Børne- og Skoleudvalget

12-01-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 1-9

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af udendørs vaskestationer
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 770.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på følgende skoler og dagtilbud:

 • Islev Skole
 • Rødovre skole
 • Børnehuset Kæret
 • Børnehuset Træet (børnehave og vuggestue, tidligere Regnbuen og Æblehaven)
 • Børnehaven Bybjerget

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 770.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af permanente vaskestationer og afsættes rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. november sagen om 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Forvaltningen anbefaler, at søge om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af permanente vaskestationer i følgende dagtilbud og skoler:

 • Børnehuset Kæret
 • Børnehuset Træet
 • Børnehaven Bybjerget
 • Islev Skole
 • Rødovre Skole

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at de midlertidigt etablerede vaskestationer på de to skoler samt tre daginstitutioner erstattes med permanente installationer med varmt vand på grund af den fortsatte tilstedeværelse af COVID-19.

Erfaringen med hyppigere håndvask i corona perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikret og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med kun koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende etablering af permanente vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 770.000 kr. til opsætning af udendørs permanente vaskestationer med varmt vand.

Udgifterne er fordelt således:

Børnehuset Kæret: 53.000 kr.

Børnehuset Træet (vuggestuedel + børnehavedel): 196.000 kr.

Børnehaven Bybjerget: 128.000 kr.

Islev Skole: 17.000 kr.

Rødovre Skole: 305.000 kr. (her drejer det sig om etablering af 4 vaskestationer).

Dertil kommer 10 % i uforudsete udgifter.

Se bilag for nærmere detaljer omkring antal vaskestationer og økonomi.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge samt hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Forventet opstart februar 2021

Forventet ibrugtagning ultimo april 2021.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af økonomien - vaskestationer

Anlægsbevilling - Fjernelse af træterrasser på daginstitutioner
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fjernelse og udskiftning af træterrasser i dagtilbuddene Skibet (Styrbord), Mælkevejen og Græshoppen.

I de tre dagtilbud er træterrasserne meget glatte at færdes på, når træet bliver vådt. Træterrasserne anbefales derfor udskiftet med anden belægning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at gennemførelsen af opgaven varetages af Teknisk Forvaltning ved Park- og Naturafdelingen,
 3. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 (i alt 2 mio. kr.) til fjernelse af træterrasser på daginstitutionerne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Træterrasserne i de ovennævnte dagtilbud er i så dårlig stand, at borgere, børn og medarbejdere glider, når træet er vådt. De anbefales derfor udskiftet med flisebelægning, som ikke bliver glat i vådt vejr, holder i mange år og afhjælper problemer med fugt langs soklen samt rotter under trædækkene.

Park- og Naturafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at alle træterrasserne udskiftes med flisebelægninger, der tilpasses de eksisterende forhold efter aftale med det enkelte dagtilbud. Ved udskiftning sikres det, at overfladevand bortledes flisebelægningerne i overensstemmelse med gældende bygningsreglement BR18.

Arbejdet planlægges i samarbejde med dagtilbuddene, således at omlægningen af træterrasserne sker i overensstemmelse med deres behov og ønsker for udearealerne. Ligeledes tages der i planlægningen højde for at slå to entrepriser sammen (Skibet Styrbord og Mælkevejen) med henblik på at opnå bedste pris på udførslen af arbejdet.

Der indhentes 3 underhåndsbud (i fagentreprise) på opgaven fra kendte og benyttede entreprenører, herunder mindst én lokal.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Bygningsreglementet BR18.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om at få frigivet et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. fordelt over 2 år med 1. mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Budgettet dækker over udgifter til bl.a. rådgivning, rydningsarbejder, opbygning af bærelag, ny terrassebelægning, sokkeludlufter mv.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Skibet Styrbord:

Projektering og udbud: februar 2021

Forventet anlægsperiode: marts – april 2021

Mælkevejen:

Projektering og udbud: august – september 2021

Forventet anlægsperiode: oktober – november 2021

Græshoppen:

Projektering og udbud: august – september 2021

Forventet anlægsperiode: februar – marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg TF- træterrasser
Bilag 2: Foto af Skibet Styrbord
Bilag 3: Foto af Græshoppen
Bilag 4: Foto af Mælkevejen

Anlægsbevilling - pulje til vedligehold, daginstitutioner
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten til budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. fordelt over 3 år (2021, 2022 og 2023) til vedligeholdelse af de kommunale daginstitutioner. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 15 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplanen godkendes,
 2. at opgaverne udbydes i det omfang, det er muligt i fagentrepriser til lokale håndværkere,
 3. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 til Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - daginstitutioner.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Flere af de kommunale daginstitutioner trænger til vedligeholdelse. Der er derfor afsat et rådighedsbeløb til dette i budget 2021, som strækker sig over en 3-årig periode (2021-2023).

En midlertidig investering i vedligehold af bygningerne på dagtilbudsområdet forventes at reducere behovet for, at de årlige bygningsvedligeholdelsesmidler benyttes til akut vedligeholdelse. Som konsekvens heraf er der indarbejdet et effektiviseringsforslag, hvor bygningsvedligeholdelsesbudgettet reduceres fra 2021 med 600.000 kr. pr. år.

Teknisk Forvaltning har ud fra en byggeteknisk rapport udført af Sweco i 2017 registreret behovet for vedligehold af bygningerne på dagtilbudsområdet.

I bilagene kan man se, hvilken kategori den givne bygning ligger i. Vedligeholdelsesmæssigt er målet, at ingen bygninger skal være under niveau 2.

Generelt vil følgende arbejder blive prioriteret:

 • klimaskærm (udvendige bygningsdele såsom ydervægge, døre, vinduer). En god klimaskærm kan på sigt være en fordel for driftsøkonomien og miljøbelastningen.
 • installationer
 • kloak m.v.

Rapporten kategoriserer bygningerne i 5 niveauer:

 1. Som nyt
 2. Slidt
 3. Skade
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- og sundhedsrisiko

I 2021 vil der blive fokuseret på disse institutioner:

 • Rønneholm børneinstitution (nr. 10): Facader, døre, vinduer, elinstallationer og gulve.
 • Børnehuset Træet (nr. 19): Facader, døre, vinduer og gulve.
 • Børnehuset Slottet (nr. 17): Tag, døre, vinduer og kloak.

Efterfølgende planlægges arbejder for de resterende bygninger, som befinder sig under kategori 3 til udførelse i årene 2022-2023.

Denne sag medtager ikke arbejder på Friluftsbørnehaven Valhøj (nr. 7), da den planlægges nedrevet i forbindelse med udbygningen af Valhøj skole.

Elvergårdens Børnehus (nr. 20) og Kompasset Øst og Vest (nr. 16) har særskilte bevillinger til energirenoveringsanlægssager, som koordineres med indsatserne, som foretages via puljen til vedligehold af daginstitutioner (3 x 5 mio. kr. afsat til daginstitutionsområdet i budgettet).

Arbejderne vil blive udbudt i det omfang, det er muligt i fagentrepriser til lokale entreprenører i underhåndsbud.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat i alt 15 mio. kr. til vedligehold af kommunale bygninger på daginstitutionsområdet. Pengene er fordelt med 5 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.

Udgiften på 15 mio. kr. vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar - maj 2021

Udførelse: juli - december 2021

Ibrugtagning: løbende efter hver del afsluttes.

Brug af midlerne i 2022 og 2023 planlægges efterfølgende.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - Daginstitutioner
Bilag 2: Vedligeholdelsestilstand daginstitutioner 2020.pdf
Bilag 3: SWECO samlet opgørelse - 2017.pdf

Anlægsbevilling - Skovmoseskolen udendørs belysning
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat 250.000 kr. til ny belysning på parkeringspladsen beliggende nordøst for Skovmoseskolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning ved Park- og Naturafdelingen samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til Skovmoseskolen: Udendørs belysning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende belysning på parkeringspladsen nordøst for Skovmoseskolen er ikke tilstrækkelig.

De eksisterende lysmaster er af ældre dato og lyser ikke parkeringspladsen tilstrækkeligt op, på trods af at lyskilderne er udskiftet med nye lyskilder.

I samarbejde med Park- og Naturafdelingen foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at man erstatter de nuværende forældede lysmaster med nye og tidssvarende, som svarer til dem, som er på den nært liggende parkeringsplads ved Rødovrehallen. Således opnås et ensartet udtryk i området.

Med nye master vil parkeringspladsen blive godt og tilstrækkeligt oplyst, så skolens børn kan færdes trygt og sikkert ved ind- og udstigning i handicapbusser i de mørke måneder.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Bygningsreglementet - BR18.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udendørs belysning ved Skovmoseskolen.

Budgettet indeholder udgifter til bl.a. rydningsarbejder, el arbejder, indkøb og montering af nye master.

Udgiften vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar 2021

Forventet anlægsperiode: marts 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg TF - Skovmoseskolen
Bilag 2: Det berørte område og standere

Anlægsbevilling - Valhøj Skole
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med den øgede befolkningstilvækst i Rødovre er der behov for at ombygge og udvide Valhøj Skole, da skolen ifølge prognoserne skal kunne rumme ca. 350 flere børn i løbet af de næste 10 år.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 38,2 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 38,2 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 38.200.000 mio. kr. i 2021 til Børne- og Skoleudvalget, udbygning/udvidelse,
 2. at tidsplanen godkendes samt
 3. at det illustrerede byggeprogram godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af udbygning og ombygning af Valhøj Skole har skolens elever og lærere i 2020 haft et forløb med et rådgivningsfirma samt konsulenter, som bl.a. har faciliteret workshops med lærere og elever.

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en status- og behovsanalyse for at undersøge, hvordan skolen i dag anvender sine rum og lokaler. Analysen er udarbejdet med henblik på at kunne udvikle idéer og løsningsforslag til optimering af skolens fremtidige brug af bygninger, arealer og lokaler samt forslag til nybyggeri, som understøtter skolens og forvaltningens pædagogiske og didaktiske visioner forbundet med indsatserne Fremtidens Skole, Læringsfællesskaber for alle og Teknologi og innovation.

Teknisk Forvaltning har, med ekstern bistand, gennemført analyser og volumenstudier for at afdække udbygningsmulighederne.

Forløbet er kørt sideløbende med udvikling af den nye lokalplan for Valhøj Skole.

I et samarbejde mellem skolen, styregruppen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt eksterne rådgivere er det besluttet, at byggeriet skal være en Campusmodel med fritliggende bygninger i et åbent landskab for at sikre fri bevægelse mellem bygningerne.

Samtidig har Valhøj Skole en idrætsprofil, og det er derfor vigtigt at skabe en skole, der, både i arkitekturen og i landskabet omkring sig, understøtter skolen som en moderne og imødekommende idrætsprofilskole.

På baggrund af ovennævnte volumenstudier og behovsanalyser er der blevet udarbejdet et illustreret byggeprogram, som skal ligge til grundlag for den endelige udbygning.

Hvad angår ombygninger i de eksisterende skolebygninger, er de medtaget i det illustrerede byggeprogram for at vise helheden i projektet. Ombygningsdelen er imidlertid endnu ikke fastlagt, og der kan fortsat ske ændringer i det foreliggende byggeprogram.

Udbygningen vil bestå af en udvidelse af indskolingen med SFO, nye faglokaler samt klasselokaler til V-klasserne, en ny bygning til udskolingen, der skal huse 7. - 9. klassetrin, samt en ny multihal, der bliver forbundet med den eksisterende festsal og skolens to gymnastiksale.

Endvidere er der tænkt ophold og bevægelse ind på taget af den nye indskoling og multihal, hvor man fra multihallen kan bevæge sig over taget på festsalen/gymnastiksalene og over til boldbanen.

I forbindelse med planlægning og omlægning af udearealerne samt bygning af ny multihal inddrages relevante parter fra idrætsforeningerne, herunder FIR og B77.

Hen over sommeren 2020 blev der opsat pavilloner, der i indeværende skoleår huser i alt 3 klasser fra det specialpædagogiske center på skolen. Fra skoleåret 2021/2022 skal de elever der i dag holder til i bygningerne langs Brandholms Allé flytte ind i pavillonerne, da disse bygninger samt Friluftsbørnehaven Valhøj forventes at blive revet ned i sommeren 2021.

Der vil i foråret komme en særskilt sag omhandlende solceller i forbindelse med nybyggeriet på Valhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Da der er tale om en væsentlig udvidelse af skolen, er der lovkrav om udarbejdelse af en lokalplan. Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for Valhøj Skole, der forventes godkendt medio 2021.

Det illustrerede byggeprogram er anvendt som grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat ca. 150.000.000 kr. til udbygning af Valhøj Skole samt opførelse af en ny idrætshal/multihal.

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat følgende rådighedsbeløb:

2021: 38.200.000 mio. kr.

2022: 49.700.000 mio. kr.

2023: 40.000.000 mio. kr.

2024: 15.000.000 mio. kr.

I 2019 blev der givet en bevilling på 1.000.000 mio. kr., og i 2020 blev der givet en bevilling på 6.585.000 mio. kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 38.200.000 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten i 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Godkendelse af det illustrerede byggeprogram: januar 2021

Endelig vedtagelse af lokalplan: sommer 2021

Prækvalifikation og udbud: januar-marts 2021

Projektering og udbud: april 2021-april 2022

Nedrivning af Brandholmskolen og friluftsbørnehaven Valhøj: sommer 2021

Byggeperiode: maj 2022-december 2024

Udearealer: marts 2023-december 2024

Byggeriet forventes færdigt december 2024.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) - Teknisk Forvaltning
Bilag 2: Illustreret Byggeprogram Valhøj BSU januar 2021
Bilag 3: Udbygning af Valhøj Skole - Tidsplan.pdf
Bilag 4: G18_Signal, Valhøj skole, Status og behovskortlægning, slutproduktion
Bilag 5: Idékatalog og arealforslag.pdf

Sundhed og Trivsel i Rødovre Kommunes skoler
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger skoleområdets skærpede indsats i forhold til at arbejde systematisk med sundhed og trivsel på skolerne som led i Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. Skoleområdet vil sætte fokus på sundhed og trivsel ved at inkorporere indsatsområderne i den velafprøvede og obligatoriske Åben Skole struktur og således sikre, at alle børn på alle skoler i Rødovre arbejder målrettet og struktureret med indsatserne dels via nedslag i hele skoleforløbet og dels som et overordnet fokusområde.  

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skoleområdets plan for indsatsen 'Sundhed og trivsel' tages til efterretning,
 2. at de økonomiske konsekvenser for 2021 holdes inden for skoleområdets samlede økonomiske ramme og indgår fremadrettet som en del af kommunens budget samt
 3. at udgiften på 2,58 mio. kr. indarbejdes i budget 2022 og fremefter.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

FN har udpeget 'Sundhed og trivsel' til at være det tredje ud af de 17 Verdensmål. Det understreger vigtigheden af, at børn og unge i alle lande og på tværs af kontinenter understøttes i læring om sundhed og trivsel.

I Rødovre Kommune er ambitionen at ruste vores børn og unge til at have det godt med sig selv og andre, at føle sig som del af et fællesskab samt være bevidste om vigtigheden af sundhed og en sund livsstil, herunder psykisk og mental sundhed og trivsel. Fokusområdet har derfor på forskellig vis i en årrække været prioriteret. Ikke kun som en fag-faglig tilgang men derimod som en indsats i et bredere menneskeligt perspektiv, hvor elevernes læring, trivsel og udvikling spiller en afgørende rolle for deres almene sundhedstilstand og velbefindende.

Børn og unge påvirkes af de vilkår, som de vokser op under, og sunde rammer betyder, at børn og unge er mere tilbøjelige til at træffe sundere valg. Med den sociale ulighed, der er i forhold til børns sundheds- og trivselsproblemer, er skolen en vigtig arena for at gøre en forskel for det mindretal, som er udfordret, og som er i risiko for at tage udfordringerne med ind i voksenlivet. Data fra indskoling og udskolingsundersøgelser i Rødovre i skoleåret 2016-2017 viser, at andelen af børn med overvægt ved skolestart er på 13,9 %, mens den er på 18,6 % ved udskoling. Børn med lav trivsel i skolen er ved indskolingen i Rødovre på 8 %. Ved udskoling har 11,5 % af de unge en bemærkning vedrørende generel trivsel.
Ved udskoling er der også 11,1 %, som har bemærkninger om psykiske vanskeligheder, og 13 % har bemærkninger til søvn og træthed. Børn som har problemer med relationer til jævnaldrende er i indskolingen på 9,7 % og ved udskolingen er der 14,3 %, der har bemærkninger til relationer og netværk. Fysisk inaktivitet ved udskolingstidspunktet er på 5,3 %.

For yderligere at styrke skolernes arbejde med sundhed og trivsel vil Rødovre Kommune sætte nyt fokus på arbejdet via en særlig indsats kaldet 'Sundhed og trivsel'. Dette er en del af implementeringen af strategimål 1 i Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, som handler om at skabe sunde, trygge og sikre rammer der, hvor borgerne færdes. Rammerne i skolerne har stor betydning for børns sundhedsadfærd, og det er vigtigt, at der er fokus på sund mad og hygiejne, at der er bevægelse i hverdagen, og at der bliver arbejdet med opbygning af sociale relationer, børns robusthed og evne til at klare livets udfordringer.

Der vil i starten af 2021 blive igangsat et arbejde med at revidere den nuværende sundhedspolitik. I den reviderede sundhedspolitik vil der være endnu mere fokus på arbejdet med sundhed og trivsel i skolerne, da det i procesplanen for revideringen er beskrevet, at den nye sundhedspolitik skal have et spor, der hedder "Sundhed og trivsel i skolen", som indsatsen "Sundhed og trivsel" vil blive koblet op på.

Indsatsen skal understøtte og supplere skolernes igangværende arbejde og yderligere kvalificere personalet til at løfte opgaven. Rødovre Kommune vil med indsatsen også trække på eksterne kompetencer, der kan hjælpe med at løfte området og bidrage med nye perspektiver. Indsatsen skal være en integreret del af børn og unges liv, relationer, fysiske formåen og bevidsthed. Den skal derfor sættes ind i relevante sammenhænge og ikke være et fag, der er adskilt og selvstændigt og dermed holdt ud i strakt arm fra de øvrige elementer i skolen.

Sundhed og trivsel som del af Åben Skole

Ved at give 'Sundhed og trivsel' en fremtrædende rolle i den obligatoriske og populære Åben Skole pakke, kan der indarbejdes en systematik og progression i arbejdet med emnerne og etableres koblinger på tværs af fag og til mange forskellige samarbejdspartnere. I denne struktur vil 'Sundhed og trivsel' få en naturlig sammenhæng til skoleverdenen, omverdenen og børnenes indre verden.

Samtidig vil der være en høj faglig standard inden for undervisning i og læring om emnet, idet skoleområdet som et led i Åben Skole strukturen samarbejder med og trækker på fagligheder, eksperter og ildsjæle uden for skolen, der til daglig arbejder med og har forskellige perspektiver på 'Sundhed og trivsel'.

Inddragelse, medejerskab, involvering - kapacitetsopbygning

For at indsatsen 'Sundhed og trivsel' kan blive en succes på skolerne, er det afgørende at sikre personalets opbakning til og medejerskab i forhold til indsatsen. Skoleområdets eksisterende indsatser 'Læringsfællesskaber for alle', 'Teknologi & innovation', 'Fremtidens skole' samt arbejdsgrupperne 'Åben Skole' og 'Idræt og Bevægelse' har alle berøringsflader til 'Sundhed og trivsel'. Derfor vil ressourcepersoner fra skoleområdets eksisterende netværk og arbejdsgrupper blive inddraget og involveret i udviklingen og implementeringen af indsatsen. Arbejdsgruppen 'Åben Skole' er blevet præsenteret for de overordnede linjer i indsatsen og har fået mulighed for at byde ind med perspektiver. Skolelederne har ligeledes perspektiveret allerede eksisterende tiltag samt mulighederne fremadrettet.

På skoleområdet igangsættes kapacitetsopbygning omkring indsatsen i en tværkommunal kontekst, og samtidig anses det som værdifuldt, at skolerne får deres eget råderum til kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling i form af eksempelvis aktionslæringsforløb og videreudvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Med inspiration fra implementeringen af 'Teknologi & innovation' ønskes ressourcepersoner på den enkelte skole, hvilket derfor bør indgå i de økonomiske vurderinger. Endvidere vil aktiviteterne omkring 'Sundhed og trivsel' i Åben Skole pakken have en årlig omkostning på 500.000 kroner.

Fra skoleområdet er det endvidere oplagt at trække på:

 • SSP-medarbejderne, der allerede arbejder intensivt med forebyggelsesaspekter inden for 'Sundhed og trivsel' (bl.a. 'Røgfri Fremtid').
 • Valhøj Skoles profil- og idrætskoordinator i forhold til motions- og bevægelsesperspektivet.
 • PPR i forhold til skolevægring, angst, trivsel mv.
 • Erfaringer fra daglig bevægelse i forbindelse med folkeskolereformen.
 • Mulighederne for styrkelse af faget madkundskab - også som valgfag.

Der vil desuden være en tæt kobling mellem indsatsen 'Sundhed og trivsel' og kultur- og fritidsområdets arbejde med en ny idrætspolitik. Endvidere er det i fokus på tværs af forvaltninger og områder aktivt at gøre brug af videndeling og sparring om de forskellige dele af sundhedsindsatsen i kommunen, som har fokus på børn og unge, eksempelvis 'Vores Sunde Hverdag', 'Røgfri Fremtid' og vestegnssamarbejdet 'Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge'. På den måde understøttes og implementeres indsatsen på skoleområdet bedst muligt, samtidig med at eksisterende indsatser på skolerne synliggøres og intensiveres.

En procesplan for realiseringen af indsatsen og udkast til, hvordan 'Sundhed og trivsel' kan integreres i Åben Skole pakken i hhv. skoleårene 2022/2023 og 2023/2024, er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske omfang af de sundhedsrelaterede indsatser/besøg i forbindelse med Åben Skole pakken udgør 500.000 kroner pr. skoleår. I skoleåret 2021/2022 opstartes prøvehandlinger, som prioriteres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Fremadrettet indtænkes økonomien i budgettet til den samlede opgave omkring sundhed og trivsel.

Endvidere skal indsatsen styrkes af kapacitetsopbygning blandt det pædagogiske personale på de enkelte skoler med fokus på ovenstående. Dette arbejde påbegyndes fra skoleåret 2021/2022 og vil strække sig over en treårig periode. Der anbefales økonomi til kapacitetsopbygningen svarende til 260.000 kroner pr. skole, samlet 2,08 mio. kr. ff., når indsatsen er fuldt implementeret fra skoleåret 2023/2024.

De samlede økonomiske konsekvenser er 2,58 mio. kr. De økonomiske konsekvenser indgår som en del af det fremadrettede budget.

Tidsplan

Indsatsen 'Sundhed og trivsel' forventes fuldt integreret i Åben Skole strukturen i skoleåret 2023/2024. Børne- og Skoleudvalget vil i slutningen af skoleåret 2021/2022 blive orienteret om status på prøvehandlingerne på skolerne, samt blive præsenteret for et endeligt forslag til hvilke sundheds- og trivselsforløb, der skal indgå i Åben Skole pakken fremadrettet.

Bilag

Bilag 1: Procesplan
Bilag 2: Sundhed og trivsel 21-22
Bilag 3: Sundhed og trivsel 23-24

Lokalplan 151 for Valhøj Skole - forslag
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valhøj Skole skal udvides fra nuværende 3 spor til 4 spor. Udvidelsen omfatter en ny indskolingsbygning, ny udskolingsbygning, ny multihal i tilknytning til skolens eksisterende festsal samt en modernisering af skolens udearealer. For at skabe det nødvendige plangrundlag er der sammen med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg. Planforslagene er miljøvurderet.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole er udarbejdet med baggrund i et ønske om at udvide Valhøj Skoles 3 spor til 4 spor, og derved opnå en kapacitet som giver plads til ca. 320 flere elever. Arkitektfirmaet Matters har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet det skitseprojekt, der ligger til grund for lokalplanforslaget.

Planforslagenes formål

Forslag til Lokalplan 151 Valhøj Skole og Tillæg 5 til Kommueplan 2018, har til formål at skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Valhøj Skole, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø.

Lokalplanens indhold

Bevaringsværdier:

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at den udpegede bevaringsværdige hovedbygning samt kortlagte værdier for skoleområdet som udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø bevares (bl.a. beplantningsstrukturer, enkeltstående træer og visuelle forbindelser).

Bebyggelsens omfang og placering:

Lokalplanforslaget fastsætter en maksimal samlet bebyggelsesprocent på 40 % i området som helhed samt syv byggefelter med fastsatte maksimum højder. Anvendelsen er fastsat til skole og fritidsformål med tilhørende lege-, idræts- og parkeringsarealer.

Byggefelt 1 (ny indskolingsbygning) ligger lige øst for rækkehusbebyggelsen Brandholms Allé 44A -78B, og giver mulighed for at opføre maks. 3 etager med en maks. højde på 8,5 m. Ved opførelse af tre etager skal nederste etage være en parterre/kælderetage. Derudover kan der etableres en 4. etage i form af tagterrasse med evt. trappe-/elevatoropgang og drivhus med en maks højde på 3,5 m.

Byggefelt 2 (ny udskolingsbygning) ligger ud til Brandholms Allé, og giver mulighed for, at opføre maks. 4 etager med en maks. højde på 16 m.

Byggefelt 3 og 4 (ny hal og eksisterende festsal) ligger ud til Rødager Allé. Her bevares eksisterende festsal (Byggefelt 4). Bygningshøjden i Byggefelt 4 må maks. være 5 m (eksisterende højde). Ved eventuel isolering/energirenovering af tag, kan der tillægges en højde på maks. 1 m. I Byggefelt 3 planlægges opført en ny multihal. Bygningshøjden for Byggefelt 3 må være maks. 5 m (samme som eksisterende festsal i Byggefelt 3). Derudover kan der etableres opholds/aktivitetsareal og boldbur på taget af multihallen.

Byggefelt 5 (eksisterende hovedbygning) er udpeget som bevaringsværdig bygning. I Byggefelt 5 fastholdes højden på 8,5 m, som er højden på eksisterende bygning. Der gives i Byggefelt 5 mulighed for at benytte taget som tagterasse med evt. opførelse af ét drivhus. Højden for drivhus/trappeopgang må være maks. 3,5 m.

I Byggefelt 6 (nuværende indskoling mm) gives der mulighed for, at kunne bygge 3 etager med en maks. byggehøjde på 8,5 m. Nederste etage, skal ved opførelse af tre etager, være en parterre/kælderetage.

Byggefelt 7 (nuværende SFO)
ligger ind til eksisterende sti nord for hovedbygningen. I Byggefelt 7 gives der mulighed for at opføre maks. 2 etager med en samlet højde på maks. 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden:

Lokalplanforslagets bestemmelser fastsætter, at nyt byggeri skal opføres i et formsprog og med et materialevalg, som den eksisterende hovedbygning eller i et kontrasterende formsprog med mere organiske former med facader af materialer, der egner sig til krumme former og som patinerer smukt. Ved sammenbygningen mellem eksisterende og nye bygninger skal den nye tilbygning fremstå som et selvstændigt opfatteligt bygningsvolumen. Det vil sige, at det ny volumen formmæssigt skal afsluttes i overensstemmelse sit formsprog og detaljering inden mødet med det eksistrende. Byggeriets udseende er desuden reguleret af bestemmelser om, at bygninger og anlæg skal fremstå med sunde, solide og bæredygtige materialer. Byggeriets farver skal som hovedregel være afdæmpede og afstemte efter omgivelserne, og blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes.

Vej- og stiforhold:

Lokalplanforslaget fastholder eksisterende vejadgang for biler til skolens område fra Brandholms Allé samt eksisterende vejadgang til skolens parkeringsarealer på Rødager Allé. Ved behov for at tage det grønne hjørneareal ved Brandholms Allé og Rødager Allé i brug til parkering, er der fastsat vejadgang til arealet fra begge veje.

Eksisterende adgang til skolens område for gående og cyklende er også fastholdt i lokalplanforslaget. I bygge- og anlægsprojektet er der dog et stort fokus på, at knytte en bedre forbindelse for gående og cyklende mellem skolen og omgivelserne. Særligt vil der være fokus på en gennemgående stiforbindelse centralt i området, i forlængelse af stiadgangen fra nord ned til Rødager Allé. En mindre del af matriklerne omkring den eksisterende sti nord i området, er derfor taget med i lokalplanområdet for at kunne undersøge muligheden for at udvide stien ved behov.

Udvidelsen af skolen forventes, at medføre en ændring af trafikmønstret omkring skolen. Der forelægges en særskilt sag for Kommunalbestyrelsen om trafikforhold, inden skoleudvidelserne tages i brug. De omgivende veje er ikke en del af lokalplanområdet.

Parkering:

Lokalplanforslaget fastsætter et parkeringskrav på 0,4 bil p-pladser pr. 100 m2 og 5 cykel p-pladser pr. 100 m2. Parkeringskravet er fastsat på grundlag af en analyse, foretaget i forbindelse med lokalplanprocessen. Analysen opstiller de tre scenarier; eksisterende forholds p-norm, Kommuneplanens p-norm og den faktuelle p-norm (se Bilag 3). Kommuneplanens generelle rammebestemmelser foreskriver en parkeringsdækning på 1 bil p-plads pr. 100 m2 og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2.

Regnvandshåndtering:

I lokalplanforslaget stilles der krav om, at regnvandet håndteres iht. spildevandsplanen, og i projekteringen skal den mest omkostningseffektive løsning udarbejdes. Det kan omfatte enten overjordiske eller underjordiske løsninger eller en kombination af begge dele. Såfremt der arbejdes med overjordiske løsninger i form af forsinkelse, skal det gøres på en sådan måde, at løsningerne indgår som en del af formgivningen af udearealerne, så de tilføres merværdi i forhold til ophold og aktivitet. Regnvandshåndtering har været et fokus i lokalplanprocessen, som videreføres i projekteringen.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

I Kommuneplan 2018 er etagehøjden i Rammeområde 4D03 fastsat til maks. 3 etager, og lokalplanen kræver derfor et Kommuneplantillæg. I rammebestemmelserne for 4D03 ændres maks. etagehøjden derfor fra 3 til 4 etager. I kommuneplantillægget foretages også en justering af rammeområdets afgrænsning. Det gælder Rødovre Kommunes parkeringsareal på Rødager Allé (matrikel 9g) som overføres fra boligområde 4B18 til offentlig område 4D03.

I planprocessen har der været fokus på at fastsætte det rette parkeringskrav (se Bilag 3). På baggrund af den ovenfor nævnte parkeringsanalyse, ændres kommuneplanens generelle retningslinjer for offentlige områder - undervisning derfor. I stedet for et generelt kommuneplankrav om 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2 etageareal, er kommuneplankravet fremover, at parkeringsnormen i lokalplaner for offentlige områder - undervisning skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af det konkrete parkeringsbehov.

Planforslagene er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 sammen med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 (se Bilag 4). Det er på grundlag af screeningen vurderet, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet indenfor parametrene trafik og regnvandshåndtering. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering, der er afgrænset til at se på disse forhold (se Bilag 5).

Inddragelse af borgere

Det foreslås at afholde et digitalt borgermøde i høringsperioden (februar/marts 2021), hvor lokalplanforslag såvel som byggeprojekt kan præsenteres og debatteres.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslagene - januar 2021

Offentliggørelse af planforslagene - februar 2021

Høring i 8 uger - februar/marts 2021

Digitalt borgermøde - marts 2021

Endelig vedtagelse - august 2021

Offentliggørelse - september 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 3: Notat - Parkeringsredegørelse
Bilag 4: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 5: Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 6: Bilag A til Miljøvurdering:Trafikanalyse
Bilag 7: Bilag B til Miljøvurdering: Regnvandshåndtering,

Diverse
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.