Skoleområdet i Rødovre Kommune

SFO I og II

SFO’en er et trygt, kreativt og aktivt miljø, hvor børnene har medindflydelse og medansvar. Der er plads til aktiviteter, fysisk udfoldelse og socialt samvær, og der tages hensyn til det enkelte barns ønsker, behov, udvikling og nysgerrighed.

På SFO’en fører pædagogerne fremmødekontrol, som betyder, at der bliver holdt øje med, om børnene kommer og går, som det er aftalt med forældrene.

SFO’en har desuden åbent om morgenen inden skoletid samt hele dagen på skolefridage og -ferier.

På de fleste skoler flytter børnene fra SFO I til SFO II pr. 1. maj, når de går i 2. klasse. I 3. klasse er de fortsat indmeldt i SFO på SFO I-vilkår, så fx morgenåbningen fortsat kan benyttes.

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Indledning

Fritidslivet i SFO rummer sin egen og selvstændige værdi og betydning for børns opvækst, udvikling, dannelse og læring og supplerer dermed opdragelsen i familien og skolens undervisning. Det er afgørende for forældre at vide, at børnene er i trygge rammer hos personalet i SFO’en, der i deres pædagogiske faglighed yder omsorg og er med til at sikre barnets trivsel.

SFO’en er en vigtig del af skolens samlede virksomhed, med et tæt, gensidigt, anerkendende samarbejde mellem ledelse, lærere, pædagoger og forældre om børnene. 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er et fælles grundlag for SFO’erne i Rødovre Kommune. I beskrivelsen skelnes der ikke mellem SFO’erne. Beskrivelsen tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik med henblik på at skabe en synlig sammenhæng hertil. SFO’erne samarbejder på tværs af SFO’erne i Rødovre Kommune med fælles aktiviteter, hvor der planlægges og afholdes idrætsturneringer, musikarrangementer og øvrige arrangementer.  SFO’erne benytter og samarbejder med Rødovre Kommunes kultur- og fritidstilbud: Kulturhuset Viften, Heerup Museum, Rødovre kommunebiblioteker, svømmehallerne Vestbadet og Islevbadet, samt Rødovre Kommunale Idrætsanlægs skøjte- og idrætshaller.     

Rødovre Kommunes overordnede børne- og ungepolitik indeholder fokusområderne:

 • Udvikling og læring.  
 • Sundhed og trivsel.
 • Inklusion og rummelighed. 
 • Sprog og integration.
 • Børnekultur og fritid.
 • Sammenhæng og helhed.

Mål- og indholdsbeskrivelsen skal medvirke til synliggørelsen af det pædagogiske arbejde, som det allerede nu praktiseres, og samtidig danne grundlag for at styrke det daglige samarbejde mellem forældre, lærere og det pædagogiske personale på skolerne. Den skal desuden medvirke til at beskrive, hvordan de pædagogiske indsatser kan udvikles, dokumenteres og evalueres.

Folkeskolerne i Rødovre Kommune er en samlet virksomhed bestående af en undervisningsdel og en fritidsdel. Der er i Rødovre Kommune 7 folkeskoler, de 6 med SFO I og SFO II. Undtaget herfra er kommunens specialskole, Skovmoseskolen, hvor der ikke er SFO, men tilknyttet to specialfritidshjem under dagtilbudsloven. 

Sammenhæng og helhed

”Sammenhæng og helhed i børns og unges liv er vigtig og er et fælles ansvar. Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed i deres hverdag, så de relationer, de indgår i, giver mening.

Sammenhæng og helhed betyder, at børn, unge og deres familier kan vælge imellem og aktivt deltage i de tilbud, de indgår i, og at disse er koordinerede i forhold til hinanden. Det indebærer, at børn og unge har en hverdag, hvor institutioner, det frivillige idræts- og foreningsliv og forskellige faglige miljøer spiller sammen i udviklingen af det gode børne- og ungeliv.

For at skabe sammenhæng og helhed i kommunens tilbud er fleksibilitet et nøgleord. Fleksibilitet indebærer åbenhed, omstillingsparathed, kort reaktionstid, samarbejde på tværs af faggrupper, kendskab til forskellige fagområder samt nyskabende, faglige eksperimenter af aktiviteter.

Børn og unge er en del af fællesskabet med ret til at blive hørt og respekteret. Børn og unge er aktive i lokalsamfundet, medskabere af eget liv og bidrager til fællesskabets udvikling med de ressourcer og forudsætninger, de har.

Det er Rødovre Kommunes vision, at børn, unge og forældre møder en entydig, samlet og koordineret indsats båret af et sammenhængende helhedssyn.” 

I Rødovre Kommune har der igennem de sidste mange år været fokus på skolestarten. Der er således sat personaleresurser af i skole og SFO til et forøget fokus på indskolingen. Fokus og sammenhæng sikres ved, at børnehaveklasseledere, pædagoger fra SFO I og lærere følger deres klasse i alle tre år. De bruger og udnytter hinandens faglighed gennem samarbejde og tager fælles ansvar for børnenes skoledag. Det har derfor været naturligt på alle skoler at placere lektiecaféen for 0. – 2. klasse i SFO I. Lektiehjælpen er en mulighed og et tilbud til alle børn. Den enkelte SFO kan vælge at etablere et egentligt lektieværksted/rum eller på anden vis tilgodese, at børn, der ønsker det, gives mulighed for tid, rum, fred og støtte til lektielæsning. Lektiecafé skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter, der foregår i SFO'erne og skal ses i et samspil mellem barnets liv i skole, hjem og fritid.

Skole og SFO er én virksomhed med undervisning og fritidstilbud. Såvel undervisning som fritid er en vigtig del af barnets liv. Den skole- og fritidspædagogiske indsats målrettes således, at der skabes en sammenhæng mellem undervisning og fritid. Med sammenhæng forstås, at SFO-delen er komplementær i forhold til undervisningen. Lærere og pædagoger har hver deres faglige styrkesider og opgaver i forhold til barnet. I praksis udnyttes denne bredde i pædagogiske ressourcer, så de tilsammen udgør en sammenhæng og helhed til gavn for barnet.

I forbindelse med overgangen fra børnehave til skole/SFO, samarbejdes mellem de berørte pædagoger om at skabe så glidende en overgang som muligt. Børnene modtages i maj måned det år, hvor de skal starte i skole, i en tidlig indskrivning. Børnene bliver således indkørt i SFO’en med deres kammerater, før de starter i skolen, og bliver dermed fortrolige med skolens fysiske rammer, inden de starter i børnehaveklasse.
  
I samarbejdet med børnehaverne aftales, hvorledes der kan tages udgangspunkt i børnehavernes læreplaner for at skabe de bedste forudsætninger for børnenes overgang fra daginstitutioner til SFO og skole. Organiseringen i overgangen mellem daginstitution og SFO/skole har stor betydning for, hvordan barnet kommer til at opfatte sig selv som et lærende individ. Det er derfor vigtigt, at der i overgangen videreføres pædagogiske processer fra daginstitutionerne til SFO/skole, som børnene kender fra deres hverdag. Samarbejdet er afgørende, mange aktører i barnets omgivelser medvirker til at forberede barnet til skolelivet: De andre børn, personalet i daginstitution, SFO og skole.

Udvikling og læring

”Grundlaget for ethvert menneskes personlige udvikling og læring lægges i de tidlige år, og det er derfor af afgørende betydning, at børn og unge har optimale udviklingsbetingelser såvel hjemme som i daginstitutionen, skolen og i fritiden.

Udvikling er en løbende proces, der indebærer opbygning af den enkeltes personlighed, viden, færdigheder og kompetencer. Gennem forskelligartede læringsprocesser får børn og unge erfaringer, der kan understøtte denne udvikling, og herigennem vil børn og unge aktivt og kvalificeret kunne indgå i stadig mere omfattende dele af tilværelsen.  

Det er Rødovre Kommunes vision, at børn og unge gennem et udviklende og lærerigt børne- og ungeliv får en god og aktiv tilværelse, der bygger på personlige, faglige og sociale kompetencer.”

Sundhed og trivsel

”Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed og trivsel er livsmod, livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer.
De første leveår er de mest betydningsfulde i et menneskes liv, og barndommen og ungdommen er selvstændige perioder i livet, der fortjener særlig opmærksomhed.  Her dannes relationer, og her grundlægges såvel gode som dårlige vaner med hensyn til kost, motion og livsstil.

Det er vigtigt, at der i de kommunale og frivillige tilbud er et sundt og godt fysisk og psykisk miljø, hvor motion og sund kost er en del af dagligdagen, og hvor børn og unge trives og har gode vilkår for at udvikle sig.

Det er Rødovre Kommunes vision at have sunde, glade og harmoniske børn og unge, der lever i et sundt, stabilt og sikkert miljø.”

Det er en vigtig del af SFO’ernes grundlag at arbejde med børnenes trivsel og sundhed, herunder de sociale kompetencer. Derfor er udfoldelse baseret på leg og sport et vigtigt tilbud i SFO’en. I SFO’en ses trivsel som en forudsætning for at kunne arbejde med udvikling. Det kræver tryghed at kunne udvikle sig. Derfor er der fokus på det enkelte barns trivsel, og der handles, hvis børnene ikke trives. Det er således også vigtigt, at de fysiske rammer understøtter børnenes trivsel.

Det har stor betydning for børns lyst til at leve sundt og dyrke motion, at de tilbydes rig mulighed for fysisk leg og sport, samt at de oplever gode rollemodeller og omgivelser, der inspirerer og indbyder hertil. I den forbindelse er det oplagt, at den enkelte SFO samarbejder med det lokale foreningsliv med henblik på at styrke mangfoldigheden i tilbuddene og knytte kontakter mellem lokalområdets børn og det lokale foreningsliv.

I SFO’en er der fokus på sund kost, hygiejne og dennes betydning for trivsel, velvære og sundhed. 

I SFO’en er der fokus på sundhed og trivsel ved: 

 • At inddrage bevægelse som et middel til at udvikle sociale kompetencer.
 • At igangsatte aktiviteter, opleves som sjove – det er udviklende at kunne grine med og af hinanden i et trygt rum.
 • At SFO’en konstruktivt udnytter de fysiske rammer til fremme af trivslen. 
 • At give børnene kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kende egen krop, kroppens reaktioner samt kroppens sprog.
 • At børnene bliver præsenteret for en bred vifte af aktiviteter.
 • At der fokuseres på kostens betydning for sundhed og trivsel.

Inklusion og rummelighed

”Børn og unge er forskellige, og de skal derfor behandles forskelligt for at få lige vilkår for udvikling. 

Rummelighed i daginstitutionen, skolen eller fritidstilbuddet betyder, at der er plads og rum til alle, og at der til enhver tid tages udgangspunkt i den enkeltes særlige evner, kompetencer og udviklingsmuligheder.

At inkludere betyder at medregne, hvorved forstås at et barn eller en ung med særlige behov indgår som en ligeværdig del af fællesskabet.

Rummelighed er at anerkende og gå i dialog med børn og unge om deres behov og ønsker.

Almentilbuddenes rammer og tilrettelæggelse skal give mulighed for at imødekomme børns og unges forskellighed, og tilbuddene skal indrettes fleksibelt, differentieret og alsidigt. Der skal arbejdes ud fra et inkluderende perspektiv, således at der gennem dialog, åbenhed og inddragelse kan etableres fleksible og tværfaglige løsninger i lokalområdet.

Det er Rødovre Kommunes vision, at børn og unge er inkluderet i sociale og faglige fællesskaber og rummes af alle, de møder i deres dagligdag.”

Inklusion og rummelighed er dækkende for børne- og ungepolitikkens afsnit om sprog og integration. 

Sprog er en af forudsætningerne for en god integration og dermed et fundament for den gode trivsel i SFO’en. Børns anvendelse af sproget kan være såvel inkluderende som ekskluderende, og har derfor altid haft stor bevågenhed hos voksne. Sproget er en udtryksform, der skal handles på. Kommunikationen børnene imellem har en stor betydning for deres trivsel og er et vigtig redskab for, at de kan danne lege- og venskabsrelationer. Igennem sproget lærer og erfarer børnene, hvordan man respekterer og accepterer hinanden i børnegruppen. De børn, som har svært ved indgå i fællesskabet, har pædagogerne et særligt fokus på.

Det er vigtigt, at alle aktiviteter i SFO tilrettelægges ud fra og med hensyntagen til de aktuelle børns forudsætninger og behov, således at alle får relevante læringstilbud i deres nærmiljø.

Der arbejdes i pædagogisk praksis især med begrebet rummelighed i forhold til børn, som i kortere eller længere tid har brug for individuel støtte og en særlig indsats.

Børnene har behov for, at SFO’en skaber rum og mulighed for forskellighed i et trygt og anerkendende miljø. Der skal derfor udføres en målrettet indsats i forhold til udsatte børn og børn med særlige behov for at dette rum tilvejebringes. SFO’en er således en del af den helhedsorienterede indsats i kommunen, således at børn med særlige behov kan få et tilbud så tæt på nærmiljøet som muligt.

I SFO’en arbejdes der med fokus på rummelighed, inklusion, sprog og integration ved: 

 • At der tilrettelægges og organiseres aktiviteter med plads til forskellighed.
 • At skolen, herunder SFO’er og daginstitutioner, samarbejder om at have fokus på børn med særlige behov.
 • At alle børn er med i fællesskabet.  
 • At det enkelte barn deltager i SFO’ens aktiviteter.
 • At der fokuseres på børns relationer og deres måde at være sammen på.
 • At det tilstræbes, at børnene har en respektfuld omgangstone.
 • At børnene skaber relationer på tværs af køn, alder og kultur. 
 • At alle har et medansvar for trivslen i SFO’en .
 • At barnets valg kan have konsekvenser i forhold til relationer og venskaber.
 • At styrke børnenes empatiske kompetencer. 
 • At lære børnene respekt for hinanden og de voksne.
 • At lære børnene hjælpsomhed og omsorg. 
 • At give børnene redskaber til konflikthåndtering. 

Børnekultur og fritid

”Kulturaktiviteter skaber livskvalitet. Børn og unge udvikler sig og danner identitet og selvværd gennem kulturelle læreprocesser og aktiviteter. Her henter de inspiration og går på opdagelse.

Ved børnekultur og fritid forstås de kulturelle, kunstneriske og idrætslige aktiviteter børn og unge er med til i deres dagligdag. Disse kan finde sted i og uden for institutions- og skoletiden.

Kunst-, kultur- og fritidsaktiviteter indbyder til fællesskab på tværs af forskellighed. Ved at kunst, kultur og aktiv fritid indgår som en naturlig del af børns og unges hverdag, fremmes de optimale betingelser for udvikling. 

Begrebet ’kultur’ anvendes her som en overordnet betegnelse for hele kultur-, fritids- og idrætsområdet.  

Det er Rødovre Kommunes vision at sikre en børnekultur, der er mangfoldig og i stadig udvikling.”   

Børn har behov for fri tid. Fritiden i SFO’en skal derfor sikre børnene et frirum med mulighed for, at livskompetencer udvikles ud fra børnenes egne, selvvalgte aktiviteter i et tilstrækkelig trygt og udfordrende miljø.

Alle kommunens SFO’er arbejder ud fra en fælles formuleret fritidspædagogisk tese, hvor god fri-tidspædagogik er at skabe rum, hvor børnene oplever en samværsform, hvor de lærer at udvikle selvværd, tolerance og tage ansvar for sig selv og andre i fællesskabet. Der arbejdes med sociale kompetencer ved brug af nærværende, anerkendende relationer. Der er tale om dannelse til det gode liv.

SFO’en skaber forpligtende fællesskaber og dermed rammerne for, at børnene lærer om de demokratiske, sociale og kulturbærende elementer i vores samfund. Børnene har indflydelse på egen tid. SFO’en bygger på kreativitet, samvær, udfoldelse og udfordringer i trygge rammer. Således danner SFO’en rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. SFO’en skal med sit indhold medvirke til helheden i barnets hverdag. Medarbejderne sætter ud fra en anerkendende tilgang rammerne for børnenes egne tiltag og de voksenstyrede aktiviteter. Medarbejderne har fokus på det enkelte barn og på gruppens sociale sammensætning.

Alle SFO’er har et lokalt særpræg, der udvikler sig i et samspil med undervisningen, forældrene samt kultur- og fritidstilbud i det lokalområde, hvor skolen er placeret. Børn skal udfordres og være aktive kulturskabere. Kunst og kultur skal skabes sammen med børn, hvor de selv indgår aktivt i samspil med voksne.

Gennem kunst og kultur mødes børn og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde. Kendskab til kunstneriske udtryksformer er med til at udvikle børns fantasi, nuancere deres verdensopfattelse og udvide deres horisont. I Rødovre Kommunes institutioner og skoler har børn mulighed for, gennem projektarbejder og kreative fag, at eksperimentere med forskellige kunstneriske udtryksformer. Rødovre Kommune tilbyder desuden fritidsaktiviteter, hvor børn i perioder kan stifte bekendtskab med nogle af de mange kunstneriske udtryksformer. SFO’erne benytter sig af Rødovre Kommunes mange kultur- og fritidstilbud og samarbejder med de frivillige foreninger.

I SFO’en arbejdes der med fokus på børnekultur og fritid ved: 

 • At der er en balance mellem selviscenesatte og tilrettelagte aktiviteter. 
 • At børnenes fantasi udfordres i arbejdet med kunstneriske udtryksformer, og deres kreative talenter udvikles og støttes. 
 • At kreative aktiviteter inddrager det øvrige samfunds kulturmæssige muligheder.
 • At værkstedsaktiviteter skabes, hvor børn kan udfolde sig frit og kreativt med forskellige udtryksformer – selvstændigt og med hjælp fra det pædagogiske personale. 
 • At der med forskellige materialetyper gives mulighed for at lære teknikker.
 • At Rødovre Kommunes kultur- og fritidstilbud benyttes til oplevelsesaktiviteter i det omfang, det er muligt.    
 • At der skal ske socialisering gennem respektfuldt samvær og leg. 
 • At der skabes indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskab.
 • At der finder leg, læring, bevægelse, æstetik, kulturforståelse, trivsel og sundhedstiltag sted.