Skoleområdet i Rødovre Kommune

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Skolebestyrelsen udarbejder blandt andet principper for undervisningens organisering, børnenes timetal, valgfag på skolen, arbejdets fordeling mellem lærerne, samarbejde mellem hjem og skole og principper for lejrskoler og praktik.

Hver skolebestyrelse består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 2 repræsentanter udpeget blandt det lokale erhvervsliv, kultur- og fritidsområdet og de lokale ungdomsuddannelser, skolens leder og viceskoleleder samt et kommunalbestyrelsesmedlem som tilforordnet.


Forældrene i skolebestyrelsen er valgt af og blandt forældre til de børn, der går i skolen. Forældrene vælges for 4 år ad gangen. I Rødovre Kommune afholdes forskudte valg hvert andet år, hvor halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg. På den måde sikres historikken og det igangværende arbejde i den enkelte bestyrelse.

Skolebestyrelsernes formænd mødes ca. fem gange om året med skolechefen og formanden for Børne- og Skoleudvalget. På mødet drøftes aktuelle emner, som har relevans på tværs af skolerne.