Skoleområdet i Rødovre Kommune

Visitation til særligt skoletilbud

Hvis et barn har behov for et andet skoletilbud kan skolelederen på barnets skole ansøge om, at barnet visiteres til fx det specialpædagogiske center, et behandlings- og specialskoletilbud, eller noget helt tredje, hvor barnets behov kan imødekommes. 

 

Inden visitation

Inden et barn visiteres til et andet skoletilbud, skal skolen have afprøvet forskellige muligheder for at undersøge, om barnets læring, trivsel og udvikling kan sikres i klassen med et særligt tilrettelagt forløb, fysiske ændringer i klassen, som fx afskærmning der kan sikre ro, eller lignende tiltag. Alle børn er forskellige - det kan mulighederne og løsningerne derfor også være.

Hvis det ikke er muligt at sikre læring, trivsel og udvikling i den nuværende klasse, kan der søges om, at barnet visiteres til et andet skoletilbud.

 

Visitationsudvalget

Ansøgninger om visitation behandles og afgøres i visitationsudvalget. Visitationsudvalget består som udgangspunkt af skolechefen, skoleledelsesrepræsentanter fra Rødovre Kommunes specialtilbud, samt relevante repræsentanter fra pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR). I sager om dagbehandling deltager desuden en ledelsesrepræsentant fra Børne- og Familieafdelingen og leder af Rødovre Parkvej Skole.

Der afholdes årligt fire fastlagte visitationsmøder i februar, maj, august og november. 

 

Ansøgning

Det er skolelederen på barnets skole, der er kontaktperson i sagen, og som ansøger om visitation. Ansøgningen består af: 

  • Ansøgningsskabelon
  • Skoleudtalelse
  • Pædagogisk Pykologisk Vurdering (PPV)
  • Beskrivelse af de indsatser der har været afprøve

I sager, hvor Børne- og Familieafdelingen er inddraget, skal der desuden være en børnefaglig undersøgelse.

Visitationsudvalget får tilsendt det skriftlige materiale forud for visitationsmødet. På mødet præsenteres sagen som udgangspunkt af barnets nærmeste voksen på skolen, fx en lærer eller pædagog som kender barnet godt, samt en ledelsesrepræsentant. Her er det muligt at få sat yderligere ord på nuancer og detaljer fra ansøgningsmaterialet, ligesom der kan svares på spørgsmål fra udvalget.

 

Afgørelsen

Når visitationsudvalget har behandlet og vurderet ansøgningen, modtager forældrene et brev med afgørelsen i deres e-boks.

Brevet indeholder:

  • En afgørelse dvs. om barnet tilbydes et nyt skoletilbud, et tilpasset skoletilbud i nuværende klasse, eller om der gives afslag på ansøgningen.
  • En begrundelse.
  • Relevante lovhenvisninger.
  • Klagevejledning.

Afgørelsesbrevet sendes også til skolens leder, den tilknyttede psykolog, og evt. andre der har været inddraget i ansøgningsprocessen.

 

Klagemuligheder

Forældre kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra de har modtaget brevet. Herefter vil visitationsudvalget vurdere sagen igen.

  • Hvis den nye vurdering fører til en ny afgørelse, vil forældrene modtage et nyt brev med den nye afgørelse og en ny klagevejledning.
  • Hvis den nye vurdering ikke fører til en ny afgørelse, og den første afgørelse dermed fastholdes, vil Rødovre Kommune sende sagen til Klagenævnet for Specialundervisning og evt. Ankestyrelsen. Klagenævnet vil herefter behandle klagen og kan enten fastholde visitatonsudvalgets afgørelse, eller omstøde den.

 

Revisitationer

Alle børn, som går i et specialskoletilbud, skal visiteres igen en gang årligt. Revisitationen skal sikre, at barnet hele tiden er i det rette skoletilbud, eller om barnet har potentialer eller behov for noget andet.