vi motiverer børnene til at gentage dette et par gange - afhængig af det enkelte barn kan antallet af ture op og ned variere.”

I de pædagogiske læreplaner er der generelt stort fokus på udviklingen af de sproglige kompetencer. Børnehuset Carlsro har et eksempel på en fin kobling mellem Emergent Literacy (barnets tidlige fornemmelse af skriftsprog) og de sociale kompetencer:

”På stuerne arbejder vi forskelligt med Emergent literacy. En af metoderne er, at børnene har et whiteboard til rådighed, hvor de selv skriver ord og bogstaver. For eksempel skriver de deres eget navn, hvis de går i Junglen/fællesrum eller står i kø til at spille iPad. Udover dette har vi ”ordkort”, der beskriver indholdet af kasser med legetøj, så børnene kan se, at hver ting har et ”navn”, som består af bogstaver. Ligeledes står børnenes navne på alle deres ting, såsom deres garderobeplads, skuffe og krus, så de nemt lærer at genkende deres navn.”

At arbejde med inklusion, alle børns ret til at være en del af et fællesskab, er en opgave som også berører udviklingen af børnenes sociale kompetencer. Børnehuset Tjørneparken bidrager blandt andet med henvisning til to pædagogiske forskeres konkrete definition af inklusion:

”I Børnehuset Tjørneparken har vi ladet os inspirere af forskellige perspektiver på inklusion. Bent Madsen (Inklusionens pædagogik, 2009) definerer således, at en socialt inkluderende pædagogik handler om at skabe fællesskaber, hvor forskellighed betragtes som en ressource, og hvor der arbejdes målrettet på at modvirke eksklusionsprocesser. Rasmus Alenkær (Den inkluderende skole, 2008) definerer inklusion som den dynamiske og vedvarende proces, hvori institutionen øger mulighederne for tilstedeværelse og oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og læringsmæssigt udbytte for alle.”

I de pædagogiske læreplaner indgår også, hvordan der arbejdes med at skabe gode overgange for barnet. Dette gælder såvel fra familien til vuggestue/dagpleje som videre op til henholdsvis børnehave og skole. Dette er tydeligt en opgave der vægtes højt. Børnehuset Mælkevejen gør i denne sammenhæng specifikt opmærksom på de voksnes ansvar i disse, til tider, sårbare situationer:

”Det er normalt, at barnet gennem sin institutionstid har perioder, hvor aflevering/afhentning er svær og måske ligefrem konfliktfyldt. I sådanne perioder råder vi forældrene til at tale med os i institutionen om, hvordan de ansatte bedst kan støtte forældrene og ligeledes til, at forældrene tager en snak derhjemme, de voksne imellem, så begge forældre er afklarede, når de står i ’orkanens øje’. Vigtigst af alt er, at det er de voksne, ansatte og forældre, der tager ansvar for, hvornår der skal siges farvel, eller hvornår barnet skal med hjem – intet daginstitutionsbarn er gammelt nok til at tage det ansvar, det er de voksnes opgave.”

En del af Rødovre Kommunes daginstitutioner er sammenlagte institutioner, dvs. at institutionen har to matrikler. Denne konstellation kan godt give udfordringer, når der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der viser en sammenhængende pædagogisk praksis. Børne- og Kulturforvaltningen konstaterer, at denne opgave løses ganske udmærket af de pågældende institutioner.

Forvaltningens pædagogiske konsulenter har givet tilbagemeldinger på samtlige pædagogiske læreplaner, og er kommet med anbefalinger i forhold til, hvad der kan optimeres i læreplanerne for perioden fra august 2018 til juli 2020.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at kommunens nye udviklingsaftaler - fremadrettet for institutionernes vedkommende - kommer til at indgå som en del af læreplanerne.

Eksempler på pædagogiske læreplaner fra Børneinstitutionen Rønneholm, Børnehuset Mælkevejen og Børnehuset Tjørneparken er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling er annonceret et revideret grundlag for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen afventer det nye arbejdsgrundlag, der vil blive gældende fra august 2018. 

Bilag

Bilag 1: Mælkevejen Pædagogisk Læreplan 2016-2018.
Bilag 2: Rønneholm Pædagogisk læreplan 2016-2018.
Bilag 3: Tjørneparken Pædagogisk læreplan 2016-2018.
Bilag 4: Pædagogisk læreplan 2016-2018 skabelon.

Undervisningsoverenskomst med skolen Sputnik
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den specialpædagogiske Dagbehandlingsskole, "Skolen Sputnik ApS", ønsker at åbne en afdeling i egne lokaler på Rødovrevej 395. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen godkende en undervisningsoverenskomst for afdelingen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at undervisningsoverenskomsten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Det specialpædagogiske Dagbehandlingsskole, "Skolen Sputnik ApS" ønsker at åbne en afdeling i egne lokaler på Rødovrevej 395, har Børne- og Kulturforvaltningen været i dialog med skolen om undervisningsoverenskomsten, ligesom lokalerne er blevet besigtiget. Lokalerne er særdeles egnede til formålet og undervisningsoverenskomsten lever op til lovgivningens krav. Ifølge Folkeskoleloven skal Rødovre Kommune føre et pædagogisk tilsyn med afdelingen. Tilsynet vil blive udført af konsulenten, for børn med særlige behov, fra Pædagogisk Udviklingscenter.

Tilbuddet kan oprettes på matriklen, da det er i overensstemmelse med Lokalplanen for området.

Rødovre Kommune anvender Skolen Sputniks tilbud til unge, hvor kommunen ikke selv har et egnet tilbud, og har således gennem flere år haft et godt samarbejde.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen samt bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle forbruges arbejdstid til pædagogisk kontrol og udfærdigelse af kontrolrapport, samlet 10 - 15 timer årligt.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Undervisningsoverenskomst med Skolen Sputnik.

Tinderhøj Skole som grøn profilskole
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om vision og mål for Tinderhøj Skole som "grøn profilskole" pr. 1. januar 2017. En profil der skal være gennemgående i hele skolens virksomhed.

Indstilling

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at Tinderhøj Skole etableres som "grøn profilskole".

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A,O,Ø) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

I foråret 2016 startede en proces med henblik på at gøre Tinderhøj Skole til grøn profilskole. Initiativet til at fokusere på det grønne, naturen og miljøet kom fra en gruppe lærere. Siden er det blevet drøftet med medarbejderne, bestyrelsen og ledelsen på skolen, som alle bakker op om initiativet. Der er startet en proces, med henblik på at Tinderhøj Skole bliver en foregangsskole inden for grøn profil. Der er ansat en koordinator til at facilitere processen og til at understøtte personalet i at perspektivere skolens aktiviteter ind på emner som bæredygtighed, omstilling, medborgerskab og natur. Derigennem skal hele det faglige niveau på Tinderhøj Skole løftes og specielt det naturfaglige område, så eleverne bliver fagligt og socialt parate til at videreuddanne sig og bliver aktive og bevidste medborgere.

Det ligger naturligt i forlængelse af udviklingen internt på Tinderhøj Skole, at man også eksternt skaber synlig forandring og en ny fortælling om skolen.

Vision
Det er visionen, at Tinderhøj Skole bliver en gennemført grøn profilskole, der afspejles i alle organisationens aspekter; i undervisning, SFO, drift, ledelse og i de fysiske rammer.

Målsætninger
1. Alle på skolen er fortrolige med begrebet grøn profilskole og ved, hvordan det skal bruges i den enkeltes hverdag.

 • Der udarbejdes en grøn læseplan.
 • Eleverne møder grønne profilelementer i deres SFO-tid.
 • Eleverne er i kontakt med den grønne koordinator.
 • Ledelsen bruger naturprofilen som et værktøj til at tage strategiske beslutninger om skolens udvikling.
 • Strukturerne på skolen underbygger grøn profilskole, fx med hensyn til affaldssortering, genanvendelse og forbrug.

2. Årshjulet afspejler naturprofilskole.

 • Der afholdes temauger med naturprofil som overordnet tema. Den ene uge er til Naturvidenskabsfestival i uge 39.
 • Personalet har mulighed for at deltage i netværks- og kursusaktiviteter, der omhandler naturprofilrelevante emner.

3. Undervisningen bliver praksisnær og tværfaglig.

 • Udeskolebegrebet defineres til Tinderhøj Skole og bliver et aktivt element i den planlagte undervisning.
 • Tinderhøj Skole udvikler sig til at være en innovativ og aktiv medspiller i lokalområdet som Åben Skole.
 • Udearealerne understøtter udeundervisningen i mindst 5 udeklasserum.
 • Skolen opnår Grønt Flag - Grøn Skole status i skoleåret 2017/2018 med flaghejsning til august 2018.

Disse 3 målsætninger skal sikre, at den 4. og overordnede kommunale målsætning for skolen kan virkeliggøres.

4. At Tinderhøj Skole bliver førstevalg for forældre og elever i skoledistriktet.

 • Ved indskrivningen i 0. klasse ses en signifikant stigning af elevtallet.
 • Signifikant flere elever gennemfører hele deres skolegang på Tinderhøj Skole.

Effekten for eleverne
At være grøn profilskole vil være en udvikling og nytænkning i forhold til hvordan elevernes, medarbejdernes og ledelsens dagligdag tidligere har spillet sammen om et fælles tredje. Samtidig er skolens motto; lær, leg, lev. Her kommer det grønne aspekt ind som en naturlig forlængelse af de værdier, der allerede er en del af skolens DNA. Hovedformålet for skolen er læringen, og her kommer eleverne til at få løftet fagligheden inden for grønne emner og problemstillinger. I legen vil eleverne skulle omsætte det lærte til en ”egen-udgave”, hvor den enkelte indarbejder det lærte i sin adfærd.

Da skolen uddanner og danner mennesker, der skal kunne leve det gode liv i sociale fællesskaber, bliver det dannelse i harmoni med en forståelse for at kunne træffe bæredygtige valg for sig selv og for fremtiden. Med det hovedformål at kunne løfte eleverne til at være aktive og samspillende i opbyggede læringsfællesskaber vil man i løbet af en årrække kunne se et øget fagligt niveau i udskolingen i dansk, matematik og de naturfaglige fag. Flere elever skal påbegynde en naturfaglig uddannelse og/eller være bevidste om, hvordan deres viden om bæredygtighed kan sættes i spil i deres nye fag. Fx hvis man påbegynder en tømreruddannelse kan man argumentere for valg af bygningsmaterialer i forhold til human og økologisk toksicitet samt fremtiden.

Sekundært skal elever, der gennemfører forløb på Tinderhøj Skole, kunne navigere i og være ressourcer for sociale fællesskaber.

På det kommunale plan bliver Tinderhøj Skole en aktiv medspiller i ”Sammen om Rødovre”. Flere af de kommunale projekter spiller direkte sammen med udviklingen på skolen. Fx i det nævnte fokusområde; medborgerskab. Her skal Tinderhøj Skoles elever dannes til at kunne indgå i en samtale om fællesskaber og være aktive, demokratiske borgere. Igennem udeskole og åben skole indsatser, skal der udvikles samarbejder tværkommunalt. Her kan Tinderhøj Skole byde ind ved at være et ”mødested i det offentlige rum” og indgå i innovative partnerskaber, der byder op til generationsbrobygning.

I udeskoledelen vil den grønne profil også kunne arbejde dybere med projektet ”Sunde og glade børn i Rødovre”. Samarbejdet med Teknisk Forvaltning er endvidere et vigtigt element, der skal udbygges. Her bruges begrebet grøn profilskole, og grøn skal læses som natur, men kan også rumme social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed. Det er specielt i forhold til samfundsfaglige diskussioner i kulturfagene og i udskolingen, at det er vigtigt, at eleverne får kendskab til, kan diskutere og tage valg ud fra disse aspekter af bæredygtighedsbegrebet.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsårene afsat 600.000 kr. årligt til aflønning af koordinator, materiale, kurser m.m.

Tidsplan

Profilskolen forberedes i efteråret 2016 og etableres løbende med 1. januar 2017.

Bilag

Bilag 1: Tinderhøj Skole Grøn Profil

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 – Børne- og Skoleudvalget"

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tinderhøj Skole, udearealer ved H-fløj - entreprenørliste
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Diverse
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning. Protokollen oplæst og godkendt.
Mødet afsluttet kl.: 17:30.